Sunteți pe pagina 1din 14

GRILE PENSII

1. Precizați care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la baza lunară de calcul a
contribuției de asigurări sociale pentru pensii în cazul salariaților:

a) Nu poate depăși valoarea a de 3 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale;
b) Poate depăși valoarea a 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale (potrivit Codului fiscal);
c) Nu poate fi mai mică decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale;
d) Niciuna din variantele de mai sus (potrivit legii nr. 263/2010).

2. Legea nr. 263/2010 prevede că pentru persoanele care sunt numite în cadrul autorității
legislative, executive ori judecătorești, pe durata mandatului, contribuția de asigurări sociale în
sistemul de pensii publice se datorează astfel:

a) În întregime de către asigurați, la nivelul cotei corespunzătoare condițiilor speciale de muncă;


b) În întregime din bugetul de stat, la nivelul cotei corespunzătoare condițiilor normale,
deosebite sau speciale de muncă, după caz;
c) În întregime de către asigurat, la nivelul cotei corespunzătoare condițiilor normale de muncă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

3. În sistemul public de pensii, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, la determinarea


punctajului lunar al asiguratului se utilizează:

a) Cuantumul pensiei de invaliditate;


b) Cuantumul drepturilor salariale de care beneficiază salariatul pe durata efectuării cursurilor
de formare profesională, inițiate de către angajator;
c) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar comunicat de INS, pentru perioada în care
asiguratul a urmat cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii,
pe durata normală a studiilor respective, sub condiția absolvirii acestora cu diplomă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

4. Punctajul anual al unui asigurat care, în anul 2016: (i) în perioada 1 ianuarie -30 septembrie a
urmat cursurile la zi ale învățământului preuniversitar, pe care le-a absolvit cu diplomă; (ii) în
perioada 1 februarie – 30 aprilie a prestat activitatea în calitate de zilier, beneficiind de o
remunerație săptămânală de 500 de lei; (iii) în perioada 1 iulie - 31 octombrie a prestat
activitatea în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, având un salariu lunar brut
de 4000 de lei este de:
Notă: Porniți de la premisa că, în anul 2016, valoarea câștigului salarial mediu brut comunicat de
INS în fiecare lună a fost de 2000 de lei.

a) 0,66;
b) 1;
c) 0, 89;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

5. Potrivit Legii nr. 263/2010, pensionarii de invaliditate:

1
a) Ca regulă, sunt supuși revizuirii medicale periodice la intervale cuprinse între 1 și 3
ani, în funcție de afecțiunile de care suferă, până când realizează stagiile complete de
cotizare, în cazul în care au mai mult 5 ani până la împlinirea vârstei standard de
pensionare;
b) Pot cumula pensia de invaliditate cu veniturile din activități independente pentru care
asigurarea este obligatorie, indiferent de gradul de invaliditate în care sunt încadrați;
c) Sunt supuși revizuirii medicale periodice, chiar dacă prezintă invalidități care afectează
ireversibil capacitatea de muncă, dacă au mai mult de 7 ani până la împlinirea vârstei
standard de pensionare;
d) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale periodice dacă au fost încadrați în gradul I de
invaliditate.

6. Perioadele în care asigurații beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă:

a) Reprezintă perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;


b) Nu reprezintă stagiu de cotizare în sistemul public de pensii;
c) Reprezintă stagiu de cotizare în sistemul public de pensii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

7. Precizați în care dintre următoarele cazuri au persoanele fizice autorizate obligația de a se


asigura în sistemul public de pensii pe baza declarației individuale de asigurare:

a) Persoanele fizice autorizate au obligația de a se asigura în sistemul public de pensii pe baza


declarației individuale de asigurare chiar dacă beneficiază de pensie de invaliditate de gradul
III, în cazul în care venitul pentru care se asigură este cel puțin egal cu valoarea reprezentând
35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat;
b) Persoanele fizice autorizate au obligația de a se asigura în sistemul public de pensii pe baza
declarației individuale de asigurare chiar dacă beneficiază de pensie pentru limită de vârstă,
în cazul în care venitul pentru care se asigură este cel puțin egal cu valoarea reprezentând
35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat;
c) Persoanele fizice autorizate au obligația de a se asigura în sistemul public de pensii pe
baza declarației individuale de asigurare, chiar desfășoară activitate și în calitate de
salariați în favoarea unei persoane juridice, în cazul în care venitul pentru care se
asigură este cel puțin egal cu valoarea reprezentând 35% din câștigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (potrivit Codului
fiscal);
d) Niciuna din variantele de mai sus.

8. Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de


securitate socială, coordonarea sistemelor de securitate socială presupune:

a) Adoptarea unor reglementări unitare în materia securității sociale;


b) Înlocuirea sistemelor de securitate socială cu un sistem european unic;
c) Posibilitatea stabilirii, la nivelul Uniunii Europene, a condițiilor ce trebuie întrunite de o
persoană pentru a beneficia de pensie de invaliditate;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

9. În ceea ce privește raporturile de asigurare socială:

2
a) Se nasc, se modifică și se sting în legătură cu dreptul cetățeanului de a avea resursele
necesare subzistenței;
b) Se nasc, se modifică și se sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale reglementate
prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate;
c) De regulă, nu se întemeiază pe principiul contributivității;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

10. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stagiul de cotizare este
constituit din:

a) Perioadele pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public
de pensii, indiferent dacă acestea au fost plătite sau nu, în cazul persoanelor care își
desfășoară activitatea în funcții elective;
b) Perioadele pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de
pensii, indiferent dacă acestea au fost plătite sau nu, în cazul persoanelor care se asigură
voluntar în sistemul public de pensii;
c) Perioadele pentru care asigurații cu declarație individuală de asigurare au datorat contribuții
de asigurări sociale, indiferent dacă au fost plătite sau nu;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

11. Potrivit Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială,
principiul exportabilității prestațiilor presupune următoarele:

a) Instituția competentă a unui stat membru, a cărui legislație condiționează menținerea


dreptului la prestații de realizarea perioadelor de asigurare, este ținută să ia în considerare
perioadele de asigurare realizate în temeiul legislației altui stat membru;
b) Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată și o activitate independentă în
state membre diferite se supune legislației statului membru în care desfășoară activitatea
salariată;
c) În cazul în care, în temeiul legislației statului membru competent, anumite fapte sau
evenimente produc efecte juridice, statul membru respectiv nu ia în considerare faptele sau
evenimentele similare desfășurate în oricare alt stat membru ca și cum ar fi avut loc pe
teritoriul său;
d) Prestațiile în numerar care se plătesc în temeiul legislației unuia sau mai multor state
membre nu pot face obiectul niciunei reduceri, modificări, suspendări, retrageri sau
confiscări în temeiul faptului că beneficiarul sau membrii familiei acestuia sunt
rezidenți într-un stat membru, altul decât cel în care este situată instituția
responsabilă de furnizarea prestației.

12. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stagiul potențial:

a) Se acordă numai persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza accidentelor
de muncă și bolilor profesionale;
b) Se acordă numai persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă ca urmare a unor boli
obișnuite sau boli profesionale și care au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu
vârsta, potrivit legii;
c) Se acordă și persoanelor încadrate în gradul III de invaliditate, care și-au pierdut
capacitatea de muncă din cauza bolilor profesionale sau accidentelor de muncă.
d) Niciuna din variantele de mai sus.

3
13. Asigurații pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă:

a) Numai la data îndeplinirii cumulative a vârstei standard de pensionare, de 63 de ani pentru


femei și 65 de ani pentru bărbați, și a stagiului minim de cotizare, chiar dacă au prestat
activitatea în condiții speciale de muncă;
b) La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard de pensionare și a stagiului
minim de cotizare, de 25 de ani;
c) La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard de pensionare și a
stagiului minim de cotizare prevăzute de lege, neavând importanță dacă stagiul minim
de cotizare a fost realizat ca urmare a prestării activității în baza unui contract
individual de muncă cu timp parțial sau în baza unui contract individual de muncă cu
normă întreagă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

14. Potrivit Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu
venituri provenite din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile
legii, următoarele categorii de pensionari:

a) Copiii, pensionari de urmaș, indiferent de gradul de invaliditate în care sunt încadrați;


b) Pensionarii de invaliditate de gradul III, numai dacă mai au cel mult 5 ani până la împlinirea
vârstei standard de pensionare;
c) Pensionarii pentru limită de vârstă, chiar dacă anterior transformării pensiei de
invaliditate în pensie pentru limită de vârstă au beneficiat de pensie de invaliditate de
gradul II;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

15. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate se ia în considerare:

a) Perioada în care asiguratul a urmat cursurile la distanță ale învățământului universitar,


organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor, absolvite cu diplomă, în cazul în care în
această perioadă a desfășurat activități în calitate de zilieri;
b) Perioada în care care asiguratul a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar
cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
c) Perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate de gradul I;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

16. Asigurații pot solicita pensie anticipată cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstelor standard
de pensionare:

a) Dacă au depășit stagiul complet de cotizare cu 10 ani;


b) Dacă au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani;
c) Dacă au depășit stagiul minim de cotizare cu cel puțin 8 ani;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

17. Perioadele în care persoanele participă la grevă:

a) Reprezintă perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;


b) Constituie vechime în specialitate;
c) Reprezintă stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, contribuția datorându-se asupra
sumei reprezentând un salariu de bază minim brut pe țară;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

4
18. În sistemul public de pensii, sunt asigurați obligatoriu, prin efectul legii:

a) Zilierii;
b) Avocații;
c) Șomerii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

19. Potrivit OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, salariatele pot
beneficia de concediu de risc maternal:

a) Numai dacă au un stagiu de cotizare de o lună în ultimele 12 luni anterioare solicitării


acordării concediului de risc maternal;
b) Numai pe durata ulterioară efectuării concediului de lăuzie;
c) Și după revenirea din concediul postnatal obligatoriu;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

20. Salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa
sau a fătului său, are dreptul:

a) La reducerea cu maxim 10% a duratei normale de muncă, în baza recomandării medicului de


familie, cu reducerea corespunzătoare a veniturilor salariale;
b) La reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, în baza recomandării medicului de
familie, cu reducerea veniturilor salariale;
c) La reducerea cu 50% a duratei normale de muncă, în baza recomandării medicului de familie,
cu menținerea veniturilor salariale;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

21. Potrivit Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială,
persoanei care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată și o activitate independentă în
state membre diferite, i se aplică:

a) Legislația statului membru de reședință;


b) Legislația statului membru în care desfășoară activitatea independentă;
c) Legislația statului membru în care desfășoară activitatea salariată;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

22. În sistemul public de pensii, sunt asigurați obligatoriu, prin efectul legii:

a) Avocații;
b) Cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care își au reședința pe teritoriul
României, dacă desfășoară o parte substanțială a activității lor salariate pe teritoriul
României;
c) Persoanele fizice autorizate, indiferent de nivelul veniturilor brute realizate într-un an
calendaristic;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

23. Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru pensii în cazul persoanelor fizice
autorizate:

a) Poate depăși valoarea a de 3 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale;

5
b) Poate depăși valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale;
c) Nu poate fi mai mică decât suma reprezentând 50% din câștigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

24. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că pentru persoanele care
beneficiază de indemnizație de șomaj, contribuția de asigurări sociale în sistemul de pensii
publice se datorează astfel:

a) În întregime de persoana care beneficiază de indemnizație de șomaj, la nivelul cotei


corespunzătoare condițiilor normale de muncă;
b) 10,5% din cota de contribuție stabilită anual pentru condiții normale de muncă de către
persoana care beneficiază de indemnizație de șomaj, iar diferența până la nivelul cotei de
contribuție stabilită pentru condiții normale de muncă se suportă din bugetul asigurărilor
pentru șomaj;
c) În întregime din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la nivelul cotei corespunzătoare
condițiilor normale de muncă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

25. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot beneficia de pensie de
invaliditate:

a) Persoanele care mai au cel mult 5 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare și
care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unui accident în afara muncii, numai dacă
au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta;
b) Persoanele care mai au cel mult 5 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare și
care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unui accident în afara muncii, numai dacă
au realizat stagiul minim de cotizare;
c) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unui accident de muncă sau
boli profesionale, numai dacă au realizat stagiul minim de cotizare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

26. Asigurații pot solicita pensie anticipată parțială cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstelor
standard de pensionare:

a) Dacă au realizat stagiul minim de cotizare;


b) Dacă au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 10 ani;
c) Dacă au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

27. Pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie
următoarele categorii de pensionari:

a) Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul II;


b) Persoanele care beneficiază de pensie anticipată;
c) Persoanele care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei
standard de pensionare;

6
d) Niciuna din variantele de mai sus.

28. Punctajul mediu anual al unui asigurat care pe o perioadă de: (i) 30 de ani a avut un punctaj
anual de 0,5 puncte; (ii) 10 ani a avut un punctaj anual de 1 punct este de:

a) 0,71;
b) 1;
c) 0,57;
d) 2.

29. În sistemul public de pensii, principiul repartiției poate definit după cum urmează:

a) Persoanele fizice și juridice au, conform legii, obligația de a participa la sistemul public de
pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligațiilor;
b) Fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele
fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale
exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligațiilor;
c) Fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza sumelor primite pentru echilibrare de la
bugetul de stat;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

30. În temeiul Regulamentului nr. 883/2004 CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială,
principiul totalizării perioadelor de asigurare poate fi definit după cum urmează:

a) Ca regulă, instituția competentă a unui stat membru a cărui legislație condiționează


dobândirea dreptului la prestații de realizarea perioadelor de asigurare, nu este ținută să ia în
considerare perioadele de asigurare realizate în temeiul legislației altui stat membru;
b) Ca regulă, instituția competentă a unui stat membru a cărui legislație condiționează
menținerea dreptului la prestații de realizarea perioadelor de asigurare, este ținută să ia în
considerare perioadele de asigurare realizate în temeiul legislației altui stat membru, numai
dacă asiguratul solicită să beneficieze de pensie de invaliditate și nu de alte tipuri de prestații
de asigurări sociale;
c) Ca regulă, instituția competentă a unui stat membru a cărui legislație condiționează
dobândirea, menținerea, durata sau recuperarea dreptului la prestații de realizarea
perioadelor de asigurare, nu este ținută să ia în considerare perioadele de asigurare, realizate
în temeiul legislației altui stat membru;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

31. Asigurații au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile art. 52 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

a) Numai dacă au depășit stagiul minim de cotizare cu cel puțin 8 ani și au împlinit vârsta
standard de pensionare;
b) Numai dacă au realizat stagiul complet de cotizare și au împlinit vârsta standard de
pensionare;
c) Dacă au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani și au împlinit vârsta standard de
pensionare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

7
32. În cazul unei femei născute în ianuarie 1989, cu un stagiu de cotizare de 4 ani, a cărei invaliditate
a survenit ca urmare a unui accident de muncă la vârsta de 26 de ani, la calcularea pensiei de
invaliditate, în luna ianuarie 2017, va fi luat în calcul un stagiu potențial de:
Notă: vârsta standard de pensionare este de 63 de ani.

a) 31 de ani;
b) 37 de ani;
c) 24 de ani;
d) 30 de ani.

33. Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de


securitate socială, determinarea legislației aplicabile se realizează cu respectarea următoarelor
reguli:

a) Ca regulă, în cazul în care lucrătorul prestează o activitate salariată pe teritoriul altui stat
membru decât cel în care își are reședința, i se va aplica legislația statului membru de
reședință, dacă desfășoară pe teritoriul statului de reședință o activitate independentă;
b) Ca regulă, lucrătorului detașat i se va aplica legislația statului membru de pe teritoriul
căruia a fost detașat, în cazul în care durata previzibilă a activității nu depășește 24 de
luni și nu a fost trimis să înlocuiasă o altă persoană;
c) Ca regulă, în cazul în care lucrătorul prestează o activitate independentă pe teritoriul altui
stat membru decât cel în care își are reședința, i se va aplica legislația statului membru de
reședință, chiar dacă nu desfășoară o activitate profesională (salariată sau independentă) pe
teritoriul acestui din urmă stat;
d) În cazul în care o persoană desfășoară atât o activitate salariată, cât și o activitate
independentă în state membre diferite, prevalează legislația statului membru în care
desfășoară activitatea independentă.

34. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, conceptul de „perioade
asimilate stagiului de cotizare” are următorul înțeles:

a) Perioade pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii,
indiferent dacă au fost plătite sau nu;
b) Perioade pentru care s-au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public
de pensii;
c) Perioade pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuții de asigurări sociale și care sunt
asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, precum perioadele în care
asiguratul a beneficiat de cursuri de formare profesională la inițiativa angajatorului, potrivit
art. 197 din Codul muncii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

35. Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează:

a) 75% din cuantumul pensiei de invaliditate, pentru perioadele în care asiguratul a beneficiat
de pensie de invaliditate;
b) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar comunicat de INS pentru perioada în care
asiguratul a urmat cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii,
pe durata normală a studiilor respective, sub condiția absolvirii acestora cu diplomă;
c) 25% din câștigul salarial mediu brut comunicat de INS din perioada în care asiguratul
a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

8
d) 25% din câștigul salarial mediu brut comunicat de INS din perioada în care asiguratul a
beneficiat de concediu de maternitate.

36. Persoanele care au desfășurat activitatea în condiții deosebite de muncă pot beneficia de pensie
pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu respectarea
următoarelor condiții:

a) Numai dacă au realizat stagiul minim de cotizare, în toate cazurile;


b) Dacă au realizat stagiul complet de cotizare;
c) Numai dacă au realizat stagiul de cotizare necesar, în raport cu vârsta;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

37. Au dreptul la pensie de invaliditate:

a) Elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de
muncă ca urmare a bolilor obișnuite sau accidentelor în afara muncii;
b) Studenții unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, numai dacă au
realizat un stagiu de cotizare de 3 ani;
c) Persoanele care și-au pierdut cel puțin 50 % din capacitatea de muncă ca urmare a
accidentelor de muncă și au un stagiu de cotizare de 3 ani;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

38. Nu mai sunt supuși revizuirii medicale le pensionarii de invaliditate care:

a) Mai au cel mult 10 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare și au realizat stagiul
complet de cotizare;
b) Au împlinit vârstele standard de pensionare, indiferent dacă au realizat sau nu stagiul
complet de cotizare;
c) Sunt încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate, mai au cel mult 8 ani până la împlinirea
vârstei de pensionare și au realizat stagiul complet de cotizare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

39. Potrivit OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, angajatorul are
următoarele obligații:

a) Să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru
alăptare de câte două ore fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului;
b) Să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze
pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului;
c) Să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru
alăptare de câte două ore fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului, în care nu se
include timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

40. Potrivit OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, angajatorul are
următoarele obligații:

a) Să acorde salariatelor gravide o dispensă pentru consultații prenatale în limita a 16 ore pe


lună, chiar dacă consultațiile prenatale pot fi efectuate și în afara programului de lucru;
b) Să nu constate încetarea contractului individual de muncă al salariatelor gravide ca urmare
a expirării termenului pentru care a fost încheiat;

9
c) Să acorde salariatelor gravide un termen de preaviz de 20 de zile lucrătoare în cazul în care
contractul individual de muncă încetează ca urmare a admiterii cererii în funcția ocupată de
salariată a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive netemeinice;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

41. Potrivit Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială,
persoanei care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată și o activitate independentă în
state membre diferite, i se aplică:

a) Legislația statului membru de reședință;


b) Legislația statului membru în care desfășoară activitatea independentă;
c) Legislația statului membru în care desfășoară activitatea salariată;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

42. În sistemul public de pensii, sunt asigurați obligatoriu, prin efectul legii:

a) Avocații;
b) Cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care își au reședința pe teritoriul
României, chiar dacă desfășoară o activitate salariată exclusiv pe teritoriul altui stat membru
al Uniunii Europene;
c) Persoanele fizice autorizate, indiferent de nivelul veniturilor brute realizate într-un an
calendaristic;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

43. Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru pensii în cazul funcționarilor
publici:

a) Poate depăși valoarea a de 3 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale;
b) Poate depăși valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale (potrivit Codului fiscal);
c) Nu poate fi mai mică decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

44. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot beneficia de pensie de
invaliditate:

a) Persoanele care mai au 20 de ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare și care și-
au pierdut capacitatea de muncă din cauza unui accident în afara muncii, numai dacă au
realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta;
b) Persoanele care mai au cel mult 5 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare și
care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unui accident în afara muncii, numai dacă
au realizat stagiul minim de cotizare;
c) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unui accident de muncă
boli profesionale, accident în afara muncii, boli obișnuite, indiferent de stagiul de
cotizare realizat;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

10
45. Punctajul mediu anual al unui asigurat care pe o perioadă de: (i) 20 de ani a avut un punctaj
anual de 0,5 puncte; (ii) 10 ani a avut un punctaj anual de 1 punct este de:

a) 1,4;
b) 1;
c) 0,57;
d) 2.

46. În sistemul public de pensii, principiul contributivității poate definit după cum urmează:

a) Persoanele fizice și juridice au, conform legii, obligația de a participa la sistemul public de
pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligațiilor;
b) Fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligațiilor ce revin sistemului
public de pensii;
c) Fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza sumelor primite pentru echilibrare de la
bugetul de stat;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

47. Asigurații au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile art. 52 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

a) Numai dacă au depășit stagiul minim de cotizare cu cel puțin 8 ani și au împlinit vârsta
standard de pensionare;
b) Numai dacă au realizat stagiul complet de cotizare și au împlinit vârsta standard de
pensionare;
c) Dacă au realizat stagiul complet de cotizare și mai au cel mult 5 ani până la împlinirea vârstei
standard de pensionare;
d) Dacă au depășit stagiul complet de cotizare cu 8 ani și au împlinit vârsta standard de
pensionare.

48. Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 883/2004/CE privind coordonarea sistemelor de


securitate socială, determinarea legislației aplicabile se realizează cu respectarea următoarelor
reguli:

a) Ca regulă, în cazul în care lucrătorul prestează o activitate independentă pe teritoriul


altui stat membru decât cel în care își are reședința, i se va aplica legislația statului
membru de reședință, dacă desfășoară pe teritoriul statului de reședință o activitate
salariată;
b) Ca regulă, lucrătorului detașat i se va aplica legislația statului membru de pe teritoriul căruia
a fost detașat, în cazul în care durata previzibilă a activității nu depășește 48 de luni;
c) Ca regulă, în cazul în care lucrătorul prestează o activitate independentă pe teritoriul altui
stat membru decât cel în care își are reședința, i se va aplica legislația statului membru de
reședință, chiar dacă nu desfășoară o activitate profesională (salariată sau independentă) pe
teritoriul acestui din urmă stat;
d) În cazul în care o persoană desfășoară atât o activitate salariată, cât și o activitate
independentă în state membre diferite, prevalează legislația statului membru în care
desfășoară activitatea independentă.

11
49. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, conceptul de „perioade
asimilate stagiului de cotizare” are următorul înțeles:

a) Perioade pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii,
indiferent dacă au fost plătite sau nu;
b) Perioade pentru care s-au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public
de pensii;
c) Perioade pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale, care nu au fost plătite, și
care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
d) Perioade pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuții de asigurări sociale și care
sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, precum perioadele în
care asiguratul a avut calitatea de doctorand.

50. Persoanele care au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă pot beneficia de pensie
pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu respectarea
următoarelor condiții:

a) Numai dacă au realizat stagiul minim de cotizare, în toate cazurile;


b) Numai dacă au realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani, în toate cazurile;
c) Numai dacă au realizat stagiul de cotizare necesar, în raport cu vârsta;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

51. Nu mai sunt supuși revizuirii medicale le pensionarii de invaliditate care:

a) Mai au cel mult 5 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare și au realizat stagiul
minim de cotizare;
b) Au împlinit vârstele standard de pensionare, de 65 de ani pentru femei și 63 de ani pentru
bărbați;
c) Sunt încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate, mai au cel mult 5 ani până la
împlinirea vârstei de pensionare și au realizat stagiul complet de cotizare;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

52. În sistemul public de pensii, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, la determinarea
punctajului lunar al asiguratului se utilizează:

a) Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă;


b) Cuantumul drepturilor salariale de care beneficiază salariatul pe durata efectuării cursurilor
de formare profesională, inițiate de către angajator;
c) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar comunicat de INS, pentru perioada în care
asiguratul a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit
legii, pe durata normală a studiilor respective, sub condiția absolvirii acestora cu
diplomă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

53. Potrivit Legii nr. 263/2010, pensionarii de invaliditate:

a) Sunt supuși revizuirii medicale periodice la intervale cuprinse între 1 și 3 ani, în funcție de
afecțiunile de care suferă, numai până când realizează stagiile minime de cotizare, indiferent
dacă au împlinit sau nu vârstele standard de pensionare;
b) Ca regulă, pot cumula pensia de invaliditate cu veniturile din chirii, indiferent de
gradul de invaliditate în care sunt încadrați;

12
c) Sunt supuși revizuirii medicale periodice, chiar dacă prezintă invalidități care afectează
ireversibil capacitatea de muncă, dacă au mai mult de 5 ani până la împlinirea vârstei
standard de pensionare;
d) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale periodice dacă au fost încadrați în gradul II de
invaliditate.

54. Perioadele în care asiguratele beneficiază de concediu de maternitate:

a) Reprezintă perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;


b) Nu reprezintă stagiu de cotizare în sistemul public de pensii;
c) Reprezintă stagiu de cotizare în sistemul public de pensii;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

55. În ceea ce privește raporturile de asistență socială:

a) Se nasc, se modifică și se sting în legătură cu dreptul cetățeanului de a avea resursele


necesare subzistenței;
b) Se nasc, se modifică și se sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale reglementate
prin contractele colective de muncă încheiate la nivel național;
c) De regulă, se întemeiază pe principiul contributivității;
d) De regulă, nu se întemeiază pe principiul contributivității.

56. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stagiul potențial:

a) Se acordă persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza accidentelor de
muncă și bolilor profesionale numai dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu
vârsta;
b) Se acordă și persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă ca urmare a unor boli
obișnuite sau boli profesionale și care au realizat stagiul de cotizare necesar în raport
cu vârsta, potrivit legii, dacă sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate;
c) Se acordă și persoanelor încadrate în gradul III de invaliditate, care și-au pierdut capacitatea
de muncă din cauza bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătura cu munca;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

57. Asigurații pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă:

a) Numai la data îndeplinirii cumulative a vârstei standard de pensionare, de 63 de ani pentru


femei și 65 de ani pentru bărbați, și a stagiului minim de cotizare, chiar dacă au prestat
activitatea în condiții speciale de muncă;
b) La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard de pensionare și a stagiului
minim de cotizare, de 25 de ani;
c) La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard de pensionare și a
stagiului minim de cotizare prevăzute de lege, chiar dacă stagiul minim de cotizare a
fost realizat ca urmare a prestării activității în baza unui contract individual de muncă
temporară;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

58. Potrivit Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu
venituri provenite din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile
legii, următoarele categorii de pensionari:

13
a) Copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul II de invaliditate;
b) Pensionarii de invaliditate de gradul III, numai dacă mai au cel mult 5 ani până la împlinirea
vârstei standard de pensionare;
c) Pensionarii pentru limită de vârstă, chiar dacă anterior transformării pensiei de
invaliditate în pensie pentru limită de vârstă au beneficiat de pensie de invaliditate de
gradul III;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

59. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate se ia în considerare:

a) Perioada în care asiguratul a urmat cursurile la distanță ale învățământului


universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor, absolvite cu diplomă,
în cazul în care în această perioadă a desfășurat activități profesionale în baza unui
contract de muncă temporară;
b) Perioada în care care asiguratul a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar
cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
c) Perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate de gradul I;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

14