Sunteți pe pagina 1din 6

Manual de fotografie

Introducere
Un curs de fotografie este esenţial oricaă rui iubitor de imagine ce vrea saă
îî n veţe arta şi tehnicaexprimaă rii - sau maă car a percepţiei iconografice - faă raă saă
piardaă prea mult timp cu repetarea unor erori, inerente oricaă rui îînceput. ÎÎn acest
moment tehnica fotograficaă este îîntr-o cumpaă naă cum nu amai cunoscut niciodataă îîn
istoria sa de un secol şi jumaă tate. Dacaă de la îînceput paî naă acum tehnicaf o t o g r a f i c aă
a c o n s t i t u i t u n a m a l g a m f a n t a s t i c d e îî n a l t e e l e m e n t e d e o p t i c aă ,
m e c a n i c aă , ş i a p o i electronicaă , puse îîn slujba realizaă rii unei imagini din ce îîn ce
mai controlabile pe film, acum asistaă mla, practic, decesul erei clasice - era de argint -
şi naşterea imaginii digitale - era de siliciu. Cu ataî tmai mult, îî n momentul îî n care
aparatele de fotografiat îî n cep saă incorporeze memorii, sisteme de operare,
sisteme de dialog cu fotograful, acesta trebuie saă cunoascaă din ce îîn ce mai multaă
opticaă ,mecanicaă , electronicaă , saă aibaă cunoştinţe avansate despre soft şi despre
programele de procesare aleimaginii, care îî n cet îî n cet au trecut de fapt din
computer îî n aparatul de fotografiat. Uşurinţa de afolosi un aparat de
fotografiat din ziua de azi poate crea falsa iluzie caă o imagine de calitate
seobţine uşor. Dimpotrivaă , vaă zaî nd noile tendinţe estetice şi editoriale ale
imaginii contemporane, putem aprecia caă o imagine bunaă este realizataă numai de
cel care poate controla unealta de captatimagini - şi acest lucru se poate face numai
avaî nd cunoştinţele necesare pentru a face selecţia utilaă .C aî n d s e f o l o s e ş t e
f l a s h - u l , c aî t ş i c u m , c e r a p o r t îî n t r e l u m i n a n a t u r a l aă ş i c e a
s u p l i m e n t a r aă s e foloseşte, ce sistem de maă surare a luminii se utilizeazaă
şi caî nd, ce profunzime trebuie saă aibaă subiectul şi deci ce diafragmaă saă punem,
caî nd şi cum apelaă m la sistemul de stabilizare al imaginii,cum se aleg zonele de
maă surare ale distanţei din vizor, cum şi de ce se memoreazaă punerea la puncta
claritaă ţii, caî nd se folosesc aparate pe film de format mare şi caî nd se pot folosi şi
aparate digitale şicu ce captor. Îataă doar o parte a icebergului.Un curs de tehnicaă fotograficaă
este un curs despre peniţa poetului, despre dalta sculptorului, despre pantoful
balerinei.Cunoaşterea perfectaă a tehnicii fotografice este un atu important îîn creaţia
fotograficaă . Nu cred caă un alergaă tor la cursele de maşini nu ştie şi ultimul
rulment sau ultima palaă a compresorului de la maşina sa, pentru a obţine tot
ce se poate la un moment dat, dar mai ales pentru a fi îînvingaă tor.Este drept caă sunt
mulţi care conduc o maşinaă faă raă saă ştie unde-i motorul, dar nu cred caă pe aceştiaîîi
vom vedea stropiţi de şampania victoriei.

Aparatul de fotografiat: Definiţie şi componente


Aparatul de fotografiat: definiţie şi componenteCel mai simplu aparat de fotografiat
este o cutie opacaă (camera obscuraă ), cu un orificiu minuscul peu n a d i n f e ţ e , p e
f a ţ a o p u s aă f o r m aî n d u - s e i m a g i n e a . D e ş i f o a r t e r u d i m e n t a r, a c e s t
p r o c e d e u d e fotografiere îîncaă se mai utilizeazaă şi poartaă denumirea de "pinhole
photography".Oricaî t a avansat tehnica îî n ultimii ani, aparatele de
fotografiat au aceleaşi componente de baza:
1. Corpul aparatului (camera obscură):
este foarte important saă fie complet izolat, astfel îîncaî t saă n u p e r m i t aă i n t r a r e a
l u m i n i i îî n i n t e r i o r, c u e xc e p ţ i a c e l e i c a r e i n t r aă p r i n o b i e c t iv ş i e
d e s t i n a t aă impresionaă rii filmului. Corpul este proiectat conform unor
principii ergonomice, astfel îî n caî t saă permuta accesul uşor şi rapid la facilitaă ţile
aparatului.
2. Obiectivul:
obiectivul permite accesul luminii îî n aparat şi focalizeazaă imaginea pe
film. Este
e l e m e n t u l c a r e d e t e r m i n aă îî n f o a r t e m a r e m aă s u r a c l a r i
t a t e a ş i c a l i t a t e a i m a g i n i i f i n a l e . Caracteristicile definit
orii ale obiectivelor sunt
d i s t a n ţ a f o c a l ă şi luminozitatea
.
Distanţa focală
a unui obiectiv se maă soaraă îîn milimetri şi determinaă unghiul de caî mp. ÎÎn funcţiede
distanţa focalaă , obiectivele se îîmpart in:
- superangulare
, cu distanţa focalaă paî naă îîn 40mm;
- obiective normale
, cu distanţa focalaă îîn jur de 50mm;
- teleobiective
, cu distanţa focalaă peste 70mm.

Aceste valori sunt valabile pentru filmul de 35mm şi cresc o dataă cu dimensiunile
filmului folosit,astfel caă , de exemplu, pentru un aparat cu film 6x6cm, un obiectiv de
85mm este normal.
Luminozitatea reprezintaă deschiderea maximaă a diafragmei obiectivului.

- blitz îîncorporat.- f o c a l i z a r e a e s t e f i e f i x aă ( f i xe d -
f o c u s , p r o f u n z i m e a c aî m p u l u i e s t e r e l a t i v m a r e , a s t f e l îî n c aî t fotograf
iile tipice de vacanţaă - grupuri - ies clare oricum, iar unele modele oferaă
un buton pentru"infinit" pentru fotografierea peisajelor), fie automataă (AF,
autofocus)
Modele de P&S de pe piaţă:
seria Canon Prima, Pentax PC-3000, PC-5000, Minolta AF 35 Big Finder, AF
50 Big Finder, AF Big Finder, F 35 Big Finder Ricoh GR1S, R10, 35R, YF-10, LX-
10Aparatele zoom-compactZoom-compactele aduc îî n plus un grad de
libertate la compunerea imaginii, prin ataşarea unui o b i e c t iv z o o m ,
îî n l o c u l o b i e c t iv u l u i f i x îî n t aî l n i t l a c o m p a c t e , p r e c u m ş i o s e r i e
d e f a c i l i t a ţ i : autofocus, autoexpunere cu plaja mai largaă de valori,
blocarea focalizaă rii (focus-lock), diverse moduri de expunere.
Modele de zoom compact de pe piaţă:
Nikon Lite Touch Zoom 120ED, 70W şi One Touch Zoom90, seria Pentax Espio,
seriile Ricoh RZ, FZ şi FF, seria Minolta Riva ZoomAparate cu telemetru (RF,
rangefinder)Aparatele compacte, deşi mai simple, au un avantaj major faţaă de
aparatele reflex: vizarea faă caî ndu-se lateral, nu mai este necesaraă prezenţa unei
oglinzi îîntre obiectiv şi film. Astfel, dispar vibraţiile puternice produse de ridicarea
oglinzii la declanşare (ceea ce reduce mişcarea aparatului), disparezgomotul produs
de oglindaă , iar vizorul nu mai este acoperit de oglindaă îîn timpul declanşaă rii, ceeace
permite observarea continuaă a subiectului. Pe de altaă parte, distanţa dintre obiectiv
şi negativ estemai redusaă , ceea ce permite reducerea dimensiunilor obiectivelor, deci
şi a costurilor.Aparatele compacte din ziua de azi, deşi beneficiazaă de aceste
avantaje, nu se ridicaă la standardelecerute de profesionişti şi amatori avansaţi (din
cauza opticii de proastaă calitate, a fiabilitaă ţii reduseetc.), astfel îîncaî t, pentru aceştia,
alternativa o constituie aparatele cu telemetru.Acest tip de aparat a devenit
foarte popular îî n cepaî nd cu seria Leica M, firma care ocupaă şi acum l o c u l Î
îî n t o p u l r a n g e f i n d e r - e l o r. M o d e l e l e a va n s a t e d e a p a r a t e c u
t e l e m e t r u p e r m i t c o n t r o l u l expunerii (timp şi diafragmaă ), dar beneficiazaă şi
de autoexpunere, TTL pe blitz, transport motorizatal filmului etc., oferind imagini de
o calitate comparabilaă cu cea oferitaă de cele mai avansate aparatereflex. Un alt
avantaj al aparatelor RF îîl constituie existenţa obiectivelor interschimbabile cu
opticaă de îînaltaă calitate.
Modele de RF prezente la ora actuală pe piaţă sunt:
L e i c a M 6 , K o n i c a H e x a r , C o n t a x G2,Voightlander Bessa-R, Hasselblad X-Pan
etc.Aparate foto reflex (SLR, Single Lens Reflex)Aparatele reflex au ca principalaă
caracteristicaă vizualizarea imaginii direct prin obiectiv, cu ajutorulunei oglinzi care
se ridicaă îîn momentul declanşaă rii. ÎÎn acest fel, fotograful vede imaginea exact
aşacum apare pe film. Toate aparatele reflex au obiective interschimbabile.Oferind
posibilitatea controlaă rii avansate a expunerii şi multe alte facilitaă ţi avansate, aceste
aparatesunt destinate profesioniştilor şi amatorilor avansaţi, avaî nd preturi îîn
general mai ridicate decaî t alecelorlalte tipuri de aparate.Caracteristicile principale
ale reflexelor sunt:- modul de expunere: auto program/prioritate de timp/prioritate
de diafragmaă /manual- timpi de expunere: aprox. 30s-1/8000s, bulb, time,
sincronizare cu blitzul- sistemul AF: tip, limitaă de funcţionare (EV), manual/AF-
sistemul de maă surare a expunerii: tip, limitaă de maă surare (EV),
multisegment/integral/central/spot- blitz: timp de sincronizare, TTL,
caracteristicile blitzului îî n corporat (numaă r ghid, acoperire, funcţie anti-
ochi-roşii etc.)- alte caracteristici: tipul baionetei (diferaă de la o firmaă
la alta), bracketing, cod DX, posibilitateaexpunerii multiple, compensarea
expunerii, conector pentru blitz, pentru declanşator flexibil, hot-shoe etc.
Modele de aparate reflex sunt:
Nikon F100, F5, N65, N80, F3, FM2, FM3a etc, Canon seria EOS,Pentax seria MZ,
Minolta seria Dynax
Curăţarea aparatului de fotografiat

Aceastaă operaţiune necesita caî teva instrumente, pe care orice fotograf trebuie saă le
aibaă îîn geantasa:- bucata de ţesaă turaă care îîndepaă rteazaă praful,- o pensulaă finaă ,- o
pompiţaă de cauciuc (asemaă naă toare parei de cauciuc ce se gaă seşte la centrele
tehnico-medicale) .Acestea servesc mai ales curaă ţirii exterioare a aparatului. Exista
la unele magazine de specialitatetruse speciale ce includ şi o pompiţaă prevaă zutaă cu
pensulaă .Trebuie avut grija ca saă efectuaă m operaţiile de curaă ţire cu delicateţe,
deoarece, printr-o manipulare p r e a a g r e s i vaă , s e p o t p r o d u c e d e t e r i o r aă r i
a l e s u p r a f e ţ e l o r r e s p e c t i ve . N u t r e b u i e e x a g e r a t c u frecvenţa acestei
operaţiuni, mai ales caă nu praful este cel care deranjeazaă la fotografiere, ci petelede
graă sime, care scad luminozitatea aparatului. Acestea trebuie şterse caî t mai repede,
altfel va fi maidificil şi pot degrada îîn timp pelicula antireflex de pe lentila frontalaă a
obiectivului.Mai îî n taî i vom curaă ţa corpul aparatului şi faţa obiectivelor cu
bucata de ţesaă turaă , de preferinţaă bumbac sau, mai bine, microfibraă specialaă
pentru astfel de operaţiuni. Apoi vom folosi pensula finaă pentru curaă ţarea lentilelor,
filtrelor şi a interiorului aparatului.
Atenţie!
Nu îîncercaţi saă folosiţi spirt ori alte substanţe chimice care pot ataca stratul
antireflex de pe obiectiv! Existaă soluţii speciale, gen şampon diluat, pentru curaă ţarea
lentilelor.
Atenţie!
Nu curaă ţaţi obturatorul aparatului cu pensule ori alte mijloace! Lamelele
obturatorului suntextrem de fragile la acţiuni mecanice, şi o micaă îî n doire a
acestora poate duce la reparaţii foarte costisitoare. Curaă ţarea lui se va face doar
de caă tre un specialist, ceea ce va costa cu siguranţaă multmai puţin decaî t o eventualaă
reparaţie a sa.Praful din interiorul aparatului şi de pe obiective, care
raă maî ne dupaă folosirea pensulei, poate fi îîndepaă rtat cu ajutorul pompiţei
de cauciuc. Nu trebuie uitat caă aparatul şi obiectivele trebuie protejate de murdaă rie
prin folosirea genţilor foto, atocurilor speciale şi a cutiilor pentru filtre. De
asemenea, unii fotografi lasaă permanent pe obiectivun filtru UV [ultra violet]
transparent, pentru protejarea acestuia.
Încărcarea şi descărcarea filmului
Dupaă alegerea tipului de aparat, primul pas spre obţinerea unei fotografii este
îîncaă rcarea acestuia cuf i l m . D e ş i e s t e o o p e r a ţ i u n e r e l a t iv s i m p l aă ,
c aî t e va d e t a l i i n e p o t a j u t a s aă e v i t aă m u n e l e s i t u a ţ i i neplaă cute. Ceea ce
veţi citi mai jos se referaă la majoritatea aparatelor de fotografiat de format mic,SLR
sau compacte. Totuşi, aparatul pe care îîl aveţi ar putea avea anumite particularitaă ţi
legate deaceste operaţiuni, aşa caă primul lucru pe care trebuie saă -l faceţi e
saă citiţi manualul de utilizare, chiar dacaă vi se pare caă acolo sunt lucruri banale
sau identice cu cele prezentate aici.ÎÎnainte de a introduce un nou film e bine saă vaă
asiguraţi caă aparatul nu are deja film. Oricaî t de puţin probabil v-ar putea paă rea la
îînceput, se poate îîntaî mpla, dacaă nu-l utilizaţi o perioadaă mai lungaă detimp, saă uitaţi
de lucrul asta şi saă pierdeţi imagini importante prin deschiderea lui.La aparatele
moderne acest lucru se poate verifica cu ajutorul ferestrei de pe capacul aparatului
princare puteţi vedea caseta filmului, dacaă exis taă . ÎÎ n lipsa ei porniţi
aparatul şi verificaţi contorul de cadre. Dacaă indica "0", "empty" sau doar "E",
îînseamnaă caă nu aveţi film îîn aparat. La aparatele maivechi verificaţi îîn primul raî nd
contorul de cadre: dacaă arataă un numaă r diferit de "0" e probabil saă fiefilm îîn aparat.
Dacaă indicaţia e "S" sau reprezintaă primul semn, aparatul nu are film.O alta metodaă ,
folositaă şi dupaă îîncaă rcarea filmului, pentru a verifica dacaă s-a faă cut corect, se referaă l a
a p a r a t e l e c u a va n s m a n u a l a l f i l m u l u i . ÎÎ n c e r c a ţ i s aă r o t i ţ i u ş o r
m a n ive l a p e n t r u r e b o b i n a r e a filmului îîn casetaă . Dacaă opune rezistenţaă
îînseamnaă caă aveţi film îîn aparat. Nu rotiţi prea mult sau cuforţaă pentru a nu rupe
filmul. Dacaă aveţi totuşi dubii, mai bine consider aţi aparatul îî n caă rcat
şi procedaţi ca atunci caî nd aţi fi terminat filmul. ÎÎ n felul asta, chiar dacaă
raă maî n cadre neexpuse,salvaţi restul fotografiilor faă cute, îîn eventualitatea caă ar
exista.O r e g u l aă g e n e r a l aă e s t e d e a n u f a c e îî n c aă r c a r e a s a u
d e s c aă r c a r e a l a l u m i n a p u t e r n i c aă , d i r e c t aă a soarelui, pentru a evita
paă trunderea acesteia îîn caseta filmului şi apariţia unui voal la primele
cadre.A c e s t l u c r u e va l a b i l m a i a l e s l a f i l m e l e c u s e n s i b i l i t a t e m a r e
. D e c i e xe c u t a ţ i îî n t o t d e a u n a o p e r a ţ i u n i l e l a u m b r aă , e ve n t u a l l a c e a
a p r o p r i u l u i c o r p . D e s c h i d e r e a c a p a c u l u i d i n s p a t e a l aparatului se
face îîn general prin tragerea manivelei de rebobinare a filmului-la aparatele
clasice,mecanice, sau prin apaă sarea unui buton aflat îî n partea lateralaă la
aparatele mai noi. Verificaţi îî n 4

manualul de utilizare acest lucru. Dacaă nu reuşiţi saă deschideţi aparatul, mai bine
mergeţi cu el la unlaborator foto.ÎÎncaă rcarea filmului îîntr-un aparat
manualD u p aă d e s c h i d e r e a a p a r a t u l u i , p u n e ţ i f i l m u l l a l o c u l s aă u , d e
o b i c e i îî n s t aî n g a , f i x a ţ i c a r c a s a îîmpingaî nd manivela de rebobinare, trageţi
capaă tul filmului uşor paî naă ce îîl puteţi prinde de rola de primire. Avansaţi filmul paî naă
ce rotile dinţate din partea dreaptaă a aparatului intraă îîn perforaţiile de pe marginea
filmului şi acesta este paralel cu ghidajele de pe aparat. ÎÎnchideţi capacul şi
asiguraţi-ldacaă e nevoie. Dacaă îî n timpinaţi rezistenţaă , nu-l forţaţi,
deschideţi şi verificaţi îî n caă o data dacaă e aşezataă bine caseta. ÎÎn general, dupaă
ce aţi tras filmul, e bine saă -l rebobinaţi uşor pentru a fi îîntins,astfel şi carcasa se
aşeazaă bine la locul saă u. Faceţi caî teva cadre cu capacul pus pe obiectiv paî naă
cecontorul indica cifra "0", urmaă rind îîn acelaşi timp dacaă manivela de rebobinare se
îînvaî rte, indicaî ndo îîncaă rcare corecta. Unele aparate au pe capacul din spate un
"memo-holder", un loc unde se poate pune una din paă rţile laterale ale cutiei
filmului pentru a şti tipul folosit.ÎÎncaă rcarea filmului îîntr-un aparat automatÎÎn cazul
aparatelor moderne, cu autoîîncaă rcare, operaţiunea e mult mai simplaă . Dupaă
introducereacasetei la locul ei, trageţi uşor de capaă tul filmului paî naă ce
ajunge la punctul marcat pe aparat, deobicei o linie sau un punct roşu
situat îî n partea dreapta, jos. Verificaţi ca roţile dinţate saă intre
îî n perforaţiile filmului şi filmul saă fie îî n tins. Dacaă aţi tras prea mult s-ar
putea saă trebuiascaă saă -lr e i n t r o d u c e ţ i îî n c a s e t aă , c u g r i j aă s aă n u - l
s c aă p a ţ i d e t o t . ÎÎ n c h i d e ţ i c a r c a s a a p a r a t u l u i ş i a p aă s a ţ i declanşatorul.
Filmul va avansa automat paî naă la primul cadru. Verificaţi contorul de
imagini,t r e b u i e s aă i n d i c e
" 1 " . D a c aă a p a r e " E R R" ( e r r o r ) îî n s e a m n aă c aă f i l m u l n u a f o s t b i n e p
o z i ţ i o n a t . Deschideţi aparatul şi reluaţi îîncaă rcarea îîn aceasta situaţie. Nu îîncercaţi
saă faceţi economie de filmla îîncaă rcare, oricum primele 1-2 cadre pot suferi de voal
din cauza luminii ce paă trunde îîn carcasaă şie paă cat saă rataţi o fotografie astfel.
ÎÎ n mod obişnuit veţi observa caă un film de 36 de cadre are îî n general 38-39
poziţii posibile, depinde cum îîl îîncaă rcaţi. Dacaă totuşi contorul depaă şeşte aceastaă
cifraă sau a ajuns aici şi tot mai puteţi face fotografii, îînseamnaă caă s-a îîntaî mplat ceva,
cel mai probabil s-au distrus perforaţiile filmului îî n tr-un loc şi acesta nu
mai avanseazaă , sau e posibil chiar saă se fi rupt. ÎÎn acest caz cel mai bine e saă
mergeţi la un laborator foto ca saă scoateţi filmul.Descaă rcarea filmuluiD u p aă
e x p u n e r e a f i l m u l u i , a c e s t a t r e b u i e r e b o b i n a t îî n c a r c a s aă , l u c r u c e
s e f a c e f i e a u t o m a t l a aparatele moderne, fie cu ajutorul manivelei situate îîn
staî nga aparatului, privit din spate, dupaă ce îîn prealabil a fost oprit sistemul de
avans al filmului prin apaă sarea butonului destinat acestui lucru, buton ce
se gaă seşte îîn general pe partea inferioaraă a aparatului, îîn partea dreaptaă . E
recomandat saă consultaţi şi manualul de utilizare al aparatului. Odataă rebobinat
filmul, se poate deschide aparatul pentru extragerea lui. Derularea completaă se
poate verifica fie cu ajutorul contorului de cadre, caretrebuie saă numere îîn sens
invers paî naă ajunge la "0", fie îîncercaî nd saă avansaţi filmul pentru o nouaă poziţie. Dacaă
se îînvaî rte şi manivela de rebobinare îînseamnaă caă filmul nu a fost complet introdus
îîncarcasaă