Sunteți pe pagina 1din 17

6. LOCUL DE MUNCĂ NR.

6
INSTALATOR GAZ ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
ŞI INSTALAŢII SANITARE

6.1. PROCESUL DE MUNCĂ

Instalatorul de la locul de muncă evaluat execută operaţii de montare, punere în funcţiune,


întreţinere, reparaţii, ale pompelor de căldură, instalaţiilor de apă, instalaţiilor sanitare, instalaţiilor de
producere, distribuţie şi utilizare de abur, aer (condiţionat), gaze naturale şi apă fierbinte sau caldă
aferente instalaţiilor consumatorilor, la beneficiari persoane fizice sau juridice.
În majoritatea cazurilor, instalaţiile sunt montate în interiorul clădirilor, în exterior fiind doar
porţiuni din aceste instalaţii. Având în vedere faptul ca tehnicianul cu punerea în funcţiune a instalaţiilor
îşi desfăşoară activitatea practic în aceleaşi condiţii cu executanţii, riscurile la care acesta este expus sunt
comune cu cele la care sunt expuşi instalatorii (executanţii direcţi).

6.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- trusă de scule instalator ;
- pompe de caldură
- centrale termice pe combustibili solizi, gaze naturale sau motorină ;
- boilere (încălzitoare de apă caldă) pe combustibili solizi, gaze naturale, energie electrică sau
motorină ;
- instalaţii sanitare ;
- instalaţii de apă canal ;
- fierăstrău electric
- freză de perete;
- bormaşină ;
- maşină de înşurubat ;
- flex ;
- filieră ;
- tarod ;
- bormaşină cu rotopercutor ;
- lampă de benzină ;
- lampă cu gaz lichefiat ;
- pastă decapantă ,
- fludor;
- cânepă ;
- şnur de teflon :
- chei fixe ;
- presă manuală ;
- materiale din PVC, oţel, cupru , ceramică pentru instalaţii sanitare;
- vopsele ;
- aparataj divers ;
- ţevi de fier;
- ţevi de cupru;
- ţevi pexal ;
- coturi, fitinguri, garnituri ;
- robineţi ;
- recipienţi cu gaze toxice şi inflamabile/explozibile – acetilena, argon, oxigen, gaz natural ;
- mobilier ;
- materiale diverse ;
- ambalaje carton şi plastic;
- rastele/stelaje;
- dispozitive şi subcomponente instalaţii termice;

Materiale cu pericol mărit de inflamare :


- vaselină siliconică ;
- diluanţi;
- vopsele;
- alcool metilic;
- recipienţi cu gaz lichefiat ,acetilenă.

SARCINA DE MUNCĂ
- sosirea la program;
- instruirea personalului cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectivă;
- constituirea bazei materiale necesare;
- deplasarea la locul de intervenţie/lucru cu mijloace de transport auto;
- executarea sarcinilor primite ;
- montare şi efectuare instalaţii apă, canal, sanitare, încălzire noi ;
- reparare instalaţii apă, canal, sanitare şi încălzire existente ;
- revizii ale instalaţiilor existente ;
- consultanţă tehnică de specialitate ;
- curăţenie la punctul de lucru;
- întoarcerea la sediul unităţii;
- transferarea bazei materiale din mijloacele de transport în magaziile proprii;
- plecarea la domiciliu .

MEDIUL DE MUNCĂ
- Lucru preponderent în interior, indiferent de anotimp şi condiţiile atmosferice;
- temperaturi scăzute în anotimpul rece;
- temperaturi ridicate pe timpul verii;
- curenţi de aer;
- pulberi pneumoconiogene;
- bacterii, viruşi în grupurile sanitare ;
- zgomot de fond şi zgomot datorat sarcinii de muncă;
- umiditatea aerului ridicată.
1.3. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

 Factori de risc mecanic:

- Organe de maşini în mişcare:


- mişcarea organelor active ale echipamentelor (dispozitivelor) de tăiere;
- Lovire de către mijloacele de transport auto:
- deplasarea între punctele de lucru;
- deplasarea la şi de la locul de munca, la şi de la domiciliu ;
- Rostogolirea de materiale din stive cu elemente neasigurate împotriva deplasărilor
necontrolate (echipamente, componente ale centralelor, etc.);
- Cădere liberă de obiecte de la înălţime (scule, ţigle, material aglomerat depozitat la
înălţime în încăperile unde se execută lucrările , etc.);
- Scurgere liberă – gaze, lichide, lichide toxice – în cazul deteriorării accidentale a
recipienţilor,
- Proiectare de corpuri - la spargerea discurilor abrazive sau tăietoare, particule rezultate în
urma procesului de tăiere sau polizare;
- Tăiere, înţepare la manipularea manuală a uneltelor şi dispozitivelor;
- Platforme alunecoase (scurgeri de uleiuri), suprafeţe acoperite cu gheaţă;
- Recipiente sub presiune – la care/cu care se execută lucrări ;

 Factori de risc termic:


- Temperatură ridicată a elementelor metalice cu expunere directă la radiaţia termică,
schimbătoare de căldură, atingerea elementelor încălzite pentru lipire, îndoire, etc ;
- Temperatură coborâtă a elementelor atinse în timpul iernii (piese metalice, scule,
elemente izolaţie);

 Factori de risc electric:


- Curent electric:
- electrocutare prin atingere directă, atingerea suprafeţelor aflate sub tensiune
datorită:
 defectelor de izolaţie la circuitele de comandă ale aparatajului, la sculele de mână
acţionate electric ;
- electrocutare prin atingere indirectă:
 defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la nul ale sculelor şi
echipamentelor, conexiuni greşite ;
 lipsa unor circuite de protecţie etc.;
 Factori de risc chimic:
- Lucrul cu substanţe toxice –alcool metilic, solvenţi organici, acetilenă;
- Substanţe caustice – pastă decapantă;
- Lucrul cu substanţe inflamabile - solvenţi organici, vopsele, diluanţi, lemn acetilenă,
etc.;
- Substanţe cancerigene – izolaţii termice pe baza siliconică, plumb, staniu.
B. Factori de risc proprii mediului de muncă

 Factori de risc fizic:


- Temperatura aerului – lucru în aer liber - ocazional ;
- Curenţi de aer prin deschiderea simultană a uşilor şi ferestrelor ;
- Umiditate relativă a aerului crescută în unele puncte de lucru;
- Calamităţi naturale: cutremur, inundaţii, alunecări de teren;
- Pulberi pneumicogene ;

 Factori de risc biologic :


- Bacterii, viruşi, insecte, etc. în locaţiile beneficiarilor în care se execută lucrările ;

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă:


 Suprasolicitare fizică:
- Poziţii de lucru forţate şi vicioase:
- lucrul în spaţii înguste;
- acces limitat în colţurile încăperilor, la elementele de îmbinare, etc ;
- Manipularea manuală de mase, care uneori depăşesc limitele prescrise de legislaţie, ca
urmare a numărului redus de personal ;
- Spaţiu insuficient de depozitare – aglomerări de piese, materiale – blocare căi de acces
care impun manipulări repetate şi incomode ale unor materiale ;
- Executarea de lucrări cu personal insuficient instruit sau neautorizat (executarea de
lucrări de instalaţii de gaze naturale sau la cele sub presiune fără instalator autorizat).

 Suprasolicitare psihica:
- Majoritatea lucrărilor se execută la domiciliul beneficiarilor care exercită o presiune
psihică continuă asupra personalului care execută lucrări ce necesită atenţie şi implică
responsabilitate individuală asupra calităţii lucrărilor executate.

D. Factori de risc proprii executantului:


 Acţiuni greşite:
- Nerespectarea succesiunii operaţiilor ;
- Lucrul la circuitele de încălzire, apă caldă, gaze, fără descărcarea prealabilă a acestora ;
- Executarea de lucrări fără dispoziţia treptei ierarhice superioare;
- Lucrul la circuitele de încălzire, apă caldă, recipienţi şi circuite sub presiune folosind
improvizaţii sau cu nerespectarea normelor şi prescripţiilor ISCIR ;
- Staţionări şi deplasări în afara sarcinilor de muncă, în apropierea instalaţiilor aflate sub
tensiune, sub presiune sau în zonele în care se execută suduri sau alte activităţi cu risc
sporit ;
- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe denivelate,
elemente aparente pozate la sol);
- Deplasări în zone periculoase (logii, balcoane neasigurate cu balustrade, acces pe
acoperişuri, descărcarea materialelor în faţa clădirii beneficiarului cu maşina oprită pe
carosabil nesemnalizată, etc);
- Cădere de la înălţime la lucrul de pe scara de lemn sau scara metalică neasigurate,
lucrul de pe scaune, taburete alte obiecte de mobilă inadecvate pentru lucrul la înălţime
;
- Comunicări accidentogene între membrii formaţiei de lucru - necorelarea lucrărilor de
vopsitorie – sudură – lipire cu cositor şi încercări ale circuitelor aflate sub presiune;

 Omisiuni:

- Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (cască de protecţie, masca de protecţie,


componente ale salopetei, mănuşi, ochelari de protecţie sau masca de sudură, etc.).
- Neefectuarea verificării tehnice ale instalaţiilor înainte de începerea probelor
funcţionale
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 11

COMPARTIMENTUL 6.4 FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.


CONSTRUCŢII
FIŞA NR. 6
LOCUL DE MUNCĂ :
INSTALATOR GAZ, ÎNCĂLZIRE ECHIPA DE EVALUARE:
CENTRALĂ ŞI INSTALAŢII SANITARE
NIVE
CLASA
CONSECINŢA CLASA L
COMPONENTA FACTORI DE DE
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A MAXIMĂ DE PAR-
SISTEMULUI DE RISC PROBA-
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) PREVI- GRAVI ŢIAL
MUNCĂ IDENTIFICAŢI BILITAT
ZIBILĂ -TATE DE
E
RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Organe de maşini în mişcare: - mişcarea organelor active
INV gr.III 4 3 4
ale echipamentelor (dispozitivelor) de tăiere;
2. Lovire de către mijloacele de transport auto:
- deplasarea între punctele de lucru; DECES 7 1 3
- deplasarea la şi de la locul de munca, la şi de la domiciliu ;
3. Rostogolirea de materiale din stive cu elemente 3
neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate DECES 7 1
MIJLOACE DE FACTORI DE
(echipamente, componente ale centralelor, etc.);
RISC MECANIC
PRODUCŢIE 4. Cădere liberă de obiecte de la înălţime (scule, ţigle ,
3
material aglomerat depozitat la înălţime în încăperile DECES 7 1
unde se execută lucrările, etc.);
5. Scurgere liberă – gaze, lichide, lichide toxice – în cazul
ITM 45-180 zile 3 1 3
deteriorării accidentale a recipientelor;
6. Proiectare de corpuri - la spargerea discurilor abrazive sau
tăietoare, particule rezultate în urma procesului de tăiere DECES 7 1 3
sau polizare;
Fişa nr. 1 - continuare
0 1 2 3 4 5 6
7. Tăiere, înţepare la manipularea manuală a uneltelor şi
ITM 3-45 zile 2 5 3
dispozitivelor ;
8. Platforme alunecoase (scurgeri de uleiuri, apă, etc.),
ITM 3-45 zile 2 5 3
suprafeţe acoperite cu gheaţă ;
9. Explozie recipiente sub presiune – la care/cu care se
DECES 7 1 3
execută lucrari ;
10. Temperatură ridicată a elementelor metalice cu expunere
directă la radiaţia termică, atingerea elementelor încălzite ITM 3-45 zile 2 5 3
FACTORI DE pentru lipire, îndoire, circuite termice, etc ;
RISC TERMIC
11. Temperatură coborâtă a elementelor atinse în timpul
ITM 3-45 zile 2 5 3
iernii (piese metalice, scule, etc. ) ;
12. Curent electric : electrocutare prin atingere directă –
MIJLOACE DE atingerea suprafeţelor aflate sub tensiune datorită DECES 7 2 5
PRODUCŢIE defectelor de izolaţie la circuitele de comanda ale
FACTORI DE
RISC aparatajului, la sculele de mana actionate electric ;
13. Curent electric -electrocutare prin atingere indirectă:
ELECTRIC
- defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la nul ale DECES 7 2 5
13.sculelor şi echipamentelor , conexiunui gresite ;
- lipsa unor circuite de protecţie etc.;
14. Lucrul cu substanţe toxice – alcool metilic, solvenţi
DECES 7 1 3
organici, acetilena;
FACTORI DE 15. Substanţe caustice – pastă decapantă, ITM 45-180 3 1 3
zile
RISC CHIMIC 16. Lucrul cu substanţe inflamabile/explozive - solvenţi
DECES 7 1 3
organici, vopsele, diluanţi, acetilena, gaz metan etc.;
17. Substanţe cancerigene – izolaţii termice pe baza siliconică,
DECES 7 1 3
izolaţii termice, plumb, staniu.
Fişa nr. 1 - continuare
0 1 2 3 4 5 6
18. Temperatura aerului – lucru în aer liber -ocazional ; ITM 3-45 zile 2 5 3
19. Curenţi de aer prin deschiderea simultană a uşilor şi
ITM 3-45 zile 2 5 3
ferestrelor ;
FACTORI DE 20. Umiditate relativă a aerului crescută în unele puncte de
MEDIUL DE RISC FIZIC ITM 3-45 zile 2 5 3
lucru ;
MUNCĂ 21. Calamităţi naturale: cutremur , inundaţii ; DECES 7 1 3
22. Pulberi pneumoconiogene – praf, chituri siliconice – praf
ITM 3-45 zile 2 5 3
de ciment , mortar, var, ipsos, rigips , etc;
FACTORI DE 23. Bacterii, viruşi, insecte, etc. . în locaţiile beneficiarilor în
RISC care se execută lucrările ; ITM 3-45 zile 2 5 3
BIOLOGIC
24. Poziţii de lucru forţate şi vicioase:
ITM 45-180
- acces limitat în colţuri la elementele de imbinare ; 3 5 4
zile
- poziţii de lucru forţate –neergonomice
25. Manipularea manuală de mase, care uneori depăşesc limitele
prescrise legislaţie, ca urmare a numărului redus de ITM 3-45 zile 2 3 2
personal;
26. Spaţiu insuficient de depozitare – aglomerări de piese,
SUPRASOLICI- materiale – blocare căi de acces care impun manipulări DECES 7 1 3
SARCINA DE TARE FIZICĂ repetate şi incomode ale unor materiale ;
MUNCĂ SUPRASOLICI- 27. Executarea de lucrări cu personal insuficient instruit sau
TARE PSIHICĂ neautorizat ( executarea de lucrări de instalaţii de gaz sau DECES 7 1 3
recipiente sub presiune fără instalator autorizat, sudura
fără sudor autorizat, etc ).
28. Majoritatea lucrărilor se execută la domiciliul
beneficiarilor care exercită o presiune psihică continuă
asupra pesronalului care execută lucrări ce necesită atenţie ITM 3-45 zile 2 3 2
şi implică responsabilitate individuală asupra calităţii
lucrărilor executate.
29. Nerespectarea succesiunii operaţiilor DECES 7 1 3
ACŢIUNI
EXECUTANT 30. Lucrul la circuitele de încălzire, apă caldă, gaze, fără
GREŞITE DECES 7 1 3
descărcarea prealabilă a acesora ;
Fişa nr. 1 - continuare
0 1 2 3 4 5 6
31. Executarea de lucrări fără dispoziţia treptei ierarhice
DECES 7 1 3
superioare;
32. Lucrul la circuitele de încălzire, apă caldă, recipienţi şi
circuite sub presiune folosind improvizaţii sau cu DECES 7 1 3
nerespectarea normelor şi prescripţiilor ISCIR ;
33. Staţionări şi deplasări în afara sarcinilor de muncă, în
apropierea instalaţiilor aflate sub tensiune, sub presiune
DECES 7 1 3
sau în zonele în care se execută suduri sau alte activităţi cu
risc sporit ;
34. Deplasări în zone periculoase (logii, balcoane neasigurate
ACŢIUNI cu balustrade, acces pe acoperisuri , descarcarea
GREŞITE DECES 7 1 3
materialelor în faţa cladirii beneficiarului cu masina oprita
EXECUTANT pe carosabil, etc);
35. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare (suprafeţe denivelate, elemente aparente ITM 3-45 zile 2 5 3
pozate la sol, materiale depozitate pe căile de acces);
36. Cădere de la înălţime la lucrul pe scara de lemn sau
metalică neasigurate, lucrul de pe scaune, taburete alte DECES 7 1 3
obiecte de mobilier inadecvate pentru lucrul la înălţime ;
37. Comunicări accidentogene între mebrii formaţiei de lucru
- necorelarea lucrarilor de vopsitorie – sudura – lipire cu DECES 7 1 3
cositor, încercări ale circuitelor aflate sub presiune ;
38. Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare
DECES 7 1 3
(componente ale salopetei, mănuşi, etc.).
OMISIUNI
39. Neefectuarea verificarii tehnice ale instalaţiilor inainte de
DECES 7 1 3
inceperea probelor functionale

Echipa de evaluare Semnaturi


Nivelul de risc global al locului de muncă este:

39
 ri Ri
i=1 2(5x5) + 4(4x4) + 33(3x3) + 2(2x2) 419
Nrg 6 = -------------- = --------------------------------------------------------------- = ------- = 3,25
39 2x5 + 4x4 + 33x3 + 2x2 129
 ri
i=1
Fig.6.1 Nivelurile de risc parţiale pe factori de risc
POSTUL DE LUCRU Nr. 6
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,25

4,5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

3,5

2,5

1,5

0,5

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39

FACTORI DE RISC
LEGENDĂ FIGURA 6.1

F1- Organe de maşini în mişcare: - mişcarea organelor active ale echipamentelor


(dispozitivelor) de tăiere;
F2- Lovire de către mijloacele de transport auto:
- deplasarea între punctele de lucru;
- deplasarea la şi de la locul de munca, la şi de la domiciliu ;
F3- Rostogolirea de materiale din stive cu elemente neasigurate împotriva deplasărilor
necontrolate (echipamente, componente ale centralelor, etc.);
F4- Cădere liberă de obiecte de la înălţime (scule, ţigle , material aglomerat depozitat la
înălţime in incaperile unde se executa lucrările , etc.);
F5- Scurgere liberă – gaze , lichide toxice – în cazul deteriorării accidentale a recipientelor;
F6- Proiectare de corpuri - la spargerea discurilor abrazive sau tăietoare, particule rezultate în
urma procesului de tăiere sau polizare;
F7- Tăiere, înţepare la manipularea manuală a uneltelor şi dispozitivelor ;
F8- Platforme alunecoase (scurgeri de uleiuri, apă, etc.), suprafeţe acoperite cu gheaţă ;
F9- Explozie recipiente sub presiune – la care/cu care se executa lucrari ;
F 10 - Temperatură ridicată a elementelor metalice cu expunere directă la radiaţia termica ,
atingerea elementelor încălzite pentru lipire, îndoire,circuite termice, etc ;
F 11 - Temperatură coborâtă a elementelor atinse în timpul iernii (piese metalice, scule, etc. ) ;
F 12 - Curent electric : electrocutare prin atingere directă – atingerea suprafeţelor aflate sub
tensiune datorită defectelor de izolaţie la circuitele de comanda ale aparatajului, la
sculele de mana actionate electric ;
F 13 - Curent electric -electrocutare prin atingere indirectă:
- defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la nul ale sculelor şi
echipamentelor , conexiunui gresite ;
- lipsa unor circuite de protecţie etc.;
F 14 - Lucrul cu substanţe toxice – alcool metilic, solvenţi organici, acetilena;
F 15 - Substanţe caustice – pasta decapanta,
F 16 - Lucrul cu substanţe inflamabile - solvenţi organici, vopsele, diluanţi , lemn acetilena,
gaz metan etc.;
F 17 - Substanţe cancerigene – izolaţii termice pe baza siliconică, izolaţii termice, plumb,
staniu.
F 18 - Temperatura aerului – lucru în aer liber -ocazional ;
F 19 - Curenţi de aer prin deschiderea simultana a usilor şi ferestrelor ;
F 20 - Umiditate relativă a aerului crescută în unele puncte de lucru ;
F 21 - Calamităţi naturale: cutremur , inundaţii ;
F 22 - Pulberi pneumoconiogene – praf, chituri siliconice – praf de ciment, mortar, var, ipsos,
rigips, etc;
F 23 - Bacterii, virusi, insecte , etc. în locaţiile beneficiarilor in care se executa lucrările ;
F 24 - Poziţii de lucru forţate şi vicioase:
- acces limitat in colţuri la elementele de imbinare ;
- poziţii de lucru forţate –neergonomice
F 25 - Manipularea manuală de mase, care uneori depăşesc limitele prescrise de legislaţie, ca
urmare a numărului redus de personal;
F 26 - Spaţiu insuficient de depozitare – aglomerări de piese, materiale – blocare căi de acces
care impun manipulari repetate şi incomode ale unor materiale ;
F 27 - Executarea de lucrări cu personal insuficient instruit sau neautorizat (executarea de
lucrări de instalaţii electrice fără electrician autorizat, sudură fără sudor autorizat, etc).
F 28 - Majoritatea lucrărilor se execută la domiciliul beneficiarilor care exercită o presiune
psihică continuă asupra pesronalului care execută lucrări ce necesită atenţie şi implică
responsabilitate individuală asupra calităţii lucrărilor executate.
F 29 - Nerespectarea succesiunii operaţiilor ;

F 30 - Lucrul la circuitele de încălzire, apă caldă, gaze, fără descărcarea prealabilă a acesora ;
F 31 - Executarea de lucrări fără dispoziţia treptei ierarhice superioare;
F 32 - Lucrul la circuitele de încălzire, apă caldă, recipienţi şi circuite sub presiune folosind
improvizaţii sau cu nerespectarea normelor şi prescripţiilor ISCIR ;
F 33 - Staţionări şi deplasări în afara sarcinilor de muncă, în apropierea instalaţiilor aflate sub
tensiune, sub presiune sau in zonele in care se executa suduri sau alte activitati cu risc
sporit ;
F 34 - Deplasări în zone periculoase (logii, balcoane neasigurate cu balustrade, acces pe
acoperişuri, descărcarea materialelor în faţa clădirii beneficiarului cu maşina oprită pe
carosabil, etc);
F 35 - Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe denivelate,
elemente aparente pozate la sol, materiale depozitate pe căile de acces);
F 36 - Cădere de la înălţime la lucrul pe scara de lemn sau metalică neasigurate, lucrul de pe
scaune, taburete alte obiecte de mobilă inadecvate pentru lucrul la înălţime ;
F 37 - Comunicări accidentogene între mebrii formatiei de lucru - necorelarea lucrărilor de
vopsitorie – sudură – lipire cu cositor cu încercări ale circuitelor aflate sub presiune ;
F 38 - Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (componente ale salopetei,mănuşi, etc.).
F 39 - Neefectuarea verificării tehnice ale instalaţiilor înainte de începerea probelor
funcţionale.
6.5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 6

Nr. Nivel de MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt risc Nominalizarea măsurii

0 1 2 3
Măsuri tehnice:
 Utilizarea, după caz numai a sculelor cu apărătoare prevăzute din fază de
proiect ;
 Dotarea personalului de execuţie cu EIP –ul indicat de către
producătorul sculelor,;
F1. Organe de maşini în mişcare: - mişcarea organelor Măsuri organizatorice:
1. 4
active ale echipamentelor (dispozitivelor) de tăiere;  Elaborarea de instrucţiuni specifice pentru lucrul cu scule specializate (
freze de perete, ferăstraie, freze de perete, rotopercutoare, etc, )
 Instruire periodică asupra problemelor de securitate a muncii la lucrările
în care poate apărea riscul mecanic ;
 Demonstraţii practice de montare/demontare a mecanismelor şi
subansamblelor, la care pot apărea situaţii de lovire, prindere etc.
Măsuri tehnice:
 Utilizarea, după caz a sculelor cu mâner electroizolant sau a manusilor
electroizolante
F12. Curent electric :electrocutare prin atingere directă –  Dotarea personalului care executa lucrari / conectari la instalaţiile
atingerea suprafeţelor aflate sub tensiune datorită electrice cu indicatoatre de prezenţă tensine
2. 5
-defectelor de izolaţie la circuitele de comanda ale Măsuri organizatorice:
aparatajului, la sculele de mana actionate electric ;  Instruirea personalului potrivit prevederilor legale în vigoare precum şi
testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii
dobândite de către executanţi ;
Lucrul în instalaţiile electrice numai cu personal autorizat în acest sens ;
0 1 2 3
Măsuri tehnice:
 Prevederea din fază de proiectarea a unor prize de pământ adecvate ;
F13. Curent electric -electrocutare prin atingere indirectă:
Măsuri organizatorice:
- defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la
 Instruirea potrivit prevederilor legale în vigoare precum şi testarea
3. nul ale sculelor şi echipamentelor , conexiunui gresite 5
periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite de
;
către executanţi ;
- lipsa unor circuite de protecţie etc.;
 Verificarea prezenţei tensiunii pe elementele metalice ale centralelor, cu
indicatoare de prezenţă tensiune ,
Măsuri organizatorice:
 Constituirea echipelor care manipulează mase mari dintr-un număr adecvat
F24. Poziţii de lucru forţate şi vicioase: de persoane, astfel încât solicitarea să nu depăşească posibilităţile
4. - acces imitat in colţuri la elementele de imbinare ; 4 individuale;
- poziţii de lucru forţate –neergonomice  Angajarea şi repartizarea la asemenea lucrări numai a unor persoane cu
condiţie fizică adecvata sarcinii ;
 Verificarea periodica conform NGPM astării de sănătate a personalului.

Echipa de evaluare Semnături


Fig. 6.2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă
POSTUL DE LUCRU Nr. 6
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,25

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE
EXECUTANTULUI 32% PRODUCŢIE
38%

FACTORI DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCĂ FACTORI DE RISC PROPRII
17% MEDIULUI DE MUNCĂ
13%
6.6. INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 6
INSTALATOR GAZ, ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ŞI INSTALAŢII SANITARE

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă “Instalator gaz, încălzire centrală
şi instalaţii sanitare” este egal cu 3,25, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă
cu nivel de risc mic spre mediu .
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare nr. 6”, din care se observă că din totalul de
39 factori de risc identificaţi (Fig. 6.1 ), numai 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3,
încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.

Cei 11 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

- F1. (nivel de risc 4) Organe de maşini în mişcare


- F12. (nivel de risc 5)Curent electric :electrocutare prin atingere directă
- F13. (nivel de risc 5)Curent electric -electrocutare prin atingere indirectă:
- F24. (nivel de risc 4)Poziţii de lucru forţate şi vicioase:

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru
locul de muncă “instalator”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează (vezi Fig. 6.2 ):

 43,59 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


 15,38 %, factori proprii mediului de muncă;
 12,82 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 28,21 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişa de evaluare se constată că 61,54 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)