Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași

Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

REFERAT
Inspecţia fiscală în statul de drept

1
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

CUPRINS

I. INTRODUCERE………………………………………………………….…….3
II. ORGANELE INSPECŢIEI FISCALE ÎN ROMÂNIA ……………….……..4
III. PERSOANELE SUPUSE INSPECŢIEI FISCALE........................................6
IV. PROCEDURA INSPECŢIEI FISCALE……………………………………….8
V. ACTELE CONTROLULUI FISCAL…………………………………………12
VI. DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ……………………….13
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….….19

2
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

I. INTRODUCERE
Inspectia fiscala este reglementata de Codul de procedura fiscala, la titlul VII, care o
defineste astfel: “Inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor
fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii
prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de
impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora”.
Potrivit reglementarilor, inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de
forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor,
contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. In cazul contribuabililor care
au sedii secundare, inspectia fiscala se va exercita, de regula, concomitent la sediul principal si la
sediile secundare de catre organul fiscal competent.

Ce urmareste inspectia fiscala


Specialistii Deloitte arata, intr-un document pus la dispozitia AvocatNet.ro, ca o inspectie fiscala
are ca obiect constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultate din activitatea
contribuabilului. Mai exact, organele de control urmaresc:

 Legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale;


 Corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de
elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
 Stabilirea de diferente in plus sau in minus (in functie de situatie) fata de creanta fiscala
existenta la momentul inceperii inspectiei fiscale.
De asemenea, potrivit documentului Deloitte, inspectia fiscala mai are ca obiect analiza si
evaluarea informatiilor fiscale (confruntarea declaratiilor fiscale cu informatii proprii sau din alte
surse), dar si sanctionarea faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si
combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

3
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

II. ORGANELE INSPECŢIEI FISCALE ÎN ROMÂNIA


Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit şi neîngrădit prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale, conform dispoziţiilor prezentului titlu, ori de alte autorităţi care sunt
competente, potrivit legii, să administreze impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate
bugetului general consolidat.
După neîndestulătoarele modificări din anul 2011[1] privitoare la activitatea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală (în continuare ANAF), aceeaşi veşnică şi nesăţioasă putere
executivă, în anul de graţie 2013, prin actele normative OUG nr. 74/2013 (în continuare OUG) ,
HG nr. 520/2013 (în continuare HG) şi (deocamdată) O.ANAF nr. 2.211/2013 (în continuare
Ordin), ”revoluţionează” activitatea ANAF şi realizează o prematură regionalizare fiscală.
Unele dintre cele mai importante modificări aduse de actele normative amintite sunt:
– desfiinţarea Gărzii Financiare şi înfiinţarea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală cu implicarea
forţată şi neconstituţională a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
– desfiinţarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, absorbită de ANAF;
– desfiinţarea Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice Judeţene şi înfiinţarea a opt Direcţii
Generale Regionale ale Finanţelor Publice;
– desfiinţarea tuturor Administraţiilor Finanţelor Publice şi înfiinţarea de organe fiscale cu alte
denumiri dar în linii mari cu aceeaşi sferă de competenţă teritorială şi materială.
Atribuţiile Inspecţiei fiscale:
– constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea
contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea
declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
– analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu
informaţiile proprii sau din alte surse;
– sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi
combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.

4
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la alin. (2) organul de inspecţie fiscală va
proceda la:
– examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;
– verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a
contribuabilului;
– discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai
contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz;
– solicitarea de informaţii de la terţi;
– stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată;
– verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile;
– dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;
– efectuarea de investigaţii fiscale;
– aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale;
– aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

5
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

III. PERSOANELE SUPUSE INSPECŢIEI FISCALE


Inspecţia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma
lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege.
Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către
organul fiscal competent.
Contribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare1 folosită.
Principalele drepturi şi obligaţii ale persoanei controlate
Contribuabilul are obligaţia să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale.
Acesta este obligat să dea informaţii, să prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale
toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din
punct de vedere fiscal.
La începerea inspecţiei fiscale, contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să
dea informaţii.
Dacă informaţiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente,
atunci inspectorul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.
Pe toată durata exercitării inspecţiei fiscale contribuabilii supuşi acesteia au dreptul de a
beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.
Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor
rezultate din inspecţia fiscală.
La încheierea inspecţiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatările şi
consecinţele lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu
excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare în urma inspecţiei
fiscale sau a cazului în care contribuabilul renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organelor de
inspecţie fiscală. Data, ora şi locul prezentării concluziilor vor fi comunicate contribuabilului în
timp util.
1 Selectarea agenţilor economici la care se va efectua controlul financiar şi stabilirea duratei
acestuia se vor face cu respectarea strictă a prevederilor legale privind durata şi obiectivele
controlului fiscal şi financiar în general de către organul financiar competent.

6
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

Procedura de selectare a agenţilor economici va ţine cont, în principal, de:


a) importanţa agentului economic (strategică, naţională, regională, locală);
b) situaţia economico-financiară a agenţilor economici (pierderi, arierate);
c) facilităţi acordate (ajutor de stat, credite interne şi externe cu garanţia statului, fonduri
comunitare, fonduri de cofinanţare etc.);
d) programe de restructurare a activităţii economice.
2 Drepturile şi obligaţiile contribuabilului sunt detaliate în “Carta drepturilor şi obligaţiilor
contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale” aprobată prin Ordin al ANAF şi
publicată în M. Of. nr. 66/2004.
Contribuabilul are dreptul să prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările
inspecţiei fiscale.

7
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

IV. PROCEDURA INSPECŢIEI FISCALE


Formele şi întinderea inspecţiei fiscale.
Inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale
ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată; – inspecţia fiscală parţială, care
reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale, pentru o perioadă de
timp determinată.
Inspecţia fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă
acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale.
Metodele realizării inspecţiei fiscale.
În realizarea atribuţiilor legale, organele inspecţiei fiscale pot aplica următoarele metode de
control:
– controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor şi
operaţiunilor semnificative în care sunt reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a
obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;
– controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în
principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei
fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului;
– controlul încrucişat, care constă în verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale
contribuabilului în corelaţie cu cele deţinute de alte persoane; controlul încrucişat poate fi şi
inopinat. Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili
obligaţii fiscale, cu următoarele distincţii:
La contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei
controlate anterior şi se poate extinde pentru o perioadă de maxim 5 ani corespunzătoare
termenului de prescripţie La celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuează
asupra creanţelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor
fiscale.
Inspecţia fiscală se poate extinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii
fiscale, dacă:

8
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

– există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate
bugetului general consolidat;
– nu au fost depuse declaraţii fiscale;
– nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume
datorate bugetului general consolidat.
Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale.
Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribuabilului.
Contribuabilul trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară
desfăşurării inspecţiei fiscale.
Dacă nu există un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci activitatea
de inspecţie se va putea desfăşura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun
acord cu contribuabilul.
Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală, organul fiscal are dreptul să
inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, în prezenţa contribuabilului sau a unei
persoane desemnate de acesta.
Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului.
Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al contribuabilului, cu
acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului fiscal.
Durata inspecţiei fiscale
Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau, după caz,
de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de
obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de 3 luni.
În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi
mai mare de 6 luni.
Desfăşurarea inspecţiei fiscale
Inspecţia fiscală începe prin comunicarea avizului de inspecţie fiscală.
Astfel, înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze
contribuabilul în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz
de inspecţie fiscală. Avizul de inspecţie fiscală va cuprinde:

9
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

– temeiul juridic al inspecţiei fiscale;


– data de începere a inspecţiei fiscale;
– obligaţiile fiscale şi perioadele ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale;
– posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.
Amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale se poate solicita, o singură dată, pentru
motive justificate.
Avizul de inspecţie fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea
inspecţiei fiscale, astfel:
– cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
– cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili.
Comunicarea avizului de inspecţie fiscală nu este necesară:
– pentru soluţionarea unor cereri ale contribuabilului;
– în cazul unor acţiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorităţi, potrivit legii;
– în cazul controlului inopinat.
Reguli privind inspecţia fiscală
Inspecţia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice
care sunt relevante pentru impunere.
Inspecţia fiscală va fi efectuată în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a
contribuabililor şi să utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei fiscale.
Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte
sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării.
Prin excepţie, conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide reverificarea unei
anumite perioade dacă, de la data încheierii inspecţiei fiscale şi până la data împlinirii termenului
de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării
verificărilor sau erori de calcul care influenţează rezultatele acestora.
În situaţia în care din instrumentarea cauzelor penale de către organele competente nu rezultă
existenţa prejudiciului, reverificarea dispusă nu este urmată de emiterea deciziei de impunere.
Inspecţia fiscală se exercită pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei,
ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării.

10
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

Activitatea de inspecţie fiscală se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale,


trimestriale şi lunare aprobate în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, respectiv prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale, după
caz.
La începerea inspecţiei fiscale, inspectorul este obligat să prezinte contribuabilului
legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control.
Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control. La finalizarea
inspecţiei fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din
care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru
inspecţia fiscală.
În declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse
la dispoziţie de contribuabil.
Contribuabilul are obligaţia să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia
inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală.

11
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

V. ACTELE CONTROLULUI FISCAL


Rezultatul inspecţiei fiscale1 va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta
constatările inspecţiei, din punct de vedere faptic şi legal.
Dacă, urmare a inspecţiei, se modifică baza de impunere, raportul întocmit va sta la baza
emiterii deciziei de impunere.
În cazul în care baza de impunere nu se modifică, acest fapt va fi comunicat în scris
contribuabilului. În cazul în care, ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale, au fost sesizate
organele de urmărire penală, decizia de impunere privitoare la obiectul sesizării penale se poate
emite după soluţionarea cu caracter definitiv a cauzei penale.
Organele fiscale vor sesiza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate
cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în
condiţiile prevăzute de legea penală.
În situaţia constatării unor fapte de natură penală organele de inspecţie au obligaţia de a
întocmi proces-verbal semnat de organul de inspecţie şi de către contribuabilul supus inspecţiei,
cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului.
În cazul în care cel supus controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie
fiscală va consemna despre aceasta în procesul-verbal.
În toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.
1 La finalizarea controlului inopinat sau încrucişat se încheie proces-verbal.
Împotriva actelor de control fiscal se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art.7 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

12
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

VI. DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ


Despre Directia Generala Antifrauda Fiscala
In Monitorul Oficial 389/28.06.2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta 74/2013
privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitati Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala.
ANAF a preluat atiributiile Directiei Generale a Vamilor, iar Garda Financiara s-a
desfiintat.
Practic prin acest act s-a infiintat Directia Generala Antifrauda Fiscala, care este o
structura fara personalitate juridica in cadrul ANAF.
Inspectorii antifrauda vor prelua atributiile comisarilor din Garda financiara si vor efectua
aceleasi tipuri de control: curent si tematic. Totusi acestia vor desfasura si alte activitati si vor
avea legitimatii si uniforme specifice.
Personalul Agenției care ocupă funcții publice de inspector antifraudă poartă în timpul
serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane şi, după caz, armament şi alte mijloace
tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție şi comunicare, care se atribuie gratuit.
În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraud pot îmbrăca ținuta
civilă.
La orice actiune de control participa minim 2 inspectori antifraud. La nevoie echipele de control
pot fi insotite si de subunitatile specializate de interventie rapida aflate in subordinea Ministerului
Afacarilor Interne. Daca se constata fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar fiscal
si vamal se intocmesc procese verbale si acte de control in baza carora se sesizeaza organelle de
urmarire penala.
Agenția efectuează controlul operativ şi inopinat cu privire la:
a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi
fapte de evaziune fiscal şi fraudă fiscal şi vamală;
b) respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea evaziunii fiscale
şi fraudelor fiscal şi vamale;
c) modul de producere, depozitare, circulație şi valorificare a bunurilor, în toate locurile şi spațiile
în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici;

13
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituții


specializate, la acțiuni de depistare şi combatere a activităților ilicite care generează fenomene de
evaziune şi fraudă fiscal şi vamală.
Agenția, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor efectuate, procese
verbale de control/acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi
sancționarea contravențiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor
fapte prevăzute de legea penală.
Aceasta structura va avea urmatoarele atributii:
 - să efectueze controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se
comercializează bunuri şi servicii ori se desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa actelor
normative naţionale;
 - să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile
publice, pe căi ferate şi fluviale, în porturi, gări, autogări, aeroporturi, interiorul zonelor
libere, în vecinătatea unităţilor vamale, antrepozite, precum şi în alte locuri în care se
desfăşoară activităţi economice;
 - să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor
justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului,
depozitării şi comercializării bunurilor şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii
bunurilor;
 - să dispună măsuri cu privire la confiscarea bunurilor a căror fabricaţie, depozitare,
transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale
ori prestări de servicii nelegale şi să ridice documentele financiar-contabile şi de altă natură
care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;
 - să dispună luarea măsurilor asiguratorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se
sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă, să îşi înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul,
iar dacă în desfăşurarea activităţii specifice constată împrejurări privind săvârşirea unor
fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, să sesizeze organele de
urmărire penală;

14
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

 - să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor entităţilor controlate, precum


şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de fraudă şi evaziune fiscală şi vamală
constatate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;
 - să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare;
 - să efectueze operaţiuni de control tematic;
 - să reţină documente, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să
preleveze probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene şi să solicite efectuarea
expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control;
 - să aplice măsurile prevăzute de normele legale, să verifice din punct de vedere fiscal, să
documenteze, să întocmească acte de control operativ planificat sau inopinat privind
rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale şi să sesizeze
organele competente în vederea valorificării constatărilor;
 - să oprească mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a
bunurilor şi persoanelor transportate;
 - să efectueze verificări necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de fraudă şi evaziune
fiscală şi vamală.
Desfasurarea controlului
In Ordinul 1468/2010 si in titlul al VII din Codul de procedura Fiscala puteti gasi descrierea
detaliata a modului de efectuare a controlului.
Reprezentantii Directiei Generale Antifraude Fiscale au dreptul sa solicite orice documente
contabile sau fiscal pe care le considera necesare pentru desfasurarea controlului pentru care s-a
deplasat la sediul contribuabilului.
Drepturile si obligatiile in timpul controlului
Contribuabilul are obligatia de a facilita desfasurarea controlului prin punerea la dispozitie a
tuturor documentelor si informatiilor solicitate de catre agentii Directiei Generale Antifraude
Fiscale. De asemenea pentru a clarificarea situatiilor trebuie sa raspunda la intrebarile puse de
agentii Directiei Generale Antifraude Fiscal. Este indicat ca contribuabilul sa fie asistat de un
consilier pe perioada controlului.
Contribuabilul trebuie sa fie informat despre rezultatele controlului si acesta trebuie sa isi

15
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

exprime verbal sau in scris punctual de vedere privind problemele sesizate de Directia Generale
Antifraude Fiscala.
Contribuabilul trebuie sa aibe o pozitie echilibrata, cu o atitudine deschisa dar ferma.
Aceta trebuie sa dea dovada de corectitudine, eficienta si cumpatare.
Daca se constata greseli minore fara impact semnificativ asupra impozitelor si taxelor datorate
bugetului de stat, contribuabilul poate scapa doar cu un avertisment din partea Directiei Generale
Antifraude Fiscale.
Agentii Directiei Generale Antifraude Fiscale trebuie sa se legitimeze si sa poarte uniforma
prevazuta de lege. Inspectia trebuie sa fie realizata in conformitate cu prevederile reglementarilor
legale in vigoare. Controlul trebuie efectuat astfel incat activitatea contribuabilului sa nu fie
disturbata.
Agentul Directiei Generale Antifraude Fiscale trebuie sa prezinte Ordinul de
serviciu (documentul care dovedeste ca a fost trimis de superiorii sai pentru efectuarea acelui
control). In Hotararea 520/2013 puteti vedea legitimatia si uniforma Directiei Generale
Antifraude Fiscale. Daca aveti suspiciuni ca acea persoana nu este din un reprezentant al Directiei
Generale Antifraude Fiscale puteti suna la Directia Generale Antifraude Fiscala de care apartine
pentru a confirma persoana care a venit in control.

Actele care se cer la controlul Directiei Generale Antifraude Fiscale.


Actele care se cer de obicei la sediul social:
Actele care se cer de obicei de Directia Generale Antifraude Fiscala prin controalele
tematice/inopinate fara a se limita doar la acestea:
 - acte constitutive ale societăţii
 - certificat de înmatriculare la ONRC
 - certificatul fiscalcal
 - ştampila societăţii,
 - act de identitate al împuternicitului sau asociatului,
 - împuternicire pentru persoana. care semnează procesul verbal de control/ procesul
verbal de contravenţie
 - registrul unic de control

16
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

 - actele de proprietate/chirie/comodat pentru sediul social si punctele de lucru, si


valabilitatea acestora
 - jurnalele de vanzari/cumparari
 - balanta pe ultima luna inchisa
 - declaratia de TVA pe ultima luna
 - dovada achitarii TVA la ultima luna
 - evidentierea in conturile din afara bilantului a obiectelor de inventor date in folosinta
(cele trecute pe cheltuieli dar pe care societatea inca le foloseste)
 - registrul de casa
 - notele de intrare receptive
 - bonurile de consum
 - rapoartele de productie
 - rapoarte de gestiune (pentru gestiunea global valorica),
 - fise de magazine (gestiune cantitativ valorica)
De obicei in cazul controalelor incrucisate daca exista suspiciune de evaziune fiscal la o societate,
Directia Generale Antifraude Fiscala poate controla toti partenerii cu care respectiva societate a
avut tranzactii. Politia economica poate participa la aceste controale.
Actele care se cer la punctual de lucru
Documente urmatoare nu fac obiectul controlului Directiei Generale Antifraude Fiscale ci al
protectiei consumatorului dar este bine de stiut. Agentii economici care realizeaza comert cu
amanuntul trebuie sa afiseze la vedere codul de identificare fiscal al societatii, programul de
functionare si adausul commercial practicat.
La punctul de lucru este obligatoriu sa ai:
registrul unic de control
 registru casa,
 notele de intrare receptie
 raport de gestiune zilnic (pentru gestiune global valorica),
 fise de magazie (gestiune cantitativ valorica)

17
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

Directiei Generale Antifraude Fiscale verifica de asemeneala la agentii care vand catre persoane
fizice:
 - emiterea bonurilor fiscale,
 - dotarea cu case de marcat
 - caietul special in care inregistgrezi la intrare si la plecare banii personali
 - documentele primare - facturi, chitante, (daca sunt trecute codul fiscal, datele
delegatilor, codul numeric personal al persoanei care a facut factura, provenienta marfurilor,
 - actele privind inventarierea patrimoniuliu si procedurile privind realizarea acestuia
(cerute de cele mai multe ori la inceputul anului).
Daca sunt constatate diferente intre banii gasiti in casierie si insumarea incasarilor din ziua
respectiva+soldul casei pe ziua anterioara se poate suspenda activitatea pe 3 luni conform OG
28/1999 si amenda este de la 8.000-40.000 lei.De asemenea suma ce nu poate fi justificata se
confisca. Tot conform acestui ordin amenda pentru neeliberarea bonului fiscal catre persoanele
fizice este intre 8.000 lei si 10.000 lei
Chiar daca societatea nu are activitate aceasta poate fi supusa controlului fiscal
inopinat/tematic.

18
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

BIBLIOGRAFIE:
1. Şaguna Dan Drosu, Drept fiscal.
2. Ordinul nr. 713/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor contribuabililor
pe timpul desfășurării inspecției fiscale.
3. Ordinul nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Gărzii Financiare.
4. Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală - Monitorul Oficial al
României nr.547/23.07.2015.
5. Ordonanta de urgenta 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea
activitati Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ordinul nr. 3631/2015 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare.

8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările


ulterioare.

19
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Drept
Master – Dreptul Administrației Publice – AN I
Disciplina: CONTENCIOS FISCAL

20