Sunteți pe pagina 1din 22

Enei Dîstributie

Banat

POST DE LUCRU NR. 7

TESA CU ATRIBUŢII DE CONTROL ŞI


ACCES ÎN INSTALAŢII

i
7.1. PROCESUL DE MUNCĂ

Pocesui constă în efectuarea de către personalul încadrat la TESA (personalul de


conducere şi de execuţie din toate E.O. ale societăţii) a lucrărilor cu specific tehnoco-econmic şi
administrativ. Controalele tehnice cât şi cele de securitatea muncii, în instalaţiile de distribuţie sau
de furnizare a energiei electrice constituie deasemeni o parte componentă specifică prezentului
proces de muncă.

7.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT MIJLOACE DE


PRODUCŢIE
9

• Mobilier de birou :
- Birou de lucru ;
- Calculator;
- Imprimantă ;
- Accesorii şi materiale aferente lucrului pe calculator (dischete, CD-uri, etc.);
- Laptop ;
- Calculator de buzunar;
- Xerox (aparat multiplicat);
- Televizor, videocasetofon ;
- Dulap pentru corespondenţă ;
- Scaun ;
- Cuier de haine ;
- Telefon fix, telefon mobil ;
- Filtru de cafea ;
• Rechizite :
- Trusă de scris (pixuri, creiane, carioca, stilou, ascuţitoare, lamă, cuţit, etc.);
- Trusă sau rechizite de desenat (truse, liniar, raportor, etc.);
- Capsator;
- Perforator pentru hârtie ;
- Stativ pentru documente curente ;
- Pastă corectoare ;
- Soluţii de lipit hârtia ;
- Toner şi cerneluri diverse pentru scris, imprimantă sau pentru xeros ;
- Bibliorafturi ;

2
- Hârtie de scris ;
- Hârtie de xerox ;
- Dosare diverse (plic, cu şine, simple, etc.), din hârtie sau material plastic ;
- Documente arhivate ;
• Cărţi de specialitate ;
• Reviste - publicaţii de specialitate, oferte publicitare, etc ;
• Hărţi;
• Planşe cu sheme funcţionale ;
• Planşe şi tablouri cu caracter de instruire profesională, de protecţia muncii, PSI, etc.;
• Specific acţiunilor de control în instalaţii:
o EIP adaptat lucrului în instalaţiile controlate :
- Cască de protecţie ;
- Cizme electroizolante de II sau jt;
- Bocanci;
- Salopetă sau Halat;
- Pelerină de ploaie ;
- Alte dotări specifice funcţiei şi instalaţiilor controlate ;
o Binoclu ;
o Ruletă de 5 m ; o Lanternă ; o spray insecticid ;
o spray paralizant;

SARCINA DE MUNCĂ
Activitatea personalului TESA cu atribuţii de control este precizată generic în documentul
numit « FIŞA POSTULUI » , care stabileşte :
- Cerinţele de pregătire profesională, aptitudini şi abilităţi necesare « POSTULUI » ;
- încadrarea ierarhică, exactă a postului în structura organizatorică a filialei, pe funcţie de
conducere sau de execuţie ;
j'
- Sistemul relaţional în care îşi desfăşoară activitatea ;
- Lista atribuţiilor, sarcinilor şi a lucrărilor de executat, împreună cu frecvenţa acestor
acţiuni pe linie profesională, SSM şi PSI - aferente obiectului principal de activitate şi
suplimentare acestuia;
- Limitele de competenţă şi responsabilitate.
- în realizarea atribuţiilor de serviciu activitatea personalului TESA este dominată de o
presiune psihologică generată de intensitatea munciii, exactitatea datelor, importanţa şi
răspunderea specifică acestei categorii de personal.
Activităţile desfăşurate de personalul TESA cu atribuţii de control, din punct de
vedere al riscurilor la care sunt supuşi, se încadrează în următoare prevederi legale :
• Legea Protecţiei muncii nr. 319/2006, însoţită de HG 1425 / 2006 « NORMELE
METODOLOGICE DE APLICARE » ;
• Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru instalaţii electice în
exploatare IPSSM - 01 ;
• Norme specifice de SM pentru prelucrarea autormată a datelor nr. 37/2003,
adoptate ca instrucţiune proprie ;
• LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Alte decizii, ordine şi dispoziţii, derivate din prevederile legale menţionate cu
concretizare la postul ocupat de fiecare angajat.
Activitatea zilnică, în regim normal de lucru, a unui angajat din structura TESA cu
atribuţii de control cuprinde următoarele faze :
- Prezentarea la servicu şi corfirmarea acestei operaţii prin folosire cârdului de
înregistrare a sosirii la locul de muncă sau semnarea în condica de prezenţă ;
- Controlul stării psiho-fiziologice ;
- Informare asupra mesajelor primite pe calculator în perioada cât a lipsit de la locul de
muncă sau a evenimentelor petrecute privind sarcinile de serviciu ;
- Analiza operativă a gradului de realizare a lucrărilor din ziua precedentă ;
- Pregătirea programului activităţilor ce urmează a fi executate în ziua curentă;
- Repartizarea sarcinilor pe formaţie şi pe fiecare persoană în parte ;
- Instruirea profesională, securitatea şi sănătatea muncii, psi în funcţie de activităţile ce
urmează a fi efectuate ;
- Constiuirea bazei materiale necesare lucrărilor ce urmează a fi efectuate;
- Realizarea efectivă a lucrărilor programate pentru ziua respectivă ;
- Deplasarea cu mijloace auto pentru control în instalaţii, la alte locuri de muncă sau terţi
pentru activităţi de colaborare pe linie de serviciu ;
- Există cazuri în care deplasarea se face pedestru, sau de la un nivel la altul cu sau fără
ascensor;
- încheierea lucrărilor şi aducerea dotărilor la starea necesară pentru perioada de întrerupere a
activităţii până în ziua următoare ;

4
- Plecarea de la locul de muncă, confirmată prin folosirea cârdului sau semnarea condicii de
prezenţă;
- în funcţie de specificul funcţiei şi programul de lucru concret al fiecărui angajat durata
programului zilnic şi orele în care se derulează activitatea în organizaţie poate fi diferit de cel
normal (între 08,00 şi 16,00). Programele de lucru la nivel de organizaţie sunt aprobate de
conducere în urma negocierii cu organizaţiile sindicale , respectiv sunt nominalizate în
contractul colectiv de muncă .
Realizarea efectivă a lucrărilor programate pentru ziua curentă cuprinde în principal
următoarele activităţi :
® La birou :
- Elaborări, înregistrări, îndosarieri şi arhivări de documente. Lucrările se realizează în
proporţie de (20- :-80) % pe calculator (în funcţie de specificul postului ). Există şi funcţii
unde nu se utilizează calculatorul sau proporţia de utilizare a acestuia este neglijabilă .
- Verificări, confirmări prin semnături, colaborări privind documentele avizate ;
- Documentări şi informări privind modul de elaborare şi conţinutul documentelor;
- Participarea la acţiuni de analize, avizări sau instruiri privind activitatea proprie, în incintele
sucursalei sau la terţi;
- Colaborarea cu angajaţii EO din UTR sau cu colaboratori exterior în limitele competenţei
şi responsabilităţilor ce le are ;
• La control în instalaţii:
- Dotat cu EIP specific instalaţiilor la care execută control tehnic, SSM sau PSI , se
deplasează cu auto sau sub altă formă (pedestru, tren etc.) la subunitatea controlată. Prin
decizie o parte din personalul TESA are aprobare de a conduce maşina cu care face
deplasarea în teritoriu ;
- Efectuează acţiunile de control programate. La control în instalaţii va fi echipat cu EIP
prevăzut în normele de SM ;
- Elaborează documentele de control specifice şi evidenţiază în documentele operative de
la locul de muncă acţiunea de control;
- Se reîntoarce la sediu EO unde este încadrat, pentru închidere lucrărilor şi înregistrarea
plecării de la serviciu. Sunt situaţii când plecarea/sosire spre/de la locul de muncă şi
intalaţiile controlate se face direct de la domiciliu, pentru
operativitate şi terminarea integrală a controalului programat (când se pleacă mai devreme
de ora 08,00 şi este necesar a se lucra peste programul normal de opt ore).

MEDIUL DE MUNCĂ
- Activitatea ce se desfăşoară în incinte închise este afectată în unele situaţii de clima din
exterior, aglomerarea umană şi cu materiale a încăperilor ;
- în incintele închise există aglomerări mari de material combustibil, fiind prezent riscul de
incendiu;
- Factorii de risc prezenţi în atmosfera locului de muncă, în incinte închise sau în aer liber, sunt
cei derivaţi din manifestarea fenomenelor meteorologice .

7.3. FACTORI DE RISC IDENTIFICAT! 9

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


• Factori de risc mecanic:
- Lovire de către mijloacele de transport auto, CF, la deplasarea pedestră sau şi/sau
accidente de circulaţie la deplasarea cu mijloace de transport auto;
- Cădere de scule şi materiale de la înălţime crengi, ţigle etc.)
- Lovire la deplasarea cu ascensorul, circulaţia pe scări întrenivelele
construcţiei sau de mobilierul de la locul de muncă;
- Proiectare de corpuri sau particule, provenite de la fragmentarea corpurilor abrazive
sau a pânzelor din cadrul echipamentelor tehnice ale consumatorului sau a
prestatorului de servicii în instalaţiile sucursalei;
- Jeturi de fluide de lucru în situaţii speciale:
- jet de ulei sau azot sub presiune (320 bar) în timpul controlului stării tehnice a
dispozitivului MOP;
- Explozia recipienţilor cu aer sub presiune din staţiile de hidrofor sau din instalaţiile
controlate;
- Explozia cazanelor de apă caldă murale, pe combustibil gaze naturale din punctele
termice controlate;
- Taiere, înţepare la utilizarea rechizitelor de lucru;
• Factori de risc termic:
- Contact direct accidental cu suprafeţe supraîncălzite în situaţii de defect: spontan
în instalaţiiile controlate.
• Factori de risc electric:
Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas:
- la apariţia tensiunii induse;
- defectarea instalaţiilor electrice din birou sau celor controlate ;
Surprinderea de către arcul electric
- apropierea de o instalaţie aflată sub tensiune ;
- asistă la manevrarea unui aparat de comutaţie în sarcină saupe scurcircuit,
- apariţia accidentală a tensiunii de la comutatorii dotaţicu grupuri electrogene.
Electrocutarea prin atingere directă
- apariţia tensiunii de pas
- defecte de izolaţie;
- defecte de protecţie,îngrădire şi avertizare etc.;
• Factori de risc chimic:
- Infectare sau iritare superficială a pielii prin atingerea documentelor arhivate sau la
lucru cu materiale specifice activităţilor de birou (lipici, pastă corectoare, toner,
cerneluri), sprayuri etc.;

B. Factori de risc proprii mediului de muncă


• Factori de risc fizic:
- Arsuri sau intoxicări datorate incendiilor accidentale şi aerului cu exces de C02 din

incintele închise ;
- Temperatura ridicată a aerului în anotimpul călduros;
- Temperatura aerului scăzută în anotimpul rece;
Umiditatea relativa a aerului crescută din cauza ploii;
- Curenţi de aer - în special la lucrul în aer liber sau de la instalaţiile de climatizare;
- Nivel redus de iluminare la lucrul în unele zone insuficient iluminate;
- Calamităţi naturale - trăsnet, grindină, viscol, prăbuşiri de copaci;
• Factori de risc chimic:
Microorganisme în suspensie în aer la unele puncte de lucru, ori în vecinătatea acestora :
- Arhivă, grajduri, gropi de gunoi, şosele cu circulaţie aglomerată ;
- Animale şi insecte periculoase (şobolani, câini, viespi).
C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă:
• Continut:
9

- Absenţa sau starea necorespunzătoate a mobilierului, dipozitivelor de lucru şi rechizitelor

7
necesare, lipsa semnalizărilor şi blocajelor la deschiderea uşilor celulelor sub tensiune ;
- Neverificarea periodică a mijloacelor de protecţie
• Suprasolicitare fizică:
- Efort dinamic (trasee lungi de inspecţie);
- Poziţii de lucru forţate şi/sau vicioase. Lucrul îndelungat şi peste program în poziţia aşezat
în faţa calculatorului în funcţie de urgenţele necesare activităţilor de birou ;
® Suprasolicitare psihică:
- Decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt;
- Stress cauzat de ritm intens şi concentrat la elaborarea lucrărilor, relaţia cu colaboratoriii şi
cu personalul de exploatare al instalaţiilor controlate .
D. Factori de risc proprii executantului:
• Acţiuni greşite:
- Apropierea sub distanţa de vecinătate admisă faţă de echipamentele aflate sub tensiune
- Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie
- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare;
- Manevrarea greşită a autoturismului în timpul deplasărilor în teritoriu.
• Omisiuni:
- Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie din dotare (echipament individual de protecţie,
mijloace electroizolante etc.).
UNITATEA- 7.4. FIŞA DE EVALUARE A NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
S.C ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A
POSTULUI DE LUCRU
SECŢIA: DURATA EXPUNERII: 8 h/sch. |
FISA NR. 7 TESA CU ATRIBUŢII DE CONTROL Şl
COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE ACCES ÎN
J

POST DE LUCRU: INSTALATII ECHIPA DE EVALUARE: numita prin Decizia


j
nr..59/13.02.2009 S.Stanescu ; P. Crisan ; T.
TESA CU ATRIBUTII DE CONTROL Şl Ştefan ; D. Rob ; M. Indrea ; D. Creteanu ; V. Jurca
ACCES ÎN INSTALAŢII ; A. Constantin ; A. Istvancsek ; F. Bucheru ; 0.
Morcan ; L. Filimon
COMPONENTA FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CONSECIN TA CLASA CLASA NIVEL
SISTEMULUI DE IDENTIFICAT! FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) MAXIMĂ DE DE PAR
j
MUNCĂ PREVIZIBILĂ GRAVI PROBA ŢIAL
TATE BILITATE DE
RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Lovire de către mijloacele de transport auto, CF, la DECES 7 1 3
MECANIC deplasarea pedestră sau şi/sau accidente de circulaţie
PRODUCŢIE la deplasarea cu mijloace de transport auto;
j
2. Cădere de scule şi materiale de la înălţime (crengi, INV.gr.lll 4 2 3
ţigle, etc).
3. Lovire la deplasarea cu ascensorul, circulaţia pe scări ITM 3-45 zile 2 42
între nivelele construcţiei sau de mobilierul de la locul
de muncă ;
4. Proiectare de corpuri sau particule, provenite de la DECES 7 13
fragmentarea corpurilor abrazive sau a pânzelor din
cadrul echipamentelor tehnice ale consumatorului sau a
prestatorului de servicii în instalaţiile controlate;

9
0 1 2 3 4 5|6
5. Jeturi de fluide de lucru în situaţii speciale: INV.gr. III 4 Fişa
2 nr.7 - continuare
3
-jet de ulei sau azot sub presiune (320 bar) în timpul
controlului stării tehnice a dispozitivului MOP ; -
Explozia recipienţilor cu aer sub presiune din staţiile de
hidrofor sau din instalaţiile controlate ;
DECES 7 1 3
6. Explozia cazanelor de apă caldă murale, pe
combustibil gaze naturale din punctele termice
controlate ;
7. Taiere, înţepare la utilizarea rechizitelor de lucru ; ITM 3-45 zile 2 42

FACTORI DE RISC ITM 3-45 zile 2 42


8. Contact direct accidental cu suprafeţe supraîncălzite
TERMIC
în situaţii de defect: spontan în instalaţiiile controlate
FACTORI DE RISC 9. Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia DECES 7 1 3
ELECTRIC tensiunii de pas:
- la apariţia tensiunii induse;
- defectarea instalaţiilor electrice din birou sau celor
controlate ;
10. Surprinderea de către arcul electric DECES 7 2 4
- apropierea de o instalaţie aflată sub tensiune ;
- asistă la manevrarea unui aparat de comutaţie în
sarcină sau pe scurcircuit,
- apariţia accidentală a tensiunii de la comutatorii
dotaţi cu grupuri electrogene.
11. Electrocutare prin atingere directă : DECES 7 2 4
- apariţia tensiunii de pas ;
- defecte de izolaţie ;
>>
- defecte de protecţie,îngrădire, avertizare etc.

10
0 1 2 3 4 5 6|
Fişa nr.7 - continuare
2
FACTORI DE 12. Infectare sau iritare superficială a pielii prin atingerea ITM 45-180 zile 3 2
RISC CHIMIC documentelor arhivate sau la lucru cu materiale specifice
activităţilor de birou (lipici, pastă corectoare,toner,
cerneluri), sprayuri, etc. ;
FACTORI DE 13. Arsuri sau intoxicări datorate începuturilor de incendiiu ITM 3-45 zile 2 3 2
RISC FIZIC accidentale şi aerului viciat din incintele închise ;

14.Temperatura ridicată a aerului în anotimpul călduros ITM 3-45 zile 2 3 2

15.Temperatura aerului scăzută în anotimpul rece ITM 3-45 zile 2 3 2

MEDIUL DE 16. Umiditatea relativa a aerului crescută din cauza ploii ITM 3-45 zile 2 4 2
MUNCĂ
17.Curenţi de aer - în special la lucrul în aer liber sau de la ITM 3-45 zile 2 3 2
instalaţiile de climatizare
2
18. Nivel redus de iluminare la lucrul în unele zone insuficient ITM 3-45 zile 2 5
iluminate
19.Calamităţi naturale, trăsnet, grindină, viscol, prb.cop DECES 7 1 3'
FACTORI DE 20.Microorganisme în suspensie în aer la unele puncte de ITM 3-45 zile 2 4 2
RISC lucru, ori în vecinătatea acestora :Arhivă, grajduri, gropi de
BIOLOGIC gunoi, şosele cu circulaţie aglomerată ;
21 .Animale şi insecte periculoase (şobolani, câini, viespi) ITM 3-45 zile 2 3 2

SARCINA DE CONŢINUT22.Absenţa sau starea necorespunzătoate a mobilierului, ITM 3-45 zile 2 3 2


dipozitivelor de lucru şi rechizitelor necesare, lipsa
semnalizărilor la deschiderea uşilor
MUNCA 23. Neverificarea periodică a mijloacelor de protecţie DECES 7 2 3
24.Efort
SUPRASOLICI - dinamic (trasee lungi de inspecţie, control în spaţii ITM 3-45 zile 2 3 2
TARE FIZICĂ înguste, greu accsebile

11
0 1 2 3 4 5 6
Fişa nr. 7- continuare
25.Poziţii de lucru forţate şi/sau vicioase. Lucru îndelungat şi ITM 45-180 zile 3 2 2
peste program în poziţia aşezat
26.Decizii rapide în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt, ITM 45-180 zile
SUPRASOLICI 3 5 4
-TARE stress cauzat de responsabilitatea şi
PSIHICĂ ritmul intens cu atentie mărită la elaborarea
)
lucrărilor, relaţia cu colaboratorii şi cu personalul de
exploatare al instalaţiilor controlate .
EXECUTANT ACŢIUNI 27. Apropierea sub distanţa de vecinătate admisă faţă de DECES 7 1 3
GREŞITE echipamentele aflate sub tensiune
28. Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie: utilizarea DECES 7 1 3
mănuşilor electroizolante de JT în instalatii de MT.

29.Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, ITM 45-180 zile 3 2 2


alunecare;
30.Manevrarea greşită a autoturismului în timpul deplasărilor în DECES 7 1 3
teritoriu .
OMISIUNI 31. Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie din dotare DECES 7|1|3
(EIP, mijloace electroizolante, etc.).

12
31
SjriRi
„_ 3xf4x4)+12x('3x3)+16xf2x2) = 2.75
= 3x4+12x3+16x2
-L'i
1=1

Nivelul de risc global al POSTULUI DE LUCRU TESA CU ATRIBUTII DE CONTROL este:

Semnaturile membrilor din comisia de evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala (Decizia EDB nr.59/13.02.2009):

Ştefan Stanesci Petru Crisan T udor Ştefan Rob Dorin Mircea Indrea

■<LA C_.
Dumitru Creteanu

13
F\g.1. 7 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
POSTUL DE LUCRU - PERSONAL TESA CU ATRIBUTII DE CONTROL Şl ACCES ÎN INSTALATII
NIVEL GLOBAL DE RISC 2,75

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31
FACTORI DE RISC

14
LEGENDA

F 1. Lovire de către mijloacele de transport auto, CF, la deplasarea pedestră sau şi/sau accidente
de circulaţie la deplasarea cu mijloace de transport auto;
F 2. Cădere de scule şi materiale de la înălţime (crengi, ţigle, etc).
F3. Lovire la deplasarea cu ascensorul, circulaţia pe scări între nivelele construcţiei sau de
mobilierul de la locul de muncă ;
F4. Proiectare de corpuri sau particule, provenite de la fragmentarea corpurilor abrazive sau a
pânzelor din cadrul echipamentelor tehnice ale consumatorului sau a prestatorului de servicii în
instalaţiile controlate; j 7 F5. Jeturi de fluide de lucru în situaţii speciale:
- jet de ulei sau azot sub presiune (320 bar) în timpul controlului stării tehnice a dispozitivului MOP
;
- Explozia recipienţilor cu aer sub presiune din staţiile de hidrofor sau din instalaţiile controlate ;
F6. Explozia cazanelor de apă caldă murale, pe combustibil gaze naturale din punctele termice
controlate ;
F7. Taiere, înţepare la utilizarea rechizitelor de lucru ;
F 8. Contact direct accidental cu suprafeţe supraîncălzite în situaţii de defect spontan în instalaţiile
controlate
F 9. Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas:
- la apariţia tensiunii induse; lipsa unor circuite de protecţie
- defectarea instalaţiilor electrice din birou sau celor controlate ;
F 10. Surprinderea de către arcul electric
- apropierea de o instalaţie aflată sub tensiune ;
- asistă la manevrarea unui aparat de comutaţie în sarcină sau pe scurcircuit,
- apariţia accidentală a tensiunii de la comutatorii dotaţi cu grupuri electrogene.
F11. Eectrocutare prin atingere directă : defecte de izolaţie ; defecte de protecţie, îngrădire,
avertizare
F12. Infectare sau iritare superficială a pielii prin atingerea documentelor arhivate sau la lucru cu
materiale specifice activităţilor de birou (lipici, pastă corectoare,toner, cerneluri), sprayuri, etc F13.
Arsuri sau intoxicări datorate începuturilor de incendiiu accidentale şi aerului cu exces de C02 din
incintele închise ;
F14. Temperatura ridicată a aerului în anotimpul călduros F15. Temperatura aerului scăzută în
anotimpul rece F16. Umiditatea relativa a aerului crescută din cauza ploii F17. Curenţi de aer - în
special la lucrul în aer liber F18. Nivel redus de iluminare la lucrul în unele zone insuficient
iluminate F19. Calamităţi naturale - trăsnet, grindină, viscol, prăbuşiri de copaci F20.
Microorganisme în suspensie în aer la unele puncte de lucru, ori în vecinătatea acestora Arhivă,
grajduri, gropi de gunoi, şosele cu circulaţie aglomerată ;
F21. Animale şi insecte periculoase (şobolani, câini, viespi)
F22. Absenţa sau starea necorespunzătoate a mobilierului, dipozitivelor de lucru şi rechizitelor F
23. Neverificarea periodică a mijloacelor de protecţie F24. Efort dinamic (trasee lungi de inspecţie
F25. Poziţii de lucru forţate şi/sau vicioase. Lucru îndelungat şi peste program în poziţia aşezat
F26. Decizii rapide în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt, stress cauzat de
responsabilitatea şi ritmul intens cu atenţie mărită la elaborarea lucrărilor, relaţia cu colaboratorii şi
cu personalul de exploatare al instalaţiilor controlate .
F 27. Apropierea sub distanţa de vecinătate admisă faţă de echipamentele aflate sub tensiune, F
28. Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie (utilizarea mănuşilor electroizolante de Jt în
instalaţii de MT)
F29. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare;
F30. Manevrarea greşită a autoturismului în timpul deplasărilor în teritoriu .
F31. Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie din dotare (EIP, mijloace electroizolante)

15
7.5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU Nr. 7
Nr. FACTOR DE RISC Nivel de risc MASURI PROPUSE
Crt Nominalizarea măsurii
0 1 2, 3
1. Electrocutarea prin atingere directă 4 Măsuri tehnice:
• Utilizarea după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a feţei,
mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant;
• Identificarea instalaţiilor la care urmează a se face control;
• Executarea măsurilor tehnice de securitate de către personalul instruit şi autorizat cf.
Prevederilor IPSSM01
Măsuri organizatorice:
• Instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare precum şi testarea
periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite de către
executanţi;
• Executarea cf. procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor;
• Control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de electrosec.

2. Surprinderea de către arcul electric 4 Măsuri tehnice.


• Stabilirea obligativităţii verificării lipsei sarcinii înaintea începerii operaţiei de
manevrare a oricărui aparat de comutaţie, precum şi a verificării periodice a
protecţiilor de scurtcircuit, de asemenea trebuie precizate şi persoanele care vor
supraveghea sau vor controla prin sondaj modul cum este respectată această regulă
de lucru;
• Stabilirea zonei de control ţinându-se cont de posibilitatea apariţiei accidentale a
arcului electric în vecinătatea punctului de intervenţie;
• Scoaterea de sub tensiune a sursei potenţiale de arc electric, dacă zona de lucru nu
poate asigura protecţia împotriva arcului.
Măsuri organizatorice:
• Instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor de

16
0 1 2 3
protecţie împotria efectelor arcului electric asupra organismului uman;
• Instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la consecinţele pătrunderii în zonele
de vecinătate.
3. Decizii rapide în timp scurt, operaţii 4 Măsuri tehnice:
repetitive de ciclu scurt, stress cauzat de • dotarea lucrătorilor echipamente de lucru performante, acreditate si certificate
responsabilitatea şi ritmul intens cu calitativ si de SM, de mare eficienţă şi randament;
atenţie mărită la elaborarea lucrărilor, • asigurarea unui microclimat aerisit şi confort îmbunătăţit la locul de muncă
relaţia cu colaboratorii şi cu personalul de Măsuri organizatorice:
exploatare al instalaţiilor controlate . • Delimitarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor pe post cu un volum de lucru
}
optim şi realizabil în timpul programat;
• Asigurarea unui climat de respect şi colaborare în colectivele de lucru . Stimularea
morală şi materială în funcţie de rezultatele muncii.

17
7 . 6 . INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU

POSTULUI DE LUCRU Nr. 7


TESA CU ATRIBUŢII DE CONTROL ŞI ACCES
ÎN INSTALAŢII
Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru " PERSONAL TESA CU ATRIBUŢII
DE CONTROL ÎN INSTALAŢII ” este egal cu 2,75, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor
de muncă cu nivel de foarte mic de risc spre mic.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare nr. 7”, din care se observă că din totalul de 31
factori de risc identificaţi numai 3 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3, încadrându-se în
categoria factorilor de risc mediu.
Cei 3 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt::
F10. Surprinderea de către arcul electric
- apropierea de o instalaţie aflată sub tensiune ;
- asistă la manevrarea unui aparat de comutaţie în sarcină sau pe scurcircuit,
- apariţia accidentală a tensiunii de la comutatorii dotaţi cu grupuri electrogene.
F11. Electrocutare prin atingere directă :
- apariţia tensiunii de pas ;
- defecte de izolaţie ;
- defecte de protecţie,îngrădire, avertizare etc F26. Decizii rapide în
timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt, stress cauzat de
responsabilitatea şi ritmul intens cu atenţie mărită la elaborarea lucrărilor, relaţia cu
colaboratorii şi cu personalul de exploatare al instalaţiilor controlate . ,

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil) precum şi a altor factori de risc, sunt necesare măsurile generic prezentate în
“Fişa de măsuri propuse” pentru locul de muncă “ PERSONAL TESA CU ATRIBUŢII DE
CONTROL ÎN INSTALAŢII ”.
în ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează :

• 38,71 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


• 29,03 %, factori proprii mediului de muncă;
• 16,13 %, factori proprii sarcinii de muncă;
» 16,13%, factori proprii executantului.

Din analiza Fişa de evaluare se constată că 45,16 % dintre factorii de risc identificaţi
pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)
Fig.2.7 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE

18
MUNCĂ
POSTUL DE LUCRU nr, 7 NIVEL GLOBAL DE RISC: 2.75

19
7 . 7 . L I S T A D E C O N S E C I N Ţ E P O S I B I L E ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
(leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman) ____________________ _____
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR
Aparat Sistem osteoarticular Organe de simţ
Nr. CONSECINŢE Cu Cu Ab Te Apa car- dio- Ap Ap Co Membru Membru Sis Och Na Ureche Sis Mulţi- î
tie tie rat vas- cu- a a superior inferior tem i s tem plă )
Crt. POSIBILE cra tor do gu respi iar rat
di rat loana
re- Braţ Palmă Coap Pi mus In Ex ner
nia a me me rator ges na verte Antebrat Degete să cular ter ternă vos
nă cic n nt tiv 1 brală D s D S Gam ci nă 1
ă bă or I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 !
X X X X X X
1. Plagă - tăietură - - - - - - - - X X - - - - - X|
X X X X X X X X
-înţepătură Xf
2. Contuzie X s X X X - - - - X X X X X X X - - - - x
3. Entorsă -|X X

4. Strivire X X X X X X X - v
5. Fractură X X X - - X X X . X l
6. Arsură - termică - chimică - - - - - - - - - X X X X X X X X X
xl xI
X X X X X X X X X

7. Amputaţie X X X X X X - - - X1
8. Leziuni ale organelor - - X " X X X X - -1 - - - X1
interne
X -ţr I X !
9. Electrocutare
10. Asfixie -i-!
11. Intoxicaţie - acută - cronică ; - - : - - X X I -!--!- x;xx;x;
X X

12. Dermatoză X -1-


13. Pneumoconioză -
- -1-1- - i
-

14. îmbolnăviri respiratorii 1


cronice provocate de pulberi 1
organice şi substanţe toxice
iritante (emfîzem pulmonar,
bronşită etc.)

15. Astm bronşic, rinită vaso- 1


motorie

20
16. X X X 11 Xi
Boli prin expunere la tem-
peraturi înalte sau scăzute
(şoc, colaps caloric, dege-
rături)
- - - - - - - - - - “ - - - - - - - X i
17. Hipoacuzie, surditate de
percepţie
18. Cecitate - 1-]- -1

19. Tumori maligne, cancer 1

profesional
20. X X X X X X X -_“j
Artroze cronice, periartri-
te, stiloidite, osteocondili-te,
bursite, epicondilite,
discopatii
21. Boala de vibraţii -I-

22. Tromboflebită - - - - - - - - X X X X X X - - X\

23. !
Laringite cronice, nodulii
cântăreţilor
24. X !
Astenopatie
acomodativă, agravarea t
miopiei existente
25. Cataracta - - 1 - . -
X
26. Conjuctivite şi keratocon- - -

junctivite
27. Electrooftalmie - i - XI- - -

28. Boala de iradiere “1 \


■r~

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 1 17 18 j 19 20 21 22 23 |
4 6 I
29. îmbolnăviri datorate com- X ' j

presiunilor şi decompresi-
unilor
X X X X X X X X X X X X X X X X
30. Boli infecţioase şi parazi- X X X XI X X|

tare
31. Nevroze de coordonare -1 -1 -1 - i ! :

.
32. Sindrom cerebroastenic şi 1 i

tulburări de termoreglare
(datorită undelor electro-
magnetice de înaltă frec-

21
venţă) I iî:
33. Afecţiuni psihice - - 1- x 1-
34. Alte consecinţe 11 f 1I

22