Sunteți pe pagina 1din 28

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

INTEGRATĂ
An şcolar 2018- 2019
CLASA I A- Prof.inv.primar Solomon Elena
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ E.D.P. 2018 7 ore pe săptămână
Autori: Olga Pîrîială, Mihaela Ada Radu, Rodica Semestrul I: 7 x 17= 119 ore
Chiran Semestrul al II-lea 7x 15=105 ore
 Auxiliar: Comunicare in limba română-caiet  Școala Altfel- 15-19.04.2019
de scriere. Autori:Bogdan-Dimitrie Pârâială,
Dumitru D. Pârâială, Cristian-George
Pârâială, Florina-Alexandra Pârâială, ed.
Euristica.
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA E.D.P.2018 4 ore pe săptămână
MEDIULUI Autori:Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Semestrul I: 4 x 17= 68 ore
Voinea, Nicoleta Stan Semestrul al II-lea 4x 15=60ore
 Auxiliar:Matematică și explorarea mediului-  Școala Altfel- 15-19.04.2019
Caietul elevului. Autori: Constanța Bălan,
Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta
Stan, ed. Corint Books

DEZVOLTARE PERSONALĂ  Auxiliar: Dezvoltare personală-Caiet de 1 oră pe săptămână


aplicații clasa I. Autori: Anca Veronica Tăut, Semestrul I: 17 ore
Rodica Horvath, ed. Sinapsis Semestrul II: 15 ore
 Școala Altfel- 15-19.04.2019

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI 2 ore pe săptămână


PRACTICE Semestrul I: 2 x 17=34 ore
Semestrul II: 2 x 15 = 30 ore

MUZICĂ ŞI MIŞCARE 2 ore pe săptămână


Semestrul I: 2 x 17=34 ore
Semestrul II: 2 x 15 = 30 ore
COMPETENȚE GENERALE/SPECIFICE
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Receptarea de mesaje orale în contexte 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
de comunicare cunoscute 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar;
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de
mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse 2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
situaţii de comunicare 2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje 3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
scrise, în contexte de comunicare 3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
cunoscute familiare;
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,
din universul familiar;
3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes
pentru lucrul cu cartea.
4. Redactarea de mesaje în diverse 4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;
situaţii de comunicare 4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare;
4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune): - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre: jocuri şi jucării, membrii
- Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica familiei, prieteni, animale, reguli de igienă alimentară şi personală
un obiect, o persoană, a formula o rugăminte - Forme ale discursului oral
- Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul - Povestirea după imagini
- Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate Citire/ lectură:
- Dialogul - Cartea
- Coperte, foaie, pagină, text, ilustraţii
- Literele mici şi mari de tipar
- Simboluri uzuale din universul apropiat: metrou, intrare, ieşire, spital,
trecere de pietoni etc.
- Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte Elemente de construcţie a comunicării:
- Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări) - Vocabular
- Formularea de propoziţii cu suport intuitiv - Cuvântul
- Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv - Cuvinte cu sens asemănător
Scriere/ redactare: - Cuvinte cu sens opus
- Elemente grafice care intră în componenţa literelor de mână: linii, - Fonetică
puncte, bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe - Sunete specifice limbii române
- Desenarea literelor de tipar - Despărţirea cuvintelor în silabe
- Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă - Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe, care nu conţin diftongi,
- Scrierea funcţională folosind desene, simboluri triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere ce, ci, ge,
- Felicitarea gi, che, chi, ghe, ghi
- Biletul

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

1. Utilizarea numerelor în calcule 1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;


elementare 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente
dintr-o mulţime dată;
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în
concentrul 0-31
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +, –) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
2. Evidenţierea caracteristicilor 2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în,
geometrice ale unor obiecte localizate în pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic;
spaţiul înconjurător 2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri
geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător;
3. Identificarea unor fenomene/ relaţii/ 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
regularităţi/ structuri din mediul identificării unor regularităţi;
apropiat 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar;
4. Generarea unor explicaţii simple prin 4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin
folosirea unor elemente de logică desene şi operatorii logici „şi”, „nu”;
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive;
5. Rezolvarea de probleme pornind de la 5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat;
sortarea şi reprezentarea unor date 5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-31, cu ajutorul obiectelor;

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale 6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea lungimilor;
pentru măsurări şi estimări 6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente
familiare;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenţionale în probleme-
joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31;
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor
instrumente adecvate.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Numere: - Timp
- Numerele naturale 0-31: recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), - Ziua, săptămâna, luna: denumire, ordonare
comparare, ordonare: - Anotimpurile: denumire, ordonare
- de la 0 la 10 - Bani
- de la 10 la 20 - Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)
- de la 20 la 31 - Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-31
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere peste ordin, Date:
prin numărare/cu suport intuitiv - Colectarea şi gruparea datelor
- Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-31, cu suport intuitiv Ştiinţele vieţii:
- Corpul omenesc
Figuri şi corpuri geometrice: - Părţi componente şi rolul lor
- Orientare spaţială şi localizări în spaţiu - Simţurile
- Repere/direcţii în spaţiu : în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în - Igiena corpului
spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic - Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
- Figuri plane/ 2D dezvoltare; igiena alimentaţiei
- Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare - Plante şi animale
- Corpuri/ 3D - Părţi componente
- Cub, cuboid, sferă: denumire - Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
dezvoltare
Măsurări: - Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)
- Lungime
- Unităţi nonstandard Ştiinţele Pământului:
- Elemente intuitive privind: Ştiinţele fizicii:
- Pământul - Forţe şi mişcare
- Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, - Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere
mare etc.) - Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet - Forme şi transfer de energie
- Universul - Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă
- Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple în mânuirea aparatelor electrice
- Unde şi vibraţii: producerea sunetelor

DEZVOLTARE PERSONALĂ

1. Manifestarea interesului pentru 1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare;


autocunoaştere şi a atitudinii pozitive 1.2. Identificarea unor obiecte şi activităţi simple de igienă personală;
faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;
interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară;
2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea;
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară;
specifice învăţării în context şcolar 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar;
3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos: - Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare


- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru
de ceilalţi viaţă la şcolarul mic:
- Igiena personală - Rutine şi sarcini de lucru
- Abilităţi şi atitudini de învăţare
Dezvoltare emoţională şi socială: - Explorarea meseriilor
- Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
- Comunicare şcolară eficientă

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

1. Explorarea de mesaje artistice 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/colaj/ film/
exprimate în limbaj vizual într-o desen animat, care reflectă un context familiar;
diversitate de contexte familiare 1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător;
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
estetice folosind materiale şi tehnici 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;
elementare diverse 2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct;
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple;
2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Desen:
- Materiale şi instrumente: hârtie, diverse obiecte, creion grafit, creioane Modelaj:
colorate (opţional: PC, tabletă) - Materiale şi instrumente: plastilină, presare, modelare liberă
- Tehnici de lucru - Elemente de limbaj plastic
- Linie modulată, repetiţie - Formă
- Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma (fără terminologie) - Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: obiecte decorative, figurine
- Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: desen liber, decoraţii simple etc.

Pictură: Colaj:
- Materiale şi instrumente: acuarele, tempera, hârtie, hârtie colorată, - Materiale şi instrumente: foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie,
burete, pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, PC, tabletă diferite obiecte
- Tehnici de lucru: pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare, - Tehnici de lucru: mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur,
pulverizare îndoire, răsucire, lipire
- Elemente de limbaj plastic: pata - Elemente de limbaj plastic: formă, volum
- Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: compoziţii - Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: obiecte decorative, bijuterii,
spaţii, jucării, instalaţii, figurine etc.
Confecţii şi jucării:
- Materiale şi instrumente: hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, Foto-film:
foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din natură (frunze/petale uscate, - Materiale şi instrumente: aparate de redare şi înregistrare (telefon,
ghinde) aparate foto, PC, tabletă), filme, fotografii
- Tehnici de lucru: origami, tangram, croit, cusut - Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: vizionarea unor filme şi
- Elemente de limbaj plastic: punct, linie, nod, formă fotografii; realizarea unor fotografii
- Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: obiecte decorative şi de
îmbrăcăminte pentru păpuşi
MUZICĂ ȘI MIȘCARE

1. Receptarea unor cântece pentru copii 1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante;
şi a unor elemente simple de limbaj 1.2. Diferenţierea sunetelor vorbite sau cântată;
muzical 1.3. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporale;
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor;
2. Interpretarea de cântece pentru copii, 2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;
cu mijloace specifice vârstei 2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber;
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi
intensităţi diferite;
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi 3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică,apelând la diverse forme de exprimare ;
experienţe prin intermediul muzicii şi 3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor;
mişcării, individual sau în grup 3.3. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător, pentru acompanierea
cântecelor;
3.4. Improvizarea a unei combinaţii ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor şi asocierea
acesteia cu mişcări adecvate.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Cântare vocală: - Sunete din mediul înconjurător


- Cântarea vocală în grup şi individual - Sunete vocale (vorbite sau cântate)
- Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea - Sunete muzicale instrumentale
- Ritmul
Cântare instrumentală: - Sunete lungi/scurte
- Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă - Melodia
etc.) - Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
- Jucării muzicale improvizate - Interpretarea
- Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne) - Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
- Cântarea cu acompaniament - Cântec vesel/trist
- Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
- Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii Mişcare pe muzică:
- Mişcări libere pe muzică
Elemente de limbaj muzical: - Mişcări sugerate de textul cântecului
- Timbrul
ANEXA 2 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013
Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
Clasa
Arii Discipline
P I II III IV
Limba şi literatura română1 5 7 6 5 5
Limbă şi comunicare
Limbă modernă 1 1 1 2 2
Matematică2 3 3 4 4 4
Matematică şi ştiinţe ale naturii
Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie – – – – 1
Geografie – – – – 1
Om şi societate
Educaţie civică – – 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educaţie fizică 2 2 2 2 2
Educaţie fizică, sport şi sănătate Joc şi mişcare – – – 1 l

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1
Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 2 2 1


Tehnologii
Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 – –
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21 1
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

1
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
Schema orară
Clasa I
An şcolar: 2018-2019
Aria curriculară Plan Nr. de
Disciplina cadru ore
alocate
I Limbă şi comunicare
Comunicare în limba română 7 7
Limba modernă 1 1
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Matematica și explorarea 4 4
mediului

III Om şi societate
Religie 1 1

IV Arte + Tehnologii
Arte vizuale și abilități practice 2 2
Muzică și mișcare 2 2

V Educaţie fizică, sport şi sănătate


Educaţie fizică 2 2

VI Consiliere și orientare
Dezvoltare personală 1 1

Discipline opţionale 0– 1 0

Număr de ore pe săptămână 20– 21 20

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
ORAR

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

I CLR CLR CLR CLR CLR

II CLR CLR MEM RELIGIE MEM

Educaţie fizică
III AVAP DP MEM MM
şi sport
Educaţie fizică
IV LB.ENGLEZA MEM MM AVAP
şi sport

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ

CLASA I
AN ŞCOLAR 2018-2019

 semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) -17 săptămâni

 semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019)-16 săptămâni din care 1 săptămână „Scoala altfel”

 Comunicare în Lb. română /CLR - 7 ore pe săptămână –auxiliar EURISTICA

 Matematică si explorarea mediului /MEM - 4 ore pe săptămână –auxiliar CORINT

 Dezvoltare personală /DP - 1 orã pe săptămână –auxiliar SINAPSIS

 Muzică si mişcare / MM - 2 ore pe săptămână

 Arte vizuale si abilităti practice /AVAP - 2 ore pe săptămână

 Limba engleză -1 ore pe săptămână

 Religie -1 ore pe săptămână

 Educație fizică -2 ore pe săptămână

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI

Obser
Nr. Perioada/ Competențe Nr.
Unitatea tematică Disciplina Conţinuturi vaţii
crt. Data specifice ore
1. Din nou la școală 2 CLR 1.1.,1.2. Recapitularea achizițiilor dobândite în clasa pregătitoare. 14
(Actualizarea și săptămâni 1.3.,1.4.  Prima zi de școală( Evaluare predictivă)
completarea I – II 1.5.,2.1. Comunicare orală:
cunoștințelor din 2.2.,2.3.  Să ne cunoaștem. Cine sunt eu? Propoziția(salutul,
clasa pregătitoare) 10.09.2018 – 4.1. prezentarea, oferirea unor informații despre propia
21.09.2018 identitate și viața de școlar)
 Cine sunt colegii mei din clasa I?Propoziția formată din
două cuvinte
 Familia mea. Propoziția formată din trei cuvinte
 Programul zilnic al școlarului. Cuvântul
 Casa mea. Adresa mea. Cuvântul format din 2-3 silabe
 Drumul spre școală. Cum circulăm?
Citire/lectură:
Cartea, prietena mea(Numerotarea paginilor, direcţii de
orientare în pagină)
 Literele mici și mari de tipar
 Evaluare initială
Ameliorare/dezvoltare
MEM 2.1 Recapitularea achizițiilor dobândite în clasa pregătitoare. 8
2.2  Figuri geometrice.Orientare spațială și
3.1 localizări în spațiu
1.1  Mulțimi. Corespondență. Anotimpuri
1.4  Numerele naturale de la 0 la 10
1.5  Numerele naturale de la 0 la 10.
1.6  Plante și animale: părți componente
 Adunarea și scăderea numerelor naturale în
concentrul 0-10. Pământul, Soarele, Luna
 Numere naturale de la 0 la 31.
 Forme și transfer de energie
 Exersăm pentru evaluare
Evaluare
AVAP 1.1, 1.2, Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 4
1.3 2.1, 2.2, Modelaj
2.3 Plastilina(însuşiri, tehnici de modelare)
MM 1.3 Cântarea vocală 4

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
2.1 Poziţia corectă, emisia naturală, dicţia, sincronizare
DP 1.1  Din nou la școală 2
2.1  Caracteristici personale simple, puncte tari şi limite observabile
2.2 în activităţile şcolare şi de tip liber
2. Toamna, în lumea 3 CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală: 21
plantelor săptămâni 1.3.,1.4.  Acte de vorbire: a se prezenta
III – V 1.5.,2.1. Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie
24.09.2018- 2.2.,2.3. Descrierea unui obiect
12.10.2018 4.1. Citire/lectură:
 Literele a, A, m, M, t, T, i, I, mici şi mari de tipar și de mână
Citirea silabelor/cuvintelor mono și plurisilabice, grupul ia
Scriere/redactare:
 Literele a, A, m, M, t, T, i, I, mici şi mari de mână
Scrierea caligrafică pe liniatură tip I
Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor
Copierea, transcrierea literelor, silabelor şi a cuvintelor
Elemente de construcţie a comunicării:
 Cuvântul – grup de sunete asociat cu un înţeles
Sunetele a, m, t, i
Silaba. Cuvântul
 Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare/dezvoltare
MEM 1.1 o Numere naturale de la 1 la 100 12
1.2 o Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 31 la 100
1.3 o Compararea și ordonarea numerelor naturale
o Numere pare și impare. Rotunjirea numerelor. Vecini. Corpul
omenesc
o Corpul omenesc: scheletul și organe majore
o Recapitulare
Evaluare

AVAP 1.1, 1.2, Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 6


1.3 Desen
2.1, 2.2, 2.3 Pictură
Procedee plastice de lucru în pictură
MM 1.3 Elemente de limbaj muzical 6
1.5 Timbrul
1.6 Sunete din natură şi din mediul înconjurător
2.1 Sunete vocale
Sunete instrumentale
DP 1.2  O zi din viața de școlar 3

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
1.1  Sarcini de lucru în activitatea școlară și acasă
2.3  Tipuri de sarcini școlare și încadrarea în timp
 În drum spre școală
3. În familie 5 2+3 CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală: 35
săptămâni 1.3.,1.4.  Oferirea unor informaţii despre familie, prieteni
VI-X 1.5.,2.1. Descrierea unei persoane
15.10.2018 – 2.2.,2.3. Citire/lectură:
23.11.2018 4.1.  Literele e,E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U, mici şi mari de tipar și de
mână
Citirea cuvintelor mono și plurisilabice
Grupurile uă/ua
Scriere/redactare:
 Literele e,E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U, mici şi mari de mână
Copierea, transcrierea literelor, silabelor şi a cuvintelor
Scrierea după dictare
Invitația
Elemente de construcţie a comunicării:
 Sunetele e, E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U,
 Despărțirea cuvintelor în silabe
 Copiere, transcriere litere, silabe, cuvinte
 Lectură după imagini ,,Scufița roșie”
 Recapitulare. Evaluare

Ameliorare. Dezvoltare

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
MEM 1.1. 2.1. 3.1. o Adunarea nr. naturale de la1 la 100, fără trecere peste 20
1.4 3.2. 4.1. 4.2. ordin
1.5 5.1.  Adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-10.
1.6 Probleme care se rezolvă printr-o operație
3.1  Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-
4.2 10. Proprietățile adunării
5.2  Alcătuirea unei plante
 Adunarea în concentrul 0-100. Adunarea numerelor
naturale formate numai din zeci
 Rolul structurilor de bază la plante. Probleme care se
rezolvă printr-o singură operație
 Adunarea numerelor naturale formate numai din zeci cu un
număr format din unități. Condiții de viață ale unei plante
 Adunarea unui număr natural format din zeci și unități cu
un număr format din unități
 Adunarea numerelor naturale formate din zeci și unități.
Importanța plantelor în viața omului
 Probleme care se rezolvă prin două operații de adunare
 Recapitulare
Evaluare

AVAP 1.1, 1.2, Confecţii şi jucării Hârtia 10


1.3 - îndoire şi pliere (Origami)
2.1, 2.2, 2.3 - tăiere după contur, lipire
- îmbrăcăminte pentru păpuşi
MM 1.3 Elemente de limbaj muzical 10
1.5 Timbrul
1.6 Sunete din natură şi din mediul înconjurător
2.1 Sunete vocale
Sunete instrumentale
DP 1.2  Comunicarea școlară eficientă 5
1.1  Abilități de comunicare de bază
2.3  Prezentări ale unor trăsături personale elementare. Trăsături
fizice
 Despre mine
 Pasiunile mele

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
29 OCTOMBRIE – 2 NOIEMBRIE VACANŢA PENTRU CICLUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

4 Animalele din jurul 3 săptămâni CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală: 21


nostru XI – XIII 1.3.,1.4.  Oferirea unor informaţii despre ocrotirea animalelor.
26.11.2018 - 2.1.,2.2. Descrierea unei activități preferate.
14.12.2018 2.3.,2.4. Descrierea unui animal indrăgit.
Intonarea corectă a propozițiilor enunțiative și interogative.
Citire/lectură:
 Literele c, C, o, O, p, P, l, L, mici şi mari de tipar și de mână
Citirea cuvintelor mono și plurisilabice
Grupul oa
Citirea unui text scurt.
Scriere/redactare:
Literele c, C, o, O, p, P, l, L, mici şi mari de mână
Copierea, transcrierea literelor, silabelor şi a cuvintelor
Scrierea după dictare
Elemente de construcţie a comunicării:
 Sunetele e, E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U, c, C, o, O, p, P, l, L,
 Despărțirea cuvintelor în silabe
 Copiere, transcriere litere, silabe, cuvinte
 Recapitulare. Evaluare

Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4 o Scăderea nr. naturale de la1 la 100, fără trecere peste 12
1.5 ordin
1.6  Scăderea numerelor naturale formate numai din zeci.
3.1 Proba adunării și a scăderii
4.2  Scăderea unui număr natural format din unități dintr-un
5.2 număr format din zeci și unități
 Animale, părți componente ale corpului. Citirea și
înregistrarea datelor în tabele
 Scăderea numerelor naturale formate din zeci și unități
 Organe majore la animale. Localizare și roluri. Scăderea
numerelor naturale în concentrul 0-100
 Probleme care se rezolvă prin două operații diferite
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare

AVAP 1.1, 1.2, Confecţii şi jucării Hârtia 6


1.3 - rupere liberă, mototolire, lipire

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
2.1, 2.2, - pliere, tăiere, lipire
2.3 - tăiere după contur, asamblare, lipire
- tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire, lipire
MM 1.3 Elemente de limbaj muzical 6
1.5 Ritmul
1.6 Sunete lungi şi sunete scurte
2.1 Perceperea ritmului unui cântec
Valori egale de note
Valori diferite de note (combinaţii de optimi şi pătrimi)
Valori diferite de note (combinaţii de pătrimi şi doimi)
Valori diferite de note (combinaţii ritmice cu diverse durate)
Audiţia interioară Improvizaţia spontană colectivă
DP 2.1  Prietenia 3
1.1  Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale despre
propriile experiențe de viață

24 DECEMBRIE – 11 IANUARIE – VACANŢA DE IARNǍ


5. Vine iarna 3 CLR 1.1.,1.3. Comunicare orală: 21
săptămâni 1.4.,1.5.  Oferirea unor informaţii despre igiena locuinței, mediul
XV – XVII 2.1.,2.2. social
14.01.2019- 2.3.,3.1. și natural apropiat ; descrierea unui obiect
1.02.2019 3.2.,3.3. Dialog despre prietenie. (formularea unei idei, a unei păreri;
3.4.,3.5. exerciții de completare a unor propoziții eliptice; ordonarea
4.1.,4.2. cuvintelor în propoziții; despărțirea cuvintelor în silabe)
4.3.,4.4. Ne jucăm și așa noi învățăm!
Citire/lectură:
 Literele s, S, î, Î, â, Â, d, D, ce, Ce, ci, Ci, mici şi mari de tipar
și de mână
Citirea propozițiilor/enunțurilor
Scriere/redactare:
 Literele s, S, î, Î, â, Â, d, D, ce, Ce, ci, Ci, mici şi mari de
mână
Scrisoarea.
Elemente de construcţie a comunicării:
 Sunetele s, S, î, Î, â, Â, d, D, ce, Ce, ci, Ci,
Propoziția/enunțul
Ne jucăm și așa noi învățăm!
 Recapitulare. Evaluare

Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4  Adunarea și scăderea nr. naturale de la 0 la 100 12

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
1.5  Legatura dintre adunare si scădere
1.6  Proba adunării și a scăderii
3.1  Exerciții de adunări și scăderi fără trecere peste ordin
4.2  Probleme care se rezolvă prin una si două operații diferite
5.2  Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1, 1.2, Confecţii şi jucării Hârtia 6
1.3 - pliere, tăiere, lipire
2.1, 2.2, - tăiere după contur, asamblare, lipire
2.3 - tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire, lipire
MM 1.3 1.5 Elemente de limbaj muzical 6
1.6 2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor/ colinde
DP 2.1  In familie. Identificarea unor sarcini de lucru în contexte 3
1.1 variate
 Prezentarea unor experiențe personale
 Emoții de bază
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 4-8 FEBRUARIE -- SEMESTRUL AL II-LEA
SEMESTRUL al II-lea – 16 SĂPTĂMÂNI- din care 1 săptămână „Scoala altfel”

6. Micul meu univers 3 CLR 1.1.,1.3. Comunicare orală: 21


săptămâni 1.4.,1.5.  Oferirea unor informații despre emisiuni pentru copii.
XVIII- XX 2.1.,2.2. Repovestirea unei întâmplări auzite. Formularea unei opinii
11.02.2019 – 2.3.,3.1. păreri. Povestirea unei întâmplări trăite. Simularea unor situații
1.03.2019 3.2.,3.3. de comunicare. Formularea de întrebări și răspunsuri.
3.4.,3.5. Exerciții de pronunție corectă.
4.1.,4.2. Cuvinte care au aceeși formă și înțeles diferit.
4.3.,4.4. Citire/lectură:
 Literele v,V, ș, Ș, b, B, g, G mici şi mari de tipar și de
mână
Citirea propozițiilor/enunțurilor
Scriere/redactare:
 Literele v,V, ș, Ș, b, B, g, G mici şi mari de mână
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor și a
propozițiilor. Scrierea cu majusculă anumelor proprii.
Biletul.
Elemente de construcţie a comunicării:
Sunetele v,V, ș, Ș, b, B, g, G

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
 Propoziția/enunțul

 Recapitulare. Evaluare /

Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4 o Evaluare inițială Recapitulare. 12
1.5 o Adunarea și scoderea nr. naturale în concentru 0-20 ,
1.6 cu trecere peste ordin
3.1 o Adunarea numerelor naturale formate din unități
4.2 o Scăderea unui număr format din unități dintr-un număr
5.2 format din zeci și unități, cu trecere peste ordin
o Adunări și scăderi în concentrul 0-20, cu trecere peste
ordin. Transformări ale apei
o Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1, 1.2, Culoarea 6
1.3 2.1, 2.2, Culorile primare şi culorile binare
2.3 Culori calde şi culori reci
MM 1.3 1.5 Mişcarea pe muzică Jocuri muzicale 6
1.6 2.1 Mişcări libere
Mişcări sugerate de text
Mişcări sugerate de ritm
Dansul
DP 2.1  Trăire și manifestare emoțională; starea de bine 3
1.1  Norme de igienă la școală și personală
 În Țara lui Dințișor

7. Poveștile, daruri ale 3 CLR 1.1.,1.3. Comunicare orală: 21


Planetei albastre săptămâni 1.4.,1.5.  Lectură cu predicție. (Iepurele și leopardul-poveste
XXI-XXIII 2.1.,2.2. populară africană)
4.03.2019 – 2.3.,3.1. Autorul unui text. Descrierea unei persoane. Formularea unei
22.03.2019 3.2.,3.3. păreri despre comportamentul unei persoane. Citirea unui
3.4.,3.5. text scurt. Exerciții de continuare a firului narativ.
4.1.,4.2. Identificarea mesajului textului. Recunoașterea
4.3.,4.4. personajelor.
Citire/lectură:
 Literele f, F, h, H, ț, Ț, mici şi mari de tipar și de mână
Grupurile de litere ge, Ge,
Citirea textelor scurte. Exerciții de pronunție și scriere
Corectă.
Scriere/redactare:

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
 Literele f, F, h, H, ț, Ț, mici şi mari de mână
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
litere ge, Ge,
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
propozițiilor și a textelor(de maxim 30 de cuvinte).
Dictări
Elemente de construcţie a comunicării:
 Sunetele f, F, h, H, ț, Ț,
 Lecturi:
 Iepurele și leopardul-poveste populară africană
 Fata babei și fata moșneagului, după Ion Creangă
 Găinușa harnică
 Harap-Alb, după Ion Creangă
 Țapul și șarpele
 Degețica, de H. C. Andersen
 Proiect-Abecedarul poveștilor
 Recapitulare. Evaluare

Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4  Adunarea nr. naturale în concentru 0-100, cu trecere 12
1.5 peste ordin
1.6  Adunarea unui număr format din zeci și unități, cu un număr
3.1 format din unități
4.2  Adunarea numerelor naturale formate din zeci și unități.
5.2 Soarele-sursă de lumină și căldură
 Adunarea numerelor naturale a căror sumă este 100.
Soarele și Pământul
 Recapitulare
 Evaluare
 Recapitulare. Evaluare

AVAP 1.1, 1.2, Forma 6


1.3 Forma elaborată
2.1, 2.2, 2.3 Forma spontană
MM 1.3 1.5 Elemente de limbaj muzical 6
1.6 2.1 Melodia
Sunete înalte şi sunete joase
DP 2.2  Importanța învățării pentru propria persoană 3
2.3  Abilități și atitudini în învățare
 Organizarea învățării
8. Cu primăvara ne 3 CLR 1.1.,1.3. Comunicare orală: 21
jucăm săptămâni 1.4.,1.5.  Oferirea de informații despre activitatea preferată.
XXIV-XXVI 2.1.,2.2. Formularea de întrebări și răspunsuri.

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
25.03.2019 – 2.3.,3.1. Oferirea de informații despre mediul social și natural apropiat.
12.04.2019 3.2.,3.3. Descrierea unui anotimp. Reguli de igiena personală.
3.4.,3.5. Explicarea unui proverb.
4.1.,4.2. Citire/lectură:
22 APRILIE
4.3.,4.4.– 3 MAI – VACANŢA DE PRIMǍVARǍ
 Literele z, Z, j, J mici şi mari de mână
Citirea și pronunțarea corectă a cuvintelor care conțin
grupurile de litere gi, Gi, che, Che.
Citirea textelor scurte. Exerciții de pronunție și scriere
Corectă.
Scriere/redactare:
 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
litere. Transcriere. Ortografierea corectă a unui text
scurt. Scriere imaginativă.
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
propozițiilor și a textelor(de maxim 30 de cuvinte).
Dictări
Proiect: Bucuriile primăverii
Recapitulare. Evaluare
Ameliorare/dezvoltare
MEM 1.4  Scăderea nr. naturale în concentru 0-100, cu trecere 12
1.5 peste ordin
1.6
3.1  Scăderea unui număr format din unități dintr-un
4.2 număr format din zeci, cu trecere peste ordin
5.2  Scăderea unui număr format din unități dintr-un
număr format din zeci și unități. Forme și surse de
energie
 Scăderea numerelor formate din zeci și unități
 Forme și surse de energie
 Probleme care se rezolvă prin două operații
 Recapitulare
Evaluare
Recapitulare. Evaluare / Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1, 1.2, Forma 6
1.3 Forma elaborată
2.1, 2.2, 2.3 Forma spontană
MM 1.3 1.5 Interpretarea 6
1.6 2.1 Nuanţe (tare-încet, mediu) (vesel-trist)
Procedee armonico-polifonice (grupe alternative, solist-cor)
DP 2.3  Meseriile 3
2.2  Activități principale, unelte sau instrumente, loc de
1.1 desfășurare
 Explorarea meseriilor

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
9. Povești adevărate 2 CLR 1.1.,1.3. Comunicare orală: 14
săptămâni 1.4.,1.5.  Oferirea unor informaţii despre strămoșii noștri.
XXVII-XXVIII 2.1.,2.2. Oferirea de informații despre viața de școlar. Formularea
15.04.2019 – 2.3.,3.1. de întrebări și răspunsuri.
10.05.2019 3.2.,3.3. Citire/lectură:
3.4.,3.5.  Literele x, X, k, K mici şi mari de tipar și de mână
4.1.,4.2. Grupurile de litere chi, Chi, ghe, Ghe.
4.3.,4.4. Citirea textelor scurte
Autorul
Scriere/redactare:
 Literele f, x mici şi mari de mână
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
litere che, Che, chi, Chi, ghe, Ghe
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
propozițiilor și a textelor (de maxim 30 de cuvinte).
Dictări
Scrierea funcțională: scrisoarea
Elemente de construcţie a comunicării:
Sunetele f, x, che, chi
Exerciții de pronunție și scriere corectă

 Parcul Retezat

 Proiect: Povești adevărate din țara mea

 Recapitulare. Evaluare

Ameliorare. Dezvoltare
MEM 2.1 Noțiuni de geometrie 8
 Orientare spațială și localizări în spațiu
2.2  Forme plane
 Corpuri 3D: cub, cuboid, cilindru, sferă. Căderea liberă
a corpurilor
 Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1, 1.2, Colajul Activităţi cu materiale din natură 4
1.3 Observare, identificare, clasificare
2.1, 2.2, 2.3 Sortare după diferite criterii
Tehnici de lucru: tăiere, lipire, asamblare
MM 1.3 1.5 Interpretarea 4
1.6 2.1 Nuanţe (tare-încet, mediu) (vesel-trist)
Procedee armonico-polifonice (grupe alternative, solist-cor)
DP 3.1  Dezvoltare emoțională și socială 2

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
2.2  Eroul meu- caracterizarea unui personaj
2.3
10. Vara, în țara 2 CLR 1.1.,1.3. Comunicare orală: 14
copilăriei săptămâni 1.4.,1.5.  Oferirea unor informaţii despre activități ale copiilor,
XXIX-XXX 2.1.,2.2. desene animate, filme pentru copii, viața de școlar.
13.05.2019 – 2.3.,3.1. Repovestirea unor întâmplări
24.05.2019 3.2.,3.3. Descrierea unui personaj.
3.4.,3.5. Alfabetul. Activități în bibliotecă și în Colțul cărții
4.1.,4.2. Citire/lectură:
4.3.,4.4.  Literele q,Q, w,W, y, Y mici şi mari de tipar și de mână
Grupurile de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi
Alfabetul limbii române
Citirea textelor scurte. Utilizarea cuvintelor noi în
contexte adecvate.Intonarea propozițiilor. Citirea unui
text scurt corect, cursiv și expresiv.
Scriere/redactare:
 Literele q,Q, w,W, y, Y mici şi mari de mână
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
litere ghe, Ghe, ghi, Ghi,
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
propozițiilor și a textelor (de maxim 30 de cuvinte).
Dictări
Elemente de construcţie a comunicării:
Sunetele q,Q, w,W, y, Y, ghe, Ghe, ghi, Ghi,
 Articularea vocalelor și a consoanelor
 Proiect: Abecedarul clasei
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 6.4 Unități de măsură 8
6.1  Măsurarea lungimii, centimetrul
 Măsurarea capacității. Unități nonstandard.
6.2 Producerea și propagarea sunetelor
 Recapitulare
6.3  Evaluare
 Măsurarea timpului. Ora, ziua, săptămâna, luna, anul
 Măsurarea timpului. Anotimpurile. Colectarea, citirea
și înregistrarea datelor
 Măsurarea valorii. Leul, banul
 Recapitulare
 Evaluare

AVAP 1.1, 1.2, Colajul Activităţi cu materiale din natură 4

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
1.3 Observare, identificare, clasificare
2.1, 2.2, 2.3 Sortare după diferite criterii
Tehnici de lucru: tăiere, lipire, asamblare
Cusături
MM 1.3 1.5 Mişcarea pe muzică 4
1.6 2.1 Mişcări libere
Mişcări sugerate de text
Mişcări sugerate de ritm
Dansul
DP 3.2  Recapitulare finală 2
2.2 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă
3.2 de ceilalţi.Igiena personală
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
Comunicare şcolară eficientă
Abilităţi şi atitudini de învăţare
Rutine şi sarcini de lucru
Saptamana 27.05.2019 -31.05.2019 Saptamana „SCOALA ALTFEL
11. Activități de vacanță 3 CLR 1.1.,1.2.  Recapitulare finală 21
Recapitulare finală săptămâni 1.5.,2.1.  Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la
XXXI-XXXIII 2.2.,2.3. experienţe trăite
3.1.,3.2.  Alfabetul limbii române
3.3.,3.4.  Comunicarea – schimb de informaţii între oameni
– 3.5.,4.1.  Cuvântul. Silaba
14.06.2019 4.2.,4.3. 4.4  Sunet/litera
 Sunete şi grupuri de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi)
 Propoziţia. Textul
 Concurs: Cel mai bun cititor
 Punctuaţia
 Citirea/scrierea propoziţiilor
 Citirea textelor.
 Cărți prietene. Jurnal de lectură.
Evaluare finală
MEM 1.1. 1.2. 1.3.  Recapitulare finală 12
1.4. 1.5. 1.6.  Numere naturale de la 0 la 100
3.1. 5.1. 6.2.  Adunări şi scăderi de la 0 la 100
 Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
 Probă de evaluare
 Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii de
adunare şi/sau scădere
 Corpul uman; Plante si animale; Universul, Forţe şi mişcare,
Forme şi transfer de energie.
Evaluare finală

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019
AVAP 1.1, 1.2, Foto-film 6
1.3 Colegii mei
2.1, 2.2, 2.3 Albumul clasei
MM 1.3 1.5 Mişcarea pe muzică 6
1.6 2.1 Mişcări libere
Mişcări sugerate de text
Mişcări sugerate de ritm
Dansul
DP 3.3  Recapitulare finală 3
1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă
2.1 de ceilalţ.Igiena personală
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
Abilităţi şi atitudini de învăţare
Planurile mele de vacanță
Evaluare finala

Planificare calendaristică / Clasa I


An școlar 2018-2019

S-ar putea să vă placă și