Sunteți pe pagina 1din 99

Colecţia „CURSUS" este coordonată de Alexandru Muşina Gabriela Pană Dindelegan

Coperta: Dan Zbârcea

©1999, Editura „AULA"


O.P. 14, C.P. 13.67, Braşov 2200
Telefon: 068/31.15.08. SINTAXA GRUPULUI VERBAL
Redactor: lulia Ghiorghiaş
Culegere: Ovidiu Coltofeanu
Tehnoredactare:Ovidiu Coltofeanu ediţia a Il-a

I.S.B.N. 973-98915-3-5

Tiparul executat la
IMPRIMERIILE MEDIA PRO BRAŞOV

A U LA
1999
7
ABREVIERI.....................................................................................................................
INTRODUCERE
i Gramatică analitică / gramatică generativ-transformaţională........................................ 11
? Baza teoretică a gramaticii transformaţionale de tip N. Chomsky................................ 12
3 Aparatul tehnic transformaţional............................................................................... 16
4 Modelul „cazurilor" al lui Ch. J. Fillmore................................................................... 20
5' Noi orientări semanticiste.......................................................................................... 22
6. în loc de concluzii..................................................................................................... 24
+ 7. Concepţia cursului..................................................................................................... 25

CAPITOLUL I
\ERBUL - „CENTRU" AL ENUNŢULUI
1. Argumente................................................................................................................ 31
2. Diferite modele de descriere în care verbul este plasat în centrul enunţului.................. 33
3. Subordonarea subiectului faţă de verb....................................................................... 34
TTTjPTFQ 4. Repercusiuni asupra concepţiei şi organizării cursului................................................ 34

' " ^*^ CAPITOLUL ALU-LEA


RELAŢIILE DIN INTERIORUL GRUPULUI VERBAL. ELEMENTELE CARE ' »
ASIGURA COEZIUNEA GRUPULUI if
1. Conceptul de „grup verbal"........................................................................................35
2. Relaţiile din interiorul grupului verbal........................................................................38
3. Elementele care asigură coeziunea grupului................................................................45

. CAPITOLUL AL III-LEA
STRUCTURILE DE BAZĂ ALE GRUPULUI VERBAL
• . 1. Reguli de structură....................................................................................................52
, •'• 2. Funcţii sintactice; inventar, definiţie, realizări............................................................53
3. Inventarul structurilor de bază formulat în termenii funcţiilor.................................... 77
- -3,5 •
CAPITOLUL AL IV-LEA
V CON
STRUCŢI1 REZULTATE DIN TRANSFORMARE
1. Factitivul................................................................................................................ 82
2. Pasivul.................................................................................................................... 87
3. Reflexivul............................................................................................................... 93
4. Reciprocul............................................................................................................... 97
5. Construcţii nedefinite...............................................................................................100
PRO W'Şov ' 6. Impersonalul...........................................................................................................102
7- Atributivul „transformat"........................................................................................108
8
, , , ....... , fli„u„; P - Construcţii nominalizate..........................................................................................114
Prezentul curs se adresează studenţilor de la facultăţile de tiloiogie 9 Forme verba|g nepersona]e..................................................................................................................................................... ,24
şi profesorilor de limba şi literatura română, care se pregătesc pentru examenele de graa. 10. Propoziţji subordonate............................................................................................................................................................. I32

€A
PITOLUL AL V-LEA
• i TI â ,BCATEGORIZAREA VERBULUI
J U A ' P r i ^P i i.....................................................................................................................138
Sut>
categorizarea contextuală......................................................................................141
BIBLIOGRAFIE GENERALA ... -.134 CHOMSKV, Aspects = Noam Chomsky, Aspects ofthe Theory ofSyntax,
The M.I.T. Press, 1965. = Ch. J. Fillmore, The Case
POSTFAŢĂ (la ediţia I, 1976)........ ..155 FILLMORE, The Case for Case, în „Universals
in Linguistic Theory", E. Bach, R. Harms (eds.), 1968. =
POSTFAŢĂ (la ediţia a Il-a, 1999) ..157 HJELMSLEV, L. Hjelmslev, Prolegomena to a Theory ofLanguage
Prolegomena traducător F. J. Whitfield, Madison, The University of
Wisconsin Press,1963.
VASILIU,GOLOPENŢIA = E.Vasiliu, Sanda Golopenţia-Eretescu, Sintaxa
Sintaxa transformaţională a limbii române, Editura
Academiei, 1969.
GUŢU ROMALO, = Valeria Guţu Romalo, Sintaxa limbii române.
Sintaxa Probleme şi interpretări, Edit. Didactică şi
* .IO' Pedagogică, 1973. ţ!j^
PANĂ DINDELEGAN, =Gabriela Pană Dindelegan, Sintaxa transformaţională
Sintaxa a grupului verbal în limba română, Edit. Academiei|
Iwhw itrfuqtng Iinomioi 1974. = Academia Republicii Socialiste România,
ăiugies i J ..-_ Gram. Acad Gramatica
limbii române, I, II, 1963.
Struct. morf. = lorgu Iordan, Valeria Guţu Romalo, Alexandru
AV« Niculescu, Structura morfologică a limbii române, "
fiwtttrtesb Edit. Ştiinţifică, 1967.
,tshK»/« ; rf! teiurrnol fesed Limba rom. cont. JM.
»b lolhulairu' IL^;. l' dhîA
•-) M
.\\1AOT\M ' = Ion Coteanu (coordonator), Limba română
3} t'f
Structură şi evoluţie contemporană, Edit. Didactică şi Pedagogică,
VASILIU, Semantica voi. l (1974), voi. 11(1975).
=Paula Diaconescu, Structură şi evoluţie în morfoL
MANOLIU substantivului românesc, Edit. Academiei, 1970. '..
Structuralismul =Emanuel Vasiliu, Elemente de teorie semantică a^®
limbilor naturale, Edit. Academiei, 1970. '_ "•* :
CRISTEA =Maria Manoliu Manea, Structuralismul "l '
Grammaire structurale lingvistic, Edit.Didactică şi Pedagogică, 19731 V"'
J
= Teodora Cristea, Grammaire structurale du'~- ~
ELS franţais contemporain, Edit.Didactică şi Pedagogică,^
1974. •'
=Ion Coteanu (redactor responsabil), Elemente de
lingvistică structurală, Edit. Ştiinţifică, 1967.
=A1. Graur, Ion Coteanu (redactori responsabili), ;
Probleme de lingvistică generală, Edit.Academiei,
I (l 959)-VI (l 974). .j
S
=A1. Graur, Mioara Avram( redactori responsabili), ,'
G Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor ^
în limba română, Edit. Academiei.1(1959) - VI (1972).
=A1. Graur, J. Byck, (redactori reîyonsabili),
t
Studii de gramatică, Edit.Academiei,
I (1956),
j
II (l957), III (l961).
.._._
.
p (= propoziţie.:

REVISTE PaS
' A' (= secvenţă discontinuă, unde Ac este cazul regim al prepoziţiei pe );
pe
nai (= pronume personale de persoanele I, II, IV, V );
BL = Bulletin linguistique, I-IX, Bucureşti, 1933-1948. „ n /= prepoziţie ); ....
Cahiers = Cahiers de linguistique theorique et appliquee, ""~v v /= secvenţă discontinuă, unde X este cazul regim al prepoziţiei, iar x PrCPx
Bucureşti, 1962 urm. notează clasa din care face parte Prep. de ex. : clasa prepoziţiilor care cer
LR = Limba română, Bucureşti, 1952 urm. genitivul);
RLR = Revue roumaine de linguistique, Bucureşti, 1956 urm „ro (= pronume substitut substantival);
=
SCL Studii şi cercetări lingvistice, Bucureşti, 1950 urm. „ /= pronume şi adverb relativ );
CL = Cercetări de lingvistică, Cluj, 1956 urm. B fl (= reflexiv, simbol cu semnificaţii diferite, în funcţie de poziţia pe care o ocupă
AUB = Analele Universităţii Bucureşti, Seria Ştiinţe în derivaţia sintactică ); : ;,
sociale, Filologie, 1954 urm. Rel (= construcţie relativă); , c/?
AUI = Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, S (= substantiv);
Lingvistică, Iaşi, 1957 urm. Subiect; i•
LL = Limbaşi literatură, Bucureşti, 1955 urm. V (= verb);
# este un simbol marginal;
LISTA DE SIMBOLURI şi SEMNE CONVENŢIONALE ^ „> notează o regulă de rescriere;
=> notează o regulă de transformare; .
A
Ac (= acuzativ); notează, în cadrul unei structuri, „concatenarea" (=legarea) a doi
Aj (= adjectiv şi orice cuvânt care se comportă adjectival); constituenţi,
Art (= articol hotărât); < indică un raport de dominare: constituentul aflat în deschiderea unghiului
Atributiv (= nume predicativ şi element predicativ suplimentar); este cel „dominat", iar constituentul aflat în vârful unghiului este cel care
Av (= adverb); domină;
Cant (= un constituent sau o succesiune de constituenţi cu semnificaţie () indică apariţia facultativă a unui constituent; { } notează
Circ (= un constituent sau o succesiune cu semnificaţie circumstanţială); posibilitatea alegerii între două sau mai multe alternative; +[~X] indică o de
Conj (= conjuncţie subordonatoare); a_ trăsătură contextuală: faptul că elementul analizat apare în
D (= dativ); ^ - • vecinătatea X;
Det (= predeterminant substantival); [+ x] notează o trăsătură semantică inerentă; [--[+X]-Y] notează o restricţie
uuo;
selecţională: faptul că X este o restricţie . ,, selecţionată în legătură cu vecinătatea
Flex (= flexiune); .ul.libl .i o Y; notează sinonimia a două construcţii sau identitatea referenţială a doi
,B9î8h3 rrabo»T = constituenţi;
GAj (= grup adjectival); indică sinonimia a două construcţii sau identitatea referenţială a doi
GAv (= grup adverbial); constituenţi;
GN (= grup nominal); aşezat la stânga unui cuvânt (sau a unei construcţii) notează faptul că acest
GPred (= grup predicativ); a»Ir ^ cuvânt (această construcţie) nu există în limbă;
GV (= grup verbal); aşezat la stânga unei construcţii indică un grad de nesiguranţă în legătură t
Impersonal; ^ cu acceptarea (existenţa) acestei construcţii. ttl
:rn: ,1111
Inf (= infinitiv ); ^
la...Ac (= secvenţă discontinuă, unde Ac este'cpzul reşim al prepo^ei la);
MP (= morfemele predicaţiei ); h'''B^ 1fl. JA..
N (= nominativ);
Nedef(= nedefinit); vlttS w r iii:i,esi'.

Nominal (= centrul unui GN); ... • .> In „'«,'••>!?ier ' ('<•:,


xi i/ i ,- i • • \ .- ttOM») .IA" fr

Numeral (= numeral cardinal propnu-zis); , ... 7 .•:. pt-


Obdir(= obiect direct); l^oTui
Obind (= obiect indirect); .iiuv.vij" ,
INTRODUCERE

tor Cromatică analitică /gramatică generativ-transformaţională; Bibliografie;


-tor '* oaza teoretică a gramaticii transformaţionale de tip N. Chomsky;
2.1. Competenţă / performanţă;
2.2. Caracterul generativ al gramaticii;
2.3. Structură de adâncime /structură de suprafaţă;
2.4. Gramaticalitate / agramaticaliţaţe;
2.5. Criteriile de decizie asupra validităţii unei gramatici;
2.6. Gramatica universală; Bibliografie;
3. Aparatul tehnic transformaţional;
3. J. Organizarea gramaticii; „ centralitatea " sintaxei;
3.2. Tipuri de reguli; Bibliografie;
4. Modelul „cazurilor" al lui Ch. J. Flllmore; Bibliografie;
5. Noi orientări semantlciste; Bibliografie;
6. în loc de concluzii;
7. Concepţia cursului;
7.1. Opţiunea pentru sintaxa transformaţională;
7.2.Sintaxă ,,categorială" /sintaxă „funcţională";
7.3. Sintaxa propoziţiei şi sintaxa frazei.
l
l. Gramatică analitică /gramatică generativ-transformaţională

,flCM;
rt» «;»;b;i ut
iv li ««•„,:.:, fbfli j X

arm? fiiuJBidărt o jiitean o SsBslon . -t! nî


Y [X J

l nî&-i ăoob a a o iimu


'.U^fi) în lingvistica se referă, în primul rînd, la punctul de plecare şi la obiectivele cercetării.
i9 modernă, mulţimea de şcoli Modalitatea analitică porneşte de la enunţurile (frazele) concrete ale
d' lingvistice, de concepţii şi limbii, pe care le supune segmentării, pentru degajarea unităţilor componente,
ist de modalităţi de descriere, precum şi clasificării şi analizei din punctul de vedere al relaţiilor contractate de
eţ! precum şi diversitatea de unităţi. Obiectivele majore ale descrierii analitice sunt: a) degajarea unităţilor;
b
(SjflSlB tehnici de lucru şi de ) clasificarea lor; c) analiza relaţiilor. Aceste obiective, în orice punct al analizei,
t terminologii, derivând se întrepătrund şi nu pot fi concepute independent unul de celălalt: clasificările sunt
n
toate din concepţia mai p^ectă dependenţă de modul în care unităţile au fost degajate şi de relaţiile dintre
un
largă a structuralismului 'tăţi; degajarea unităţilor face permanent apel la analiza relaţiilor etc.
lingvistic, se pot grupa în Definitorie pentru modalitatea analitică este direcţia cercetării: de Ia
s
două direcţii opuse: cea Pectele sintagmatice ale limbii (text, corpus de fraze) spre aspectele
analitică şi cea generativ- Paradigmatice (inventar de unităţi şi relaţiile alternative dintre ele).
transformaţională. Comun pentru diversele descrieri de tip analitic este aspectul lor excesiv
Distincţia analitic / c ural (engl- discovery procedures), adică transformarea lor în „tehnici" de
generativ-transformaţional gnientare şi clasificare cât mai formale, bazate pe eliminarea integrală a sensului,
11
, uar, m aceiaşi timp, şi cea mai riguros elaborată, a unor formarea de noi propoziţii şi fraze din cuvintele pe care el u
asemenea „tehnici" aparţine lui Z. Harris, a cărui lucrare fundamentală este • cun
Methods in Structural Linguistics (1951) '. înseamnă posedarea unui număr de reguli eramatiraU • °aşte. Competenta
&
Modalitatea generativ-transformaţională porneşte de la un număr finit s; a le folosi. gramaticale ş, capacitatea vorbitorului de
nu prea mare de simboluri (reprezentând părţile de vorbire şi categoriile Performanţa reprezintă execuţia acf l ' actualiz
gramaticale, considerate ca date iniţiale ale descrierii) şi de la un număr finit şi nu area, un
competenţei, înseamnă trecerea de la un sistem finit de ansamblu infinit
prea mare de reguli gramaticale, pentru a ajunge să producă (să genereze) de acte de vorbire. nmt de
enunţurile corecte ale unei limbi. Prin urmare, punctul de plecare îl constituie
aspectele parad:gmatice (implicate în inventarul de simboluri), iar, ca obiectiv final se Pentru competenţa lingvistică disti f ' recept ° r ( = '°cutor /
ajunge la aspectele sintagmatice, adică mulţimea frazelor generate. Iniţiatorul auditor) este nesemnificativă, fiind vorba de r^n Pe trU tOţ V rbitorii
aceleiaşi limbi. Pentru performantă, această difti " f '' °
s emni T
şcolii generativ-transformaţionale este N. Chomsky, prin lucrările sale ^ativă, aşa
fundamentale: Syntactic Structurez (1957) şi Aspects of the Theory of Syntax cum sunt semnificativi toţi factorii care pârtie ină în
H CO"Cret al Vorb"-»-'
(1965). memorie, atenţie, grad de interes pentru obTec ni discuţie, expresivitate,
v
emotivitate etc. ™ ooiectul
Gramatica lui N. Chomsky se constituie ca o reacţie vehementă la aspectul
excesiv procedural al gramaticii analitice, şi mai ales al şcolii lui Z. Harris. Performanţa apare direct nemijlocit
Taxinomiile (clasificările) sunt comune modalităţii analitice şi celei insă, nu este supusă direct obseTvatfe '
generativ-transformaţionale. Dar, în timp ce în gramatica analitică clasificarea este '
obiectivul ultim şi cel mai important, „subcategorizarea" din gramatica
transformaţională este numai una dintre operaţiile intermediare, anterioară
transformărilor, care urmăreşte reprezentarea structurilor de bază în termenii
trăsăturilor sintactico-semantice distinctive. Prin urmare, nu prezenţa taxinomiei
deosebeşte cele două orientări, ci perspectiva din care este abordată clasificarea şi , oseva .ii. Competenţa, din
locul acordat clasificării2. performanţei. De aici se naşte necesitatea manifestări ale în studiul
Obiectivul fund Jental^ competenţei.
BIBLIOGRAFIE . • -•! ni
Solomon Marcus, Analitic şi sintetic, două ipostaze fundamentale ale cercetării _________, .„„uaiucruai al gramaticii transformaţionale este explicarea
limbajului, în „Aspecte matematice în studiul limbajului", Limbaj, logică, competenţei lingvistice. Ea este o gramatică a competenţei (este unul dintre
filozofie, Ed. Şt., 1968, p. 77-83; Vasiliu, Semantica, p.33- 46; Manoliu, Structu- modelele ipotetice ale competenţei), şi nu o gramatică a performanţei.
ralismul, p. 70-82; Guţu Romalo, Sintaxa, p. 13-25. l Limitându-şi explicaţiile la competenţă, înţelegem de ce gramatica
te neutră din punctul de vedere al distincţiei emiţător / receptor, tică a
l emiţătorului (adică un sistem formal care să explice felul • codează un
2. Baza teoretică a gramaticii transformaţionale de tip N. Chomsky mesaj), nici o gramatică a receptorului (adică un : să explice felul de
2.1. Competenţă / performanţă [ decodare a mesajului receptat). 2.2. Caracterul generativ al gramaticii

i
Din competenţă face parte ceea ce Chomsky numeşte „creativitatea" limbajului, i
Competenţa reprezintă aptitudinea oricărui vorbitor nativ al unei limbi dfl adică posibilitatea oricărui vorbitor nativ de a produce şi a înţelege enunţuri pe care el
a emite spontan sau de a percepe (a înţelege) spontan un număr infinit de fraze pe nu le-a auzit niciodată înainte.
care el nu le-a pronunţat şi nu le-a auzit niciodată înainte. Această aptitudine se
explică prin faptul că orice vorbitor nativ are înmagazinat în memorie un sistem Gramatica transformaţională, care este un model al competenţei, trebuie să
asigure explicarea „creativităţii". Aceasta se realizează prin conceperea ei ca un
finit de reguli gramaticale, comun pentru vorbitorii aceleiaşi limbi, care-i permit mecanism do tip generativ, adică în stare să producă (să genereze) infinitatea de
1
enunţuri concrete ale unei limbi. Şi chiar dacă descrierea se bazează pe un corpus
Direcţia analitică este reprezentată de mai multe şcoli lingvistice (americane şi europene), fără a redus de enunţuri reale, rezultatele sunt „proiectate" asupra unui set infinit de
exista întotdeauna o înrudire genetică între ele: „descriptivismul" american al lui Z. Harris, şcoala de enunţuri, care reprezintă limba.
la Praga (realizată în jurul lui Troubetzkoy), şcoala daneză (= şcoala „glosematică"), constituită în
jurul lui L. Hjelmslev, şi şcoala franceză, descinzând direct din ideile lui Ferdinand de Saussure. ^
2
Cf. Manoliu, Structuralismul, p. 75; t --i-^^ .jlwitliu! n.,i> :uJ -jl&3ulr.t;)-j i '4' 2.3. Structură de adâncime / structură de suprafaţă

n
Orice vorbitor nativ al limbii române, fără nici o pregătire lingvistică
Pecială, „simte" că enunţurile: El te consideră inteligent şi El consideră că tu eşti
e
'igent, Ion si Gheorghe se îmbrăţişează şi Ion se îmbrăţişează cu Gheorghe,
artea elevului şi elevul are cartea sunt echivalente (sinonime) două r.ât«> >*<-•-
~y"

,____y • iun se îmbrăţişează cu Gheorghe,


T . i,.ci'«/ are cartea sunt echivalente (sinonime) două câte două.
|»°irnte că enunţul: Ei se apără este interpretabil în două feluri, fie ca: „fiecare se
apară pe sine", fie ca: „ei se apără unul pe celălalt" w ^-------- ' "
Făcând este interDrerah.'i ^~
CânJ

..simte" că enunţul: Ei se apără este in*»------' " " "


.
ou euri, fie ca: „fiecare se
, ca: „e se apără unul pe celălalt", sau că enunţul: L-am văzut
când este interpretabil fie ca: „1-am văzut când trecea el", fie ca: „l-am văzut
treceam eu". Sesizează că în enunţul: El s-a întors vesel lipseşte,
13

a
Pară ne <•;„_» -
bUUlIIl^iv^g,^, ~w.„ . ,,_. _ _ ------- y
matica transformaţională are o putere generativa mai mare, în sensul capacităţii
îmbolnăvindu-se se subînţelege „...fiindcă el s-a îmbolnăvit". ' " &a aenera porţiuni mai întinse ale limbilor naturale.
Această capacitate de a „simţi" (a sesiza) echivalenţele şi ambiguităţi) e
' '{n comparaţie cu alte gramatici (generative şi nongenerative), gramatica
precum şi de a sesiza elementele „subînţelese" este comună tuturor vorbitorjl 0' -jformaţională are o putere descriptivă mai mare, în sensul capacităţii ei de a ^
unei limbi, aparţinând competenţei, în consecinţă, o gramatică transformaţională ca crie şi explica fenomenele de omonimie şi de sinonimie sintactică. De exemplu,
model al competenţei, trebuie să explice aceste fenomene. Pentru explicaţie, S-recurs ot
aramatică analitică (unde nu se disting cele două niveluri: de adâncime şi de
la o anumită ipoteză asupra modului de organizare a limbii, potrivit cărei limba ° prafaţă) nu are capacitatea de a explica pluralitatea de valori semantice ale
este organizată pe două niveluri: un nivel profund, numit, structură de S
enjtjvului românesc, adică faptul că în unele construcţii avem a face cu un genitiv
adâncime, unde ambiguităţile se dezambiguizeză, unde sinonimia şi omonimia se posesiv" (ex. cartea elevului), în altele, avem a face cu un genitiv „obiectiv" (ex.
rezolvă, fiind, deci, nivelul ideal din punct de vedere semantic, şi un nivel "administrarea averii), iar în altele, cu un genitiv „subiectiv" (ex. plecarea tatei).
superficial, numit structură de suprafaţă, unde apar toate „anomaliile" de care într-o gramatică transformaţională, însă, valorile diferite ale genitivului îşi găsesc
vorbeam (sinonimie, ambiguitate, elipsă). explicaţia în structuri de adâncime diferite: structura elevul are cartea explică
Numai nivelul de suprafaţă este supus direct observaţiei, în timp ce nivelul valoarea „posesivă", structura (subiect nedeterminat)^ administrează averea explică
de adâncime este intuit de lingvist, sarcina acestuia fiind să-1 descopere şi să-1 valoarea^„obiectivă", iar structura tata pleacă explică valoarea „subiectivă".
construiască. Procesul de descoperire a structurii de adâncime este un proces în comparaţie cu alte gramatici, gramatica transformaţională permite
mental, constând în construirea unei scheme abstracte capabile să explice structura generalizări semnificative asupra modului de organizare şi de funcţionare a limbii,
semantică şi sintactică a enunţului. Şi ca orice construct abstract, justeţea structurii cum ar fi ipoteza asupra organizării limbii pe două niveluri. Din acest punct de
de adâncime nu poate fi probată decât relativ, în decizia asupra validităţii unei vedere, puterea explicativă a gramaticii transfonnaţionale este mai mare decât a
structuri de adâncime intervin, pe lângă criteriul gradului de adecvare la limba altor gramatici.
concretă pentru care structura a fost construită, şi criterii privind economia şi ; OŢIOS»
simplitatea modelului, „măsurabile" în numărul de reguli propus. 2.6. Gramatica universală • 1 3*63

2.4. Gramaticalitate / agramaticalitate Spre deosebire de structuraliştii ante-chomskyeni, care au subliniat


diversitatea limbilor, atrăgând atenţia asupra specificului structural al fiecărei limbi,
Din competenţa lingvistică face parte şi capacitatea vorbitorului nativ de a N. Chomsky a subliniat asemănările dintre limbi, considerând că acestea sunt
„simţi" care enunţuri sunt bine formate şi care sunt prost formate. Orice vorbitor profunde (se plasează la nivelul structurii de adâncime), în timp ce diferenţele sunt
nativ al limbii române va recunoaşte, de exemplu, că secvenţa *El devine pe superficiale (apar la nivelul structurii de suprafaţă).
profesor este prost formată, dar că secvenţa El devine profesor este corect formată. în acord cu această idee, N. Chomsky stabileşte un fond comun al limbilor,
Cum gramatica transformaţională este un model al competenţei, unul dintre constituit dintr-un număr de universalii substanţiale şi de universalii formale.
obiectivele ei este să distingă explicit enunţurile „gramaticale", deci bine formate, Aparţin universaliilor substanţiale categorii lingvistice de tipul: GN (=grup
de cele „agramaticale", deci prost formate, şi să stabilească gradul de deviere în nominal), G V (=grup verbal), P (= propoziţie), Nominal, Verb, Prepoziţie, Adjectiv
raport cu gramaticalitatea. etc., iar universaliilor formale, tipurile de reguli şi de restricţii formale postulate de
Este gramatical orice enunţ care se produce prin aplicarea regulilor unei gramatica transformaţională.
gramatici transfonnaţionale şi este agramatical orice enunţ care încalcă una sau Explicaţia acestui fond comun al limbilor o constituie, în teoria lui
• Chomsky, faptul că fiinţele umane sunt genetic înzestrate cu o facultate a limbii,
mai multe dintre aceste reguli. ^u. - care ar fi „răspunzătoare" de aceste trăsături universale, trăsături constituind partea
'"născută a limbajului uman. .,.
2.5. Criteriile de decizie asupra validităţii unei gramatici *it
:/h'l
O achiziţie modernă în lingvistică, preluată şi de transformaţionalişti, este BIBLIOGRAFIE '
ideea existenţei mai multor tipuri de gramatici ale aceleiaşi limbi şi chiar a Pentru teoria gramaticii transformaţionale de tip Chomsky, să se consulte: <"f
existenţei mai multor gramatici în cadrul aceluiaşi tip. în aceste condiţii, se pune î>. Golonpntm_EretescU; ^Structura de suprafaţă şi structura de
adâncime în ' "
problema alegerii dintre mai multe gramatici posibile şi a stabilirii criteriilor de
decizie asupra validităţii unei gramatici.
Teoria transformaţională stabileşte aceste criterii, punând la baza lor P 15 -0 P
fo7m , , *- * Dindele8an> Concepte de bază ale gramaticii
principiul gradului de „adecvare". Este mai „adecvată" gramatica având o putere
generativă mai mare, o putere descriptivă mai mare şi o putere explicativă mă' 5 Malt, l LR' p.
Structuralismul, X m
° %9)188-190.
^59-70, ' 5> P" 435 Şl to, Manoliu,
mare. •
14
caracterul
3.1. Organizarea gramaticii; „ centralitatea " sintaxei O succesiune ordonată de reguli de structură având ca punct de plecare
simbolul iniţial P alcătuieşte o derivaţie sintactică; exemplu: # P #
Termenul gramatică are altă semnificaţie decât termenul traditin CPred-^Circ
gramatica, în concepţia transformaţională, reprezintă un ansamblu finit de re i- Pred icatAS ub iectACirc
^are operează asupra unui vocabular finit, reguli capabile să genereze infinitat '
Anunţurilor corecte ale unei limbi. a VAMPAGNANACirc VAMPANominalAArtANACirc VAMPASAFlexA ArtANACirc
Vocabularul este constituit dintr-un număr de termeni primari, daţi • VAMPASAFlexAArtANA PrepAAv Reprezentarea grafică a unei derivaţii este
^edefiniţi, conţinând: a) un număr de categorii gramaticale, de tipul: GV, GN GA o diagramă de tip arbore;
£jAv, P; b) un număr de categorii lexicale, corespunzând, în mare, clasei *' exempl
^orfologice din gramatica tradiţională, de tipul: Nominal (=clasa substantivului)
v /- ^clasa verbului), Aj (=clasa adjectivului), Personal (=clasa prenumelor
personal ţ-ţe persoana I, II, IV, V); c) un număr de formative gramaticale, de
tipul: Pasiv j inpersonal, Refl, Nedefinit, Participiu, Infinitiv; d) #£# utile
formative lexicale -^prezentând inventarul de rădăcini ale cuvintelor unei limbi.
Un loc special ocupă simbolul „iniţial" P (= propoziţie), constituind
punctul de plecare al procesului derivaţional. GT-
Gramatica transformaţională cuprinde trei componente: un component ed S
fundamental, componentul sintactic, singurul cu funcţie generativă, şi două Predicat
Componente interpretative: cel fonologie şi cel semantic. Componentul sintactic
^gte pur formal, în sensul că el produce construcţii, dar nu sub forma lor concretă,
^j sub forma unor relaţii abstracte între simboluri (ex. SAArtANAVAMPASAArtA £?e...Ac
sau SAArtANAVAMPAAv). „Interpretarea" acestor structuri abstracte ţtiseamnă
punerea lor în corespondenţă cu construcţii reale. Componentul fonologie
realizează punerea în corespondenţă cu o secvenţă de semne sonore, iar
Componentul semantic, cu o succesiune de sensuri.
Ceea ce este caracteristic organizării modelului transformaţional este vin-
Clasarea în „centrul" gramaticii a sintaxei şi specificarea conţinutului celorlalte -e e]ey-
Componente numai prin raportare la sintaxă. de acolo
3.2. Tipuri de reguli

Gramatica transformaţională distinge: regulile „de rescriere" şi regulile „de


transformare".
Regulile de rescriere se aplică simbolurilor, având fie forma: X --> ''
/W—Z („X se rescrie ca Y în contextul W-- Z"), când este vorba de reguli
Contextuale, fie forma: X —> Y, când este vorba de reguli noncontextuale (sau
5,libere de context").
Regulile de rescriere se împart, la rândul lor în: a) reguli de structură a
^ c„ D s,:s!, u-G .N»«•» «M * vSK v d°m^ â ':s;.. c „ a :™- î
frazei (= reguli de constituenţi): b) reguli de subcategorizare; c) reguli lexicale. i domină' ,, Subiect
Ce se
prez m Pnn: GN>
Subi ce se
Regulile de structura a frazei (=reguli de constituenţi) convertesc ufl
gjmbol într-o succesiune de simboluri (ex. P--> GPred ACirc; GPred-->Predicat O " (C6ea

/-Subiect; Predicat->VAMP; Subiect-->GNAN; GN-->NominaIAArt etc.). ' '


în formularea acestor reguli se evită rescrierea unui simbol printr-un a
gimbol (adică reguli de tipul: Predicat->V, Subiect->GN), evitându-se,
smgur enunţ. Exemplu ' adică ™ vederea
16 17
G Pred contextul [--Subiect^bind], dar nu admite contextul [-GN AAc] sau conte* ^
[--Obdir]. In cazul oricăruia dintre aceste verbe, regulile de subcategorizare str>c
Circ

GA
Predicat Subiect

V MP Conj #P#
Circ
Gpred
Prep GN
Predicat Subiect
X^
Nominal
V MP
S ¥\e\

ul la şcoal- -ă acum
trebu- -ie să plec- -e copil-

în exemplul dat, se aplică de câte două ori regulile de rescriere a lui P, a


Predicatului, a Subiectului, a lui Circ, a lui GN şi a Nominalului. Dar fiecare
regulă, teoretic, se poate aplica de un număr nelimitat de ori, permiţându-se
generarea unor enunţuri de o extensiune teoretic infinită.
Regulile de subcategorizare se aplică exclusiv formativelor lexicale. Ele
pot fi: contextuale şi noncontextuale. în cadrul subcategorizării noncontextuale.
formativul lexical se rescrie treptat printr-un ansamblu de trăsături semantice
inerente, de tipul: [± Animat], [± Uman], [± Abstract], [±.Mod], [± Timp] etc. « (Ci) La
cadrul subcategorizării contextuale, formativul lexical se rescrie printr-un ansamW» unde cat ( c i)
de trăsături contextuale. Regulile de subcategorizare contextuală se subdivid m frici Canea
a') reguli de subcategorizare strictă; a") reguli selecţionale. es™

, lo
» Participa l a
Regulile de subcategorizare strictă înregistrează restricţiile combinatof.
ale formativelor lexicale, restricţii exprimate în termenii „categoriilor" (sau
părţilor de vorbire) sau ai „funcţiilor" sintactice. De exemplu, clasa verbele^
aparţine, contraveni, corespunde, dăuna, a se deda, dedica, incumba, premen-,
trebui, veni... admite contextul [~GNANAGNAD] sau, în termenii funcţiilor, adm'
indică : V"^~ selecţionale înregistrează, ca şi regulile de subcategorizare strictă, convertind o construcţie de bază (rezultată din aplicarea regulilor de
Reg" ! i tunătorii ale formativelor lexicale, dar, în timp ce în structură, de subcategorizare şi a celor lexicale) într-o construcţie de suprafaţă.
n
tfj cta res tricţiile sunt formulate în termenii „funcţiilor" sau ai Condiţia oricărei transformări este păstrarea integrităţii semantice a
" - subcategorizarea selecţionată restricţiile sunt formulate în structurilor transformate, ceea ce înseamnă că toate modificările de structură
",ategon'lor_^n.|or semantice ale vecinătăţilor. De exemplu, clasa verbelor determinate de transformări, inclusiv suprimările de constituenţi, se fac fără
termenii trasa afana, agonisi, ajusta, amenaja, amortiza, amplifica, anula, ara, pierdere de informaţie semantică.
actuali'0' aano -^ zj'ţja obiectului direct, nominale cu trăsătura [-Animat] şi nu Regulile de transformare explică legătura pe care o constatăm între
asana-- acc • '|e cu trăsătura [+Animat]; clasa verbelor admonesta, alfabetiza, diversele construcţii ale unei limbi, care, deşi sunt diferite sub aspectul
accepta no rQ aresta, deporta, maltrata, mitui, muştrului, ofensa... acceptă, în constituenţ.lor, se „leagă" între ele printr-o echivalenţă semantică integrală sau
amnistia, ap Direct, nominale cu trăsăturile [+Animat, +Uman] şi nu acceptă printr-o echivalenţă parţială. Regulile de transformare explică, de asemenea,
poziţia Ou"'~'t~ăsaturjie [+ Animat, -Uman] sau cu trăsătura [-Animat]. Pentru un nomenul opus echivalenţei, constând în posibilitatea unei singure structuri
nOI
b'din prima clasă, regulile selecţionale indică: V->[--[-Animat]-Obdir], iar sintactice de a primi interpretări semantice diferite.
VCr
'un verb din clasa a doua, regulile selecţionale indică: V-->[~[+Uman] (C } FI - regulile de transformare stabilesc „legătura" unor construcţii ca: desteot
S
Regulile lexicale introduc formativele lexicale, înlocuind simbolurile ?,™°arce Vesel §' ^2) El s* întoarce şi el este vesel; (C,) El se crede obosit- 're? /
nreterminale, adică simbolurile cărora nu li se mai pot aplica reguli de rescriere, cu CredS Că d eSte de?tept
> (C)) El pare °bosit şi (C2} Pare că el este
formative lexicale (cu rădăcini). O regulă lexicală are forma: V->amplific-, ar- Gheor he
S ?' (C2> Ion ^ Gheorghe se ceartă; tre°ând spre şcoală S' (C2) ^-
cit-, cânt-, lucr-... sau S->elev-, student-, băiat-, copil-... ean văzut când trecea spre şcoală, t0ta' echivalente' sau asigură
Regulile de transformare se aplică nu unor simboluri (ca regulile de „legătura" unor construcţii ca: P£ '°S şi (C2) Se merSe Pe '°s'> (ci) Elev"
rescriere), ci uncr --tructuri (unor succesiuni de simboluri), pe care le convertesc citesc cartea şi (C2) (Cl) /O" întâlne*te Pe Gh^rghe şi (C2) Ion se El îmi
în alte succesiuni de simboluri. Regulile de transformare asigură, din punct de im
pune ceva şi (C2) El îşi impune ceva; (C,) staţie şi (C2)
vedere tehnic, legătura dintre structura de adâncime şi cea de suprafaţă,
participarea lui Ion la demonstraţie, unde C, şi

18 1
9
celaşi conţinut se exprima o uaia prin uuicci uircci, aua uaia prin SUDICUI , m
de transformare, prin producerea (obţinerea) unei construcţii din cealaltă. DQ
exemplu, El se întoarce vesel se obţine din construcţia bipropoziţională El se onstrucţiile: El se vindecă cu vitamine - Vitaminele îl vindecă, acelaşi conţinut
întoarce şi el este vesel. Transformarea constă, în acest caz, în suprimarea ernantic se exprimă printr-un obiect prepoziţional şi printr-un subiect; în
subiectului din a doua propoziţie şi a copulei, suprimări posibile dat fiind faptul că onstrucţiile: Fruntea şiroieşte de sudoare - Sudoarea şiroieşte pe frunte, acelaşi
nu antrenează pierdere de informaţie semantică (copula este asemantică, iar onţinut semantic (diferit, însă, de exemplul anterior) se exprimă o dată prin
informaţia subiectului este redundantă, fiind cuprinsă în informaţia primului ubiect, altă dată prin grup prepoziţional; în construcţiile: El scapă din vedere ceva
. Ceva îi scapă din vedere, acelaşi conţinut se exprimă prin subiect şi prin obiect
subiect). indirect etc. Asistăm, în acest caz, la neutralizarea opoziţiilor sintactice: subiect
Tot regulile de transformare explică şi fenomenul opus echivalenţei: /obiect direct, subiect / grup prepoziţional, subiect / obiect indirect.
explică, de exemplu, de ce construcţiile El iese inginer şi El iese îngândurat, cu b) Aceeaşi „categorie" (sau „funcţie") sintactică poate exprima conţinuturi
aceeaşi structură funcţională (Predicat ASubiectAAtributiv), sunt interpretabile semantice diferite. De exemplu, nominalul în nominativ (deci, subiectul) poate
semantic diferit, în sensul că a ieşi din prima construcţie intră în seria sinonimică a exprima: „agentul" (ex. Elevul citeşte), „pacientul" (ex. Preţul urcă, Piatra
deveni, a se face, iar a ieşi din a doua construcţie intră în seria sinonimică a pleca crapă), „cauzalul" (ex. Căldura usucă plantele, Necazurile l-au îmbătrânit),
(de acasă), a părăsi (o încăpere). Cele două construcţii sunt diferite sub aspectul „experimentatorul" (ex. Copilul se bucură, El îmbătrâneşte)^-, „locativul" (ex. Mă
regulilor de transformare: prima este o construcţie de bază, deci asupra căreia nu doare capul, Strada răsună de ţipete), „instrumentul" (ex. Vitaminele fortifică
s-a aplicat nici o transformare, iar a doua este obţinută prin transfomare, din organismul), „ţinta" (=punctul de ajungere) (ex. Ion primeşte o scrisoare) etc. sau
construcţia de bază: El iese si el este îngândurat. Transformarea constă în nominalul în dativ (deci, obiectul indirect) poate exprima: „beneficiarul" (ex.
suprimarea copulei, a conjuncţiei şi a subiectului redundant. Ţi-am cumpărat flori), „experimentatorul" (sau, în termeni tradiţionali, subiectul
în concluzie, orice gramatică transformaţională de tip N. Chomsky conţine logic) (ex. îmi place cartea), „ţinta" (=punctul de ajungere) (ex. Ji-am trimis o
un component de bază, alcătuit din totalitatea regulilor de rescriere şi având ca carte, Mi-a venit o scrisoare) etc. Asistăm, în acest caz, la o neutralizare a
obiectiv final generarea structurilor de bază, şi un component transformaţional , opoziţiilor semantice : „agent"/ „pacient" / „cauzal" / „experimentator"/ „locativ"/
conţinând regulile de transformare şi având ca rezultat convertirea construcţiilor de „instrument"/ „ţintă" etc.
adâncime în construcţii de suprafaţă. Situaţiile de Ia (a) şi (b) dovedesc că elementele care compun construcţiile
nil ztrt de bază („categorii" sau „funcţii") sunt semantic nerelevante, în locul lor,
BIBLIOGRAFIE > o- >**• Ch. J. Fillmore propune alte distincţii, de natură logico-semantică, aşa-numitele
Pentru aparatul tehnic transformaţioaafcisă se consulte: Vasiliu,Golopenţia, „categorii cazuale" (sau simplu „cazuri") 4. Ca mod de concepere, „cazurile" se
Sintaxa, p. 28-54. , 9«i, '^UV apropie de „actanţi", din teoria lui L. Tesniere 5 ,sau de „roluri", din teoria lui
D.T. Langendoen6.
Teoretic, cercetătorii recunosc valoarea universală a „cazurilor" şi, implicit,
4. Modelul „cazurilor" al lui Ch. J. Fillmore existenţa unui inventar comun de „cazuri" pentru toate limbile, în fapt, inventarul
de „cazuri" diferă de la un cercetător la altul, în funcţie de caracterul mai detaliat
Transformaţional ismul însuşi nu este o concepţie unică şi unitară. Modelul sau mai puţin detaliat al analizei semantice.
propus de Ch. i. Fillmore se diferenţiază destul de mult de aspectul chomskyan al Spre deosebire de N. Chomsky, în teoria lui Fillmore, structura de
gramaticii transformaţionale. adâncime este organizată în categorii logico-semantice, iar structurarea sintactică
Deosebirea dintre cele două modele priveşte, în primul rând, viziunea revine în exclusivitate componentului transformaţional, plasându-se, deci, la nivelul
asupra naturii structurii de adâncime, cu consecinţe directe asupra repartiţiei structurii de suprafaţă, în această concepţie, rostul transformărilor este de a „aşeza"
diferite a faptelor între structura de adâncime şi cea de suprafaţă şi asupra
semnificaţiei componentului transformaţional. să se observe că „experimentatorul", deşi caracterizat prin [+ Uman], este totdeauna „nonagent",
Am văzut că în concepţia lui N. Chomsky structura de adâncime este adică nu este autorul, instigatorul, acţiunii.
organizată strict sintactic, structura propoziţiilor de bază (nucleare) fiind 4 Dintre lucrările lui Ch. J. Fillmore semnalăm: The Case for Case, în „Universals in Linguistic
ineory", Em. Bach. R. Harms (eds.), 1968; Toward a Modern Theory of Case. în „Modern Studies in
reprezentată în termenii unei analize de constituenţi imediaţi (în termenii "^'stl: Readings in Transformationai Grammar". D.A. Reibel, S.A. Schane (eds.), 1969; Grammar
„categoriilor" sau ai „funcţiilor" sintactice). °1 Hitting and Breaking, în „Readings in English Transformationai Grammar", R.A. Jacobs ^
Ideea de la care porneşte Ch. J. Fillmore în elaborarea noii teorii este că a. Rosenbaum (eds.), 7970.
descrierea sintactică, atât în termenii categoriilor, cât şi ai „funcţiilor", este Lucien Tesniere, Elements de syntaxe structurale, 1959
O V\ Ti f
'',",
ar
'""
semantic nerelevantă. Argumentele sunt, în esenţă, următoarele : =, A\* La"gendoen, Roles and role structure, în „Essentials of Erfglish Grammar", Hoit, Rinehart ar|
a) „Categorii" (sau „funcţii" sintactice) diferite au acelaşi conţinut aWinston. 1970, p. 59-100.

21
20
U.... - - -- -- -- j -, - -- _
. ţervenind după apucarea regumor ue sirucuira şi a rcgumur ue suucaiegori/ A*c\
poziţiile sintactice de subiect, obiect direct, obiect indirect, obiect prepoziţional etc. în momentul în care derivaţia sintactică a ajuns la şiruri preterminale /=secvenţe
Orice propoziţie de bază (nucleară) se reprezintă prin structura: P— de simboluri cărora nu li se mai poate aplica nici o regulă de rescriere). In u,mă
>VAC!AC2...ACn, adică un verb şi unul sau mai multe „cazuri" (= categorii logico- intervenţiei regulilor lexicale, şirurile^preterminale se modifică în şiruri terminale
semantice). Fiecare „caz" apare într-o propoziţie de bază o singură dată şi orice (ex. e\ev-*-ul*cit-*-eşte*lecţi-*-ă). în concepţia chomskyană, regulile lexicale
propoziţie de bază cuprinde cel puţin un „caz". aparţin componentului de bază al gramaticii, fiind anterioare ciclului
Subcategorizarea se efectuează în funcţie de „cazurile" (numărul şi felul lor) transformaţional,
pe care un verb le presupune conceptual. Dintr-o analiză de acest tip obţinem : Spre deosebire de N. Chomsky, pentru care toate formativele lexicale sunt
aminti: [--(Cauzal)AExperimentatorAPacient] ireductibile8, Lalcoff, Postai, McCawley atrag atenţia asupra faptului că anumite
citi: [~AgentAPacient] '' formative lexicile se comportă ca unităţi complexe, fiind decompozabile în
îmbătrâni: [-(Cauzal)AExperimentator] plăcea: [- elemente semantice primitive, numite „predicate atomice". Compunerea acestor
ExperimentatorAPacient] sparge: [—(Agent / elemente subiacente, pentru obţinerea unui element de suprafaţă unic (a unui singur
Cauzal)APacientA(Rezultat)] tremura: [- lexem) se asigură prin aşa-numitele transformări prelexicale, adică transformări
(Cauzal)AExperimentator] trimite: anterioare inserţiei lexicale, anterioare regulilor lexicale.
[AgentAPacientAŢintăA(Instrument)] ustura: [-- De exemplu, formativul lexical kill9 (rom. ucide) se compune din
ExperimentatorALocativ]. încorporarea „predicatelor atomice" primitive: CĂUŞE (rom. „a cauza", „a face
Parantezele rotunde indică posibilitatea ca un anumit „caz" să nu se să"), BECOME(rom. „a deveni"), NOT (rom. „nu"), AL1VE (rom. „viu", „în
actualizeze în structura de suprafaţă. Astfel, verbul îmbătrâni apare şi în viaţă"). Elementul lexical de suprafaţă kill este rezultatul unui lanţ de transformări
construcţia: Ion îmbătrâneşte, cu structura: Verb AExperimentator, dar şi în prelexicale, numite transformări „de ascensiune a predicatului"10. Prin „ascensiunea
construcţia: Necazurile l-au îmbătrânit, cu structura: Verb ACauzalAExperi- predicatului" ALIVE, se obţine: CAUSEABECOMEADEAD (adică „a face să"A „a
mentator. De asemenea, verbul aminti apare şi în construcţia: îmi aminesc ceva, cu deveni"A„ mort"). Printr-o nouă transformare „de ascensiune", se obţine:
structura: VerbAExperimentatorAPacient, dar şi în construcţia: Melodia asta îmi CAUSEAD1E (adică „a face să"A„a muri"), iar printr-o nouă transformare, se
aminteşte de ceva, cu structura: VerbACauzalAExperimentatorAPacient. Semnul / se ajunge la cuvântul de suprafaţă kill (rom. ucide).
utilizează pentru incompatibilitatea a două „cazuri" în aceeaşi construcţie (este Ideea transformărilor prelexicale a condus la negarea structurii de
situaţia Agentului şi a Cauzalului, care nu pot apărea simultan, ci numai alternativ, adâncime de tip chomskyan, care, în teoria clasică, este rezultatul regulilor de
într-o construcţie; ex. Copilul sparge geamul în bucăţi, unde apare Agentul, şi rescriere, fiind anterioară ciclului transformaţional. în acelaşi timp, ideea
Vântul sparge geamul, unde apare Cauzalul), în situaţia acestui verb, includerea elementelor semantice primitive subiacente a condus la o nouă ipoteză asupra
între paranteze a „cazurilor" Agent / Cauzal explică o construcţie ca: Furunculul a structurii profunde, concepută, de astă dată, exclusiv semantic, dar într-o altă
spart, în care singurul „caz" prezent în structura de suprafaţă este Pacientul.1*^ •* viziune decât cea fillmoriană. Conceptul de „predicat atomic" repetabil, de tipul:
FACE, DEVENI nu apare la Fillmore.
BIBLIOGRAFIE
a) Pentru aspectul teoretic, vezi: Cabriela Pană Dindelegan, Reflecţii pe BIBLIOGRAFIE
marginea „ Teoriei cazurilor" a lui Ch. J. Fillmore, în SCL XXIII (1972), l, p.49 GeorgeLakoff, On the Nature ofSyntactic Irregularity, 1965; Paul Postai, On
şi urm. the Surface Verb „ Remind", în „Studies in Linguistic Semantics", Ch. J. Fillmore,
b) Pentru utilizarea modelului fillmorian în interpretarea verbului, vezi .u R.T. Langendoen (eds.), 1971; James D. McCawley, Lexical Insertion in a
Măria Manoliu Manea, Mă seacă la inimă. Romanian vs. Românce: The jfV Transformaţional Grammar without Deep Structure, în „Papers from the Fourth *
Objectivization ofthe Experiencer, în RRL XX (1975), 5, p. 53 1 şi urm. j^j- Regional Meeting of Chicago Linguistic Society", 1968; James D. McCawley,
' The Role of Semantics in a Grammar, în „Universals in Linguistic Theory", E.
Bach, R.. Harms (eds.), 1968; Langages 27, Septembre 1972: La semantique
generative; Mariana Tuţescu, Precis de semantique franyaise, EDP, 1974, p. nt
5. Noi orientări semanticiste 160-174.
i V;
în ultimul timp, unul dintre aspectele cele mai controversate ale concepţiei , §3.2
transformaţionale chomskyene este definirea şi situarea etapei inserţiei lexicale în '-pnstatarea lui M. Chomsky se referă numai la cuvintele simple, neobţinute prin sufixare sau
pretixare.
interiorul procesului derivaţional, adică stabilirea conţinutului regulilor lexicale şi a Alegerea, pentru exemplificare, a verbului englezesc kill se explică prin folosirea excesivă a acestui
momentului în care intervine aplicarea lor. '11 în întreaga literatură ilustrând noua concepţie. • engl. predicai? lifting (Ia Lakoff) şi predicate
în concepţia lui N. Chomsky, toate formativele lexicale (rădăcinile cuvinte- raising (la McCawley).
v
d,:.•;!-.%!.£.*'. 23
22
Pentru înţelegerea corectă a transformaţionalismului, deosebit de utile sunt 7.1. Opţiunea pentru sintaxa transformaţională
specificările lui Em. Vasiliu cu privire la două dintre ideile transformaţionale de
bază: a) distincţia structură de adâncime / structură de suprafaţă; b) ideea Dintre cele două modalităţi de descriere a sintaxei unei limbi: modalitatea
asemănărilor profunde dintre limbi şi, implicit, a gramaticii universale. analitică şi cea generativ-transformaţională, în acest curs se adoptă modalitatea
Em. Vasiliu atrage atenţia asupra faptului că ideea de „structură profundă" generativ-transformaţională.
nu este decât o ipoteză asupra structurii limbii şi că a face cuiva obiecţia că nu ia în Dintre tipurile de transformaţionalism, cursul adoptă, în linii generale,
consideraţie structura de adâncime şi, mai mult, că nu ia în consideraţie o anumită concepţia transformaţională de tip N. Chomsky, potrivit căreia structura de
structură de adâncime echivalează cu a face obiecţia că nu foloseşte aceeaşi adâncime este organizată în categorii sintactice, şi nu semantice. Adoptarea
ipoteză. Greşeala multor transformaţionalişti constă în identificarea propriei lor transformaţionalismului de tip chomskyan se explică prin calitatea acestuia de a
interpretări cu gramatica transformaţională însăşi, deci în confundarea teoriei asigura descrierea sintactică structurală a enunţurilor generate, creându-se astfel
transformaţionale cu una dintre interpretările ei posibile. puntea de legătură cu oricare dintre orientările moderne nongenerativiste şi, de
Em. Vasiliu subliniază, de asemenea, că gramatica transformaţională nu asemenea, cu sintaxa tradiţională.
este decât o construcţie formală, teoretică, în cadrul căreia conceptele nu au Adoptarea concepţiei transformaţionale chomskyene priveşte exclusiv
sensul intuitiv din limba curentă, ci numai sensul stabilit explicit în interiorul şi în natura structurii de adâncime; multe alte elemente de concepţie din curs nu apar în
termenii teoriei, îndoielile din timpul din urmă asupra „existenţei" structurii de lucrările iui N. Chomsky. Poziţia subiectului, implicată în „centralitatea" verbului 11,
adâncime se datoresc unei false identităţi între conceptele construcţiei teoretice şi rolul cazului şi al prepoziţiei ca elemente de concatenare (legare) şi de ordonare a
faptele din limbile naturale. „Justeţea" unei construcţii teoretice nu este decât constituenţilor12 , opoziţia grup predicativ / circumstanţial 13, concepţia asupra
relativă; ea nu trebuie căutată în existenţa imediată a unui corespondent în limbile funcţiilor sintactice 14 sunt numai câteva dintre aspectele diferite faţă de
naturale, ci în capacitatea modelului de a explica fenomene din limbile naturale. transformaţionalismul chomskyan. Pe de altă parte, în cuprinsul acestui curs, de
în ceea ce priveşte ideea asemănărilor profunde dintre limbi, Em. Vasiliu câte ori va fi cazul, se vor sublinia, în mod expres, limitele modelului de tip
atrage atenţia că acceptarea ei depinde exclusiv de gramatica în termenii căreia se Chomsky, adică ale modalităţii de descriere strict sintactice 15, sugerându-se
face descrierea limbilor. Dacă se recurge la un sistem suficient de abstract, el poate necesitatea continuării (sau combinării) descrierii de tip sintactic cu o descriere
fi unic pentru toate limbile, iar dacă se recurge la sisteme mai puţin abstracte apar. „cazuală" (semantică)16.
fără îndoială, diferenţe structurale între limbi. De altfel, ceea ce apare imediat Deşi se adoptă transformaţionalismul de tip chomskyan, se evită, în mod
observaţiei noastre este diferenţa dintre limbi. Tot ceea ce este „dincolo" de această deliberat, aparatul prea tehnic transformaţional, cu reguli formalizate, cu restricţii
diferenţă nu este decât o ipoteză construită şi ipoteza este utilă în măsura în care stricte de ordonare a regulilor, cu convenţiile grafice (arbori) curente în literatura
ea asigură explicarea diferenţelor. transformaţională. Adoptarea concepţiei transformaţionale, în perspectiva
Observaţiile lui Em. Vasiliu, valabile pentru orice cercetare bazată pe renunţării la aparatul prea tehnic, este posibilă, deoarece transformaţionalismul nu
metoda modelării (a constructelor teoretice, formale), pun în evidenţă caracterul se reduce la o tehnică de descriere, ci reprezintă, înainte de toate, o concepţie
vulnerabil al „absolutizărilor" de orice tip, fie „absolutizarea" transformaţio- asupra modului de funcţionare a limbajului uman, deci o teorie a limbii.
nalismului sau a unei anumite interpretări transformaţionale, fie „absolutizarea"
orientărilor de tip netransformaţional, analitic. 7 . 1 . 1 . Adoptarea concepţiei transformaţionale ne obligă să limităm
descrierea la nivelul competenţei, eliminând din sfera noastră de interes nivelul
BIBLIOGRAFIE actualizărilor (al performanţei). Este motivul pentru care lipsesc din acest curs
Să se vadă articolele lui Em. Vasiliu, Grammaire transformationnelle; theorie et observaţiile privind topica (aşezarea constituenţilor), observaţiile de natură
interpretation, în „Revue romane" (Danemarca), numero special 4, 1970, p. 19 şi stilistică, observaţiile normative, observaţiile privind „teoria enunţării", lipsesc
urm. ; Structurez profondes et,,language universals", în „Bulletin de la Societe distincţiile: emiţător / receptor, vorbit / scris, marcat stilistic / nonmarcat (neutru)
roumaine de linguistique romane", VII (1970), p.21 şi urm.; Există structuri de et
c., care, deşi foarte importante din punctul de vedere al unei sintaxe generale, sunt
adâncime?, în SCL, XXIV (1973), l, p.3 şi urm. în legătură cu ultimul articol, să se nesemnificative la nivelul competenţei (al invariantelor sintactice).
vadă şi răspunsul lui Ion Coteanu, în legătură cu „structura de adâncime", în
J'Vezi capitolul I. ... , ^ vâ ^H^ ,f'
2
Vezi capitolul al II-lea, §3.1. .K- ...nsqt* .ţtowtfyM'.tJ î'
J Vezi capitolul al 11-lea, § 1.2. *if ;-,j\ 5;~ ••••<--,.• ,--•!••> riqo ,w«^vsn biîwir.iT 8!
-.!*, * Vezi infra, § 7.2. MH,-, imi;- , ,K> v A ,| A ,V! .V ,{AD
'"•'Vf,
16 s'"'' de exemPlu' capitolul al IV-lea, § K& şi capitolul al V-lea, § 3.3.tf !:,qKrmo ¥A ,(A ,t :.<;mw ~"
'. Ef* £ţţi».'v.*-. sYiy'jsto'-i•. •. iţ ţTtoilB î fii) v.v"î\iv' "iSVi-jsWio, .iţfts .t3 G Sunt şi concluziile din Postfaţă (la ediţia.* J976). ' i giuf;>inJ? o m

U 25
SCL, XXV (1974), 2. p. 169-170.
asemenea anan^e, ti, uim^un iv a , pn^un^ K w..i. u impunai,^ un.-. .»•.______
performanţei, care trebuie să completeze pe aceea a competenţei. Sintaxa
performanţei reprezintă, însă, o etapă ulterioară, realizabilă numai în condiţiile
existenţei în prealabil a unei sintaxe a competenţei.

7.1.2. Concepţia transformaţională explică unele aspecte ale modului de


organizare a descrierii, şi anume :
- Un capitol destinat analizei relaţiilor sintactice precedă inventarierea
structurilor, asigurând descrierea structurală de detaliu a acestora. Este partea de
analiză structurală prezentă şi în descrierile de tip analitic şi încorporată de sintaxa
transformaţională.
- Sunt tratate separat structurile de bază ale grupului verbal şi structurile
obţinute prin transformare. Informaţia adusă de funcţiile sintactice Subiect, Predicat, Obdir poate fi
- Un capitol este destinat subcategorizării verbului în termenii vecinătăţilor, suplinită de următoarele definiţii relaţionale :
urmărindu-se şi implicaţiile semantice ale subcategorizării. (i) Subiect : [GN, P], ceea ce notează relaţia de dominare directă GN > P (se
- Fenomenele de sinonimie şi de ambiguitate sintactică, explicate dintr^o citeşte „GN este dominat de P" sau „P domină pe GN");
perspectivă transformaţională, deci ca fenomene ale structurii de suprafaţă, sunt (ii) Predicat: [GV, P], ceea ce notează relaţia de dominare directă GV > P;
examinate în capitolul destinat structurilor rezultate din transformare. (iii) Obdir: [GN, GV], ceea ce notează relaţia de dominare directă GN > GV.
în definiţiile date, fiecare funcţie este specificată în termenii unei relaţii de
dominare stabilite între două „categorii". Aceste definiţii, înregistrând o relaţie
7.2. Sintaxă „categorială" /sintaxă „funcţională" univocă între o informaţie „funcţională" şi una de natură „categorială", pledează
pentru caracterul predictabil (redundant) al funcţiilor sintactice. Este motivul pentru
N. Chomsky17 atrage atenţia asupra faptului că o descriere în termenii care N. Chomsky propune renunţarea Ia arborele A, redundant, în favoarea
funcţiilor sintactice, adică în termenii subiectului, predicatului, complementului arborelui B, neredundant, şi, implicit, eliminarea funcţiilor din reprezentările
direct, complementului indirect etc., este redundantă, fiind integral şi direct sintactice.
derivabilă dintr-o descriere „categorială", adică în termenii claselor morfologice, în în ling\'istica românească, lucrarea Galeriei Guţu-Romalo, Sintaxa, realizează
acest sens, N. Chomsky arată că informaţia arborelui A, care include atât definirea „formală" a funcţiilor sintactice (în terminologia autoarei, a „poziţiilor
„categorii", cât şi funcţii sintactice, este total identică cu informaţia arborelui B, sintactice"), folosind, drept criterii de bază, „participarea la un anumit tip de relaţie
alcătuit în exclusivitate din „categorii"18. Arbore A : sintactică " şi „ realizarea strict specifică " a unei funcţii^.
Definind funcţia de subiect prin „ nume în nominativ impunând acordul verbului
cu care intră în relaţie de interdependenţă " ^, funcţia de complement direct prin ,, nume în
acuzativ, termen dependent in cadrul unei relaţii de subordonare faţă de verb"^^, funcţia
de complement indirect prin „nume în dativ, dependent de un verb"^^ etc., autoarea
stabileşte o relaţie necesară, o corespondenţă univocă între descrierea „ categorială" fi
cea „funcţională". Şi sub acest aspect, cartea Valeriei Guţu-Romalo este o demonstraţie
pentru valabilitatea punctului de vedere chomskyan privind funcţiile sintactice.

Dată fiind natura redundantă (predictabilă) a informaţiei aduse de funcţii,


Se pune, în mod firesc, întrebarea dacă o descriere „categorială" nu suplineşte
integral o descriere în termenii funcţiilor, ceea ce ar însemna renunţarea la ultimul
t]
P de descriere. Opinia noastră este că, deşi informaţia adusă de funcţii este
. .oitmo« ot.v v
17 Cf. N. Chomsky, Aspects, p. 68-74.
:
5 .''J*t r CV , p. -.••>;, Oc .(£,
18 Termenul categorie, opus la N. Chomsky aceluia de funcţie, are în vedere simboluri ca : GN, GV. i'^VUrS" - ii,m,'. \ "7î -f' - v ,

GAj, V, N, Aj, Av etc., simboluri împrumutate din gramatica constituenţilor imediaţi. Ultimele : V, N '-•'-'.ii ÎB 'liîovfn: 3
(= nume), Aj, Av corespund, în mare, claselor morfologice (părţilor de vorbire).
19 Arborele are o structură identică cu cea descrisă de N.Chomsky. oHv>'k mo 3iiiv<b>; ri ,•; trtwg ''

26 2
7
7.2.1. Inventarul de funcţii sintactice diferă de la o limbă la alta, ca urmare
.

- Introducerea în descriere a funcţiilor sintactice înseamnă o ierarhizare a


trăsăturilor sintactice sub aspectul relevanţei lor semantice: numai contextele [--
24 Cf. Guţu Romalo, Sintaxa, p. 90 (§ 2). .(f,W
Subiect], [--Obdir], [--Obind], [—Atributiv], [—Circ] au valoare semantic o. i .n,.W'
distinctivă, nu şi contextele [--S], [--Pro], [—Av], [~Aj] (adică Substantiv, Pronume, 25 Vezi capitolul al III-lea. -,:•-.
Adverb, Adjectiv), aflate sub dominaţia celor dintâi. Adică, două verbe se
deosebesc semantic pe baza apariţiei lor succesive în contextele [--Obdir] /
[-- Atributiv] (ex. El mă ajunge l El ajunge profesor) sau pe baza apariţiei lor
succesive în contextele [--Circ] / [—Obdir] (ex. EI trage la han l El trage căruţa),
dar nu se deosebesc semantic pe baza apariţiei succesive în contextele [--Aj], [—S],
[—Personal], [—GPrep] (ex. El este nervos l El este profesor l Tu eşti tu însuţi l El
este de piatră) sau pe baza apariţiei succesive în contextele [--Av], [—GPrep] (ex.
El locuieşte aici l El locuieşte la hotel) etc.
- Introducerea în descriere a funcţiilor sintactice înseamnă luarea în consideraţie
nu numai a raporturilor de succesiune (sintagmatice), aşa cum se întâmplă în cazul
descrierii de constituenţi, ci, simultan, a raporturilor sintagmatice şi paradigmatke.
O funcţie sintactică înseamnă, în plan paradigmatic, o clasă de substituţie24 , deci o
clasă de termeni neopozabili la nivel sintactic, iar, în plan sintagmatic, o poziţie
constantă şi, implicit, o relaţie constantă.
Cele două argumente constituie motivul pentru care descrierea din acest
curs se va face atât în termenii funcţiilor sintactice, cât şi în termenii „categoriilor".
Cele două modalităţi se completează într-o reprezentare a structurii propoziţiei de
tipul :

Subiect
XX
GN N

Circ
t
l Av
IPrep'Xj
Predicat
Obdir Obsec Obprep Atributiv
Obind
XX XX XX
V MP GN pe.Ac GN D GN Ac Prep GN i GN i N l
GAj l

unde pe primul nivel al derivaţiei apar simbolurile funcţionale : Predicat, Subiect,


Obdir, Obind, Obsec, Obprep, Atributiv, Circ, iar pe al doilea nivel al derivaţiei
apar simbolurile „categoriale" : V, GN, GAj, Av, precum şi elementele care asigură
legarea acestora : N(=nominativ), Ac(=acuzativ), D(=dativ), Prep(=prepoziţie),
MP(= mprfemele predicaţiei)25.
în această reprezentare a structurii propoziţiei, în care fiecare funcţie este
redată prin doi termeni (pentru Predicat, V şi MP; pentru Subiect, GN şi N; pentru
Obdir, GN şi pe... Ac), şi nu printr-unul singur, redundanţa descrierii, acuzată de
N. Chomsky, este evitată.
cercetător la altul, ca urmare a unor interpretări, decizii subiective, diferite
asupra aceluiaşi material. C
Plasând descrierea din acest curs la nivelul structurii de adâncime, vom
moaşte, m structura grupului verbal, următoarele funcţii: predicat, subiect, A
hiect direct, obiect secundar, obiect indirect, obiect prepoziţional,
tributiv, circumstanţial, cantitativ. Semnificaţia fiecărei funcţii, precum şi P
motivarea acceptării acestui inventar de funcţii, şi nu a altuia, le vom da în capitolul
al III-lea. I

7. 3. Sintaxa propoziţiei si sintaxa frazei T

7.3.1. Adoptarea în descriere a funcţiilor atrage după sine renunţarea la O


organizarea descrierii sintactice după principiul propoziţie / frază, în concepţia
funcţiilor sintactice, fraza nu există ca entitate distinctă, propoziţiile subordonate L
nefiind altceva decât realizări posibile ale funcţiilor, deci nefiind altceva decât
termeni alternativi, alături de alţi termeni, ai unei clase de substituţie. („... o clasă U
de substituţie include unităţi diferite ca structură, cuvinte, grupuri de cuvinte,
propoziţii "26). L

Analogia dintre organizarea propoziţiei şi a frazei şi, in mod special, dintre părţile I
subordonate de propoziţie şi propoziţiile subordonate o găsim formulată şi în sintaxa
tradiţională, sub forma principiului „corespondenţei" dintre părţile de propoziţie şi V
propoziţii (c f. Mioara Avram, Despre corespondenţa dintre propoziţiile subordonate şi
părţile de propoziţie, în SG, / ( 1956), p. 141 şi urm.). Dar formularea acestui principiu n-a E
avut urmări directe asupra modului de concepere a frazei şi asupra organizării descrierii
sintactice. R

7.3.2. La aceeaşi idee, a renunţării la organizarea descrierii sintactice după B


principiul propoziţie / frază, conduce şi adoptarea concepţiei transformaţionale.
în sintaxa transformaţionalâ, cuprinderea nivelului frazei se realizează prin U
recursivitatea acestei gramatici27, şi anume: prin includerea simbolului iniţial P şi în
alte puncte ale derivaţiei sintactice decât în punctul i n i ţ i a l . De exemplu, se L
introduce simbolul iniţial P în regula de rescriere a lui GN (deci în expansiunea
grupului nominal): GN-->(Det) ANominalA(Art)A(ConjA #P# )A(Rel). -
Din punctul de vedere al sintaxei transformaţionale, fraza alcătuită prin

subordonare nu este altceva decât o expansiune posibilă, alături de altele: este acea
expansiune care înglobează, ca termen dependent, simbolul inţial P. în exemplul dat
C
(în regula de rescriere a lui GN), expansiunile: 1. Nominal, 2. Det ANoininal,
•>• NominalAArt reprezintă nivelul propoziţiei, iar expansiunile: 4. NominalAArtA E
A
ConjA#P# (ex. faptul ca pleci, faptul să pleci), 5. NominalAArtARel (ex. modul
cum lucrezi, locul unde lucrezi, obiectul ce lucrezi) reprezintă nivelul frazei. N
7.3.3. Cele afirmate în § 7.3.1. şi § 7,3.2. explică de ce în organizarea T
ac
estui curs nu vom găsi o parte destinată sintaxei propoziţiei şi o parte distinctă
ţCf. GuţuRomalo, lucr. cit., p. 90. rentru conceptul
... % R
de recursivitate. vezi supra, § 3.2
, -si
U
29
"

A
enunţurilor determinată de
L compatibilităţile
sintactice ale verbului-centru;
E
1.2. Organizarea lexicală
N determinată de restricţiile
selecţionate ale
U verbului-centru :
1.3. Organizarea cazuală
N (semantică) determinată de
compatibilităţile
Ţ semantice ale verbului-centru;
$,'
U 2. Diferite modele de descriere în
care verbul este plasat în centrul
L enunţului^/ '
3. Subordonarea subiectului faţă
U de verb;
* . 1 ce, cu rare şi
<*
I 4. Repercusiuni asupra concepţiei . nesemnificative excepţii1,
•'u-.
şi organizării cursului; V în jurul verbului Ia mod
1. Argumente; Bibliografie. ?f* e personal se organizează
B
1.1. Organizarea sintactică a •!
r întregul enunţ. Verbul este
n
b constituentul care asigură
.' u structurarea enunţurilor,
l determinând o anumită
e structură sintactică şi
s semantică a acestora2.
t Afirmaţia că verbul
e este centrul enunţului, că
c verbul este „responsabil" de
e organizarea sintactică şi
n semantică a enunţurilor îşi
t găseşte argumentarea în
. r faptul că, în funcţie de
&: .
U' u compatibilităţile sintactice
U'J
' l şi semantice ale verbelor,
e enunţurile limbii române au
n structuri diferite.
u
n 1.1.
ţ Compatibilităţile sintactic
li u diferite ale verbelor sunt
o l „responsabile" de structura
q u diferită a unor enunţuri ca:
e i, Plouă, El aleargă, îmi
H
q
d place cartea, Mă cuprinde
e tristeţea, El devine medic,
o Ei l-au numit Gheorghe, El
a mă învaţă carte, Ei ne-au
r trimis o scrisoare etc.
e Enunţurile se deosebesc
î au a z inative în El devine medic
n tri r a etc.).
t mi g t Aceleaşi
r so ă, i compatibilităţi sintactic
e scr n v diferite ale verbelor sunt
e iso o î „responsabile":
l ar m n __~de apariţia unui
e e} in M constituent adjectival în
p şi at ă enunţuri ca: El ajunge
r se iv bogat, El s-a
i de şi c Enunţurile care nu conţin un
n ose d u verb la mod personal (nu avem în
n bes at p vedere enunţuri ale dialogului,
unde ornisiunea unor componente,
u c şi iv r inclusiv a verbului, este frecventă,
m pri în i ci ne referim la aşa-numitele
ă n î n enunţuri '.nominale") sunt cazuri
r caz m d excepţionale, atât ca frecvenţă
u ul i e (numărul lor este incomparabil
mai mic decât <>' enunţurilor
l dif pl „normale"), cât şi ca semnificaţie
d erit a t în ansamblul limbii (asemenea
e im c r enunţuri sunt devieri
n pus e i alte şti
o ace c s e
'a normele limbii standard,
m sto a t apariţia lor fiind circumscrisă la
aspectele stilistic „marcate" ale
i r rt e limbii române).
n no e ţ . Nu trebuie să se înţeleagă de
a mi a, e aici că verbul este singurul
l nal n a factor „responsabil" de
te
structurarea §rală a
e e o , enunţurilor. Verbul realizează
a (no m d prima structurare a enunţurilor,
d mi in o plasând componentele "untului
m nat at u într-o anumită poziţie, într-o
i iv iv ă anumită ierarhie faţă de el. în
cadrul enunţului se realizează şi
s în şi n ructurări: ale grupului
e El ac o nominal, ale grupului
( ale u m adjectival sau adverbial.

30
neschimbat, El se ţine mândru şi, dimpotrivă, de absenţa adjectivului (subordonat organizarea diferită a enunţurilor: în El aleargă, se realizează structura Verb AAgent,
faţă de verb) din alte enunţuri (vezi : El lucrează grădina); în El citeşte lecţia, se realizează structura Verb AAgentAPacient, în Mă doare capul,
A A
- de apariţia obligatorie a unui grup prepoziţional, cu o anumită prepoziţie, în se realizează structura Verb Experimentator Locativ, în îmi place cartea, se
A A
a|j ze ază structura Verb Experimentator Pacient, în Frigul l-a îmbolnăvit, se
enunţuri ca: El abuzează de tine, El apelează la prieteni, El atentează la bunurile A A
ea'izează structura Verb Cauzal Experimentator, în Furtuna a spart fereastra în
publice, El se bazează pe ajutorul tău, El beneficiază de ajutor, El se bizuie pe
prieteni, Contribuţia constă în clasificare etc. şi, dimpotrivă, de absenţa grupului bucăţi, se realizează structura Verb ACauzalAPacientARezultat, în Microfonul
prepoziţional din alte enunţuri (vezi: El îmi citeşte o carte); amplifică sunetul, se realizează structura Verb AInstrumentAPacient, în Ei ne-au
- de apariţia obligatorie a unui circumstanţial (adverb, grup prepoziţional sau grup trimis veşti, se realizează structura VerbAAgentA TintăAPacient, în El locuieşte la
cu numeral) în enunţuri ca: El se comportă corect, El cântăreşte mult, Caietul costă
Bucureşti, se realizează structura VerbAExperimentatorALocativ.
în concluzie, restricţiile sintactice impuse de verb, constând în constrângeri
mult, Discuţia decurge furtunos, Şedinţa durează mult, El se poartă cuviincios,
exercitate asupra claselor morfologice admise ca vecinătăţi, asupra cazului impus
Durererea răspunde în spate, Carnea îmi revine douăzeci de lei etc. şi, dimpotrivă,
diverselor nominale, asupra prepoziţiei impuse nominalului sau adverbului, asupra
de absenţa acestui constituent din alte enunţuri (vezi: El mă anunţă asta);
conjuncţiei cu care se construiesc diversele propoziţii, asupra caracterului facultativ
- de apariţia obligatorie a constituentului reflexiv în enunţuri ca: El se bizuie pe
sau obligatoriu al diverşilor determinanţi verbali, asupra acceptării ca vecinătăţi a
tine. El se codeşte de la treabă, El se dedă băuturii, El se extaziază în faţa nominalelor sau a propoziţiilor conjuncţionale, reprezintă unul din factorii
tabloului, El se hazardează în ceva, El se mândreşte cu tine etc. şi, dimpotrivă, de „responsabili" de o primă structurare sintactică a enunţului.
absenţa reflexivului din alte enunţuri (vezi: Mă doare capul, îmi place cartea); Restricţiile selecţionale impuse de verb vecinătăţilor (nominale şi adverb)
- de apariţia, în poziţia obiectului direct, numai a nominalului, nu şi a explică structurarea „lexicală" a enunţurilor, în sensul limitării vecinătăţilor la clase
propoziţiilor conjuncţionale (vezi: El actualizează subiectul, El adnotează un text, lexicale cu anumite particularităţi semantice.
El agoniseşte bani etc.), de apariţia, în poziţia obiectului direct, şi a nominalului, şi Compatibilităţile semantice ale verbelor dau seama de structurarea
a propoziţiei conjuncţionale (vezi: El aşteaptă o scrisoare, El aşteaptă să plece, El semantic diferită a enunţurilor.
doreşte o carte. El doreşte să citească), de apariţia, în poziţia obiectului direct,
numai a propoziţiei conjuncţionale, nu şi a nominalului (vezi: El binevoieşte să
2. Toate aceste constrângeri, sintactice, selecţionale şi semantice, concură la
plece, El consideră că am greşit etc.).
conceperea verbului ca centru al enunţului. Plasarea verbului în centrul enunţului este
1.2. Tot verbul, ca urinare a restricţiilor selecţionale impuse vecinătăţilor comună unor modele diferite de descriere a structurii propoziţiei, şi anume : a) un
model sintactic „categorial", a cărui reprezentare grafică este :,^,
(nume şi adverb), este „responsabil" de limitarea vecinătăţilor la anumite clase
lexicale. #P# ' '/: oiibnt
Verbului i se datorează limitarea subiectului la clasa numelor cu trăsătura isc.-
18
[+Uman ] în enunţuri ca: El batjocoreşte pe cineva, la clasa numelor cu trăsăturile
[+Animat, -Uman] în enunţuri ca: Vulpea adulmecă, Oaia behăieşte, Câinele _
chelălăie, la clasa numelor cu trăsătura [-Animat] în enunţuri ca: Vântul adie, __
Soarele asfinţeşte, Avionul aterizează, Râul curge.
Verbul explică restrângerea obiectului direct la nume cu trăsătura [+Uman] '"W
în enunţuri ca: El admonestează copilul, El mituieşte pe funcţionar, El l-a ofensat, la Refl GN,AN pe...AcAGN2 GN3AD Prepx...XAGN4 GAj GAv' t ţ
nume cu trăsăturile [+Animat, -Uman], în enunţuri ca: El adapă caii, El b) un model sintactic „funcţional", a cărui reprezentare grafică este : >
potcoveşte caii, El priponeşte caii, la nume cu trăsătura [-Animat ] în enunţuri ca: El
"
agoniseşte bani, El amenajează un teren, El anulează un act.
Verbul este „responsabil" de prezenţa obligatorie a vecinătăţii adverbiale cu #?#
trăsătura [+Mod] în enunţuri ca: El se comportă corect, Discuţia decurge furtunos,
El se poartă corect, El procedează bine, de prezenţa adverbelor cu trăsătura
[+Cantitate] în enunţuri ca: Sacul cântăreşte mult, Caietul costă mult, Casa
valorează mult, de vecinătatea adverbelor cu trăsăturile [+Aspect, +Durativ] în Predicat Subiect Obdir Obind Obsec Obprep Atributiv Circ ' c)
enunţuri ca: Amintirea mai dăinuie încă, Şedinţa mai durează. Amintirea mai
'"
stăruie încă.
15 ib ;'• fi
uw, !
32
Agent Pacient Cşjizal Instrument Experimentator.,
Un model semantic („cazual" sau „actanţial"), a cărui reprezentare grafică este:

"nta*a grupului verbal ' - si 33


CAPITOLUL AL II-LEA
RELAŢIILE DIN INTERIORUL GRUPULUI VERBAL.
ELEMENTELE CARE ASIGURĂ COEZIUNEA GRUPULUI
Verb Actant|j..... Circumstanţial

De ş i d i f e r i t e c a m od a l i t a t e d e de s c r i e r e , t oa t e a u î n c om u n: 1. Conceptul de „grup verbal";


a) „centralitatea" verbului şi b) subordonarea subiectului faţă de verb. 1. L Delimitarea de conceptele corelative: grup nominal, grup adjectival, *
grup adverbial; 1.2. Distincţia: grup
3. într-un model sintactic, subordonarea subiectului faţă de verb se susţine verbal /grup predicativ;
prin următoarele argumente: a) Apariţia unui constituent în poziţia de subiect este 2. Relaţiile din interiorul grupului verbal;
subordonată capacităţii verbului de a admite această poziţie (există şi verbe 2.0. Teoria relaţiilor: concepţia lui L. Hjelmslev;
„inapte" sintactic de a admite subiect vezi: Plouă, Ninge, Tună sau îmi pare bine 2.0.1. Manifestarea formală a relaţiilor sintactice: recţiunea, acordul,
de ceva, îmi pasă de ceva, I s-a urât de tine); b) Coeziunea între subiect şi verb se aderenţa;
realizează nu numai prin repetare de morfeme (acord), ci şi prin caz. Cazul este 2.1. Examinarea relaţiilor din interiorul grupului verbal din punctul de
mijlocul care asigură legarea de verb şi a altor constituenţi din grupul verbal (vezi vedere al teoriei formulate;
obiectul direct şi cel indirect), Deci, din punctul de vedere al legăturii cazuale, 2.1.1. Relaţiile diferitelor vecinătăţi faţă de verbul-centru;
subiectul nu se deosebeşte de cele două obiecte; c) Subiectul şi obiectul direct au 2.1.2. Relaţiile vecinătăţilor între ele;
faţă de verb o poziţie similară, evidentă în cadrul transformării pasive, în care 2.1.3. Concluzii;
obiectul direct ajunge să ocupe poziţia subiectului. 3. Elementele care asigură coeziunea grupului;
într-un model semantic („actanţial" sau „cazual"), subordonarea 3.1. Cazul;
subiectului faţă de verb se explică prin calitatea lui de „actant" (de „caz"), actant 3.2. Prepoziţia;
„regizat" de verb, ca oricare dintre ceilalţi actanţi din grupul verbal. Faptul că 3.3. Acordul;
acelaşi actant poate apărea ca subiect şi ca obiect direct (ex. Şedinţa începe, Ei 3.4. Conjuncţia;
încep şedinţa; El îmbătrâneşte, Necazurile l-au îmbătrânit), ca subiect şi ca obiect 3.5. Relativul;
indirect (ex. El scapă din vedere ceva, îi scapă din vedere ceva), ca subiect şi ca 3.6. Concluzii; Bibliografie.
grup prepoziţional (ex. Mă pasionează fizica, Mă pasionez de (după) fizică) etc.
atenuează opoziţiile stricte dintre aceşti constituenţi, plasându-i, din punct de 1. Conceptul de „grup verbal"
vedere semantic, pe aceeaşi poziţie faţă de verb.
1.1. Grupul verbal, grupul nominal, grupul adjectival şi grupul adverbial se
4. Argumentele prezentate anterior explică de ce, în cuprinsul acestui curs, definesc şi se delimitează în funcţie de calitatea morfologică a „centrului", a
verbul este considerat „centrul" enunţului, iar subiectul este subordonat verbului. constituentului în jurul căruia se organizează grupul. Astfel, grupul verbal se
Explică, de asemenea, un anumit aspect din organizarea cursului, şi anume: organizează în jurul verbului (indiferent de modul la care apare, personal /
deschiderea cursului cu sintaxa grupului verbal. nepersonal) şi include verbul şi toţi determinanţii lui direcţi; grupul nominal se
organizează în jurul unui centru nominal şi cuprinde numele şi determinările lui;
BIBLIOGRAFIE grupul adjectival se organizează în jurul unui centru adjectival şi este format din
a) Pentru conceptul de enunţ şi pentru structurarea enunţurilor româneşti, să se adjectiv şi determinările lui; grupul adverbial se organizează în jurul adverbului şi
consulte: Sorin Staţi, Elemente de analiză sintactică, EDP, 1972, p. 11-29; este format din adverb şi determinanţii lui.
Guţu Romalo, Sintaxa, p. 29-34; p. 71-88; M. Cvasnîi, Despre enunţ, în LL,
1974, 4, p. 653 şi urm.
In enunţul: Ţările noastre, conştiente de responsabilitatea care incumbă
b) Pentru subordonarea subiectului faţă de verb, vezi şi: Sorin Staţi, Sintagma şi tuturor statelor mari, mijlocii sau mici, indiferent de situarea lor geografică, de
locul ei în structura limbii, în ELS, p. 118; Valeria Guţu Romalo, în problema nivelul lor de dezvoltare sau de sistemul politic, economic şi social, afirmă hotărât
clasificării verbelor, încercare de clasificare sintagmatică, în ELS, p. 294; voinţa lor comună să extindă colaborarea lor politică, să intensifice cooperarea
ec
Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 58-61. •»>, onomică reciproc avantajoasă, să întărească legăturile, de prietenie printr-o mai
îi J'&i • dl3/ "una cunoaştere reciprocă a valorilor lor materiale şi spirituale, decupăm, potrivit
Principiului stabilit, următoarele grupuri sintactice: pKM,: tsirttr.-

35
- în jurul verbului afirmă se organizează grupul: Ţările afirmă hotărât voinţa; care are capacitate predicativă şi, deci, autonomie este grupul verbal, ceea ce
- în jurul verbului incumbă se organizează grupul: care incumbă statelor înseamnă posibilitatea acestuia de a constitui el singur un enunţ. Nu trebuie să se
indiferent; înţeleagă de aici că, în toate apariţiile lui, GV este autonom; GV poate apărea şi ca
modificator al unui grup nominal sau al altui grup verbal (vezi cazurile când centrul
- în jurul verbului să extindă se organizează grupul: să extindă colaborarea; grupului este un verb la mod nepersonal), situaţie când nu are autonomie. Dar, spre
- în jurul verbului să intensifice se organizează grupul: să intensifice cooperarea; deosebire de celelalte grupuri, care apar numai ca modificatori, GV poate apărea şi
- în jurul verbului să întărească se constituie grupul: să întărească legăturile autonom. , w» >-»i <*
printr-o cunoaştere; :
1.2. Distincţia: grup verbal /grup predicativ Wl
b) grupuri nominale:
Cî'*~
Cele două concepte, GV (= grup verbal) şi GPred (= grup predicativ),
- în jurul centrului ţările se organizează grupul: ţările noastre conştiente; corespund distincţiei categorial / funcţional 3: GV este o noţiune categorială, iar
- în jurul centrului responsabilitatea se organizează grupul: responsabilitntea GPred, una funcţională. GV, neutru din punctul de vedere al funcţiei, este organizat
care incumbă tuturor statelor mari, mijlocii sau mici1; în jurul oricărui centru verbal, indiferent de predicativitatea sau nonpredicativitatea
- în jurul centrului statelor se constituie grupul: tuturor statelor mari, mijlocii sau acestuia. De aceea, se constituie şi în jurul unui verb la mod nepersonal: infinitiv,
mici; gerunziu, participiu sau supin 4. GPred, legat obligatoriu de funcţia „predicativă",
- în jurul centrului situarea se constituie grupul: situarea lor geografică; este organizat în jurul unui verb la mod personal.
- în jurul centrului nivelul se constituie grupul: nivelul lor de dezvoltare; Deosebindu-se din punct de vedere funcţional, cele două grupuri nu se
- în jurul centrului sistemul se constituie grupul: sistemul politic, economic şi suprapun perfect nici sub aspectul structurii de constituenţi: GV include toţi
social; determinanţii verbului, indiferent de natura relaţiei şi de gradul de coeziune faţă de
- în jurul centrului voinţa se organizează grupul: voinţa lor comună să extindă .... verb, în timp ce GPred include numai determinanţii necesari, deci determinanţii
să intensifice .. , să întărească2; strâns legaţi de verb.
- în jurul centrului colaborarea se organizează grupul: colaborarea lor politică; Fac parte din categoria determinanţilor necesari:
- în jurul centrului cooperarea se constituie grupul: cooperarea economică a) determinanţii legaţi de verb printr-un raport de recţiune cazuală, adică
avantajoasă; determinanţii cărora verbul le impune, ca restricţie de formă, un anumit morfem de
- în jurul centrului legăturile se constituie grupul: legăturile de prietenie; caz; în această situaţie sunt subiectul, obiectul direct, obiectul indirect, obiectul
- în jurul centrului cunoaştere se formează grupul: bună cunoaştere reciprocă a secundar;
valorilor; b) determinanţii legaţi de verb printr-un raport de recţiune prepoziţională, adică
- în jurul centrului valorilor se formează grupul: valorilor lor materiale şi determinanţii cărora verbul le impune, ca restricţie de formă, o construcţie
spirituale; prepoziţională cu o anumită prepoziţie; intră în această categorie determinanţii de
tipul: abuzează de voi, apelează la voi, atentează la bunurile (tale), se bazează pe
c) grupuri adjectivale: voi, beneficiază de ajutor, constă în ceva etc.;
c) determinanţii nesuprimabili, adică determinanţii a cărur omisiune afectează
- în jurul adjectivului conştiente se constituie grupul: conştiente de integritatea sintactică şi semantică a enunţului. (De exemplu, în enunţurile El
responsab ilitatea; devine profesor şi El procedează corect, determinanţii profesor şi corect sunt
- în jurul adjectivului avantajoasă se formează grupul: reciproc avantajoasă; nesuprimabili, deoarece, în absenţa lor, enunţurile * el devine, * el procedează sunt
nereperate. In enunţurile El este studios, El arată palid, determinanţii studios şi
d) grup adverbial: palid sunt, de asemenea, nesuprimabili, deoarece, în absenţa lor, secvenţele el este,
el arată sunt ambigue).
- în jurul adverbului indiferent se constituie grupul: indiferent de situarea, de Conceput în felul acesta, grupul predicativ conţine verbul la mod personal
nivelul, de sistemul. Ş' următorii determinanţi: subiectul, obiectul direct, obiectul secundar, obiectul
'"direct, obiectul prepoziţional, atributivul, circumstanţialul. Circumstanţialul apare
1 Acest grup nominal are ca specific „încorporarea" unei propoziţii, propoziţia, în ansamblu ^ Vezi Introducere, § 7.2.
funcţionând ca determinant al numelui-centru. 'n capitolul al IV-lea, § 9, vom analiza grupurile verbale constituite în jurul unei forme verbale
2 Acest grup nominal „încorporează" trei propoziţii.- niiqing ais'iG ne
Personale.
36. 3
7
determinantul circumstanţial este nesuprimabil (ca în exemplele: El se comportă B" şi „B nu cere, în mod necesar, pe A".
bine, Discuţia decurge normal, El procedează bine, Şedinţa durează două ore, L. Hjelmslev discută, alături de interpedenţe, de dependenţe unilaterale şi
Caietul costă cinci lei, El trage la un han), acest determinant este necesar şi, deci, je relaţii facultative, şi incompatibilităţile reciproce, pe care le priveşte tot ca o
face parte din expansiunea grupului predicativ, în situaţiile în care determinantul manifestare a unor caracteristici combinatorii.
circumstanţial este suprimabil, în sensul că suprimarea lui nu afectează nici i"
integritatea enunţului, nici sensul verbului (ca în exemplele: El citeşte poezia 2.0.7. Manifestarea formală a relaţiilor sintactice : recţiunea, acordul,
corect, El îşi face lecţiile în grădină, El învaţă zilnic o poezie, El mă aşteaptă două aderenţa
O re), acest determinant nu este necesar, deci nu face parte din expansiunea
grupului predicativ. Se precizează, astfel, opoziţia: GPred / Circ, care constituie o A) Recţiunea t
primă structurare în cadrul lui P, şi anume :
Recţiunea este o formă de manifestare a constrângerilor (restricţiilor) .
combinatorii dintre două cuvinte aflate în relaţie sintactică, constând în impunerea
unei anumite caracteristici de formă gramaticală de către un cuvânt celuilalt.
Noţiunea de recţiune se subordonează aceleia de relaţie obligatorie,
deoarece termenii legaţi prin recţiune se asociază, în orice apariţie a lor, cu aceeaşi
Circ restricţie de formă gramaticală. Recţiunea presupune, în mod necesar, o orientare
GPred (o direcţie) a relaţiei: un termen al relaţiei cere (impune) restricţia, iar celălalt se
acomodează (se supune) ei. Recţiunea permite predictarea (deducerea) unei forme
gramaticale din alta, ceea ce înseamnă că ea se asociază cu o reducere sensibilă a .,
Nu orice determinant din clasele (a), (b), (c) este obligatoriu exprimat. Sunt cantităţii de informaţie gramaticală procurată de unul din termeni.
şi determinanţi necesari neexprimaţi, virtuali, existând ca trăsături combinatorii Caracteristica (restricţia) de formă poate fi:
latente ale verbului, a căror actualizare oricând este posibilă. Pentru aprofundarea - cazuală (un termen impune celuilalt cazul);
acestui aspect, facem apel la conceptele lui Hjelmslev de cataliză, de entitate - temporală sau modală (un termen impune timpul sau modul);
catalizată şi de entitate incatalizată (interpolată sau compensatoare)6, în enunţul - prepoziţională (un termen impune celuilalt construcţia obligatorie
Elevul învaţă, fiindcă profesorul îi cere, cele două grupuri predicative constituite în cu o anumită prepoziţie);
jurul verbelor învaţă, cere reprezintă entităţi incomplete. Grupurile complete, - conjuncţională (forma impusă priveşte conjuncţia).
obţinute în urma operaţiei de „cataliză", presupun prezenţa în fiecare a unui obiect în limba română sunt legate prin recţiune grupuri sintactice de tipul:
direct (învaţă ceva, cere ceva). Obiectul direct reprezintă entitatea „incatalizată", a) Prepoziţie+Nume (prepoziţia impune cazul); ex. în grupurile contra
iar, în termenii discuţiei noastre, reprezintă determinantul necesar. duşmanilor, asupra duşmanilor, prepoziţiile asupra şi contra impun genitivul; în
v. grupurile datorită ţie, graţie ţie, prepoziţiile impun dativul; în grupurile la şcoală,
2. Relaţiile din interiorul grupului verbal pentru tine, cu tine, prepoziţiile cer acuzativul.
b) Verb+Nume (verbul impune cazul); ex. în grupurile îmi place cartea, îmi
2.0. In acest curs, la baza examinării relaţiilor din interiorul grupului verbal lipsesc cărţi, îmi rămân bani, verbele cer numelor cu care se combină cazurile
sta teoria formulată de L. Hjelmslev 7. Teoria hjelmsleviană permite o mai nominativ şi dativ; în grupurile el ară ogorul, ţăranul coseşte fânul, verbele impun
riguroasă diferenţiere şi descriere a relaţiilor sintactice şi o mai exactă ierarhizare a cazurile nominativ şi acuzativ.
constituenţilor din punctul de vedere al gradului lor de „legare" faţă de centrul c) Verb+Prepoziţie+Nume (verbul cere o anumită prepoziţie şi numai una); ex. în
(nucleul) grupului sau de „legare" între determinanţii înşişi (între „modificatori"). grupurile abuzează de tine, apelează la tine, beneficiază de ajutor, constă în
L. Hjelmslev distinge următoarele tipuri de relaţii de succesiune (relaţii următoarele, culminează cu ceva, depinde de tine, verbul impune, ca restricţie
sintagmatice): a) „dependenţa reciprocă" ( „interdependenţa" sau „solidaritatea"), sintactică, obligativitatea unei anumite prepoziţii.
pe care o defineşte în termenii: A~>B şi B~>A, adică „A presupune pe B" şi „B d) Verb+Verb (verbul regent cere o anumită conjuncţie şi, implicit, determină o
re
presupune pe A"; b) „dependenţa unilaterală" (sau „selecţia"), pe care o defineşte stricţie modală); ex. în grupurile aranjez să plec, aştept să plec, doresc să plec,
în termenii: A—>B, dar B nu îl mai cere pe A, adică „A presupune pe B" dar „B nu Permit să pleci, plănuiesc să plec, prefer să plec, verbul cere conjuncţia să şi, deci,
presupune pe A"; c) „relaţia facultativă" (sau „constelaţia" sau „combinarea"), pe ^odul conjunctiv; în grupurile adeveresc că aşa s-a întâmplat, afirm că a plecat,
care o defineşte în termenii : AAB, dar B nu îl mai presupune pe A, şi A nu îl mai "u că a plecat, arăt că aşa s-a întâmplat, verbul impune conjuncţia că şi, deci,
e
5 Vezi structura lui P în capitolul al IlI-lea, § l.
*clude apariţia conjunctivului în propoziţia subordonată; în grupurile controlez
l iS

6 Cf. L. Hjelmslev, Prolegomena, p. 201-202, ^ ^


7 Cf. L. Hjelmslev, lucr. cit., p.24-28

39
B) Acordul neomisibilitatea atât a obiectului, cât şi a verbului (vezi construcţiile: El adaugă
câteva cuvinte, El adoră copiii. El agreează marea, El clarifică problema, El
Acordul este tot o formă de manifestare a constrângerilor (restricţiilor) deduce rezultatul, El proiectează o excursie, El reconsideră trecutul etc.).
combinatorii dintre două cuvinte aflate în relaţie sintactică, constând în repetarea c) Verb şi nominalul obiect indirect. Toate construcţiile în care ocurenţa
morfemelor (a informaţiei gramaticale) de la un cuvânt la celălalt. obiectului indirect este obligatorie, el fiind nesuprimabil, constituie cazuri de
Ca şi în cazul recţiunii, şi acordul presupune o orientare (o direcţie) a interdependenţă (vezi construcţiile: Casa îmi aparţine, El se consacră studiului,
relaţiei: dintre cele două cuvinte legate prin acord, unul impune restricţia de formă, Furtul contravine legilor, Ţigările dăunează sănătăţii, El se dedică studiului, L-au
iar celălalt se supune ei. Ca şi în cazul recţiunii, acordul permite pred i c ta re a deferit justiţiei, Asta a premers catastrofei, Lucrarea răspunde exigenţelor etc.).
(deducerea) unei forme gramaticale din alta. d) Verb şi atributivul „de bază"9, în toate construcţiile conţinând un atributiv „de
De exemplu, se repetă, cu direcţia Subiect-->Predicat, morfemele bază", acesta este nesuprimabil, ceea ce înseamnă că relaţia pe care o contractează
(informaţia) de persoană şi de număr: eu citesc - tu citeşti; eu citesc - noi citim. Se cu verbul este de interdependenţă (vezi construcţiile: El alunge medic, El arată
repetă, cu direcţia nominal (subiect)—>adjectiv (atributiv), morfemele (informaţia) palid, El a devenit profesor, El este inteligent, El iese medic, Tăcerea înseamnă
de gen, număr şi caz: eleva este studioasă - elevele sunt studioase. acceptare, El îmi vine cumnat).
e) Verb şi obiectul prepoziţional, în toate construcţiile în care ocurenţa unui grup
C) Aderenţa •ol prepoziţional este obligatorie şi în care verbul „regizează" o anumită prepoziţie,
relaţia dintre verb şi prepoziţie este de interdependenţă: verbul „cere" prezenţa unei
în cazul „aderenţei", legarea unor determinanţi de centrul grupului sau între prepoziţii şi, implicit, a grupului prepoziţional, iar grupul prepoziţional în discuţie
ei nu se asociază cu mărci gramaticale speciale, nefiind, deci, supusă unei restricţii „cere" prezenţa verbului (vezi construcţiile: abuzează de voi, apelează la voi, se
de formă gramaticală. Aderenţa înseamnă simpla alipire a doi constituenţi (vezi, de bizuie pe ajutor, depinde de voi, optează pentru plecare, participă la demonstraţie
exemplu, legarea adverbului de verb), alipire care se asociază (dar nu obligatoriu) etc.).
cu restricţii de topică. De exemplu, alipirea reflexivului la verb se supune unei f) Verb şi reflexiv. Construcţiile în care ocurenţa reflexivului este
restricţii constând în antepoziţia obligatorie a reflexivului, în schimb, alipirea obligatorie,verbul neputând apărea decât într-un context reflexiv, conţin o relaţie de
adverbului nu se supune vreunei restricţii de topică. interdependenţă între verb şi constituentul reflexiv (vezi construcţiile: El se
burzuluieşte, El se codeşte de la treabă, El se erijează în cunoscător, El se
2.1. Examinarea relaţiilor din interiorul grupului verbal din punctul de eschivează de la treabă, El se mândreşte cu voi etc.).
vedere al teoriei formulate g) Verb şi circumstanţial. Caracterul obligatoriu (nesuprimabil) al determinării
circumstanţiale, pentru unele verbe, este semnul relaţiei de interdependenţă dintre
In interiorul grupului verbal relaţiile se stabilesc, pe de o parte, între verb şi circumstanţial (vezi construcţiile: El se comportă normal, Scrisoarea
diverşii determinanţi şi centrul verbal, iar, pe de altă parte, între determinanţii datează din secolul trecut, Discuţia decurge furtunos, Titlul figurează în notă, El
înşişi. ; locuieşte aici, El procedează corect, El provine din Moldova, Copilul se poartă
cuviincios, Sacul cântăreşte zece kilograme, Caietul costă cinci lei etc.).
2.1.1. Relaţiile contractate de diverşii determinanţi (de diversele vecinătăţi) în concluzie, toate clasele de determinanţi obligatorii apar faţă de verb
faţă de verb sunt de interdependenţă şi de dependenţă unilaterală. într-o relaţie de interdependenţă. Subiectul şi atributivul „de bază" sunt
determinanţii care, în toate apariţiile lor, intră într-o relaţie de interdependenţă cu
2.1.1.1. Relaţii de interdependenţă se stabilesc între: verbul. Ceilalţi determinanţi (obiectul direct, obiectul indirect, obiectul
a) Verb şi nominalul subiect. Mai mulţi cercetători au atras atenţia asupra prepoziţional, circumstanţialul) satisfac fie o relaţie de interdependenţă, fie o relaţie
caracteristicilor acestei relaţii, constând, pe de o parte, în imposibilitatea suprimării de dependenţă unilaterală, în funcţie de posibilitatea suprimării sau nonsuprimării
oricăruia dintre cei doi termeni, iar, pe de altă parte, în caracterul bilateral al acestora, trăsătură care variază de la un verb la altul.
restricţiilor formale: verbul impune subiectului, ca restricţie de formă, cazul
nominativ, iar subiectul impune verbului forma de persoană şi număr8. 2.1.1.2. Relaţii de dependenţă unilaterală se stabilesc între: a) verb şi
b) Verb şi nominalul obiect direct. Toate construcţiile în care nominalul obiect obiectul direct; b) verb şi obiectul indirect; c)verb şi obiectul secundar; d) verb şi
8 Vezi Guţu Romalo. Sintaxa, p. 38-39. Autoarea atrage atenţia asupra construcţiilor de tipul: Citesc, obiectul prepoziţional; e) verb şi atributivul „transformat".
Scrii, Aleargă, care nu trebuie interpretate ca fiind construcţii cu subiect „inexistent": „el este "• In acest curs, vom distinge atributivul ..de bază", obţinut prin reguli de structură, de atributivul
întotdeauna presupus de predicat, dar, în asemenea situaţii, neexprimat (de aceea se vorbeşte de "transformat", rezultat din transformări. Primul va fi discutat în capitolul al III-lea (vezi § 2.9.), iar al
subiect subînţeles sau inclus)". d
°ilea. în capitolul al IV-lea (vezi § 7). între cele două atributive, diferenţele privesc nu numai modul
de
generare, ci şi relaţia pe care o contractează fiecare cu verbul (vezi infra § 2. l. l .2)

40 4
1
admite suprimarea. Verbul este „responsabil" de acceptarea sau nonacceptarea deci coeziuni 11, ceea ce indică un grad strâns de legare a constituenţilor faţă de
suprimării. Astfel, verbe ca: citi, cânta, iubi, lucra, mînca admit suprimarea centru12.
obiectului direct ( vezi construcţiile: El citeşte, El cântă, El iubeşte, El lucrează, El
mănâncă, în comparaţie cu: El citeşte ceva, El cântă ceva, El iubeşte pe cineva 2.1.2. La coeziunea înartă a grupului verbal contribuie, pe lângă legarea
etc ), verbe ca : da, compune, deveni, trimite admit suprimarea obiectului indirect diverşilor determinanţi de centru şi legarea determinanţilor între ei. Intre
(vezi construcţiile: El compune o scrisoare, El dă o carte, El devine profesor, El determinanţi se stabilesc următoarele tipuri de relaţii:
trimite o scrisoare, în comparaţie cu: El îmi compune o scrisoare, El îmi dă o carte, a) Relaţii facultative
El îmi devine profesor, El îmi trimite o scrisoare), verbe ca: asculta, examina, - Relaţia dintre constituentul în dativ şi cel în acuzativ este facultativă,
întreba, învăţa admit suprimarea obiectului secundar vezi construcţiile: El mă deoarece cei doi constituenţi nu se presupun obligatoriu: sunt structuri în care apare
ascultă, El mă examinează, El mă întreabă, El mă învaţă, în comparaţie cu:.El mă dativul, şi nu apare acuzativul (vezi îmi place muzica) şi sunt structuri în care apare
ascultă lecţia, El mă examinează lecţia, El mă întreabă lecţia, El mă învaţă acuzativul, dar nu apare dativul (ex. Mă cuprinde frica).
poezia), iar verbe ca: ajuta, povesti, salva admit suprimarea grupului prepoziţional - Relaţia dintre constituentul în nominativ şi cel în acuzativ este, de
(vezi construcţiile: El mă ajută, El îmi povesteşte ceva, El m-a salvat, în comparaţie asemenea, facultativă, deoarece cei doi constituenţi, deşi compatibili, nu se
cu: El mă ajută la matematică, El îmi povesteşte ceva despre tine, El m-a salvat de presupun reciproc: sunt construcţii în care apare nominativul, dar nu şi acuzativul
la moarte); verbe ca: alerga, citi, compune, învăţa, lucra admit suprimarea (este cazul construcţiilor intranzitive; vezi El aleargă) şi sunt construcţii în care
circumstanţialului (vezi construcţiile: El aleargă, El citeşte, El compune versuri, El apare acuzativul, dar nu şi nominativul (este cazul construcţiilor impersonale de
învaţă o limbă (străină), El lucrează, în comparaţie cu: El aleargă mult, El aleargă tipul: Mă plouă, Mă cheamă Gheorghe^).
pe stradă, El citeşte corect, El citeşte în grădină, El compune versuri zilnic, El - Relaţia dintre nominalul în dativ şi atributiv este tot facultativă: aceşti
învaţă corect o limbă străină, El lucrează în grădină). constituenţi, deşi compatibili, nu se presupun reciproc. Există construcţii în care
Posibilitatea suprimării determinantului este, în aceste construcţii în care dativul şi atributivul sunt coocurenţi (vezi El îmi este prieten); există construcţii în
verbul este neomisibil, semnul relaţiei de dependenţă unilaterală. care apare numai dativul, nu şi atributivul (vezi îmi place muzica, îmi aparţine
în concluzie, singurul determinant care, în orice apariţie a lui stabileşte cu cartea); există construcţii în care apare numai atributivul, nu şi dativul (vezi El se
verbul o relaţie de dependenţă unilaterală este atributivul „transformat". Prin face inginer, Mă cheamă Gheorghe).
aceasta atributivul „transformat" se deosebeşte de atributivul „de bază", b) Relaţii de dependenţă unilaterală
caracterizat, aşa cum am arătat, printr-o relaţie de interdependenţă faţă de verb. Să - Relaţia dintre nominalul obiect secundar şi nominalul obiect direct este de
se compare, în acest sens, construcţiile: El iese medic / El iese pe stradă
dependenţă unilaterală, deoarece prezenţa într-o structură a obiectului secundar
îngândurat şi El îmi vine cumnat / El vine acasă bolnav, unde medic şi cumnat
implică prezenţa obiectului direct, dar nu şi invers. Există numeroase construcţii
sunt constituenţi neomisibili, în timp ce îngândurat, bolnav sunt omisibili.
tranzitive cu obiect direct, dar fără obiect secundar (vezi Mă doare capul, El mă
iubeşte, El mă strigă), în timp ce în toate construcţiile cu obiect secundar este
2.1.1.3. L. Hjelmslev atrage atenţia asupra faptului că, alături de
coocurent şi obiectul direct (vezi El mă anunţă ora plecării. El mă ascultă lecţia,
interdependenţe, de dependenţe unilaterale şi de relaţii facultative, apar şi
El mă învaţă lecţia).
incompatibilităţi reciproce.
în interiorul grupului verbal românesc, se constată incompatibilitatea - De asemenea, relaţia dintre atributiv şi un alt nominal al structurii (fie
VANominal în genitiv, adică este imposibilă legarea directă (fără prepoziţie) a unui subiect, fie obiect direct, fie obiect indirect) este de dependenţă unilaterală,
genitiv de verb. Dintre cazuri, genitivul este singurul care nu apare în vecinătatea deoarece ocurenţa atributivului implică ocurenţa, în aceeaşi structură, a
unui verb. nominalului, dar nu şi invers. Există numeroase construcţii cu subiect, obiect direct
Sub acest aspect, româna se deosebeşte de latină, unde genitivul este sau obiect indirect, dar fără atributiv în timp ce toate construcţiile cu atributiv cer
„regizat" (impus) de o clasă de verbe (vezi verbele: impleo, egeo, memini, coocurenţa unui nominal (în construcţiile: El ajunge medic, El devine medic, El s-a
obliviscor, admoneo, commoneo, piget, pudet, taedet, miseret, accuso, condemno, făcut medic, El este medic, El iese medic, Barabule înseamnă cartofi, nominalul
absolvă, interest, refert) ]a. înlocuirea regimului cazual al acestor verbe (a coocurent este subiect; în construcţiile Mă cheamă Ion, Ei l-au denumit obiect
Se
construcţiei lor cu genitivul) cu un regim prepoziţional (cu o construcţie cu cundar, Ei au intitulat filmul Răscoala, Ei îl numesc Ion, Ei îl strigă Ion,
prepoziţie) reprezintă o importantă modificare structurală a sistemului sintactic l Pentru conceptul de coeziune vezi L. Hjelmslev. lucr. cit., p. 65.
verbal în evoluţia lui de la latină la română. ' Analiza tipurilor de relaţii dintre diversele vecinătăţi şi centru poate fi luată drept
2.1.1.4. în concluzie, în cadrul grupului verbal, relaţiile diverselor
-i» S.
10 Cf. N. 1. Barbu, Gramatica limbii latine, 1958, p. 140.,,"-, P/a,'ce de Gheorghe).
bază de

4
i 3
nominalul coocurent este obiect indirect). -b
Prin urmare, atât nominalul obiect secundar, cât şi nominalul atributiv 3.1. Cazul
contractează o relaţie de dependenţă unilaterală faţă de alt nominal al structurii.
Pe n tru a l e d eo seb i , tr eb u ie fă cu t ap el la aj t ti p de re la ţie d ec ât re la ţi ile d e Rolul cazului în interiorul grupului verbal este dublu: pe de o parte, el
succesiune, şi anume la relaţia referenţială 14 . în cazul atributivului, atributivul şi asjjrură legarea diverselor nominale de centru, iar, pe de altă parte, el ierarhizează
nominalul coocurent sunt coreferenţiale, au deci acelaşi referent, iar în cazul aceste nominale, conferindu-le o anumită poziţie faţă de verb.
obiectului secundar, obiectul secundar şi obiectul dtct sunt, dimpotrivă, diferite sub Acelaşi nominal se poate plasa diferit faţă de verb în funcţie de „legătura
aspect referenţial. Diferenţa referenţială, în cazul obiectului secundar, explică şi cazualâ". Astfel, în construcţiile: El fierbe apa /Apa fierbe, Apa putrezeşte lemnul /
trăsăturile semantice diferite ale celor două obiecte: [-Animat], pentru obiectul lemnul putrezeşte, Frigul crapă piatra / Piatra crapă de frig, Necazurile îl
secundar, şi [+ Animat +Uman ] pentru obiectul direct, c) Incompatibilităţi îmbătrânesc / El îmbătrâneşte, Negustorii au scăzut (au urcat) preţul / Preţul a
în grupul verbal se constată, pe de o parte, incompatibilitatea dintre scăzut (a urcat). Ei încep şedinţa /Şedinţa începe, acelaşi nominal se plasează faţă
obiectul secundar şi atributiv, iar, pe altă parte, dintre obiectul secundar şi obiectul de verb ca obiect direct şi ca subiect, după cum legătura se realizează prin acuzativ
indirect; prezenţa obiectului secundar exclude prezenţa atributivului şi a obiectului sau, dimpotrivă, prin nominativ 17.
indirect şi invers. Cazul, ca element conectiv al nominalelor fără de verb, este „regizat" de
O construcţie ca: El îmi anunţă ora plecării, alături de El mă anunţă ora verb. Verbul, în ultimă analiză este răspunzător de plasarea nominalelor în poziţii
plecării nu contrazice afirmaţia făcută, deoarece numai în a doua construcţie apare diferite. Afirmaţia se susţine în două situaţii diferite: a) dacă alegem, la întâmplare,
structura VerbAObdirAObsec; în prima construcţie prezenţa obiectului indirect are câteva construcţii verbale (de exemplu: îmi place cartea, Mă cheamă Ion, îmi
ca urmare modificarea structurii în VerbAObindAObdir15. aparţine casa, El mă îngrijeşte îmi incumbă o responsabilitate, îmi vine o
în concluzie între determinanţii grupului verbal se stabilesc relaţii scrisoare) şi înlocuim verbele din aceste construcţii cu alte verbe (rămânând în
facultative, de dependenţă unilaterală şi incompatibilităţi. Nu înregistrăm cazuri de limitele unor construcţii parţial sinonime), constatăm că apar diferenţe în ce
interdependenţă. priveşte cazul „regizat" (vezi Iubesc cartea, îmi zice Ion, Casa este a mea, El vede
Prezenţa relaţiilor de dependenţă unilaterală între determinanţi atrage de mine, Am o responsabilitate, Primesc o scrisoare); b) dacă alegem o anumită
atenţia asupra unor structuri obligatoriu ternare (anume: VerbAObdirAObsec şi formă verbală şi o înlocuim cu altă formă din paradigma verbului (anume: înlocuim
VerbA { Subiect, Obdir, Obind} AAtributiv), în timp ce celelalte structuri (anume: forma activă cu cea pasivă), constatăm că are loc o reorganizare a construcţiei şi,
VerbASubiect, VerbAObdir, VerbAObind, VerbAObprep, VerbARefl, Verb^irc) sunt implicit, apar alte reguli de selecţie a cazului: în locul acuzativului, selectat în
binare. construcţia activă este selectat nominativul în construcţia pasivă, în (a), verbul ca
unitate lexicală este răspunzător de selecţia cazurilor; în (b), o anumită formă din
2.1.3. Concluzii 'H: -'• paradigmă este răspunzătoare de selecţia cazurilor. Şi într-o situaţie, şi în cealaltă,
- « ~\ f -. responsabilitatea aparţine, în exclusivitate, verbului.
„Coeziunile" dintre diverşii determinanţi şi centru , precum şi 16 Indicăm rolul cazului în interiorul grupului verbal în schema:
•dependenţele unilaterale dintre determinanţi pledează pentru o legătură foarte
strânsă a constituenţilor în cadrul grupului verbal. Grupul verbal se distinge de Caz
Verb, > Nominal i
celelalte grupuri sintactice printr-un înalt grad de coeziune. **
'' . Nominal-,

ric • • < • "nde cazul este cuprins nu ca termen constituent al grupului, ci ca element care
•1*3' •> '£agă şi ierarhizează nominalele faţă de verb.

3.2. Prepoziţia . ".


14 Pentru relaţia referenţială. cf. Guţu Romalo, Sintaxa, p. 35; pentru analiza atributivului, id.,p. 134.
15 Interpretarea aceluiaşi nominal ora o dată ca obiect secundar, altă dată ca obiect direct se explică Funcţia prepoziţiei în interiorul grupului verbal, ca şi a cazului, este dublă:
prin faptul că numai în prima construcţie acest constituent acceptă: a) pronominalizarea printr-o formă j P* de o parte ea asigură legarea de centru a nominalelor şi a adverbelor, iar pe de
de pronume personal (vezi El mi-a anunţat-o); dublarea complementului (vezi Ora el mi-a anunţat-o)'^ {
c) pasivizarea (vezi Ora mi-a fost anunţată). Toate aceste probe nu sunt valabile pentru a doua j ă parte, plasează nominalele faţă de verb, conferindu-le o anumită poziţie, o
construcţie: secvenţele *£/ m-a anunţat-o, "Ora m-a anunţat-o, *Ora m-a fost anunţată sunt
nereperate. ,si A,w, e -nstrucţiile de acest tip reprezintă cazuri de ergativitate. Pentru examinarea fenomenului ,
8 tlv
16 Vezi supra, §2.1.1.4, unde se cuprind interdependenţele şi dependenţele unilaterale. ^ţ> ^ ; 8 p 'tăţii, vezi capitolul al IV-lea, § 1.1. (a) şi § 2.5. .. ^entru similitudinea funcţională dintre caz şi
prepoziţie, cf. concepţia fillmoriană din The Case.
44 j
45
legătura cu verbul se realizează cazual sau prepoziţional.
Ca şi pentru caz, verbul este răspunzător, în ultimă analiză, de alegerea ca Iteraţia morfemelor asigură legarea următorilor constituenţi ai grupului
element conectiv fie a cazului, fie a prepoziţiei. Astfel, verbul explică prezenţa verbal: a) legarea subiectului de centrul verbal; b) legarea a doi determinanţi
grupului prepoziţional şi selecţia unei anumite prepoziţii în construcţii ca: Ion verbali între ei, şi anume legarea atributivului de nominalul coocurent.
abuzează de ei, Ion apelează la voi, Ion se bazează pe ei, Evenimentele au culminat
cu o încăierare, Situaţia se repercutează asupra calităţii muncii, El optează pentru 3.3.1. Aşa cum s-a arătat mai sus 20, relaţia dintre subiect şi centrul verbal
plecare etc. Ca dovadă, schimbarea verbului, chiar în limitele unor construcţii este de interdependenţă, dată fiind imposibilitatea suprimării oricăruia dintre
parţial sinonime, antrenează adoptarea ca element conectiv a cazului, în locul termeni şi dat fiind caracterul bilateral al restricţiilor formale: verbul impune
prepoziţiei (vezi construcţiile: Ion îi foloseşte mult, Ion vă cere ajutor, Ei sunt subiectului, ca restricţie de formă, cazul nominativ, iar subiectul impune repetarea
sprijinul lui Ion, O încăierare încheie evenimentele, Situaţia influenţează calitatea în forma verbului a morfemelor de persoană şi număr, iar, în cazul verbului pasiv, şi
muncii, El alege plecarea), în alte construcţii, alegerea ca mijloc conectiv a a morfemului de gen.
prepoziţiei, şi nu a cazului, se datoreşte prezenţei în enunţ a unei anumite forme din Repetarea morfememelor, cu direcţia Subiect ->Verb face ca relaţia de
paradigma verbală: astfel, pasivul, spre deosebire de activ, impune legarea unui interdependenţă dintre subiect şi predicat să se detaşeze de celelalte
nominal prin prepoziţie (să se compare: Inginerii construiesc podul / Podul este interdependenţe constatate în interiorul grupului verbal 21. Este motivul pentru care
construit de ingineri); reciprocul, spre deosebire de nonreciproc, impune de structura Subiect AVerb este considerată ca „nucleu structural al enunţului" 22, în,
asemenea legarea unui nominal prin prepoziţie (să se compare: Ion salută un jurul căruia se grupează celelalte componente. „Centralitatea" verbului,
prieten /Ion se salută cu un prieten). argumentată de noi în capitolul I, ne-a determinat să nu detaşăm Subiectul de
Fiind răspunzător de selecţia grupului prepoziţional şi a unei anumite ceilalţi determinanţi legaţi de verb prin interdependenţă. Subordonăm, în fond,
prepoziţii, verbul, ca unitate lexicală sau ca formă din paradigmă, asigură acordul, ca element de coeziune în interiorul grupului verbal, cazului, plecând de la
predictabilitatea prepoziţiei. $' constatarea că, în timp ce cazul „leagă" şi „ierarhizează" diverşii determinanţi faţă
Indicăm rolul prepoziţiei în interiorul grupului verbal, un rol simila*3SU al de verb^acordul are exclusiv funcţie de „legare" 23.
cazului, incluzând prepoziţia nu ca element constituent al structurii, ci ca elwnent In concluzie, marcăm rolul acordului în relaţia Verb-Subiect în schema:
cu rol de legare şi de ierarhizare a nominalelor; vezi schema : .4fl Acord-Caz

Caz Verb ^Nominal


Prep
Nominal, nominativ
' unde plasăm acordul alături de Caz.

3 . 2 . 1 . Nu în orice apariţie a verbului într-un context prepoziţional 3.3.2. Legarea atributivului de nominalul coocurent, în cadrul relaţiei de
prepoziţia apare ca regim al verbului. Există construcţii în care prepoziţia este dependenţă unilaterală dintre ele, se manifestă tot prin acord: nominalul implicat de
purtătoare ea însăşi de informaţie semantică, indicând diverse raporturi semantice (v. atributiv impune acestuia, atunci când se exprimă prin adjectiv, repetarea
construcţiile: El lucrează în grădină, ~ lângă grădină, ~ sub brazi, ~ pe deal, ~ peste morfemelor de gen, număr şi caz (ex. El este bolnav, Ea este bolnavă, Ei sunt
drum, ~ de dimineaţă până seara, ~ la maşină, ~ cu Ion, ~ pentru câştig). Intre verb bolnavi, Ele sunt bolnave). Repetarea de morfeme cu direcţia Nominal--> Atributiv
şi prepoziţie nu se stabileşte aici nici o relaţie necesară, aşa cum dovedesc este determinată, în acest caz, de specificul gramatical al clasei adjectivului, în
posibilitatea suprimării grupului prepoziţional şi posibilitatea alegerii dintre mai situaţia realizării atributivului nu prin adjectiv, ci prin substantiv sau pronume,
multe prepoziţii, în funcţie de nuanţa semantică pe care dorim s-o exprimăm, în repetarea de morfeme este posibilă, dar nu necesară. Atunci când acordul se
acest caz, grupul Verb A Prep nu este legat prin recţiune 19 , iar prepoziţia nu este realizează (vezi construcţiile: Ea este studentă /El este student, în comparaţie cu:
determinată de regimul verbului. Sportul înseamnă sănătate sau Ei au denumit filmul Răscoala, unde acordul nu se
Pentru a sublinia statutul diferit al acestei prepoziţii în raport cu situaţia
discutată în § 3.2., formulăm schema: Verb A Prep A Nominal, unde Prep apare ca 20 Vezi supra, § 2.1.1.1. (a).
21 Vezi interdependenţele Verb-Obdir, Verb-Obind, Verb-Atributiv, Verb-Obprep Verb-Refl Verb-
termen de sine-stătător al structurii. £»•<:(§ 2.1.1.1.).
' Cf. Guţu Romalo. Sintaxa, p.39. Un punct de vedere asemănător apare la Vasiliu, Golopenţia,
sub'"* 0 ' P ' 67" 68' unde însă ' - Nucleul Prepoziţional" include nu numai subiectul şi verbul, ci 23 pCtU' Ş'
grupul
predicatului (adică verb şi determinanţi)
entru
19 Vezi, pentru comparaţie, situaţia prezenta» în § 2.0.1. (A), unde prepoziţia se leagă re aspectele particulare ale acordului predicatului cu subiectul, pentru modul în care se a|
recţiune de ver izează repetarea morfemelor de persoană şi număr, cf. Guţu Romalo, Sintaxa, p. 61-62.
Vln
reciune. «'" •**'• '"

46 4
7
atributivului şi al nominalului coocurent24. 48
Caracterul „coreferenţial" al atributivului şi al nominalului c©ocurem\3
semnul unei relaţii semantice foarte strânse între aceste două componente,-s« .
substituie acordului, manifestare a unei relaţii strict formale. ,,

3.4. Conjuncţia

Rolul conjuncţiei, în interiorul grupului verbal, este de legare a


vecinătăţilor prepoziţionale de centru. Deci, spre deosebire de caz şi de prepoziţie,
al căror rol este dublu: de „legare" şi de „ordonare" („ierarhizare") a diverselor,
componente, conjuncţia îndeplineşte exclusiv rol de „legare". Sub aspectul
„ordonării" determinanţilor, conjuncţia determină, dimpotrivă, neutralizarea
„ierarhiilor" dintre determinanţi, ca urmare a posibilităţii de legare a mai multor
determinanţi prepoziţionali prin aceleaşi conjuncţii (vezi construcţiile: El doreşte să
plece, Este important să plece, L-am învăţat să lucreze, El se gândeşte să plece,
Dorinţa este să plece, unde, indiferent de poziţia determinantului faţă de verb,
indiferent că acesta funcţionează ca subiect, obiect direct, obiect secundar, obiect
prepoziţional sau atributiv, determinantul prepoziţional se leagă de verb prin
aceeaşi conjuncţie).
Ca şi prepoziţia, conjuncţia apare în două tipuri de construcţii: a) în
construcţii în care conjuncţia este univoc determinată, fiind „regizată" de verbul
regent (vezi construcţiile: El bănuieşte că..., El consideră că..., El presimte că.... Se
cheamă că..., unde verbul admite numai contextul [-- că AP], nu şi [—săAP], sau
construcţiile: El apucă să plece, El binevoieşte să plece, El poate să plece, El nu
pregetă să ne ajute, Se cade să..., Merită să..., Trebuie să.... unde verbul admite
numai contextul [~să*P], nu şi [~căAP]); b) în construcţii în care verbul regent are
capacitatea de a alege între mai multe conjuncţii, în funcţie de nuanţa semantică pe
care dorim s-o exprimăm (vezi construcţiile: îmi prieşte că stau la munte, îmi
prieşte să stau la munte, îmi prieşte dacă stau la munte, unde distincţia că / să l
dacă marchează opoziţiile semantice: real (că) l posibil (să) l ipotetic (dacă), sau
vezi construcţiile: El îmi spune că pleacă, El îmi spune dacă pleacă, unde distincţia
că/dacă marchează opoziţia noninterogativ / interogativ).
Spre deosebire de (a), în (b) conjuncţia este purtătoare ea însăşi de
informaţie semantică, fiind constituent de-sine-stătător al structurii.
Cele două apariţii funcţional diferite ale conjuncţiei le marcăm schematic
prin:

a) Verbx-""^ ^\P şi b) Verb A Conj AP

3.5. Relativul (= pronume sau adverb relativ)

"'*"

'

Rolul relativului, ca şi al conjuncţiei, constă în legarea diverşilor


determinanţi prepoziţionali de centru. Ca şi în cazul conjuncţiei, rolul relativului
24 Pentru susţinerea acestei idei şi pentru analiza „acordului" atributivului, vezi Guţu Romalo.
Sintaxa, p. 60 (§ 3.2.) şi p. 136 (§ 3.).
determinanţii prepoziţionali, ocupând poziţii sintactice emerite, se pot prin aceleaşi
relative (vezi construcţiile: Mă interesează unde (cine) a fost, El verifică unde
(cine) a fost , El mă întreabă unde (cine) a fost, Mă gândesc unde (cine) a fost,
întrebarea este unde (cine) a fost).
Spre deosebire, însă, de conjuncţie, care apare în două tipuri de construcţii:
a) exclusiv cu rol gramatical, în cazul când este „regizată" de verb; b) cu rol
semantic în cazul când alegerea conjuncţiei este liberă, neconstrânsă de restricţii
din partea verbului regent, relativul, în toate apariţiile sale, este purtător el însuşi de
informaţie, realizând, deci, numai tipul (b) de construcţie. Pentru această
interpretare pledează natura de substitut a relativului (fie el pronominal sau
adverbial), precum şi tipul de relaţie stabilit între verbul regent şi relativ, relaţie
care nu stă sub semnul restricţiilor foarte stricte impuse de verb. Relativul nu este
„regizat" de verbul regent, aflându-se, faţă de acesta, într-o relativă independenţă 25.
în concluzie, în toate apariţiile sale, statutul relativului este: Verb ARAP, deci
statutul unui constituent purtător el însuşi de informaţie.

3.6. Concluzii

Am enumerat în § 3 modalităţile care asigură legarea vecinătăţilor de


centru şi a vecinătăţilor între ele, deci care asigură „coeziunea" grupului verbal.
Am stabilit funcţiile diferite ale diverselor elemente conective: a) cazul şi
prepoziţia, pe lângă funcţia conectivă, au şi funcţie de „ordonare" (de
„ierarhizare"); b) prepoziţia şi conjuncţia, în unele apariţii, au funcţie semantică, de
constituent propriu-zis, iar, în alte apariţii, sunt „regizate" de verb, având exclusiv
rol gramatical; c) relativul, în toate apariţiile sale, are funcţie semantică, de
constituent propriu-zis.
Am distins, schematic, funcţia exclusiv gramaticală de situaţiile în care
elementele conective au şi funcţie semantică, prin includerea unora numai ca
„legături", iar a altora ca termeni constituenţi; vezi distincţia :

Nominal / VerbAPrepANominal
Verb

Am scos în evidenţă pluralitatea funcţională a unora din mărcile conective


(vezi cele două funcţii ale cazului) sau lipsa de omogenitate a altora (vezi statutul
diferit al prepoziţiei şi al conjuncţiei).
Am subliniat similitudinea funcţională dintre caz şi prepoziţie, ambele cu
r
°l de „ierarhizare" a nominalelor, rol extrem de important în structurarea
enunţurilor.
In urma acestei discuţii, grupul verbal ne apare ca un lanţ de vecinătăţi,
Alcătuit djn verb şi determinanţi, între care legătura se realizează prin: a) morfeme
'* Vorbim de independenţă relativă, şi nu totală, deoarece regulile lexicale de rescriere a lui R sunt
subordonate restricţiilor selecţionate ale verbului regent. De exemplu, un verb ca citi, care se
caracterizează selecţionai prin restricţia [+ Uman] pentru subiect şi [-Animat] pentru obiectul direct va
ale
ge dintre relativele pronominale pe (ori)cine, pentru introducerea „subiectivei", şi pe (ori)ce, ceea ce-
pentru introducerea „obiectivei directe", şi niciodată invers (ex. Oricine vrea citeşte ce-i place}.

49
:a grupului verbal
Sintax,
c) aderenţa (sau „alipire ). *'• îzarea, ca mod de generare, a tuturor subordonatelor necircumstanţiale;
Coeziunea grupului verbal, demonstrată în § 2.1.3. pe baza tipuril 0r . OI1l0
"H năşeşte dificultatea practică de a distinge verbele care acceptă contextul b)
relaţii contractate între constituenţi, se susţine aici prin constatarea unor se .;ja'|AConjA#P#], de verbele care acceptă numai [-ConjA# P# ]. De exemplu, [-
speciale cu rol conectiv. Având în vedere că aceste morfeme, în mare parte, Su ^°IT11^nna cu siguranţă că un verb ca: afla acceptă contextul [-NominalAConjA putem
„regizate" de verb, deducem de aici că fenomenul coeziunii grupului verbal est e "' a ^ faptul că...), dar avem o doză de incertitudine în legătură cu un verb
din punctul de vedere al elementelor conective, „dirijat" de verb. Apar, d. e'c-'
argumente suplimentare pentru susţinerea „centralităţii" verbului 26. ^nri (ex. (?) doresc ^ tul să -)~
c3
' ' Interpretarea (A), însă, pierde din vedere calitatea unor conjuncţii de a fi
• e" de verb, deoarece constrângerile verbului nu se manifestă şi la distanţă,
ermediul nominalului, adică în structura VerbANominalAConjA#P#. Avantaje şi
3.6.1. Am discutat până acum elementele conective, fără a distinge gru Dui dezavantaje există şi pentru o interpretare şi pentru alta. Ca alegerea uneia
verbal „de bază", deci construcţiile de bază ale grupului verbal, de grupul verb ai dintre ele este, după cum spuneam, un act de „decizie". Cum a 'ţja noastră are loc
„transformat", rezultat din transformare. în capitolul destinat relaţiilor din interiorul grupului verbal, 'te firesc să optăm
Din punctul de vedere al distincţiei structură de bază / structură pentru interpretarea (B), care are avantajul evidenţierii mai e, a relaţiilor
transformată, o situaţie clară au: a) relativul, care, în orice apariţie a lui, e$t e Verb^onj şi a statutului diferit al conjuncţiei, tocmai din punctul de vedere al
rezultatul unor transformări, fie o transformare interogativă, ca în propoziţij| e relaţiilor faţă de verb.
relative interogative (ex. Mă interesează cine a venit, El mă întreabă cum
în concluzie, în cuprinsul acestui curs, contextul [—Conj A#P#] va fi
procedez)27, fie o transformare de relativizare, ca în propoziţiile relative
noninterogative (ex. Cine munceşte conştiincios obţine rezultate bune, Dau cui are interpretat în două feluri: a) ca vecinătate nemijlocit verbală; b) ca vecinătate a
nevoie, Ştiu ce va urma)28; b) cazul şi prepoziţia, care apar în structurile de bază ca numelui, care ajunge, însă, prin transformare, o vecinătate verbală.
elemente de „ierarhizare" a nominalelor şi, implicit, de organizare a propoziţei;
c) dintre conjuncţii, conectivul dacă, prezent numai în structura de suprafaţă, el BIBLIOGRAFIE
fiind „semnul de suprafaţă" al unei subordonate interogative totale29.
O situaţie mai puţin clară au conectivele că şi să, a căror plasare în a) Pentru relaţii sintactice să se vadă: Gram. Acad II, § 506-§ 509;
structura de bază (în vecinătatea directă a verbului) sau în structura de suprafaţă D. Draşoveanu, Observaţii asupra cuvintelor relaţionale, în CL, XIII (1968), l, p. 19 şi
urm.; S. Staţi, Elemente de analiză sintactică, EDP, 1972, p. 36-57; V. Guţu
este mai mult un act de „decizie" (de interpretare).
Romalo, Note asupra relaţiilor sintactice, în SCL, XXIV (1973), 5, p. 551 şi urm.;
Ele pot fi interpretate în două feluri: (A) toate construcţiile cu structura V. Guţu Romalo, Sintaxa, p. 35-70; Pană Dindelegan, Sintaxa, p.266 (§ l .5.) -p.
VerbAConjA #P# derivă din structura de bază: VerbANominalAConjA#P# , printr-o 268 (§ l .9.2.); C. Dimitriu, Observaţii în legătură cu raporturile sintactice, în AUI,
transformare de suprimare a nominalului (ex. Mă gândesc la faptul să plec -> Mă XX (1974), p. 9 şi urm.; Ec. Teodorescu, Raportul apozitiv şi cel predicativ, în
gândesc să plec). Potrivit acestei interpretări, propoziţia conjuncţională ( =secvenţa AUI, XX (1974), p. 5 şi urm.; Gabriela Pană Dindelegan, Tipuri de relaţii în
ConjA #P#) apare, în construcţia de bază, ca determinant (vecinătate) al numelui, şi interiorul grupului verbal, în LL, 1975, 2, p. 226 şi urm.
numai în construcţia de suprafaţă apare ca determinare (vecinătate) verbală. b) Pentru elementele conective, examinate din punct de vedere transformaţional,
(B) Nu toate construcţiile cu structura: VerbAConjA#P# au aceeaşi istorie vezi: Mihaela Mancaş, Observations sur la syntaxe des completives et des
derivativă, deosebirea fiind dată de calitatea conjuncţiei de a fi „regizată" sau nu de subjectives dans lagrammaire generative, în „Cahiers", II (1965), p. 127 şi urm.,
verb. Pentru cazurile în care conjuncţia este „regizată" de verb, fiind univoc Gabriela Pană, Propoziţiile relative în gramatica transformafională, în SCL,
determinată (ex. trebuie să..., reiese că...), construcţia VerbAConjA#P# este de baza, XVII (1966), 3. p. 321 şi urm.; Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 79-80, p. 87,
verbul apărând nemijlocit în vecinătatea conjuncţiei. Pentru celelalte cazuri, în care p. 91-94; Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 30-37.
conjuncţia nu este „regizată" de verb, în care verbul are posibilitatea de a alege, diij
raţiuni semantice, fie pe că, fie pe să (ex. Mă impresionează că te văd aşa - MV
impresionează să te văd aşa), construcţia VerbAConjA#P# are istoria derivativa
descrisă la (A)30.
26 Vezi capitolul I.
i o »i| ,1.» -u >qmq-
27 Pentru examinarea amănunţită a subordonatelor relative interogative, vezi capitolul al lV-l ea'
§ 10.2.1. ••!» &a»dc<. .^...
28 Relativele noninterogative vor fi analizate în capitolul al IV-lea, § 10.2.2
29 Pentru examinarea subordonatelor introduse prin dacă, vezi capitolul al IV-lea, § 10.1.2. ,£
30 Cele două situaţii diferite reprezintă cele două tipuri de „complementari" stabil^ 6 ^ <ti!?v's.3-":.-,a a &N£ pt-ziţî' Circ şv-s «ten A
P. S. Rosenbaum: „complementarea grupului verbal" / „complementarea grupului nominal' ( "«,'i
Phrase Structure Principles ofEnglish Complex Sentence Formation, în „Modern Studies in Eng'lS
p. 316 şi urm.; Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 30-31). iV~7.
50 . •!;*«* ,,. .... l*
CAPITOLUL AL III-LEA

STRUCTURILE DE BAZĂ ALE GRUPULUI VERBAL

1. Regali de structură;
2. Funcţii sintactice; inventar, definiţie, realizări; Jcat Subiect Impersonal Obdir Pasiv Obsec Obind Refl Obprep Atributiv Circ; Cant2
3. Inventarul structurilor de bază formulat în termenii funcţiilor.

/. Reguli de structură 2. funcţii sintactice: inventar, definiţie, realizări


2.0. Inventarul funcţiilor şi indicaţii asupra modului de definire;
Structurile de bază ale grupului verbal românesc sunt date de următoarele
reguli : 2.1. Predicatul;
(1) P -> GPredA(Circ)A(Cant) 2.2. Subiectul;
A A A
2.3. Obiectul direct;
(2)
A
GPred-->Predicat
A A
(Subiect)
A
(Impersonal)
A
(Obdir)A(Pasiv)A(Obsec)A(Obind) 2.4. Obiectul secundar;
(RefI) (Atributiv) (Obprep) (Circ) (Cant)
(3) Predicat ->(Refl)AVAMPA(Prep) , , 2.5. Obiectul indirect;
(4) Subiect --> {GNAN ,ConjAP} ' : 2.6. Obiectul prepoziţional;
A A
(5) Obdir --> {GN {pe ... Ac ,Ac}, Conj P} 2.7. Circumstanţialul;
(6) Obind --> GNA{ D,la ... Ac} i.. 2.8. Cantitativul;
(7) Obsec -->{ GNAAc, Conj AP} J 2.9. Atributivul;
(8) Obprep --> {GNAPrepx... X, ConjAP} ^ 2.10. Pasivul, Impersonalul, Reflexivul.
(9) Atributiv --> {{GN, GAj}AN, Prep.... XAGN, GAv}
2.0. Inventarul funcţiilor şi indicaţii asupra modului de definire
(10) Circ --> {(PrepA{GAv,Prepx... XAGN}, GN,ConjAP}
(11) Cant --> {(Prep)A{NumeralA(de)AS, GAv}, GN} Constituenţii grupului verbal, formulaţi în termenii funcţiilor sintactice,
(12) GN«> (Det)ANominalA(Art)A(Nedef)A(ConjAP) A(deA sunt: Predicat, Subiect, Obdir, Obsec, Obind, Obprep, Atributiv, Circ,, Cant,, Circ 2,
(13) Nominal --> {(Personal)APersonal, (Pro)AS}AFlex
Cant23.
Fiecare funcţie se defineşte relaţional, stabilind, în acelaşi timp, relaţii de
Primele două reguli înregistrează structurile grupului verbal în termenii
dominare şi de vecinătate4. Fiecare funcţie intră în două relaţii de dominare: ca
funcţiilor sintactice; începând cu regula (3), structurile sunt detaliate în termenii
termen „dominat" şi ca termen care „domină", şi în mai multe relaţii de vecinătate.
categoriilor. Parantezele rotunde notează prezenţa facultativă a constituenţilor
Specificul relaţional al fiecărei funcţii se configurează, deci, din alăturarea celor
incluşi între paranteze; de exemplu, în expansiunea Predicatului, constituenţii Refl
două tipuri de relaţii. Dintre relaţiile de vecinătate reţinem, pentru caracterizare,
(= reflexiv) şi Prep (=prepoziţie) sunt facultativi, ceea ce înseamnă că Predicatul
iurnai relaţiile obligatorii, deci contextele care apar în mod constant pentru toate
poate avea fie structura minimă: V AMP, fie una dintre structurile: RefTV AMP; re
alizările unei funcţii sintactice, şi eliminăm relaţiile de vecinătate facultative, deci
VAMPAPrep, ReflAVAMPAPrep'. Parantezele acolade indică posibilitatea alegerii c
°ntexteje posibile, dar nu necesare.
succesive a constituenţilor, de exemplu în rescrierea Subiectului, se poate alege fi e
In cele ce urmează, descrierea fiecărei funcţii începe cu caracterizarea re|
succesiunea GN (=grup nominal) AN (=caz nominativ), fie succesiunea Con)
aţională.
(=conjuncţie)AP (=propoziţie), deci fie un nominal, fie o propoziţie conjuncţionala2'
Regulile (1)-(13) indică următoarea schemă de organizare structurală 3
propoziţiei:

1 Vezi infra, §2.1.2. „ entru argumentele prin care se susţine distingerea a două poziţii Circ şi a două poziţii Cant, vezi
2 Vezi infra, § 2.2.2. in :.-M-j»wes. te î- 4pe Şi2'8'
ntru
relaţiile de dominare şi de vecinătate, vezi Introducere, § 3.2 \ ~. '

52 53
sUD
2.1.1. Caracterizare relaţională; "Herea lui în structura Predicatului nu este justificată nici sintactic, nici !
2.1.2. Realizările (structura) predicatului; tic „Delexicalizarea" („golirea de sens", „conţinutul semantic mai slab")
s e n
2.1.2.1. Structura V^MP; i î copulativ, criteriul folosit curent de gramaticile noastre pentru a susţine v
2.1.2.2. Structura redicatului nominal, nu este un argument convingător. Faptul că în prezenţa
Reft^MP; idseaP j predicativ, deci în contextul unui adjectiv sau al unui substantiv în
nUtT1 nonlin
,2.1.2.3. Structura V^MP^Prep. tjv verbul dobândeşte un alt sens decât sensul pe care acelaşi verb îl are în
*„v't nu este un argument pentru „delexicalizare" sau „golirea de sens" a
2.1.1. Caracterizare relaţională . fnntext nu este un argument pentru
alt
vei
Predicatul se caracterizează prin:
- relaţiile de dominare: a) Predicat > GPred (Predicat dominat de Gru h lui Ş> de asemenea, nu este un argument nici pentru includerea numelui <{•
predicativ) şi b) Predicat < VAMP (Predicatul domină succesiunea VAMP); ativ în structura predicatului, deoarece, în mod curent, apariţia verbului - 'n alt
^ context antrenează modificări în sensul verbului10. De exemplu, ocurenţa într"Ullui a
VF
vedea în contextul [-Obdir] „actualizează" sensul „a percepe cu ajutorul " i " (ex.
- una sau mai multe dintre relaţiile de succesiune: [-Subiect],[-- ObinHi
[-Obdir], [- Obprep], [ -Atributiv], [- Obsec], [- Circ], [- Cant]. Văd pe Gheorghe, Văd maşina), iar ocurenţa lui în contextul bprep]
J
' „actualizează" sensul „a avea grijă de..." (ex. Văd de copii, Văd de a)
In ceea ce priveşte relaţiile de succesiune, trebuie subliniat că n Nimănui, însă, nu i-a trecut prin minte să includă în structura predicatului biectul
înregistrăm în limba română structuri de bază formate exclusiv din Predicaţi prepoziţional, în acelaşi fel, ocurenţa verbului a răspunde în contextul
Structurile de bază sunt obligatoriu bi sau plurimembre. Construcţii de tipUl ?..ObindAObdir] „actualizează" sensul „a spune ceva când eşti întrebat" (ex. El
Tună, Plouă, Fulgeră, Ninge, Burniţează, Geruieşte, care par să contrazică aceasta mi-a răspuns ceva); ocurenţa aceluiaşi verb în contextul [-Obprep] are ca efect
afirmaţie, sunt, din punctul de vedere al interpretării transformaţionale6, bimembre apariţia sensului „a da socoteală, a fi responsabil" (ex. El răspunde de noi (de
în structura de adâncime, unde apare şi un subiect nedefinit. Lipsa subiectului este producţie)); ocurenţa în contextul [-Obind], fără, însă, a satisface şi [-Obdir]' 1 are
un fenomen „de suprafaţă". Atunci când structurile de bază sunt bimembre în afara ca efect apariţia sensurilor „a satisface, a corespunde" (ex. El răspunde
Predicatului, apare Subiectul (ex. Elevul aleargă). Când structurile de bază sunt aşteptărilor) şi „a reacţiona la solicitări, la provocări" (ex. El răspunde atacurilor);
impersonale, în afara Predicatului apar constituenţii ObindAObprep (ex. îmi pasăde ocurenţa în contextul [-Circ], şi anume în contextul unui circumstanţial de loc,
voi) sau constituenţii CircAObprep (ex. E bine de voi). „actualizează" sensul „a avea comunicaţie cu..., a străbate până la..." (ex. Durerea
răspunde în spate). Nimănui, însă, nu i-a trecut prin minte să includă în structura
Prin regulile (2) şi (3) (vezi supra, § 1) se stabileşte că singurul constituent
predicatului obiectul direct, în prima construcţie, obiectul prepoziţional, în a doua,
care apare obligatoriu în oricare din realizările grupului predicativ este Predicatul
obiectul indirect sau circumstanţial în următoarele construcţii, deşi fiecare în parte
(vezi regula (2)) şi, implicit, verbul (vezi regula (3)). Sunt posibile, deci, în limba
modifică sensul de bază al verbului.
română structuri verbale de bază din care poate lipsi, succesiv, oricare dintre ceilalţi
în concluzie, faptul că în contextul [-Nume predicativ] verbul realizează
constituenţi, inclusiv constituentul Subiect, dar nu sunt posibile structuri de bază
un sens diferit faţă de sensul din alt context nu este specific situaţiei de nume
din care să lipsească Predicatul. Asta nu înseamnă, însă, că nu sunt posibile
predicativ şi, deci, nu este suficient pentru a susţine includerea numelui predicativ
structuri de bază monomembre, alcătuite numai din Predicat.
în structui a predicaţii Iu i.
Un punct de vedere asemănător apare in Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, unde
2.7.2. Realizările (structura) predicatului simbolul Predicativ, corespunzător numelui predicativ, este considerat un constituent de-
sine-stătător; Pană Dindelegan, Sintaxa, unde simbolul Atributiv este un constituent
2.1.2.1. Regula (3) stabileşte că structura minimă a Predicatului este V distinct de Predicat; Guţu Rontalo, Sintaxa, unde, de asemenea, numele predicativ nu intră
(=radical verbal)AMP (=morfeme ale predicaţiei). V reprezintă orice radical verbal. m stru
ctura predicatului, ci constituie o poziţie sintactică distinctă.
fiind nesemnificativă distincţia curentă verb predicativ / verb nepredica^
(copulativ)1. Orice verb, indiferent de clasa sintactică sau de clasa lexicală din care 2.1.2.2. Un constituent cu statut facultativ în structura Predicatului este
face parte, indiferent de calitatea copulativ / necopulativ, poate realiza singi r Refl.
poziţia sintactică de Predicat, cu condiţia „actualizării" Iui printr-o formă la un m 0(i Refl (=reflexiv) intră în structura Predicatului în următoarele trei situaţii
sintactice:
personal. Asta înseamnă că renunţăm la conceptele predicat verbal /predic"1 a
nominal* şi, implicit, la includerea numelui predicativ în structura Predicatul"1 ) Când verbul nu cunoaşte în limba română decât construcţia reflexivă,
Numele predicativ (în terminologia noastră, Atributiv), realizat prin adjectiv &

5 Vezi, infra, § 3, inventarul de structuri.


6 Cf. infra, § 2.2.1. ludb & ssvigfiiizib w yiea rthrş l ] Cengru analiza amănunţită a acestui aspect, vezi capitolul al V-lea, § 3.1.
7 Cf. Gram. Acad. l, § 196 şi II. § 532. ai °e c"ferent'ază această apariţie faţă de prima construcţie (ex. El mi-a răspuns ceva)
8 ld., II, § 527 şi § 531. -iwaţibeti:^ î w* .M& ne
satisfacerea contextului [-Ob'dir]. '
55
verbelor: a se bizui, a se bosumfla, a se burzului, a se căciuli, a se codi, o 4 ' • •stru stilistic.
crampona, a se cruci, a se deda, a se erija, a se eschiva, a se extazia, a se grozâ\, a Spre deosebire de (b), în (c) numai una dintre construcţii este de bază. în a
se gudura, a se hazarda, a se holba, a se iţi, a se izmeni, a se lamenta, a se lăfy a se situaţie, alegerea construcţiei de bază este o chestiune de decizie, oricare
milogi, a se mândri, a se mocăi, a se opinti, a se oţărî, a se pocăi, a se poti ctll a se construcţii putând fi interpretată ca structură de bază. Noi am preferat °"
preta, a se prevala, a se pripăşi, a se prosterna, a se proţăpi, a se ramoli, a s răsti, a erea construcţiei reflexive, ceea ce are ca urmare derivarea construcţiei 1
se răţoi, a se răzgândi, a se recrea, a se reculege, a se repauza, a & revanşa, a flexive printr-o transformare de suprimare a reflexivului. Este posibilă
se sclifosi, a se sfii, a se sforţa, a se sinchisi, a se smeri, a se speti, a Se strădui, a se ner
..jmarea reflexivului, deci eliminarea unui constituent fără pierdere de 5
teme, a se tângui, a se tolăni, a se văicări, a se vănzoli, a se zbânţui, u se zbengui, a f rrnaţie semantică, dat fiind asemantismul reflexivului în aceste construcţii. ' n
se zgâi, a se zgribuli, a se alia, a se ciorovăi, a se dondăni, a Se împrieteni, a se Raportând inventarul de verbe reflexive din (a), (b), (c) la ceea ce dau
învecina, a se înfrăţi, a se sfădi, a se solidariza, a se cuveni, a Se întâmpla, ase maticile curente cu privire la valorile reflexivului, constatăm că se includ aici °
năludn. flexive dinamice (ex. El s-a ajuns, El se gândeşte, El se jură), reflexive
b) Când acelaşi verb satisface două construcţii diferite, una reflexivă _ersonale ^ex şe ca£je sa ^ şe cuvine să..., Se întâmplă să...), reflexive reciproce (ex a se
cealaltă nereflexivă, fiecare construcţie „actualizând" sensuri diferite ale verbului alia, a se ciorovăi, a se certa, a se învecina), reflexive eventive (ex. a se ramoli, a
în asemenea cazuri, reflexivului îi revine rolul de dezambiguizare a sensului se înroşi), care toate au în comun ocurenţa verbului într-un context reflexiv, în
verbului, ca în exemplele: El ajunge acasă (unde ajunge „a sosi) / El s-a ajuna structura de bază.
(unde ajunge „a se căpătui, a parveni"); El alege {ceva, pe cineva}(unde alege: \ t în concluzie, face parte din structura Predicatului reflexivul afuncţional 15 şi
„a opta pentru ceva sau cineva" şi 2) „a curăţa prin selecţie") / El s-a ales cu ceva nepronominal. Calitatea de reflexiv nepronominal, adică de nonsubstitut, se
(unde alege „a rămâne cu ceva folositor sau păgubitor"); El apucă pâinea (unde verifică prin imposibilitatea substituţiei, în aceste construcţii, a reflexivului
apuca „a prinde, a lua, a înşfăca") / El se apucă de lucru (unde apuca „a începe"); printr-un substantiv sau un alt pronume16.
El aşteaptă {ceva, pe cineva} (unde aştepta „a sta undeva pentru a vedea pe cineva
sau ceva") / El se aşteaptă la asta (unde aştepta, „a prevedea că ceva se întâmplă 2.1.2.3. Prepoziţia face parte din structura Predicatului într-un număr
într-un anumit fel"); Praful l-a chiorât (unde chiori „a deveni chior") / El se restrâns de construcţii (ex. El se erijează în cunoscător, El face pe deşteptul), în
chiorăşte la {ceva, cineva} (unde chiori „a se uita atent, cu curiozitate"); Acţiunea care prepoziţia formează unitate sintactică cu verbul, şi nu cu nominalul (substantiv
comportă riscuri (unde comporta „a aduce cu sine") / El se comportă bine (unde sau adjectiv) următor, date fiind caracteristicile acestui nominal. Acest nominal are
comporta „a se purta"); El jeleşte pe cineva (unde jeli „a boci pe...") / El se jeleşte caracteristicile sintactice ale unui Atributiv, deoarece participă la o structură ternară
că... (unde jeli „a se vaită")13. şi, în cadrul acestei structuri, la o relaţie de coreferinţă cu subiectul 17 (vezi şi
în (b), cele două construcţii, cea reflexivă şi cea nereflexivă, reprezintă realizarea acordului: El face pe deşteptul, Ea face pe deşteaptă; El se erijează în
fiecare o construcţie de bază. cunoscător, Ei se erijează în cunoscători). Nici un alt grup prepoziţional românesc
c) Când acelaşi verb realizează două construcţii sinonime, una reflexivă, nu prezintă aceste caracteristici, ceea ce ne-a determinat să grupăm sintactic
alta nereflexivă, deci situaţiile în care reflexivul este, din punct de vedere semantic, prepoziţia cu verbul, incluzând-o în structura Predicatului, şi să interpretăm aceste
facultativ; vezi construcţiile: El boceşte/ El se boceşte; El gândeşte / El se construcţii ca realizând structura PredicatASubiectAAtributiv.
gândeşte; El jură că... / El se jură că... Găina ouă / Găina se ouă; Copilul O situaţie sintactică asemănătoare, sub anumite aspecte, găsim în gramatica
scânceşte / Copilul se scânceşte; I-a căşunat să plece /1 s-a căşunat să plece; El llm
bii engleze, în categoria „predicatului complex" (sau „verbe complexe"), care se
coalizează cu duşmanul / El se coalizează cu duşmanul etc. caracterizează prin gruparea sintactică a „particulei" (prepoziţie sau adverb) cu
între construcţia reflexivă şi cea nereflexivă nu simţim vreo distincţie de Cerbul anterior, şi nu cu determinantul următor, în construcţii ca: lcan'l account for
tipul [+Intensitate] / [-Intensitate] sau [+Participare afectivă] / [- Participare '* octions, I ask for his opinion, He doesn't care for films about war, l look for my
afectivă]14, ceea ce ne-a determinat să le considerăm sinonime. Singura deosebire Sasses, prepoziţia se grupează cu verbul, şi nu cu obiectul direct următor.
12 Intră în (a) verbe din două categorii lexicale: fie verbe neologice, recent intrate în limbă, fie vert»-
din fondul vechi, mai ales din fondul familiar al limbii, cu puternică încărcătură stilistică. O l' 5'3 2.1.2.4. în concluzie, realizările structural diferite ale Predicatului sunt:
completă a verbelor din cea de a doua categorie găsim în Al. Graur, Leş verbes „reflichis" e" "ÎTr----------
roumain, în BL, VI, 1938, p. 42-89. .j °mPară cu construcţiile reflexiv-pasive, unde reflexivul apare ca morfem al Pasivului (vezi
ca

13 Să se observe că în puţine situaţii distingerea celor două sensuri se realizează exclusiv pr" 1 Reci a ' '^~' ea > § 2), cu construcţiile reflexiv-reciproce, unde reflexivul apare ca morfem al ca
reflexiv. La distingerea lor concură simultan mai multe trăsături sintactico-selecţionale. m fCU'U' ^vez' ace'a5' capitol. § 4) şi cu construcţiile reflexiv-impersonale, unde reflexivul apare
14 Opoziţia [+Intensitate] / f- Intensitate] sau [+Participare afectivă] / [- Participare afectivă] esli 16 rj° m al Impersonalului (acelaşi capitol, § 6).
adusă frecvent în discuţie pentru interpretarea reflexivului aşa-zis „dinamic", în opoziţie cu acti yU vai0 0rnPara cu construcţiile reflexiv-obiective, unde reflexivul are calitate de substitut, deci cu
„nondinamic". 17 pre Pronominală (vezi capitolul al IV-lea, §3).
e
ntru caracteristicile Atributivului, vezi infra. § 2.9. " '"""' ..(< ~
56
57
- ReflAVAMP (ex. S-a întâmplat o nenorocire, El se gândeşte), • e de tine, E vai de tine. Aceste construcţii, deşi puţin numeroase, sunt
U"'

- VAMPAPrep (ex. El face pe deşteptul): njficative în ansamblul limbii române, constituind o particularitate sintactică s
- ReflAVAMPAPrep (ex. El se erijează în cunoscător). f turală a acesteia, în comparaţie cu alte limbi. Dacă adăugăm la aceste structuri

"
2.2. Subiectul
2.2.1. Caracterizare relaţională; construcţiile de suprafaţă de tipul: Tună, Fulgeră, Plouă, caracterizate, de
2.2.2. Realizările (structura) subiectului. lipsa subiectului, apare şi mai clară particularitatea limbii române "avea
structuri impersonale, structuri fără subiect.
2.2.1. Caracterizare relaţională
2.2.2. Realizările (structura) subiectului
Subiectul se caracterizează prin:
- relaţiile de dominare: a) Subiect > GPred (Subiectul este dominat de Grupuj Regula (4) stabileşte cele două realizări posibile ale funcţiei Subiect: fie
predicativ) şi b) Subiect G <GNAN (Subiectul domină succesiunea GNAN); rin succesiunea GN AN, adică un nominal (sau grup nominal) legat de verb prin
- relaţiile de vecinătate: [Predicat — Impersonal]. azul nominativ (ex. Elevul citeşte, Tu citeşti), fie prin succesiunea ConjAP, adică o
Dintre relaţiile de vecinătate ale Subiectului, n-am reţinut relaţia cu Obdir opoziţie C0njuncţională (ex. Era să cad, Trebuie să plec, Urma să plec), în
cu Obind, cu Circ, cu Cant, cu Obprep etc., nefiind obligatorii: sunt posibile capitolul al II-lea23, am deosebit construcţiile în care propoziţia conjuncţională este
structuri verbale de bază cu Subiect din care poate să lipsească oricare din aceşti legată direct de verb, în structura de bază, de construcţiile în care propoziţia
constituenţi (ex. Tu alergi, Pasărea ciripeşte). Singurele relaţii de vecinătate conjuncţională apare în structura de bază ca adjunct al numelui (ex. îmi prieşte
obligatorii sunt: a) cea cu Predicatul, deoarece orice ocurenţă a constituentului faptul că stau la munte; îmi repugnă faptul să mint). Pentru ultimul tip, legarea de
Subiect „cere" prezenţa obligatorie, în aceeaşi structură de bază, a constituentului verb a propoziţiei conjuncţionale este un fenomen „de suprafaţă" şi apare printr-o
Predicat şi b) cea cu Impersonalul, având în vedere că orice ocurenţă a simbolului transformare de suprimare a nominalului.
Impersonal 18 „cere" prezenţa obligatorie, în aceeaşi structură de bază, a
constituentului Subiect. Deci, sensul obligativităţii celor două relaţii este diferit: 2.3. Obiectul direct (=Obdir)
Subiect —> Predicat, dar Impersonal —> Subiect. Relaţia obligatorie Subiect- 2.3.1. Caracterizare relaţională;
Impersonal marchează o legătură necesară între transformarea impersonală şi 2.3.2. Realizările (structura) obiectului direct;
ocurenţa Subiectului în structura de bază19. 2.3.2.1. Realizare cazuală / realizare prepoziţională;
Subiectul, deşi prezent în foarte multe dintre structurile de bază ale 2.3.2.2. Realizare conjuncţională (= Conj^P);
grupului verbal20, nu este un constituent obligatoriu, fiind posibile în limba română 2.3.2.3.„Dublarea" obiectului direct.
structuri de bază din care lipseşte Subiectul. Şi, când afirmăm aceasta, nu ne
gândim la construcţii ca: Tună, Fulgeră, Plouă, Burează, Ninge, Viscoleşte, 2.3.1. Caracterizare relaţională
deoarece le interpretăm ca fiind construcţii în care lipsa subiectului este un
fenomen „de suprafaţă". Ele se obţin printr-o transformare de suprimarea Obiectul direct se caracterizează relaţional prin:
subiectului nedefinit (ex. CevaAFACE*tună => Tună; Ceva*FACEAfulgeră =? - relaţiile de dominare: a) Obdir > GPred (Obiectul direct este dominat de Grupul
Fulgeră)^. De asemenea, nu ne gândim la construcţii ca: Astăzi se călătoreşte mw Predicativ) şi b) Obdir < GNApe... Ac sau Obdir < GNAAc (Obiectul direct domină
Se ajunge cu trenul, Se trece este dorinţele mele, deoarece le interpretăm, ca şi Pe Accesiunea GNApe...Ac sau succesiunea GNAAc);
cele dintâi, ca fiind construcţii în care lipsa subiectului este un fenomen ,,d e - relaţiile de vecinătate: [Predicat-SubiectAPasiv].
suprafaţă". Ele se obţin printr-o transformare impersonală, care consta" 1 a) Dintre relaţiile de vecinătate ale obiectului direct n-am reţinut, pentru
suprimarea subiectului de adâncime şi introducerea unui morfem impersonal se(e y Caracterizare, relaţia cu Obind, cu Obprep, cu Obsec, cu Atributiv, cu Circ, cu Cant,
Oricine zboară astăzi cu avionul => Astăzi se zboară cu avionul)22. arece aceste contexte, deşi sunt posibile, nu sunt necesare: există construcţii cu
Existenţa unor structuri de bază fără subiect o susţinem prin construcţii obi ° ect n care nu
' apare obiectul indirect (ex. El mă aşteaptă), construcţii cu
& I se abate (îi abate) de plecară, I s-a acrit de şcoală, îi arde de plimbare, /' Atr'h ect
d'n care lipseŞte obiectul secundar (ex. El citeşte romanul) sau lipseşte
P°' utivul (ex. El lucrează grădina) etc.
18 Pentru semnificaţia şi natura acestui simbol, cf. § 2.10. :m :
' '" cu s,,!,; ^m retinut, pentru caracterizare, relaţiile de vecinătate cu Predicatul şi
19 Pentru transformarea impersonală, vezi capitolul al IV-lea, § 6.2.5. '>e&' '' '' relaţii obligatorii. Orice apariţie a lui Obdir „cere"
20 Vezi § 3, inventarul de structuri. ":-^ ''•*•'•••ayt- '' obligatoriu aceeaşi structură de bază a constituentului
21 Pentru analiza acestor construcţii, vezi capitolul al IV-lea, § 6.2.4. ?"............
22 Cf. capitolul al IV-lea. § 6.2.5.' ' J! ! A
'' ••' Predicat. De asemenea, orice 11 structura de bază, a lui
Obdir „cere" obligatoriu coocurenţa
58
^ «ipitolul al II-lea. §3.6.1. !";'

59
sa apară Ubdir, dar sa lipsească Subiectul. Construcţii ca: Mă plouă. Mă Ion, P
yj -

Mă striga Ion, care par să infirme constatarea făcută, sunt, în interpretare' prezenţa aceleiaşi relaţii de vecinătate cu Predicatul este un indiciu pentru faptul
noastră, structuri de suprafaţă, lipsa subiectului fiind aici urmarea un e ubiectul şi obiectul direct se grupează în aceeaşi categorie a funcţiilor definite ?*
transformări. Fiecăreia dintre aceste construcţii îi corespunde „în adâncime" faport cu Predicatul şi, implicit, cu verbul, deci a funcţiilor sintactice din •n '
structură cu subiect: Ceva^FACE^mă plouă, pentru prima construcţie, şi Oricine rnf iorul grupului verbal. Este elementul care le diferenţiază de funcţiile definite în 'nterrt
raP
cu numele (din interiorul grupului nominal), în raport cu adjectivul (din nul
cheamă (strigă) Ion, pentru celelalte. g
c) Am introdus în caracterizare relaţia de vecinătate cu Pasivul24, tot o adjectival) sau în raport cu adverbul (din grupul adverbial). Stabilind relaţii
diferite: cu Impersonalul şi cu Pasivul, înseamnă că cele două " c tii participă, în
relaţie obligatorie, în comparaţie cu relaţiile anterioare: Obdir-Predicat
mod diferit, la transformări: subiectul este afectat de nsformarea
Obdir- Subiect, obligativitatea relaţiei cu Pasivul se manifestă în sens invers' impersonală, iar obiectul direct, de transformarea pasivă.
Pasivul este acela care „cere" ocurenţa, în aceeaşi structură de bază a
constituentului Obdir. Există, în limba română, o legătură necesară între 2.3.2. Realizările (structura) obiectului direct
transformarea pasivă şi structurile cu obiect direct 25. Sub acest aspect, limba
română se deosebeşte de engleză, de exemplu, unde pasivizarea, deşi se aplică, în Regula (5) notează realizările structural diferite ale obiectului direct:
mod curent, unei structuri tranzitive, se poate aplica şi unei structuri intranzitive^ (a)GNApe...Ac(ex. Văd pe Ion, Văd pe elev);
Deci, în cazul englezei, n-am putea introduce în caracterizarea obiectului direct
(b)GNAAc (ex. Priveşte tabloul, îl privesc);
relaţia cu Pasivul.
(c) ConjAP (ex. El apucă să plece).
d) N-am introdus în caracterizare relaţia cu Refl27 (^reflexivul), care, deşi
este posibilă (vezi, de exemplu, construcţiile tranzitive reflexiv-obiective: Mă spăl, 2.3.2.1. Realizare cazuală / realizare prepoziţională
Mă apăr, Mă oblig la ceva), nu este obligatorie. Transformarea reflexivă acţionează
nu numai asupra structurilor tranzitive, ci şi asupra structurilor intranzitive, în cazul Primele două realizări au în comun exprimarea prin Nominal, diferenţa
cărora Refl stabileşte o relaţie necesară cu constituentul Obind28. constând în modul de legare a nominalului de verb, fie o legare cazuală, prin
Comparând caracteristicile relaţionale ale obiectului direct cu cele ale acuzativ, fie o legare prepoziţională, prin pe.
subiectului, se constată că au în comun: 1) relaţia de dominare (a), în sensul că
ambele funcţii apar sub dominanţa lui GPred; 2) relaţia de vecinătate cu Predicatul. Pentru cele două realizări ale obiectului direct există, în lingvistica românească, o
Ceea ce le deosebeşte este: 1) relaţia de dominare (b), Subiectul dominând bibliografie foarte bogată. Bibliografia examinează trei probleme diferite: a) originea şi
succesiunea GNAN, iar Obdir, fie succesiunea GN Ape...Ac, fie succesiunea vechimea construcţiei cu pe în limba română (vezi, dintre lucrările mai vechi: S. Puşcariu,
GNA Ac; 2) relaţia cu Impersonalul, în cazul Subiectului, şi cu Pasivul, în cazul lui Despre pe la acuzativ, în DR, II, 1922; N. Drăganu, Morfemele româneşti ale
Obdir. complementului în acuzativ şi vechimea lor, 1943, şi lucrările mai recente: Liviu Onu,
Această comparaţie reliefează notele comune şi diferenţa specifică, oferind, Acuzativul cu pe - calc slav în limba română ?, în Recueil d'etudes romanes, 1959;
deci, elementele definiţiei celor două funcţii. FI, Dimitrescu, Despre pre la acuzativ în limba textelor traduse din slavă în secolul al XVI-
- Asemănarea în ceea ce priveşte relaţia de dominare (a) atrage atenţia asupra lea, în Contribuţii la istoria limbii române vechi, EDP, 1973; Diaconescu, Structură şi
evoluţie, p. 259-263 (§ 3.3.3.5.)); b) individualitatea limbii române în comparaţie cu
faptului că ambele funcţii ocupă o poziţie sintactică similară în raport cu celelalte limbi romanice (vezi, în special, Al. Niculescu, Obiectul direct prepoziţional în
Predicatul29. limbile romanice, în Individualitatea limbii române între limbile romanice. Contribuţii
- Diferenţa în ceea ce priveşte relaţia de dominare (b) atrage atenţia asupra &amaticale, Ed. Şt., 1965); c) regulile de folosire a lui pe în româna actuală (vezi
faptului că ceea ce deosebeşte subiectul şi obiectul direct este „realizarea lor Al
- Mculescu, lucr. cit. ; Guţu Romalo, Sintaxa, p. 162-165).
specifică"30; o poziţie sintactică se leagă de verb prin cazul nominativ, cealaltă
24 Pentru natura acestui constituent, vezi infra § 2.10. Aşa cum s-a arătat, în numeroase rânduri, modalitatea (a), deci construcţia
cu
25 Pentru transformarea pasivă, vezi capitolul al IV-lea. § 2.4. Pe a obiectului direct, constituie o particularitate structurală a limbii române, în
0|
26 Vezi de exemplu, construcţiile pasive ale unor verbe intranzitive: The doctor was sent for, Thti nparaţie cu celelalte limbi romanice. Construcţia cu pe realizează distingerea, în
room has not been slept in (exemplele apar în: L. Leviţchi, Gramatica limbii engleze, E.D.P.. 196'- lr
n ba română, a obiectului direct de subiect, poziţii sintactice care, dată fiind
§ 202.)
27 Pentru natura acestui constituent, vezi § 2.10.
^onirrtia cazuală nominativ-acuzativ, sunt formal identice. Aceeaşi omonimie se
28 Pentru transformarea reflexivă, cf. capitolul al IV-lea, § 3. vă în celelalte limbi romanice, în primul rând, prin topică.
29 Pentru plasarea subiectului pe o poziţie similară cu a obiectului direct, vezi şi capitolul I, § 3, S 1 Cercetătorii au subliniat, în numeroase rânduri, că alegerea modalităţii (a)
capitolul al II-lea, § 3.1. .. este determinată nemijlocit de caracteristicile semantice ale nominalului
30 în legătură cu această observaţie, vezi definiţiile celor două funcţii la Guţu Rom alo. Sintaxa. A"1 ct direct: un nominal cu trăsătura [-Animat] impune alegerea lui (b); un
pus între ghilimele o formulare din lucr. cit.
mal cu trăsăturile [+Uman] şi [+Individualizat] impune alegerea lui (a), în
60 61
SUUJ
sau a alteia: dacă verbul nu admite pe poziţia obiectului direct decât nominale c anele I, II, IV, V (ex. Te văd). Structura (g) indică posibilitatea exprimării ţ er .
trăsătura [-Animat], asta înseamnă, implicit, alegerea lui (b) (ex. Ar pământul) tl! | u j direct printr-un pronume personal de persoanele III, VI (ex. // văd). urile

dacă verbul admite pe poziţia obiectului direct nominale cu trăsătura [-'-Uman], ^ (O Ş' (g) dau seama de exprimarea dublă a obiectului direct, în (g), S^u i Direct
înseamnă posibilitatea alegerii fie a construcţiei (a), fie a construcţiei (b) (ex. Ca w se exprimă prin substantiv şi este anticipat sau reluat printr-o formă ' ^ t u a t ă de
profesor, Caut pe profesor; învăţ un student, învăţ pe un student). Numai în pronume personal de persoana a IlI-a sau a Vl-a (ex. // văd pe Ion, a vândut-o); în
această ultimă situaţie, „răspunderea" pentru alegerea uneia sau a alteia dint re (f), obiectul direct se exprimă printr-o formă accentuată de onal şi este dublat prin
construcţii n-o mai poartă verbul. forma neaccentuată a aceluiaşi pronume (ex. Te văd pe
Recent, în Guţu Romalo, Sintaxa, autoarea arată că trăsăturile semantice mine mă
PersecutS)-
„personal" şi „individualizat" (şi, respectiv, „nonpersonal", „nonindividualizat")
deşi deosebit de importante, fundamentale, nu sunt suficiente pentru o delimitare Pentru regulile de „dublare" a complementului direct în româna actuală, vezi :
, Reluarea complementului în limba română, în SG, III (1961), p. 93 şi urm.
clară între construcţiile cu şi fără pe, că suprapunerea lor este posibilă şi frecventa
mai ales în vorbirea familiară, mai puţin îngrijită. Aceste suprapuneri pun ţ n AL'Graur, Reluarea complementului, în LR, XVIII (1969), l, p. 89; Guţu Romalo, Sintaxa,
evidenţă faptul că, în conştiinţa vorbitorilor de limbă română, pe ajunge să fie 'p. 165-167 (S 5).
simţit ca „ marcă a complementului direct, independentă, sau, mai corect.
deasupra oricărei restricţii" (subl. ns. - G.P.D.)31. „Dublarea" alături de construcţia cu pe asigură, în limba română,
Din punctul de vedere al discuţiei noastre, diversele încălcări, în limbajul rezolvarea sintactică a omonimiei cazurilor nominativ-acuzativ şi, implicit,
popular sau familiar, ale regulilor de folosire a lui pe, deci diversele interferenţe diferenţierea formală a funcţiilor subiect - obiect direct, în Guţu Romalo, Sintaxa,
între construcţia cu pe şi cea fără pe, privesc nivelul performanţei, şi nu al autoarea semnalează construcţii ca: Poetul îl înţelege ţara, Poetul o înţelege tara33,
competenţei. unde dublarea complementului are efectul de dezambiguizare a construcţiei,
.'î plasând constituentul poetul în poziţia de subiect, în a doua construcţie, şi în poziţia
2.3.2.2. Realizare conjuncţională (=ConfAP) b n: obiect direct, în prima construcţie. Puţine sunt situaţiile în care, ca în exemplul
citat, dublarea să fie singurul procedeu de distingere a celor două funcţii. De cele
Realizarea (c), adică realizarea complementului direct ca propoziţie mai muUe ori „dublarea" se adaugă altor modalităţi de distingere: Pe Gheorghe îl
conjuncţională, are în vedere construcţii de tipul El apucă să plece, El binevoieşte caută Măria, distingerea celor două funcţii se realizează simultan prin construcţia
să plece, El catadicseşte să răspundă, El poate să plece, unde realizarea prin cu pe şi prin dublare; în Studentul cartea o citeşte, distingerea celor două funcţii se
propoziţie, şi nu prin nominal, este cerută de regimul verbului regent. realizează simultan prin „dublare" (cartea — o) şi prin topică (subiectul apare pe
Ca şi în cazul Subiectului32, şi pentru obiectul direct deosebim construcţiile primul loc).
în care propoziţia conjuncţională este legată direct de verb, în structura de bază, de Cercetătorii au semnalat adesea legătura „sintactică" dintre „dublare" şi
construcţiile în care propoziţia conjuncţională apare în structura de bază ca adjunct construcţia complementului cu pe, adică rolul lor comun dezambiguizator. Unii
al numelui (ex. El află faptul că Ion a plecat, El şi-a amintit faptul că trebuie sa cercetători^ au semnalat, de asemenea, legătura „semantică" dintre fenomene:
plece, El ne-a spus faptul să plecăm). Pentru ultimele construcţii, legarea ambele se utilizează, de preferinţă, în condiţiile unui obiect direct individualizat,
propoziţiei de verb se realizează în structura de suprafaţă, în urma eliminării prin definit. Există o incompatibilitate semantică, pe de o parte, între „nedefinire" şi
transformare a nominalului faptul. ublare, şi p e de altă parte, între „nedefinire" şi construcţia cu pe. Toate
construcţiile în care dubla exprimare este obligatorie 35 reprezintă în fond,
2.3.2.3. „ Dublarea " obiectului direct nsţrucţii în care obiectul direct, animat sau nonanimat, este definit, este
V dualizat
/0n' ' (ex. Cartea ai citit-o. Acest oraş l-ai vizitat, Bucureştiul îl cunosc, Pe
Alte realizări structural diferite ale obiectului direct privesc refula (W' exn • cunosc' PS copil îl cunosc)^ şi, dimpotrivă, construcţiile în care dubla
deci regula de rescriere a Nominalului. Aceste realizări sunt: • "'•' cJe'r^6.6816 neaccePtată37 conţin un obiect direct neindividualizat (ex. Pâine
(d) Personal; frD ___' art* cumpără, Copii educă) sau nedefinit (ex. Pe nimeni nu vede, Nimic nu
(e) S; ^"?;
(f) PersonalAPersonal; vs:
' S &••<*•> P' 69, §6.2. .«'
de
A
(g)Pro S. <?- ;
"< -k- , ''Hibă e.exemPlu> Al. Niculescu, lucr. cit., p. 94 ; Em. Vasiliu, curs de sintaxă, ţinut la Facultate
„ 35 vezi j llteratură din Bucureşti, 1972-1973. -f
36
Structurile (d) şi (e) indică posibilitttCfe exprimlrii obiectifflft direct p Exernln,V^ntarulacestorconstructii la Guţu Romalo, S/Hteca, p. 165, § 5 (a). *"
37
'd. D i «L6 apartin Valeriei Guţu Romalo, lucr. cit. ' ,, ,f; <
'P-I66> §5 (b). --^ .^fo.o, >1
31 Lucr. cit., p. 165 •,M 'rif :&v
32 Vezi supra, § 2.2.2. --l
63
62
"" tru faptul °ă nu avem a face cu poziţii sintactice identice" 1.
2.4. Obiectul secundar (= Obsec) f6 Toate aceste deosebiri, constatate la nivelul constituenţilor şi la nivelul
2.4.1. Caracterizare relaţională; reformărilor, susţin distingerea celor două funcţii. Elementele lor comune,
tra
2.4.2. Realizările obiectului secundar. .tan(j în: 1) plasarea ambelor funcţii sub dominanţa lui GPred; 2) realizarea
C r
° iiună, fie P™ succesiunea GNAAc, fie prin succesiunea Conj AP; 3) apariţia
CJ
2.4.1. Caracterizare relaţională 'bel° r' funcţii în contextul [Predicat--], nu sunt suficiente pentru a le contopi
aI
T-o unică funcţie sintactică. Trăsăturile (1) şi (3) le-am întâlnit şi la Subiect şi,
1(1
Obiectul secundar corespunde celui de-al doilea obiect direct, obiectul si nu s-a pus nicicând problema contopirii subiectului şi a obiectului secundar •°

nonpersonal, din construcţiile cu „dublu complement direct" sau „dublu tranzitj ve aceeaşi funcţie sintactică. Trăsătura (1) este o indicaţie pentru faptul că toate '
ale gramaticii tradiţionale 39 . Deci, funcţia de obiect secundar se realizează; «te funcţii (Subiect, Obdir, Obsec) ocupă o poziţie sintactică similară faţă de
construcţii ca: El mă anunţă ora plecării, El mă examinează lecţia, El mă întreab'- p e-licat; trăsătura (3) este o indicaţie pentru gruparea acestor funcţii în categoria
lecţia, El mă învaţă poezia. funcţiilor definite în raport cu Predicatul, deci cu verbul, în ceea ce priveşte
âsătura (2), ea este parţial comună cu o particularitate a subiectului: am întâlnit, şi
Distingerea obiectului secundar de obiectul direct în aşa-numitele construcţii C!/ la subiect, succesiunea Conj AP. Singur faptul că obiectul secundar şi obiectul direct
două complemente directe" apare la: Laura Vasiliu, Some aspects ofthe Grammar oft^ au ca realizare comună un nominal neprepoziţional nu este suficient pentru a le
Verb Phrase with Special Refererence to Prepositional Constructions, în RRL, XII (19(j- contopi, având în vedere mulţimea celorlalte trăsături diferenţiatoare.
p.4; Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 19-21, § 3; Guţu Romalo, Sintaxa, p. 170-171, § 9.
2.4.2. Realizările obiectului secundar
Obiectul secundar se caracterizează relaţional prin:
- relaţii de dominare: a) ObseOGPred (Obiectul secundar este dominat de Grupul Regula (7) stabileşte realizările structural diferite ale obiectului secundar:
predicativ) şi b) Obsec<GNAAC (Obiectul secundar domină succesiunea GNAAc); a) GNAAc; b) ConjAP.
- relaţii de vecinătate: [Predicat—Obdir]. în (a), se indică realizarea prin Nominal. Cum transformarea de
Această descriere relaţională conţine elemente suficiente pentru a susţine pronominalizare, printr-o formă a pronumelui personal, nu este acceptată de
distingerea obiectului secundar de obiectul direct, şi anume: obiectul secundar, înseamnă că acest Nominal nu se poate actualiza printr-un
a) Obiectul secundar nu admite realizarea GNApe...Ac, ci numai GNAAc. pronume personal de persoana a IlI-a sau a Vl-a. De asemenea, el nu se poate
deci o realizare neprepoziţională ; actualiza prin Personal, în poziţia obiectului secundar neputând apărea pronumele
b) Obiectul secundar nu stabileşte relaţie cu Pasivul, ceea ce indică personale de persoana I, II, IV, V. Acest Nominal apare, în mod curent, ca S (ex. El
indiferenţa acestui constituent faţă de transformarea pasivă, în timp ce obiectul mă ascultă lecţia), ca pronume nehotărât (ex. El mă învaţă ceva (totul, orice)), ca
direct, prin pasivizare, îşi modifică poziţia sintactică în subiect (ex. Ion mă anunâ pronume interogativ (ex. Ce te-a anunţat Ion?), ca pronume negativ (ex. EI nu m-a
// Eu sunt anunţată de Ion), obiectul secundar nu este afectat de transformare, întrebat nimic), ca formă „neutrală" a pronumelui demonstrativ (ex. El mă învaţă
păstrându-şi neschimbată poziţia sintactică (ex. Ion mă anunţă ora plecării II £" asta).
sunt anunţată de Ion ora plecării); In (b), se indică realizarea obiectului secundar prin propoziţie
c
c) Obiectul secundar intră în relaţie obligatorie cu obiectul direct, în sensul onjuncţională, ca în exemplele: El mă bârfeşte că sunt incorect, El mă
că ocurenţa obiectului secundar „cere" cu necesitate prezenţa, în aceeaşi structura caracterizează că sunt deştept, El mă descrie că sunt înalt, El mă insultă că sunt
de bază, a obiectului direct. Deci, sub aspectul vecinătăţilor, ceea ce este speci' |C icapabil, El mă pârăşte că fur. în exemplele date, este vorba de o propoziţie
Con
obiectului secundar este participarea lui la o relaţie ternară: PredicatAObdirAObsec Juncţională nesubstituibilă cu un nominal, ceea ce ne-a determinat s-o
c
La aceste deosebiri relaţionale, trebuie să adăugăm două deosebiri ca °nsiderăm ca fiind legată direct de verb, în structura de bază.
apar la nivelul componentului transformaţional, şi anume: a) obiectul secund 3
spre deosebire de obiectul direct, nu acceptă transformarea de pronominali zaj'
printr-o formă a pronumelui personal (construcţii cum sunt: *El m-a anunţat-0' m-
a învăţat-o sunt nereperate); b) nu este posibilă coordonarea obiectului secui ^ şi
a obiectului direct (construcţii ca: *EI a învăţat pe Ion şi poezia 40,
38 Folosesc exemple cu obiect direct antepus verbului, deoarece aceasta este topica
constituenţilor) care ..cere", curent, dublarea obiectului. a C e coorc onare
39 Pentru construcţiile cu „două complemente directe", cf. Gram. Acad., II. § 601. ' ' funcţionează în condiţiile în care constituenţii supuşi coordonării aceeaşi
40 Construcţia cu ^i este posibilă numai în cazul unui fi adverbial. '' *" ^ poziţie sintactică (cf. Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 149).: j»} ;•;>>) Sîjo-.wii iw>V £!-

64 Crupului verbal 65
Z.2.l. Caracterizare relaţională; 2.5.2.
Realizările obiectului indirect; 2.5.2. Realizările obiectului indirect
2.5.2.1. Raportul dintre realizarea cazuală şi cea prepoziţională;
2.5.2.2. ,,Dublarea" obiectului indirect. Regula (6) stabileşte cele două realizări structural diferite ale obiectului

2.5.1. Caracterizarea relaţională ,a)VGNAD (ex. El spune ceva copiilor): /b) GNA/tf ... Ac (ex. El spune ceva la
copii), prima, o realizare cazuală, cealaltă, realizare prepoziţională.
Obiectul indirect, aşa cum apare definit şi delimitat în acest curs Spre deosebire de subiect şi de obiectul direct, discutate anterior, nu apare,
deosebeşte de complementul indirect din Gram. Acad.; el corespunde numai • tre realizările de bază ale obiectului indirect, propoziţia conjuncţională 43.
situaţii de complement indirect, şi anume complementului indirect în dativ ^opoziţia relativă, singura care poate apărea în poziţia obiectului indirect (ex. Dau
construcţiei cu la substituibile cu dativul. Construcţiile prepoziţionale al i cere, Trimit material oricui îmi solicită, Răspund la cine mă întreabă), este un
complementului indirect nesubstituibile printr-un dativ reprezintă ceea ce vom f nomen „de suprafaţă", fiind rezultatul aplicării a două transformări succesive: o
numi în continuare obiect prepoziţional. transformare relativă, urmată de o transformare de suprimare a nominalului44.
Pentru delimitarea celor două situaţii sintactice: obiect indirect şi obiect 2.5.2.1. Raportul dintre realizarea cazuală şi cea prepoziţională
prepoziţional, vezi: Pană Dindelegan, Sintaxa şi Guţu Romalo, Sintaxa.
Pentru cele mai multe construcţii, raportul dintre (a) şi (b) este de variaţie
Obiectul indirect se caracterizează relaţional prin: liberă, acelaşi verb având capacitatea de a alege, fără vreo modificare în planul
- relaţii de dominare: a) Obind>GPred (Obiectul indirect este dominat de Grupul semnificaţiei, ambele realizări (ex. El spune copiilor // El spune la copii, El dă
predicativ) şi b) Obind < GNAD (Obiectul indirect domină succesiunea GNAD); studenţilor // El dă la studenţi). Diferenţa dintre ele este de natură stilistică: cele
- relaţii de vecinătate: [Predicat--]. două construcţii se repartizează, de obicei, în subsisteme stilistice diferite,
a) Relaţia de dominare (a) conferă obiectului indirect o poziţie similară cu construcţia cazuală fiind preferată în limba literară, iar cea prepoziţională, în
a subiectului sau a obiectului direct. limbajul popular şi familiar. Sunt, totuşi, anumite situaţii în care nu există
b) Ceea ce diferenţiază obiectul indirect de cel direct este relaţia de posibilitatea alegerii succesive a ambelor construcţii, ci este obligatorie folosirea
dominare (b), adică faptul că legarea nominalului de verb se realizează, în cazul construcţiei prepoziţionale. Limitarea posibilităţilor de construcţie la cea
obiectului indirect, prin Dativ. prepoziţională nu este determinată de verb. „Răspunzătoare" de această restricţie
c) Prezenţa vecinătăţii [Predicat--], comună şi pentru Subiect, Obdir este structura lui GN: un GN conţinând un constituent numeral cardinal, ca centru
Obsec, indică includerea obiectului indirect în aceeaşi categorie a funcţiilor definite (ex. Am dat la trei) sau ca determinant (ex. Am dat la trei copii), restrânge
în raport cu verbul. posibilităţile de construcţie ale obiectului indirect la (b).
d) Dintre relaţiile de succesiune ale obiectului indirect am reţinut numai
relaţia cu Predicatul ca relaţie obligatorie. Celelalte, adică vecinătatea cu Subiectul 2.5.2.2. „Dublarea" obiectului indirect
cu Obdir, cu Atributiv, cu Circ, cu Reflexiv, sunt posibile, dar nu necesare: obiectul
indirect poate apărea în structuri de bază fără subiect (ex. îmi pasă de tine, îmi pan Regula ( 1 3) asigură, ca şi în cazul obiectului direct, includerea, în
bine de ceva); poate apărea în structuri de bază din care lipseşte Atributivul (ex. Ei structurile de bază, a construcţiilor cu obiectul indirect dublu exprimat. Realizarea
îmi trimit o scrisoare); poate apăreajn structuri de bază din care lipseşte Obdir (ex. D
r
f mi trebuie cărţi, îmi lipsesc cărţi), în ceea ce priveşte relaţia cu Reflexivul, aceasta ersona!APersonal corespunde construcţiilor înecare un Personal formă accentuată
g
este posibilă, dar nu obligatorie, în sensul că numai în unele structuri Reflexivul ste dublat printr-o formă neaccentuată (ex. îmi dă mie o veste, Ţie îţi cumpăr
este copcurent cu Obind (vezi, de exemplu, structurile de suprafaţă: îmi cumpă* ^(i), iar realizarea Pro AS corespunde construcţiilor în care un substantiv este
cărţi, îmi spun mie însumi cuvinte de îmbărbătare); în altele, este coocurent cu ublat printr-o formă neaccentuată de pronume personal de persoana a IlI-a sau a
Obdir (vezi, de exemplu, structurile tranzitive Mă spăl, Mă apăr)4-. Este motiv"1 "a (ex. Studentului îi lipseşte o carte, Le trimite copiilor bomboane).
pentru care Reflexivul nu apare în caracterizarea relaţională a obiectului indirect. ^
In concluzie, trebuie semnalat că, în comparaţie cu alte funcţii, ^ Pentru regulile de „dublare" a obiectului indirect, constând în enumerarea
caracterizarea obiectului indirect nu apare o vecinătate proprie, specifică. UrrneaZ* când dublarea este obligatorie si a cazurilor când dublarea este
că „diferenţa specifică", în cazul obiectului indirect, este dată exclusiv de relaţii' 6 44 ylc'.'n structurile de suprafaţă obiectul indirect nu se realizează ca propoziţie conjuncţională.
ezi
capitolul al IV-lea. § 10.2.2. " •*" .-a ; ?<'•
42 Vezi discuţia Reflexivului în capitolul al IV-lea, § 3. ••; -$»v,'<
facultativă, să se

66 htthav 6
7
regimul verbului47, în asemenea construcţii, nimic din semantica verbului sau
„Dublarea" obiectului indirect nu are aceeaşi semnificaţie gramaticală, semantica construcţiei nu explică alegerea unei anumite prepoziţii. Relaţia care
fenomenul similar discutat la obiectul direct, în sensul că dublarea nu dobânde stabileşte între Verb-Prep este asemănătoare relaţiei Verb-Caz din construcţia ?
aici valoare cazual distinctivă, şi nici valoare funcţional distinctivă. Ca adjunct* f,yObdir, VerbASubiect, VerbAObind, prepoziţia, ca şi cazul, fiind determinată
unui verb, nominalul în dativ şi, implicit, funcţia de obiect indirect nu es voc de verb. Regulile de combinare VerbAPrep sunt, în aceste construcţii, reguli
confundabil(ă) cu nici o altă formă cazuală şi, respeciv, cu nici o altă funct "'ntactice, şi nu semantice.
Legarea de verb prin Dativ este o marcă suficientă, neambiguă, de exprimare *' (b) Construcţiile în care contextului prepoziţional îi revine rolul
obiectului indirect. Numai în cazul construcţiei prepoziţionale a obiectului indire zambiguizator. Asta înseamnă că verbul poate satisface două construcţii
dublarea asigură distingerea obiectului indirect de cel prepoziţional: în Spun i la . ^tice diferite, dintre care una este prepoziţională, iar celor două construcţii le
copii, la copii apare în poziţia obiectului indirect, ceea ce se demonstrează şi Corespund sensuri diferite, ca în exemplele: El apucă geamantanul (unde apuca „a
posibilitatea dublării (ex. La copii le spun poveşti}; în Particip la demonstra
\inde, a lua") / El se apucă de treabă (unde apuca „a începe"); Discuţia decurge
Melodia mă predispune la visare, construcţia cu la nu funcţionează ca obia
lormal (unde decurge „a se desfăşura") / Ceva decurge din... (unde decurge „a
indirect, aşa cum dovedeşte şi imposibilitatea dublării.
ezulta"); El prevede faptul că... (unde prevedea „a avea intuiţia celor ce urmează")
El prevede ceva cu... (unde prevedea „a înzestra"); El simpatizează tineretul (unde
2.6. Obiectul prepoziţional (= Obprep)
simpatiza „a avea sentimente de simpatie faţă de...") / El simpatizează cu... (unde
2.6.1. Circumscrierea obiectului prepoziţional. Tipuri de construcţii;
simpatiza „a împărtăşi o idee, o doctrină"); El termină ceva (unde termina „a duce
2.6.2. Testele de distingere de alte poziţii (funcţii) sintactice apropiate;
la capăt") / El termină cu... (unde termina „a rupe relaţiile cu..."); El uzează
2.6.3. Caracterizare relaţională. pantofii (unde uza „a toci prin folosire îndelungată, a deteriora") / El uzează de...
(unde uza „a face uz de..."); El vede pe cineva, ceva (unde vedea „a percepe cu
2.6.1. Circumscrierea obiectului prepoziţional. Tipuri de construcţii ajutorul văzului") / El vede de cineva, ceva (unde vedea „a avea grijă")48 etc.
Specificul construcţiilor de tip (b) constă în faptul că verbul se defineşte
Includem în această poziţie sintactică următoarele tipuri de construcţii semantic neechivoc numai în condiţiile ocurenţei obligatorii a contextului
prepoziţionale: prepoziţional.
(a) Construcţiile în care verbul „cere" obligatoriu ocurenţa unui conte în (b), ambele construcţii realizate de verb, cea prepoziţională şi cea
prepoziţional şi a unei anumite prepoziţii, ca în exemplele: El abuzează de..., neprepoziţionalâ, reprezintă construcţii de bază. în ceea ce priveşte construcţia
apelează la..., El atentează la..., El beneficiază de..., Noutatea constă în.... El i prepoziţională, relaţiile care se stabilesc între Verb şi Prep sunt identice cu cele de
cramponează de..., Evenimentele au culminat cu..., El se debarasează de..., la (a). '
depinde de..., Ceva echivalează cu.... El excelează în..., El se identifică cu..., (c) Construcţiile în care ocurenţa contextului prepoziţional este facultativă, ca în
jonglează cu..., El mediază între..., El militează pentru..., El optează pentru..., exemplele: El se laudă cu... faţă de..., El se linguşeşte pe lângă... pentru ..... El se
participă la..., Asta predispune la..., El se pretează la..., El se prevalează de..., El t supără pe. . . pentru. .., El scrie cu. .. etc.
privează de..., El se raportează la..., El recurge la..., Concluzia reiese din..., Ce se Ceea ce deosebeşte tipul (c) de construcţiile (a) şi (b) este posibilitatea
repercutează asupra..., Ceva rezidă în..., Comicul rezultă din..., El se rezun la..., verbului de a apărea şi în construcţii din care lipseşte grupul (sau grupurile)
El se sinchiseşte de..., El subscrie la..., El se teme de... . La această listă i adaugă Prepoziţional(e) (construcţiile: El se laudă, El se linguşeşte, El se supără. El scrie
toate verbele intrinsec reciproce45 care cer obligatoriu, în structura de ba vecinătatea su
nt reperate). Asta înseamnă că verbul se defineşte semantic pe baza mărcilor
unui grup prepoziţional cu prepoziţia cu: a coincide cu..., a colabc cu..., a P/oprii, deci fără încorporarea trăsăturilor semantice de la determinantul sau
comunica cu..., a comuta cu..., a concorda cu..., a contrasta cu..., a conv cu..., a det
erminanţii prepoziţionali.
convieţui cu..., a semăna cu..., a rima cu..., a rivaliza cu..., a se asemă cu..., a se
alia cu..., a se căsători cu..., a se certa cu..., a se ciorovăi cu..., o-dondăni
2.6.2. Testele de distingere de alte poziţii (funcţii) sintactice apropiate
cu..., a se cununa cu..., a se socoti cu..., a se sfădi cu...., a se în\ cu..., ase
înrudi cu..., a se înfrăţi cu... etc.
Ceea ce au în comun tipurile (a), (b), (c) şi deci ceea ce permite
Sunt cuprinse în (a) verbele care înregistrează „cel mai înalt coeficient < P r n
' derea în aceeaşi funcţie sintactică este natura lor necircumstanţială, .
v
intimitate" între verb şi prepoziţie 46. Intră aici situaţiile în care alegerea un* n
''cabilă prin imposibilitatea substituţiei grupului prepoziţional printr-un adverb. ^-
anumite prepoziţii, şi nu a alteia, nu poate fi explicată în termeni de trăsătu* ^^Jiarticularitate distinge grupul prepoziţional reprezentând obiectul
45 Pentru conceptul de verb „intrinsec reciproc", vezi capitolul al IV-lea, § 4.2.
46 Cf. Florica Niculescu, O modalitate de clasificare sintagmatică a verbelor în SCL XIV (l963fi 48 s^'discutarea acestei situaţii în capitolul al II-lea, § 3.2.
l,p.52-53. ' trisjţ n'em că, în cele mai multe exemple, la distingerea celor două sensuri concură mai multe 1
s
'ntactice. Deci, rolul dezambiguizator revine nu numai prepoziţiei, ci şi altor trăsături.
68
69
/^ ţ .-
construcţiile Noutatea constă în metodă şi £7 locuieşte în Bucureşti sau j 2.7.7. Distingerea a două poziţii (funcţii) sintactice: Circ, şi Circ 2 ;
construcţiile £7 se pretează la orice şi £/ merge la facultate, cele două construct relaţională;
prepoziţionale cu în şi, respectiv, cu la reprezintă funcţii sintactice diferite: Up 2. 7.2. Realizările celor două circumstanţiale.
obiect prepoziţional, în prima construcţie, şi un circumstanţial, în a doua. Prob
substituţiei cu adverbul arată imposibilitatea substituţiei în prima construcţie s 2.7.1. Distingerea a două poziţii (funcţii) sintactice: Circ, şi Circ 2;
dimpotrivă, posibilitatea substituţiei în a doua (ex. El locuieşte aici, El mer? caracterizare relaţională
acolo}.
Pe de altă parte, ceea ce au în comun construcţiile (a), (b), (c) est» în organizarea structurală a propoziţiei, am distins două funcţii Circ (Circ,
imposibilitatea substituţiei lor printr-o formă cazuală, neprepoziţională, prin datj\ i Circ2)> caracterizate diferit din punct de vedere relaţional. Trăsăturile lui Circ,
sau acuzativ. Găsim aici modalitatea de distingere a obiectului prepoziţional d e sunt: . relaţii de dominare: a) Circ, >#P# (Circumstanţialul este dominat direct de
construcţia prepoziţională a obiectului direct sau indirect. Astfel, în construcţiile: El P=
se bizuie pe studenţi şi El iubeşte pe studenţi, cele două construcţii prepoziţionale propoziţie) şi b) Circ, < GAv (Circumstanţialul domină grupul adverbial);
ambele cu pe, corespund la funcţii sintactice diferite: în construcţia reflexivă - relaţii de vecinătate: [Predicat—].
grupul prepoziţional este nesubstituibil printr-o formă neaccentuată de pronume
Trăsăturile lui Circ2 sunt:
personal (construcţia *El îi se bizuie este nereperată); în construcţia nereflexivă,
dimpotrivă, grupul prepoziţional cu pe admite substituţia (construcţia El îi iubeşte - relaţii de dominare: a) Circ2> GPred (Circumstanţialul este dominat de Grupul
este corectă). La fel, în construcţiile: El apelează la prieteni şi El acrie la prieteni, predicativ); b) Circ2< GAv (Circumstanţialul domină grupul adverbial);
cele două construcţii prepoziţionale, ambele cu la, răspund, în chip diferit, la proba - relaţii de vecinătate: [Predicat—].
substituţiei: în El scrie la prieteni, grupul cu la este substituibil cu pronumele Ceea ce au în comun cele două circumstanţiale este, pe de o parte, relaţia
(construcţia El le scrie este reperată); în El apelează la prieteni, aceeaşi probă nu de dominare (b), reprezentând posibilitatea lor comună de a se realiza prin adverb,
este acceptată (construcţia *El le apelează este nereperată). iar, pe de altă parte, relaţia de vecinătate cu Predicatul.
Ceea ce le deosebeşte este relaţia de dominare (a): Circ, este dominat direct
2. 6. 3. Caracterizare relaţională .i, de P, iar Circ 2 apare sub dominanţa lui GPred. Această diferenţă, care vizează
relaţia lor diferită faţă de Predicat, foarte strânsă, în cazul lui Circ 2, mult mai largă,
Obiectul prepoziţional se defineşte prin: în cazul lui Circ,, este suficientă pentru a susţine existenţa a două poziţii sintactice.
- relaţii de dominare: a) Obprep>GPred (Obiectul prepoziţional este dominat de
Grupul predicativ); b) Obprep< GN APrepx...X (Obiectul prepoziţional domină Circ2 are, faţă de Predicat, o poziţie similară cu a constituenţilor Subiect, Obdir,
succesiunea GNAPrepx... X, unde X reprezintă cazul „regizat" de prepoziţie, iar x. Obind, Obprep, Obsec, în timp ce Circ, are o poziţie total diferită.
clasa din care face parte prepoziţia, având în vedere că prepoziţiile aparţin fie clasei în mod concret, poziţia lor diferită faţă de Predicat se manifestă prin:
care „regizează" acuzativul, fie clasei care „regizează" genitivul, fie clasei care obligativitatea determinării circumstanţiale, în cazul lui Circ 2, şi caracterul
„regizează" dativul); facultativ, suprimabil, al acestei determinări, în cazul lui Circ,. Prin urmare,
- relaţii de vecinătate: [Predicat--]. "icludem în Circ2 determinările circumstanţiale din construcţii ca: El se comportă
a) Ceea ce diferenţiază obiectul prepoziţional de celelalte funcţii din b
'ne, Discuţia decurge normal. Informaţia figurează aici, El locuieşte aici, El
interiorul grupului verbal este relaţia de dominare (b).
Procedează bine, Vinul provine de acolo, El se poartă corect, în care suprimarea
b) Nici o altă relaţie de vecinătate, în afara contextului [Predicat—], nu este Clr
obligatorie: există construcţii cu obiect prepoziţional din care lipseşte Subiectul (&• cumstanţialului duce la construcţii nereperate. De asemenea, includem în Circ2
îmi pasă de tine); există construcţii cu obiect prepoziţional din care lipseş te terminările circumstanţiale din construcţii ca: El ajunge acasă, El arată la
ec
obiectul direct sau cel indirect (ex. El apelează la tine). De aceea, am reţinut pentn' >pta, El este în casă, El trage la han, Fereastra răspunde în grădină, unde
caracterizarea obiectului prepoziţional numai contextul [Predicat—]. terminarea circumstanţială are rol „dezambiguizator". în prezenţa acestei
germinări, verbul apare cu un sens diferit faţă de sensul realizat în alte contexte
Pentru distingerea unei noi poziţii sintactice, reprezentate prin ^°nipară sensurile verbelor din construcţiile: El arată la dreapta - El arată palid;
prepoziţional necircumstanţial, care, în acelaşi timp, nu este obiect direct sau /'«""" este în casă — El este medic; El trage la han — El trage scaunul). ţ.
vezi: Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 165 (§ 3.2.3.) -p. 174 (§ 3.2.4.); Gutu Romalo, #«"** Dimpotrivă, includem în Circ, toate determinările circumstanţiale ol
p. 203-204. ; Ve ca n
' ' exemplele: El scrie frumos, El citeşte lecţia astăzi, El merge
'.
4» ii
.-in Obligativitatea lui Circ 2 , faţă de caracterul suprimabil al lui Circ,,
49 Pentru circumstanţial, vezi infra, § 2.7 .voita.-

70 71
Circ, nu participă semantic la actualizarea sensului verbului, în timp ce Ci rc 2.8.1. Distingerea a două poziţii: Cant, şi Cant2;
transferă asupra verbului trăsăturile lui semantice, verbul încorporându-le J
2.8.2. Distingerea cantitativului de circumstanţial.
actualizând sensul numai în prezenţa lor.
Orice verb al limbii române admite pe Circ,, dar nu orice verb admite n 2.8. L Distingerea a două poziţii: Cant, şi Cant2
Circ2. Numai o clasă restrânsă de verbe cere ocurenţa obligatorie a lui Circ,.
în ceea ce priveşte apariţia Iui Circ,, trebuie subliniat că există constructj Ca şi în cazul circumstanţialului, am distins Cant, şi Cant 2 pe considerente
în care Circ, este dublu sau chiar triplu ocurent, putând apărea, în aceeas
lationale, şi anume: Cant,> #P# (primul cantitativ este dominat de P), Cant 2 >
construcţie, un circumstanţial modal, unul local, unul temporal (ex. Astăzi el citexie
rPred (al doilea cantitativ este dominat de GPred). Deci, aceleaşi raţiuni care ne-au
poezia corect, Mâine poezia o va spune la şcoală corect). Din punctul de vedere al
ndus Ia deosebirea a două circumstanţiale ne conduc acum la deosebirea a două
modului de producere, considerăm că orice structură de bază conţine un singur
antitative. în construcţii ca: El atârnă zece kilograme, El cântăreşte zece
constituent Circ,, iar construcţiile cu două şi trei circumstanţiale sunt obţinute prjn kilograme, Caietul costă zece lei, Şedinţa durează două ore, El măsoară un metru,
coordonare din două sau trei structuri de bază (ex. EI citeşte poezia astăzi şi £/ Carnea trage zece kilograme, Casa valorează patruzeci de milioane, determinantul
citeşte poezia corect)50. Apariţia în structura de bază a două circumstanţiale este cantitativ este nesuprimabil, ceea ce indică prezenţa unui Cant2; în construcţii ca: El
posibilă numai în condiţiile unor circumstanţiale de naturi diferite: un Circ, şi un
învaţă lecţia două ore, El aleargă zece kilometri, El mănâncă puţin apare un Cant,,
Circ251. Astfel, în construcţiile: Astăzi discuţia decurge normal, Acum el se
având în vedere că suprimarea determinantului cantitativ este posibilă fără nici un
comportă bine, Anul acesta vinul provine din Moldova, unde apar două
fel de repercusiuni asupra sensului verbului şi fără a avea de suferit integritatea
circumstanţiale, unul este obligatoriu, iar celălalt, facultativ. Deci, structura acestor
enunţului.
construcţii de bază este: PredicatASubiectACirc,A Circ2.

2.7.2. Realizările celor două circumstanţiale 2.8.2. Distingerea cantitativului de circumstanţial

Regula (10) stabileşte realizările structural diferite ale celor două Ceea ce ne-a determinat, în cazul cantitativului, să vorbim de o poziţie
circumstanţiale: sintactică distinctă de circumstanţial este posibilitatea cantitativului de a se realiza
a) Av (ex. El intră aici, El scrie acum); prin succesiunea NumeralA(Wt^AS. Deci, dacă prezintă în comun cu circumstanţialul
b) PrepAAv (ex. Privesc de aici, Datează de atunci); realizarea prin: a) Av (ex. Şedinţa durează puţin, Caietul costă mult); b) Prepx ...
c) Prepx... XAGN (ex. Intră în cameră, Pleacă la toamnă); X'XjN (ex. Şedinţa durează de dimineaţă); c) GN (ex. Imprudenţa l-a costat viaţa)
se deosebeşte, însă, de acesta, prin realizarea Numeral /Y<2'dAS. Succesiunea
d) PrepAPrepx ... XAGN (ex. Vine de la Bucureşti); NumeralAS este aleasă în cazul numeralelor de la unu la nouăsprezece (ex. Caietul
e) GN (ex. El învaţă noaptea, El adună spicele mănunchi); costă cinci lei), iar succesiunea NumeralAateAS este aleasă în cazul numeralelor de
f) ConjAP (Intră aici toate subordonatele circumstanţiale, cu excepţia celor Ia douăzeci în sus (ex. Caietul costă douăzeci de lei).
relative, introduse prin adverb relativ52; intră, deci, subordonatele circumstanţiale
conjuncţionale, introduse prin conjuncţie sau locuţiune conjuncţională: El a plecai 2.9. Atributivul 'bc
fiindcă el n-a avut răbdare, El a plecat deşi el nu era vinovat etc.).
2.9.1. Caracterizare relaţională; H"
2.9.2. Circumscrierea construcţiilor conţinând un atributiv „ de bază "; (**
2.9.3. Confruntare cu conceptele tradiţionale; '
2.9.4. Realizările atributivului. *V
,*«
nu 2.9.0. Atributivul are în vedere, în l i n i i mari, conceptele tradiţionale de
Atf-i. Prec"cativ şi de element predicativ suplimentar. Am preferat denumirea de
a
supi. ullv> în locul celor de Nume predicativ" şi de Element predicativ
~^~^Hl a r ^ (sau Predicativ suplimentar 5 5 ) sau în locul celei de Predicativ 5 6 , lucrai
50 O soluţie asemănătoare, privind, însă, construcţiile cu două sau mai multe grupuri prepoziţi° n
este dată în: Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 100. Predicativ, denumirea curentă pentru această situaţie sintactică, apare în majoritatea ^ Pentm ,
S ntaxă; vez
51 Vezi infra, § 3. structurile: (2), (3), (4), (13), (21). rin
' '> de exemplu, Gram. Acad. II, § 534; Guţu Romalo, Sintaxa, p. 133-145.
55 p f ment
52 Subordonatele circumstanţiale relative nu sunt construcţii „de bază", ci sunt obţinute P edi c Predicativ suplimentar, cf. Gram. Acad. II, § 682.
56 P re Sup lim ent ar
t r a n s f o r m ă r i ( v e z i c a p i t o l u l a l IV - lc a . § 1 0 . 2 . 2 . ) . . j f > ^ ^ 5 3 ^ s M f i , } v i t B , , ; > dicat este termenul folosit de Guţu Romalo, în Sintaxa, p. V*6-154.
dtlv
este denumirea folosită de Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 99 şi 130.

7JŞ
predicativ / (element) predicativ suplimentar, ceea ce ne permite s-o utilizăm pentru
a desemna ambele concepte; 2) sugerează caracteristica acestui determinant dj n Atributivul aparţine structurii de bază în următoarele două situaţii:
grupu! verbal de a fi dependent nu numai faţă de verb, ci şi de un nominal a | (a) Când verbul nu poate apărea în limba română decât în contexul [—Atributiv],
grupului. U D rimarea atributivului făcând construcţia incompletă, nereperată, ca în

Propoziţiile în structura cărora apare Atributivul sunt, din punctul d e templele: Ion devine inginer, Ei l-au denumii obiect (secundar), El se erijează în
vedere al unei gramatici transformaţionale, construcţii eterogene. Distingem, p e <je cunoscător (construcţiile *Ion devine, *Ei l-au denumit, *El se erijează sunt
o parte, construcţiile în care atributivul apare în structura de bază, iar, pe de altă nereperate);
parte, construcţiile în care atributivul rezultă din transformări. Ceea ce interesează (b) Când verbul realizează două construcţii diferite, dintre care una se
în acest capitol, sunt atributivele „de bază" 57. caracterizează prin ocurenţa atributivului, iar celor două construcţii le corespund
sensuri diferite. Atributivului îi revine, deci, rolul dezambiguizator, ca în
2.9.7. Caracterizare relaţională exern plele: El este leneş (unde a fi „a avea o calitate, o trăsătură") / El este în casă
(unde a fi „a se afla, a se găsi"); El ajunge medic (unde a ajunge „a deveni") / El
Caracteristicile relaţionale ale atributivului sunt: ajunge acasă (unde a ajunge „a sosi"); El arată palid (unde a arăta „a apărea după
- relaţii de dominare: a) Atributiv>GPred (Atributivul este dominat de Grupul chip sau înfăţişare") / El arată ceva cuiva (unde a arăta „a expune intenţionat
predicativ); b) Atributiv<GN A N sau Atributiv<GAj A N (Atributivul domină privirilor"); Mă cheamă Ion (unde a chema „a se numi") / El mă cheamă (unde a
succesiunea GNAN sau succesiunea GAjAN); chema „a spune cuiva să se apropie, rostindu-i numele sau folosind o interjecţie, un
- relaţii de vecinătate: fie [Predicat ASubiect—], fie [Predicat AObdir—], fj e gest")- „
[PredicatAObind--]. In concluzie, avem a face cu atributiv „de bază" în următoarele construcţii:
Ceea ce deosebeşte atributivul de alţi determinanţi din grupul verbal, şj El ajunge medic, El s-a ales leneş, El arată palid, Mă cheamă Ion, El s-a dat drept
anume: de subiect, obiectul direct, cel indirect, obiectul prepoziţional, este medic, Ei l-au denumit obiect (secundar), El a devenit medic, El se erijează în
participarea lui la o relaţie de vecinătate obligatorie nu numai cu predicatul, ci şi cu cunoscător, El se face medic, El face pe prostul, El este leneş, El iese medic, El a
alt nominal al structurii, fie subiect, fie obiect direct, fie obiect indirect, adică intitulat cartea „Flăcări", Ţigările înseamnă autodistrugere, El a luat-o ca glumă,
participarea la o relaţie ternară. Sub acest aspect, seamănă cu obiectul secundar, Mă numesc Ion, Ne-am prins fraţi. El a rămas contabil, Ei îmi spun Ion, Ei mă
care se caracterizează tot printr-o relaţie ternară. Dar, în timp ce obiectul secundar strigă Ion, El trece drept învăţat, El mă ţine de prieten. El se ţine mândru, El a
„cere" ocurenţa, în aceeaşi structură de bază, a predicatului şi a obiectului direct 58, venit primar, Ea îmi vine cumnată, Ei îmi zic Ion.
atributivul „cere", în structura de bază, fie predicatul şi subiectul (ex. El este Merită un comentariu special construcţiile: El se erijează în cunoscător şi
student), fie predicatul şi obiectul direct (ex. El mă strigă Popescu), fie predicatul El face pe prostul care, deşi prepoziţionale, conţin un atributiv, şi nu un obiect
şi obiectul indirect (ex. Ei îmi zic Popescu). Diferenţa dintre atributiv şi obiectul prepoziţional61. Constituenţii cunoscător şi prostul funcţionează ca atributive, dată
secundar se plasează şi la alt nivel decât al relaţiilor sintactice, la nivel referenţial: fiind participarea lor la o structură ternară, în care fiecare „cere" atât prezenţa
atributivul şi nominalul coocurent (subiect, obiect direct sau indirect) sunt predicatului, cât şi prezenţa nominalului subiect. Cu nominalul subiect stabilesc o
coreferenţiale, au, deci, acelaşi referent, în timp ce obiectul secundar şi obiectul relaţie coreferenţială (vezi şi acordul în: EI se erijează în cunoscător - Ea se
direct sunt distincte sub aspect referenţial 59. "f'ieuză în cunoscătoare; El face pe prostul - Ei fac pe proştii). In aceste
Ca manifestare formală a relaţiei dintre atributiv şi nominalul coocurent construcţii, atributivul este „de bază", având în vedere că ocurenţa lui este
apare acordul, cu direcţia Nominal->Atributiv. Acordul se realizează obligatoriu obligatorie, adică este imposibilă suprimarea lui fără consecinţe asupra integrităţii S|
ntactice şi semantice a enunţului.
în cazul exprimării atributivului prin adjectiv, acordul fiind determinat, în acest caz,
de specificul gramatical al clasei adjectivului: adjectivul repetă morfemele de g e^ De asemenea, merită un comentariu special construcţiile cu a părea (ex.
număr şi caz ale nominalului regent, în situaţia exprimării atributivului P r'n °" P are inteligent, Ion pare medic), considerate, în mod curent, construcţii cu
substantiv, acordul este posibil, dar nu necesar (vezi construcţiile: Ţig& . . ^Q predicativ62 şi chiar construcţii „de bază" cu nume predicativ 63. Noi nu le-am
înseamnă autodistrugere, El a intitulat romanul „Flăcările", unde atributiv" îrrt US ^ '' Sta construc ţ''' or "de bază", având în vedere relaţia care se stabileşte
e c
autodistrugere şi nominalul coocurent ţigările sau atributivul flăcările şi -~"1ina • . °nstrucţii ca: Ion pare inteligent şi Pare (sau Se pare) că Ion este inteligent,
coocurent romanul, gramatical, nu se „acordă") 60. •le de sinonimie, în consecinţă, am considerat o singură structură de bază cea
6Tv7~1 — 0
62 c?» *"" ' S. 2. 1.2.3.
a'r
SG u' *~au'a Diaconescu, Rolul elementului verbal în componenţa
57 Pentru celelalte atributive, cele „transformate", vezi capitolul al IV-lea, § 7. nominal, p. 116, în
58 Vezi supra, § 2.4. (c). predicatului dintre verbele care pot fi

59 Vezi şi partea destinată relaţiilor sintactice în capitolul al II-lea, § 2.1.2. (b). C0n
%ui );
'" Gram' Acad !I' § 688> a părea este considerat »la limita dintr f ' e cu un element
60 Cf. capitolul al II-lea, § 3.3.2. predicativ suplimentar şi verbele copulative". ^"ţu Romalo, Sintaxa,
p. 135.
74
15
transformare, construcţia personală cu Atributiv. Ca atare, construcţia cu Atributiv oâiiâ acum. Rolul lor, in structurile de bază, este să anunţe o transformare cu
va constitui obiect de analiză în capitolul al IV-lea 64. Caracter obligatoriu (transformarea pasivă, cea impersonală sau cea reflexivă) şi să
ecjfjce conţinutul semantic al transformării. Pasivul, Impersonalul şi Reflexivul un<
2.9.3. Confruntare cu conceptele tradiţionale categorii semantico-gramaticale a căror ocurenţă, în structura de bază, este i , ată
nemijlocit de prezenţa altor constituenţi ai grupului. Nu este posibilă exîstenţa
Raportând atributivul din aceste construcţii la conceptele tradiţionale, Se unor structuri de bază alcătuite exclusiv din Pasiv, Impersonal sau Refl. pe
constată că ceea ce am numit atributiv „de bază" acoperă atât situaţii de nume asemenea, nu este posibilă existenţa unor structuri binare: Predicat APasiv,
predicativ (ex. El este leneş, El devine medic), cât şi situaţii de element predicativ predicatAImpersonal, PredicatARefl. Trăsătura lor comună constă în coocurenţa
suplimentar (ex. El s-a ales leneş, Mă cheamă Ion, Ei îmi spun Ion). Trebuie, deci obligatorie nu numai cu Predicatul, ci şi cu alt, iar în cazul Reflexivului, şi cu alţi
subliniat că distincţia operată de noi între atributivul „de bază" şi cel obţinut prin doi determinanţi verbali. Deducem de aici că Pasivul şi Impersonalul apar în
transformare nu se suprapune perfect distincţiei tradiţionale nume predicativ / structuri obligatoriu ternare, iar Refl, într-o structură obligatoriu cvadripartită.
element predicativ suplimentar. De asemenea, trebuie subliniat că, în interiorul Ocurenţa Pasivului este legată de structura PredicatAObdirAPasiv, a Impersonalului,
construcţiilor de bază, o distincţie similară aceleia de nume predicativ / element de structura Predicat ASubiectAImpersonal, iar a Reflexivului, fie de structura
predicativ suplimentar apare nu la nivelul regulilor de structură, ci la nivelul predicatASubiectAObdirARefl, fie de structura Predicat ASubiectAObindARefl.
regulilor de subcategorizare65. Pentru nivelul regulilor de structură distincţia în Aceste structuri sunt punctul de plecare al transformărilor pasivă, impersonală şi
discuţie este nerelevantă, ceea ce ne-a determinat să vorbim de existenţa unei reflexivă.
singure funcţii sintactice: Atributivul.
3. Inventarul structurilor de bază formulat în termenii funcţiilor ^
2.9.4. Realizările atributivului 3. L Enumerarea structurilor;
3.2. Observaţii asupra caracteristicilor de ansamblu; o clasificare a
Regula (9) stabileşte realizările structural diferite ale atributivului, şi structurilor;
anume: 3.3. Comparaţie cu inventarele stabilite anterior.
(a) GNAN (ex. Ion este student, Ion este el însuşi);
(b) GAjAN (ex. El este inteligent); 3.1. Structurile de bază ale grupului verbal sunt:
(c) Prepx...XAGN (ex. Casa este de cărămidă); (1)PredicatAObindAObprepA (Circ,) "*
(d) GAV (ex. Casa este aşa, El este asemenea lui..., El este altfel decât...); ex. Acum îmi pasă de tine
Observaţii: - Nu toate verbele care satisfac contextul [--Atributiv] (2) Pre
realizează toate cele patru posibilităţi de exprimare a atributivului. Diferenţa de la dicat A Obind ACirc 2 A(Circ,) :
<-
un verb la altul constituie baza obiectivă a realizării unei subcategorizări în ex. Mi-e bine astăzi; îmi merge bine în Bucureşti
interiorul mulţimii de verbe care apar în contextul [—Atributiv]66. (3)Predicat A Obind A Circ 2 A Obprep A (Circ ] )
- Atributivul exprimat prin propoziţie, fie conjuncţională, fie relativă, precum şi ex. Acum îmi pare bine de situaţie i!
'
Atributivul exprimat prin infinitiv nu apar în structurile de bază, ci numai în (4) Pre
construcţiile transformate. Este motivul pentru care nu sunt discutate în acest dicat A Circ 2 A Obprep A (Circ,)' ?
<
capitol67. -a' ex. Acum este bine de tine; Este vai de tine * 6
*
Pentru analiza Atributivului, aşa cum este conceput aici, să se consulte şi
(5) Pre
Dindelegan, Sintaxa, p. 133-154. &'•
dicat A Subiect A (Impersonal) A (Circ,) ^
2.10. Pasivul, Impersonalul, Reflexivul (- Refl) *"• ex. Copilul aleargă în grădină; Se aleargă în grădină 6 '' 1
-{• ' (6)Predicat A Subiect A Obind A (ImpersonaI) A (RefI) A (Circ,) '
Dintre constituenţii grupului verbal, o situaţie aparte au Pasivu , ex. Astăzi copilul mi-a surâs; îmi trebuie cărţi; Casa îmi aparţine; Când mi * ""
surâde7"... ; îmi aparţin mie însămi71
64 Vezi §7.1. (i). *
65 La nivelul regulilor de subcategorizare noncontextuală se disting, pe de o parte, verbul constituentul bine din construcţiile: Mi-e bine (structura (2)) şi
caracterizat semantic prin [+Copulă], iar, pe de altă parte, celelalte verbe care satisfac conte E bine de tine Caracterf t—Y ^ "U™e predicativ (în terminologia noastră, atributiv), având în
[-Atributiv], caracterizate prin [- Copulă], Vezi Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 149-150 (§ 6.2.)- vedere că nu satisface stabilea, Sa'C relat'onale ale atributivului, şi anume: nu participă la o structură
66 Vezi subcategorizarea operată de Pană Dindelegan în Sintaxa, p. 151. ternară în care să 69 Con ° relat'e coreferenţială cu alt nominal.
ad
67 Pentru examinarea lor, cf. capitolul al IV-le.a, § 10.1.3. âncimSJ"-Ctla reflexivă este "de suprafaţă", fiind obţinută dintr-o transformare impersonală. ,.în
7
°Acp,> ."corespunde o structură conţinând simbolul Impersonal ..
71
Con^' observaţie din nota 69. .-.. \
Sirilb
olul RU(fl'a reflexivă este -de suprafaţă", îi corespunde „în adâncime? O «ruciură conţinând

76 7
7
ex. Acum vă vorbesc despre Unire; Când mi se vorbeşte despre Unire 72.., ex. El mă apără de hoţi; Sunt apărată de hoţi86; Mă apăr de hoţi87
(8)PredicatASubiectAObprepA(Impersonal)A(Circ1) (2l)PredicatASubiectAObdirACirc2A(Pasiv)A(Circl)
ex. Anul acesta el optează pentru o nouă soluţie; Când se optează pentru ex. Astăzi ei au orientat tabăra spre sud; Tabăra a fost orientată spre sud 88
A A A A A
nouă soluţie73... j22)Predicat Subiect Obdir Cant2 (Pasiv) (Circ1)

(9)PredicatASubiectAAtributivA(Circ,) ex. Caietul mă costă zece lei; Ei m-au impus cu două sute de lei; Am fost
ex. în Moldova, barabule înseamnă cartofi impusă cu două sute de lei*9
f l
(10)PredicatASubiectAObindAAtributivA(Circ,) Observaţii:
ex. Acum el îmi este prieten; El îmi rămâne totdeauna credincios a) Semnul f l, folosit în cazul structurilor cu Atributiv şi Reflexiv, a
sror caracteristică este posibilitatea coocurenţei cu constituenţi de naturi diferite
f l
«Subiect sau Obdir sau Obind, în cazul Atributivului, şi Obdir sau Obind, în cazul
(11) PredicatASubiectAObindAAtributivA(Circ1)A(Irnpersonal)
Reflexivului), are scopul să indice care anume este constituentul coocurent. De
ex. Aici toţi îmi spun Popescu; Toţi îmi zic Popescu; Aici mi se spune
exernplu, în structurile (16) şi (17) constituentul Refl poate fi coocurent cu Obdir
Popescu; Aici mi se zice Popescu7-1 sau Obind, semnul f | notând că este coocurent cu Obind, în structura (16), şi
1 l w cu Obdir, în (17). De asemenea, în structurile (10) şi (l 1) Atributivul poate fi
(12) PredicatASubiectAObdirAAtributivA(Pasiv)A(Circ,) "*•' coocurent cu Subiectul sau cu Obind ; semnul f | notează coocurenţa cu
ex. Toţi mă numesc Ion; In articol, ei l-au denumit obiect'secundar; Subiectul, în structura (10), şi cu Obind, în (11).
In articol, a fost denumit obiect secundar75 .^, b) Constituentul Circ, a fost inclus între paranteze rotunde în toate
(13) PredicatASubiectACirc2A(Circ,) ' \ V" ' structurile de bază, pentru a indica prezenţa lui facultativă în oricare dintre acestea.
ex. Astăzi discuţia decurge normal :; c) Aşa cum am arătat în analiza anterioară 90, în aceeaşi construcţie pot
(14) PredicatASubiectACant2A(Circ,) VvH*M' apărea doi sau trei constituenţi funcţionând ca circumstanţiale (ex. Mâine, la
ex. Astăzi copilul cântăreşte zece kilograme v• şcoală, el va transmite informaţiile deformat); asemenea construcţii le-am
(15) PredicatASubiectAObdirA(Pasiv)A(Refl)A(Circ,) interpretat ca fiind rezultate dintr-o transformare de coordonare a
ex. Astăzi mă îmbrăca mama; Astăzi sunt îmbrăcat de mama7'1; Astăzi mă circumstanţialelor, fiecare structură de bază conţinând un singur Circ,. Este motivul
îmbrac singură77 pentru care, în lista dată, în oricare structură de bază, Circ, este ocurent o singură
dată. Când într-o structură de bază apar două circumstanţiale (vezi structurile (2),
(16)PredicatASubiectAObdirAObindA(Refl)A(Pasiv)A(Circ,) (3), (4), (13), (21)), avem a face cu circumstanţiale cu statut diferit: un Circ, şi un
ex. Astăzi mama mi-a cumpărat o carte; Cartea mi-a fost cumpărată astăzi16; Circ2.
Astăzi mi-am cumpărat o carte79 #<.,. d) Observaţii similare se pot face în legătură cu constituentul Obprep. Sunt
f l >* .
posibile, şi în cazul acestuia, construcţii cu două obiecte prepoziţionale (ex. El se
A A A A A
(17) Predicat Subiect Obdir Obind (Refl) (Pasiv) (Circ,) A
^bsn'l- laudă cu... faţă de..., El se linguşeşte pe lângă... pentru... )91. Ca şi construcţiile cu
două circumstanţiale, şi pe acestea le interpretăm ca fiind rezultate tot dintr-o
ex. El a consacrat viaţa studiului; M-am consacrat studiului"0; Viaţa lui a
transformare de coordonare a două sau mai multe obiecte prepoziţionale, fiecare
fost consacrată studiului81_______________________ str
uctură de bază având un singur constituent Obprep92. Aşa se explică faptul că, în
f l ucturile de bază conţinând constituentul Obprep, acesta apare o singură dată.
(18)Predicat Subiect Obdir Obind Obprep (Refl) (Pasiv)A(Circ,)
A A A A A A
e) Includerea constituenţilor Pasiv, Impersonal, Refl între paranteze
ex. Astăzi el mi-a spus ceva despre tine; Astăzi mi s-a spus ceva despre unde indică faptul că fiecare structură în care aceştia apar reprezintă, de fapt,
tine K2; îmi spun mie însămi ceva despre...83 (19) ua structuri distincte: una conţinând Pasivul sau Impersonalul sau Refl, iar
PredicatASubiectAObdirAObsecA(Pasiv)A(Refl)A(Circ,) ex. Astăzi el mă învaţă o alta,
poezie; Astăzi el mă caracterizează că sunt capăt" • Astăzi sunt învăţată o constituenţi. De exemplu, în cazul structurii (5), avem, de fapt, două
poezie*-1; Astăzi mă caracterizez că...8S '' 9] , fgl) i
8?. Âa,Aceea
§2.7.1. tY»ll o,
?i observaţie din§ nota 75. 89
ntf
v 2.6.1.
eea (c). ,,-,,-.din
?' observaţie u nota
aceeaşi
71.
72-74 Vezi nota 69. _ •'- . i
75 Construcţia cu a fi este „de suprafaţă", în structura de bază îi corespunde o construcţie cont' '
simbolul Pasiv.
76.78.81.82.84 - Aceeaşi observaţie din nota 75. . , ,-: . •'
j
77.79.80.83.84 - Aceeaşi observaţie din nota 71. '

78 7
9
A
Impersonal.-Asta înseamnă că, în ansamblu, numărul structurilor de bază este m •
mare decât cel indicat în listă.
Inventare similare de structuri verbale găsim în articolul Valeriei Guţu ajo
' în problema clasificării verbelor, încercare de clasificare sintagmatică, în frl
f) Există, în lista dată, situaţii în care găsim, în aceeaşi structură de bar XIV (1963), l, p. 34-36, şi la Vasiliu, Golop
simbolurile Pasiv şi Refl (vezi structurile (15), (16), (17), (18), (19), (20)) ^ Golopenţia, Sintaxa, p. 99-100. în
Impersonal şi Refl (vezi (6)). Alegerea lor în acelaşi context este posibilă succes!U i, inventarul este formulat în termeni „categoriali" şi nu funcţionali95, în
şi nu simultan. Asta înseamnă că o dată ales Pasivul, este imposibilă alegerea •' ar
' afara aspectului tehnic de notare a structurilor, deosebirile care apar faţă lista
aceeaşi expansiune, a simbolului Refl şi invers; de asemenea, o dată al Valeriei Guţu Romalo se explică prin: a) V. Guţu Romalo realizează d£
Impersonalul, este imposibilă alegerea, în aceeaşi expansiune, a simbolului R efl S liza la nivelul structurilor de suprafaţă. Ca atare, înregistrează structuri 311
invers. Astfel, în cazul structurii (15), avem, de fapt, trei expansiuni posibile: (153
\istente în lista noastră, deoarece le-am interpretat ca fiind „de suprafaţă" (vezi
Predicat A Subiect A Obdir; (15b) Predicat A Subiect A Obdir A Pasiv; (i 5 "J
-tructurile impersonale (1) (ex. Plouă), (3) (ex. Mă plouă), (8) (ex. // cheamă Ion),
Predicat Subiect Obdir Refl. Este imposibilă, însă, structura : Predicat ASubiect*
A A A
A '> (ex. // spune Ion), care, în analiza noastră apar ca având subiect „de adâncime";
ObdirAPasivARefl.
zi construcţiile (12) (ex. Noi îl vom alege deputat) şi (15) (ex. Ei ni l-au trimis
3.2. Observaţii asupra caracteristicilor de ansamblu; o clasificare n reşedinţe), care, în analiza noastră, sunt rezultate din transformări şi, deci,
resupun o altă structură de bază); b) V. Guţu Romalo analizează numai
structurilor
mbinaţiile VerbANominal, eliminând din discuţie determinanţii prepoziţionali şi
O examinare a inventarului structurilor verbale de bază scoate în evidentă adverbiali. Ca atare, nu înregistrează circumstanţialul, cantitativul şi obiectul
următoarele aspecte: prepoziţional; c) V. Guţu Romalo nu şi-a propus să urmărească participarea la
aceste structuri a simbolurilor Pasiv, Impersonal, Reflexiv; d) Autoarea pierde din
- Nu înregistrăm structuri monomembre. Structurile verbale sunt minimum
vedere structurile cu obiect secundar.
bimembre (vezi (5)) şi maximum cu şapte constituenţi (vezi (18)) 9-\ în aceste
Apropiată, ca mod de analiză care stă la baza alcătuirii inventarului, este
calcule au intrat şi constituenţii cu statut special: Pasivul, Impersonalul, Reflexivul.
lista stabilită de Vasiliu, Golopenţia, în Sintaxa, unde, ca şi în acest curs, analiza se
Dacă, însă, avem în vedere exclusiv funcţiile sintactice constituente, constatăm că
realizează din perspectiva gramaticii transformaţionale clasice şi deci, la nivelul
structurile verbale au minimum doi termeni (vezi (5)) şi maximum şase termeni
structurilor de adâncime, în linii generale, deosebirile constau în faptul că autorii
(vezi (l 8)).
înregistrează, în abstract, toate expansiunile deductibile din regula de rescriere a lui
- Singurul constituent ocurent în oricare dintre aceste structuri este Predicatul. GV, neurmărind care expansiuni sunt posibile în limba română şi care nu. De
- Primele patru structuri sunt impersonale; termenul impersonal vizează aici o exemplu, este nerealizabilă expansiunea VII (=V APredicativ), având în vedere
particularitate sintactică, constând în absenţa subiectului din structura de bază. caracteristica Predicativului de a apărea în structuri ternare. Sunt, de asemenea
Toate aceste structuri impersonale sunt şi intranzitive, necuprinzând constituentul nerealizabile expansiunile XIX (=VAPredicativAMd), XX (=VAPredicativAGPrep),
Obdir. Toate aceste structuri sunt ample, conţinând obligatoriu, în afară de Predicat XXI (=VAPredicativAMdAGPrep), dată fiind coocurenţa obligatorie, în limba
şi alţi constituenţi dintre care nu pot să lipsească fie constituentul Obind, fie română, a Predicativului fie cu Subiectul, fie cu Obdir, fie cu Obind. Este
Obprep. In aceste structuri impersonale, în care referirea la persoană nu se nerealizabilă expansiunea VIII (=VAp<?AGNApeAGN), având în vedere, pe de o
realizează prin Subiect, Obind şi Obprep sunt constituenţii care asigură raportarea Parte, imposibilitatea repetării aceleiaşi poziţii sintactice, iar, pe de altă parte, o
la persoană94. Particularitate a limbii române, în care toate structurile de bază cu obiect direct
- Structurile de la (5) la ( 1 1 ) , precum şi (13), (14) au în comun absenţa (reprezentat prin peAGN) au şi Subiect.
constituentului Obdir; sunt, deci, structuri intranzitive. Dintre, acestea, (9), ('0)5'
mo< -<ln
(11) au în comun ocurenţa constituentului Atributiv, iar (6), (7), (10), (11) al1"
comun ocurenţa constituentului Obind. ntar •
- Structurile (12) şi de la ( 1 5 ) la (22) se caracterizează prin ocure^
constituentului Obdir; sunt, deci, structuri tranzitive. Dintre acestea, (12) este (>. wviii'ic?-' de '.- > btmt- -rea
structură tranzitivă cu atributiv, iar (19), o structură tranzitivă cu obiect secundar-

' > l'a)

93 Structura (18) numără opt termeni, dar amintim aici că Pasivul şi Reflexivul se aleg succesi
rbu!
simultan (vezi observaţia de la (t)) şi, deci, nu pot fi coocurente. V a«ţ:Ui -.r.'m A .t J f.
fţ,.€.a
f
.
94 în (l), (2), (3), referirea la persoană se realizează prin Obind, iar în (4), prin Obprep. 80
s (?>t**»iŞ o r
6ntru dis
tincţia „categorial" /funcţional, vezi Introducere.* 7.2.
• • • • • • « • î * .• •:,«;•.- r>3rb7"-- • ..-.v iste»»; -jis:
s
'nta*=
"" a grupului verbal
81
turu- - ' -""•• m-.iu-u sreagul; Mama^PAUE^copilul adoarme =>
AL IV-LEA Mama ' joarme copilul. Tipul (a) se caracterizează prin prezenţa unui verb
cu formă
CONSTRUCŢII REZULTATE DIN TRANSFORMARE ciiimbată în construcţia de bază intranzitivă şi în construcţia tranzitivă
neS
sformată. ceea ce se numeşte ergativitate. Trăsătura ergativităţii se
1. Factitivul; manifestă
2. Pasivul; n schimbarea poziţiei sintactice între constituenţii subiect şi obiect

3. Reflexivul; direct
4. Reciprocul; hiectul devine obiect direct sau invers), fără nici o modificare în
5. Construcţii nedefinite; forma
6. Impersonalul; \erbului5.
7. Atributivul „transformat"; (b) Cauzativele „morfologice", obţinute printr-o transformare de
8. Construcţii nominalizate; felul:-
9. Forme verbale nepersonale; ,- T*uri/eAFAC*eI este bătrân => Necazurile îl îmbătrânesc;
10. Propoziţii subordonate. Medicamentele*
\f 6t'*'M
FACLEI este sănătos =>Medicamentele îl însănătoşesc; lon^FACE^noi
suntem tivi => Ion ne activizează6. Ceea ce caracterizează tipul (b) este
1. Factitivul existenţa unei1 elatii morfologice (afixale) între adjectivul sau substantivul
1.1. Tipuri de construcţii cauzative în limba română; construcţiei de bază şi verbul tranzitiv transformat, şi anume:
1.2. Transformarea cauzativă (=cauzativizarea); 1. Raj (sau Rsb) + Sufvb, unde Raj semnifică radicalul unui adjectiv,
1.3. Opoziţiile cauzativ /noncauzativ şi progresiv /static; Rsb,
1.4. Productivitatea construcţiilor cauzative; radicalul unui substantiv, iar Sufvb, un sufix din flexiunea verbului. Sufvb se
1.5. Limitele modelului lui N. Chomsky; Bibliografie. poate
realiza fie ca sufix al verbelor în -/ (ex. acru - acri, adânc - adânci,
1.0. Verbele şi construcţiile factitive îşi găsesc explicaţia în orientările albastru -
transformaţionale post-chomskyene (McCawley, Lakoff, Postai, Lyons), care iau în albaştri, aspru - aspri, cuminte - cuminţi, curat - curaţi, domestic -
consideraţie nivelul prelexical (aşa-numitele transformări „prelexicale") 1 şi domestici,
structura cazuală (semantică) a construcţiilor verbale2. domol - domoli, faged - frăgezi, gârbov - gârbovi etc.), fie ca sufix al verbelor în
O amplă teorie a factitivului apare la John Lyons 3, care împarte verbele -a
tranzitive în două clase: a) verbe tranzitive de bază, fundamentale (ex. citi, lucra, (ex. calm - calma, complet - completa, curb - curba, definitiv - definitiva,
mânca, scrie) şi b) verbe cauzative (^factitive), obţinute printr-o operaţie de deştept -
„cauzativizare", cauzativizarea fiind o transformare prelexicală 4. în funcţie de deştepta, dublu - dubla, egal - egala, ghebos - gheboşa, îngust - îngusta), fie
rezultatul cauzativizării, Lyons distinge patru tipuri de verbe şi construcţii cauzative ca
(= factitive) şi anume: 1) cauzativele „ergative"; 2) cauzativele „morfologice"; 3) sufix al verbelor în -/(ex. amar - amărt, chior - chiori);
cauzativele „lexicale"; 4) cauzativele „perifrastice". 2. Raj (sau Rsb) + -iza (ex. activ - activiza, actual - actualiza, banal
-
1.1. Tipuri de construcţii cauzative în limba română banaliza, concret - concretiza, cristal - cristaliza, democrat - democratiza,
familiar
Cele patru tipuri de construcţii cauzative stabilite de John Lyons sunt - familiariza, fertil - fertiliza);
prezente şi în limba română, şi anume: 3. Raj + -ifica (ex. amplu - amplifica, clar - clarifica, divers -
(a) Cauzativele „ergative", obţinute printr-o transformare de tip u'- diversifica,
Frigul*FACE^piatra crapă=> Frigul crapă piatra; Vântul*FACE*steagw intens - intensifica, simplu - simplifica, solid - solidifica);
1 Vezi Introducere, § 5. 4. a- + Raj + Sufvb; Sufvb se poate realiza fie ca sufix al verbelor în -a
2 Idem, § 4.
3 Cf. Linguistique generale. Introduction ă la linguistique theorique, Paris, Larousse, 1970. § %•
(ex.
8.3., p. 268-297. grav - agrava, profund - aprofunda), fie ca sufix al verbelor în -/ (ex.mut-
4 Pentru caracteristicile acestei transformări vezi infra, § 1.2 *> amuţi,
surd - asurzi);
82 (*•„
5. î m- (în-) + Raj (sau Rsg ) + Sufvb; Sufvb se poate realiza ca sufix
al
verbelor în -a (ex. bun - îmbuna, pestriţ - împestriţa, proaspăt - împrospăta,
puţin -
împuţina, drept - îndrepta, fierbinte - înfierbânta, gras - îngraşă, gros -
îngroşa)
sau ca sufix al verbelor în -/ (ex. bătrân - îmbătrâni, blând - îmblânzi, bogat -
îmbogăţi, bolnav - îmbolnăvi, aspru - înăspri, cald - încălzi, cărunt - încărunţi, creţ
•mcreţi, des - îndesi).
La aceste relaţii afixale trebuie adăugat un inventar de modificări ale
radicalului (ca, de exemplu: a /ă: albastru - albaştri, e/ă: rece - răci, o/u: uşor
-u$ura, oa/o: proaspăt - împrospăta, modificări vocalice determinate de schimbarea
^centului, sau t/ţ: cuminte-cuminţi, d/z: fraged- frăgezi, d/j: rotund - rotunji, z/j:
Q1
"z - îndârji, s/ş: ghebos - gheboşa, c/c: sărac - sărăci, g/g: lung - lungi,
Codificări consonantice comune cu cele din flexiunea adjectivului).
(c) Cauzativele ,,lexicale", obţinute printr-o transformare de felul:
Ofl
FACE^Gheorghe moare => Ion omoară pe Gheorghe. în (c), între verbul
"tranzitiv de bază şi verbul tranzitiv transformat există o relaţie lexicală: muri -
Cf. John Lyons, lucr. cit., § 8.2. tflf , ţ».,
e
zi infra, tipul (d"), unde apare o construcţie sinonimă cu (b). /(**«*-,.» a.

83
(d) Cauzativele „perifrastice", în cazul cărora nu se produce înglobar ^bătrânesc).
(încorporarea) în structura semantică a verbului intranzitiv a morfemului cauzat-* în esenţă, cauzativizarea înseamnă derivarea verbelor tranzitive cauzative
FACE, acesta păstrându-se în construcţia transformată. Deosebim, în interio ' V
clasei (d), două situaţii: rul factitive) din verbe intranzitive „nonagentive".
1
(d ) Vântul^FACE^pălăria cade; Teama^FACE^copilul tremur- 1.3. Opoziţiile cauzativ /noncauzativ (=factitiv /nonfactitiv) si progresiv /
Antinevralgicele^FAC^durerea trece, în (d1) constatăm absenţa verbelor tranzit'0
ir /=eventiv / noneventiv)
corespunzătoare (construcţiile *Vântul cade pălăria, *Teama tremură cop// f sffli"- '
*Antinevralgicele trec durerea sunt nereperate). Opoziţia sintactică intranzitiv (structură de bază) / tranzitiv (structură
(d") Necazurile îl fac bătrân, Medicamentele îl fac sănătos, El ne face acti • nsformată) se asociază cu două opoziţii semantice: a) opoziţia nonfactitiv / f
Comun cu (d') este caracterul „perifrastic" al construcţiei cauzative, manifestat prj titiv (sau, în alţi termeni, noncauzativ / cauzativ), explicabilă prin inserţia '•
prezenţa în structura de suprafaţă a morfemului cauzativ FACE. Ceea ce deosebest corporarea) în structura semantică a verbului intranzitiv de bază a morfemului
acest tip de (d1) este structura propoziţiei a doua: CopulativASubiectAAtributiv Cauzativ FACE; b) opoziţia static / progresiv (sau, în alţi termeni, noneventiv /
Caracterul asemantic al copulativului permite suprimarea lui fără pierdere H eventiv), explicabilă tot prin încorporarea lui FACE, care prezintă trăsătura
informaţie semantică, suprimare urmată de repoziţionarea subiectului, şi anume- semantică [+ Progresiv] (=[+Eventiv]). Deducem de aici că trăsăturile semantice
Necazurile^FAC^el este bătrân => Necazurile^FAC^el bătrân => Necazurile îl fac
r+Factitiv] şi [+Progresiv] sunt coocurente.
bătrân)7.
Comparând construcţiile intranzitive de bază: Piatra crapă, El este activ,
Construcţiile din (d") şi (b) sunt sinonime (vezi Necazurile îl fac bătrân =
El este bătrân, Gheorghe moare cu construcţiile tranzitive transformate: Vântul
Necazurile îl îmbătrânesc), fiind obţinute din aceeaşi construcţie de bază, prin
crapă piatra, Ion ii activizează, Necazurile îl îmbătrânesc, Ion omoară pe
variante diferite ale transformării cauzative.
Gheorghe, se constată că, din punct de vedere semantic, verbele tranzitive
transformate (crăpa, activiza, îmbătrâni, omorî) sunt decompozabile în:
1.2. Transformarea cauzativă (=cauzativizarea)
intranzitivul ,,crăpa"A[+Factitiv]A[+Progresiv]; adjectivul „activ"A[+Factitiv]A
A
[+Progresiv]; adjectivul ,,bătrân"A[+Factitiv]A[+Progresiv]; verbul „muri"A
în transformarea cauzativă, construcţia de bază este intranzitivă şi A
nonagentivă, adică o construcţie fără obiect direct, în care nominalul subiect nu [+Factitiv]A[+Progresiv].
este „agent" (=autor al acţiunii); ex. piatra crapă (unde subiectul este „pacient"), el
1.4. Productivitatea construcţiilor cauzative
este activ, el este bătrân (unde pe poziţia subiectului apare un „experimentator")8.
Transformarea constă în inserţia, în construcţia de bază intranzitivă, a Comparând cele patru tipuri de cauzative sub aspectul productivităţii lor în
morfemului cauzativ FACE şi a „agentului" sau „cauzalului" implicat de acest limba română, se constată că cel mai productiv este, fără îndoială, tipul (b), deci
morfem9 (ex. lon^FACE^el este activ, unde apare „agentul", Necazuriler^FAC^el tipul cauzativelor „morfologice". Productivitatea procedeului se manifestă în faptul
este bătrân, unde apare „cauzalul"), iar pentru tipurile (a), (b), (c), inserţia că la un procedeu de derivare vechi (cu prefixele în-10, a-11 sau numai prin alipirea
morfemului cauzativ este urmată de înglobarea lui în structura semantică a verbului unui sufix flexionar verbal) se adaugă mijloace recente (neologice) de derivare
intranzitiv de bază, ceea ce are ca urmare apariţia unui nou verb (ex. activiza, (Vezi sufixele -/za, -///ca12 sau prefixul neologic a- din agrava, aprofunda^), în
îmbătrâni). Din punct de vedere sintactic, cauzativizarea determină apariţia, in limba actuală, şi în special în aspectul ei ştiinţific, cel publicistic sau în limbajul
poziţia de subiect, a „agentului" (ex. Ion ne activizează, Ion clarifică lucrurile criticii literare, formaţiile cauzative de tip (b) abundă. Pentru exemplificare, cităm
Părinţii l-au cuminţit, Părinţii l-au domolit) sau a „cauzalului" (ex. Necazurile " câteva formaţii recente în -iza, neînregistrate în dicţionare (unele creaţii au caracter
îmbătrânesc, Căldura veste/este florile, Boala l-a debilitat, Neglijenţa l-° pontan, ad-hoc): acutiza, angeliza, astraliza, compatibiliza, conceptualiza,
îmbolnăvit), iar, în poziţia obiectului direct, a subiectului „nonagentiv" dm onflictualiza, conştientiza, cosmiciza, deliriciza, dezideologiza, desacraliza,
la
7 Acest tip de transformare duce la obţinerea unui atributiv „de suprafaţă", care va fi discutat, în m <ecticiza, diamantiza, esenţializa, excepţionaliza, literaturiza, logiciza, e
special, în § 7. oncoliza, neantiza, optimiza, poematiza, reamatoriza, ritualiza, semiotiza,
• s ta
8 Categoriile „agent", „pacient", „experimentator" aparţin teoriei semantice filmoriene ( ve ^ nţializa, tradiţionaliza, verticaliza şi câteva formaţii recente neafixale: „„
attl
Introducere, § 4). . izi „a face cărămiziu", chintesenţia, idioţi (cu sens ironic), oculta, individua, 'ora.
9 „Agentul" şi „Cauzalul" sunt două categorii semantice distincte deosebindu-se, pe de o P arte'|tj F|
oraŞuteu,/Ve/«u/î«-/w-, p. 50-51, în SMFC, II •*.,! A, ,..,( .,:
nivelul restricţiilor selecţionale: [+Animat], pentru ,,Agent"[-Animat], pentru „Cauzal", iar. pe « e aţn piuţa Asan, Prefixul a- < lat. ad-, p. 11, 15, în SMFC, II. .ţ ;. **n»w-"
parte prin implicaţiile lor sintactice (vezi, de exemplu, modul diferit de legare faţă de ver ^
construcţiile pasive. „Agentul" este legat obligatoriu prin de, în variaţie liberă cu de către (ex. Car ^ 13 Cf' baura Vasiliu, Sufixele verbale româneşti noi, în SMFC, III, p. 99 şi urm.
se citeşte de (către) elevi), în timp ce „Cauzalul" se leagă de verb prin alte prepoziţii (ca Flor"e a Asan, lucr. cit.
veştejesc la căldura)).
85
84
este puţin reprezentat în limba română. Ergativitatea este mai puţin frecventă fa 2.7. Concepţia curentă asupra pasivului;
română decât în alte limbi (engleză şi chiar franceză) 14. 2.2. Definiţia pasivului;
Tipurile (d') şi (d") sunt posibile şi frecvente în toate aspectele limbi' 2.3. Relaţia dintre opoziţiile activ / pasiv şi definit / nedefinit;
române (limbă veche, limbă actuală, limbă populară, limbă literară): ex. (d 1): Elm- 2.4. Transformarea pasivă;
face să râd, El mă face să renunţ; ex. (d"): El mă face activ, El mă face sănătos Dar, 2.5. Variantele pasivului şi productivitatea lor;
în timp ce în franceză, cauzativizarea prin faire se plasează la nivel 2.6. Construcţii ambigue; Bibliografie.
gramatical, faire având statut de verb auxiliar 15, în română, acelaşi tip d e
cauzativizare se realizează la nivel lexical. 2.1. Concepţia curentă asupra pasivului
•4),
7.5. Limitele modelului lui N. Chomsky Relaţia activ - pasiv este o relaţie sintactică, definită, în mod curent, prin
următoarele trei caracteristici:
în limitele modelului transformaţional clasic, cel ales de noi pentru a) obiectul direct al construcţiei active devine subiect în construcţia pasivă;
descrierea din acest curs 16, întreaga analiză se desfăşoară la nivel sintactic, şi nu a) subiectul construcţiei active devine obiect prepoziţional (legat de verb prin de
cazual (semantic) şi la nivel lexical, şi nu prelexical. Prin urmare, din punctul de sau de către} în construcţia pasivă;
vedere al acestei descrieri, toate verbele tranzitive, indiferent de istoria lor c) verbul îşi modifică forma din formă activă în formă cu auxiliar (laudă - este
derivativă prelexicală, deci indiferent de faptul că se obţin sau nu prin inserţia lăudatCă)) sau din formă activă în formă reflexivă cu se (construieşte - se
(încorporarea) în structura lor semantică a morfemului cauzativ FACE, sunt verbe construieşte}^.
de bază, fiind introduse prin reguli lexicale în şirurile preterminale 17. De exemplu, S-a arătat19 că, deşi aceste condiţii se realizează concomitent în numeroase
în şirul preterminal: VAMPANominalANANominalAAc, se pot introduce atât verbe construcţii pasive, ele sunt, într-o anumită măsură, independente una de alta. Astfel,
tranzitive ca: mânca, citi, lucra, cât şi verbe tranzitive ca: omorî, crăpa, activiza, (a) poate apărea în condiţiile nesatisfacerii lui (b) şi (c): este cazul tuturor
îmbătrâni, fiind nerelevant faptul că ultimele, spre deosebire de primele, sunt construcţiilor ergative (ex. Ei încep discuţia /Discuţia începe, Ei fierb apa /Apa
rezultatul unei transformări prelexicale cauzative. fierbe, Seceta a secat fântânile / Fântânile au secat, Necazurile l-au îmbătrânit / El
De asemenea, din punctul de vedere al acestei descrieri, este nesemnificativ a îmbătrânit}. De asemenea, (a) şi (c) pot apărea independent de (b): este cazul
faptul că unele verbe tranzitive sunt „agentive", iar altele (ca debilita: Boala l-a tuturor construcţiilor pasive (cu auxiliar, dar mai ales cu reflexiv) cu subiectul „de
debilitat, frăgezi: Căldura frăgezeşte aluatul, îmbătrâni: Grijile l-au îmbătrânit, adâncime" neexprimat, deci al construcţiilor pasive nedefinite (ex. Podul a fost
îmbujora: Emoţia l-a îmbujorat) sunt „nonagentive". construit / Podul s-a construit}2®.
Analiza factitivului este, aşa cum a semnalat şcoala semanticistă post- Pe de altă parte, s-a arătat că (a) se realizează şi în condiţiile selecţiei altor
chomskyană, nerezolvabilă în termenii analizei transformaţionale clasice. Concesia mărci reflexive în afară de se, deci în condiţiile selecţiei lui mă, te, ne, vă21 (ex.
pe care am făcut-o noi discutând factitivul se explică prin dorinţa de a sugera unele Gândul plecării mă nelinişteşte J Mă neliniştesc la gândul plecării, Fizica mă
limite ale modelului transformaţional strict sintactic şi prin nevoia de a justifica preocupă / Mă preocup de fizică, Filmul mă pasionează / Mă pasionez de (după)
unele aspecte din analiza pasivului. •«, film, Soarele mă bronzează / Mă bronzez la soare, Cinstea mă caracterizează / Mă
Caracterizez prin cinste).
BIBLIOGRAGFIE M. Strâns legat de această ultimă observaţie, trebuie subliniat şi faptul că
Pentru analiza factitivului românesc, să se consulte şi: Rita Chiricuţă- satisfacerea condiţiilor (a), (b), (c) nu înseamnă obligatoriu selecţia lui de sau de
Marinovici, Sensul factitiv-cauzativ al verbelor româneşti, în CL, IX (1964), l, către. Sunt construcţii în care nici una dintre aceste prepoziţii nu este acceptată,
p.53 şi urm.; Ivan Evseev, Semantica verbului, Ed. Facla, 1974, p. 94-114;
"ind posibile alte legături prepoziţionale, şi sunt construcţii în care de nu apare în
Emeric Papp, Marina Rădulescu, Verbe şi construcţii cu sens factitiv-cauzativ w v
limba română, în LR, XXIV (l975), 2, p. 101 şi urm. anaţie liberă cu de către, aşa cum se întâmplă în cazurile semnalate de gramaticile
curente (Vezi construcţiile: Cinstea mă caracterizează / Mă caracterizez prin
'nste, Vitaminele l-au însănătoşit / El s-a însănătoşit cu vitamine, Soarele mă
r
°nzează / Mă bronzez la soare, Căldura usucă plantele / Plantele se usucă la
i •
(L, * asiliu, Golopenţia. Sintaxa, p.276 . Autorii fac, însă. următoarea observaţie asupra
i": ' condiţiei • >---transpunerea subiectului în funcţie de complement de agent nu este caracteristică...,
14Vezi, în acest sens. observaţiile din secţiunea următoare (§ 2.5.). 'l*'* -?ţi>'ţ '• deoarece
15Ct. Cristea. Grammaire structurale, § 4.5.4.3. .*•' ' .iîA «i 19 v^3 a§entu'u' - respectiv, a subiectului în structura de adâncime - nu este în vreun fel relevantă".
16Vezi Introducere, § 7.1. ;-/-rfte*.v.*.;. ..,nn*tt r; 2Qy£z! J°hn Lyons, Linguistique generale. Introduction ă la linguistique theorique, § 8.3.3. w
17Pentru conceptul de şir preterminal. vezi Introducere. § 5. .»'."> -™rt ,u«*/ i-;' 2] p*!zi 5' observaţia din Vasiliu, Golopenţia, lucr. cit. A ' *^J
u
Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 25. .-'(.• i •'-'8 •] •• *"
86
87
călăuzesc / Mă călăuzesc după principiile tale. Norii acoperă cerul / Cerul es 7 " ' ndensează, Durerea se calmează, Maşina se defectează, Terenul se degradează
acoperit de (cu) nori, Aceste elemente compun noul produs / Noul produs
6
compune din... , Războiul l-a îmbogăţit / El s-a îmbogăţit din (de pe urm \ De asemenea, trăsătura (c) este posibilă, dar nu este obligatorie, ceea ce
război(ului) etc.). în exemplele date, legarea de verb a subiectului „de adâncime/- - c-amnă că subordonăm pasivului şi toate construcţiile ergative (ex. Şedinţa
devenit obiect prepoziţional se realizează prin prepoziţiile: prin. cu, la, după, di \ ,epe, Fântânile seacă. El îmbătrâneşte).
de pe urma. 'r'L Definiţia dată, neutră din punctul de vedere al relaţiilor semantice, anulează
Limitarea construcţiei pasive, pe de o parte, numai Ia forma se . -tarea pasivului la structura Verb AAgentAPacient. Potrivit definiţiei date,
reflexivului, iar, pe de altă parte, numai la prepoziţiile de şi de către (vezi condiţii] •'pretăm ca fjjncj pasjve orjce construcţii îndeplinind condiţia (a), indiferent de '
(b) şi (c)) nu-şi găseşte justificarea în termeni sintactici, ci în termeni semantici uctura | o r s em a ntică. deci indiferent de faptul că au structura
este vorba de restrângerea pasivului la structura „cazuală" (eemanticâi VerbAAeentAPacient sau structurile: Verb ACauzalAExperimentator, Verb A A|
A
VerbAAgentAPacient. Numai în condiţiile „Pacientului" devenit subiect, care se nSţrurnent Experimentator, VerbACauzalAPacient. Urmarea este că şi alte
caracterizează selecţionai prin [-Animat], se justifică alegerea, dintre formele de construcţii reflexive în afara celor cu se pot fi pasive; şi alte mărci prepoziţionale în
reflexiv, numai a lui se; numai în condiţiile „Agentului" devenit obiect afara lui de şi de către apar în construcţiile pasive.
prepoziţional, care se caracterizează selecţionai prin [+Animat] (de cele mai rnulte Avantajele acestei mai largi definiţii constau în posibilitatea de a stabili
ori, [+Uman]), se justifică alegerea, în variaţie liberă, a mărcilor prepoziţionale de legătura „derivaţională" (de istorie derivativă) între o construcţie tranzitivă şi una
şi de către, în situaţia altor structuri „cazuale", cum ar fi: Verb ACauzalA intranzitivă, reflexivă sau nereflexivă (să se compare construcţiile: Efortul a
Experimentator. VerbAInstrumentAExperimentator, alte reflexive decât se şi alte agravat boala / Boala s-a agravat, Ei încep şedinţa /Şedinţa începe), care, altfel, ar
legături prepoziţionale decât de şi de către apar în construcţiile pasive (vezi fi independente, constituind fiecare o construcţie de bază. S-ar pierde, astfel,
construcţiile: Vitaminele m-au refăcut /M-am refăcut cu vitamine, Antinevralgicele legătura semantică dintre construcţii şi identitatea semantică a verbului din
mă calmează /Mă calmez cu antinevralgice^ unde se realizează structura construcţia tranzitivă şi cea intranzitivă, în condiţiile în care modelul de descriere
VerbAInstrumentAExperimentator, sau construcţiile: Grijile m-au îmbolnăvit /M-am ales nu ne permite analiza verbelor tranzitive factitive ca fiind derivate din verbe
îmbolnăvit din cauza grijilor. Gândul acesta mă nelinişteşte / Mă neliniştesc la intranzitive nonagentive24, deci nu permite stabilirea unei legături „derivaţionale"
acest gând, unde se realizează structura VerbACauzalAExperimentator). între ele, singura modalitate de a le lega „derivaţional" este legarea lor prin pasiv. -v
Condiţia semantică, constând în restrângerea pasivului la structurile '«3
VerbAAgentAPacient, deşi nu apare expres formulată, este implicată în toate 2.3. Relaţia dintre opoziţiile activ /pasiv si definit /nedefinit ''^'
analizele pasivului. Prin urmare, în mod curent, pasivul se delimitează pe baza a
trei trăsături sintactice (vezi (a), (b) şi (c)) şi pe baza unei trăsături semantice: Un alt aspect important al discuţiei noastre este subordonarea faţă de
VerbAAgentAPacient. opoziţia activ / pasiv a unei noi opoziţii: definit / nedefinit, opoziţie care poate lua
fie forma: agentiv (=personal) / nonagentiv (=impersonal), în cazul verbelor care
2.2. Definiţia pasivului presupun „Agent" (ex. El construieşte casa / Casa se construieşte, El taie pădurea /
Pădurea se taie), fie forma: cauzativ (=factitiv) / noncauzativ (=nonfactitiv), în
Punctul nostru de vedere este, într-o oarecare măsură, diferit de cel cazul verbelor care presupun „Cauzal", şi nu „Agent" (ex. Căldura usucă plantele /
exprimat în mod curent. Faptul că cele trei trăsături sintactice apar şi independent Clanţele se usucă, Seceta seacă fântânile / Fântânile seacă, Grijile îl îmbătrânesc /
una de cealaltă, precum şi faptul că şi alte structuri semantice, în afară de £' îmbătrâneşte).
VerbAAgentAPacient, suferă modificări asemănătoare pasivului ne-au determinat sa Opoziţia agentiv / nonagentiv dă seamă de numeroasele reflexive ale limbii
r
acordăm pasivului o accepţie mai largă, păstrând în definiţia relaţiei activ - P as|v omâne, situaţie în care „sursa" valorii impersonale o constituie neexprimarea
numai trăsătura (a). Deci, singura trăsătură definitorie pentru relaţia activ - P asl este •' gentului"2s. Opoziţia factitiv / nonfactitiv dă seamă de numeroasele verbe
convertirea constituentului obiect direct în subiect23. u
zative ale limbii române, care se organizează în perechi: o variantă tranzitivă şi
în această mai largă accepţie, trăsătura (b) este posibilă, dar nu e s ar
'antă intranzitivă reflexivă sau nereflexivă.
obligatorie, ceea ce înseamnă că subordonăm pasivului toate construcţiile reflex' . r p r e z n , n o n , r e a z r ae aceeaş opozţ ma
cu subiectul „de adâncime" neexprimat (ex. Fereastra se abureşte, Pulsul ^ J pr'nzătoare: definit / nedefinit, opoziţie constând în exprimarea subiectului, fie
accelerează, Ridurile se adâncesc, Mâncarea se afumă, Boala se agra vea (c]e nt- ' ^"le «Cauzal", în construcţia activă, şi, respectiv neexprimarea subiectului
er
22 Deşi de este posibil, de către nu este acceptat (construcţia *Mă pasionez de către fiz> ca »t obiect prepoziţional), în construcţia pasivă. ^
nereperată).
r^. îr^ezT — •i..,-,' -iţi at/
23 Un punct de vedere asemănător apare la Jean Dubois, Grammaire structurale du fran<;ais:le v 25 ye • SuPrai §§ 6, tipul
1.5., (0. modelului transformaţional clasic.
limitele
Paris. Larousse. p. 80-103.
89
88
Cele două opoziţii reprezintă, în fond, realizări ale aceleiaşi opoziţii mai
____ _________------. _ . -------------------------, ^~ .---------~------------. • *~ y ,,< «-&*- 111- •

"ci porneşte maşina, şi „Cauzal": Schimbarea de temperatură porneşte ploaia şi,


într-o gramatică transformaţională, construcţia pasivă se explică printr- urmare, porni satisface toate cele trei variante ale pasivului: Maşina este pornită ;
transformare pasivă, anunţată, în structura de bază. de simbolul Pasiv, coocurem aceeaşi oră. Maşina se porneşte, Maşina porneşte.
obligatoriu cu simbolul Obdir26. De altfel, trebuie subliniat că puţine sunt verbele care realizează o singură jantă
Transformarea pasivă determină trecerea obiectului direct în pozitj a pasivului: putea realizează numai varianta (2) (ex. Orice se poate, dar nu va' admis:
subiectului şi a subiectului în poziţia unui obiect prepoziţional (ex. elevul cite?t *Orice este putut, *Orice poate), nevoi realizează numai varianta (1) fSx El este
cartea => cartea este citită de elev). Prin pasivizare, verbul ajunge „inapt" nevoit să plece™), iar amuţi şi surzi realizează numai varianta (3) (ex. Fi surzeşte,
sintactic de a admite vecinătatea unui obiect direct, deci a unui nominal ţ n El amuţeşte, dar nu este admis *El este surzit, *El este amuţit, şi nici *£/ se
acuzativ27. surzeşte, *El se amuţeşte).
Sunt susceptibile de a realiza opoziţia activ / pasiv numai verbele Majoritatea verbelor realizează două sau mai multe variante ale pasivului.
tranzitive, singurele care admit vecinătatea unui obiect direct, vecinătate implicata Satisfacerea construcţiilor (1) şi (2) este un fapt adesea semnalat31. Alteori, pentru
obligatoriu de o transformare pasivă. Verbele intranzitive, care, prin definiţie, nu acelaşi verb, sunt posibile variantele (1) şi (3) şi nu este admisă (2) (ex. El este slăbit.
satisfac combinarea cu obiectul direct, rămân în afara opoziţiei activ / pasiv. El slăbeşte: El este încărunţii, El încărunţeşte: El este îmbătrânit, El
îmbătrâneşte, dar nu sunt admise construcţiile: *El se slăbeşte, *El se încărunţeşte,
Indicaţii de ordonare: *El se îmbătrâneşte). Alteori, sunt posibile toate variantele (ex. Producţia este
sporită, Se sporeşte interesul, Venitul sporeşte: Maşina este oprită, Maşina se
Orice transformare pasivă poate fi urmată de o transformare de nedefinire opreşte, Maşina opreşte în staţie: Geamul a fost spart de copil, Geamul s-a spart,
(suprimare) a subiectului „de adâncime", subiect care, în urma transformării pasive a Urciorul a spart; Paharul este crăpat, Paharul s-a crăpat, Paharul a crăpat).
devenit obiect prepoziţional (ex. oricine citeşte cărţi => se citesc cărţi de către între variante nu există o echivalenţă semantică perfectă: diferenţa vizează
oricine (=pasivizare) => se citesc cărţi (=nedefinirea „agentului"); ceva usucă caracterul „definit" sau „nedefinit" al construcţiei. Variantele (2) şi (3) se deosebesc
plantele => plantele se usucă la ceva (=pasivizare) => plantele se usucă adesea de (1) prin „nedefinire", rezultată fie din neexprimarea „Agentului", fie din
(=nedefmirea „cauzalului"))28. neexprimarea „Cauzalului". Astfel, construcţiile: Geamul s-a spart şi Urciorul a
Transformarea de suprimare a subiectului „de adâncime" asigură spart se deosebesc amândouă de Geamul este spart de copil sau de Geamul este
producerea tuturor construcţiilor pasive nedefinite şi explică asocierea valorilor spart de vânt prin „nedefinire", neexprimarea subiectului „de adâncime"-'2.
„pasiv" şi „nedefinit" în numeroase construcţii pasive româneşti. .^ c ,ţ Existenţa mai multor variante de pasiv permite diferenţierea semantică între
»../•' .•« construcţii, mergând de la diferenţe semantice foarte mici, nesesizabile (compară
2.5. Variantele pasivului si productivitatea lor . f ., tt , .ţ, •< construcţiile: Ploaia porneşte - Ploaia se porneşte: Copacii îngălbenesc -Copacii se
i'' f i U* îi ' . . . îngălbenesc), până la tendinţa de constituire a variantelor în construcţii (respectiv, în
Definind pasivul prin trăsătura (a)29, recunoaştem, în cadrul pasivului, trei verbe) de-sine-stătătoare (compară construcţiile: El este slăbit - El slăbeşte ;
variante, determinate de realizările morfemului de pasiv (ca: auxiliar, reflexiv, Geamul este spart de copil - Urciorul a spart). Ca manifestare a sensurilor
zero), şi anume: l. varianta cu auxiliar; 2. varianta reflexivă (cu se sau oricare alt diferite, constatăm preferinţe selecţionale diferite ale diverselor variante. Intre
reflexiv); 3. varianta ergativă. variante există şi diferenţe de productivitate.
Alegerea unei variante sau a alteia depinde de compatibilităţile semantice In ansamblul limbii române, trebuie semnalată marea productivitate a
ale verbului: verbele „agentive", adică verbele care acceptă în poziţia subiectului Briantei (2), atât în realizarea cu se, cât şi în realizarea cu alte reflexive.
un „Agent", preferă variantele (l) şi (2); verbele „nonagentive", adică verbele care ^oductivitatea acestei variante se explică, pe de o parte, prin preferinţa faţă de
nu admit „Agent", preferă, variantele (2) şi (3). Nu înseamnă, însă, că o imixtiune f ex'yul pasiv în limba populară33, iar, pe de altă parte, prin mulţimea tranzitivelor
nu este posibilă: un verb nonagentiv ca: pasiona poate satisface şi o construcţie"6 itive34, care aleg, în mod curent, dintre variantele pasivului pasivul reflexiv.
tip (1) (ex. Sunt pasionată de (după) ... ), iar un verb agentiv ca: începe p°ae . In ansamblul limbii române, varianta (3), reprezentând fenomenul
satisface şi o construcţie de tip (3) (ex. Şedinţa începe). Nu trebuie uitat că une prg, IV|făţii, este mai puţin productivă decât variantele (1 ) şi (2) şi mai puţin
verbe admit, succesiv, şi „Agent", şi „Cauzal", ceea ce determină posibili tate Activă decât în alte limbi, în comparaţie cu engleza, de exemplu, dar şi în
26 Pentru natura acestui constituent şi pentru relaţiile lui cu alţi constituenţi ai grupului verbal, 3rye,• ,?a actuală, nevoi nu apare nici în construcţie activă. 32Asj
capitolul al 111-lea. §2.10. f s0f ^ra>n.Acad. I, §201.
27 In construcţii pasive ca: Elevul este învăţat de profesor gramatică. El este întrebat de P ,^{\ •Vntu] n V nseamnă că var >anta ( 1 ) nu poate da şi ea realizări nedefinite, prin neexprimarea
lecţia, nominalele gramatică şi lecţia funcţionează ca obiecte secundare, şi nu ca obiecte directe 3
3 rjf „ Ul sau a ..Cauzalului" (ex. Geamul este spart).
capitolul al IlI-lea, § 2.4.). 34
Ve>i m-Acad.\, §201. . .,
28 Pentru transformarea de nedefinire. vezi infra, § 5. '•' !i> '""' " ' Su
Pra, § l A., observaţiile privind marea productivitate a verbelor şi a construcţiilor factitive.
29 Vezi supra, § 2.2.
91
90
Să se compare, în acest sens. următoarele construcţii paralele din română «• a) Pentru examinarea pasivului dintr-o perspectivă transformaţională, vezi:
engleză: John moved the stone - The stone moved şi Ion a mişcat piatra - Piatra s- Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 276-281; Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 25-30.
mişcat; The boy broke the window - The window broke şi Băiatul a spart geamul* b) Alte aspecte din analiza pasivului românesc apar în: Gram. Acad. I, § 201;
Geamul s-a spart; John rolled the ball down the hill - The ball rolled down the hiu Finuţa Asan, Raportul dintre diateze şi tranzitivitate, în SCL, XI (1960), 3, p. 341
şi Ion a rostogolit mingea - Mingea s-a rostogolit etc. Spre deosebire de engleză " şi urm.; Struct. morf., p. 196 şi urm.; Rodica Orza, Exprimarea raportului
gramatical pasiv în limba română, în CL, XVI (1971), 2, p. 365 şi urm.; Limba '^l
română, trecerea obiectului direct în poziţia subiectului determină modificai-J 1 rom. cont. I, p. 201-203; Laurenţiu Theban, Transitivite semantique etvoix '**
formei verbului, şi anume: apariţia formei reflexive. syntaxiqne en roumain, în RRL, XVII (1972), l, p. 45 şi urm. •>"-
Urmărind inventarul de verbe ergative dat de Jean Dubois pentru lirnk c) Pentru perspectiva contrastivă, vezi: Tatiana Duţescu, The contrastive ff
franceză15, se constată că, în foarte multe situaţii (dintre care unele sunt chia analysis of the ..Passive" in Romanian and English: Definitions and Methodologjfc
înrudite etimologic), corespondentul românesc nu are caracteristicile ergativitătii în REC AP, 1972. p. 103 şi urm. ".
Să se compare construcţiile: Le soleil brunit la peau - La peau brunii au soleil s'
Soarele bronzează pielea - Pielea se bronzează la soare; Le soleil chauffe la piece
-La piece chauffe au soleil şi Soarele încălzeşte piesa - Piesa se încălzeşte la soare j Reflexivul r*>
Ca a change la situation - La situation a change şi Asta a schimbat situaţia '-
3. L Tipuri de construcţii cu semnificaţie „ reflexivă ";
Situaţia s-a schimbat; Le medicament guerit le malade - Le malade guerit şi
Doctoria vindecă bolnavul - Bolnavul se vindecă ; II a double son profit - Son 3.2. „Sursa" valorii reflexive. Opoziţia reflexiv/nonreflexiv; tcioqioanî
profit a double şi El si-a dublat profitul - Profitul s-a dublat; II tourne la clefdans 3.3. Transformarea reflexivă; ; / \isla i

la serrure - La clef tourne dans la serrure şi El învârte cheia în broască - Cheia se 3.2. Distincţii în interiorul clasei verbului din punctul de vedere al ->i
învârte în broască; Ce regime va l'engraisser - Ă ce regime ii va engraisser şi opoziţiei reflexiv / nonreflexiv;
Acest regim îl va îngraşă - El se va îngraşă cu acest regim; L'abces gonfle sa joue 3.4. Ambiguitatea construcţiilor reflexive; Bibliografie.
-Sa joue a gonfle sous l'effet de l'abces şi Abcesul îi umflă obrazul - Obrazul s-a
umflat din cauza abcesului etc. Spre deosebire de franceză, în toate exemplele 3. J. Tipuri de construcţii cu semnificaţie ,. reflexivă" W
româneşti trecerea obiectului direct în poziţia subiectului antrenează apariţia formei
reflexive a verbului. Prin semnificaţie „reflexivă" înţelegem trecerea (orientarea) acţiunii
Din comentarea acestor exemple rezultă că, spre deosebire de engleză şi săvârşite de subiect tot asupra subiectului. Constituentul Refl, ca purtător al
franceză, limba română este foarte sensibilă la opoziţia sintactică tranzitiv/ semnificaţiei reflexive38, apare în următoarele tipuri de construcţii:
intranzitiv, marcând formal această opoziţie prin apariţia auxiliarului sau a (a1) el se bosumflă, el se burzuluieşte, el se căciuleşte, el se codeşte de la muncă,
reflexivului în construcţiile intranzitive. el se cramponează de ceva, el se dedă băuturii, el se erijează în cunoscător, el se
eschivează de la ceva, el se extaziază, câinele se gudură, el se hazardează, el se
2.6. Construcţii ambigue izmeneşte, el se lamentează, el se lăfăie, el se mândreşte cu ceva, el se pretează la
orice, el se prosternează în faţa cuiva etc. (Nici unul dintre verbele din aceste
Toate gramaticile româneşti consemnează ambiguitatea unor construcţii ca: construcţii nu admite apariţia într-un context nereflexiv.);
expoziţia este deschisă, geamul este spart, casa este părăsită^, care pot n (a") s-a ajuns, el se alege cu ceva, el se apucă de lucru, el se aşteaptă la asta, el
se
interpretate "pasiv" sau ca având un nume predicativ exprimat prin participiu. ^comportă bine, el se crede, el s-a legat să..., el se ocupă de copii, el se preface
Ca
în termeni transformaţionali, această ambiguitate îşi găseşte explicaţia in -~, el se pricepe la orice, el se pronunţă favorabil despre... , el se poartă corect,
Se u
posibilitatea de a atribui istorii derivative diferite uneia şi aceleiaşi construcţii ită spre..., se cade să..., se cheamă că n-ai înţeles etc. (în căzu l acestor verbe,
or
suprafaţă. Astfel, construcţia casa este părăsită este susceptibilă de a primi >textul reflexiv asigură actualizarea unui anumit sens, diferit de sensul din
istorii derivative: 1) construcţia de bază cu structura: V ASubiectAObdir este supu oistrucţiile corespunzătoare nereflexive. Să se compare, de exemplu: el s-a ajuns -
mai întâi, unei pasivizări (ex. cineva părăseşte casa => casa este părăsit 0 Alunge acasă; el se alege cu ceva - el alege fructele; el se apucă de lucru - el
cineva) şi apoi unei transformări de nedefmire (suprimare) a „agentului" ( ==> c". "că mingea etc. Contextul reflexiv realizează dezambiguizarea semantică a
uu
este părăsită); 2) construcţia de bază cu structura: V (copulativ) ASubiectAAtribu ^ ' i şi, implicit, delimitarea a două unităţi lexicale.);
are, în poziţia atributivului, un participiu, ceea ce înseamnă aplicarea în preala v°) el se amăgeşte, e! se apără, el se cruţă, el se îmbracă, el se laudă, el se
unei transformări participiale37., ,. v ;i >v/ (,,V£,
disc^'^area făcută aici (şi anume: ..Refl purtător al semnificaţiei reflexive") are scopul să limiteze
35 Vezi litcr. cit., p. 107-113. '•' ' ':"'1' ' ''•• * :"; r
efle ^' n acest paragraf la un anumit t i p de construcţii reflexive ale limbii române. Restul
! : v
36 Vezi Gram. Acad. I, § 201, nota 2,Struct. mor f, p. 196-197. ' ; ^ Ve
zis'!ie'0r sunt examinate în alte paragrafe: pentru reflexivul-pasiv. vezi § 1; pentru cel reciproc, s 4;
37 Transformarea participială va fi disctifătăîn acest capitol. § 9.2Î1.; "'W,< i-- i < Pentru cel impersonal, § 7.
92
93
această clasă construcţiile reflexive caracterizate prin identitatea subiectului şj ' 3.4. Distincţii în interiorul clasei verbului din punctul de vedere al opoziţiei
obiectului direct sau a subiectului şi a obiectului indirect, ceea ce studiile noastre (j reflexiv / nonreflexiv
gramatică numesc construcţii „reflexiv-obiective"39 sau „pronominale obiective"-to\
Oricare din verbele de la (b) are capacitatea de a satisface atât o constructj Nu orice verb al limbii române are capacitatea de a participa la opoziţia
reflexivă, cât şi una nereflexivă (vezi construcţiile nereflexive: el amăgeşte cop//w/ el ,. lexiv / nonreflexiv. Am arătat deja43 că verbele din (a1) şi (a") rămân în afara
mă cruţă, el mă îmbracă, el laudă pe elevi, el spală copilul, el l n '- 'cestei opoziţii. Dar chiar şi alte verbe rămân în afara opoziţiei aici în discuţie, ca
sugestionează; el impune disciplină subalternilor, el spală rufe copiilor, el spnne urmare a imposibilităţii participării lor la transformarea reflexivă.
ceva copiilor). Verbele din clasa: concorda, consta, conţine, curge, rezida..., care se
caracterizează selecţionai printr-un subiect cu trăsătura f- Animat], rămân în afara
3.2. ,,Sursa" valorii reflexive. Opoziţia reflexiv / nonreflexiv opoziţiei reflexiv / nonreflexiv. Verbele din clasa: absolvi (~ pe cineva de ceva),
aclama, acţiona (~ pe cineva în judecată), ademeni, admonesta, adopta (~ un

Ceea ce este comun construcţiilor (a 1 ) şi (a") este obligativitatea copil)' adormi (~ un copil), agrea, amenda, ameninţa, amnistia, ancheta, anunţa (~
contextului reflexiv. Această particularitate contextuală este o reflectare a naturii pe cineva ceva), avansa, avertiza, bănui, binecuvânta, bârfi, brusca, brutaliza...,
inerente a trăsăturii [+Reflexiv], adică a faptului că trăsătura [+Reflexiv] este deşi admit un subiect cu trăsătura [+ Personal], rămân în afara acestei opoziţii,
încorporată în configuraţia semantică a verbelor. deoarece nu satisfac condiţia identităţii subiectului şi a obiectului.
Verbele aici în discuţie, verbe intrinsec reflexive, nu participă la opoziţia Deducem de aici că, în aplicarea transformării reflexive, există o
semantico-sintactică reflexiv / nonreflexiv, întrucât, în toate apariţiile lor, ele se
condiţionare (limitare) selecţionalâ.
caracterizează prin „reflexivitate". „Sursa" valorii reflexive stă, în acest caz, într-o
trăsătură semantică a verbului41. 3.5. Ambiguitatea construcţiilor reflexive
Dimpotrivă, verbele de la (b), care realizează atât construcţii reflexive, cât
şi construcţii nereflexive, participă la opoziţia semantico-sintactică reflexiv / Dată fiind istoria derivativă diferită a reflexivului 44, multe construcţii
nonreflexiv. „Sursa" valorii reflexive este, în acest caz, exterioară verbului, fiind reflexive de suprafaţă sunt ambigue, existând posibilitatea interpretării lor
dobândită în structura de suprafaţă, ca urmare a aplicării transformării reflexive. semantice şi sintactice în mai multe feluri.
O construcţie ca: îmi scriu lecţiile este susceptibilă de a primi două
3.3. Transformarea reflexivă interpretări: o interpretare „reflexivă" („eu scriu mie însumi (pentru mine) lecţiile")
şi alta „posesivă" („scriu lecţiile care lecţii sunt ale mele"), de unde s-a şi născut, în
Transformarea reflexivă implică prezenţa, în structura de bază, a lingvistica românească, controversa: atribut pronominal sau complement indirect45.
constituentului Refl42, purtătorul, în acest caz, al valorii reflexive. Transformarea O construcţie ca: Mă bărbieresc este susceptibilă de a primi două
reflexivă funcţionează în următoarele condiţii: a) prezenţa unui subiect cu trăsătura interpretări semantice: o interpretare „reflexivă" („eu însumi fac operaţia de
[+Personal]; b) identitatea referenţială a subiectului şi a obiectului direct sau a bărbierit") şi alta „pasivă" („altcineva mă bărbiereşte").
subiectului şi a obiectului indirect. Prin urmare, construcţiile de bază au forma: O construcţie ca: Mă numesc Popescu poate fi interpretată fie ca având un
Jon^apără^pe Ion sau lon^impune ceva^Iui Ion, unde cele două nominale reflexiv obligatoriu (tipul (a')), fie ca rezultatul unei pasivizări şi al unei nedefiniri a
a
lexicalizate prin Ion sunt identice referenţial. gentului, adică: 1) pasivizare (oricine mă numeşte Popescu => eu mă numesc
Modificările determinate de transformarea reflexivă constau în: 1) Popescu de către oricine); 2) nedefinirea (suprimarea) agentului (=> eu mă numesc
Popescu),
suprimarea nominalului (obiect direct sau indirect); 2) trecerea simbolului Refl 'n
locul nominalului suprimat ( => 7o« AapăraARefl; lon^impune cevoARefl); 3) Gram. Acad. înregistrează multe construcţii reflexive în care interferează
Va
repoziţionarea simbolului Refl ( => /o«AReflAapăra; Ion*Ref\Aimpune ceva}. 'ori diferite ale reflexivului (aşa-numitele „treceri" de la o diateză la alta) 46,
Refl se lexical izează prin forme de acuzativ, în situaţia în care în locuieşte Aplicabile prin posibilitatea de a atribui fiecărei construcţii reflexive istorii
un nominal obiect direct (ex. Ion se apără), şi prin forme de dativ, în situaţia în care ^ivative diferite.
înlocuieşte un nominal obiect indirect (ex. Ion îşi impune ceva). j Ca mijloc de dezambiguizare, româna actuală recurge, adesea, la
elementul
39 Cf. Valeria Guţu Romalo, O problemă controversată: Diateza, în LL, 1972, l, p. 15:
Avram, Dereflexivizare, pleonasm sau dezambiguizare?, în LR, XXIII (1974), 2, p., 113 şi urm. . 8 3 am examinat numai una dintre valorile reflexivului, cea „obiectivă"; celelalte valori şi
40 Cf. Gram. Acad. I, § 205 (a). }»nv,"M. n;; ;,: "ifir ttspr " c
't. celelalte istorii derivative fac obiectul altor paragrafe.
41 Vezi, pentru comparaţie, situaţia reflexivului de la (b). Gj^!1ti.- ,;iţ nî -A i Jru. . Flora Şuteu, Atribut pronominal sau complement indirect, în LR, XI (1962), 3, p. 267 şi urm. 'i
42 Pentru natura acestui constituent şi pentru relaţiile obligatorii cu a^i^onstitueoji, vezi capi to 208-211.
alIH-lea, §2.10.
95

94 •,«.,-----auto-, care marchează, fără echivoc, valoarea obiectivă (sau


se autoaprecia)47. 4.1. Tipuri de construcţii reciproce;
4.2. Verbe intrinsec reciproce;
BIBLIOGRAFIE^ 4.3. Transformarea reciprocă; ^
a) Pentru examinarea reflexivului românesc dintr-o perspectivă transformaţionalj 4.4. „Sursa" semnificaţiei reciproce. Opoziţia reciproc / nonreciproc; *"J
vezi: Gabriela Pană, Tranzitivitate şi diateză, în SCL, XVIII (1967), l, p. 15 şi - 4.5. Ambiguitate şi sinonimie în cadrul construcţiilor reciproce;
urm.:Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 106; Laura Vasiliu, Some Grammatical and Bibliografie.
Semantic Remarks ou the Reflexive Constructions, în RRL, XIV (1969). p. 355 şj
urm.; M. Manoliu Manea, Quelques reflexions sur la place de la voix dans u ne 4.1. Tipuri de construcţii reciproce
grammaire transformationnelle, în RRL, XV (1970), 5, p. 487 şi urm.; Ileana
Vincenz, The Reflexive Voice in Contemporary Romanian and the Romanian-
English Contrastive Analysis, în RRL, XVI (1971), 6, p. 491 şi urm.; Pană Semnificaţia reciprocă, constând în săvârşirea acţiunii, în acelaşi timp, de
Dindelegan, Sintaxa, p. 93-132. jouă sau mai multe subiecte, fiecare dintre ele suferind efectele acţiunii făcute de
b) Pentru examinarea dintr-o perspectivă netransformaţională vezi: Al. Graur, celălalt sau de celelalte sau fiecare dintre ele atribuind acţiunea subiectului sau
Leş verbes „reflechis" en roumain, în BL, VI (1938), p. 48 şi urm.; Al. Graur, subiectelor opuse49 sau (într-o definiţie semantică fîllmoriană) constând în faptul că
Notes sur Ies verbes reflechis en roumain, în BL, XIII (1945), p. 161-162 ; Sorin acţiunea este simultan şi în mod egal repartizată asupra a doi protagonişti, fiecare
Staţi, Verbe „reflexive" construite cu dativul, în SCL, V (1954), 1-2, p. 135 şi jucând rolul de „pacient" şi de „agent" 50, se realizează, în limba română, în
urm.; lorgu Iordan, Limba română contemporană, 1956, p. 448-454; Gram. următoarele tipuri de construcţii:
Acad. I, p. 208-215; E. Câmpeanu, Funcţiunea sintactică a pronumelui reflexiv, (a') A coexistă cu B, A coincide cu B, O cameră comunică cu alta, A comută cu
în CL, V(1960), 1-2, p. 85 şi urm.; E. Teodorescu, Reflexiv si pronominal, în LR,
B, A concordă cu B, A contrastează cu B, Ion convine cu Gheorghe asupra plecării,
XIV (1965), 5, p. 545 şi urm.; Stmct. morf, p. 192-200; M. Combiescu, Despre
definirea diatezei în limba română, în LR, XVII (1968), l, p. 319 şi urm.; G. Pană El convieţuieşte cu cineva, El seamănă cu fratele lui, Ion vine cumâtru cu
Dindelegan, Consideraţii pe marginea unor discuţii despre diateză, în LR, XVII Gheorghe;
(1968), 4, p. 319 şi urm.; D. Irimia. Este „se" marcă a reflexivului românesc?, m (a") Ion se aseamănă cu fratele lui, El se aliază cu tabăra opusă, El se
„Anuar de lingvistică şi istorie literară", Iaşi, XIX (1968), p. 169 şi urm.: căsătoreşte cu sora ta, El se ceartă cu colegul, El se ciorovăieşte cu vecinul, El se
Al. Graur, Diatezele, în SCL, XX (1969), I. p. 13 urm.: M. Rădulescu Mendea, dondăneşte cu vecinul, El se împrieteneşte cu mine, El se înrudeşte cu mine, El se
Caracteristicile sintagmatice ale reflexivului, în LR, XVIII (1969). 6; V. Guţu învecinează cu Gheorghe, El se sfădeşte cu vecinul, El se solidarizează cu colegii;
Romalo, O problemă controversată in gramatica românească: diateza, în LL, (b') Ei se apără unul pe celălalt, Ei se aprobă unul pe celălalt, Ei se cunosc, Ei
1972, l, p. 12 şi. urm.; M. Avram, Dereflexivizare,pleonasm sau se laudă unul pe celălalt, Ei se îmbrăţişează, Ei se salută;
dezambiguizare?, în LR, XXIII (1974), 2, p. 113 şi urm.
c) Pentru perspectiva contrastivă în examinarea reflexivului românesc, vezi: (b") Ei îşi adresează urări, Ei îşi dau mâna, Ei îşi scriu, Ei îşi trimit veşti, Ei îşi
B.Vişan-Neuman, A Contrastive Analysis of Reflexive Constructions in English zâmbesc;
and Romanian, în RECAP, 1972, p. 111 şi urm.; Ileana Vincenz, art. cit. la (a). (c) Ei se bizuie unul pe celălalt, Ei depind unul de celălalt, Ei se tem unul de
celălalt, Ei ţin unul la celălalt.

4.2. Verbe intrinsec reciproce


«
D

de dat!
f+R . Ceea ce este comun verbelor de Ia (a 1 ) şi (a") este prezenţa trăsăturii L
Reciproc] în configuraţia semantică a verbelor, ca trăsătură semantică inerentă. ^
manifestare exterioară a acestei trăsături inerente, constatăm o trăsătură
m ontextuală comună tuturor verbelor de la (a 1) şi (a"), constând în imposibilitatea
47 Vezi M. Avram, art. cil., p. 115. ™' - :'!o 'x: '' ,. u ,n S1 P ar 'ţiei lor în contextul unui singur nominal (construcţiile: *A coexistă, *A
48 Bibliografia indicată aici priveşte toate valorile reflexivuSt^hu numai cea „obiectivă , P de, *Ion se aseamănă, *Ion se înrudeşte sunt nereperate). Verbele aici în '6 °er
problemele generale ale diatezei. CU neces tate a ai
' P "iţ'a în vecinătatea a două nominale, plasate faţă de Unu' 'n Poz't'a
s coex st cu
96 (ex subiectului, iar celălalt în poziţia unui obiect prepoziţional uh ' ă B'
Ion se înrudeşte cu Gheorghe), fie ambele în poziţia Actului - un
subiect multiplu (ex. A şi B coexistă, Ion şi Gheorghe se
49^>— — ' ; -J ' • • ; « ' ' " - < ' • • ' - -.Mi,*i--..<. -.. ..,wH(fl..-JjVl
5 ram Acad
°Cf - '. § 205 (b). >*& " 1 : ; '^ ^^1 .iBnlnion jjsi'ob le ?b tobe-
c
ristea, Grammaire structurale, 940.4.1.1. VSî£S'.f'?fe ib SirnoT U3"at6fîîv ^rffy'Jfe;
S'upului verbal
97
txisienia ceior aoua subclase (a) şi (a ), una c arac ie n za ia prin ocurenta — .-._*. .«,w.^. „_ «^v».
r ~ ~« .^inicj >j^ uanv i CA. ei 131

obligatorie a reflexivului, iar cealaltă, prin absenţa reflexivului, dovedeşte că n u scrin unul altuia).
există o legătură necesară (o coocurenţă obligatorie) între trăsătura inerentă
[+ Reciproc] şi trăsătura contextuală +[Refi-]. 4.4.„Sursa" semnificaţiei reciproce. Opoziţia reciproc /nonreciproc

4.3. Transformarea reciprocă Pentru verbele de la (a1) şi (a"), „sursa" semnificaţiei reciproce este dată de
trăsătură semantică inerentă. Aceste verbe nu participă la opoziţia sintactico-
Spre deosebire de clasele (a1) şi (a"), verbele de la (b) şi (c) dobândesc cernantică reciproc / nonreciproc. deoarece în orice apariţie a lor verbele aici în
trăsătura reciprocităţii în structura de suprafaţă, ca urmare a aplicării unei discuţie au caracteristica reciprocităţii.
transformării, pe care o vom numi transformare reciprocă. Pentru verbele de la (b) şi (c), „sursa" semnificaţiei reciproce este
Transformarea reciprocă se aplică unor structuri de bază cu forma: exterioară verbului, fiind urmarea aplicării unei transformări reciproce. Verbele de
(b') [Ion apără pe Gheorghe]^şi*[Gheorghe apără pe Ion]; ^ la (b) Ş' (c) participă la opoziţia sintactico-semantică reciproc / nonreciproc (ex. Ion
(b ") [Ion scrie lui Gheorghe]*şi^[Gheorghe scrie lui Ion]; ^ salută pe Gheorghe (nonreciproc) / Ion şi Gheorghe se salută (reciproc); Ion scrie
(c) [Ion depinde de GheorgheJ^şi^ [Gheorghe depinde de Ion]; ~9 [Ion lui Gheorghe (nonreciproc) /Ion şi Gheorghe îşi scriu (reciproc)).
se bizuie pe Gheorghe] ^şi^ [Gheorghe se bizuie pe Ion]. Aplicarea transformării reciproce cunoaşte o condiţionare (limitare)
sintactico-selecţională: sunt „apte" de a participa la transformarea reciprocă numai
Construcţiile de bază (b'), (b"), (c) au următoarele caracteristici comune: 1) verbele caracterizate sintactic prin combinarea cu două nominale şi, selecţionai,
o structură bipropoziţională; 2) propoziţiile sunt legate prin coordonare; 3) aceleaşi prin trăsături asemănătoare pentru ambele nominale. Verbele din clasa: asuda,
nominale apar în ambele propoziţii, dar cu poziţii sintactice schimbate, astfel că behăi, benchetui, bombăni, curge, decola... sunt în afara opoziţiei reciproc /
subiectul din P, devine obiect (direct, indirect, sau prepoziţional) în P 2, iar obiectul nonreciproc, neîndeplinind condiţia combinării cu două nominale; verbele din
din P, devine subiect în P2. clasa: actualiza, adnota, a fana, agonisi, ajusta, amenaja, apreta, ara, asana..., deşi
Transformarea reciprocă constă în: a) coordonarea celor două subiecte din se combină cu două nominale, rămân în afara opoziţiei aici în discuţie,
P, şi P2; b) suprimarea obiectului direct (sau indirect sau prepoziţional) şi înlocuirea neîndeplinind condiţia asemănării selecţionale a celor două nominale.
cu morfemul de reciprocitate; 3) suprimarea verbului din P 2 şi. o dată cu el, ii

desfiinţarea lui P2. Se obţin: (b1) => Ion şi Gheorghe se apără unul pe altul; (b") 4.5. Ambiguitate şi sinonimie în cadrul construcţiilor reciproce
=> Ion si Gheorghe îşi scriu unul celuilalt; (c) => Ion şi Gheorghe depind unul de
altul, Ion yi Gheorghe se bizuie unul pe altul. 4 . 5. 1 . Ca urmare a faptului că reflexivul românesc cunoaşte istorii
derivative diferite, numeroase construcţii reciproce sunt susceptibile de a primi mai
în limba română, morfemul de reciprocitate este: Refl^unul^altul (celălalt). multe interpretări sintactice şi semantice.
Sub acest aspect, româna se aseamănă cu franceza (ex. fr. ils se frappent l'un
l'autre), dar se deosebeşte de engleză, unde morfemul de reciprocitate se realizează Construcţiile: Ei se apără, Ei se laudă pot primi fie o interpretare
„reciprocă" („unul apără pe celălalt şi invers"), fie o interpretare „reflexivă" 51 („ei
numai ca each other (one another), corespondentele englezeşti pentru unul altul se laudă pe ei înşişi").
(unul celălalt), dar nu se realizează niciodată prin reflexiv.
Construcţia: oamenii se combat poate primi fie o interpretare „reciprocă"
1 („unul combate pe celălalt şi invers"), fie o interpretare „pasivă" („oamenii sunt
4.3.1. Ceea ce deosebeşte tipurile (b ) şi (b"), pe de o parte, şi (c), pe de alta combătuţi de altcineva").
parte, este realizarea morfemului de reciprocitate, şi anume: în (b') şi 0>')'
morfemul de reciprocitate se realizează prin reflexiv şi, pentru subliniere, ca marca Construcţia: Ei îşi povestesc viaţa poate primi fie o interpretare „reciprocă"
Uunul povesteşte celuilalt şi invers"), fie o interpretare „.posesivă" („ei povestesc
redundantă, se foloseşte pronominalul unul altul (sau unul celălalt); în (c), unica Vla
ţa care viaţă este a lor").
marcă de reciprocitate este pronominalul unul altul (unul celălalt), în (b1) Ş' ( .'
există o legătură necesară între valoarea de reciprocitate şi ocurenţa reflexivul 111' în limba actuală, pentru dezambiguizarea construcţiilor reflexiv-reciproce
e
semnificaţia reciprocă neputându-se realiza în afara construcţiei reflexive. recurge, uneori, la prefixul inter- sau între-, care marchează, fără echivoc,
al
°area reciprocă a reflexivului (ex. a se intercondiţiona, a se întrajutora) "
Deosebirea dintre (b 1) şi (b") stă în formele sub care se reflexivul:
forme de acuzativ, în (b1), şi forme de dativ, în (b"). Diferenţa e^ determinată de
4.5.2. In cadrul construcţiilor reciproce, constatăm următoarele sinonimii:
structura construcţiei de bază, în mod direct, de poziţia sintactic ^ celui de al
^există cu B = A şi B coexistă
doilea nominal. Dacă acesta are funcţia de obiect direct, morfc ^ reciproc apare
^c Gr"
52 52 1»!"111 refle*iv are semnificaţia din § 3.
cu formă de acuzativ (ex. ei se apără unul pe celălalt); LR, XXIII (1974), 2,
P.
M1I i , ^'Oara Avram, Dereflexivizare,'pleonasm sau dezambiguizare?, în
98 («h*.- 6 99
_____ _ ________ ^ ___ ^^
(B) Ion şi Gheorgne se salută = Ion se salută cu Gheorghe; "profesorul întreabă lecţia. El roagă să se facă linişte);
Ion şi Gheorghe se bat = Ion se bate cu Gheorghe;
d) construcţiile rezultând din suprimarea obiectului prepoziţional (ex. Copilul •
Ion si Gheorghe se caută = Ion se caută cu Gheorghe.
S pune multe, El se supără, în comparaţie cu: Copilul îmi spune multe despre
în (A) sunt cuprinse verbe din clasele (a 1) şi (a"), în (B), verbe din (b 1) r ro^sor. El se supără pentru ceva).
(A), în relaţie de sinonimie intră o construcţie de bază (=A coexistă cu B) şj a|^ P Din această enumerare reiese că transformarea constituenţilor nedefiniţi
derivată din construcţia de bază, printr-o transformare facultativă (= A şi D rflite gruparea a numeroase construcţii româneşti, care niciodată n-au fost puse
coexistă), în (B), în relaţie de sinonimie intră două construcţii transformate, ambel lături în gramaticile tradiţionale.
rezultate din aceeaşi construcţie de bază. Din construcţia de bază: [Ion bate n
Transformarea constituenţilor nedefiniţi funcţionează în condiţiile
Gheorghe]*si A [Gheorghe bate pe Ion], prin aplicarea a două variante al e xistenţei în structura de bază a simbolului Nedef 54 simbol care semnalează
transformării reciproce, se obţin succesiv: Ion şi Gheorghe se bat şi Ion se bate cu conţinutul semantic al transformării şi obligativitatea aplicării ei. Cum simbolul
Gheorghe. Şi în (A) şi în (B), sinonimia celor două construcţii se explică pri n Wedef apare în expansiunea lui GN, iar GN, la rândul lui, poate rescrie oricare din
existenţa unei singure structuri profunde, a unei singure construcţii de bază simbolurile Obdir, Subiect, Obind, Obsec, Obprep, transformarea constituenţilor
nedefiniţi are ca rezultat suprimarea obiectului direct sau a subiectului, a obiectului
BIBLIOGRAFIE indirect etc. Poziţia sintactică a constituentului Nedef explică marea generalitate a
a) Pentru analiza de tip transformaţional, vezi: Laura Vasiliu, Some Gram- transformării în discuţie. P
matical and Semantic Remarks on the Reflexive Constructions, în RRL, XIV
(1969), 4, p. 365 şi um.; Pană Dindelegan, Sintaxa, p. 93-113.
b) Să se vadă şi D. Craşoveanu, Cu privire la construcţiile care exprimă : tneit*spfn*i
reciprocitatea, în LR, XXIII (1974), 3, p. 177 şi urm. 5.2. Indicaţii de ordonare ••*
>u«t ,
5. Construcţii nedefinite {,^
Transformarea constituenţilor nedefiniţi seTpoate aplica direct unei
5.1. Transformarea constituenţilor nedefiniţi. Tipuri de construfiftţt, construcţii de bază active (ex. cineva scrie în ziare că... -> scrie în ziare că...) sau
rezultând din transformare; se aplică unei construcţii supuse în prealabil pasivizării55 (ex. cineva scrie în ziare
l .• y! •
că... => se scrie în ziare de către cineva că... (= pasivizare) => se scrie în ziare
5.2. Indicaţii de ordonare; . ^ ^ că... (= suprimarea subiectului devenit, în urma pasivizării, obiect prepoziţional)).
5 J. Restricţii sintactice; Bibliografie. Alteori, aceeaşi structură de bază poate fi supusă succesiv mai multor
transformări de nedefinire, vizând constituenţi diferiţi ai structurii, astfel că
5.1. Transformarea constituenţilor nedefiniţi. Tipuri de construcţii rezultatul final este suprimarea mai multor determinanţi verbali. Se pot suprima
rezultând din transformare obiectul direct şi cel indirect (ex. El povesteşte, în comparaţie cu: El povesteşte
basme copiilor), obiectul direct şi cel secundar (ex. Profesorul examinează, în
Construcţiile de bază în care una sau mai multe vecinătăţi verbale apar cu comparaţie cu: Profesorul îi examinează lecţia), obiectul direct şi cel prepoziţional
trăsătura semantică [+Indefmit] pot fi supuse unei transformări de suprimarea (ex. El este gata să ajute, în comparaţie cu: El este gata să ne ajute la treabă).
vecinătăţii (sau vecinătăţilor) cu această trăsătură, pe care o vom numi
transformarea constituenţilor nedefiniţi. "»
5. 3. Restricţii sintactice
Din această transformare rezultă:
a) construcţiile tranzitiv-absolute, obţinute din suprimarea obiectului direct (&•• Transformarea constituenţilor nedefiniţi cunoaşte o condiţionare (limitare)
El citeşte, El iubeşte, în comparaţie cu: El citeşte ceva, El iubeşte pe cineva)', s
'ntactică, fiind subordonată capacităţii diverşilor determinanţi verbali de a admite
b) construcţiile cu subiect nedeterminat, rezultate din suprimarea subiectul^ 1 Sa
u nu suprimarea.
(ex. Bate la uşă, Scrie în ziare, în comparaţie cu: Cineva bate la uşă, Cineva scfl* Există determinanţi care, în orice apariţie a lor, nu admit suprimarea. Este
în ziare. Prin aceeaşi transformare se obţin construcţiile: Amurgeşte, Burea?0' atributivului „de bază" şi al nominalului implicat de atributiv (construcţiile: lul
Burniţează, Fulgeră, Ninge, Plouă, Tună, pe care le interpretăm ca fiind rezultafj ajunge, *el arată, *el devine, *el este, *cuvântul înseamnă, din care ^ t e
de suprafaţă al suprimării unui subiect nedefinit, adică: cineva plouă => P'01*' atributivul „de bază", sunt fie nereperate, fie ambigue; construcţiile: *• eamă
ceva (face să) plouă => plouă53); Ion, *strigă Ion, din care lipseşte obiectul direct implicat de atributiv, nt> de
c) construcţiile rezultând din suprimarea obiectului secundar (ex. El mă în^ ^ asemenea, nereperate; aceeaşi este situaţia construcţiilor: *spune Ion, *zice
El mă roagă, în comparaţie cu: El mă învaţă ceva, El mă roagă ceva) s
ela'mbolul Nedef este de aceeaşi natură cu Pasiv. Refl, Impersonal, cu deosebirea că Nedef apare în
53 Pentru interpretarea acestor verbe, vezi infra, § 6, tipul (d1). 55^'unea lui GN; vezi regula ( 1 2) din capitolul al IlI-lea, § l .
ent
ru asocierea opoziţiilor activ / pasiv şi definit / nedefinit, vezi supra, & t.3.
100
101
Ceilalţi, determinanţi verbali (obiectul direct, ooiectui indirect, obiectul T , te osteneşti, S-a nimerit să plecăm împreună, Părea că este obosit, Rămâne
prepoziţional, circumstanţialul) admit suprimarea numai în anumite construcţii " sa S WC,! vedem, Din prezentare reiese că ai greşit, Rezultă că eşti nemulţumit,
vecinătatea anumitor verbe, acceptarea sau nonacceptarea suprimării fiind „dictată" Trebui*? sa pleci, Urmează să pleci;
de verb. (c") îmi ajunge că vă aud, Mi se cade (cuvine) să primesc bani, 1-a căşunat (l
în consecinţă, transformarea de suprimare a diverşilor constituenţi est căşunat) să plece, Nu-mi convine să plec. îmi prieşte să stau la munte, îmi
condiţionată de clasa concretă de verbe prin care se lexicalizează simbolul V lace să citesc, îmi repugnă să rămân aici, îmi sade (stă) bine să fac asta, îmi vine
Astfel, nu este posibilă aplicarea acestei transformări cu privire la obiectul direct î ă plâng;
s
condiţiile regulii lexicale: V—> adăuga, binevoi, considera, deduce, menţiona (c'") Mă afectează că pleci, Mă alarmează că pleci, Mă impresionează că te văd
plănui, preconiza, prefera, procura, profana, programa..., fiindcă toate aceste verbe „sa Mă interesează să cercetez asta, Mă jigneşte că-mi vorbeşti aşa, Mă miră că ai
sunt „inapte" sintactic de a apărea în construcţii cu obiectul direct neexprimat La plecat. Nu te priveşte că procedez aşa;
fel, nu e posibilă transformarea de suprimare a obiectului indirect în condiţiile (d1) Amurgeşte, Burează, Burniţează, Fulgeră, Geruieşte, Ninge, Plouă,
regulii lexicale: V —> aparţine, aservi, conferi, contraveni, datori, dăuna, deda Trăsneşte, Tună, Viscoleşte;
dedica, deferi, incumba, premerge, subordona..., fiindcă toate aceste verbe sunt (d") Bate la uşă, Mă cheamă Ion, Spune la radio, îmi spune Ion, Mă strigă Ion,
„inapte" sintactic de a apărea în construcţii cu obiectul indirect neexprimat etc. Sună la uşă, îmi zice Ion;
(e) Se călătoreşte bine, Se merge pe jos, Se pleacă mâine, Pe aici nu se trece,
BIBLIOGRAFIE A/M se întârzie;
a) Pentru examinarea transformaţională a problemei, vezi: Liliana lonescu, (f) întâmplarea s-a aflat. Aici se crede orice, Mi se povestesc multe lucruri, Se
Generarea construcţiilor cu subiect nedeterminat, în SCL, XVIII (1967), 4, p. 413 spun multe, Se ştiu multe;
şi urm.; Gabriela Pană Dindelegan, Transformational Aspects ofthe Romanian (f) S-a aflat că vei veni. Se crede că vei veni, Se spune că vei veni, Se ştie că vei
Verb Syntax: The Transformation of Indefinite Constituents and the Impersonal veni; ?" '^
Transformation, în „Cahiers", VIII (1971), p. 123 şi urm. (g) Aici se citeşte, Aici se învaţă. Aici se lucrează, f '& !
b) Pentru aspecte ale subiectului „nedeterminat", vezi: B. Cazacu, Sur
l'expression du sujet indetermine en roumain par la deuxieme personne du
singulier, în BL, XIII (1945), p. 140 şi urm.; Claudia Tudose, Exprimarea 6.2. Modul de generare. Particularităţi de structură rai
subiectului nedeterminat în limba română literară în perioada 1830-1850,
în SCL, XII (1961), l, p. 73 şi urm. Gruparea construcţiilor în clasele (a) - (g) reflectă diferenţa în modul de
generare, fiecare clasă prezentând altă istorie derivativă, iar unele clase
6. Impersonalul '''-' distingându-se şi prin particularităţi proprii de structură sintactică.
6.1. Tipuri de construcţii impersonale; ' •ÎV>-
6.2. Modul de generare. Particularităţi de structură; "'•*' 6.2.1. Tipul (a) este o construcţie de bază. Trăsătura care conferă acestui tip
6.3. „Sursa" valorii impersonale. Opoziţia personal / impersonal*^ caracter impersonal este de natură sintactică, vizând o restricţie combinatorie a
6.4. Utilizarea construcţiilor impersonale; Bibliografie. verbului, şi anume: incapacitatea verbului de a admite combinarea cu nominalul
subiect.
6.1. Tipuri de construcţii impersonale
-oh-.. 6.2.2.Tipul (b) reprezintă, de asemenea, o construcţie de bază, dar se
deosebeşte de (a) prin prezenţa subiectului în structura de adâncime.
în limba română se realizează următoarele tipuri de construcţii ar
ticularitatea care conferă construcţiilor de tip (b) caracter impersonal este de
impersonale: naf
ură selecţionată, vizând o restricţie selecţională a verbului, şi anume: acceptarea
(a) // pasă de ceva, I s-a urât de cineva, Ii arde de plimbare, Ii pare bine Pe Poziţia de subiect numai a nominalelor cu trăsătura [- Animat]. Această trăsătură
de ceva; e|
ecţională are implicaţii asupra statutului morfologic (flexionar) al verbului, în
(b1) îmi ajung banii, Mi se cade partea asta, Mi se cuvine partea asta, Obosea n
sul că verbul apare cu o flexiune incompletă de persoană, actualizând numai
îmi dăunează, îmi lipseşte o carte, îmi prieşte aerul de munte, îmi place cartea, ^ "te de persoana a IlI-a (sau a Vl-a). Referirea la persoană se realizează prin
prisosesc banii, Mi-a rămas o carte, îmi revine o obligaţie, Nu-mi stric a n
stituenţi de altă natură decât subiectul: prin obiectul indirect (în (b 1)) sau prin
plimbare, Nu-ţi sade (stă, vine) bine rochia, îmi tihneşte masa, îmi trebuie cărţi °bl-'l direct (în (b")). *
(b") Mă avantajează situaţia, Mă cuprinde tristeţea, Mă doare cap 11 '' >jtK.,, : m "-
răzbeşte foamea, Mă stăpâneşte frica; __ .. 6.2.3. Fqaţjfc apropiat dejQ^), ca particularităţi sintactice şi selecţionale, e
$e
(c1) Se cade să pleci, Se cheamă că n-ai înţeles, Nu contează că întări > 103

102;
şi construcţia (c) (ex. îmi ajung banii - îmi ajunge că vă aud ; mi se cuvine parte" "jrnbolul Impersonal, simbol care obligă la aplicarea transrormârn impersonale^ 0,
asta - mi se cuvine să primesc bani; îmi convine situaţia - îmi convine să p/ec\ cjrnbolul Impersonal se realizează fonologie prin se. Modificările determinate de
Tipul (c) se deosebeşte de (b) prin aceea că, pe poziţia nominalului subiect, an a ansformarea impersonală sunt: 1) suprimarea subiectului (suprimare posibilă fără
ff
un nominal având un determinant conjuncţional, deci apare grupm . jere de informaţie semantică, dată fiind caracteristica subiectului [+ Indefinit]); ^
NominalAConjAP, unde nominalul se lexicalizează prin faptul (ex. îmi a/unge faptei trecerea simbolului Impersonal (realizat prin se) în locul subiectului suprimat
că vă aud, îmi convine faptul să plec). Intervine, în acest caz, o transformare d /ex oricine călătoreşte bine => se călătoreşte bine; oricine merge pe jos => se
suprimare a nominalului faptul, care are ca rezultat apariţia pe poziţia subiectului merge pe jos).
unei subordonate conjuncţionale56. Construcţiile obţinute din transformarea impersonală se caracterizează, din
Ca şi în (b), constatăm în (c) aceleaşi particularităţi flexionare ale verbului- unctul de vedere al organizării sintactice, prin imposibilitatea introducerii unui
verbul apare numai cu forme de persoana a IlI-a. Ca şi în (b), referirea !a persoană nominativ subiect (construcţii ca: *Ion se merge pe jos, *Ion se vine târziu acasă sunt
se realizează prin constituenţi de altă natură decât subiectul: prin obiectul indirect nereperate).
(vezi (c")), prin obiectul direct (vezi (c'")) sau nu se realizează deloc (vezi (c 1)). Prezenţa acestui se impune verbului o restricţie de formă, şi anume:
începând cu tipul (d), valoarea impersonală este imprimată verbului de apariţia verbului numai cu formă de persoana a IlI-a singular.
transformări, fiind, deci, o caracteristică dobândită la nivelul structurii de suprafaţă Transformarea impersonală reprezintă, în sistemul sintactic al limbii
române, pandantul transformării reflexiv-pasive 59; pasivizarea prin reflexiv
6.2.4. Construcţiile de tip (d) se obţin dintr-o structură de bază cu subiect acţionează asupra structurilor tranzitive, iar impersonalizarea, asupra structurilor
nedefinit (ex. cineva plouă (ceva face să plouă), cineva bate la uşă, oricine îmi
intranzitive.
spune Ion), asupra căreia acţionează transformarea de nedefinire (suprimare) a
subiectului57 (ex. cineva (ceva face să) plouă => plouă; cineva bate la uşă => bate 6.2.6. Spre deosebire de tipul (e), construcţiile (f) au la bază o structură
la uşă; oricine îmi spune Ion => îmi spune Ion). tranzitivă, caracterizată printr-un obiect cu trăsătura [-Animat] şi printr-un subiect
Deosebirea dintre (d1) şi (d") priveşte caracterul obligatoriu / facultativ de cu trăsăturile [+Personal], [^Indefinit] (ex. oricine a aflat întâmplarea, oricine
aplicare a acestei transformări şi, implicit, frecvenţa de realizare a construcţiei crede orice, oricine ştie multe). Construcţiile (f) rezultă din aplicarea succesivă a
impersonale. Pentru verbele de la (d1), transformarea se aplică obligatoriu, astfel că două transformări: 1) transformarea reflexiv-pasivă, care determină trecerea
ele se caracterizează, din punctul de vedere al structurii de suprafaţă, printr-un obiectului direct în poziţia de subiect şi apariţia mărcii pasive se (=> întâmplarea
statut aproape general impersonal, în schimb, pentru verbele de la (d"), aplicarea s-a aflat de oricine, orice se crede de către oricine, multe se ştiu de către oricine)',
transformării este facultativă, astfel că ele pot apărea atât în construcţii cu subiect, 2) nedefinirea (suprimarea) agentului ( => întâmplarea s-a aflat, se crede orice, se
cât şi în construcţii fără subiect (ex. lumea îmi zice Ion - îmi zice Ion), iar, pentru ştiu mul t e).
unele, apariţia în construcţii fără subiect este rară (ex. bate la uşă, spune la radio). Din punctul de vedere al organizării sintactice, ceea ce deosebeşte tipul (f)
de tipul (e) este prezenţa unui nominal subiect, a cărui dovadă evidentă stă în
6.2.4.1. Statutul general impersonal al verbelor de la (d') ne permite şi o realizarea acordului cu verbul (vezi construcţiile: se crede orice - se cred multe, se
altă interpretare a construcţiilor de tip (d 1) şi anume: considerarea lor ca fiind Ştie orice - se ştiu multe). Deducem de aici că se nu funcţionează ca subiect, având,
construcţii impersonale de bază şi, deci, includerea în tipul (a), în această deci o funcţie diferită faţă de (e). Pe de altă parte, convertirea obiectului direct în
interpretare, construcţiile aceloraşi verbe cu subiectul exprimat, în care pe poziţia subiect, caracteristică tipului (f), indică intervenţia unei transformări pasive,
subiectului apare fie „agentul" (ex. şi tunră den ceriu domnulu cela de sus, singura transformare care explică o asemenea modificare de structură. Ultimele
Psaltirea Hurmuzachi), fie „rezultatul" (ex. ploaia plouă, zăpada ninge), f'e două constatări ne-au determinat să interpretăm diferit tipurile (f) şi (e) şi, implicit,
„cauzalul" (ex. vântul (face să) plouă), trebuie considerate „devieri" de la norma Sa
explicăm diferit cele două apariţii ale reflexivului se: ca morfem impersonal, în
sintactică a limbii române. (e)> Şi ca morfem pasiv, în (f).
Trăsătura [-Animat] a obiectului direct, devenit subiect în urma pasivizării,
6.2.5. Construcţiile de tip (e) sunt rezultatul unei transformări, pe care o Aplică o particularitate flexionară a verbului din (f), şi anume: apariţia numai cu
vom numi transformare impersonală. Or
me de persoana a IlI-a singular şi plural.
Transformarea impersonală acţionează asupra unei structuri de baza
intranzitive, în care subiectul are trăsăturile semantice [+Personal], [+Indefinit] (<*• 6.2.6.1. Construcţiile de la (f) au aceeaşi istorie derivativă ca şi (f), cu
56 Pentru obţinerea diverselor tipuri de subordonate, inclusiv a subordonatei „subiective", vezi iw ' ^Suj^deosebire că în construcţia de bază, pe poziţia obiectului direct, apare
§ 10. Asupra naturii acestui simbol şi asupra relaţiilor lui cu alţi constituenţi din structura de bază, vezi
57 Pentru „nedefinirea" diverşilor constituenţi, inclusiv a subiectului, vezi supra, § 5. 'al III-lea, § 2 10 , ; ,.-.:
!2ri :: ?rs
a, § 2.4. ' "' '"•* 'tol 3i; i'tiOV ""' '"" """"
104
195
aflat faptul ca vei veni). Această construcţie este supusa următoarelor transformări' u.j.^. re uc ana pane, valoarea impersonala csic ţjuiiaia ut siiiiLujiui ne
1) pasivizare, care determină trecerea grupului faptul^Conj^P pe poziţia subiectului ( Impersonal şi Nedefinit, care impun aplicarea transformărilor impersonală şi,
= > faptul că vei veni s-a aflat de către oricine); 2) nedefinirea (suprimarea) e spectiv, de nedefinire a agentului (eventual, şi nedefinirea obiectului).

agentului ( => faptul că vei veni s-a aflat); 3) suprimarea nominalului (=> făptui Transformarea de nedefinire a agentului poate fi aplicată direct unei construcţii de
că vei veni s-a aflat); 4) repoziţionarea subordonatei ( => s-a aflat că vei veni). ha? â active (vezi tipul (d"): bate la uşă, scrie in ziare) sau se aplică unei construcţii
upuse în prealabil unei pasivizări (vezi tipurile (f), (f), (g): întâmplarea s-a aflat,
6.2.7. Aceleaşi verbe care satisfac tipul de construcţie (f) sau (f) satisfac $i se crede că vei veni, aici se citeşte).
construcţia (g). Ceea ce deosebeşte tipul (g) de (f) este absenţa, din structura de în toate aceste situaţii, caracterul impersonal nu este o trăsătură intrinsecă a
suprafaţă, atât a „agentului", cât şi a „pacientului". Lipsa determinărilor nominale verbului61, ci o trăsătură dobândită, în structura de suprafaţă. Spre deosebire de
se explică prin intervenţia a două transformări de nedefinire (suprimare), ambele situaţiile discutate la § 6.3.1., verbele participă la sistemul de opoziţii personal /
aplicate după o transformare pasivă. Deci: 1) pasivizare (ex. aici oricine citeşte impersonal (ex. crainicul spune la radio /spune la radio; toţi călătoresc bine /se
orice => aici se citeşte orice de către oricine); 2) nedefinirea „agentului" ( => a,-c/- călătoreşte bine; ei au aflat întâmplarea / întâmplarea s-a aflat; ei cred că... /se
se citeşte orice); 3) nedefinirea „pacientului", devenit în urma pasivizării crede că..., aici oricine citeşte /aici se citeşte), în construcţiile (f), (f), (g) (ex.
subiect ( => aici se citeşte). întâmplarea s-a aflat, se crede că vei veni, aici se citeşte), opoziţia personal /
i impersonal dublează opoziţia activ / pasiv62.
6.3. „Sursa" valorii impersonale. Opoziţia personal / impersonali între apariţia reflexivului şi caracterul impersonal al construcţiilor de tip
'; (e), (f), (g) există o legătură necesară 63, se apare ca realizare fonologică a
Examinarea fiecărui tip de construcţie impersonală ne permite să stabilim, simbolului impersonal, implicat de istoria derivativă a tipului (e), şi ca realizare
ca o caracteristică a impersonalului românesc, faptul că valoarea impersonală are fonologică a simbolului Pasiv, implicat de istoria derivativă a tipurilor (f) şi (g), în
surse (explicaţii) diferite. consecinţă, construcţiile impersonale (e), (f), (g) nu se pot realiza în afara prezenţei
reflexivului.
6.3. l. Pe de o parte, ea este conţinută în verb, fiind o trăsătură intrinsecă a
unei întregi clase de verbe: verbele „impersonale" discutate la (a), (b), (c), (d 1). 6.4. Utilizarea construcţiilor impersonale
Trăsătura [+lmpersonal] din configuraţia semantică a acestor verbe are ca
manifestare exterioară fie o restricţie sintactică, constând în imposibilitatea Dintre construcţiile impersonale stabilite la (a) - (g), tipul (a) (ex. îmi pasă
combinării verbelor cu un nominal subiect (este cazul claselor (a) şi (d 1)), fie o de tine) este slab reprezentat în limba română, limitându-se la câteva verbe şi
restricţie selecţională, constând în limitarea nominalului subiect la o clasă lexicală acestea folosite în câteva construcţii64.
cu trăsătura [-Animat] (este cazul tipurilor (b) şi (c)). Pentru specificul sintactic al limbii române, este semnificativ tipul (d 1) (ex.
Verbele aici în discuţie nu intră în sistemul de opoziţii personal / tună, plouă) reprezentând o construcţie impersonală comună românei şi latinei 65,
impersonal, întrucât, în aproape toate apariţiile, ele se comportă impersonal 60. dar deosebind româna de franceză sau de engleză, unde prezenţa nominalului
Aceste verbe realizează construcţii impersonale de bază. subiect realizat printr-un pronume neutru este obligatorie (ex. fr. /'/ pleut, U neige;
Din punctul de vedere al relaţiei verb-reflexiv, constatăm următoarele er
>g. it is raining, U is snowing).
situaţii: 1) verbe care nu admit reflexivul (ex. Nu contează că întârzii, Rămâne sa ne Tipurile (d") (ex. îmi zice Ion, bate la uşă), (f) şi (g) (ex. s-a aflat adevărul,
vedem, Trebuie să plecăm, îmi arde de plimbare, Plouă); 2) verbe pentru care s
e spune că...) se întâlnesc în toate aspectele limbii române, în limba veche, ca şi în
vecinătatea reflexivului este facultativă (ex. Mi se pare că... îmi pare că..., I s~a "mba actuală.
căşunat să plece, I-a căşunat să plece); 3) verbe care cer obligatoriu apanţ' a Tipul (e), rezultat din transformarea impersonală (ex. se merge pe jos),
reflexivului (ex. Se cuvine să..., Se cade să..., l s-a urât de cineva). Existenţa Cu
noaşte o mare extindere în limba actuală, extindere care pare a fi de dată
situaţiilor (1) şi (2) demonstrează că nu se stabileşte o legătură necesară între
verbele conţinând trăsătura [+Impersonal] şi vecinătatea reflexivului. Centru comparaţie, vezi supra, § 6.3.1., unde trăsătura f+Impersonal] apare în configuraţia
«mămică a verbului. ,^Vezi şi observaţiile din § 2.3. ^Compară cu §6.3.1.
60 Numai rar şi accidental şi numai în limba veche, verbele din această categorie au capacitatea o ^ n ansamblul limbii române, având în vedere şi aspectul vechi şi cel popular al limbii, inventarul
participa la opoziţia personal/ impersonal (ex. şi nu ploo spre pămămtu în trei ani, C o "'f .^ sub' °r ver':)e este S' ma' restl "âns (păsa şi urî apar. în limba veche şi populară, şi în construcţii cu >Ur
Voroneţean (impersonal) / Domnul Dumnedzeu că nu era ploat pre pământ, Palia de la Oro? 'v0'' *' Veri ce va Păsa cuiva 'fl ce^e sufleteşti, alerge la mine, Ivireanu, Didahiile; să ttrăsă 65 p°r aceste
(personal)). , dodeiale despre Ieşi, Miron Costin, Letopiseţ).
In limba actuală, într-o asemenea pereche de construcţii se angajează forme omonime sau se K ,. ^ n 'ru existenţa în latină a acestui tip, cf. A. Ernout, Fr. Thomas, Syntaxe latine. Paris,
ln
diferite ale unui verb (ex. fulgeră ' el mă fulgeră cu privirea, nu-mi arde de plimbare ' el <*sieck, 1953. p. 209.
scrisorile). Deci, nu putem vorbi de realizarea opoziţiei personal / impersonal.
107
106
e energie ^iinui unei ancneie uin otciiiLcict,;, re nici nu se irece (tjti „finulţumită;
unui recent film), In viaţă nu se intră cu picioare de ceară (titlu de articol d' (d) El se preface bolnav, Ei l-au învăţat respectuos;
Scânteia), La ei se ajunge prin Floreasca, Aici nu se intră, Nu se moare din at<^ (e) Ei l-au ales pe Ion deputat, Ei l-au angajat pe Ion mecanic, El o are pe
Nu se stă_ până la ora asta. Nu se vine la ora asta, Nu se traversează prin l °' . ia mamă Ei mi-au lăsat moştenire o casă, Ei ni l-au trimis pe Ion profesor, Ei
interzis, în neamul meu se trăieşte mult, în care apar verbe intranzitive sunt d ° ': ali votat pe Ion deputat;
folosite în limba actuală şi, în mod special, în propoziţiile imperative prohibitive ^ ' (f) Mi-o amintesc tânără, El s-a însurat bătrân, Ea şi-a născut copilul tânără,
j.au pensionat maior, O ştiu tânără;
BIBLIOGRAFIE (v) Hainele le are noi, Mărul s-a nimerit bun, Bătaia s-a încins crâncenă, Ochii
Titlurile indicate în § 2 (REFLEXIV) şi § 5 (CONSTITUENŢII NEDEFINIŢI)
sunt valabile şi aici. La acestea adăugăm: "i înălţa visători, Copacii au rodit toţi;
a) Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 279-281; Pană Dindelegan, SintaxO^p. 55. /h) Ea a pierit ucisă de o bombă, Viaţa s-a destrămat distrusă de război, A murit
71, 88-92, unde impersonalul este abordat dintr-o perspectivă transformaţională răpusă de o boală necruţătoare;
b) Ec. Teodorescu, Propoziţia subiectivă, Ed. Şt., 1972, p. 18-32; N. Goga, (i) Ea (îmi) pare obosită;
Verbe şi forme unipersonale, unipersonaliiarea în limba română contemporană (i) împrumutul se cuvine restituit, Filmul merită văzut, Cartea trebuie citită 69,
în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai", 19 (1974), fasc. l, p. 89 şi urm. nici unul dintre verbele componente nu apare, în structura de bază, în vecinătatea
unui atributiv. Satisfacerea acestui context este o trăsătură dobândită în structura
de suprafaţă, ca urmare a aplicării uneia sau a mai multor transformări. Gruparea
7. Atributivul „transformat" '.'...• construcţiilor în clasele (a) - (j) reflectă diferenţele în modul de generare, fiecare tip
7. L Modul de obţinere: tipuri de transformări; având altă structură de bază şi fiind rezultatul altei (sau altor) transformări.
7.2. Caracterizare relaţională; a) Construcţiile de t i p (a) se obţin dintr-o structură de bază cu două
.u' propoziţii coordonate (P, şi P 2), în care P2se caracterizează prin prezenţa unui verb
7.3. Raportare la clasa „elementului predicativ suplimentar"; copulativ şi a unui subiect identic referenţial cu cel din P, (ex. ea s-a întors si ea
7.4. Ambiguitatea atributivului; A
este veselă). Transformările constau în suprimarea copulei, a subiectului redundant
7.5. Productivitatea construcţiei; Bibliografie. .\\^} din P2 şi a conjuncţiei de coordonare.
b) în cazul construcţiilor de tip (b), structura de bază conţine o subordonată
7.0. în capitolul al III-lea, în partea destinată examinării atributivului 67, conjuncţională completivă directă, în componenţa căreia intră un verb copulativ
făceam observaţia că propoziţiile limbii române în structura cărora apare atributivul (ex. el bănuieşte că eu sunt incorect, el consideră că eu sunt inteligent).
sunt, din punctul de vedere al gramaticii transformaţionale, profund eterogene. Transformările constau în: 1) schimbarea poziţiei sintactice a subiectului din P 2 ,
Trebuie distinse atributivele „de bază", aparţinând unor construcţii primare care devine obiect direct în P,; 2) suprimarea copulei şi a conjuncţiei dinP 2.
(nucleare) de atributivele „transformate", rezultate din transformări. Ceea ce c) Tot o structură de bază conţinând o subordonată conjuncţională
discutăm, în această secţiune, priveşte în exclusivitate atributivele din ultima completivă directă caracterizează şi construcţiile de tip (c), cu singura deosebire că
categorie"». ,)K) subiectul din P 2 este identic referenţial cu cel din P, (ex. fata crederea fata este
frumoasă, fata vrea^fata să fie interesantă), în acest caz, Ia transformările stabilite
,:.illC.. 'a(b) se adaugă o transformare reflexivă. Deci : 1) schimbarea poziţiei subiectului
d n
7. 1. Modul de obţinere: tipuri de transformări vBB, ' P 2 (ex. fata crederea fata este frumoasă => fata crede^pe fata^că este
< r umoasă); 2) suprimarea copulei şi a conjuncţiei din P 2 (=> fata crede pe
:*H ta
*frumoasă); 3) transformarea reflexivă (=> fata se crede frumoasă).
In următoarele construcţii:
d) Şi în (d), structura de bază conţine o subordonată conjuncţională în care
(a) Ea s-a întors veselă. Ea a ieşit pe stradă îngândurată, Ea mă priveşte est
e ocurent un verb copulativ. Subiectul subordonatei este identic referenţial fie cu
absentă, Ea îmi vorbeşte nemulţumită; b|
ectul din P, (ex. el se prefacerea el este bolnav), fie cu obiectul direct din P,
(b) El mă bănuieşte incorect, El mă consideră inteligent, Ei mă cred inginer, & (GY •T
ei
m-au declarat repetent, Ei l-au dovedit mincinos, Ei mă socotesc incapabil; l-au învăţatei să fie respectuos). La suprimarea copulei şi a conjuncţiei se
au
66 Numai rar în limba veche se înregistrează construcţii impersonale ale unor verbe intranzitive (e gă suprimarea subiectului redundant din P,. ^^^ e) Construcţiile de tip (e) pot fi
să aibă svănta mănăstire cale să s(e) mergă la moară, 1 62 1 , Cuvente den bătrâni). je interpretate în trei feluri: 1) fie obţinute
Comentând construcţii ca: se doarme bine în hotelul nostru, se rădea respectuos, casa «^
se locuieşte până trece frigul, în care apar verbe intranzitive, lorgu Iordan (în Limba rom ^ v0rf. . ta (a) - (j) trebuie adăugate construcţiile în care atributivul se exprimă prin gerunziu şi care
contemporană, 1956, p. 375) le aprecia „ca nepotrivite cu structura gramaticală a limbii rom a discutate în partea destinată formelor verbale nepersonale, § 9.2.2.
Evoluţia actuală a limbii române dovedeşte că asemenea construcţii s-au extins.
67 Vezi § 2.9. 109
68 Construcţiile de bază cu atributiv au format obiect de analiză în capitolul al IH-lea, § 2.9.

108
obţinute dmtr-o construcţie relativă, care cuprinde o relativă de calificare (cx. ei Qll 4) suprimarea auxiliarului pasiv şi a conjuncţiei ( = > împrumutul se cuvine restituit;
ales pe lon^care Ion este deputat); 3) Fie obţinute dintr-o construcţie relativă, car filrnul merită văzut; cartea trebuie citită).
cuprinde o relativă de identificare (ex. ei au ales un deputat^care deputat este Ion\ Ceea ce este comun tuturor construcţiilor de bază stabilite în (a) - (j) este
Oricare dintre aceste soluţii este la fel de acceptabilă. De altf e j structura bipropoziţională. Raportul dintre propoziţii poate fi de coordonare (vezi
posibilitatea găsirii a trei istorii derivative pentru fiecare construcţie de tip (J /a», dar, mai des, este de subordonare. Cu excepţia tipurilor (h) şi (j), în toate
reflectă, în fond, ambiguitatea semantică a acestor construcţii, în cazul că « celelalte construcţii de bază, a doua propoziţie are structura: VASubiectAAtributiv,
interferează sensurile „final" şi „relativ"70. unde verbul se lexicalizează prin copulativul a fi. Asemantismul acestui verb
f) Construcţiile de tip (f) au în structura de bază o propoziţie temporală asigură suprimarea Iui fără pierdere de informaţie semantică, astfel că una dintre
caracterizată prin prezenţa unui verb copulativ şi a unui subiect identic referenţial transformări este suprimarea copulei din P,71, în (h) şi (j) intervine o transformare
fie cu subiectul regentei (ex. el s-a însurat când el era bătrân), fie ou obiectul pasivă, urmată de suprimarea auxiliarului pasiv.
direct din regentă (ex. nri-o amintesc când ea era tânără). Transformările constau
în suprimarea copulei, a conjuncţiei temporale şi a subiectului redundant din 7.2. Caracterizare relaţională
temporală.
g) Construcţiile de tip (g) au o structură de bază relativă (ex. el are Sub aspectul relaţiilor de succesiune, atributivul „transformat" (examinat în
hainele^care haine sunt noi; s-a încins bătaia^care bătaie este crâncenă), asupra construcţiile (a) - (j)) are note comune cu atributivul „de bază". Ca şi atributivul
căreia acţionează următoarele transformări: 1) relativizarea (=> el are hainele^care „de bază"72, cel „transformat" se caracterizează prin participarea la o relaţie
sunt noi; s-a încins bătaia^care este crâncenă); 2) suprimarea copulei din obligatorie ternară, în care atributivul „cere" prezenţa nu numai a verbului, ci şi a
subordonată (=> el are hainele^care noi; s-a încins bătaia^care crâncenă); 3) altui nominal al construcţiei, fie un nominal subiect (ex. ea a ieşit pe stradă
suprimarea pronumelui relativ (=> el are hainele noi; s-a încins bătaia crâncenă). îngândurată), fie un nominal obiect direct (ex. el mă bănuieşte incorect). Ca şi
Facultativ, se aplică, în continuare, o transformare de repoziţionare (=> hainele le atributivul „de bază", cel „transformat" se caracterizează prin identitate
are noi; bătaia s-a încins crâncenă). referenţială cu nominalul coocurent. Ca manifestare formală a relaţiei dintre
h) Construcţiile de tip (h) au la bază o structură cauzală şi sunt rezultatul atributivul „transformat" şi nominalul coocurent apare, în cazul în care atributivul
mai multor transformări succesive: 1) pasivizare (ex. viaţa s-a destrămat* se exprimă printr-un adjectiv sau un substantiv mobil, acordul în gen şi număr
fiindcă^războiul a distrus viaţa => viaţa s-a destrămat^fiindcă^viaţa a fost (vezi: el s-a întors vesel - ea s-a întors veselă; el îi bănuieşte incorecţi - el le
distrusă de război); 2) suprimarea conjuncţiei cauzale şi a auxiliarului pasiv (=> bănuieşte incorecte).
viaţa s-a destrămat^viaţa distrusă de război); 3) suprimarea subiectului din P2, Se deosebeşte, însă, de atributivul „de bază" sub aspectul relaţiei pe care o
identic cu cel din P, (=> viaţa s-a destrămat distrusă de război). contractează cu verbul: o relaţie de independenţă, în cazul atributivului „de bază",
i) Construcţia de tip (i) este rezultatul unei transformări de „personalizare" şi o relaţie de dependenţă unilaterală, în cazul atributivului „transformat"7\Această
şi caracterizează construcţiile de bază conţinând verbul impersonal părea (ex. (îmi) diferenţă este dată de caracterul neomisibil al atributivului „de bază", faţă de
părea că ea este obosită). Transformarea de „personalizare" constă în legarea caracterul omisibil al atributivului „transformat".
verbului impersonal de un subiect cu trăsătura [+Personal], ceea ce se realizează Participarea la o relaţie obligatoriu ternară, precum şi identitatea relaţiei
prin trecerea subiectului din subordonată înaintea verbului impersonal (=> ea (îmi) semantice ne-au determinat să nu deosebim terminologic cele două situaţii de
părea că este obosită). Transformarea de „personalizare" este urmată de suprimarea atributiv. Specificările făcute: atributiv de bază / atributiv transformat sunt
conjuncţiei şi a copulei (=> ea (îmi) părea obosită). suficiente pentru a atrage atenţia asupra istoriei lor derivative diferite74 şi, implicit,
j) Construcţiile de tip (j) sunt, de asemenea, rezultate dintr-o transformare asupra relaţiilor de dominare diferite75. Atributivul „de bază" este dominat direct de
de repoziţionare a subiectului din P 2 , precedată de o transformare pasivă.
Dată fiind suprimarea copulei din ?2- Laura Vasiliu (în „Double subordination syntaxique" et "e
Construcţiilor de bază impersonale de tipul: se cuvine^oricine să restitui <ipse". RRL. XV (1970), 5. p. 519 şi urm.) atrage atenţia asupra naturii „eliptice" a construcţiei cu 7?
împrumutul; merită^oricine să vadă filmul; trebuie^oricine să citească cartea n s o6"' Pred'cal'v suplimentar (în terminologia noastră, o construcţie cu atributiv ..transformat"). 71, t'''e 'a
aplică următoarele transformări: 1) pasivizarea (=> se cuvine^împrumutul să /'^ care
participă atributivul „de bază" au fost examinate în capitolul al III-lea, § 2.9. l. 74 r*'capitolul al
restituit de oricine; merită^filmul să fie văzut de oricine; trebuie^cartea să fie clt! , II-lea, §2.1.1.2.
de oricine); 2) nedefinirea (suprimarea) „agentului" (=> se cuvine^împrunnitu'Ş ^ Anteriul istoriei derivative diferite stă la baza distincţiei terminologice operate de Valeria Guţu
Pretr*'0' '° $'ntaxa> ""de numele predicativ priveşte „enunţurile primare" (=nucleare, de bază), iar 7j
fie restituit; merită^filmul să fie văzut; trebuie^cartea să fie citM>' lc
ativul suplimentar priveşte „enunţurile derivate" (=obţinute prin transformare). dc en'ru distincţia
3) repoziţionarea subiectului înaintea verbului impersonal (=> împrumut^ relaţii de dominare / relaţii de succesiune, vezi Introducere, § 3.2. Ambele tipuri III | at'i Participă la
stabilirea specificului unei poziţii sintactice, la definirea ei (vezi capitolul al a '$2).
70 Pentru ambiguitatea construcţiilor cu atributiv, vezi infra, § 7.4.

110
construcţie la. alta, sub dominanţa altui nod, în funcţie de istoria derivativa " jjntre aajecuv ţi rcsiui construcţiei (jeiaţie
fiecărei construcţii. De exemplu, în (b) apare sub dominanţa unui P,, aflat la rândi l coordonată etc.), ci şi persoana subiectului din subordonată, care poate fi a IlI-a
lui, sub dominanţa lui Obdir: în (g), apare sub dominanţa lui Rel (=constructj , ga Care este sănătoasă") sau persoana I („eu care sunt sănătoasă"). Am subliniat 7S
relativă); în (i), apare sub dominanţa unui P 2 , aflat, la rândul lui, sub dominant 6 L ademenea, că sunt susceptibile de a primi interpretări diferite construcţiile de tip
Subiectului etc. ; Mai multe interpretări pot primi şi construcţiile în care atributivul
transformat" este exprimat prin gerunziu 79.
7.3. Raportare la clasa ,, elementului predicativ suplimentar " Ambiguitatea este creată şi de posibilitatea confuziei între atributivul „de
bază" Ş' ce' „transformat", mai ales în situaţiile în care acelaşi complex sonor
Cele două categorii: atributivul „de bază" şi cel „transformat", delimitate reprezentând un verb satisface ambele construcţii. Astlel, verbul ieşi apare şi într-o
potrivit principiilor formulate în acest curs, nu coincid perfect cu clasele obţinute construcţie de bază cu atributiv (ex. el iese profesor), şi într-o construcţie de
din distincţia tradiţională: nume predicativ / element predicativ suplimentar suprafaţă cu atributiv (ex. el iese îngândurat). Istoria derivativă a celor două
Construcţii considerate, în mod curent, cu nume predicativ apar, în analiza noastră exemple este diferită: construcţia de bază el iese profesor conţine un verb
în categoria atributivului „transformat" (vezi tipul (i): ea (îmi) părea obosită) şi' caracterizat, în structura de adâncime, prin vecinătatea + [-Atributiv]; construcţia
invers, construcţii considerate, în mod curent, cu element predicativ suplimentar el iese îngândurat este rezultată din transformări, având istoria derivativă descrisă
aparţin atributivului „de bază" (ex. mă cheamă Ion, mă numesc Ion, îmi spune Ion la (a): „el iese şi el este îngândurat", în ultimul e'xemplu, vecinătatea unui atributiv
îmi zice Ion)11. este numai a structurii de suprafaţă, verbul caracterizându-se, în structura de bază,
Prin raportare la gramaticile curente, se constată că am inclus în clasa prin - [-- Atributiv].
atributivului „transformat" şi tipurile (f), (h), care, în mod curent, sunt analizate ca
fiind complemente de timp şi, respectiv, complemente cauzale. Includerea se 7.5. Productivitatea construcţiei
explică prin natura relaţiilor la care participă, în structura de suprafaţă,
constituentul avut în vedere: relaţie obligatoriu ternară, în care este implicat verbul Construcţia cu atributiv „transformat" este foarte productivă în limba
şi un alt nominal al construcţiei şi care se manifestă formal prin acordul cu acest română, atât în fazele vechi ale limbii, cât şi în limba actuală. Toate tipurile de
nominal. mi
' construcţii stabilite la (a) - (j) sunt bogat reprezentate (printr-un număr mare de
•M •. verbe şi printr-o frecvenţă ridicată) în limba veche 80 şi în limba actuală. Limba
actuală dezvoltă, cu precădere, tipul (j), situaţie consemnată de lucrările de
7.4. Ambiguitatea atributivului •"®*)
cultivare a limbii81, dar şi celelalte tipuri. Marea varietate de transformări având ca
rezultat atributivul asigură productivitatea procedeului şi a construcţiei.
Atributivul, în general, şi atributivul „transformat", în special, constituie
Teoretic, putem admite că orice verb al limbii române este susceptibil de a
zone ale limbii române caracterizate prin ambiguitate, adică prin posibilitatea
apărea în vecinătatea unui atributiv „transformat" 82. Unele verbe au capacitatea de a
interpretării sintactice şi semantice în două (sau mai multe) feluri a construcţiilor cu
satisface, succesiv, diferite tipuri de construcţii cu atributiv „transformat" (ex. ea a
aceeaşi structură. Istoriile derivative diferite stabilite la (a)-(j) sunt un argument
pierit tânără - ea a pierit ucisă de o bombă; el mă declară incapabil - el se declară
pentru această afirmaţie.
incapabil; el declară înspăimântat că a greşit; hainele le are noi - o am pe Ioana
Se întâmplă ca acelaşi complex sonor reprezentând o propoziţie să fie
Prietenă).
susceptibil de mai multe istorii derivative, şi deci de mai multe interpretări. Astfel,
o construcţie ca: o ştiu tânără poate primi interpretarea (b) şi deci sensul „eu ştiu ca Această virtuală capacitate de combinare a oricărui verb cu un atributiv
ea este tânără" sau interpretarea (f) şi deci sensul „eu o ştiu când era tânără . U «transformat" face ca vecinătatea acestui atributiv să fie nerelevantă în clasificarea
s
construcţie ca: ea îmi vorbeşte nemulţumită poate primi interpretarea (a) şi ° ecj 'ntactică a verbului, chiar şi din punctul de vedere al unei clasificări care operează
sensul „ea îmi vorbeşte şi ea este nemulţumită" sau interpretarea (h) şi deci sensu 'a nivelul structurii de suprafaţă.
' ' V^trt1"! V IN 14. l «*»i .i ,*» .1 *t . i,«.t\-* \ i |f\

„ea îmi vorbeşte fiindcă cineva (ceva) a nemulţumit-o". O construcţie ca: i"1
amintesc de ea sănătoasă poate primi fie interpretarea (f), adică un sens ternP°^?0
„îmi amintesc de ea când ea era sănătoasă", fie o interpretare de tip (d), impli can vezisupra, §7.1. (e).
'* Vezi infra, § 9.2.2.1.
subordonată conjuncţională completivă directă: „îmi amintesc de ea că ea ^
(19 materialul înregistrat în Regimul sintactic al verbelor în limba română veche, din SCL, XIX
sănătoasă", fie o interpretare de tip (a): „îmi amintesc de ea şi eu sunt sănătoa sau lim^' 3' p' 273-275-în special tipurile de construcţii (10), (l 1), (13), (14), (15); pentru realizarea în 8p>a
o interpretare de tip (g), implicând o construcţie de bază relativă: „îmi am veche a tipurilor (i) şi (j), idem, p. 280.
Cf
0, - V. Guţu Romalo, Corectitudine şi greşeală, Ed. Şt., 1972, § 55. în acelaşi sens vezi şi
76 Vezi capitolul al III-lea, § 2.9.1. 82 v3''"'6 lui V- Nestorescu> Construcţii greşite cu verbul a merita, în LR, XXIII (1974), 3, p. 249.
77 Vezi capitolul al III-lea, § 2.9.2. Ve
zi şi observaţiile Valeriei Guţu Romalo, în Sintaxa, p. 154. ' ^
112 lr
rtaxa grupului verbal 113
a) Pentru examinarea dintr-o perspectiva transiormaţionaia a situaţiei pe care arn la demonstraţie => participarea studenţilor la demonstraţie), fie grupuri
numit-o „atributiv transformat", vezi: Laura Vasiliu, „Double subordination adjectivale84, în cazul în care verbul-centru se modifică într-un centru adjectival
syntaxique" et „ellipse", în RRL, XV (1970), 5, p. 519 şi urm.; Pană Dindelegan (ex. ceva dă sănătate => ...dătător de sănătate, ceva dăunează organismului =>
Sintaxa, p. 135-137; Guţu Romalo, Sintaxa, p. 146-154. dăunător organismului).
b) Construcţia este examinată şi în următoarele studii: M. Rădulescu, Numele
Oricare ar fi rezultatul transformării de nominalizare, fie grup nominal, fie
predicativ circumstanţial, în SG II, 1957, p. 121 şi urm., Paula Diaconescu, Rolul
elementului verbal în componenţa predicatului nominal, în SG II, 1957, p. 105 şj up adjectival, esenţa transformării este pierderea autonomiei sintactice a
ar

urm.; Silvia Niţă, Predicatul circumstanţial, în LR, VII (1958), 6, p. 76 şi urm.; construcţiei de bază, în sensul convertirii unui P (o construcţie de-sine-stătătoare)
Ion Diaconescu. Complementul calităţii, în LR, IX (1960), 2, p. 14 şi urm.; ţntr-un modificator (determinant).
Mioara Avram, in legătură cu discuţia asupra „numeluipredicativ Convertirea se asigură printr-un morfem de nominalizare, adică un sufix
circumstanţiar, în LR, X (1961), 6, p. 539 şi urm.; Gh. N. Dragomirescu. având capacitatea să modifice bazele verbale în baze substantivale sau adjectivale.
„ Atributul predicativ" în limba română, în LL, 1962, p. 99 şi urm.; Gram. Acad. Sufixul de nominalizare se actualizează diferit, în funcţie de rezultatul
II, § 682-688; D. D. Draşoveanu, Despre elementul predicativ suplimentar, în CL nominalizării: grup substantival sau grup adjectival.
XII (1967), 2, p. 235 şi urm.; V. Hodiş, Elementul predicativ suplimentar. în cazul obţinerii unui grup substantival, deci a unui substantiv ca centru,
Contribuţii, I, în LR, XVI (1967), 6, p. 485 şi urm.; şi Contribuţii, II, în LR, XVIII sufixul de nominalizare se realizează ca: -re (ex. citi=>citire), -t (ex. lucra =>
(1969), 2, p. 139 şi urm.; D. Craşoveanu, Consideraţii asupra elementului lucrat), -ţie (ex. administra => administraţie), -iune (ex. transmite =>
predicativ suplimentar, în „Analele Universităţii din Timişoara", 8 (1970), p. 225 transmisiune), -eală (ex. bănui => bănuială), -aj (ex. sabota => sabotaj), -tor (ex.
şi urm.; Măria Vulişici, Cu privire la cazul elementului predicativ suplimentar
(exprimat prin substantiv) referitor la complementul direct, în „Lucrări ştiinţifice",
citi => cititor), 0(ex. zbura => zbor) etc.85.
Oradea, 1972, p. 35 şi urm. în cazul obţinerii unui grup adjectival, deci a unui adjectiv ca centru,
sufixul se realizează ca: -tor (ex. dăuna => dăunător), -nic (ex. dori => dornic),-
5. Construcţii nominalizate -bil (ex. măsura => măsurabil), -ani ('ex. participa => participant) etc.86.
(•o-
,&, '
r. ' l : j - . ; J :i •
ii-
,;iq :,• ". 8.2. Nota sintactică specifică
jb Bit!
"
8. l. Transformarea de nominalizare; A
8.2. Nota sintactică specifică; . ''
" Examinarea construcţiilor nominalizate în partea de curs destinată
8.3. Grupuri nominale rezultate din nominalizare;- ''' "~
descrierii grupului verbal, şi nu în descrierea grupului nominal sau a celui
8.3.1. Vecinătăţi cu formă nemodificată;
adjectival, se justifică prin prezenţa, în interiorul construcţiilor nominalizate, a unor
8.3.2. Vecinătăţi cu statutul sintactic modificat; V , ,',' relaţii de tip verbal, inexistente în grupurile nominale sau adjectivale de bază 87.
8.3.3. Vecinătăţi suprimate; Aceste relaţii se explică prin natura verbală a centrului grupului (prin istoria lui
8.3.4. Vecinătăţi obligatorii devenite suprimobile; derivativă): centrul - substantiv sau adjectiv - provine dintr-un verb şi păstrează
8.3.5. Compatibilităţi şi incompatibilităţi între vecinătăţi. Restricţii de nemodificate unele dintre determinările de tip verbal.
ordonare; în transformarea de nominalizare, numai unele vecinătăţi verbale îşi
8.3.6. Neutralizarea opoziţiilor sintactice şi semantice. Mijloace de modifică statutul sintactic, „acomodându-se" regimului noului centru (substantiv
dezambiguizare; sau adjectiv); alte vecinătăţi verbale rămân nemodificate. Acest amestec de
8.3.7. „ Nedefinire " şi „ impersonalizare " în construcţiile nominalizate; determinanţi de tip verbal (şi, implicit, de relaţii de tip verbal) şi de determinanţi
8.4. Grupuri adjectivale rezultate din nominalizare; (relaţii) de t i p nominal constituie nota sintactică specifică a construcţiilor
8.4.1. Modul de generare; nominalizate, conferindu-Ie un loc aparte faţă de grupurile nominale şi adjectivale
8.4.2. Caracteristicile vecinătăţilor; Bibliografie. de bază.

8.1. Transformarea de nominalizare


Pentru conceptele grup nominal şi grup adjectival, diferite de grupul verbal, vezi capitolul al II-lea,
Numim construcţii nominalizate acele construcţii care rezultă dintr-o Se
. 'nclud aici sufixele care derivă substantive din teme verbale, inclusiv sufixul 0, semnificând
transformare de nominalizare. c
8fi l"^'6 ^e ^er'vare regresiva- Nu ne-a interesat, în lista dată, aspectul mortbfonemic.
Transformarea de nominalizare constă în convertirea unui verb într-u u 8? r\T^ a'c' suf"lxe'e care derivă adjective din teme verbale.
substantiv sau un adjectiv, împreună cu toate modificările de regim sintactic imp t,. lst 'ncţia grup de bază / grup transformat se referă la modul de obţinere într-o gramatică
de această schimbare de clasă morfologică83. l s or
r - ' maţională: grupul de bază se obţine prin reguli de constituenţi, iar grupul transformat, prin

Prin transformarea de nominalizare se obţin fie grupuri nominale în c az 8UI


> de transformare

83 Cf. Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 243. ••••"• ~- .«'spr.*;:. ul«> 115


n jtjv sau grup prepoziţional cu de în construcţiile nominalizate (ex. cumpăra
8.3.1. Se păstrează, cu formă nemodificată, următoarele vecinătăţi: ^TteO => cumpărarea cărţii; cumpără cărţi => cumpărare de cărţi).
a) grupul prepoziţional necircumstanţial (ex. insistă pe amănunte => insist Cele două construcţii, cu genitiv şi cu grup prepoziţional, nu sunt perfect
pe amănunte; optează pentru ceva => opţiunea pentru ceva; participă 7° bivalente: alegerea uneia sau a alteia corespunde distincţiei individualizat /
demonstraţie => participare (participant) la demonstraţie; se teme de urmări ~° ^individualizat (cu referire la obiectul direct) din construcţia de bază. Prin
temerea de urmări, în toate aceste exemple, construcţia obligatorie cu o anum' - "' re o construcţie de bază în care obiectul direct se realizează prin Nominal AArt U
prepoziţie se explică prin regimul verbului de bază); '^ alesze în „nominalizare" genitivul (ex. citeşte romanul => citirea romanului), •
b) grupul prepoziţional circumstanţial (ex. transportă mărfuri de la Cluj i r o construcţie de bază în care obiectul direct se realizează numai prin Nominal
Bucureşti => transportul de mărfuri de la Cluj la Bucureşti; construieşte hotelul - Ifără articol) va alege în „nominalizare" grupul rfe ANominal (ex. citeşte romane
următoarele luni => construcţia hotelului în următoarele luni); ,> citirea de romane). Cum pe poziţia obiectului direct substantivul nearticulat
c) unele adverbe şi locuţiuni adverbiale (ex. el sade aici => şederea aici ei nare, mai ales, la plural 92, în timp ce, la singular, substantivele se folosesc, de
merge acasă => mersul acasă: el pleacă dimineaţa => plecarea dimineaţa)**- obicei, articulate, găsim aici explicaţia pentru faptul că în construcţiile nominalizate
d)nominalul în dativ, deci nominalul obiect indirect (ex. se conferă titluri grupul cfeANominal este acceptat, cu precădere, în condiţiile unui nominal cu formă
muncitorilor => conferire de titluri muncitorilor; se predă limba română de plural (Sunt posibile construcţiile citirea de romane, aplicarea de hotărâri, dar
străinilor => predarea limbii române străinilor; se acordă atenţia necesară nu sunt admise construcţiile *citirea de roman, * aplicarea de hotărâre^).
tineretului => acordarea atenţiei necesare tineretului^. Prezenţa dativului se c) Adverbele modale din construcţiile de bază devin adjective în construcţiile
explică prin regimul verbului de bază); nominalizate (ex. interpretează corect => interpretare corectă; se poartă omeneşte
e) nominalul neprepoziţional sau prepoziţional cu funcţie de atributiv (ex. se => purtare omenească; pleacă urgent => plecare urgentă).
numeşte Gheorghe (ca) profesor => numirea lui Gheorghe (ca) profesor); Vecinătăţile (a) - (c), deci nominalul subiect, nominalul obiect direct şi
f) determinări conjuncţionale, indiferent de funcţia sintactică cu care apar, deci adverbul modal, sunt proprii clasei verbului, ceea ce explică modificarea lor, în
indiferent de faptul că apar în poziţia de subiect, de obiect direct, de obiect cazul convertirii verbului în altă clasă morfologică.
prepoziţional sau de obiect secundar (ex. doreşte să plece => dorinţa să plece; d) în cazul aşa-numitelor verbe „intrinsec reciproce", verbe implicând, prin
crede că va reuşi => credinţa că va reuşi; întreabă dacă plec => întrebarea dacă natura lor semantică, prezenţa a două nominale (ex. a se alia, a se asemăna, a se
plec). căsători, a se certa, a se înrudi, a coexista, a coincide)^, transformarea de
Lista (a) - (f) cuprinde determinanţii nespecifici verbului, adică vecinătăţile nominalizare are ca rezultat următoarele trei construcţii sinonime: 1) o construcţie
comune atât clasei verbului, cât şi clasei substantivului90. în care unul din nominale este în genitiv, iar celălalt se construieşte cu prepoziţia cu
(ex. alianţa lui A cu B, asemănarea lui A cu B); 2) o construcţie în care cele două
8.3.2. îşi modifică statutul sintactic următoarele vecinătăţi verbale: nominale, coordonate între ele, apar în genitiv (ex. alianţa lui A şi a lui B,
a) Nominalul subiect (deci în nominativ) din construcţiile de bază devine genitiv asemănarea lui A şi a lui B); 3) o construcţie în care cele două nominale,
în construcţiile nominalizate (ex. copiii pleacă => plecarea copiilor; studenţii coordonate între ele, sunt precedate de prepoziţiile dintre sau între (ex. alianţa
optează pentru... = > opţiunea studenţilor pentru...). dintre A şi B ; asemănarea dintre A şi B; alianţa între A şi B; asemănarea între A
în situaţia unui subiect exprimat prin Personal (formele: eu, tu, noi, voi), Şi B).
transformarea de nominalizare are ca rezultat convertirea Personalului într-un Genitivul din construcţiile (1) şi (2) reflectă modificarea general suferită de
Posesiv (ex. eu plec => plecarea mea; tu participi la... => participarea ta la ...)9 • subiect în transformarea de nominalizare, acesta devenind un nominal în genitiv.
Construcţia (3), însă, este specifică nominalizării verbelor „reciproce". Prepoziţiile
88 Se include aici categoria pe care gramaticile curente o înregistrează sub numele de „aţnbu cz
adverbial". Nu toate adverbele, însă, au acelaşi comportament în transformarea de nominaliza^ < din (1) şj între din (3) apar şi în grupul verbal (vezi se aliază cu... se aseamănă
Cl4
multe adverbe, în special din clasa adverbelor modale, capătă, în construcţia nominalizată, un sta ^ -. se aliază între ei, se aseamănă între ei), în timp ce prepoziţia dintre din (3) este
adjectival (vezi infra, § 8.3.2. (c)). Pentru cele două situaţii ale adverbului, cf. G. Ciompec. încerca' specifică grupului nominal obţinut prin nominalizare, apariţia ei nefiind
de definire contextuală a adverbului românesc, în SCL, XXV (1974), I, p. 26-27. ţ P°sibilă în grupul verbal de bază (construcţii ca: *se aliază dintre ei, *se aseamănă
89 Se include aici, parţial, categoria pe care gramaticile noastre o înregistrează sub numele de „atn ^
substantival în dativ"; cf. Mioara Avram, O specie modernă a atributului în dativ şi alte pfoo'
"intre ei sunt nereperate).
ale determinării atributive, în LR, XIV (1965), 4, p. 405-428. .. ^
90 Pentru conceptul de vecinătăţi comune, opus aceluia de vecinătăţi diagnostice (propr" u 8.3.3. Se suprimă, în transformarea de nominalizare, vecinătatea Reflexiv
singure clase morfologice), cf. V. Guţu Romalo, Distribuţia, în ELS, p. 44-45). c„
91 Se confirmă, încă o dată, ipoteza echivalenţei Posesivului (din seria mea, ta, noastră, voas zna pt-f- Struct. morf., p. 174: pentru situaţia specială a pluralului în raport cu „individualizarea", vezi
genitivul pronumelui personal; cf. M. Manoliu Manea, Sistematica substitutelor din rom ^K-Acad. I, p. 110.
contemporană standard, E.A, 1968, p. 64. .f, jli "entru clasa verbelor „intrinsec reciproce", vezi supra, § 4.2. nuj «i

116 117
su ... iun ie cearta cu (jneorghe => cearta lui Ion cu Gheorghe). Disparitja 8.3.5. Compatibilităţi şi incompatibilităţi între determinanţi. Kestncţn ae
reflexivului din grupul nominal este un indiciu pentru natura specific verbala ordonare
vecinătăţii reflexive.
Suprimarea reflexivului se asociază cu pierdere de informaţie semantic' a) Sunt compatibili doi determinanţi omonimi, unul în genitiv (provenit fij-
sau, dimpotrivă, este semantic vidă, în funcţie de calitatea sintactică şi semantică itr-un obiect direct 99) şi unul în dativ (reprezentând obiectul indirect din
reflexivului din construcţia de bază. construcţiile de bază); ex. acordarea atenţiei necesare problemelor tineretului,
în cazul reflexivelor obligatorii din construcţiile de bază 94 suprimare încredinţarea făptuitorului pe garanţie unei organizaţii prevăzute... (Codul Penal),
reflexivului nu aduce pierdere de informaţie, trăsătura [+ Reflexiv] fiind conţinută predarea limbii române străinilor, transmiterea secretelor de stat unei puteri
şi în tema verbului (ex. el se teme -> temerea lui, el se gândeşte la ... => gândul străine se pedepseşte... (Codul Penal).
lui la.... el se /eluieste => jeluirea lui).
Numai uneori omonimia genitiv-dativ se rezolvă contextual prin apariţia
în cazul reflexivelor semantic pline, adică al reflexivelor care îndeplinesc genitivului în contextul unui articol posesiv; ex. impunerea de către subiect
rolul de morfeme ale categoriilor de „reflexiv", „reciproc", „impersonal"
predicatului a formei de persoană şi număr.
suprimarea reflexivului aduce pierdere de informaţie semantică, în construcţia
în construcţiile nominalizate, ocurenţa dativului este condiţionată de
nominalizată, informaţia pierdută se suplineşte adesea lexical: prin prefixul auto-
coocurenţa genitivului (sau a unei construcţii prepoziţionale cu de): nu sunt posibile
în cazul valorii „reflexive" (ex. el se apără => autoapărare, el se cunoaşte =>
autocunoaştere)95, şi prin adjectivul reciproc, în cazul valorii „reciproce"96 (ex. se construcţiile ^acordare problemelor, ^transmitere urni puteri, în schimb, sunt
cunosc unul pe altul => cunoaştere reciprocă, îşi acordă încredere unul altuia multe construcţii nominalizate cu genitiv (sau cu grup prepoziţional) în care nu
=> acordare reciprocă de încredere). apare dativul (ex. administrarea averii, administrare de bunuri). Deducem de aici
că, în interiorul construcţiilor nominalizate, relaţia dintre nominalul în dativ şi cel
Pentru reflexivul - morfem al categoriei „impersonalului" 97, pierderea de
în genitiv (sau cel prepoziţional) este de dependenţă unilaterală100, iar termenul
informaţie semantico-gramaticală este compensată, în construcţia nominalizată, de
neexprimarea agentului (ex. se merge pe jos => mersul pe jos). subordonat (cel care „cere" prezenţa celuilalt) este dativul.
Pe de altă parte, observăm că apariţia dativului în construcţia nominalizată
presupune o construcţie de bază tranzitivă, conţinând obligatoriu un obiect direct şi
8.3.4. Mulţi determinanţi având caracter obligatoriu în grupul verbal de
bază îşi modifică statutul, devenind determinanţi facultativi, deci suprimabili, în unul indirect (ex. subiectul impune predicatului forma de..., ei acordă atenţia
construcţia nominalizată. necesară problemelor tineretului).
Din construcţii nominalizate ca: impunerea de către subiect predicatului a
De exemplu, verbe pentru care vecinătatea obiectului direct este obligatorie
acceptă, în construcţia nominalizată, neexprimarea „obiectului" (vezi construcţiile: formei de ..., transmiterea de către tehnicieni calculatorului a informaţiei
atingerea adusă onoarei... prin expunerea la batjocură se pedepseşte... (Codul necesare, în care „agentul"' este legat de centru prin de către, reiese că
Penal), reabilitarea nu are efecte asupra...(Codu\ Penal), operaţia de clarificare nominalizarea este posterioară pasivizării. Deci, construcţiei tranzitive de bază i se
este absolut necesară, selecţia l-a interesat mai puţin). aplică mai întâi o transformare de pasivizare (ex. subiectul impune predicatului
Verbe pentru care vecinătatea obiectului indirect este obligatorie acceptă, în forma de... => forma de persoană şi număr este impusă de către subiect
construcţia nominalizată, neexprimarea dativului (vezi construcţiile: combatem predicatului) şi numai după aceea, o transformare de nominalizare (=> impunerea
orice atitudine de aservire^, cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează încredinţarea de către subiect predicatului a formei...).
unui înscris care serveşte... spre a fi folosit fără drept (Codul Penal)).
Verbe pentru care vecinătatea unui obiect prepoziţional este obligatorie b) Este incompatibilă apariţia simultană a doi determinanţi în genitiv (sau a
acceptă, în construcţia nominalizată, neexprimarea acestuia (ex. medierea n-a avut "nuia în genitiv şi a altuia precedat de prepoziţia de), reprezentând subiectul şi
rezultate, dorim o participare cât mai activă, asemănarea este şocantă). obiectul direct din construcţia de bază: sunt nereperate construcţiile *cititul lui Ion
ol cărţii, *cititul lui Ion de cărţim. Deducem de aici că nominalizarea nu se poate
Verbe pentru care vecinătatea unui circumstanţial este obligatorie acceptă a
plica direct unei construcţii tranzitive cu subiectul şi obiectul direct exprimate.
(chiar preferă), în construcţia nominalizată, neexprimarea aceluiaşi determinant
în limba română sunt posibile construcţiile: (1) cititul lui Ion; (2) cititul
(vezi construcţiile: comportarea lor mă interesează, purtarea lor îmi displace).
cărţilor; (3) cititul cărţilor de către Ion. Din (1) şi (2) deducem că nominalizarea
94 Pentru situaţia reflexivelor obligatorii, vezi capitol al III-lea, 2. l .3. l. şi capitolul al IV-lea, § 3.2. Presupune în prealabil aplicarea unei transformări de nedefinire, care are ca rezultat
95 Pentru valoarea „reflexivă", vezi supra, § 3. y
Se va vedea mai departe că genitivul la care ne referim provine, de fapt. dintr-un subiect, şi nu.
96 Pentru valoarea ..reciprocă" a reflexivului, vezi supra, (j 4.
'ntr-un obiect direct, deoarece structurile tranzitive sunt supuse, înainte de aplicarea transformării de
97 Pentru valoarea „impersonală", cf. § 6. V
°rninalizare, unei transformări pasive, care converteşte obiectul direct în subiect.
98 Verbul aservi se caracterizează prin doi determinanţi obligatorii: atât obieclW direct, cât şi ce
indirect. Ambele determinări sunt suprimate în construcţia nominalizată. -^ 0 Pentru definirea fiecărui tip de relaţie, vezi capitolul al 11-lea, § 2.
•M-
1 Vezi Vasiliu, Golopenţia, op. cit., p. 246.

118 119
că nominalizarea a fost precedată de o transformare de pasivizare. caracteristică de expresie proprie, construcţiile nominalizate au un înalt grad de
în concluzie, în cazul construcţiilor de bază tranzitive, având structura- an1biguizare.
VASubiectAObdir, aplicarea transformării de nominalizare este condiţionată fi e d
aplicarea în prealabil a pasivizării, fie de aplicarea în prealabil a nedefiniri' 8.3.6.2. Dezambiguizarea (diferenţierea expresiei) diverşilor
obiectului sau a subiectului. determinanţi ,. e realizează, în construcţiile nominalizate, prin folosirea
c) în mod curent, vecinătăţile obiect secundar şi obiect direct (devenit construcţiei repoziţionale în locul celei cazuale, de fapt, în locul genitiv-dativului.
genitiv sau grup prepoziţional cu de) se tolerează greu una pe cealaltă în Astfel, în locul dativului, se preferă construcţia cu la sau către, menită să
construcţiile nominalizate (acceptarea unor construcţii ca: (?) învăţarea copiilor 0 rezolve omonimia genitiv-dativ şi să marcheze neechivoc obiectul indirect, (ex.
limbă străină, (?) învăţarea copiilor a unei limbi străine este incertă)^. Cele două încredinţarea copilului la vecini, restituirea către posteritate a acestor memorii,
vecinătăţi devin compatibile în condiţiile realizării obiectului secunda,- printr-o desfacerea ritmică a acestor produse către populaţie, emiterea de către
propoziţie conjuncţională; ex. sfătuirea minorului să se poarte în aşa fel (Codul cooperativă către Direcţia protecţiei muncii a adresei cerute, redistribuirea de
Penal). masă lemnoasă către comunele deficitare)10^.
Ca şi în situaţiile anterioare (vezi (a) şi (b)), nominalizarea este precedată în acelaşi scop al dezambiguizării, în locul genitivului exprimând
fie de pasivizare (ex. sfătuirea minorului de către autorităţi să...), fie de ,agentul", se foloseşte, adesea, o construcţie cu locuţiunea prepoziţională din
nedefinirea subiectului (a „agentului") sau de nedefinirea şi a subiectului şi a partea (ex. controlul mai riguros din partea organelor calificate, obţinerea din
obiectului direct (ex. sfatul să procedeze astfel). partea autorităţilor, îndrumarea neîntreruptă din partea organizaţiilor de partid, \
Observaţiile de la (a), (b), (c) converg toate spre stabilirea unei anumite fără a fi nevoie de vreo învestire din partea instanţelor judecătoreşti) sau se preferă
reguli de ordonare a transformării de nominalizare, şi anume: în cazul construcţiilor construcţia pasivă, neechiocă, cu de către (ex. conducerea directă de către partid,
de bază tranzitive, pentru ca nominalizarea să fie posibilă, este necesară aplicarea gestionarea de către fiecare secţie), în locul genitivului exprimând obiectul, se
în prealabil fie a pasivizării, fie a nedefinirii (deci a suprimării) unuia dintre foloseşte, uneori, o construcţie cu locuţiunea la adresa (ex. aprecierea la adresa
constituenţii subiect sau obiect direct. unui sportiv, sfidare la adresa publicului) sau cu locuţiunea faţă de (ex. respectul faţă
de bătrâni, aprobarea unanimă faţă de conducerea uzinei, ascultarea oarbă faţă de
8.3.6. Neutralizarea opoziţiilor sintactice şi semantice. Mijloace de şef).
dezambiguizare Astfel, genitivul, caz cu istorie derivativă atât de complexă, este înlocuit, în
funcţie de istoria derivativă atfiecărei situaţii, cu alt grup prepoziţional.
a) Având în vedere că genitivul din construcţiile nominalizate provine fie
dintr-un subiect (ex. plecarea tatălui), fie dintr-un obiect direct (ex. administrarea 8.3.7. „ Nedefinire " şi „ impersonalizare " în construcţiile nominalizate • SN
averii), fie dintr-un obiect secundar (ex. (7) învăţarea copiilor a unei limbi ,V«*Y.
sîrăine), înseamnă că, în interiorul construcţiilor nominalizate, asistăm la
neutralizarea opoziţiilor sintactice: subiect / obiect direct, obiect direct / obiect T<
secundar, tranzitiv / intranzitiv şi a opoziţiei semantice: agent / pacient. în comparaţie cu grupul verbal, am constatat, în construcţiile nominalizate,
în consecinţă, multe construcţii nominalizate sunt semantic şi sintactic o mai mare libertate sintactică în suprimarea determinanţilor: determinanţi cu statut
ambigue; vezi: cercetarea cuiva, lămurirea cuiva, pierderea cuiva, propunerea obligatoriu, în grupul verbal de bază, admit omisiunea, în construcţiile
cuiva*03, în care genitivul admite o dublă interpretare: 1) ca subiect, şi deci ca nominalizate106.
„agent" („cineva cercetează", „cineva lămureşte"); 2) ca obiect („cercetează pe Această particularitate conferă construcţiilor nominalizate o mai mare
cineva", „lămureşte pe cineva"). disponibilitate pentru nedefinire, deoarece nedefinirea se realizează prin
b) în limba română, genitivul este omonim cu dativul, în consecinţă, la suprimarea unuia sau a altuia dintre determinanţi, fiind deci condiţionată sintactic
neutralizările mai sus semnalate se adaugă neutralizarea opoziţiilor sintactice: de capacitatea determinantului de a tolera suprimarea. Când suprimarea vizează
a
subiect / obiect indirect, obiect direct / obiect indirect. gentul, construcţia devine impersonală, în acest sens, se poate vorbi şi de o
anumită disponibilitate pentru impersonalizare a construcţiilor nominalizate.
8.3.6.1. Observaţiile de la (a) şi (b) ne permit să afirmăm că, în comparat 16 Lipsa unor constrângeri sintactice în suprimarea determinanţilor, ceea ce
cu grupurile verbale de bază, în care raporturile sintactice se exprimă clar,
102 In Vasiliu, Golopenţia, op. cit., p. 247, se consideră că nominalizarea nu se poate aplica unei "4 Afirmaţia asupra lipsei de ambiguitate din grupul verbal priveşte numai raporturile sintactice, în
eea
construcţii cu obiect direct şi obiect secundar. ce priveşte raporturile semantice (de tipul: agent/pacient, beneficiar/locativ etc.), acestea se
Ca
103 Examinarea acestor cazuri de ambiguitate apare la Ileana Vincenz, Generarea derivatelor c racterizează printr-un înalt grad de ambiguizare, întrucât, în grupul verbal, acelaşi raport semantic , e
sufixe în limba română contemporană, II, în SCL, XX ( 1969), 5. § 2.4.4.1 , 2.4.4.2. Poate realiza prin forme diferite, iar raporturi semantice diferite se pot realiza prin acelaşi caz. Cf.,
acest sens, ampla demonstraţie a lui Ch. J. Fillmore din The Case; vezi şi introducere, §
105 T, 4.
oate exemplele din § 8.3.6.2. sunt culese din presă: Scânteia şi Informaţia
'06 V
Bucurestiului.
ezi supra, § 8.3.4.
120
121
„disponibilitatea" pentru nedefmire şi impersonalizare constituie, desigur, câteva verb şi adjectivului provenit din verb.
dintre explicaţiile preferinţei anumitor limbaje ale românei actuale (limbajele Dar, spre deosebire de grupul nominal, în grupul adjectival rezultat din
ştiinţifice şi, în special, limbajul politic, cel juridic, limbajul presei) pentru nominalizare, orice adverb, inclusiv adverbele modale, îşi păstrează statutul
construcţia nominalizată. adverbial110 şi orice nominal în dativ, inclusiv dativul verbelor intranzitive, este
regăsibil şi în construcţiile nominalizate111.

8.4.2.2. Singura vecinătate care-şi modifică regimul sintactic este obiectul


8. 4. Grupuri adjectivale rezultate din nominalizare direct. Acesta devine, în grupul adjectival, fie un nominal precedat de prepoziţia de
(ex. copii dornici de învăţătură, violenţă cauzatoare de moarte, fapte producătoare
8.4.1. Modul de generare de consecinţe juridice, echipă deţinătoare de trofee, un debut dătător de speranţe),
fie un nominal în genitiv precedat obligatoriu de articolul posesiv (ex. om iubitor al
Prin transformarea de nominalizare se obţine un grup adjectival atunci când cărţilor, echipe deţinătoare ale Cupei Davis, construcţii purtătoare ale valorii de
construcţia de bază este relativă, având deci structura: Nominal ARAP, unde reciprocitate).
R=pronume relativ, iar P=propoziţie subordonată nominalului. Pentru sintaxa generală a adjectivului şi pentru cea a genitivului, se impune
Nominalizarea este precedată, în acest caz, de o transformare de să ne oprim, în mod special, atenţia asupra poziţiei sintactice a genitivului din
relativizare, constând din suprimarea nominalului din P identic cu nominalul construcţii ca: om iubitor al cărţilor, care apare ca dependent faţă de un adjectiv,
regent, şi este urmată de o transformare de suprimare a lui R 107. Deci, ordinea de în condiţiile unui adjectiv provenit dintr-un verb tranzitiv112. In acelaşi timp, trebuie
aplicare a transformărilor este: (1) relativizare (ex. medicamente care medicamente subliniată situaţia sintactică a articolului posesiv din aceeaşi construcţie, distribuit
dau viaţă => medicamente care dau viaţă ); (2) nominalizare (ex. => într-un context adjectival (adică: [Adj—]) şi caracterizat, în acest context, prin
^medicamente care dătătoare de viaţă); (3) suprimarea relativului (ex. => neomisibilitate113.
medicamente dătătoare de viaţă ). Cele două construcţii: de ANominalac şi PosANominal1M se deosebesc
semantic din punctul de vedere al gradului de individualizare a nominalului. O
8.4.2. Caracteristicile vecinătăţilor construcţie de bază în care obiectul direct este puternic individualizat va alege în
nominalizare grupul PosANominalgen (ex. construcţie purtătoare a unei anumite
8.4.2.1. îşi păstrează forma neschimbată următoarele vecinătăţi: valori); o construcţie de bază în care obiectul direct este neindividualizat va alege
a) grupul prepoziţional necircumstanţial (ex. ţările participante la conferinţă, în nominalizare grupul <sfeANominalac (ex. construcţii purtătoare de valori)"5.
rezultate comparabile cu cele anterioare, materiale utilizabile la desecări, metale
rezistente la temperaturi înalte, propoziţie substituibilă cu un nominal, rezultate 8.4.2.3. Se suprimă, în nominalizare, vecinătăţile:
referitoare la sursele energetice. Selecţia unei anumite prepoziţii se explică prin a) [Refl--], deci morfemul reflexiv al verbului (ex. copii temători, copii
regimul verbului de bază); certăreţi);
b) grupul prepoziţional circumstanţial (ex. materialele utilizabile în fabrici, b) nominalul în nominativ, deci nominalul subiect, în urma transformării de
ţările participante în toamna viitoare la...); relativizare şi de suprimare a relativului, transformări care se asociază obligatoriu
c) nominalul în dativ, deci nominalul obiect indirect (ex. inadvertenţe
dăunătoare unităţii lucrării, exigenţe corespunzătoare cerinţelor actuale^^ "09 Vezi supra, §8.3.1.
suferinţă premergătoare morţii, produse dăunătoare sănătăţii, atitudine preferabila "O In grupurile nominale rezultate din nominalizare, numai unele adverbe îşi păstrează statutul
tăcerii. Dativul se explică prin regimul verbului de bază); adverbial: multe adverbe modale devin adjective (vezi supra. nota 89).
d) adverbul, inclusiv adverbul modal (ex. produse puternic dăunătoare, (arl "I Numai dativul din construcţii tranzitive este regăsibil în grupurile nominale rezultate din
nor
ninalizare, nu şi cel din construcţii intranzitive (vezi supra. § 8.3.5.).
participante activ la...);
"2 Se ştie că gramaticile noastre limitează distribuţia genitivului la contexte nominale, definindu-1
e) determinanţi conjuncţionali (ex. dornici să înveţe, încrezători că vor reuşi, sintactic ca dependent, în exclusivitate faţă de un nume: substantiv sau substitut al substantivului; vezi
iub i tor i să facă sport). ŢWt. morf. p. 95; Guţu Romalo, Sintaxa, p. 93 (§ 5.2.).
Determinanţii (a)-(e) au apărut şi în grupul nominal rezultat d' 'J Ocurenţa într-un context adjectival nu este înregistrată de gramaticile noastre (vezi. de exemplu,
Atribuţia articolului posesiv la Măria Manoliu-Manea, Sistematica substitutelor din româna
c n
107 Cf. Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 254-256 (§ 7). • < ° temporană standard, p. 65-66).
108 Ca şi verbul din care provine, adjectivul oscilează între posibilitatea construcţiei cu dativ 1" 4itivui
Pos semnifică articolul posesiv, iar indicii ac şi gen notează cazurile acuzativ şi, respectiv,
eforturi corespunzătoare stadiului actual) şi posibilitatea construcţiei prepoziţionale cu prepoz't1
(ex. eforturi corespunzătoare cu stadiul actual).
J Aceeaşi deosebire: individualizat / nonindividualizat s-a constatat în grupurile nominale rezultate
122 '" nominalizare, între genitiv şi construcţia cu de (vezi supra, § 8.3.2.).

123
nominaliştii ii , ^v-~ ----------- --- , ----- .,
(ex. produse care produse aduc sănătate => produse aducătoare de sănătate). Pierderea autonomiei sintactice este urmarea unor transformări, pe care le
vom numi în continuare: transformare participială, transformare gerunzială,
BIBLIOGRAFIE transformare infinitivală şi transformare de supin. Ceea ce au comun aceste
a) Pentru descrierea nominalizării în limba română dintr-o perspectivă transformări este convertirea unui grup de-sine-stătător într-un modificator.
transformaţională, vezi: Vasiliu, Golopenţia. Sintaxa, p. 243-275: Ileana Convertirea se asigură prin morfemele formelor nepersonale (adică
Vincenz, Aspects semantiques des nominalisations, în „Cahiers", 1968, p. 247 şj afixele infinitivului, gerunziului, participiului şi supinului), al căror rol este de
urm.; (parţial) Ileana Vincenz, Generarea derivatelor cu sufixe in limba română legare" a formei nepersonale (sau a grupului în care forma nepersonală
contemporană, l, în SCL, XX (1969), 4, p. 399 şi urm. şi II, în SCL, 1969, 5,
funcţionează ca centru) de un alt P. Avându-se în vedere acest rol de „legare", s-a
p. 543 şi urm. afirmat, pe bună dreptate, că morfemele formelor nepersonale îndeplinesc o funcţie
b) Pentru alte aspecte, vezi: Elena Carabulea, Magdalena Popescu-Marin, asemănătoare cu aceea a conjuncţiilor119.
Exprimarea numelui de acţiune prin substantive cu formă de infinitiv lung şi de
supin, în SMFC, IV, p. 277 şi urm.; Magdalena Popescu-Marin, Categorii de Sub aspectul pierderii autonomiei sintactice a construcţiei de bază, formele
abstracte în formarea cuvintelor, în SCL, XXIV (1973). 4, p. 407 şi urm. nepersonale se apropie de construcţiile nominalizate120. Ceea ce le deosebeşte, însă,
c) Punctul de vedere contrastiv apare la: Alexandra Petrovan, Aspects of este statutul determinanţilor: formele verbale nepersonale păstrează caracteristicile
Nominalization in English and Romanian, în REC AP 1971, p. 155 şi urm.; Ileana combinatorii specifice verbului121, în timp ce, în cazul construcţiilor nominalizate,
Vincenz-Vântu, Sentence Construction in Romanian and English. The vecinităţile specific verbale îşi modifică statutul122.
Nominalization, în RECAP, 1972, p. 67 şi urm. Transformările participială, gerunzială, infinitivală şi de supin se asociază,
H3 în funcţie de forma nepersonală avută în vedere, cu altă sau alte transformări. i^11
9. Forme verbale nepersonale :•#]
••£$*»&- 9.2.7. Participiul ^
9. l. Nota sintactică;
9.2. Modul de generare; Construcţia de bază din care derivă participiul este relativă, ceea ce asigură
9.2.1. Participiul; jJinJznoo A . ., aL'J plasarea participiului ca modificator nominal123. Structura construcţiei de bază este:
9.2.7.7. Ambiguitatea participiului; «b3V ^ lulanuq mb oir NominalARAP (ex. *elevii*care*elevi rămân repetenţi din cauza absenţelor;
9.2.2. Gerunziul; . jaido STBO nî ăssd st- ' ji , ->i *tractoare^care*românii realizează tractoare la Braşov, *omul^care^omul a băut
ceva).
9.2.2.1. Ambiguitatea gerunziului?^' ''** ZQ <\ Uiqm§ a-;.-:, :.
Participiul are o istorie derivată diferită, în funcţie de calitatea verbului de
9.2J. Infinitivul; •>*' bază de a fi tranzitiv sau intranzitiv.
9.2.4. Supinul;
a) în condiţiile unui verb de bază intranzitiv, transformarea participială este
9.3. Vecinătăţile; precedată de relativizare şi este urmată de suprimarea relativului (ex. *elevii
9.3.1. Vecinătăţile gerunziului şi ale infinitivului; % ^care^elevii rămân repetenţi din cauza absenţelor => elevii^care rămân repetenţi
9.3.2. Vecinătăţile supinului; 3> '• din cauza absenţelor => *elevii care rămaşi repetenţi din cauza absenţelor =>
9.3.4. Comparaţie cu construcţiile nominalizate; Bibliografie. ' • ' • ' elevii rămaşi repetenţi din cauza absenţelor).
ici^b;**' is>H'
b) In condiţiile unui verb de. bază tranzitiv, pe lângă aceste transformări,
9.1. Nota sintactică specifică -uviisl'. i? mtervine, adesea, şi o pasivizare. în acest caz, ordinea transformărilor este: 1)
'•'•In- ,
Pasivizarea (e\.*tractoare*care*romănii realizează tractoare la Braşov =>
Caracteristica sintactică a acestor forme constă în capacitatea de a păstra trr, YareA tractoare sunt realizate de români la Braşov); 2) relativizarea (=>
integral sau parţial disponibilităţile combinatorii specifice verbului, dar de a pierde, ^care^sunt realizate de români la Braşov); 3) transformarea participială
în acelaşi timp, autonomia lui sintactică, deci capacitatea de a constitui centrul unei *tractoare*care realizate de români la Braşov); 4) suprimarea relativului (=>
construcţii de-sine-stătătoare 117. Grupul al cărui centru este o formă verbala ""• realizate de români la Braşov).
nepersonală devine, în ansamblu, un modificator (determinant) al verbului sau a
substantivului118. '9 Vezi Vasiliu, Golopenţia, lucr. cil., p. 244. j*0
Vasiliu, Golopenţia, ibid.
«q t .'U
j- . _, «Vj
n." .
îl! Centru comentariul detaliat al acestui aspect, vezi infra, § 9.3.4.
116 Vezi supra. § 8.4.1. ' ' ' .* ~ ' C0nt.
117 Pentru particularitatea de a fi dependente, cf. Struct. morf. p. 213 (§ 10) flamba rom- , •, ,
p. 206 (§3.2.1.8.). Paradigma verbală, se comportă ca un adjectiv (cf. Limba rom. cont. î. p.
118 Cf. Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 243-244; Vasiliu, Semantica, p. 172. j^VezijHpra. § 8.3.2.
;
Ştie că participiul românesc, exceptând cazurile în care serve

124 12
5
pasivă, explică cje ce majoritatea participiilor româneşti ale verbelor tranzitive sunt c) In condiţiile unui gerunziu-complement circumstanţial, construcţia de
pasive. bază are structura: ...VACirc, unde Circ se realizează prin: ConjAP (ex. Ion n-a
A A A A
c) Rar, se înregistrează şi participii „active" ale unor verbe tranzitive (ex venit fnndcă Ion s-a îmbolnăvit; a sunat telefonul când Ion a intrat în casă).

om avut „care are" , om băut „care a băut"; om calculat „care calculează"). j n Transformarea gerunzială este urmată de suprimarea conjuncţiei (Ion n-a ve-
A A A A
aceste situaţii, istoria derivativă este cea de la (a), intervenind, în plus, 0 tit fiindcă Ion s-a îmbolnăvit => *Ion n-a venit fiindcă Ion îmbolnăvindu-se (=
A
transformare de nedefinire (suprimare) a obiectului direct. Ordinea transformărilor transformare gerunzială) => Ion n-a venit Ion îmbolnăvindu-se (= suprimarea
este: 1) nedefinirea obiectului direct (ex. omul^care^omul a băut ceva => conjuncţiei)). Pentru situaţiile în care subiectul gerunziului este identic cu subiectul
omul*careA omul a băut):, 2) relativizarea ( => omul^care a băut): 3) transformarea verbului regent, transformarea gerunzială este urmată de o transformare de
participială (=> *omul*care băut; 4) suprimarea relativului ( = > omul băut). suprimare a subiectului redundant (ex. Ion n-a venitAIon îmbolnăvindu-se => Ion n-
a venit îmbolnăvindu-se).
Această istorie derivativă, în care intervine obligatoriu o transformare de
nedefinire (suprimare) a obiectului direct, explică de ce participiile verbelor
9.2.2.1. Ambiguitatea gerunziului
tranzitive, chiar şi în situaţia în care au sens „activ", îşi pierd valenţa de acuzativ
adică posibilitatea combinării cu obiectul direct.
Gramatica transformaţională înregistrează fenomenul ambiguităţii
gerunziului126, constând în posibilitatea aceleiaşi construcţii cu gerunziu de a primi
9.2.1.1. Ambiguitatea participiului
interpretări semantice şi sintactice diferite. Interpretările diferite sunt urmarea
faptului că una şi aceeaşi construcţie cu gerunziu este susceptibilă de a primi mai
Date fiind cele două istorii derivative diferite ale participiilor verbelor
multe istorii derivative.
tranzitive (vezi (b) şi (c)), apar construcţii de suprafaţă ambigue, pentru care există
Astfel, gerunziul din construcţia Ion vede pe Gheorghe mergând pe
posibilitatea interpretării participiului în două feluri, adică „pasiv" (ca în (b)) şi
stradă™ poate avea următoarele interpretări sintactice şi semantice: (1) funcţia de
„activ" (ca în (c)). Este situaţia unei construcţii ca: drum ocolit, care poate fi
element predicativ suplimentar şi sensul „Ion vede pe Gheorghe care Gheorghe
interpretată ca „drum care ocoleşte" şi „drum care este ocolit de cineva"124.
merge pe stradă"; (2) funcţia de circumstanţial temporal şi sensul „Ion vede pe
Gheorghe când Ion merge pe stradă"; (3) aceeaşi funcţie de circumstanţial temporal
9.2.2. Gerunziul *' şi sensul „Ion vede pe Gheorghe când Gheorghe merge pe stradă".
în cazul interpretării ( 1 ) . construcţia de bază este relativă, iar istoria
Gerunziul are istorii derivative diferite, în funcţie de poziţia lui sintactică,
derivativă este cea descrisă la (a), în cazul interpretărilor (2) şi (3), istoria
deci în funcţie de apariţia ca determinant nominal sau verbal.
derivativă este cea descrisă la (c). Deosebirea dintre (2) şi (3) este dată de structura
a) în condiţiile unui gerunziu-atribut, construcţia de bază este relativă,
lui P: în (2), subiectul lui P este identic cu subiectul verbului regent; în (3),
având structura: NominalARAP (ex. copilulAcare*copilul plânge). Transformarea
subiectul lui P este identic cu obiectul verbului regent.
gerunzială este precedată, în acest caz, de relativizare şi este urmată de suprimarea
relativului (ex. copilul^care^copilul plânge => copilul care^plânge => *copilul 9.2.3. Infinitivul
care plângând => copilul plângând).
Tot o structură relativă stă şi la baza gerunziului-element predicativ Toate construcţiile cu infinitiv, indiferent de poziţia lui sintactică, deci
suplimentar (în terminologia noastră, gerunziul cu funcţie de atributiv indiferent de faptul că infinitivul funcţionează ca subiect (ex. a munci cinstit este o
„transformat") (ex. am văzut copilul^care^copilul plânge => am văzut copilul obligaţie), ca obiect direct (ex. el doreşte a învăţa), ca obiect prepoziţional (ex. se
plângând). teme de a pleca), ca atribut (ex. faptul de a pleca) etc., au la bază o construcţie
b) în condiţiile unui gerunziu-complement direct, construcţia de bază are c
onjuncţională cu structura: NominalAConjAP, unde nominalul se lexicalizează prin
structura ...V A Obdir, unde Obdir se realizează ca /ap/w/ A Conj A P ( e x - faptul, iar conjuncţia, prin să. Pentru exemplele date, construcţiile de bază sunt:
lon^aude^faptul că tună). Transformarea gerunzială este precedată de suprimarea faptulAsă*oricine să muncească cinstitAeste o obligaţie, el doreşte AfaptulAel să
nominalului faptul şi este urmată de suprimarea conjuncţiei (ex. => lon^aude^ca 'nveţe, el se teme^de făptuitei să plece, faptulAsăAoricine să plece.
tună => *IonAaude*că tunând => Ion aude tunând). Aceeaşi structură stă la baza propoziţiilor subordonate introduse prin să 128.
Dacă verbului regent (în cazul nostru, verbul a auzi) i se aplică o
2
transformare pasivă şi una de nedefinire (suprimare) a „agentului" ( eX- 5 Pentru funcţia de subiect a gerunziului, vezi Frieda Edelstein, Sintaxa gerunziului românesc,
k-A, 1972, p. 93; Guţu Romalo, Sintaxa, p. 114.
cinevaAaude*tunând => se aude^de către cineva^tunând => se aude tunând), se 26 Cf. Vasiliu, Golopenţia, op. cit., p. 239, 242. . 'v
7
Exemplul este comentat de Vasiliu, Golopenţia. lucr. cit., p. 236-240. , ^'-' "' ,.•
124 Vezi Sorin Staţi, Valorile participiului, în LR, VII (1958), 5, p. 2.7 şi urm. •
• ' Vezica, §10.1.1. -*i:>l»î,nv.tfc»* «*•;.'•:
.,„u' 127
126
conjunctivul românesc (conjunctivul din propoziţii subordonate) 129; ex. a .combinarea cu nominalul în acuzativ, inclusiv cu formele neaccentuate ae
oza tiv ale pronumelui personal (ex.: Am avut intenţia de a vă anunţa; L-am .
- „•prins urmărindu-mă pas cu pas);
este o obligaţie = să munceşti este o obligaţie, în plan diacronic, sinonimia C/ . combinarea cu nominalul în dativ, inclusiv cu formele neaccentuate de dativ
manifestat prin „concurenţa" dintre infinitiv şi conjunctiv, proces realizat ~^ le pronumelui personal (ex. Doreşte de a-ţi face plăcere; L-am găsit trimiţându-ti
favoarea conjunctivului, adică în sensul înlocuirii, în cele mai multe constructi' " .crisori); . combinarea cu nominalul obiect secundar (ex. dorinţa de a-i învăţa
infinitivului cu conjunctivul. ''a gramatică;
Transformarea infinitivală este precedată de suprimarea nominalului faDt şi t.am auzit învăţându-vă poezii);
a conjuncţiei. Uneori, la aceste transformări se adaugă nedefmirea (suprimarea^ . combinarea cu nominalul atributiv (ex. dorinţa de a ajunge profesor;
subiectului infinitivului (ex. faptul^de a munci oricine cinstit este o obligaţie => ajungând profesor, a dorit să se înscrie la doctorat);
faptul de a munci cinstit este o obligaţie) sau suprimarea subiectului infinitivului * . combinarea cu nominalul obiect prepoziţional (ex. dorinţa de a nu mai depinde
condiţiile identităţii lui cu subiectul verbului regent (ex. el doreste^el a învăţa => fr părinţi; Depinzând de părinţi, nu putea lua hotărâri);
el doreşte a învăţa). . combinarea cu determinări conjuncţionale (ex. gândul de a putea să termine
facultatea; Convingându-se că a greşit, a renunţat la vechile planuri);
9.2.4. Supinul - combinarea cu reflexivul (ex. dorinţa de a se dedica sportului; Temându-se de
urmări, şi-a părăsit planul).
Istoria derivativă a supinului este asemăntăoare cu cea a infinitivului
supinul având la bază, ca şi infinitivul, o construcţie conjuncţională cu structura' 9.3.2. Vecinătăţile participiului
NominalAConjAP, unde conjuncţia se rescrie ca să, iar nominalul, ca faptul
Existenţa unei structuri de bază identice pentru ambele forme asigură explicarea Spre deosebire de infinitiv şi gerunziu, participiul păstrează numai parţial
sinonimiei lor, sinonimie consemnată de toate gramaticile noastre 130. capacităţile combinatorii ale verbului de bază131.
Transformarea de supin, ca şi cea infinitivală, este precedată obligatoriu de a) Ca şi verbul de bază, participiul are posibilitatea combinării cu:
suprimarea nominalului faptul şi a conjuncţiei. Deosebirea dintre supin şi infinitiv - nominalul în dativ (ex. cartea dată studenţilor), inclusiv cu formele
priveşte în exclusivitate morfemul formei nepersonale. neaccentuate de dativ ale pronumelui personal (ex. (?) soarta dată-mi, (?>
Astfel, dacă unei construcţii de bază cu forma: mi-e greu^faptul^eu să învăţ scrisorile adresate-ti); !
*
poezia, i se aplică transformarea infinitivală, se obţine construcţia: mi-e greu a - nominalul obiect secundar (ex. copiii învăţaţi gramatică);
învăţa eu poezia, iar, prin aplicarea transformării de supin, se obţine construcţia: b
*mi-e greu de învăţat eu poezia. Cele două construcţii se deosebesc prin morfemul - nominalul atributiv (ex. capacităţi de producţie rămase disponibile);
formei nepersonale: a.. .a / de...at. în ambele situaţii se aplică, în continuare, o - nominalul obiect prepoziţional (ex. inginer specializat în mecanică, studenţi
transformare de suprimare a subiectului infinitivului şi, respectiv, al supinului, interesaţi de lingvistică);
subiecte redundante, fiind identice cu obiectul indirect al verbului regent (rezultat: - adverbul, inclusiv adverbul modal (ex. studii corect înţelese, lucruri de mult
mi-e greu a învăţa poezia ; mi-e greu de învăţat poezia). întâmplate);
Trebuie făcută observaţia că transformarea de suprimare a subiectului este - determinări conjuncţionale (ex. copii interesaţi să înveţe, producţii prevăzute să
facultativă, în cazul infinitivului, existând numeroase construcţii de suprafaţă cu se obţină).
subiectul infinitivului exprimat, dar este obligatorie pentru supin, dată fiind b) în comparaţie cu verbul de bază, participiul nu satisface următoarele
inexistenţa construcţiilor cu subiectul supinului exprimaţii ^, . .;< - contexte:
- reflexivul (să se compare: câinele se pripăşeşte / câine pripăşit, lucrurile se
9.3. Vecinătăţile :;dnMk»*, , w. • Wâmplă / lucrurile întâmplate, oamenii se sfădesc / oameni sfădiţi);
- nominalul în acuzativ, adică nominalul obiect direct.
9.3. 1. Vecinătăţile gerunziului şi ale infinitivului Pierderea capacităţii de combinare cu acuzativul se explică prin istoria
Privativă a participiului. Am subliniat mai înainte132 faptul că pentru majoritatea
Transformarea gerunzială şi cea infinitivală nu afectează statutul sintactic Ve
rbelor tranzitive, transformarea participială este precedată de o transformare
al vecinătăţilor, astfel că gerunziul şi infinitivul se caracterizează prin acelea?1 Pasivă. Or, efectul transformării pasive este, în mod normal, pierderea valenţei de
posibilităţi combinatorii ca şi formele personale, şi anume:
- combinarea cu nominalul în nominativ (ex. Vine vremea de a pricepe ontu'ce~ Pentru analiza participiului sub aspectul combinării cu vecinătăţile specific verbale, vezi Valeria
u
ţu Romalo, Un procedeu distribuţional de delimitare a paradigmelor."m SCL, XV (l 964), l, p. 66.
32
129 Cf. Struct. morf., p. 203. q
; ,, VezisMpra, §9.2.1. (b). ^
130 Vezi definiţiile celor două forme în Gram. Acad. I, p. 2Î9, i&î; Struct^morf. , p. 208.
"" Sintaxa grupului verbal 129
128
mamu, ut an^aita 135 Vezi observaţia din § 9.2.4. "rs <.,"<wi. ?.•;.-' r> .'.IV
subliniat"- 1 ca resrui veroeior tranzitive supună,
participiale, o transformare de nedefinire (suprimare) a obiectului direct, al cărei
efect este, de asemenea, pierderea vecinătăţii obiect direct.

9.3.3. Vecinătăţile supinului

Ca şi participiul, supinul păstrează doar parţial capacităţile combinatorii


ale verbul u i de bază134, a) Ca şi verbul de bază, supinul se combină cu:
- nominalul obiect direct (ex. a plecat la cumpărat mere);
- nominalul obiect indirect (ex. am de dat copiilor jucării);
- nominalul atributiv (ex. dedevenit profesor, o să devină el);
- nominal obiect prepoziţional (ex. e necesar de accentuat pe următoarele
aspecte, e necesar de comparat cu modelul);
- adverbul, inclusiv adverbul modal (ex. de muncit cinstit este datoria
noastră);
- determinări conjuncţionale (ex. este de dorit să ne mai vedem),
b) Spre deosebire de verbul de bază, supinul nu admite:
- combinarea cu formele neaccentuate ale pronumelui personal (Este
posibilă construcţia am de trimis lor, dar nu este posibil *am de trimis le);
- combinarea cu nominalul subiect (Supinul se „acomodează" la subiectul
verbului regent, astfel că o construcţie ca: am plecat la cumpărat mere se
interpretează ca: „eu am plecat pentru faptul ca eu să cumpăr mere". Supinul nu
apare, însă, direct în contextul unui nominal subiect. De altfel, transformarea de
supin se asociază obligatoriu cu o transformare de suprimare a subiectului din P,
devenit subiect al supinului135.).

9.3.4. Comparaţie cu construcţiile nominalizate

Analiza determinanţilor fiecărei forme nepersonale, realizată în § 9.3.1.,


9.3.2., 9.3.3., scoate în evidenţă situaţia diferită a gerunziului şi infinitivului, pe de
o parte, şi a supinului şi participiului, pe de altă parte.
Gerunziul şi infinitivul au, fără nici o îndoială, o situaţie sintactică diferita
de a construcţiilor nominalizate, întrucât amândouă formele satisfac toate
contextele specific verbale, şi anume: nominalul subiect, nominalul obiect direct,
reflexivul, adverbul modal. . ,
Supinul şi participiul pierd unele dintre aceste vecinătăţi: supinul pier e
capacitatea combinării cu nominalul subiect şi cu reflexivul, iar participiu ,
capacitatea combinării cu reflexivul şi cu obiectul direct. Ceea ce le deosebeş •
însă, de construcţiile nominalizate este imposibilitatea regizării unui nomina '
genitiv, provenit dintr-un subiect sau dintr-un obiect ^direct, şi imposibil' 1* ^
regizării unui adjectiv, provenit dintr-un adverb modal, în timp ce în construc.
133Cf. supra, §9.2.1. (c). / <.//..
134 Pentru combinarea supinului cu vecinătăţile de tip verbal, cf. Valeria Guţu Romalo. ar •
p. 67.
•'•<«•*••»
regimul sintactic al noului centru, în cazul participiului şi al supinului, nu au loc 10. l .Subordonate t
asemenea „acomodări", ci doar câteva pierderi de valenţe. conjuncţionale; e
10.1.1. Propoziţii
BIBLIOGRAFIE introduse prin că şi să; r
a) Examinarea formelor verbale nepersonale dintr-o perspectivă transformaţiona- 10.1.2. Propoziţii e
lă apare la: Liliana lonescu, Phrases contractees par le gerondifet Ie participe, în introduse prin dacă: l
„Cahiers", II (1965), p. 115 şi urm.; Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 79-80, 93, 10.1.3. a
233-244. P t
b) Pentru comportamentul general al formelor verbale nepersonale, vezi Gram. r i
Acad. I, § 219- § 223; M. Caragiu Marioţeanu, Moduri nepersonale , în SCL; i v
o
XIII (1962), l, p. 29 şi urm.; V. Guţu Romalo, Un procedeu distribuţional de e
delimitare a paradigmelor, în SCL, XV (1964), l, p. 66-67; Struct. morf. p
o ;
p. 202-212. 10.2. J. Relative
c) Comportamentul fiecărei forme este descris în: z
i interogative;
- gerunziu. Matilda Caragiu, Sintaxa gerunziului românesc, în SG, II (1957), 10.2.2. Relative
p. 61 şi urm.; Flora Şuteu, însemnări pe marginea anumitor construcţii ţ
gerunziale, în LR, VI (1957), 5, p. 15 şi urm.; Ştefan Hazy, Gerunziul - predicat i neinterogative; Bibliografie.
„dependent", în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai", 16 (1971). fasc. l, p. 109 şi a
urm.; Frieda Edelstein, Sintaxa gerunziu/ui românesc, EA, 1972. 10.0. Propoziţiile
-infinitiv: Finuţa Asan, Laura Vasiliu, Unele aspecte ale sintaxei infinitivului în „ subordonate se subîmpart în mai
limba română, în SG, I (1956), p. 97 şi urm.; Laura Vasiliu, Câteva observaţii a multe subclase î n uncţie de natura
asupra folosirii infinitivului în limba română actuală, în LR, VIII (1959), 5, p. 36 şi t morfologică a centrului faţă de care se
urm.; Ion Diaconescu, Propoziţia relativă infinitivală, în AUB, XVI (1967), p. 143 r stabileşte dependenţa si nume:
şi urm.; Ion Diaconescu, Cu privire la valoarea infinitivului în limba română, în i propoziţii dependente de un centru
LR, XVII (1968), 2, p. 111 şi urm.; Ştefan Hazy, Infmitivul-predicat „dependent", verbal (ex. doreşte să plece, trimite
în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai", 19 (1974), fasc. l, p. 97 şi urm. b
u cărţi ui are nevoie); propoziţii
- participiu: R. Ocheşanu, Laura Vasiliu, Despre valoarea verbală si cea
adjectivală a participiului, în LR, III (1954), 6, p. 16 şi urm.; Sorin Staţi, Valorile t dependente de un centru nominal (ex.
participiului, în LR, VII (1958), 5, p. 27 şi urm.; Rita Chiricuţă-Marinovici, Cu i faptul că pleacă jcul unde pleacă...);
privire la rolul sensului verbelor în determinarea valorii gramaticale a v propoziţii dependente de un centru
participiului, în CL, IV (1959), 1-2, p. 89 şi urm.; Rita Chiricuţă-Marinovici, Cu ă adjectival (ex. om apt să luncească,
privire la participiu în anumite funcţii sintactice, în CL, VI (1961), l, p. 155 şi " om furios că nu reuşeşte); propoziţii
urm. : dependente de un centru adverbial ex.
- supin: Matilda Caragiu-Marioţeanu, Moduri nepersonale, în SCL, XIII indiferent că nu reuşim.... gata să
(1962), l, p. 29-37; Ion Diaconescu, Supinul în limba română din secolele 1 înceapă...).
alXVl-lea. XVll-leaşi al XVlll-lea, în AUB, XX (1971), 1-2, p. 151 şi urm. 0 Ceea ce interesează, în acest
. prim volum al cursului, este
2 subordonarea faţă e un centru verbal,
. deci propoziţiile aparţinând grupului
.iţiţi.r... verbal.
13» s SoiRtiKite •/ S Nu toate propoziţiile
'fi *m «f ,t{. •, ii jf;/i u aparţinând grupului verbal au
/cm nib ivi .iim • -iii b istorii derivative dentice. Trebuie
fifem o distinse: a) propoziţiile obţinute prin
]%&• r reguli de structură (vezi egulile (4),
ii'.}!-. •, jjaiiîfl: •••., »;ofas aft d (5), (7), (8), care produc subordonate
irjonui) iilhoq s b l!r,s)ns-'!i< h o necircumstanţiale, şi regula (10), are
n
produce subordonate
a
circumstanţiale 136 ; b) propoziţiile determinant al numelui, ajunge un In interiorul clasei subordonatei „obiective indirecte"139.
rezultate din ransformări. subordonatelor conjuncţionaic apoi Alegerea lui că sau să este fie
36 Regulile au fost formulate în capitolul a)
în acest capitol, vom uucicnic ut ian.nk | derivativă, în explicabilă prin regimul verbului
Ill-lea, § 1.
examina numai ultima clasă de 37 Vezi inventarul de poziţii (funcţii funcţie de realizarea concretă a anterior
propoziţii, cele ezultate din sintactice) din capitolul al Ill-lea, § 2. conjuncţiei. (printr-o restricţie de formă impusă
transformări. Ca mod de introducere de acest verb propoziţiei
(de „legare" de verb), propoziţiile ici 10.1. L Propoziţii introduse subordonate), fie
în discuţie pot fi conjuncţionale prin că şi să explicabilă semantic, distincţia că / să
(legate prin conjuncţie) sau relative reflectând o opoziţie de modalitate
(legate irin pronume sau adverb Propoziţiile aici în discuţie se pentru
relativ). obţin din secvenţa: verbul din subordonată, şi anume
Pentru denumirea ...NominalAConjAP, unde nominalul opoziţia: real(câ) / posibil(să)140.
subordonatelor, vom folosi se lexicalizează prin faptul, iar P este •&
termenii cu care am lesemnat, la o propoziţie noninterogativă138.
ff*
nivelul propoziţiilor de bază, Construcţia de bază este supusă Indicaţii de ordonare: •l
diversele poziţii (funcţii) sintactice, transformării de suprimare a
şi nume: propoziţii „subiective", nominalului faptul, suprimare - Transformarea de suprimare a
„obiective directe", „obiective posibilă fără pierdere de informaţie nominalului este urmată,
indirecte"; obiective secundare", semantică. facultativ, de
„obiective prepoziţionale", în funcţie de poziţia suprimarea subiectului redundant din
„atributive", circumstanţiale"137, iste sintactică a nominalului, care subordonată, în condiţiile în care acest
important să nu se confunde poate apărea sub dominanţa subiect
subordonata „atributivă" aparţinând subiectului (ex. II
fie că repetă subiectul regentei (ex.
grupului erbal (care, în mare, interesează^faptul^el să plece,
Iont se gândeşte că Ion! nu cunoaşte
corespunde propoziţiei predicative Lui Ion îi prieşte^faptul^că Ion
stă la munte), sub dominanţa oraşul =>
din gramaticile curente) u Ion se gândeşte că nu cunoaşte
subordonata „atributivă" dependentă obiectului direct (ex. El
aflăAfaptuIAcă Ion a plecat), sub oraşul), fie că repetă obiectul indirect
de un centru nominal, deci din regentă
aparţinând ;rupului nominal. dominanţa obiectului secundar (ex.
El mă roagă^ *faptul*eu să-l ajut), (ex. Lui Ion, îi prieşte că Ion, stă la
sau a obiectului prepoziţional (ex. El munte => Lui Ion îi prieşte că stă la
70.7. Subordonate
se teme^de făptuitei să plece), prin munte)
conjuncţionale
suprimarea nominalului faptul, se sau obiectul direct din regentă (ex. //,
Ceea ce este comun obţine o subordonată „subiectivă" (- interesează el, să plece => //
subordonatelor conjuncţionale este, > îl interesează^el să plece), o interesează să
pe de o parte, icurenţa, în structura de subordonată „obiectivă directă" (ex. plece).
bază, a secvenţei: ... NominalAConjAP, El aflarea Jon a plecat), o - Transformarea de suprimare a
secvenţă care, m nsamblu, determină subordonată „obiectivă secundară" nominalului faptul poate fi
verbul, şi, pe de altă parte, obţinerea (ex. El mă roagă^eu să-l ajut) sau o precedată de o
lor printr-o transforma1"6 le subordonată „obiectivă Pasivizare şi o „nedefinire"
suprimare a nominalului din prepoziţională" (ex. El se teme^el să (suprimare) a agentului, ceea ce
secvenţa NominalAConjAP. Efectele plece). are ca rezultat
acestei ransformări constau în Dintre subordonate, sunt convertirea subordonatei din poziţia
schimbarea statutului propoziţiei susceptibile de a fi introduse prin că de obiect direct în cea de subiect şi,
conjuncţiona e reprezentate de şi să toate tipurile de subordonate deci,
secvenţa ConjAP), care, dintr-un necircumstanţiale, cu excepţia obţinerea unei subordonate
„subiective" (ex. Oricine a '"terogativă totală.
'39 Pentru generarea propoziţiei „obiective
aflat^faptul^că ei au plecat indirecte", vezi infra, § 10.2.2.
=>
S-a aflat de către '40 Pentru examinarea acestui aspect, vezi şi
oricine^faptul^că ei au plecat capitolul al II-lea, § 3.4. Caracteristica
(^pasivizare,) => S-a verbului de a
ac
cepta pe că sau să va fi avută în vedere în
subcategorizarea verbului.; ,f
.'38 Să se compare cu propoziţiile .-, ,
introduse prin dacă (§ 40.1.2.), unde P ^j
este o propoziţie

1 1
3 3
(= suprimarea nommaiuiui japmi». M ) transrormarea „sum pro nabeo", care determina apanua uopuiciiivuiui u /t, m
«locul lui a avea (ex. Ion are găndul^Ion să plece => Gândul lui Ion este
10.1.2. Propoziţii introduse prin dacă Ion să plece); 2) suprimarea nominalului redundant, care asigură legarea
J subordonatei direct de verb şi deci plasarea ei în poziţia unui atributiv (=> Gândul
Subordonatele „subiective", „obiective directe", „obiective secundare" \liti Ion este^Ion să plece). Facultativ, în situaţia identităţii referenţiale dintre
obiective prepoziţionale" au altă istorie derivativă atunci când se introdc p rjn •subiectul, „atributivei" şi un nominal al regentei (ex. Gândul lui Ion, este^Ion, să
'dacă. Dacă este semnul „de suprafaţă" al unei subordonate interogative totale. \iplece), se aplică o transformare de suprimare a subiectului redundant (=> Gândul
adică o subordonată în care interogaţia vizează predicatul propoziţiei, şi nu alt (V/M/ Ion este să plece).
constituent al ei141. Prin urmare, o subordonată introdusă prin dacă are o istorie „Atributivele" introduse prin dacă se obţin în condiţiile satisfacerii unei
derivativă în care intervine o transformare interogativă totală. După aplicarea l trăsături suplimentare, şi anume: trăsătura interogaţiei totale pentru P din l
acestei transformări, construcţia suportă, în continuare, suprimarea nominalului succesiunea NominalAConjAP (ex. întrebarea lui este^întrebarea^Conj^noi venim
faptul (ex. El mă întreabct^faptul^Coni^pleci sau nu => El mă f nu).
întreabă^ faptul^ dac ă pleci (= transformare interogativă totală) => El mă îs Ca şi în cazul celorlalte subordonate, dacă este semnul „de suprafaţă" al
Intreabă^dacă pleci (=suprimarea nominalului faptul)}. Nnterogaţiei totale. Apariţia lui dacă implică o transformare interogativă totală,
în funcţie de poziţia nominalului suprimat, care poate fi subiect, obiect l Istoria derivativă este: 1) transformarea „sum pro habeo", al cărei rezultat este
direct, obiect secundar sau obiect prepoziţional, se obţin subordonate introduse prin (apariţia copulativului a fi (ex. El are întrebarea^Conf^noi venim sau nu =>
dacă funcţionând ca „subiecte" (ex. Mă interesează dacă pleci), ca „obiecte [întrebarea lui este*întrebarea*Conj*noi venim sau nu); 2) transformarea
directe" (ex. El cercetează dacă pleci) ca „obiecte secundare" (ex. El mă întreabă l interogativă totală, al cărei semn este apariţia Iui dacă ( = > întrebarea lui
dacă pleci) sau ca „obiecte prepoziţionale" (ex. Mă gândesc dacă să plec). \este*întrebarea*dacă noi venim); 3) suprimarea nominalului redundant, care are ca
După cum nu orice verb al limbii române admite combinarea cu că şi să 142, rezultat plasarea subordonatei în poziţia atributivului (=> întrebarea lui este dacă
verbele se deosebesc între ele şi din punctul de vedere al acceptării contextului [-- [noi venim.).
dacă*?]. Această distincţie va fi examinată în capitolul destinat subcategorizării
verbelor143. 10.2. Subordonate relative
în ansamblu, trebuie făcută observaţia că, din punctul de vedere al gradului
de predictabilitate a conjuncţiei, dacă are o situaţie diferită de că şi să, şi anume: Pentru orice subordonată relativă, construcţia de bază conţine
apariţia lui dacă este univoc determinată, pe baza unei caracteristici a subordonatei succesiunea... Nominal A RA P. Istoria derivativă a subordonatelor relative
(trăsătura interogaţiei totale), în timp ce apariţia lui că şi să nu se poate determina evidenţiază două mari categorii de propoziţii, distingându-se propoziţiile relative
decât până Ia nivelul restricţiilor contextuale comune amândurora. interogative de relativele neinterogative. R din secvenţa Nominal A RAP se
caracterizează, în ansamblu, prin ambiguitate, dată fiind posibilitatea interpretării
10.1.3. Propoziţia „ atributivă " lui fie ca moifem „interogativ", fie ca morfem „relativ".
'»<:
Ca şi celelalte subordonate conjuncţionale, şi cea „atributivă" se obţine • w,
10.2.1. Propoziţii relative interogative --n
printr-o transformare de suprimare a nominalului şi porneşte, ca şi acestea, de la o \\rf.
construcţie de bază conţinând succesiunea...NominalAConjAP. în cazul subordonatei In acest caz, R apare ca semn „de suprafaţă" al unei subordonate
„atributive", succesiunea NominaIAConjAP apare în poziţia atributivului „de bază'. interogative parţiale, adică o subordonată în care interogaţia vizează oricare alt
Deosebirea de celelalte subordonate conjuncţionale priveşte constituent al propoziţiei, în afara predicatului144. Orice subordonată de acest tip are
particularităţile nominalului, care, în cazul „atributivei", satisface condiţia M3 istorie derivativă implicând o transformare interogativă parţială. Secvenţa de
identităţii cu nominalul subiect (ex. Obiceiul este obiceiul să plece, Impresia mea Pazâ... Nominal ARAP, în care nominalul se lexicalizează prin faptul, iar P are
este impresia că el a greşit). 'Caracteristicile interogaţiei parţiale, este supusă mai întâi transformării interogative |
Tot ca o deosebire trebuie subliniat şi faptul că transformarea de suprimare *'> după aceea, transformării de suprimare a nominalului faptul.
a nominalului este precedată de o transformare „sum pro habeo", care asigur în funcţie de poziţia sintactică a succesiunii Nominal ARAP, care poate sub
explicarea echivalenţei semantice dintre construcţia cu copulativul a fi Ş' dominanţa subiectului (ex. Mă interesează^faplul r'unde pleci), sub u°minanţa
141 Pentru distincţia: interogativă totală / interogativă parţială, vezi Gram. Acad. IT, p. 37 (§ ™ obiectului direct (ex. Verific*faptul*cu cine pleci), sub dominanţa Rectului
Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 190. '' ' secundar (ex. El mă între abă^faptul^cine câştigă) sau a obiectului 4 Vezi.
* fl !> ' pentru comparaţie, situaţia lui dacă şi deci a interogaţiei totale (supra, § 10.1.2.).
142 Vezi supra, g'lO.1.1. ;. .j^
143 Vezi infra, capitolul al V-lea, § 2.1.4. " "" .r?" ' * : 135

lK
relativă interogativa „suDiectivă" (ex. Mă interesează unde pleci), una „obiectivă ..circumstanţial" (ex. El pleacă unde doreşte).
directă" (ex. Verific cu cine pleci), o subordonată „obiectivă secundară" (ex. El mă Comparând diversele tipuri de propoziţii relative, se constată că
întreabă cine câştigă) sau una „obiectivă prepoziţională" (ex. El se gândeşte ce să subordonatele „subiective", „obiective directe", „obiective secundare", „obiective
facă). prepoziţionale", „atributive" aparţin atât tipului descris în § 10.2.1., cât şi tipului
Deci, unei construcţii de bază cu forma: Mă interesează*faptul* eil descris în § 10.2.2. De exemplu, subordonata relativă subiectivă din construcţia: Mă
p/ec A(Circ AInt), unde Int (= interogaţie) vizează circumstanţialul şi unde interesează cine câştigă concursul este o relativă interogativă, în timp ce
circumstanţialul are trăsătura semantică [+Timp], i se aplică: 1) transformarea subordonata subiectivă cu aceeaşi formă, dar legată de alt verb: Primeşte laude cine
interogativă, care asigură apariţia relativului ca morfem „interogativ" ( = > ^ câştigă concursul este o relativă neinterogativă.
interesează* faptul^când plec); 2) suprimarea nominalului faptul, care determină Spre deosebire de acestea, subordonatele relative „obiective indirecte" şi
legarea nemijlocită a subordonatei de verb (=> Mă interesează când plec). „circumstanţiale" (ex. Dau cui cere, Dau la cine are nevoie, Pleacă unde doreşte)
Alegerea unui relativ sau a altuia (din seria: unde, când, cum, cine, ce aparţin în exclusivitate tipului neinterogativ.
care, cât) şi a unei anumite forme a relativului (formă de nominativ, de dativ, de Modul de generare din GT atrage atenţia asupra statutului de dublu
acuzativ, formă prepoziţională sau neprepoziţională) este determinată de poziţia substitut al prenumelor şi al adverbelor relative neinterogative (substituie un
sintactică a constituentului interogat şi de caracteristicile lui semantice, în condiţiile nominal din regentă şi unul din subordonată).
interogării unui constituent aflat în poziţia circumstanţialului, sunt selectate cum, Pentru relativele interogative, modul de generare propus atrage atenţia
când, unde, cât, după cum acest circumstanţial are caracteristica [+ Mod], [+Timp], asupra statutului de unic substitut al prenumelor şi adverbelor relative interogative
[+Loc] sau [+Cantitate] (ex. Mă interesează cum procedezi, Mă interesează când (substituie un element nominal din subordonată).
pleci, Mă interesează unde pleci, Mă interesează cât ai lucrat), în condiţiile
interogării unui obiect direct, este selectat ce, atunci când nominalul interogat are BIBLIOGRAFIE
caracteristica [-Animat], sau este selectat pe cine, atunci când nominalul obiect a) Pentru examinarea subordonării în frază dintr-o perspectivă transforma-
direct are caracteristica [+Uman] (ex. Mă interesează ce faci, Mă interesează pe ţională, vezi: Mihaela Mancaş, Observations sur la syntaxe des completives et des
cine ai invitat) etc. sub/ectives dans la grammaire generative, în „Cahiers", II (1965), p. 127 şi urm.;
:_M \ Gabriela Pană, Propoziţiile relative în gramatica transformaţională, în SCL,
10.2.2. Relative neinterogative -:~- « XVIII (1966), 3, p. 321 şi urm.; Vasiliu, Golopenţia, Sintaxa, p. 79; Pană
ft-,V-i Dindelegan, Sintaxa, p. 30-37,p. 146-148.
în acest caz, R apare ca semn „de suprafaţă" al unei transformări de b) Pentru examinarea subordonării dintr-o perspectivă netransformaţională, vezi:
relativizare. Construcţiile de bază au forma: Reuşeşte*persoana*R*persoana M. Avram, Despre corespondenţa dintre propoziţiile subordonate şi părţile de
lucrează mult, El mănăncă^ceva^R^el doreşte ceva, Dau cărţi^persoanei^R^trebuie propoziţie, în SG, I (1956), p. 141 şi urm.; Valeria Guţu, Propoziţii relative, în
cărţi persoanei, Mă gândese^la persoana^R^persoana va veni. El pleacă^în SG, II (1957), p. 161 şi urm.; R. Ocheşeanu, Observaţii asupra propoziţiei
interogative indirecte, în SG, III (1961), p.151 şi urm.
locul^R^el doreşte în locul, Ştiu momentul* R^trebuie să vin în momentul, unde
c) Pentru perspectiva contrastivă, vezi: Măria Manoliu-Manea, „Accusativus
secvenţa R AP se subordonează unui nominal şi unde constatăm identitatea cum infinitivo" dans Ies langues romanes, în „Cahiers", VI (1969); Al. Niculescu,
referenţială (deci acelaşi referent) a nominalului regent cu un alt nominal din Completivizarea romanică, în „Individualitatea limbii române între limbile
subordonată. Istoria derivativă a acestor construcţii este: 1) transformarea de romanice", II, Edit. Ştiinţifică (sub tipar).
relativizare, care determină suprimarea nominalului din subordonată identic cu
nominalul regent şi apariţia morfemu-lui „relativ" (=> Reuşeşte persoana^cine
lucrează mult; El mănâncă ceva^ce doreşte, Dau cărţi persoanei^cui trebuie cărţi
Mă gândesc la persoana^cine va veni, El pleacă în locul^unde el doreşte, Şt iu
momentul^când trebuie să vin); 2) suprimarea nominalului regent, asigurându-se
legarea nemijlocită a subordonatei de verb şi preluarea funcţiei nominalului
suprimat (=> Reuşeşte cine lucrează mult, El mănâncă ce doreşte, Dau cărţi cui
trebuie cărţi, Mă gândesc la cine va veni, El pleacă unde el doreşte, Ştiu cana
trebuie să vin).
în funcţie de poziţia sintactică a nominalului suprimat, subordonata
obţinută funcţionează ca „subiect" (ex. Reuşeşte cine lucrează mult), ca „obiec
direct" (ex. El mănâncă ce doreşte), ca „obiect indirect" (ex. Dau cărţi cui trebvie

136
;£ (i • ; iii ifj !-:H>tiq«,
CAPITOLUL AL V-LEA [Refl-].
Faţă de modeluMui N. Chomsky, unde subiectul, circumstanţialul şi
SUBCATEGORIZARE A VERBULUI cantitativul nu participă la subcategorizarea strictă a verbului, noi am considerat
aceste contexte ca fiind relevante în subcategorizare. în limba română, unde există
1. Principii; structuri fără subiect2, alături de altele cu subiect, şi unde există verbe care „cer"
2. Subcategorizarea contextuală; obligatoriu ocurenţa unui circumstanţial sau a unui cantitativ şi altele pentru care
aceste contexte sunt facultative, este evident că vecinătăţile subiect, circumstanţial
2. l. - în funcţie de subiect;
şi cantitativ sunt relevante în subcategorizare.
2.2. - în funcţie de obiectul direct;
2.3. - în funcţie de obiectul secundar; Subcategorizarea strictă nu se opreşte la nivelul contextelor formulate în
2.4. - în funcţie de obiectul indirect; termenii funcţiilor, ci se poate rafina, introducând în subcategorizare şi nivelul
2.5. - în funcţie de obiectul prepoziţional; „categorial". De exemplu, partiţia clasei de verbe care admite contextul [—
2.6. ~~ în funcţie de atributiv; Atributiv] se poate continua în funcţie de posibilitatea verbelor de a accepta toate
2.7. ~~ în funcţie de circumstanţial şi de cantitativ; realizările atributivului (anume: 1) GNAN; 2) GAjAN; 3) Prep*... XAGN; 4) GAv) sau
numai unele dintre ele. Astfel, verbe ca: //, rămâne admit toate realizările
2.8. - în funcţie de reflexiv;
atributivului (ex. El este student, El este studios, El este de piatră, El este aşa);
3. Ihtplicaţiile semantice ale subcategorizării contextuale;
verbe ca : denumi, chema, numi, striga, zice admit numai realizările GNAN şi GAv
3.1. Omonimia lexicală;
(ex. Mă cheamă Popescu, Mă cheamă aşa; îmi zice Popescu, îmi zice aşa}; verbe
3.2. Relaţia c/intre trăsăturile contextuale şi cele inerente:
ca: prinde, veni admit numai realizarea GNAN (ex. Ei s-au prins fraţi, Ea îmi vine
3.3. Limite ale modelului sintactic; Bibliografie.
cumnată) ; un verb ca: a se alege admite numai realizarea GAjAN (ex. El s-a aies
leneş).
Nu vom discuta în acest curs toate detaliile suhcategorizării contextuale şi
noncontextuale a verbului românesc. După formularea principiilor de subcategorizare, Subcategorizarea se poate rafina şi în funcţie de participarea sau
vom exemplifica cu examinarea amănunţită a două aspecte: Subcategorizarea in funcţie de neparticiparea verbelor la anumite transformări. De exemplu, nu toate verbele
subiect fi de obiectul indirect, indicând, pentru restul problemelor, bibliografia tranzitive participă la transformarea pasivă sau la cea reflexivă, aceasta putând
corespunzătoare. Ca bibliografie, vom trimite la lucrări în care subcategorizarea se constitui un criteriu de partiţie. Verbe tranzitive ca: avea, comporta (ex. Plecarea
efectuează după principiile formulate in acest curs. rezultatele lor putând fi folosite comportă riscuri), costa (ex. Indepedenţa l-a costat viaţa), privi (ex. Nu te priveşte
integral. Din dorinţa de a nu repeta unele aspecte, am procedat la trimiteri bibliografice. situaţia mea), vrea sunt „inapte" sintactic de a realiza construcţii pasive. De
asemenea, numai unele verbe tranzitive admit transformarea de nedefinire
l. Principii (suprimare) a obiectului direct, ceea ce are ca urmare efectuarea unei clasificări în
funcţie de caracterul obligatoriu / facultativ al obiectului direct. Verbe ca: aştepta,
într-o sintaxă transformaţională, subcategorizarea operează asupra citi, cânta, iubi, lucra, mânca, scrie acceptă transformarea de suprimare a
formativelor lexicale, la nivelul structurilor de bază, pentru partiţia verbului fiind obiectului direct şi, deci, în cazul lor. vecinătatea obiectului direct este facultativă;
relevante numai contextele existente „în adâncime". Sub acest aspect, verbe ca: adăuga, adora, agrea, clarifica, considera, deduce, menţiona, preconiza,
subcategorizarea dintr-o sintaxă transformaţională se deosebeşte de operaţia prefera nu admit aceeaşi transformare, ceea ce se manifestă prin caracterul
clasificării din sintaxa analitică, unde analiza se efectuează la nivelul structurii de obligatoriu al vecinătăţii obiectului direct. Distincţia obligatoriu / facultativ priveşte
suprafaţă şi unde sunt relevante toate contextele „de suprafaţă". Această precizare Şi alte vecinătăţi verbale: Obind, Obprep.
ne permite să înţelegem de ce rezultatele celor două clasificări (din sintaxa La subcategorizarea selecţională a verbului participă aceleaşi contexte în
transformaţională şi din sintaxa analitică) nu coincid decât parţial. funcţie de care s-a realizat subcategorizarea strictă, aceste contexte fiind examinate
Distingem, în subcategorizarea verbului, o subcategorizare contextuala, sub aspectul restricţiilor semantice. Observaţia obiectivă care stă la baza
realizată în funcţie de contextele verbului din structura de adâncime, şj ° subcategorizării selecţionale este că nu toate verbele care admit contextul [-
subcategorizare noncontextuală, realizată în funcţie de trăsături semantice Subiect] sau [—Obdir] admit, în aceste poziţii sintactice, nume cu aceleaşi
inerente, adică trăsături din configuraţia semantică internă a verbului, în cădi u Particularităţi semantice: unele admit numai nume cu trăsătura [-Animat], altele cu
subcategorizării contextuale, distingem o subcategorizare strictă şi una tr
âsătura [+Uman], altele cu trăsăturile [+Animat, - Uman] etc. Astfel, verbele
selecţională. tr
anzitive: ara, admonesta, priponi se deosebesc între ele din punctul de vedere al ;
La subcategorizarea strictă a verbului participă toate contextele aflate su re
stricţiilor selecţionale impuse obiectului direct, şi anume: [-Animat], în cazul lui
dominanţa directă a lui GPred 1 , şi anume: [--Subiect], [-Obdir], [--ObsecJ, :>:—:---------- *-• S ţi .>!•• f :
i-\9»' <
l Vezi schema de organizare a lui P în capitolul al III-lea, § 2. M vezi capitolul al III-lea, § 3.1.. structurile (l)- (4) .J-Ii».-. j">.

138 139
priponi. Subcategorizarea selecţională va include aceste verbe în clase diferite.
Subcategorizarea selecţională a verbului presupune efectuarea în prealabil 2.1. Subcategorizarea în funcţie de subiect
a subcategorizării noncontextuale (în funcţie de trăsături semantice inerente) a
vecinătăţilor verbului: nume şi adverb. Având în vedere vecinătatea subiectului, verbele se împart în: [—
Nu orice trăsătură semantică a vecinătăţilor este relevantă în Subiect] / (B) - [—Subiect], adică verbe care admit vecinătatea subiectului (cele mai
Subcategorizarea selecţională a verbului. Din mulţimea trăsăturilor semantice ale multe verbe) şi altele care nu admit această vecinătate (ex. acri din construcţia: I
vecinătăţilor se aleg anumite trăsături, acele trăsături care prezintă implicaţii s-a acrit de vorbe, arde din construcţia: // arde de plimbare, părea din construcţia:
sintactice. De cele mai multe ori, sunt alese trăsături semantice constituind condiţii îmi pare bine de asta, păsa din construcţia: // pasă de ceva, urî din construcţia: I s-a
de funcţionare a unor transformări. De exemplu, pentru partiţia selecţională a urât de tine).
verbului în funcţie de obiectul direct, se alege o trăsătură ca [± Uman], a cărei Cele două clase reflectă distincţia personal/impersonal, conceptele
relevanţă sintactică este dată de transformările reflexivă şi impersonală, unde „personal" şi „impersonal" fiind folosite aici într-o accepţie strict sintactică, care
trăsătura [+Uman] constituie o condiţie de funcţionare a acestora. Sau se alege o vizează capacitatea verbului de a admite sau nu subiectul.
trăsătură ca [± Indefinit], a cărei relevanţă sintactică este dată de transformarea Verbe de tipul: amurgi, bura, burniţa, fulgera, gerui, ninge, ploua, viscoli
constituenţilor nedefiniţi, unde trăstăura [+ Indefinit] reprezintă o condiţie de aparţin tipului (A), deoarece, din punctul de vedere al structurii de adâncime, ele se
funcţionare. caracterizează prin vecinătatea unui subiect nedefinit6. Lipsa subiectului este o
Pentru Subcategorizarea noncontextuală a verbului (în funcţie de trăsături trăsătură „de suprafaţă".
semantice interne), se aleg, din inventarul posibil de trăsături semantice, numai Tipul (B), adică al verbelor „inapte" de a avea subiect, este puţin
trăsăturile cu implicaţii sintactice. De exemplu, prezenţa în configuraţia semantică reprezentat în limba română7.
a unui verb a trăsăturii [+Reciproc] atrage după sine o anumită particularitate de Există câteva verbe care se caracterizează, din punctul de vedere al
construcţie, constând în vecinătatea obligatorie a două nominale, plasate faţă de structurii de suprafaţă, prin ± [--Subiect]; adică prin posibilitatea de a alege,
verb fie ambele în poziţia unui subiect multiplu, fie unul în poziţia subiectului, iar succesiv, o construcţie cu subiect şi alta fără subiect (în locul subiectului, apare o
celălalt în poziţia unui obiect prepoziţional cu prepoziţia cu (ex. Ion şi Gheorghe construcţie prepoziţională); ex. plăcea: îmi place Ion - îmi place de Ion; sta, şedea:
se sfădesc, Ion se sfădeşte cu Gheorghe)3. Aceste implicaţii sintactice conferă îmi stă (sade) bine rochia - îmi stă (sade) bine cu rochia. Avem aici un caz de
trăsăturii [+Reciproc] relevanţă în subcategorizare. sinonimie sintactică, manifestat prin existenţa a două construcţii pentru acelaşi
Regulile de subcategorizare presupun anumite restricţii de ordonare, verb, fără nici o modificare în sensul verbului. Din punctul de vedere al teoriei
adică o anumită ordine în aplicarea lor. transformaţionale, numai una dintre construcţii este de bază, cealaltă derivând din
Cele mai generale restricţii se referă la faptul că Subcategorizarea prima printr-o transformare facultativă.
selecţională a verbului trebuie să fie precedată, pe de o parte, de Subcategorizarea Nu aceeaşi situaţie apare în construcţii ca: El arde documentele l îi arde de
strictă a acestuia, iar, pe de altă parte, de Subcategorizarea noncontextuală a glumă, Mâncarea s-a acrit / l s-a acrit de mâncarea asta, unde distincţia + [--
vecinătăţilor verbale: nume şi adverb. Subcategorizarea strictă oferă contextele Subiect] / -[—Subiect] se asociază cu diferenţe în sensul verbului, în acest caz,
relevante, iar Subcategorizarea noncontextuală a numelui şi a adverbului oferă ambele construcţii sunt de bază, identitatea fonologică a celor două verbe fiind
trăsăturile semantice în funcţie de care să se efectueze Subcategorizarea semnul de suprafaţă al unei omonimii lexicale8.
selecţională. Tot ca restricţie generală de ordonare, subliniem că Subcategorizarea
noncontextuală a verbului trebuie să fie precedată de cea contextuală: strictă şi 2.1.1. Clasa A (= verbele caracterizate prin +[-Subiect]) este supusă, în
selecţională. continuare, subcategorizării în funcţie de simbolurile aflate sub dominanţa nodului
Alte restricţii de ordonare sunt determinate de particularităţi relaţionale ale Subiect, adică în funcţie de realizările structural diferite ale subiectului.
vecinătăţilor. De exemplu, vecinătatea Atributiv stabileşte o relaţie obligatorie cu Astfel, se disting două subclase, după cum verbul admite sau nu, în poziţia
un alt nominal, fie subiect, fie obiect direct, fie obiect indirect 4, în aceste condiţii» de subiect, un nominal realizat prin Personal (= pronume personale de persoana I,
este normal ca Subcategorizarea în funcţie de Atributiv să fie precedată de II, IV, V): (Aa) +[-Personal] / (Ab) - [-Personal].
Subcategorizarea în funcţie de Subiect, Obdir, Obind. Din aceleaşi raţiuni, Clasa (Aa) cuprinde verbe ca: abandona, abdica, absenta, abuza, accepta,
Subcategorizarea în funcţie de Obsec este precedată de Subcategorizarea în funcţie achiziţiona, aconta, acuza, ademeni, adera, administra, admira, admonesta,
de Obdir: numai clasa de verbe caracterizată prin +[-Obdir] şi [~[+Uman]-Obdir] adopta, adora, adresa, agonisi, agrea, aiura, alinta... adică verbe care admit un
este susceptibilă în continuare de o partiţie în funcţie de Obsec5. subiect exprimat prin Personal. Toate verbele care admit un Personal admit,
3 Vezi capitolul al IV-lea, § 4.2.
6 Vezi capitolul al IV-lea, § 6.2.4.
4 Vezi capitolul al III-lea, § 2.9. .-- 7 Vezi şi comentariul din capitolul al IV-lea, § 6.4. Kt.-, .s/f-
5 Cf. capitolul al III-lea, § 2.4. »« . i " î JwMIt h, • 8 Vezi infra, § 3.1.

141

140
:ceptă ceva; Eu absentez - Elevul absentează). :ă aţi greşit).
Clasa (Ab) cuprinde verbe ca: adulmeca, behăi, chelălăi, ciripi, acjj
•finii, apune, ateriza, bubui, coexista, concorda, consta, curge, decola, derapa 2.1.5 Clasa caracterizată prin [-Interogativ] se subîmparte, la rândul ei, în •
•rmina, izvorî..., adică verbe care, din punctul de vedere al limbajului neutru9, n. subclase, în funcţie de caracteristica verbului de a selecta pe că sau să.
Imit un subiect exprimat prin Personal. Neacceptarea, în poziţia subiectului Subclasele sunt: fa) +[~o5AP]; (b) +[~să*P]; (c) +[~{că.să}"P].
iui Personal înseamnă, implicit, acceptarea unui S (= substantiv) cu trăsătura Subclasa (a) se caracterizează prin construcţia cu că, ceea ce înseamnă
Uman] (ex. Câinele adulmecă, Soarele asfinţeşte). apariţia, în poziţia subiectului, a unei subordonate conjuncţionale introduse prin că
(ex. chema: Se cheamă că n-ai înţeles; decurge: Din demonstraţie decurge că ai
2.1.2. Având în vedere posibilitatea realizării unui subiect prin secvenţa greşit; rezulta: Rezultă că eşti incorect), dar prin imposibilitatea construcţiei cu să.
ominalAConjAP, se disting clasele: (A1) +[-NominaIAConjAP] / (A")-[~NominaiA Subclasa (b) se caracterizează prin construcţia cu să (ex. cădea: Se cade să
pleci; merita: Merită să te zbaţi; rămâne: Rămâne să ne mai gândim; trebui:
:onjAP].
Trebuie să plec; veni: îmi vine să renunţ), dar prin imposibilitatea construcţiei cu
Clasa (A 1 ) cuprinde vorbe ca: interesa, prii, reieşi, repugna, reveni
rprinde, surveni..., adică verbe care admit, în poziţia de subiect, succesiunea că.
ominalAConjAP (ex. Mă interesează faptul dacă pleci, îmi prieşte faptul să stau Subclasa (c) se caracterizează prin posibilitatea construcţiei succesive cu că
munte, Reiese faptul că aţi greşit, îmi repugnă faptul să mint, îmi revine şi să (ex. conveni: îmi convine că plec - îmi convine să plec; repugna: îmi repugnă
tligaţia să învăţ, Mă surprinde faptul că ai plecat, A survenit faptul că m-ant că minţi - îmi repugnă să minţi; impresiona: Mă impresionează că te văd aşa - Mă
tbolnăvii). impresionează să le văd aşa). Pentru subclasa (c), construcţia cu că sau să reflectă
Clasa (A") cuprinde verbe ca: aburi, adulmeca, adia, asfinţi, apune, o diferenţă semantică privind valoarea modală din subordonată, şi anume reflectă
eriza, bubui, curge, dăngăni, decola, derapa..., adică verbe care nu acceptă opoziţia : real (că) l posibil (să).
mtextul [-NominalAConjAP].
2.1.6. Continuând subcategorizarea la nivel selecţionai, trăsătura Animat
r
2.1.3. în interiorul clasei (A ), se disting alte două subclase, după cum asigură următoarea partiţie: (a) [--[+Animat]]; (b) [--[- Animat]];
;rbul admite sau nu suprimarea nominalului, sau, în alţi termeni, în funcţie de (c) [-- [± Animat]].
ceptarea sau nonacceptarea transformării de suprimare a nominalului. Acceptarea Clasa (a) cuprinde verbe care admit ca subiect nume cu trăsătura [+
estei transformări înseamnă posibilitatea apariţiei nemijlocite a verbului în Animat] (ex. aciua, auzi, cânta, cunoaşte, ganguri, gândi, linge, minţi,
ntextul [—ConjAP], cum se întâmplă cu verbele din clasa (A'x): interesa (ex. Mă muşamaliza, pedepsi, sforăi, vorbi...).
teresează dacă pleci), reieşi (ex. Reiese că aţi greşit), surprinde (ex. Mă Clasa (b) cuprinde verbe care admit ca subiect nume cu trăsătura [-
rprinde că ai plecat) etc. Neacceptarea transformării înseamnă incapacitatea Animat] (ex. concorda, consta, conţine, curge, germina, reieşi, rezulta...).
rbului de a apărea în contextul [~ConjAP], cum se întâmplă cu verbele din clasa Clasa (c) include verbe care admit atât subiecte cu trăsătura [+ Animat], cât
/y): surveni, reveni..., care admit construcţia cu nominal (ex. A survenit faptul că şi cu trăsătura [-Animat] (ex. aluneca: Copilul alunecă - Un obiect alunecă; cădea:
-am îmbolnăvit, îmi revine obligaţia să învăţ), dar nu admit construcţiile: *A Copilul cade - Mingea cade).
rvenit că m-a îmbolnăvit, *îmi revine să învăţ.
2.1.7. în interiorul claselor (a) şi (c), o nouă partiţie în funcţie de trăsătura
2.1.4. In interiorul clasei (A' x ), o nouă partiţie vizează acceptarea Uman are ca rezultat: (a,) [--[+ Uman]]; (a2) [-- [- Uman]]; (a3) [-- [± Uman]].
njuncţiilor că, să, pe de o parte, şi dacă, pe de altă parte, în termeni sintactici,
Subclasa (a,) se caracterizează prin acceptarea pe poziţia de subiect numai a
stincţia că, să /dacă priveşte o caracteristică a propoziţiei subordonate, şi anume:
numelor cu trăsătura [+ Uman] (ex. abdica, batjocori, bănui, benchetui,
nterogativ], în cazul Iui că şi să, şi [-(-Interogativ], în cazul lui dacă10.
binecuvânta, bârfi, blestema, cicăli, cârti, considera, crede, minţi...).
Subclasa caracterizată prin acceptarea lui dacă o exemplificăm prin:
Subclasa (a2) se caracterizează prin acceptarea în poziţia subiectului a
pinde (ex. Depinde de tine dacă pleci), conta (ex. Nu contează dacă întârzii), ivi
(ex. Nu te priveşte dacă plec). Cealaltă subclasă, caracterizată prin numelor cu trăsăturile [+ Animat,- Uman] (ex. adulmeca, behăi, chelălăi, ciripi,
acceptarea lui dacă, dar prin acceptarea lui că sau să, o exemplificăm prm: cloci, cloncăni, cotcodăci, croncăni, gâgâi, grohăi, guiţa, hămăi, lătra...).
Subclasa (a 3 ) se distinge prin acceptarea unor subiecte cu trăsătura
'pecificarea făcută are în vedere faptul că într-un limbaj încărcat stilistic apar dese „devieri" de la [+ Uman], alături de subiecte cu trăsătura [- Uman] (ex. alerga: Copilul aleargă
rma selecţionată standard, astfel că ceea ce nu este admis în limbajul neutru devine posibil în
ibajul afectiv. Vezi comentariul din capitolul al IV-lea, § 10. • " » • -Câinele aleargă; asuda: Copilul asudă - Calul asudă; auzi: Copilul aude -
: i U ii.iio'lfţfiO '"'i') l-'n.sjn'j:t- Pisica
f r -, _v
142,' . , 143
2.1.8. în interiorul claselor (b) şi (c), noi partiţii în funcţie de trăsăturile 2.4.1. C l a s a ( A ) s e s u b î m p a r t e î n d o u ă c a t e g o r i i , î n f u n c ţ i e d e
"mit, Abstract au ca rezultat: obligativitatea sau caracterul facultativ al obiectului indirect, adică în funcţie de
!)[ ._[+ Abstract]]; ex. trebui: Trebuie faptul să plecăm: ,)[ ..[- Abstract]]; ex. acceptarea sau nonacceptarea transformării de nedefmire (suprimare) a obiectului
indirect. Se obţin subclasele:
citi: Elevul citeşte; )3)[ — [± Abstract]]; ex. costa: Caietul costă mult - L-a
(A,) verbe cu obiect indirect obligatoriu, nesuprimabil (ex. acorda: El
costat mult faptul că a acordă diplome câştigătorilor, adresa: El adresează directorului o cerere, aparţine:
it. Ideea îi aparţine, aservi: Regimurile din trecut au aservit ţara străinilor, atribui: Ei
[y)[ „[-i- Indefinit]]; ex. ploua, ninge (Verbele din această categorie au, în atribuie burse studenţilor, conferi: El conferă medalii câştigătorilor, consacra: El
tura de adâncime, un subiect caracterizat prin [+ Indefinit]) 11. se consacră studiului, contraveni: Furtul contravine legilor, conveni: îmi convine
[y1)!" „[- Indefinit]]; ex. răzbi: Mă răzbeşte foamea, cuprinde: Mă cuprinde situaţia, corespunde: Răspunsurile corespund aşteptărilor, datori: El datoreşte
viaţa medicilor, dăuna: Asta a dăunat fabricii, decerna: Ei au decernat premii
•a; fruntaşilor, deda: El se dedă băuturii, dedica: El mi-a dedicat o carte , deferi: L-au
b'")[ ~[± Indefinit]]; ex. plăcea: îmi place filmul - îmi place orice. deferit justiţiei, premerge: Asta a premers evenimentului, răspunde: Proiectul
răspunde exigenţelor, repugna: îmi repugnă o asemenea atitudine, reveni: îmi
2.2. Pentru subcategorizarea în funcţie de obiectul direct, vezi: Pană revine o obligaţie, veni: îmi vine să plâng);
lelegan, Sintaxa, p. 37 (§ 7) - p. 54 (§ 9.3.2.). >*« < (A2) verbe cu obiect indirect facultativ, suprimabil (ex. aduce: El mi-a adus
l flori - El a adus flori, confirma: El mi-a confirmat o ştire - El a confirmat o ştire,
2.3. Pentru subcategorizarea în funcţie de obiectul secundar, vezi: 9t lipsi: îmi lipsesc cărţi - Lipsesc cărţi, rămâne: îmi rămân bani - Rămân bani).
lelegan, Sintaxa, p. 54 (§ 10) - p. 57 (§ 10.4.). <s*i )«w
2.4.2. în poziţia obiectului indirect, dintre expansiunile grupului nominal
2.4. Subcategorizarea în funcţie de obiectul indirect d., nu poate apărea expansiunea: Nominal A Conj A P, ceea ce atrage după sine
nerelevanţa în clasificare a acestui context.
Din punctul de vedere al vecinătăţii obiectului indirect, verbele se împart
2.4.3. Dintre realizările nominalului, relevantă este realizarea prin Personal,
(A) -i- [--Obind], adică verbe care satisfac acest context (ex. plăcea: îmi în funcţie de care verbele din clasa (A) se subîmpart în:
e cartea, trebui: îmi trebuie cărţi, trimite: El îmi trimite cărţi);
(A1) + [—Personal], adică verbe care admit obiecte indirecte realizate prin
(B) - [-Obind], adică verbe care nu satisfac acest context (ex. chema: Mă
pronume personal de persoana l, II, IV, V (ex. îmi trebuie creioane);
mia Ion, cuprinde: Mă cuprinde teama, durea: Mă doare capul, întreba: El mă
(A") - [— Personal], adică verbe care nu admit în poziţia obiectului indirect
'.aba lecţia). s
pronume personale de persoana I, I I , IV, V (ex. contraveni: Fapta lui contravine
Verbe ca: ajuta, anunţa, succeda se caracterizează, din punctul de vedere al
legilor, deda: El se dedă băuturii, răspunde: El răspunde solicitărilor^).
:turii de suprafaţă, prin posibilitatea de a se construi succesiv cu obiect direct
Majoritatea verbelor cu obiect indirect intră în clasa (A 1 ). Acceptarea
obiect indirect (ex. a ajuta cuiva - a ajuta pe cineva: el mi-a anunţat ceva - el
l. Personalului înseamnă şi acceptarea, în poziţia obiectului indirect, a unui S (=
anunţat ceva). Verbe ca: a se asocia, a se impune, a se pleca se caracterizează,
substantiv) cu trăsătura [+ Uman] (ex. îmi trebuie creioane - Copiilor le trebuie
punctul de vedere al structurii de suprafaţă, prin posibilitatea de a alege între o
creioane), în general, în limba română, determinarea în dativ se caracterizează
strucţie cazuală (cu dativul) şi una prepoziţională (ex. a se asocia cu cineva - a
printr-un caracter accentuat personal.
asocia cuiva; el se impune în faţa colegilor - el se impune colegilor). Ambele
:gorii se includ, din punctul de vedere al structurii de bază, într-una din
:lasele (A) sau (B). Includerea într-o subclasă sau în cealaltă este o chestiune de 2.5. Pentru subcategorizarea în funcţie de obiectul prepoziţional, vezi:
Pană Dindelegan, Sintaxa p. 172 (§ 3.2.3.2.) - p. 174 (§ 3.2.4.). ' ţ
izie (de interpretare). Dacă, în urma acestei decizii, alegem ca structură de bază
l (A), cel cu obiect indirect, atunci tipul (B) este derivat din primul, printr-o
sformare facultativă, în general, în limba română, dintre vecinătăţile verbale 12 Constatarea este valabilă atât pentru limba veche (vezi: Paula Diaconescu, Construcţii
inătatea obiectului indirect se caracterizează prin instabilitate, adică pf' n prepoziţionale echivalente cu un caz oblic, în Structură şi evoluţie p. 257-259: G. Pană Dindelegan,
Regimul sintactic al verbelor în limba română veche, în SCL, XIX (1968), 3, p. 289-291), cât şi
ilaţia între construcţia cu dativul şi o construcţie prepoziţională sau cu pentru limba actuală.
entru interpretarea acestor verbe, vezi capitolul al IV-lea, § 6.2.4. ' --^f'<•<*> 13 Numai cu unul din sensurile sale. răspunde aparţine clasei (A"). Cu alt sens: „a spune ceva când
" 145
144 eşti întrebat", el aparţine clasei (A') (ex. El mi-a răspuns politicos).
10 — Sintaxa grupului verbal

II
iuti. c«., |j. iHO (,§0.1.; - p. 154. suDiimem, mcâ o dată14, că numai răspunde^ şi răspunde4 (din exemplele date mai sus: răspunde, satisrace contextele
butivul „de bază" este relevant în subcategorizare. Atributivul „transformat" nu [— SubiectAObdirAObind], răspunde2 satisface contextele [~Subiect AObind],
; relevant nici măcar din punctul de vedere al unei clasificări „de suprafaţă", răspunde3 admite contextele [--Subiect AObprep], iar răspunde^ admite contextele
ă fiind capacitatea virtuală a oricărui verb de a se combina cu un atributiv A
msformat". r r~Subiect Circ]);
* - deosebiri în ce priveşte apariţia într-un context reflexiv: să se compare
2.7. Pentru subcategorizarea în funcţie de circumstanţial şi de cantitativ, f'sensurile lui ajunge din: El ajunge acasă şi El se ajunge, sensurile lui apuca din: El
i: Pană Dindelegan, lucr. cit., p. 159 (d), p. 162 (§ 2.3.). ~\apucă mărul şi El se apucă de treabă, sensurile lui purta din: El poartă căciulă şi
*• El se poartă politicos (cele două apariţii ale lui a/unge, apuca, purta se deosebesc
2 8. Pentru subcategorizarea în funcţie de reflexiv, vezi : Pană [ contextual şi prin obligativitatea şi, respectiv, neacceptarea contextului reflexiv);
idelegan, lucr. cit., p. 120 (§ 2.2.), p. 125-128. ; - deosebiri în ce priveşte apariţia în vecinătatea unui nominal sau a unei
propoziţii; să se compare sensurile lui găsi din: El găseşte o carte şi El găseşte că
3. Implicaţiile semantice ale subcategorizăru contextuale jata este frumoasă, ale verbului apuca din: El apucă mărul şi El apucă să plece, ale
verbului da din: El dă cuiva o carte şi El dă să plece, ale verbului veni din: îmi vine
3.1. Omonimia lexicală ;o scrisoare şi îmi vine să renunţ (cele două apariţii ale verbelor găsi, apuca, da,
veni se deosebesc între ele prin vecinătatea unui nominal, în prima apariţie, şi
Folosind rezultatele subcategorizării contextuale a verbului se poate prin
lica fenomenul omonimiei lexicale, a cărui manifestare, în-termeni sintactici, :. neacceptarea unui nominal, dar prin vecinătatea obligatorie a unei propoziţii, în a
stă în existenţa unui raport neunivoc între reprezentarea fonologică a unui 'doua apariţie);
ânt (corpul fonetic este unul singur) şi reprezentările lui sintactice (cuvântul ' - deosebiri în ce priveşte prezenţa obligatorie / facultativă a circumstanţialului;
sface două sau mai multe contexte). Fiecare context specifică o unitate lexicală t să se compare cele două sensuri ale verbului purta din: El poartă căciulă şi El se
:rită (un sens diferit), realizându-se, la nivel sintactic, dezambiguizarea poartă normal, cele două sensuri ale verbului comporta din: Meseria comportă
intuiţii. riscuri şi El se comportă normal sau cele două sensuri ale verbului răspunde din:
Sunt omonime, de exemplu: Durerea răspunde în spate şi El răspunde solicitărilor (unul din sensuri se
apuca, (în: El apucă găleata de toartă şi Copilul mă apucă de rochie), apuca 2 L, actualizează în prezenţa obligatorie a contextului Circ, în timp ce sensul celălalt se
El apucă spre Bucureşti), apuca3 (în: El se apucă de treabă), apuca^ (în: El a l realizează în vecinătatea unui circumstanţial sau fără circumstanţial; ex. El poartă
zaţ să-mi spună); f căciulă astăzi - El poartă căciula);
cădea, (în: El cade pe stradă şi mingea cade pe stradă), cădea 2 (în: Mi se cade - deosebiri în ce priveşte selecţia unor prepoziţii diferite; aşa se explică sensurile
i şi Mi se cade să primesc ceva); diferite ale lui a se bucura din: El se bucură de... şi El se bucură la..., sensurile
răspunde i (în: El rni-a răspuns câteva cuvinte), răspunde2 (în: El răspunde diferite ale lui a se lua din: El se ia după... şi El se ia de..., sensurile diferite ale lui
citărilor), răspunde3 (în: El răspunde de ceva (de cineva)), răspunde^ (în: ? a se mărgini din: El se mărgineşte cu..., El se mărgineşte la..., sensurile diferite
rea răspunde în spate) etc. ale
["' lui obliga din: El m-a obligat la... şi El m-a obligat cu..., sensurile diferite ale lui
Diferenţa dintre o unitate şi alta (dintre un sens şi altul) se manifestă
extual prin: ţine din: El ţine la..., Asta ţine de... etc.;
- deosebiri în ce priveşte selecţia unor conjuncţii şi relative diferite; să se
- deosebiri în ce priveşte funcţia vecinătăţilor; aşa se explică cele trei sensuri
•iţe ale lui a fi din: El este inteligent, El este acasă, Era să se întâmple (în iul
compare sensurile lui urma din: Urmează să plece şi Urmează că a greşit, sensurile
exemplu, a fi satisface contextele [—Subiect AAtributiv], în al doilea uplu, lui pretinde din: El pretinde că... şi El pretinde să..., sensurile lui inventa din: El
satisface contextele [-Subiect ACirc], iar în al treilea, numai contextul Jbiect], inventează că... şi El inventează cum..., sensurile diferite ale lui urmări din: El
unde subiectul se detaliază în [-Conj AP]). Tot astfel se explică cele i sensuri urmăreşte să... şi El urmăreşte dacă... etc.
diferite ale lui ajunge din: El mă ajunge, El ajunge profesor, El ajunge fă, îmi In majoritatea exemplelor date, la realizarea diferenţei semantice dintre o
ajung banii (în primul exemplu, ajunge satisface contextele apariţie şi alta concură simultan mai multe trăsături contextuale distincte, inclusiv
jbiectAObdir], în al doilea, satisface contextele [-Subiect AAtributiv], în al diferenţe selecţionate, în toate aceste construcţii, verbul izolat de context este
ea, contextele [—Subiect A Circ], iar în al patrulea, contextele semantic ambiguu. Contextului îi revine rolul de dezambiguizare, ceea ce atrage
după sine calitatea determinanţilor de determinanţi obligatorii. Statut de
•zi observaţiile din capitolul a! IV-lea, § 7.5. :.V,K, L..U, »-j .'•...:;••:• determinant obligatoriu (cu rol de dezambiguizare) au nu numai nominalele, ci şi
i' >;s [3 ,"i::''-j'i'-'-' reflexivul, determinanţii prepoziţionali, determinanţii adverbiali, elementele de
146 . .- relaţie.
Exemplele anterioare, în care s-au putut explica sensurile diferite ale unui
147
;ro pe oaze strict sintactice, aaica pe baza contextelor sintactic ditente, permit , abundă de fructe - Fructele abundă în grădină; Mă călăuzesc după principiile tale
irmularea următoarei reguli de delimitare a sensurilor: Dacă verbul X satisface - Principiile tale mă călăuzesc; Mă caracterizează cinstea - Mă caracterizez prin
mtextele [--A], [-B] şi [--C], atunci sens „ a " *sens „ b " *sens „ c ". cinste; Mă interesez de soarta ta - Soarta ta mă interesează; Mă înconjur de
oameni cinstiţi - Oameni cinstiţi mă înconjoară; Mă mâhnesc la gândul plecării
3.1.1. Corolarul acestei reguli este că apariţia unui verb într-un unic context -Gândul plecării mă mâhneşte; Scap din vedere ceva - Ceva îmi scapă din vedere;
pecificat „categorial" sau „funcţional") trebuie să aibă ca reflex semantic o Sudoarea şiroieşte pe frunte - Fruntea şiroieşte de sudoare, se constată că, în ciuda
tuaţie de monosemantism. în realitate, însă, apariţia unui verb într-un unic organizăriii lor sintactice diferite, verbele abunda, călăuzi, caracteriza, interesa,
)ntext „categorial" sau „funcţional" nu înseamnă, în mod necesar, înconjura, mâhni, scăpa din vedere, şiroi apar cu acelaşi sens.
onosemantism, deoarece sensurile se delimitează nu numai la nivel sintactic Lipsa de generalitate a regulii stabilite poate fi argumentată şi prin alte
categorial" sau „funcţional"), ci şi la nivel selecţionai. Satisfacerea de către un
fapte:
:rb a unui unic context, dar cu restricţii selecţionale diferite, poate să corespundă
sensuri diferite. Din compararea următoarelor construcţii: Judecătorul achită
- Numai în unele cazuri apariţia verbului în contextul unor prepoziţii diferite
itoria / Judecătorul achită pe inculpat; El adoptă o lege / El adoptă un copil; El atrage modificări în sensul verbului, în foarte multe cazuri, construcţia cu prepoziţii
'ansează fonduri / El avansează pe cineva; El lucrează grădina / El lucrează pe diferite nu modifică sensul verbului (vezi: El lucrează în casă - ~ pe casă —lângă
ieva; El notează ceva / El notează pe cineva, se constată că verbe cu acelaşi corp casă - -peste drum - ~~sub pod - -deasupra casei - ~la primărie etc.)';
netic şi satisfăcând acelaşi context (anume: [~SubiectAObdir]) au sensuri diferite, - Numai în unele cazuri apariţia verbului în contextul unor conjuncţii sau
urmare a unor restricţii selecţionale diferite pentru obiectul direct (într-o relative diferite se asociază cu sensuri diferite, în multe alte cazuri, verbul se
nstrucţie apare restricţia [- Animat], iar în cealaltă, [+ Uman]). De asemenea, din construieşte cu conjuncţii sau cu relative diferite, fără nici o modificare a sensului
mpararea construcţiilor: El apreciază {oamenii, produsele} /El apreciază faptul său (vezi: El ştie că..., El ştie să..., El ştie dacă... sau El se gândeşte că..., El se
n-am muncit bine, El aude {pe Ion, zgomote} /El aude faptul că Ion a plecat, gândeşte să..., El se gândeşte dacă...);
El 5 priveşte / Mă priveşte faptul că vin târziu, El cade în groapă / El cade în - Numai în unele cazuri, opoziţiile selecţionale [+ Animat] / [-Animat], [+
zgraţie, se constată că verbele au sensuri diferite, ca urmare a unor trăsături Uman] / [-Uman], [+ Abstract] / [- Abstract] au valoare semantic distinctivă. In
lecţionale diferite (în primele două exemple, obiectele directe se opun prin foarte multe alte situaţii, aceleaşi opoziţii selecţionale n-au capacitatea de a deosebi
turile de trăsături selecţionale [- Abstract, -Indefinit] / [+Abstract, -Hndefinit]; în două sensuri (în construcţiile: El califică oamenii /El califică lucrurile; El descrie
zul lui privi, aceeaşi opoziţie selecţională vizează subiectul, iar în cazul lui oamenii / El descrie lucrurile; El aşteaptă o scrisoare / El aşteaptă un prieten;
dea, opoziţia [- Abstract] /[+ Abstract] priveşte grupul prepoziţional). Copilul cade / Mingea cade; îmi convine casa / îmi convine situaţia / îmi convine
Constatarea caracterului semantic relevant al trăsăturilor selecţionale ne faptul că pleci; El răspunde de tine / El răspunde de cărţi / El răspunde de faptul
ligă la reformularea regulii stabilite anterior în următorul sens: Dacă verbul X că..., verbele, deşi apar în contexte selecţionai diferite, nu-şi schimbă sensul).
tisface contextele [—A] şi [—B], unde A şi B au în vedere atât o diferenţă Neajunsurile analizei contextuale constau nu în existenţa unor excepţii de
ategorială" (sau „funcţională"), cât şi una selecţională, atunci sens „a" ^sens la regula formulată anterior, ci în imposibilitatea găsirii criteriilor de
predictabilitate a cazurilor când o opoziţie „categorială" (sau „funcţională") şi una
„selecţională" sunt relevante şi, invers, a cazurilor când aceleaşi opoziţii devin
3.1.2. Limitele metodei contextuale, în ce priveşte operaţia de delimitare a semantic nerelevante, deci se neutralizează.
isurilor, provin din lipsa caracterului de generalitate al regulii stabilite. Pe lângă
număr mare de verbe ale limbii române pentru care regula se verifică, constatăm 3.2. Relaţia dintre trăsăturile contextuale şi cele inerente
numeroase abateri de la regulă. Astfel, ca vorbitori ai limbii române, simţim că
iţa are acelaşi sens şi într-o construcţie tranzitivă, şi într-una intranzitivă (vezi: El 3.2.1. în stabilirea acestor relaţii, un rol important revine clasificărilor
iţă cuiva - El ajută pe cineva), că succeda are acelaşi sens şi construit cu dativul, sintactice. Clasificările sintactice se realizează în funcţie de criterii diferite, vizând
construit cu acuzativul (vezi: a succeda cuiva - a succeda pe cineva), că râvni are un număr mai mare sau mai mic de restricţii sintactice. Sunt posibile clasificări ale
îlaşi sens şi într-o construcţie tranzitivă, şi într-una intranzitivă, prepoziţională verbului de tipul:
;zi: El râvneşte ceva - El râvneşte la ceva), că îngriji are acelaşi sens şi într-o a) Clasificarea are drept criteriu reprezentarea sintactică identică a două
nstrucţie cu acuzativul, şi într-una prepoziţională cu de (vezi: El te îngrijeşte - El verbe, adică satisfacerea aceloraşi contexte privite în toate detaliile sintactice.
irijeşte de tine), că anunţa are acelaşi sens în construcţie cu dativul, şi ' n Astfel, aparţin aceleiaşi clase verbele: caligrafia, camufla, canaliza,, (e\. Ei
nstrucţie cu acuzativul (vezi: El îmi anunţă ceva - El mă anunţă ceva) etc. " canalizează străzile), capitona, capsa, captai fex. Ei captează sursele de apă),
In exemple de acest tip, contextele se diferenţiază unul de celălalt prin captura, caricaturiza, cartografia, cartona, casa, cataloga, categorisi, (ex. El
tutui unui singur constituent. Există, "'isă situaţii când contextele pot fi integral • v'-J t. j-i.w ' '-4- -t .-j. . (• •' S'^î'! •/ . , ; ,/.i4.', : . „^i i. . - . ^; «i -

-• .- .. : ^h yr> •>. •".a/3txsjn>jQ sfc'jos yii::'.L ft-amin'


ţ; 148 149 *
verbe din clasa: cerceiu 2 ( CA 1^1 ^,^*.^^,~~----------„ ____
, (ex. El cară saci), căsăpi, căsca, (ex. El cască gura), celebra, centraliza,
tra, cerceta! (ex. El cercetează sinonimia), cerui, chinui, cifra t (ex. El cifrează controla, examina 2 (ex. El a examinat dacă ştiu lecţia), întreba, proba 2 (ex. El
rama), cimenta/ (ex. Ei cimentează pereţii), ciopli, (ex. El ciopleşte lemnul)^ probează dacă instalaţia merge bine) etc.
clasă definită prin contextul [-SubiectAObdir], unde în poziţia obiectului apare -Toate verbele care satisfac contextele [-Nominalnom(i)AcuANominalac(2)] şi [--
ominal, nu şi o propoziţie conjuncţională. Calcula nu se include în aceeaşi Nominalnom(i)ACoordANominalnom(2)], dar nu admit nici [--Nominalnom], nici [--
i, deoarece, în poziţia obiectului, admite şi un nominal, şi o propoziţie NominalnomAANominalac]16, înglobează în structura lor semantică trăsătura [+
jncţională (vezi: El calculează distanţa - El calculează dacă s-a lucrat corect). Reciproc]. Sunt verbe din clasa: a se asemăna, a se alia, a se căsători, a se
temenea, catadicsi nu se include în această clasă, deoarece, în poziţia certa, a se ciorovăi, a se cununa, a coexista, a coincide, a colabora, a comunica,
;tului, admite numai propoziţie, nu şi un nominal (vezi: El catadicseşte să (ex. O cameră comunică cu alta), a comuta, a concorda, a contrasta, a conveni 2
undă). (ex. Ion a convenit cu Gheorghe asupra plecării), a convieţui, a se înrudi, a se
Potrivit criteriului (a), fac parte din aceeaşi clasă verbele: bârfi, califtca2 învecina, a semăna2 (ex. Ion seamănă cu Gheorghe) etc.
Ei m-au calificat că sunt muncitor), calomnia, caracteriza, (ex. Ei m-au - Toate verbele care satisfac contextul [— {Nominalnom,Conj AP}], unde
eterizat că sunt muncitor), categorisi^, descrie etc., care toate satisfac nominalul se caracterizează prin [-Animat], sau care satisfac contextul [~Conj AP],
jxtele [—SubiectAObdirAObsec], unde Obsec se realizează prin că AP şi unde excluzând contextul [--Nominalnom], includ în configuraţia lor semantică trăsătura
abligatorie restricţia: Subiecte?) = Obdir. [4- Impersonal], indiferent de restul vecinătăţilor, deci indiferent de faptul că apare
b) Clasificarea are drept criteriu apariţia verbelor în aceleaşi contexte sau nu un nominal în dativ, că apare sau nu un nominal în acuzativ, că apare sau nu
te în toate detaliile sintactice şi selecţionale. Astfel, din mulţimea verbelor care un reflexiv. Sunt verbe din clasa: cădea (ex. Se cade să pleci), cuveni (ex. Se cuvine
;fac contextul [--Subiect A Obdir], se disting: o subclasă cu trăsăturile să pleci), conveni, (ex. îmi convine situaţia, îmi convine să plec), decurge, (ex. Din
Uman] A [-Animat]] (ex. caligrafia, capitona), o subclasă cu trăsăturile expunere decurge concluzia, Din expunere decurge că aţi greşit), întâmpla (ex. Mi
Uman] A[± Animat]] (ex. captura, caricaturiza), o subclasă cu trăsăturile s-a întâmplat un necaz, Mi s-a întâmplat să uit), merita^ (ex. Merită să te zbaţi),
Uman] A[+ Animat, - Uman]] (ex. căsăpi, priponi, ţesăla), o subclasă cu mira2 (ex. Mă miră neîncrederea ta, Mă miră că te porţi aşa); reieşi, rezulta,
.turile: [--[+ Uman] A[+ Animat, ±Uman]] (ex. chinui, răni), o subclasă cu trebui! (ex. îmi trebuie cărţi), trebui2 (ex. Trebuie să munceşti) etc.
turile: [--[+ Uman]A[+ Uman]] (ex. admonesta, aresta) etc.
Potrivit criteriului (b), fac parte din aceeaşi clasă verbele: calcifi(c)a, ? f ; i
rena, carboniza, caria, cicatriza..., care toate satisfac contextul: 1-- A
- Toate verbele care satisfac contextul [~Subiect {Obdir,Obind} Atributiv, A

Subiect], unde în poziţia subiectului apare un nominal, nu şi o propoziţie unde f | indică o relaţie de coocurenţă obligatorie şi de identitate referenţială
uncţională, şi care toate satisfac restricţia selecţională [- Animat] pentru şi unde atributivul se realizează numai ca S, nu şi ca Aj, înglobează în structura lor
inalul subiect. semantică trăsătura [+ Denominaţie] 17. Sunt verbe din clasa : chema 2 (ex. Mă
c) Clasificarea are drept criteriu nu reprezentarea sintactico-selecţională în
cheamă Ion), denumi, intitula, numi, (ex. Mă numesc Ion), porecli, spune 2 (ex. îmi
;gimea ei, ci o anumită particularitate sintactică (eventual sintactico-
cţională). Astfel, se poate stabili clasa verbelor care satisfac contextul spune Ion), zice2 (ex. îmi zice Ion) etc.
atributiv] şi, dintre acestea, verbele care satisfac contextul [—Aj], interesând - Toate verbele care cer obligatoriu vecinătatea unui reflexiv înglobează în
ai acest context, nu şi celelalte vecinătăţi, sau se poate stabili clasa verbelor structura lor semantică trăsătura [+ Reflexiv]. Sunt verbe din clasa: a se bosumfla,
satisfac contextul [~dacă*P], interesând numai acest context, nu şi restul. a se burzului, a se căciuli a se chiori, a se codi, a se crampona, a se cruci, a se
deda, a se erija, a se eschiva etc,
3.2.2. Analiza claselor de verbe circumscrise pe baza criteriilor (a), (b), (c) Constatarea unor relaţii de coocurenţă obligatorie între o trăsătură
s în evidenţă că nici una dintre clase nu conţine serii de verbe sinonime. Totuşi, contextuală şi una semantică inerentă conduce la stabilirea următoarei reguli: Dacă
urnită omogenitate semantică a unor clase este evidentă, în sensul prezenţei în trăsătura [-- A] este comună unei întregi clase de verbe, atunci [+ a] este o
Iguraţia semantică a tuturor membrilor clasei a unei trăsături semantice trăsătură semantică inerentă, prezentă în configuraţia semantică a fiecărui verb al
une, a unui sem comun. Clasificările sintactice permit surprinderea unei relaţii
clasei.
:tante între o trăsătură contextuală şi o trăsătură semantică inerentă, ca în
itoarele cazuri: 3.2.3. în ansamblul limbii române se constată, însă, că nu orice trăsătură
- Toate verbele care satisfac contextul [-dacă^P], dar nu admit contextele
contextuală este coocurenţă cu o trăsătură semantică inerentă. Există multe trăsături
dicii aşezaţi la dreapta unor verbe notează apariţia acestora în mai multe contexte şi faptul că contextuale nerelevante din acest punct de vedere. Ca urmare, mulţimi de verbe
i cu unul dintre aceste contexte verbul aparţine clasei în discuţie.
16 Indicii nom, ac notează cazurile regizate, nominativul şi, respectiv, acuzativul.
150 17 Nu ne-a preocupat, în mod special, denumirea trăsăturilor semantice inerente. Numele date sunt
convenţionale şi n-au decât scop ilustrativ.
ai vciuciur ciasei. ^- • — • v»
iici uiiL-aiui aţin tumuli uni conţinutul sciiiai D!U, aparţin clasei de verbe c) Pentru unele aspecte ale clasificării semantice a verbelor, vezi: Rita
delimitate pe baza contextului [~Aj] şi verbul a fi, bele a deveni, a se face. Chiricuţă-Marinovici, încercare asupra grupării verbelor din punct de vedere
Or, între ele există o opoziţie semantică clară: ţia static / nonstatic (sau, semantic, în CL, X (1965), 2, p. 299 şi urm.; Rita Chiricuţă-Marinovici, Cu
în alţi termeni, opoziţia nonprogresiv / progresiv). privire la o nouă grupare a verbelor pe baza anumitor caractere ale
conţinutului lor semantic, în CL, XI (1966), l, p. 43 şi urm.; Ivan Evseev,
3. 3. Limite ale modelului sintactic Semantica verbului, Ed. Facla, 1974.
d) Pentru relaţiile dintre descrierea contextuală şi cea semantică, vezi:
j Al. Petrovanu, The Role ofSubcategorization Rules in Semantics, în AUB
(Limbi germanice), XX (1971), p. 39 şi urm.; Limbarăm, cont. II, p. 30-32 (§
1.3.3.); Gabriela Pană Dindelegan, Reflecţii asupra modalităţii contextuale de
Avantajele analizei contextuale pentru descrierea semantică a verbului analiză a
se două aspecte: a) capacitatea de a delimita sensurile pe baze strict sensului (cu referire specială la verb), în LR, XXV (1976), 2, p. 1 19 şi urm:
rtuale; b) capacitatea de a predicta, tot pe baze contextuale, anumite trăsături ^
itice inerente. Cele două aspecte şi-au găsit formularea în regulile: a) Dacă DâJtOfţ
şi [-B], atunci sens „a" * sens „b"; b) Dacă [-A], atunci [+ a] în configuraţia
itică a fiecărui verb al clasei.
Limitele ei constau, în linii generale, în lipsa caracterului de generalitate al
lor stabilite, şi anume:
a) Nu orice apariţie contextual diferită se asociază cu diferenţe în sensul .ar
M. i*
lui. Cercetătorul se găseşte în imposibilitatea stabilirii criteriilor de predictare £>ÎL

irilor când o modificare de context se asociază cu una semantică şi a cazurilor


dimpotrivă, unei modificări contextuale nu-i corespunde o diferenţă de sens.
b) Nu orice trăsătură contextuală implică coocurenţa cu o trăsătură
itică inerentă. Cercetătorului îi revine sarcina de a stabili inventarul situaţiilor
ocurenţă şi al situaţiilor opuse, când nu există nici o relaţie necesară între o
jră contextuală şi una semantică inerentă.
De altfel, trebuie amintit că o întreagă şcoală de lingvistică modernă
la lui Ch. }. Fillmore) s-a format prin contestarea caracterului semantic
"r
ant al descrierii sintactice (fie descriere „categorială", fie descriere
ţională"). Argumentele acestei şcoli merg pe linia sublinierii acelor situaţii în Ji
lescrierea sintactică este, din punct de vedere semantic, insuficientă. Şcoala b3 'i
llmore abandonează ideea contextului sintactico-selecţional relevant, în ,VÎAO3J3G/li(I
rea contextului descris în termenii categoriilor logico-semantice. Din această" Jib3 ..uivâmorc v>dmi\ tv,
perspectivă, se lămureşte de ce ajuta are acelaşi sens şi într-o construcţie .1
tivă, şi într-o construcţie intranzitivă cu dativul, de ce interesa are acelaşi sens
•-o construcţie reflexivă, şi într-o construcţie nereflexivă-tranzitivă (vezi şi
Iţe exemple din § 3.1.2.). Verbele ajuta, interesa (şi celelalte) admit fiecare o
ră structură „cazuală" (= „actanţială"), această structură unică fiind
.înzătoare" de sensul unic al fiecărui verb în toate apariţiile lui sintactice II .Iov .(KQI) I .Iov rfioi

BLIOGRAFIE v«! ^
.VlV

a) Pentru subcategorizarea verbului românesc din perspectiva unei gramatici


transformaţionale, vezi: Pană Dindelegan, Sintaxa. ' °2
b) Pentru o clasificare a verbului efectuată din perspectiva unei gramatici
analitice,vezi: Valeria Guţu Romalo, în problema clasificării verbelor, încercare
de clasificare sintagmatică, în ELS, p. 291 şi urm.; Florica Dimitrescu, O
modalitate de clasificare sintagmatică a verbelor, în SCL, XIV (1963), l, p. 45 şi

152
BIBLIOGRAFIE GENERALA POSTFAŢA
(în ordine cronologică) (la ediţia I, 1976)

IORGU IORDAN, Limba română contemporană, Bucureşti, Edit. Ministerului


învăţământului, 1956, p. 494-745. MIOARA AVRAM Sintaxa grupului verbal, aşa cum a fost concepută şi organizată în acest l
Despre corespondenţa dintre propoziţiile subordonate şi curs, poate fi continuată în următoarele direcţii:
părţile de propoziţie, în SG, I (1956). a) cu o sintaxă a grupurilor nominal, adjectival şi adverbial, realizată, ca şi
GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, voi. II, Edit. Academiei, 1963. ALEXANDRU în cazul grupului verbal, la nivelul competenţei lingvistice;
NICULESCU, Individualitatea limbii române între limbile ''•' b) cu o sintaxă a fenomenelor care privesc ansamblul propoziţiei, şi nu
romanice, Edit. Ştiinţifică, 1965. IORGU IORDAN, numai succesiuni ale ei, adică: modalitatea, negaţia, interogaţia, şi a fenomenelor
VALERIA GUŢU ROMALO, ALEXANDRU care privesc toţi constituenţii propoziţiei, indiferent de plasarea lor în grupul verbal,
NICULESCU, Structura morfologică a limbii române în cel nominal, în cel adjectival sau adverbial, adică: coordonarea, interogaţia,
contemporane, Edit. Ştiinţifică, 1967. *: negaţia;
AL. GRAUR, Tendinţele actuale ale limbii române, Edit. Ştiinţifică, 1968, c) cu o semantică a verbului concepută în termenii teoriei cazurilor a lui
p. 292-347. E. VASILIU, SANDA GOLOPENŢIA-ERETESCU, Ch. J. Fillmore;
Sintaxa transformaţională d) cu o sintaxă a performanţei lingvistice (a variantelor sintactice),
a limbii române, Edit. Academiei, 1969. MĂRIA MANOLIU examinând elementele care au rămas în afara nivelului competenţei, cum sunt:
MANEA, Gramatica comparată a limbilor romanice, Edit. topica diverselor componente, interferenţa între sintaxă şi stilistică, sintaxa
Didactică şi Pedagogică, 1971, p. 200-209, p. 249-280. „emiţătorului" şi a „receptorului", sintaxa diverselor stiluri funcţionale etc.;
SORIN STAŢI, Elemente de analiză sintactică, Edit. Didactică şi Pedagogică, In acest amplu plan al unei sintaxe complete a limbii române, ierarhizarea
1972. fenomenelor sintactice şi organizarea descrierii se efectuează după următoarele
ECATERINA TEODOROIU, Propoziţia subiectivă, Edit. Ştiinţifică, 1972. , principii: a) nivelul competenţei vs. nivelul performanţei; b) structură sintactică vs.
MĂRIA MANOLIU MANEA, Structuralismul lingvistic, Edit. Didactică şi "K-1 structură „cazuală" (semantică); c) structură „categorială" vs. structură
Pedagogică, 1973. **'''''r „funcţională"; d) structură de adâncime vs. structură de suprafaţă; e) distincţia grup
VALERIA GUŢU ROMALO, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, "" verbal / grup nominal / grup adjectival / grup adverbial.
Edit. Didactică şi Pedagogică, 1973. GABRIELA PANĂ
DINDELEGAN, Sintaxa transformaţională a grupului "*
verbal în limba română, Edit. Academiei, 1974.
IVAN EVSEEV, Semantica verbului, Timişoara, Edit. Facla, 1974.
'
*
V. ŞERBAN, Teoria yi topica propoziţiei în româna contemporană, Edit. Didactică
şi Pedagogică, 1974. ION COTEANU (coordonator), Limba
română contemporană, Edit. Didactică şi
Pedagogică, voi. 1(1974), voi. II (1975). .. .

«t Iii
?

!)£.=<. -W-

:, perspecîîviiunef •:. '•-.*: ••£."••• K Ii


~:n.
**>
-imhit

• > - •' K.
.f 2'1' ţ»
'.rrrî,; F ;:-; i>irmt: L vi*.
'' .'W.•/„•/.•" 155
/cri o':
-.:rb<'ti.'f
. in

154
t'etia,
r POST să astăzi în atenţia unui public larg, noua ediţie fiind destinată mai multor
a FAŢA centre universitare şi mai multor categorii de cititori, inclusiv cititorilor din
m LA afara cercului studenţesc filologic.
a In momentul în care editura mi-a cerut permisiunea publicării
ţ
EDIŢI Sintaxei din 1976, mi-am pus întrebarea dacă o asemenea reeditare, după
i A DIN mai bine de 20 de ani de la apariţia cărţii, n-ar fi în dezavantajul autorului
1999 şi al publicului cititor actual. După o atentă reflecţie, am decis că există
j numeroase motive pentru a fi de acord cu republicarea Sintaxei în forma
româna G ei iniţială. Pentru a-i asigura pe actualii cititori de păstrarea valabilităţii
t. J raţie ştiinţifice a lucrării, câteva dintre aceste motive merită să fie cunoscute.
•ni, n Editur
974).
ii A Lucrare de pionierat la data apariţiei ei, Sintaxa din
voi. HU
„AUL 1976 urmărea introducerea în practica didactică universitară a
,,; A", concepţiei si metodologiei generative, mai ales a teoriei chomskvene
cartea standard, dar si a teoriilor postchomskyene prin includerea modelului
„Sinta «cazurilor» al lui Ch. /. Fillmore şi a teoriei «transformaţionalismului
xa prelexical» a lui G. Lakoff, P. Postai şi
limbii J. D. McCawley.Propunându-şi acest obiectiv,Sinta\n din 1 976 a realizat
româ regândirea materialului sintactic - atât de sintaxă generală, cât si de
ne. sintaxă a limbii române - nu numai din perspectiva concepţiei
Parte generative, dar si din aceea a constrângerilor impuse de cerinţele
a I, didactice de sinteză, claritate şi accesibilitate. Ca atare, Sintaxa din 1976 a
Sintax efectuat, cu bună ştiinţă, limitarea aparatului prea tehnic generativist, care,
a prin caracterul lui excesiv formalizat, îngreuna accesul la esenţa teoriei.
* ( fa . ' "IO! f grupu Evitând aparatul excesiv tehnic şi popunându-şi în acelaşi timp
lui prezentarea unei sinteze teoretice de iniţiere în studiul sintaxei moderne
verbal
(vezi Introducerea şi primele două capitole, p. 13-71 în prima ediţie, şi
",
p. 11-52 în ediţia actuală), Sintaxa din 1976 a eliminat lot ceea ce
apărut
ă în reprezenta balast tehnicist şi procedural în modelul chomskyan standard, în
1976 schimb, a reţinut şi a prelucrat în descriere esenţa concepţiei si a
la metodologiei generative. De curând, am avut satisfacţia să constat că un
Tipog recent curs universitar francez, apărut la prestigioasa Editură „Armând
Ldh Dtdacik rafia Colin", în colecţia CURSUS, seria „Lettres" (este vorba de: Jacques
Unive Moeschler, Antoine Auchlin, Introduction ă la linquistique
rsităţii contemporaine, Paris, 1997), a reţinut, pentru a fi prezentate studenţilor
Bucur din 1997,
eşti, ^aceleaşi aspecte ale teoriei standard existente şi în Sintaxă. Sunt, în fond,
\ carte aspectele
de Jeoretice recuperate de oricare dintre dezvoltările ulterioare ale
mult generativismului, aspecte integrate, într-o formă sau alta, în sintezele
epuiza generative mai noi. (Pentru
tă, a ' evoluţia şi continuitatea teoriei generative, să se vadă articolele:
fost GENERATIVISM; GRAMATICĂ 8 9 10 ; TRANSFORMAŢIONALISM
readu din Dicţionarul general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii (DSL), apărut la
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997.)

• A Prin semnalarea limitelor modelului chomskyan


standard (vezi, de exemplu, cap. al V-lea, § 3.3) şi a principalelor direcţii spre care

157
din 1976 reflectă, din punct de vedere conceptual, mai mult decât 'm °"I'a
teoretic al generativismului standard, deschizând noi perspective si as • Jen' Alte cărţi ale eauurn Q Colecţia
înţelegerea evoluţiei ulterioare a teoriei. &U
„BACALAUREATUL DE NOTA 10"

a
A Obiectivele fixate prin POSTFAŢA din 1976, în SD •via Coanta, Ruxandra Ivăncescu, Ana Popescu
Vi obiectivele (b), (c) şi (d), de continuare a studiului sintaxei şi din alte perspe'" 1 LITERATURA ROMANA
'atrăgeau în mod special atenţia asupra unor viziuni sintactice complementare 'V<?' (subiectele rezolvate şi explicate)
se pot adăuga studiului competenţei lingvistice, fără însă a-l nega sau a-l n puteQ - ediţia a 111-a, revăzută şi adăugită -
^••substitui integral. Format 245/170 mm; 248 pag.

A Sunt cuprinse în Sintaxa din 1976 cercetări inedite d .158


sintaxă românească, nepublicate după aceea în nici o altă lucrare, cercetări cu
prin condiţiile speciale de tipărire şi de difuzare a primei ediţii, n-au putut f
cunoscute decât de un cerc restrâns de cititori. Mă refer, de exemplu, la capitole!
destinate cauzativului românesc (capitolul VI, § 2), construcţiilor nominalizate
(capitolul IV, § 8), formelor verbale nepersonale (capitolul IV, S 9)
subcategorizării verbului în funcţie de obiectul indirect şi de cel prepoziţional
(capitolul V § 2.4-2.5) sau la capitolul destinat implicaţiilor semantice ale
subcategorizării (capitolul V, § 3), ţoale conţinând sugestii si analize rămase, în
mare parte, în afara circuitului general al ideilor sintactice.
Pentru o corectă receptare a cărţii de către cititorul actual, ţin să precizez că,
dacă ar fi să rescriu acum această Sintaxă, singurul capitol a cărui concepţie ar fi
parţial modificată ar fi cel destinat pasivului (capitolul V, § 2). în 1976, dintr-un
exces de formalism sintactic, caracteristic acelui moment teoretic, am atribuit
pasivului o accepţie mai largă decât cea curentă, reţinând ca unică trăsătură
definitorie a pasivului una de natură strict sintactică, si anume: convertirea
obiectului direct din construcţia activ-tranzitivă în subiect. Cu această definiţie,
pasivul s-a lărgit considerabil, cuprinzând, în afara pasivului propriu-zis şi a
reflexivului pasiv, si ceea ce am numit „varianta ergativă". Din punctul de vedere
al teoriilor lingvistice actuale, verbul ergativ reprezintă un verb diferit de cel
tranzitiv-activ (deci o altă intrare în dicţionar), verb înrudit cu cel tranzitiv nu
printr-o relaţie de pasivizare, ci printr-o altă aşezare a rolurilor tematice (a
Pacientului, în cazul de faţă) în organizarea sintactică a verbului. (Pentru teoria
modernă a ergativului, vezi articolele: ERGATIV: INTRANZITIV: NEERGATIV;
TRA NZITIV publicate în DSL. )
în încheiere, mulţumesc editurii ..AULA " pentru ideea repunerii în circulaţie a
Sintaxei din 1976, idee pe care a şi reuşit s-o materializeze în ciuda a numeroase
dificultăţi şi întârzieri, unele produse, fără voia mea, chiar de mine însămi. Sper
însă ca acest considerabil efort din partea editurii să fie răsplătit de profitul
ştiinţific al noii ediţii, cartea sen'ind la mai buna înţelegere a teoriei sintactice
moderne şi la aprofundarea, dintr-o viziune generativă, a mai multor capitole ele
sintaxă românească.

Octmbrie 1999 Gabrielm Pană Dindelegan


uJVi înv.. TO
Va
vr.-vH A
u ;
M Arhire, T. Muşina, M. Neagu, M. Parpalea
ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA
(subiectele rezolvate şi explicate)
- ediţia a IlI-a, revăzută şi adăugită -
Format 245/170 mm, 288 pag.

Viorel Mailat
ISTORIA ROMÂNILOR
(subiectele rezolvate şi explicate)
Format 245/170 mm, 204 pag.

Florina Oţet
ECONOMIE
(subiectele rezolvate şi explicate)
Format 245/170 mm, 168 pag.

a Colecţia „CAPACITATEA DE NOTA 10"

Gabriel Angelescu, Rodica Căprău, Anton Nicolae


LIMBA ŞI LITERATURA ROMANA
(subiectele rezolvate şi explicate) „,
Forrn» 245/170 mm, 258 pag.

Reghina Munteanu, Mircea Tuhuţ MATEMATICĂ


(subiectele rezolvate şi explicate)
Format 245/170 mm, 240 pag

Nicolae Şoancă 4 Georgeta Pătuleanu


ISTORIA ROMÂNILOR * GEOGRAFIA ROMÂNIEI
(subiectele rezolvate şi explicate)
Format 245/170 mm, 258 pag

Rodica Căprău, Sanda Toderică


LECTURI LITERARE PENTRU CAPACITATE
10 TESTE DE NOTA 10
Format 170/120 mm, 160pa§
i

S-ar putea să vă placă și