Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A.

SUCEAVA

DECIZIA Nr. ..............din data de…………….

Ing. Jardă Constantin, director general al S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A.Suceava, numit de Adunarea
Generală a Acţionarilor întrunită în data de 27.07.2010, în virtutea drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 şi
Actul Constitutiv actualizat al S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. SUCEAVA,

Având în vedere:

În fapt: 1. Decizia CA nr. 6/17 iunie 2010 prin care s-a avizat Programul de restructurare şi reorganizare a S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Suceava;
2. Protocolul nr. 4635/19/17.06.2010 încheiat între patronat şi sindicat, în urma negocierilor avute la şedinţa AGA
din 17 iunie 2010;
3. Hotărârea AGA nr. 1 din 8 iulie 2010 prin care se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii (270 posturi) ale S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Suceava.
4. Procesul verbal nr. 5499/15.07.2010 al Comisiei numite prin Decizia nr.53/22 iunie 2010.
5. Desfiinţarea locului de muncă / postului ocupat de d-nul/d-na ____________________________, marca _____,
ca urmare a : reducerii capacităţii de producţie datorata faptului că nu s-a câştigat contractul multianual privind
lucrările de întreţinere si reparatii a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă, activitate care reprezenta cca
50% din planul de activitate al societăţii; insuficienţei acute a resurselor financiare proprii datorată blocajului
financiar şi crizei economice; necesităţii reorganizării societăţii pe principii de eficienţă economică.
6. Notificarea nr. 5214/08.07.2010 prin care s-a comunicat către Sindicatul ”Drumarilor” de la S.C. Drumuri şi
Poduri S.A. Suceava, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Suceava intenţia de a efectua concedierea colectivă, precum şi numărul de salariaţi afectaţi de concediere;
7. Notificarea nr. 5538/19.07.2010 prin care, ulterior consultărilor cu sindicatul şi salariaţii, s-a comunicat către
Sindicatul ”Drumarilor” de la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Suceava, I.T.M.Suceava şi A.J.O.F.M. Suceava decizia
de aplicare a măsurii de concediere colectivă, notificare însoţită de lista salariaţilor ale căror locuri de muncă
urmează a fi desfiinţate.
8. Adresa nr. _________ prin care a fost comunicată durata preavizului şi criteriile avute în vedere pentru stabilirea
ordinii de prioritate la concediere, asa cum au fost acestea prevăzute in art.21 din CCM al S.C.DRUMURI ŞI
PODURI SA SUCEAVA şi completate cu propunerile Sindicatului ”Drumarilor” (cf. procesului-verbal nr.
4630/17.06.2010).
9. Imposibilitatea datorată lipsei locurilor de muncă disponibile, de a oferi salariatului/salariatei un alt loc de muncă
în unitate, compatibil cu pregătirea sa profesională sau includerea într-o formă de recalificare profesională.
10. Adresa nr. 5537/19.07.2010 prin care societatea a solicitat spijinul AJOFM în vederea redistribuirii, în mod
corespunzator pregătirii profesionale, a salariaţilor afectaţi de concediere.

În drept: art. 65 şi 68 din Codul Muncii; art. 18 alin.1 punctul B din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al
S.C.DRUMURI ŞI PODURI SA SUCEAVA,
DECID:

Art.1. Începând cu data de 18.08.2010 se desface contractul individual de muncă al d-lui/d-nei


_____________________________, marca ______, încadrată în funcţia de _________________ în cadrul
___________________, dată la care expiră preavizul de 20 zile lucrătoare acordat salariatului/ei în perioada
21.07.2010 – 17.08.2010, conform CCMU la nivel naţional şi CCMU la nivelul ramurii construcţii.
Art.2. Decizia se va comunica salariatului/ei în termen de 5 zile de la emitere, personal, sub luare de semnătură sau
prin expediţie poştală recomandată, la domiciliu, cu confirmare de primire.
Art.3. Compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire această decizie.
Art.4. Împotriva prezentei decizii de concediere, salariatul/a se poate adresa cu contestaţie la Tribunalul Suceava,
în termen de 30 de zile de la comunicare.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Jardă Constantin

Oficiu Juridic, A V I Z A T, Şef serviciu salarizare-personal,


cons. jur. Jardă Liliana ec. Girigan Mihaela

1.Se comunică-CONFIRMĂ PRIMIREA COMUNICARE Expediat prin poştă cu confirmare de primire


D-nei……... ……………………………. la adresa………………..……………………
Semnătura……………………………… ………………………………………………
Data…………………………………….

S-ar putea să vă placă și