Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa a-XII-a, Nume……………………… Data:…………….

Test la Istorie

Nr. 1
Subiectele: Of. 10p.
1. Cititi cu atentie textele de mai jos: Total 45p.
A. ,,Sfanta pazire a Regulamentului Organic in tot cuprinsul sau si fara nici o rastalmacire.
Siguranta personala. Grabnica imbunatatire a starii locuitorilor sateni. Reforma scoalelor pe o
temelie larga si nationala. Obsteasca Adunare de astazi sa se desfiinteze si sa se faca o noua
Camera.”
B. ,,Natiunea romana cere libertatea de a vorbi, de a scrie si a tipari fara nici o cenzura, prin
urmare pretinde libertatea tiparului pentru orice publicare de carti…….”
C. ,,Egalitatea drepturilor politice. Libertatea absoluta a tiparului. Emanciparea manastirilor
inchinate. Emanciparea clacasilor ce se fac proprietari prin despagubire. Desfintarea atat in
fapta cat si in vorba a pedepsei cu moartea.”
Rapundeti la urmatoarele cerinte:
1. Numiti, proiectul politic la care se refera sursa A. 5p.
2. Mentionati, din sursa C, un punct de vedere referitor la situatia taranilor, sustinandu-l cu o
explicatie din text. 10p.
3. Mentionati, din sursa B, un punct de vedere referitor la drepturile natiunii romane, sustinandu-l cu
o explicatie din text. 10p.
4. Precizati revendicarea sociala la care se refera sursa A. 5p.
5. Prezentati proiectul domnesc al lui Constantin Mavrocordat din sec. XVIII si precizati contextul
extern in care a fost adoptat. 10p.
6. Numiti un proiect politic din sec. XVIII legat de miscarea de eliberare nationala a romanilor din
Transilvania. 5p.

2. Citiţi cu atenţie sursele de mai jos: Total 45p.


A. „Domnul Alexandru Cuza se suie la tribună şi în faţa Adunării şi a ţării face următorul jurământ:
<Jur…că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele patriei mele, că voi fi credincios Constituţiei , că în
toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate> (…). După aceasta,
preşedintele Adunării înmânează înălţimii sale domnului Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, actul prin care
se constată alegerea sa şi notificaţia către maiestatea sa imperială sultanul.” ( Acte şi
documente relative la istoriă renaşterii României, vol.VIII)
B. „După cum am avut onoarea să informez pe Excelenţa Voastră prin ultima mea telegramă, prinţul
Alexandru Ioan I şi-a făcut intrarea în Bucureşti duminică, 8 februarie. El s-a dus direct la Camera
legislativă , unde a fost primit de cler, miniştrii şi deputaţi. [După depunerea jurământului], el a mulţumit
Camerei, care a fost organismul naţiunii române în actul pe care l-a înfăptuit la 24 ianuarie, act pe care el
îl consideră drept consacrarea principiului regenerării naţiunii (…). Părăsind Adunarea , prinţul a fost
condus cu acelaşi ceremonial la Palatul de stat, unde i-a primit pe miniştrii şi câţiva înalţi funcţionari.
Uralele de <Trăiască Cuza>, <Trăiască domnul nostru> etc., nu au încetat nici o clipă. Nici un membru al
Corpului consular n-a participat la Adunare şi nici unul dintre aceşti domni nu a fost oficial la Principe.
(Raportul consului belgian la Bucureşti către ministrul de externe al Belgiei, 1859)
Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe: Total 45 puncte
1. Numiţi anul la care se referă ambele surse. 5p.
2. Precizaţi conducătorul la care se referă cele două surse. 5p.
3.Numiţi, pe baza sursei A, două angajamente asumate de Al.I.Cuza cu ocazia alegerei sale ca domnitor
al Moldovei. 6p.
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei în care Al.I.Cuza consideră actul de la 24
ianuarie drept consacrare a principiului regenerării naţiunii. 6p.
Clasa a-XII-a, Nume……………………… Data:…………….
Test la Istorie

5. Scrieţi , pe foaia de examen, o informaţie aflată într-o relaţie cauză-efect, selectată din sursa B
7p.
6. Prezentaţi o acţiune politică întreprinsă în timpul domniei lui Al.I.Cuza, între anii 1861-1865. 7p.
7. Menţionaţi o deosebire între prevederile referitoare la români înscrise în Tratatul de la Paris (1856) şi
în Convenţia de la Paris (1858). 4p.
8. Precizaţi o lege fundamentală adoptată în a doua jumătate a sec. al XIX lea. 5p.
Clasa a-XII-a, Nume……………………… Data:…………….
Test la Istorie

Nr. 2
Subiectele: Of. 10p.
1. Cititi cu atentie textele de mai jos: Total 45p.
A. ,,In numele poporului roman. Respect catre proprietate, respect catre persoane. Pe scurt, poporul
roman recapituland decreta: Independenta sa administrativa si legislativa. Egalitatea drepturilor
politice. Domn responsabil, ales pe 5 ani si cautat in toate starile societatii. Libertatea absoluta a
tiparului. Garda nationala.”
B. ,,Respectarea drepturilor Principatelor si indeosebi a autonomiei lor. Unirea principatelor intr-un
singur stat sub numele de Romania. Print strain cu mostenirea tronului. Neutralitatea pamantului
Principatelor. Puterea leguitoare incredintata unei obstesti Adunari. Toate acestea sub garantia
colectiva a puterilor care au subscris tratatul de la Paris.”
Raspundeti la urmatoarele cerinte:
1. Mentionati, din sursa A, un punct de vedere referitor la drepturile natiunii romane, sustinandu-l cu
o explicatie din text. 10p.
2. Precizati din sursa B, cui ii era incredintata puterea legislativa, sustinand-o cu o explicatie din
text. 10p.
3. Numiti tratatul la care face referire textul B.. 5p.
4. Numiti un proiect politic din sec. XVIII realizat de Alexandru Ipsilanti. 5p.
5. Prezentati hotărârile Adunărilor Ad-Hoc din 1857. 10p.
6. Numiti documentele care au marcat actul de nastere al parlamentarismului romanesc. 5p.

2. Citiţi cu atenţie sursele de mai jos: Total 45p.


A. „ Până în 1863, [Al.I.Cuza] s-a preocupat îndeosebi de problemele unificării şi centralizării
administraţiei, finanţelor, armatei, justiţiei (…). Din octombrie 1863, şi până în ianuarie 1865, Cuza a
încredinţat conducerea ţării unui guvern, condus de Mihail Kogălniceanu, adeptul unor reforme interne
radicale. În decembrie 1863, a fost adoptată legea secularizării averilor mănăstireşti(…), prin care un sfert
din teritoriul ţării reintra în circuitul economic naţional. Apoi, în primăvara anului 1864, guvernul a adus
în discuţie legea agrară, propunând împroprietărirea clăcaşilor, cu despăgubire, pe loturile pe care le
aveau în folosinţă. Lega rurală a fost promulgată imediat fiind urmată de o nouă constituţie numită
Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, din august 1858.” (Vlad Georgescu, Istoria românilor.De
la origini până în zilele noastre
B. „Sătenilor! Îndelungata voastră aşteptare, marea făgăduinţă, dată vouă de înaltele puteri ale Europei
prin articolul 46 al Convenţiei, interesul patriei, asigurarea proprietăţii funciare şi dorinţa cea mai vie s-au
îndeplinit. Claca este desfiinţată pentru de-a pururi şi de astăzi voi sunteţi proprietari pe locurile supuse
stăpânirii voastre, în întinderea hotărâtă prin legile în fiinţă(…). De astăzi, voi sunteţi stăpâni pe braţele
voastre; voi aveţi o părticică de pământ, proprietate şi moşie a voastră, de astăzi voi aveţi o patrie de iubit
şi de apărat. (Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza către săteni )
Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Numiţi , pe baza sursei A, consecinţa secularizării averilor mănăstireşti. 5p.
2. Precizaţi, pe baza sursei B, o consecinţă a aplicării legii rurale în domeniul proprietăţii.
5p.

3. Numiţi câte o prevederea a legii rurale din sursa A, respectiv sursa B. 6p.
4. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care menţionează cel mai important prim-ministru din timpul
domniei lui Al. I. Cuza. 6p.
Clasa a-XII-a, Nume……………………… Data:…………….
Test la Istorie

5. Menţionaţi o asemănare între prevederile referitoare la români înscrise în Tratatul de la Paris (1856) şi
în Convenţia de la Paris (1858). 4p.
6. Prezentaţi o acţiune pe plan intern întreprinsă de Cuza care a contribuit la consolidarea unirii. 7p.
7. Precizaţi două documente programatice de la 1848 care abordează problema agrară. 6p.
8. Menţionaţi alte două reforme înfăptuite în timpul domniei lui Al.I.Cuza, în afara celor precizate în
cele două surse. 6p.
Clasa a-XII-a, Nume……………………… Data:…………….
Test la Istorie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Clasa a-XII-a

Nr. 1

Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerinţelor.

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (45 de puncte)

1. 5p. pentru numirea proiectului politic.


2. 5p. pentru menţionarea unui punct de vedere referitor la situaţia ţăranilor.
5p. pentru selectarea explicaţiei din text. 5p. X 2= 10p.
3. 5p. pentru menţionarea unui punct de vedere referitor la drepturile românilor.
5p. pentru selectarea explicaţiei din text. 5p. X 2= 10p.
4. 5p. pentru precizarea unei revendicări sociale.
5. 5p. pentru prezentarea proiectului lui Constantin Mavrocordat.
5p. pentru precizarea contextului extern în care a fost adoptat. 5p. X 2= 10p.
6. 5p. pentru numirea proiectului politic legat de mişcarea de elioberare a românilor din
Transilvania.
SUBIECTUL II (45 de puncte)

1. 5p. pentru numirea anului la care se referă ambele surse .


2. 5p. pentru precizarea conducătorului la care se referă cele două surse
3. 3p. pentru numirea fiecăruia din cele două angajamente asumate de Al.I.Cuza cu ocazia alegerei sale ca
domnitor al Moldovei. 3p x 2 = 6p
4. 6p. pentru menţionarea literei corespunzătoare sursei în care Al.I.Cuza consideră
actul de la 24 ianuarie drept consacrare a principiului regenerării naţiunii.
5. 7 puncte pentru menţionarea a unei informaţii aflate într-o relaţie cauză-efect, selectată din sursa B
6. 3p. pentru menţionarea oricărei acţiuni politice întreprinse în timpul domniei lui Al.I.Cuza, între anii
1861-1865.
4 p. pentru prezentarea acţiunii politice întreprinse în timpul domniei lui Al.I.Cuza,
între anii 1861-1865.
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei deosebiri între prevederile referitoare la români înscrise în
Tratatul de la Paris (1856) şi în Convenţia de la Paris (1858).
8. 5p. pentru precizarea unei legi fundamentale din a doua jumătate a sc. al XIX lea.

Total – 100p.
Clasa a-XII-a, Nume……………………… Data:…………….
Test la Istorie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Clasa a-XII-a

Nr. 2

Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I (45 de puncte)
1. 5p. pentru pentru menţionarea unui punct de vedere referitor la drepturile naţiunii române.
5p. pentru selectarea explicaţiei din text. 5p. X 2= 10p.
2. 5p. pentru precizarea cui îi era încredinţată puterea legislativă
5p. pentru selectarea explicaţiei din text. 5p. X 2= 10p.
3. 5p. pentru numirea tratatului la care face referire textul.
4. 5p. pentru numirea proiectului politic din sec. al XVIII lea.
5. 2p. pentru numirea horărârilor Adunărilor Ad-Hoc. 2p. X 5 =10p.
6. 5p. pentru numirea documentelor care au stat la apariţia parlamentarismului românesc.
SUBIECTUL II (45 de puncte)

1. 5p. pentru numirea consecinţei secularizării averilor mănăstireşti, menţionată în sursa A


2. 5p. pentru precizarea consecinţei aplicării legii rurale în domeniul proprietăţii, pe baza sursei B
3. 3p. pentru numirea prevederilor legii rurale din sursa A , respectiv sursa B
3p x 2 = 6p
4. 6p. pentru scrierea literei A care-l menţionează pe cel mai important prim-ministru din timpul domniei
lui Al. I. Cuza
5. 4p. pentru menţionarea unei asemănări între prevederile Tratatului de pace de la Paris şi a Convenţiei
de la Paris.
6. 3p. pentru menţionarea oricărei acţiuni politice întreprinse în timpul domniei lui Al.I.Cuza,
4 p. pentru prezentarea acţiunii politice întreprinse în timpul domniei lui Al.I.Cuza.
7. 3p. pentru precizarea celor două documente prograatice de la 1848 refritoare la problema agrară.
3p x 2 = 6p
8. 3p. pentru menţionarea celor două reforme înfăptuite în timpul domniei lui Al.I.Cuza, în afara celor
precizate în cele două surse. 3p x 2 = 6p

Total – 100p.