Sunteți pe pagina 1din 15

Tema 1.

Elaborați un proiect didactic la alegere, care să aibă în vedere predarea multinivelară

Proiect didactic bazat pe instruirea diferențiată


1. Data: 21.03.2018
2. Clasa: a II-a
3. Disciplina de învățământ: Matematică și explorarea mediului
4. Subiectul lecției: Împărțirea la 6. Împărțirea la 7. Despre igiena danturii.
5. Tipul lecției: consolidarea și fixarea cunoștințelor
Activitate integrată: MEM + AVAP + CLR
6. Unitatea de învățare: Împărțirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la 100
7. Competențe specifice:
MEM: 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs,
factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
AVAP: 2.3. Realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale ușor de pelucrat și tehnici accesibil
CLR: 2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare

8. Obiective operaționale:

A. Pentru grupa de elevi cu ritm alert de învățare:


O1- să numeasă reguli de igienă dentară, pe baza experienței anterioare;
O2- să identifice operația ce trebuie efectuată, pe baza unor cuvinte și criterii ( cu .... mai mici decât.....; cu ..... mai mari decât ...; de ...... ori
mai mari/ mai multe decât.....; de .... ori mai mici/mai puține decât ....);
O3- să efectueze operațiile de împărțire, verificând prin probele de înmulțire și împărțire;
O4- să identifice semnul de comparație potrivit în urma efectuării operațiilor;
O5- să inițieze un dialog cu tema ,,La medic”, evindențiind modul de păstrare al igienei și sănătății dentare;

B. Pentru grupa de elevi cu ritm obișnuit de învățare:


O1- să numeasă reguli de igienă dentară, pe baza experienței anterioare;
O2- să efectueze operațiile de împărțire, verificând prin probele de înmulțire și împărțire;
O3- să identifice semnul de comparație potrivit în urma efectuării operațiilor;
O4- să inițieze un dialog cu tema ,,La medic”, evindențiind modul de păstrare al igienei și sănătății dentare;

C. Pentru grupa de elevi cu ritm lent de învățare:


O1- să numească reguli de igienă dentară, pe baza experienței anterioare;
O2- să efectueze operații de împărțire, prin intermediul scăderii repetate a numerelor;
O3- să inițieze un dialog cu tema ,,La medic”, evindențiind modul de păstrare al igienei și sănătății dentare;
9. Strategii didactice:
a) Metode și procedee didactice: exercițiul, conversația, explicația, demonstrația, observația, munca individuală, jocul de rol.
b) Mijloace și materiale didactice: manual, caietele elevilor, fișe de lucru, tabla, instrumente de scris, jetoane pe care sunt ilustrate
imagini cu dinți sănătoși, periuță de dinți și pastă, măr, ciocolată, creioane colorate, carioca, pixuri colorate.
c) Forme de organizare a lecției: frontală, individuală, pe grupe.
10. Bibliografie și webografie:
 Mihăilescu, C., Pițilă, T., Matematică și explorarea mediului, manual pentru clasa a II-a, partea I, Editura Art, București,
2014
11. Timp alocat: 50 minute
12. Propunător: Neag Larisa-Corina (PIPP, ID, ANUL II)
Etapele lecției Obiective Conținut - strategii de predare-învățare Timp Feedback și evaluare
operaționale alocat
1. Moment organizatoric - se pregătește materialul necesar desfășurării lecției; 1 min. - Observarea comportamentului
- se asigură un climat optim și liniștea necesară pentru verbal și nonverbal al elevilor.
desfășurarea eficientă a a lecției;
2. Verificarea - se citește de către elevi tema pe care au avut-o de 5 min. - Aprecieri verbale individuale și
cunoștințelor prezentate rezolvat acasă, pe rând sau selectiv; colective cu privire la
anterior/a temei pentru - se oferă explicații suplimentare și lămuriri dacă s-au răspunsurile oferite de elevi.
acasă întâmpinat unele dificultăți;
 ,,Ce am învățat ora trecută la Matematică și
explorarea mediului?”
(Răspuns dezirabil: Ora trecută, la Matematică și
explorarea mediului, am rezolvat și am efectuat - Corectarea eventualelor greșeli.
exerciții de împărțire la 6 și la 7.)
3. Anunțarea temei și a ,,Dragi elevi, astăzi la ora de Matematică și 4 min. - Observarea comportamentului
obiectivelor lecției explorarea mediului vom efectua în continuare verbal și nonverbal al elevilor.
exerciții de împărțire la 6 și la 7, ne vom reaminti
informații despre igiena dentară , vom rezolva alte
tipuri de operații și exerciții și vom completa o fișă de
lucru.”
4. Captarea atenției O1- să numeasă - se prezintă elevilor o imagine pe care este ilustrat un 5 min. - Aprecieri verbale cu privire la
reguli de igienă copil care își periază dinții; se enumeră obiectele răspunsurile oferite de elevi la
dentară, pe baza necesare igienei dentare și câteva reguli; operațiile/ exercițiile de pe
experienței - se prezintă elevilor câteva jetoane pe care sunt spatele jetonului.
anterioare; ilustrate imagini cu dinți, periuță de dinți și pastă de
dinți; pe spatele fiecărui jeton este notată câte o
operație/ un exercițiu de împărțire la 6 sau la 7 (elevii
cu ritm alert de învățare sunt rugați să aleagă unul
dintre jetoanele pe care este ilustrat tubul cu pasta de
dinți și pe spatele căroră există exerciții de tipul: ,,Care
este numărul de ... ori mai mic decât ...”; elevii cu ritm
obișnuit de învățare sunt rugați să aleagă unul dintre - Corectarea eventualelor greșeli.
jetoanele pe care sunt reprezentate periuțe de dinți și
care au notate pe spate operații de împărțire de tipul:
42:7=...., 56:7= ..., 30:6=...; elevii cu ritm lent de
învățare sunt rugați să aleagă jetoanele cu dințișori, pe
spatele cărora sunt notate operații de împărțire prin
scădere repetată: 14-7-7=....., 18-6-6-6=.... etc.)
- se cere elevilor să iasă în față, să aleagă un jeton, să
citească operația notată pe spatele jetonului, iar apoi să
o efectueze/ rezolve;
- se realizează un scurt joc de calcul oral;
- se notează la tablă data și titlul ,,Exerciții”, dar și în
caietele elevilor;
5. Fixarea și O2- să identifice - se reactualizează terminologia matematică în cadrul 20 - Aprecieri verbale individuale și
sistematizarea operația ce trebuie operației de împărțire (deîmpărțit, împărțitor și cât); min. colective cu privire la modul de
cunoștințelor efectuată, pe baza - elevii vor rezolva sarcinile de lucru propuse pe fișa de rezolvare al exercițiilor.
unor cuvinte și muncă independentă (conține operații de împărțire la 6
criterii ( cu .... mai și la 7, exerciții de comparare și identificare a
mici decât.....; cu deîmpărțitului/împărțitorului/câtului. - Anexă- Fișă de
..... mai mari decât lucru);
...; de ...... ori mai
mari/ mai multe - se explică cerințele de lucru, apoi se rezolvă
decât.....; de .... ori individual de către elevi; - Corectarea și explicarea
mai mici/mai puține - se oferă explicații suplimentare și ajutorul elevilor eventualelor greșeli de calcul.
decât ....); care întâmpină dificultăți, dar mai ales elevilor cu
O3- să efectueze nivelul lent de învățare;
operațiile de
împărțire, verificând - Oferirea unor explicații
prin probele de suplimentare dacă este necesar.
înmulțire și - se corectează fișa de lucru frontal, fiecare copil citind
împărțire; în lanț exercițiul/operația și răspunsul, iar ceilalți elevi
O4- să identifice urmărind pe propria fișă în vederea corectării unor
semnul de greșeli sau completării unor carențe.
comparație potrivit - Observarea comportamentului
în urma efectuării verbal și nonverbal al elevilor.
operațiilor;
6. Asigurarea O5- să inițieze un - se realizează un joc de rol cu tema ,,La medic”, unde 13 - Aprecieri verbale cu privire la
transferului și obținerea dialog cu tema ,,La câte patru elevi vin în fața clasei pentru a crea o min. discuția purtată de personaje și la
performanței medic”, discuție între medic, copil, ciocolată și măr, legat de modul în care se desfășoară jocul
evindențiind modul igiena dentară și modul în care să ne păstrăm sănătatea de rol.
de păstrare a igienei dinților (jocul se repetă de 2-3 ori);
și sănătății dentare;

- se cere elevilor să coloreze imaginea de pe spatele


fișei de lucru care ilustrează obiectele folositoare - Evaluare orală curentă.
igienei dentare: periuța de dinți, pasta de dinți, ața
dentară, dar și dintele curat, sănătos;
 ,,Ce am studiat noi astăzi la ora de Matematică - Observarea sistematică a
și explorarea mediului?” elevilor.
(Răspuns dezirabil: ,,Astăzi, la ora de
Matematică și explorarea mediului am efectuat
exerciții de împărțire la 6 și la 7, am discutat despre
igiena dentară, am rezolvat alte tipuri de operații și
exerciții și am completat o fișă de lucru. De asemenea,
am colorat obiectele necesare pentru igiena dentară.)

-se cere elevilor să noteze tema pentru acasă: exercițiile


5 și 6 de la pagina 21 din manual pentru elevii cu nivel
obișnuit de învățare, exercițiile 5, 6 și problema de la
exercițiul 7 pentru elevii cu nivel alert de învățare, dar
și temă diferențiată pentru elevii cu nivel lent de
învățare (Anexa-temă diferențiată);
7. Încheierea lecției - se realizează aprecieri verbale individuale și globale 2 min. - Observarea comportamentului
cu privire la implicarea elevilor pe parcursul lecției, nonverbal al elevilor.
precum și referitor la răspunsurile oferite de aceștia.
Anexă - fișă de lucru pentru elevii cu nivel alert de învățare

21.03.2018 Nume și prenume: ..........................................

FIȘĂ DE LUCRU
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
CLASA A II-A
1. Calculează:
54 : 6 = 36 : 6 = 56 : 7 =
42 : 7 = 28 : 7 = 12 : 6 =
30 : 6 = 24 : 6 = 35 : 7 =
49 : 7 = 63 : 7 = 18 : 6 =
2. Află numerele care sunt:
a) cu 6 mai mici decât: 63, 28;
............................................ .........................................
b) de 7 ori mai mici decât : 14, 35;
........................................... .........................................
c) de 6 ori mai mari decât: 8, 10.
.......................................... .........................................

3. Efectuează operația, apoi verifică 4. Compară:


folosind probele: 28 : 7 ........ 4 9 ...... 48 : 8
42 : 6 = ...... ...... 4 9 ...... .......
*
* 42 : 6 ..... 56 : 7
* ...... ...... ......
5. Pentru a avea dantura sănătoasă, Marina își periază dinții de 21 de ori într-o săptămână.
De câte ori își periază Marina dinții într-o zi?
Rezolvare:

.....................................................................................................................................
.......................................................
....................................................
Anexă- fișă de lucru pentru elevii cu nivel obișnuit de învățare

21.03.2018 Nume și prenume: ..........................................

FIȘĂ DE LUCRU
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
CLASA A II-A
1. Calculează:
54 : 6 = 36 : 6 = 56 : 7 =
42 : 7 = 28 : 7 = 12 : 6 =
30 : 6 = 24 : 6 = 35 : 7 =
49 : 7 = 63 : 7 = 18 : 6 =
3. Efectuează operația, apoi verifică folosind probele:
42 : 6 = 35 : 7 = 54 : 6 =
* * *
* * *
* * *

4. Compară:
28 : 7 ........ 4 9 ...... 48 : 8 42 : 6 ..... 56 : 7
...... ...... 4 9 ...... ....... ...... ...... ......

5. Notează trei obiecte pe care le folosești în menținerea igienei dentare:Anexă- fișă de lucru pentru elevii cu nivel lent de învățare
21.03.2018 Nume și prenume: ..........................................

FIȘĂ DE LUCRU
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
CLASA A II-A
1. Calculează:
 12 - 6 - 6 =
 21 - 7 - 7 - 7 =
 18 - 6 - 6 - 6 =
 14 - 7 - 7 =
 30 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 =
 24 - 6 - 6 - 6 - 6 =
2. Completează:
a ) 42-7-7-7-7-7-7 = 42 : .... = .....
b) 36-6-6-6-6-6-6 = 36 : .... = ....
c) 35-7-7-7-7-7 = 35 : .... = .....

3. Câți dinți sunt?

............. x .............. = ..............


Anexă- desen de colorat (fișă de lucru- nivel alert, obișnuit și lent)
Anexă - temă pentru grupele de elevi cu nivel alert și obișnuit de învățare

Anexă - temă diferențiată pentru grupa de elevi cu nivel lent de învățare

1. Calculează:
6-2-2-2= 4+4=
8-4-4= 2+2+2+2+2=

2. Completează:
14 - 7 - 7 = 14 : .... = ....
60 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 60 : .... = .....
28 - 7 - 7 - 7 - 7 = 28: .... = .....
7 + 7 + 7 + 7 + 7= 7 x ....
6 + 6 = 6 x .....
3 + 3 + 3 = 3 x .....
Tema 2. Realizați pentru un copil cu CES, 1 plan de intervenție personalizat (PIP)

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT


1. DATE PERSONALE
Numele elevului: R. A.-V.
Data nașterii: 30.08.2009
Clasa: a II-a
Învățătoare: Neag Larisa-Corina
2. NIVELUL DE DEBUT CONSTATAT/POSIBILITĂȚI
Diagnostic:
Descriere:
- dificultăți de efectuare a legăturilor între silabe, de pronunțare integrală a cuvântului;
- dificultăți de pronunție corectă a literei ,,r” (dislalie);
- inerție a gândirii, rigiditate;
- predomină gândirea concretă;
- volumul limbajului este sărac, se exprimă greoi;
- manifestă probleme de adaptare și relaționare cu ceilalți colegi, iscând adesea ceartă și conflicte;
- părinții elevului sunt divorțați, iar acesta locuiește împreună cu mama, fiind foarte atașat de aceasta;
- are uneori crize de nesiguranță, se opune în a rezolva unele sarcini școlare, nu acceptă părerea celor din jur și plânge atunci când ceilalți nu
sunt de acord cu el;

Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului


- dislalie simplă, dislexo-disgrafie (frecventează cabinetul de - reușește să scrie cu cifre anumite numere scrise cu litere,
logopedie) dar nu și invers;
- citește silabisit, fără a reuși să pronunțe integral cuvântul; - reușește să ordoneze crescător și descrescător numerele
- dificultăți de exprimare; formate din zeci și unități;
- incapacitatea înțelegerii unor mesaje scrise; -întâmpină dificultăți în compararea numerelor formate din
- vocabular sărac; sute, zeci și unități;
- nu reușește să scrie după dictare; - nu rezolvă problemele matematice corect, înțelegând
- în timpul scrierii, leagă cuvintele fără a lăsa spațiu între ele; enunțul problemelor cu mare dificultate;
- la testul inițial a manifestat dificutăți de înțelegere a cerițelor - nu reușește să memoreze tabla înmulțirii, însă este capabil
exercițiilor, fapt cauzat de citirea greoaie și incapacitatea de de efectuarea unor adunări de termeni egali;
creare a legăturii între silabele cuvântului;
3. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE - COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Perioada Obiective/ Activități desfășurate Evaluare Observații
Competențe
urmărite Nivel de realizare al Metode
obiecivelor/competențelor
Martie - 1.2. Identificarea - identificarea personajelor dintr-un text audiat Suficient - conversația
aprilie unor informaţii - precizarea locului și timpului acțiunii
variate dintr-un prezentate într-un text audiat - demonstrația
text audiat - identificarea enunțurilor adevărate/false
referitoare la textul audiat - exercițiul
- ordonarea cronologică a imaginilor care - reușește să
reprezintă momente ale acţiunii textului audiat - lectura redea corect
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor elementele
din textul audiat specifice
- recunoaşterea personajelor unui text după textului audiat:
descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea personaje, loc,
acţiunilor acestora timp, acțiuni ale
- completarea unor enunţuri lacunare cu personajelor
informaţii dintr-un text audiat
- intuirea structurilor corecte sau incorecte
dintr-un enunţ oral
2.1. Formularea - alcătuirea unor propoziţii prin care se Suficient
unor enunțuri formulează o solicitare, o întrebare, o
proprii în situații mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut
concrete de etc.
comunicare - transformarea/ completarea unor enunţuri
după modele date
- recitarea unor poezii pe teme familiare
3.1. Citirea unor - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Suficient
mesaje scrise, scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând;
întâlnite în mediul citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
cunoscut - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului
şi autorului unui text
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
4.1. Scrierea unor - copierea unor texte scurte, exersând Bine
mesaje, în diverse încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
contexte de proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte
comunicare - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
Mai 2.2 Transmiterea - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, - Bine - conversația
unor informaţii despre animalul preferat, activităţile preferate/
printr-o suită de desfăşurate etc - explicația - reușește să
enunţuri - crearea unor scurte povestiri orale după o formuleze
înlănţuite logic imagine/ o suită de imagini şi după un şir de - demonstrația răspunsuri clare,
întrebări complete la
3.2. Identificarea - formularea orală a mesajului/ învăţăturii - Bine - exercițiul anumite
mesajului unui desprinse dintr-un text citit întrebări pe
text în care se - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza baza unor texte
relatează textului citit citite
întâmplări, - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fenomene din fragment dintr-un text citit
universul - formularea unor răspunsuri la întrebări, în
cunoscut legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
Iunie 2.3. Participarea - formularea unor mesaje în care să-şi exprime - Suficient - exercițiul
cu interes la intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în
dialoguri, în legătură cu un aspect/ o problemă din spaţiul - explicația
diferite contexte familiar
de comunicare - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, -demonstrația
de mulţumire, corespunzătoare unui anumit
context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, - participă cu
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi interes la
imaginare dialoguri și este
4.2. Redactarea - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea - Bine implicat în
unor mesaje cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a jocurile de rol
simple, cu semnelor de punctuaţie) care îi captează
respectarea - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text atenția
convenţiilor de - scrierea corectă a unor propoziții simple după
bază dictare

4. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE- MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Perioada Obiective/ Activități desfășurate Evaluare Observații


Competențe
urmărite Nivel de realizare al Metode
obiecivelor/competențelor
Martie - 1.1. Scrierea, - reprezentarea numerelor de trei cifre cu Bine - conversația
aprilie citirea și formarea ajutorul numărătorii de poziţionare
numerelor până la - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 - demonstrația
1000 - transcrierea cu cifre a unor numere din
intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte - exercițiul
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor - reușește să
dintr-un număr - lectura efectueze
1.2. Compararea - compararea unor grupuri de obiecte prin adunări/scăderi
numerelor în punerea elementelor unele sub altele, fără trecere
concentrul 0-1000 încercuirea părţilor comune, punerea în peste ordin cu
corespondenţă numere mai
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, mici decât
utilizând semnele <, >, = 1000, dar
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la Suficient operațiile cu
1000 trecere peste
- identificarea numerelor pare şi impare dintr- ordin le
un şir dat efectuează mai
1.4. Efectuarea de - compunerea şi descompunerea numerelor în greu
adunări şi scăderi, concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene şi
mental şi în scris, numere
în concentrul 0- - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai Suficient
1000, recurgând mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi
la numărare şi/sau verificarea prin operaţia inversă
grupare ori de - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în
câte ori este scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând
necesar algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor,
zecilor şi sutelor
3.2. Manifestarea - identificarea consecinţelor unor acţiuni ale
grijii pentru omului asupra mediilor de viaţă explorate Bine
comportarea - realizarea unor postere referitoare la regulile
corectă corectă în ce trebuie respectate în pădure/la locul de
relaţie cu mediul picnic/ pe stradă etc.
natural şi social - exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu
privire la anumite atitudini şi comportamente
observate în mediile de viaţă explorate
Mai 1.5. Efectuarea de - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au - Suficient - conversația - reușește să
înmulţiri şi acelaşi număr de elemente efectueze
împărţiri în - jocuri de extragere repetată a unui anumit - explicația adunări/scăderi
concentrul 0-1000 număr de elemente dintr-o mulţime dată repetate de
prin - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , - demonstrația termeni egali
adunări/scăderi prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi
repetate ale înmulţirii - exercițiul
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul
0100 prin scăderi repetate sau recurgând la
înmulţire
Iunie 2.2. Evidenţierea - identificarea şi denumirea formelor plane: - Bine - exercițiul
unor caracteristici pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc
simple specifice - recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ - explicația - recunoaște
formelor feţelor unor corpuri din mediul apropiat figurile
geometrice plane - conturarea formelor geometrice plane (pătrat, -demonstrația geometrice
şi corpurilor triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul studiate,
geometrice instrumentelor de geometrie/şabloanelor participă cu
identificate în - identificarea numărului de forme geometrice interes la
diferite contexte plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură dialoguri legate
geometrică „fragmentată” de consecițele și
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul - Bine efectele
formelor geometrice învăţate observate
4.2. Formularea - stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra
unor consecințe propriei persoane şi a celor din jur
rezultate în urma - realizarea unor jocuri de rol ”La doctor”
observării unor pentru recunoaşterea unor simptome ale unor
relaţii, fenomene, boli frecvente
procese simple - identificarea efectelor intensităţii şi tăriei
sunetelor asupra vieţuitoarelor

S-ar putea să vă placă și