Sunteți pe pagina 1din 11

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Vaslui

noiembrie 25

Cerc Pedagogic
2016
Aplicarea evaluării cu scopul orientării
și optimizării procesului de învățare
PROIECT DIDACTIC
DATA: 25 noiembrie 2016

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, VASLUI

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Teslariu Iuliana

UNITATEA TEMATICĂ: Lumea animalelor

DISCIPLINE: Matematică

TEMA LECȚIEI: Ameliorare/Dezvoltare


Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100

Titlul lecției: „Vreau să știu mai mult!”

TIPUL LECȚIEI: fixare și sistematizare

DURATA: o oră

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:


C 2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0-10 000 și de împărțiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii:

C 5.1 Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple;

C 5.3 Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0-10 000.


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: -Să cunoască și să utilizeze un limbaj matematic adecvat pentru cele patru operații matematice;

O2: -Să rezolve probleme de tipul: află produsul/ dublul/ Află un număr de…ori mai mare..

O3: -Să formuleze probleme pornind de la rezultatul ei;

O4: -Să efectueze exerciții cu cele patru operații;

O5: -Să efectueze înmulțiri în concentrul 0-100, folosind tabla înmulțirii;

O6: -Să utilizeze proprietățile înmulțirii;

O7: -Să scrie numere ca produse de doi, trei factori;

O8: -Să rezolve probleme , identificând acele cuvinte și formulări care sugerează operația de înmulțire;

O9: -Să-și exprime părerea proprie despre momentul preferat al lecției;

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ȘI PROCEDEE:
 Conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, algoritmizarea, jocul didactic.

2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
 creta colorată, fișe de lucru, caietul elevului, manualul Matematică, pentru clasa a III-a al editurii Intuitext, foi colorate, creioane
colorate
3. FORME DE ORGANIZARE:
 frontal, pe grupe, individual
RESURSE:
 Temporale: 50 minute
 Umane: 21 elevi

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:


 Observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare scrisă, autoevaluare
BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina matematică : Nr. 5003/02.12.2014
 Neacșu Ioan, Metodica predării matematicii la clasele I-Iv, Ed. București, 2006
 Caiet de aplicații , clasa a III-a editura Sinapsis, 2015
 Caietul elevului pentru clasa a III-a , editura Intuitext, 2015
Etapele/ Obiective
Secvențele Operaționale
Conținut instructiv- educativ Strategia didactică EVALUARE
lecției
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
didactice

1.Moment  Se organizează colectivul de elevi . Elevii sunt Observarea


organizatoric așezați în bănci și au toate materialele pregătite. participării la
Conversația
activitate
 Se verifică cantitativ și calitativ tema pentru
2.Verificarea acasă.
Caietele
temei pentru
 Pornind de la data zilei se obține numărul zilei: elevilor
acasă O2 Act.
25. Se cere: Dublează, Adaugă 9, Scade 7, Numește Aprecieri
frontală
3.Captarea predecesorul, Ce reprezintă pentru tine acest număr? Conversația verbale, scrise
atenției  Gândește matematic?
O3
Răspunsul este 14 pinguini. Care este problema?
(vor prezenta 3 copii problemele compuse) Dialogul Evaluare orală
 Se anunță tema orei de matematică și se
precizează care sunt sarcinile.
4.Precizarea Act .
Înmulțirea numerelor naturale. Proprietăți
titlului și a frontală
Vreau să știu mai mult!
obiectivelor

Conversația
 Se formulează frontal întrebări pentru
5.Reactualizare O1 reactualizarea terminologiei celor patru operații.
a cunoștințelor Exerciții de calcul mintal.
O2 Exercițiul
Cursa operațiilor!
Elevii ascultă, calculează și completează fișa Act.
primită . La final cei cu răspunsurile corecte vor fi Individua-
O4 desemnați calificați . Sarcinile sunt citite de Conversația,

învățător Exercițiul,
Observarea
 Se distribuie fișele de lucru. Se deschid caietele și Jocul didactic
participării
se lucrează la tablă exercițiile. Fișă
active
6.Obținerea 1. Află produsul numerelor:
O5
performanței 6x7x3= 9x3x4= Autoevaluare
2x9x3= 11x2x10=
2. Grupează convenabil:
O6 3x5x3x2= 3x6x3x2= Fișă de
Observația Act. Evaluare
3x5x6x2= 4x0x6x9= lucru
O2 Individua- reciprocă
3. Scrie rezolvarea sub forma unui singur exercițiu: Dialogul
lă și
O5, O8  Micșorează produsul numerelor 32 și 4 cu triplul Observația
Exercițiul frontal
sumei numerelor 8 și 12. sistematică
Următorul exercițiu va fi lucrat individual , de
elevii cu ritm mai rapid de lucru. Fiecare
exercițiu va fi evaluat cu calificativ. Caietele
 Află numărul de 9 ori mai mare decât produsul elevilor
cifrelor celui mai mic număr impar de 3 cifre
consecutive .
 Scrie numărul 65 ca sumă de 2 produse.
 Se amintesc proprietățile înmulțirii:
O6 - 1 este element neutru față de înmulțire Algoritmiza-
- Comutativitatea (schimbând locul rea
Individual
factorilor, produsul rămâne același)
Exercițiul
- Asociativitatea (când avem 3, sau mai mulți Evaluare scrisă,
factori, oricum am asocia(grupa) doi probă practică
factori, produsul nu se schimbă)
- Distributivitatea înmulțirii față de adunare(
în cazul înmulțirii unui factor cu o sumă
Demonstrația
putem proceda astfel:
-calculăm paranteza apoi înmulțirea Conversația
-aplicăm distributivitatea
Observarea
- cazuri speciale: înmulțirea cu zero, cu 10,
sistematică
100.
O5, O6  Se lucrează la tablă: Frontal
4. Calculează în două moduri:
4x(7+2)= (4+3)x7= Aprecieri
(3+4+2)x3= globale și
 Pe grupe de câte 5 elevi vor primi ca sarcină : individuale
 Precizează care sunt egalitățile adevărate și care
O6, O1 sunt false:
4x(5+4)=(5+4)x4 …….
(6+3)x8=6+3+8 …….
Exercițiul,
(2+5)x9=2x(5+9) ……. Observația
(2x7)+(2x3)=2x10 ……..
(6x2)+(6x4)=(4x6)+(6x2)=6x6 ……..
6+6+3+3=2x6+2x3=(3+6)x2 ……..

După expirarea timpului acordat se verifică și se Jocul didactic


argumentează alegerile făcute.
Explicația
 În același mod de lucru pe echipe , se va realiza
sarcina: Activitate Evaluare orală
Realizează corespondența fără să calculezi: individua-
O6
7x6 3x6+4x6 lă și de
8x9 8x5+8x4 grup
10x5 2x5+8x5
12x4 10x4+2x4 Cartona
(jetoane colorate decupate , se vor lipi pentru a
O7 realiza corespondența pe un alt cartonaș) -șe, fișe
 La tabla și pe fișe : colorate,
5. Transformă produsele de 2 factori în produse de 3 carioci
și 4 factori. Conversația
6 x 8 =
O8 Observația
4 x 9 =
 Se citește problema , se scot datele pe tablă și se
cere rezolvarea problemei în două moduri .

6. La bibliotecă s-au adus dimineața 6 colete a câte 8


cărți, iar după-amiază 5 colete tot a câte 8 cărți. Lipici
Câte cărți s-au adus?
Rezolvare:
Mod I:(6+5)x8=
O8 Mod II:6x8+5x8= Exercițiul Frontal
 Problema de mai jos este propusă spre rezolvare Algoritmizare Aprecieri
elevilor cu ritm rapid de lucru. a verbale
Frontal
7. Bunica mea are 8 cloști cu câte 14 pui. Din toți
puii 28 sunt negri, albi sunt de 2 ori mai mulți iar
restul galbeni. Câți pui sunt galbeni?
7.Feedback și Rezolvare:
evaluarea 1. 7x14=98( pui)
09 caietele
performanțelor 2. 28x2=56(pui albi) elevilor
obținute 3. 28+56=84(pui albi și negri) Individual
4. 98-84=14 (pui galbeni Calificative
98-(28+28x2)=
 Se fac aprecieri asupra activității . Se împart foi pe
care se vor completa răspunsul la întrebarea: Cel Conversația
mai bun lucru pe care l-am învățat astăzi este…… Se
citesc și se afișează în fața clasei.
 Se notează tema pentru acasă. 5 probleme la
alegere din fișa primită.
Explicația Aprecieri
Frontal
verbale,
Fișe
8. Tema pentru autoevaluare
colorate
acasă
Exerciții de calcul mintal:

1. 2și 4 - 8
5 și 7,- 35
7 și 9- 63
2 si 6 ,- 12
4 si 7- 28
8 si 9 -72
2. Dublează p 9- 81, 7- 49, 12-24 , 25-50, 50- 100, 6-36, 8-64
3. Care este câtul numerelor: 36 și 6- 6, 24 si 8- 3, 56 și 8- 7, 63 si 7-9
4. Aflați o treime din 12-4

Cursa operațiilor:

1. La jumătatea lui 20 adaugă sfertul lui 20


2. Din produsul numerelor 9 și 7 scade câtul numerelor 8 și 4.
3. Află numărul cu 4 mai mare decât suma numerelor 13 și 5
4. Câte baloane are mara dacă eu am 56, iar ea are de 2 ori mai multe?
5. Află câte bomboane îmi trebuie , dacă am 5 invitați și intenționez să-i servesc cu câte 5 bomboane
6. Câte dreptunghiuri sunt dacă sunt 5 rânduri și pe fiecare rând sunt câte 3 .
7. Află produsul dacă un factor este 3 și cel de al doilea este cu 4 mai mare.

S-ar putea să vă placă și