Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași

Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

REFERAT
Managementul funcţiilor publice si al
funcţionarilor publici

Iași 2017

1
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CUPRINS

I. INTRODUCERE………………………………………………………….…….3
II. MANAGEMENTUL FUNCTIILOR PUBLICE SI AL FUNCTIONARILOR
PUBLICI……………………….………………………………………………..5
2.1. Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici...............................................................……………………………………….….…...5
2.2. Categorii statutare de functionari publici si clasificarea functiilor
publice.......................................................................................................................7
2.3. Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici..……………...13
III. CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI......................................................17
3.1. Ocuparea functiilor publice vacante ......................................................17
3.2. Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici…19
3.3. Modificarea si incetarea raporturilor de serviciu……….………..20
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….….23

2
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

I. INTRODUCERE
Actele normative care reglementează managementul funcţiilor publice şi
funcţionarilor publici sunt:
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, (r2) cu modificările şi
completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in
temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica
centrala si locala.
Functionarul public este persoana numita, in conditiile prevazute de lege, intr-o functie
publica.
Totalitatea functionarilor publici din autoritatile si institutiile publice din administratia
publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.
Activitatile desfasurate de functionarii publici sunt:
- punerea in aplicare a legilor si a celorlalte acte normative
- elaborarea de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei
publice, precum si asigurarea avizarii acestora
- consilierea, contractul si auditul public intern
- gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare
- colectarea creantelor bugetare
- reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice din tara si strainatate
Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire emis in
conditiile legii pe perioada nedeterminata.
Beneficiaza de drepturi speciale functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul
urmatoarelelor servicii publice:
- structuri de specialitate ale Parlamentului Romaniei
- structuri de specialitate ale Administratiei Prezidentiale
- structuri de specialitate ale Consiliului Legislativ

3
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

- serviciile diplomatice si consulare


- autoritatea vamala
- politia si alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor
- alte servicii publice stabilite prin lege
Personalul din aparatul de lucru al autoritatilor si institutiilor publice, care efectueaza activitati
de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere - reparatii si de deservire, este
angajat cu contract de munca individual si nu are calitatea de functionar public.
De asemenea prevederile prezentei legi nu se aplica:
- personalului salariat care nu exercita prerogative de putere publica
- personalului salariat incadrat pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului
- corpul magistratilor
- cadrelor didactice
- persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica.

4
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

II. MANAGEMENTUL FUNCTIILOR PUBLICE SI AL FUNCTIONARILOR PUBLICI


Potrivit prevederilor Art. 5. Din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, Managementul carierei în funcția publică se asigură de către:
a) Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, prin elaborarea
cadrului legal, a politicilor și a instrumentelor necesare planificării, organizării și dezvoltării
carierei în funcția publică, precum și prin monitorizarea și controlul implementării acestora, în
condițiile legii;
b) autoritățile și instituțiile publice, prin elaborarea politicilor și instrumentelor interne de
gestiune și planificare a resurselor umane, aplicarea principiilor egalității de șanse, motivării și
transparenței;
c) funcționarul public, prin îmbunătățirea performanțelor profesionale și a perfecționării continue
în vederea dezvoltării profesionale individuale.
2.1. Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Agentia Nationala a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza in subordinea
MAI, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
Ea e finantata de la bugetul de stat.
Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un
vicepresedinte cu rang de secretarat de stat.
Presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului ministru la propunerea
ministrului administratiei publice.
Presedintele conduce aparatul propriu al Agentiei, numeste si elibereaza din functie
personalul acesteia, in conditiile legii.
Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu ministerele, cu celelalte autoritati ale
administratiei publice centrale si locale, cu persoanele fizice si juridice romane sau straine, precum
si in justitie.
Vicepresedintele indeplineste sarcinile care ii sunt delegate de presedinte prin ordin.
Secretarul general face parte din categoria inaltilor functionari publici si e numit in conditiile
legii. El are studii suplimentare de lunga durata juridice sau administrative.

5
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Colegiul Agentiei este un organ consultativ. El se intruneste odata pe luna sau ori de cate ori e
necesar.
Sedintele sunt prezidate de presedintele Agentiei.
Atributiile compartimentelor, atributiile si responsabilitatile personalului, precum si circuitul
intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare.
Principalele atributii ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, sunt:
In domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici:
- elaboreaza politici si strategii privind managementul functiei publice si al functionarilor
publici, pe care le reprezinta ministrului administratiei si internelor pentru a fi analizate si
supuse spre aprobarea Guvernului.
- urmareste modul de aplicare a strategiilor si programelor referitoare la functia publica
si functionarii publici, gestioneaza corpul de rezerva al functionarilor publici si
asigura redistribuirea functionarilor publici in conditiile legii
- organizeaza si gestioneaza concursuri pentru ocuparea functiilor publice vacante
- avizeaza si monitorizeaza recrutarea pentru functiile publice
- tine evidenta functiilor publice vacante
- elaboreaza, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice Planul de ocupare a
functiilor publice pe care il supune spre aprobare Guvernului
- stabileste criteriile de performanta profesionala pe baza carora se face evaluarea
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici
- sprijina autoritatile publice in derularea unor actiuni de perfectionare si pregatire
a personalului in domeniul functiei publice
- conlucreaza cu INA si cu centrele regionale de perfectionare pentru derularea
programelor de formare si perfectionare a functionarilor publici
• In domeniul reglementarii functiei publice
- elaboreaza proiecte si acte normative privind functia publica si functionarii publici pe care
le supune spre aprobare Guvernului prin MAP
- elaboreaza norme metodologice privind functia publica si functionarii publici

6
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

- analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative referitoare la functia publica si


functionarii publici
- elaboreaza proiectul de legi privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor
publici
• In domeniul gestiunii de programe
- elaboreaza si administreaza baza de date cuprinzand evidenta nationala a functiilor publice si a
functionarilor publici precum si a functiilor publice vacante
• In domeniul reprezentarii
- reprezinta autoritatile administratiei publice centrale si locale in raporturile cu persoane
juridice si fizice romane sau straine in domeniul managementului functiei publice si
a functionarilor publici
- colaboreaza cu ministere, institutii si organisme similare din tara si strainatate
precum si cu organizatii neguvernamentale din domeniul sau de activitate
• In domeniul monitorizarii si controlului
- Acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice, in
scopul aplicarii uniforme si corecte a legislatiei in domeniul functiei publice si al
functionarilor publici
- Coordoneaza metodologic si acorda sprijin de specialitate compartimentelor de
resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale
- Monitorizeaza si controleaza aplicarea legislatiei privind functia publica
si functionarul public
- Controleaza modul de respectare de catre conducatorii autoritatilor siinstitutiilor
publice a drepturilor legale cuvenite functionarilor publici
- Coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si
respectarea prevederilor legale privind normele de conduita morale si profesionale a
functionarilor publici
2.2. Categorii statutare de functionari publici si clasificarea functiilor publice
Functiile publice se clasifica dupa cum urmeaza:
1. Functii publice generale

7
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

2. Functii publice specifice


1. Functii publice generale:
1. Secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului
2. Consilier de stat
3. Secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale
4. Prefect
5. Subprefect
6. Secretar general al Prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului
Bucuresti
7. Director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate
ale administratiei publice centrale
8. Director general adj., director si director adj. din aparatul ministerelor si
al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale
9. Secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti al orasului si
comunei
10. Director executiv si director executiv adj. ai serviciilor publice descentralizate a
le ministerelor si ale aItor organe de specialitate ale administratiei publice centrale,
precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale
11. Sef serviciu
12. Sef birou
13. Expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor
14. Referent de specialitate
15. Referent
Functii publice generale, altele decat cele prevazute la punctul 1, se stabilesc cu avizul
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
2. Functii publice specifice:
1. arhitect-sef
2. inspector de concurenta

8
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

3. inspector vamal
4. inspector de munca
5. controlor delegat
6. comisar
Functii publice specifice, altele decat cele prevazute la punctul 2, se pot stabili de autoritatile si
institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
In raport cu nivelul studiilor, functiile publice se impart in trei clase:
- clasa l cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent
a.
- Clasa II cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare
de scurta durata, absolvite cu diploma
- Clasa III cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii
liceale absolvite cu diploma.
Dupa nivelul atributiilor, functiile publice se impart in trei categorii:
a) inalti functionari publici:
- secretar general al Guvernului si secretar general adj. al Guvernului
- consilier de stat
- secretar general si secretar general adj. din ministere si alte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale
- prefect
- subprefect
- secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului
Bucuresti
- director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale
b) functionari publici de conducere:
- secretar al municipiului, al sectorului, orasului sau comunei

9
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

- director general adj, director si director adj. din aparatul ministerelor si al celorlalte
organe de specialitate ale administratiei publice centrale
- director executiv si director executiv adj. ai serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale,
precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale
- sef serviciu
- sef birou
c) functionari publici de executie:
• functionari publici de executie din clasa I:
- expert
- consilier
- inspector
- consilier juridic
- auditor
• functionari publici de executie din clasa II:
- referent de specialitate
• functionari publici de executie din clasa III:
- referent
Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale:
- superior ca nivel maxim
- principal
- asistent
- debutant
Funcţionarii publici pot fi:
a) debutanti - sunt persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea functiei publice si nu
indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice definitive
b) definitivi:
functionari publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au
obtinut rezultat corespunzator la evaluare

10
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea si
specialitatea corespunzatoare functiei publice, de minim 12 luni, 8 luni si respectiv 6 luni
in functie de nivelul studiilor absolvite
persoanele care au promovat programe de formare si perfectionare in administratia publica.
Dupa cum am amintit deja, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si/sau presedintele ei au
legitimitate procesuala activa. In acest sens, ea poate sesiza instantele de contencios administrativ
competente, in principal, si prefectul, in subsidiar, in legatura cu incalcarile legislatiei sau refuzul aplicarii
normelor privitoare la functiile publice si la functionarii publici.
Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate sesiza instanta de contencios administrativ cu
privire la:
a) actele prin care autoritatile sau institutiile publice incalca legislatia referitoare la functia publica si
functionarii publici, constatate ca urmare a activitatii proprii de control;
b) refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale in domeniul functiei publice si
al functionarilor publici.
Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul in legatura cu
actele ilegale emise de autoritatile si institutiile publice locale.
Actele atacate in instantele de contencios administrativ sunt suspendate de drept.
Dupa cum se poate observa, in virtutea largii competente stabilite prin legea-cadru si prin alte acte
normative Agentia Nationala a Functionarilor Publici indeplineste atributii care depasesc cadrul
organizatoric in care a fost plasata. Astfel: elaboreaza politicile privind managementul functiei publice si
al functionarilor publici; monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legilor privitoare la functia
publica si functionarului public in cadrul tuturor autoritatilor si institutiilor publice; elaboreaza reglementari
comune aplicabile functiei publice si functionarilor publici in toate autoritatile si institutiile publice;
stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii tuturor functionarilor publici; intocmeste si gestioneaza baza
de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici; elaboreaza, anual, cu consultarea
autoritatilor si a institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice si Raportul cu privire la
managementul functiei publice si al functionarilor publici din intreaga administratie publica, pe care le
prezinta Guvernului Romaniei; aproba conditiile de participare si procedura selectiei si recrutarii

11
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

functionarilor publici; acorda asistenta de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul tuturor
autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
Este usor de observat ca, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe langa faptul ca este
ordonatoare de credite, cu personalitate juridica si legitimitate procesuala depline, are dreptul sa
colaboreze cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul functiei si functionarului public,
precum si sa participe la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici
din toate autoritatile si institutiile publice centrale si locale si Ministerul Administratiei Publice.
Unul dintre instrumentele esentiale ale activitatii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este
reprezentat de Planul de ocupare a functiilor publice. Acesta este elaborat anual de Agentia Nationala a
Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national, si este
supus spre aprobare Guvernului.
Documentul contine date ultimative, ce nu pot suferi modificari pentru:
a) numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale;
b) numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolventilor programelor de formare specializata in
administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie sau de institutii similare din strainatate;
c) numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;
d) numarul functiilor publice care vor fi infiintate;
e) numarul functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;
f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
g) numarul maxim al functiilor publice de conducere.
Pentru gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice, in fiecare autoritate sau institutie
publica fiinteaza cate un compartiment specializat, care elaboreaza impreuna cu Agentia Nationala a
Functionarilor Publici si este tinut sa respecte si sa indeplineasca, politicile si strategiile elaborate de Agentia
Nationala a Functionarilor Publici, legislatia privind functia publica si functionarul public, reglementarile comune
elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici,
sistemul unitar de salarizare pentru functionarii publici, tematica specifica programelor de instruire a functionarilor
publici s.a.
In acest sens, aceste compartimente solicita si primesc asistenta de specialitate si metodologica necesara in
domeniile de activitate legate de functia publica si functionarii publici.

12
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

2. 3. Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici


Agentia Nationala a Functionarilor Publici administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a
functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritatile si institutiile publice.
In scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei
functionarului public, autoritatile si institutiile publice intocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar
public in parte. Formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul
dosarului profesional se stabilesc prin hotarare
a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Dosarul profesional al fiecarui functionar public se intocmeste intr-un singur exemplar, in termen de 10 zile
de la intrarea acestuia in corpul functionarilor publici si contine date cu caracter personal si date cu caracter
profesional care evidentiaza cariera functionarilor publici.
Datele cu caracter personal se refera la: nume si prenume; data si locul nasterii; codul numeric personal;
domiciliul si/sau resedinta; numerele de telefon; numele persoanei de contact pentru situatii de urgenta; numele si
prenumele sotului/sotiei si ale copiilor minori ai functionarului public; situatia serviciului militar s.a.
Datele cu caracter profesional se refera la:
a) pregatirea profesionala;
b) experienta in munca;
c) activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice;
d) situatia disciplinara;
e) activitatea desfasurata in afara autoritatii sau institutiei publice
Dosarul profesional cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
a) copie de pe cartea de identitate sau buletin;
b) copii de pe actele de stare civila;
c) copie de pe livretul militar, daca este cazul;
d) adeverinta medicala care sa ateste o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei publice;
e) copii de pe actele de studii;
f) copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
g) copie de pe carnetul de munca si/sau copie de pe fila din registrul general de evidenta a salariatilor si/sau
copie de pe fila sau filele din registrul de evidenta a functionarilor publici;

13
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

h) recomandari de la locurile de munca anterioare;


i) cazierul administrativ, daca este cazul;
j) cazierul judiciar;
k) actul administrativ de numire si documentul care atesta depunerea juramantului;
l) fisa postului;
m) actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu;
n) cererile de suspendare a raportului de serviciu, actul administrativ de aprobare/constatare a suspendarii,
actul administrativ prin care se dispune reluarea activitatii;
o) actele administrative care atesta modificarile salariale;
p) actele administrative de desemnare in comisii, colective de lucru mixte;
q) actul administrativ prin care se stabileste participarea la activitati in cadrul unor proiecte/programe;
r) actul administrativ de incetare a raportului de serviciu;
s) declaratie pe propria raspundere a titularului dosarului ca nu a desfasurat activitati de politie politica,
astfel cum sunt definite de lege;
t) raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani;
u) declaratia de avere, actualizata in conditiile legii;
v) declaratia de interese, actualizata in conditiile legii.
Fiecare autoritate sau institutie publica intocmeste un registru de evidenta a functionarilor publici,
care are un format standard, pe suport de hartie si in format electronic, si cuprinde, pe prima pagina, elementele de
identificare a autoritatii sau institutiei publice si numarul de inregistrare la Agentia Nationala a Functionarilor
Publici.
Registrul se numeroteaza, poarta stampila Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, devine document
oficial de la data inregistrarii si se pastreaza la sediul autoritatii sau institutiei publice.
Registrul de evidenta a functionarilor publici cuprinde elementele de identificare a functionarilor, data
numirii in functia publica, data si temeiul legal al modificarii, suspendarii, incetarii suspendarii si, respectiv,
incetarii raporturilor de serviciu, drepturile salariale, numele si prenumele, functia detinuta si semnatura persoanei
care a facut inregistrarea.
Registrul se completeaza in ordinea numerelor de referinta.

14
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Pentru fiecare functionar public se completeaza o fila din registru. In cazul in care pentru o noua inregistrare
nu mai exista numere curente pe fila initiala, functionarului public i se aloca o noua fila cu acelasi numar de
referinta insotit de cate un indice cifric in ordine crescatoare. Ultimul numar curent din fila completata va face
trimitere la pagina din registru unde sunt continuate inregistrarile privind functionarul public in cauza.
Functionarii publici au acces la datele cu caracter personal si profesional inscrise in dosarul personal
si pot solicita, in scris, compartimentului de resurse umane, eliberarea unor copii de pe documentele din dosarul
profesional sau eliberarea unor adeverinte prin care se certifica informatii cuprinse in acesta ori eliberarea unor
copii de pe fila sau filele personale din registru.
Mai au acces la dosarul profesional si pot solicita motivat o certificarea adatelor cuprinse in acesta o serie
de persoane din autoritatile si institutiile publice, astfel:
a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
b) conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public sau, dupa caz, alt
functionar public care are calitatea de evaluator al functionarului public;
c) persoanele imputernicite ale unor autoritati sau institutii publice cu atributii de control;
d) presedintele si/sau membrii comisiei de disciplina;
e) consilierii juridici din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea
functionarul public titular al dosarului profesional, in situatia in care autoritatea sau institutia publica este parte intr-
un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru solutionarea cauzei;
f) functionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atributii in acest sens;
g) instantele judecatoresti si organele de cercetare penala.
In vederea pastrarii dosarelor profesionale si a registrului in bune conditii, conducatorii autoritatilor sau
institutiilor publice sunt obligati sa ia masuri pentru organizarea in mod special a locului unde se
pastreaza aceste documente. Locul trebuie sa indeplineasca conditiile necesare pentru pastrarea corespunzatoare,
in conditii de siguranta.
In cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica va
pastra o copie de pe dosarul profesional si va inmana dosarul profesional, pe baza de semnatura, functionarului
public.
Functionarul public are obligatia sa predea originalul dosarului profesional autoritatii sau institutiei in care
se transfera, in termen de 5 zile de la realizarea transferului.

15
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

In cazul detasarii functionarului public, dosarul profesional se pastreaza de catre autoritatea sau institutia
publica de la care functionarul public este detasat. Eventualele completari intervenite pe perioada detasarii sunt
transmise sub semnatura conducatorului autoritatii sau institutiei publice la care functionarul public a fost detasat.
In cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica va inmana
o copie de pe fila/filele personale din registru.
Copiile dosarelor profesionale ale functionarilor publici ale caror raporturi de serviciu cu o autoritate sau
institutie publica inceteaza se arhiveaza, in conditiile legii.
Documentele prevazute la articolul 5 alineat 5 literele „s-t” se arhiveaza in cadrul autoritatii sau institutiei
publice, dupa 5 ani de la intocmirea lor.
Autoritatile si institutiile publice raspund de intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale
functionarilor publici si asigura pastrarea acestora in conditii de siguranta.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in
termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici.

III. CARIEREA FUNCTIONARILOR PUBLICI

16
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

3.1. Ocuparea functiilor publice vacante se poate face prin: concurs, promovare, transfer
şi redistribuire.
Concursul este organizat si gestionat de:
- Comisia de concurs pentru inaltii functionari publici (conform art. 17, al 2 din L188/1999)
- de catre ANFP pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, cu exceptia
functiilor publice de sef de birou si sef serviciu
- de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru
ocuparea functiilor publice de sef de birou si sef serviciu, precum si pentru ocuparea
functiilor publice de executie si, respectiv functiilor publice specifice vacante, cu avizul
ANFP
- de catre INA, cu avizul ANFP, pentru admiterea la programele de formare specializata in
administratie publica, organizate in scopul numirii intr-o functie publica
Concursul are la baza principiul competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si
competentei.
Conditiile de desfasurare a concursului vor fi stabilite conform Legii nr. 188/1999 şi publicate
in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a lll-a cu cel putin 20 zile inainte de data desfasurarii
concursului.
Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor
si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti.
Durata perioadei de stagiu este de 12 luni, pentru functionarii publici de executie din clasa l, 8
luni pentru cei din clasa a ll-a si 6 luni pentru cei din clasa all-a .
Perioada in care o persoana a urmat si a promovat programe de formare specializata in
administratie publica, pentru numirea intr-o functie publica definitiva, este asimilata perioadei de
stagiu.
La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public
debutant va fi:
- numit functionar public de executie definitiv
- eliberat din functia publica, in cazul in care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul
”necorespunzator”

17
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

b) Numirea functionarilor publici


Numirea inaltilor functionari publici se face de catre:
- Guvern, pentru functiile publice de secretar general si secretar general adjunct al
Guvernului, precum si pentru cea de prefect
- Primul - ministru, pentru functiile de consilieri de stat, secretar general si secretar
general adjunct din minister si alte organe de specialitate din administratia publica
centrala
- Ministrul administratiei si internelor, pentru functia de secretar general al prefecturii, al
judetului si al municipiului
- Ministrul sau, dupa caz, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functia
de director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale
Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs de catre ANFP, de catre
autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala precum si de catre INA, se
face prin actul administratiei emis de catre conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din
administratia publica centrala si locala.
Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o
copie a acestuia se inmaneaza functionarului public.
La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de
credinta in termen de 3 zile de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva.
In cariera, functionarul public beneficiaza de dreptul de a promova in functia publica si de
a avansa in gradele de salarizare.
Promovarea intr-o functie publica superioara vacanta se face prin concurs sau examen.
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
Procedura de evaluare are ca scop:
- avansarea in gradele de salarizare
- retrogradarea in gradele de salarizare
- promovarea intr-o functie publica superioara
- eliberarea din functia publica

18
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

- stabilirea cerintelor de formare profesionala a functionarilor publici


Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor
publici se aproba prin hotarare de Guvern la propunerea ANFP.
3.2. Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici
Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage
rapunderea disciplinara contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
- intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
- neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
- absente nemotivate de la serviciu;
- nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
- nerespectarea secretului profesional;
- manifestari care aduc atingeri prestigiului autoritatii;
- desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
- incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de
interese si interdictii stabilite de lege pentru functionarii publici
Sanctiunile disciplinare sunt:
- mustrare scrisa;
- diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de 3 luni;
- suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau dupa caz de promovare in
functia public ape o perioada de la 1 la 3 ani;
- trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de pana la 1 an, cu diminuarea
corespunzatoare a salariului;
- destituirea din functia publica.
Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza, in cazul in care acestia
au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu .
Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei, respectivul functionar public se
poate adresa cu o plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau
institutia publica in care este salariat.

19
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Raspunderea civila a functionarului public. se angajeaza:


- pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice
in care functioneaza;
- restituirea in termen legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
- pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor
terte persoane.
Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului se
angajeaza potrivit legii penale.
3.3. Modificarea si incetarea raporturilor de serviciu
a) Modificarea raportului de serviciu:
1. Delegarea:
se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul
public, pe o perioada de cel putin 60 zile calendaristice/ an
se dispune pe o perioada mai mare de 60 zile calendaristice pe an, cu acordul scris al
functionarului public in cauza
Pe timpul delegarii, functionarul public isi pastreza salariul, iar autoritatea sau institutia
publica care ii deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al
indemnizatiei de delegare.
2. Detasarea
se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa-si desfasoare
activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni.
se dispune pe o perioada mai mare de 6 luni, cu acordul scris al functionarului public in
cauza.
Pe perioada detasarii, functionarul public isi pastreaza salariul. Daca salariul corespunzator
functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii
in alta localitate, autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligate sa-i suporte costul
integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de
detasare.
3.Transferul:

20
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, transferul poate fi:


• transfer in interesul serviciului care se face intr-o functie publica echivalenta cu
functia publica detinuta, cu acordul scris al functionarului in cauza
• transfer la cerere, care se face intr-o functie publica echivalenta, in urma aprobarii cererii
de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la
care se solicita transferul
4. Mutarea in cadrul altui compartiment: aceasta modificare poate fi:
definitiva, cu acordul scris al functionarului public, de catre conducatorul autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public;
temporara, dispusa motivat in interesul autoritatii sai institutiei publice, de catre
conducatorul acesteia pe o perioada de maxim 6 luni/an, cu respectarea pregatirii profesionale si
a salariului pe care ii are functionarul public.
5. Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere:
exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere vacante se realizeaza prin
promovarea temporara a unui functionar public care
indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice, prin
dispozitia conducatorului autoritatii pe o perioada de maxim 6 luni/ an, cu avizul ANFP.
exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice al carui titular este suspendat se
realizeaza prin promovare temporara
b) Incetarea raportului de serviciu:
Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc in urmatoarele
conditii:
1. de drept:
- la data decesului functionarului public
- la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii
functionarului public
- la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a
functionarului public

21
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

- ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia


publica
- cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva
- ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei publice
- la data expirarii termenului pe care a fost exercitata cu caracter temporar, functia
publica
2. prin acordul partilor, consemnat in scris
3. prin eliberare din functia publica
4. prin destituire din funcţia publică
Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului
autoritatii sau institutiei publice, pentru motive imputabile functionarului public.
5. prin demisie:
Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie
notificata in scris conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la
inregistrare.
La incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si
bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu.
De asemenea in acest caz functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul
carierei, cu exceptia cazului in care raportul a incetat din motive imputabile acestuia.
Redistribuirea functionarilor publici se face de catre ANFP .

BIBLIOGRAFIE:

22
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice
Disciplina: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1. Vasile A. MUNTEANU, Managementul public local, Ediţia a II-a revizuită, editura


Sedcom Libris, Iaşi, 2008.
2. Legea nr. 188/1999, (r2) privind Statutul functionarilor public, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

23