Sunteți pe pagina 1din 47

Test 1 Notiuni generale privind administratia publica

1. Descrieti trasaturile administratiei in domeniul social :


*Apare numai acolo unde ste o activitate in comun a oameni
* Are ca scop principal reglementarea si coordonarea relatiilor dintre membrii scoetatii cu
ajutorul influentei *Are ca obiect principal comportamentul/actiunile membrilor societatii
*Se bazeaza pe o anumimta subordonare a vointei celor ce participa la activitatea in comun
unei vointei. *Reprezinta o calitate interna a unui sistem integru al carui elemente
principale sunt:subiectul,(elementul conducator)obiectul,.(elementul condus).
2.Determinati corelatia dintre elementele componente ale administratiei in domeniul
social.
Principalele elemente componente ale administratiei in domeniul social sunt subiectul adica
elementul conducator si obicetul –elementul condus care permanent interactioneaza pe
bazele autoorganizarii si autoconducerii.Conducerea sociala se bazeaza pe o anumit
asubordonare a vointei oamenilor-participanti la relatiile de administrare, deoarece aceste
relatii au o manifestare volitiv-constienta.Vointa celor ce conduc este prioritara vointei
celor condusi. De aici apare si autoritatea conducerii sociale care indica ca subiectul
administrarii formeaza si realizeaza vointa dominant iar obiectul administrarii se
subordoneaza ei.Administrarea presupune nu doar o interactiune interna a elementelor
sistemului dar si o interactiune a sistemelor de diferit nivel ierarhic.Astfel precum se
subordoneaza obiectul subiectului intrun anumit sistem tot astfel se subordoneaza sistemul
ierarhic inferior celui ierarhic superior.
c.Evaluati locul si rolul administratiei in domeniul social in raport cu fenomenul
administrarii.
Fenomenul administrarii are un character universal fiind caracteristic pentru diferite sisteme
cum ar fi cel social, biologic, ethnic, animal etc.Unul dintre principalele domenii de
manifestare a fenomenului administrarii este societatea, ea reprezinta un organism integru
cu o structura complicate cu diferite manifestari individuale si cu character
general.Conducerea sociala este una din conditiile principale de functionare si dezvoltare
normala a societatii.Deci administratia in domeniul social este o mica parte a fenomenului
administrarii dar totusi una destul de importanta.Fara fenomenul administratrii fara
principiile sale nu am fi putut trai intro societate organizata si bine aranjata.
Conducerea sociala are ca scop stabilirea si mentinerea ordinei si disciplinei in societate
pentru dezvoltarea si prosperarea in ascendenta a acesteia
Test 2 Conducerea statala - parte componenta a conducerii sociala
1.Definiti conducerea statala
Conducerea statala – conducerea ce are ca scop satisfacerea intereselor generale in stat,
care de regula este exprimata prin actele politice ale celor care detin puterea in stat.
2.Determinati importanta puterii executive in cadrul conducerii statale
Puterea executiva in cadrul conducerii statale are o importanta deosebita deoarece
defineste politica generala a tarii, elaboreaza proecte de legi necesare infaptuirii acestei
politici,adopta acte normative si individuale pentru aplicarea legilor ,dispune de forte
armate teritoriale ,conduce politica externa in principal activitatea executiva in cadrul
statului este realizata prin intermediul administratiei publice . Deci puterea executive are o
importanta destul de mare in cadrul conducerii statale ea fiind puterea ce are grija de cele
mai importante domenii de activitate ale societatii, fiind cea ce pune in aplicare regulile
dupa care este condus statul, regulile ce duc la buna organizare a lui.
3.Apreciati gradul de corespundere a organelor statale la fiecare din cele 3 puteri
care exprima conducerea statala.
Conducerea statala este exercitata de cele trei puteri legislative , executive si judecatoreasca
prin intermediul puterii de stat. Fiecare putere dispune de propriile organe care transpun in
activitatea acestor puteri.Puterea legislative este reprezentata de Parlament care ia decizii
privind cele mai importante problem ale vietii sociale prin intermediul unor norme cuprinse
in legi sau alte acte normative adoptate conform legilor.Puterea executive este reprezentata
de Guvern care realizeaaza executarea in practica a normelor respective iar puterea
judecatoreasca este reprezentata de instantele judecatoresti care efectueaza o functie de
ocrotire a valorilor stabilite inclusive solutionarea litigiilor aparute.Pe cind presedintele
statului nu apartine nici unei dintre cele trei puteri deoarece el este un mediator a acestor
puteri.Astfel conducerea statala intro societatea democratic nu poate apartine unei singure
persoane sau unui organ statal deoarece se va crea pericol de instaurare a unui regim
totalitar

Test 3 Notiunea administratiei publice si trasaturile ei


1.Definiti administratia publica si identificati trasaturile ei caracteristice:
Administraţia publica -(A.P.) reprezinta ansamblul de activitati efectuate de toti
reprezentantii puterii executive. Puterea executiva (administrativa) se exercita de catre
Presedintele RM, Guvern, ministere alte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale si locale.
Trasaturile caracteristice ale administratiei publice:
-este un sistem de organizare sociala care functioneaza la nivel national sau la nivelul unor
unitati administrativ teritoriele
-Adminis public trebue sa posede capacitatea de a se autoperfectiona adica sasi modifice
structura sistemului si formele de activitate conform necesitatilor societatii.
-Adm public urmareste satisfacerea interesului public
-Adm public trebue sa aiba un rol important in cadrul transformarilor din socitate ea avind
scopul de a perfectiona viata sociala de a implimenta noi realizari ale stiintei ,tehnicii
pentru a asigura o mai buna convetuire sociala .
-difera de la un stat la altul.
2.Determinati sensurile notiunii administratiei publice:
1)in sens organic –ansamblul autoritatilor care in regimul de putere publica realizeaza
activitati specifice in scopulexecutarii legii.
2)in sens material-totalitatea activitatilor pe care trebue sa le duca la indeplinire aceste
autoritati.
Pornind de la prevederile constitutionale si legislative , notiunea administratiei publice
poate fi definite intrun sens dublu:
-Ca sistem de autoritati publice
-ca activitate sociala de interes public.
Ca activitate sociala in cadrul statului administratia publica infaptuieste interesul general
exprimat in lege fiind activitatea care organizeaza si executa legea pina la fapta materiala
concreta.Administratia publica este strins legata cu celelalte activitati in cadrul statului.
Ca sistem de autoritati publice administratia publica este formata din administratia publica
central si administratia publica locala.

3.Apreciati corelatia intre notiunile administratie publica, administratie de stat si


putere executiva.
Administratia publica-este strins legata si subordonata prin intermediul caracterului ei
executiv,adica prin insusi obiectul ei care este organizarea si exercitarea legii.Legatura cu
puterea judecatoreasca se face tot prin intermediul legii ,deoarece administratia publica
este obligata,in procesul executarii legii,sa execute hatariri judecatoresti ,uneori recurgind
chiar la masuri de constringere.Prin urmare mecanismul fortei coercitive a statului tine de
sistemul administratiei publice.
Notiunea de administratie publica este mai larga si mai cuprinzatoare decit notiunea
administratie de stat si putere executiva, deoarece notiunea administratie publica cuprinde
notiunea administratie de stat adica putere executiva si nu numai dar include si
administratia publica locala care priveste anumite autoritati publice organizate autonom si
independent de autoritatile executive central.Pe linga aceasta exista si un sir de servicii
publice si intreprinderi de stat si municipal care indeplinesc functii cu character prestator si
nu functii de putere publica.Deci administratia publica este foarte strins legata cu puterea
executiva insa depaseste perimetrul puterii executive.Administratia publica are legatura
nemijlocita cu puterea executiva in cadrul statului fiind reglementata de ramura Dreptul
administrative si studiata de stiinta si disciplina Drepr administrativ.
Test 4. Principii ale administratiei publice
1.Definiti si enumerati principiile administratiei publice
Principiile administratiei publice pot fi definite ca o categorie a principiilor dreptului reprezentind
niste idei initiale ce se caracterizeaza prin universalitate, imperativitate si importanta generala
deosebita si servesc pentru organizare, functionarea si evolutia sistemului administratiei publice si
a puterii executive. Principiile fundamentale ale administratiei publice sunt:p.legalitatii,p
democratismului si pluralismului politic,p egalitatii in drepturi a tuturor
cetatenilor,p.descentralizarii serviciilor publice,p autonomiei locale.
2.Clasificati principiile administratiei publice in raport cu legislatia si doctrina.
Conform doctrine si legislatiei principiile administratiei publice pot fi clasificare in :
-principii fundamentale ale administratiei publice
-principii organizatorice si functionale ale administratiei publice
-principii de perspective ale administratie publice
Principiile fundamentale sunt destul de importante pentru administratia publica fiind ideile
consfintite in Constitutia RM.Aceste principia servesc ca principii si pentru alte ramuri de drept
iar unele din ele reprezinta principia generale ale dreptului.Ca exemplu de principia fundamentale
ale administratie publice ne pot servi:p.legalitatiii in administratia publica,p democratismului si
pluralismului politic in ap, p autonomiei locale,p. egalitatii in drepturi a tuturor cetatenilor in
domeniul ap.
Principiile organizatorice si functionale ale administratiei publice sunt prinipii ale ramurii drept
administrativ , in calitate de asemenea principii pot fi mentionate: p. subsidiaritatii,p.raspunderii in
limitele competentei,p imbinarii conducerii ramurale ,interramurale si locale in domeniul ap.
3.Formulati principiile de perspective ale administratiei publice .
Principiile de perspective sunt principiile are sunt putin sau deloc reglementate in legislatia statului
nostru si urmeaza a avea o reglementare mai detaliata si complexa.In vategoria acestor principia
pot fi mentionate:
-Principiul obiectivitatii-acest principiu presupune luarea in consideratie a tutror circumstantelor
adecvate la emiterea unei deciziiadministrative cu character particular.
-Principiul bunei-credinte-conform acestui principiu administratia trebuie sa actioneze onest sis a
fie consecventa in deciziile si declaratiile sale.
-Principiul participarii-conform acestui principiu autoritatile publice trebuie sa ofere ocazia
persoanelor private de a participa prin mijloace adecvate la pregatirea si aplicarea deciziilor
administrative care afecteaza drepturile sau interesele lor.
Principiul de a fi reprezentat sau asistat-In Constitutia RM este prevazut dreptul la aparare insa
acest principu este mai larg si prevede ca persoana interesata are dreptul de a fi reprezentata sau
asistata la toate etapele unei procedure administrative.
-Principiul obligativitatii de a lua decizii conform acestui principiu autoritatea publia are obligatia
de a lua o anumita decizie la finele oricarei proceduri.
-Principiul accesului la informative-conform acestui principiu persoanele interesate au dreptul de a
fi informate prin mijloace suficiente despre argumentele si probele pe baza carora autoritatea
administrative isi va intemeia decizia inclusive argumentele legale ce vor fi invocate la luarea
deciziei Alte principia de perspective ar fi:p.respectarii scopului si a obiectivelor trasate de lege,
p.proportionalitatii,p.impartialitatii,p.securitatii juridice,p.luarii de masuri intrun termen rezonabil,
p. respectarii intimitatii,p.trasparentei,p.emiterii deciziei in interesul particularului, p.
obligativitatii autoritatii administrative de a informa interesatii despre procedura
administrative.etc.
Test 5: Notiunea ,obiectul si metoda de reglementare a dr.administrativ
1.Identificati obiectul de reglementare si definiti dreptul administrativ ca ramura de
drept.
Dreptul administrativ -este o ramura a dreptului public, care reglementeaza in temei
organizarea si activitatea autoritatilor administrative pe baza legii si pentru executarea legii.
Obiectul de reglementare -a dr.administrativ ar putea fi,intr-o anumita masura,identificat
pornind de la principalii subiectii la raporturile sociale reglementate de normele dreptului
administrativ. Obiectuldr.adm.include relatiile sociale atit interne cit si externe care reies
din activitatea organele administratiei publice deasemeneainclude si unele relatii sociale
care reies din adm.interna a altor organe statale,iar instantele judecatoresti examinind
dosarelecontraventionale realizeaza nu justitia judecatoreasca dar jurisdictia
administarativa, nu emit acte judecatoresti dar acte administrative cucaracter individual.
2.Determinati particularitatile metodei de reglementare adreptului administrativ.
Metoda de reglem-totalitatea procedeelor ce influenteaza comportamentul subectilor
dr.administrativ astfel evidetiem urmatoarele metode :
Metoda prescriptiva –care reprezinta stabilirea unei obigatiuni juridice directe de a efectua
o actiune sau alta conform conditiilor de drept
Metoda Interdictiba(prohibitiva)-aceias prescriptie dar de alt caracter si anume stabilirea
unei obligatiuni directe de a nu savirsi unele sau alte actiuni in conditiile prevazute de
norma de drept .
Metoda permisiva-reprezinta o autorizarea juridica de a efectua in conditiile prevazute de
norma de drept unele sau alte actiuni sau de ase abtine de la savirsirea acestor actiuni
conform apreierilor persoanle .
*Trasaturile metodei :
-Mecanismului de reglementare a dreptului administrativ ii sunt caracteristice procedee sub
forma de prescriptii de asemenea se aplica interdictii si mai rar permisiuni.
-Reglementarea relatiilor sociale in cadrul dreptului administrativ presupune o exprimare
de vointa a doar unui participant la relatia sociala
-Manifestarea de vointa a unui subiect nu este indicata cu manifestarea de vointa a celuialt
subiect si ca rezultat raporturile apar se modifica sa inceteaza doar la initiativa unui
subiect .
3.Formulati trasaturile care caracterizeaza dreptul de administrativ ca ramura
distincta a dreptului.
1)Dr.adm.ca ramura distincta a dreptului public s-a constituit mai recent ,comparativ cu alte
ramuri.
2)Dr.administrativ reglementaza domenii foarte variate ale vietii sociale.
3)Dr.administrativ contine contine norme ce se bazeaza ,de regula pe principiul inealitatii
juridice a subiectilor raportului administrativ.
4)Actele si faptele in dr.administrativ sint supuse controlului in instanta de judecata in
contenciosul administrativ.
5)unele conflicte juridice aparute intre autoritatile administrative si particulari se
solutioneaza de catre autoritati proprii ,de regula ierarhic superioare.
Test 6. Norme de drept administrativ.
1.Definiti normele de drept admin si enumerati trasaturile lor caracteristice:
Norma de drept administrativ este o regula de comportament ce reglementeaza
raporturile sociale,ce apar intre autoritatile administrative in realizarea sarcinilor puterii
executive in stat ,precum si raporturile dintre aceste organe si particulari.
Trasaturile normei juridice. ♦Norme prin care se reglementează înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea organelor administraţiei publice, competenţa lor materialăşiteritorială,
raporturile cu alte organe de stat, controlul ce se poate exercita asupra activităţii lor; ♦
normele dr .admin.nu reglementeaza relatiile dintre particulari findca ele de regula sunt
imperative adica contin manifestari de vointa abligatorii ale autoritatii publice sau
reprezentantului acestuia.
*Norme.de dr, admin.au un grad diferit de generalitate astfel unele sunt obligatorii pentru
toate persoanele aletele se refera la alte categorie de persoane.
*Normele de drept administrativ asigura organizarea si functionarea intregului sistem al
administratiei publice.
2.determin structura si clasific normelor de drept admin
Din punct de vedere al structurii logico-juridice normele de drept administrativ au trei parti:
ipoteza, dispozitie, sanctiune.
Ipoteza - este partea normei de drept administrativ, ce cuprinde imprejurarile si conditiile in
care se aplica aceasta, precum si subiectii la care se refera. Dispozitia - normei de dr. Adm.
Cuprinde fondul sau continutul reglementarii. Adica aceasta este o prescriptie, o interdictie
sau poate fi si o permisiune. Sanctiunea-normei de dr. Adm. Reprezinta consecintele
juridice ale nerespectarii normei de drept si presupune, de regula, aplicarea masurilor de
influenta disciplinara, materiala sau contraventionala.
Structura tehnico –juridic - se are in vedere modul de formulare a normelor, din acest punct
de vedere, normele de dr. Adm. Se exprima, de regula in sectiuni ,capitole ,articol
Clasificarea normelor de drept administrativ
a)Dupa obiectul de reglementare :
1.norme organice; 2.norme de drept material; 3.norme de drept procesual
b)Dupa crietriul sferei de cuprindere a normei administrative :
1.norme generale; 2.norme speciale; 3.norme exceptionale;
c)dupa continutul juridic al normelor de dr. Adm.:
1.Norme obligatiune; 2.Norme interziceri; 3.Norme de imputernicire 4.Norme de stimulare;
5.Norme de recomandare
d)dupa criteriul gradului de impunere :
1.norme cu caracter imperativ; 2.norme cu caracter prohibitiv; 3.norme cu caracter permisiv
c)Estimati asemanarea si deosebirea normelor de drept administrativ in raport cu alte
normelor de drept.
Ttest 7. Raportu juridic administrativ
1. Notiunea de raport jur admin si trasaturile lui caracteristice
raport juridicede drept administrativ-reprezinta relatiile sociale de administrare
reglementata de normele dreptului administrativ, in cadrul careia partile apar ca purtatori de
drepturi si obligatii stabilite si garantate de normele respective.
Raportul juridic administratib reprezinta o varietate a raporturilor juridice si difera de alte
raporturi juridice reesind din caracterul sau continutul juridic subiecvtele participante etc.
Asadar raportul juridic administrativb poate fi definit ca o relatie sociala de administrare
reglementata de normele dreptului administrativ in cadrul careia partile apar ca purtatori de
drepturi si obligatii tabilite si garantate de normele de drept administrative.
Trasaturi: 1. cel putin unul din subiectele raportului juridic administrative este o
autoritate a administratiei publice sau o alta autoritate publica. 2. obiectul raportului
juridic administrative este determinat de domeniul de activitate al autoritatilor
administrative, adica realizarea sarcinilor puterii executive in stat. sfera obiectlui raportului
juridic administrative e destul de larga si variata. 3. de regula raporturile juridice
administrative apar se modifica sau inceteaza pe baza unei manifestari unilaterale de vointa
cu precizarea ca aceasta vointa se manifesta din oficiul sau la cerere. 4.r.j administrative
pot aparea modifica sau inceta si din producerea unor evenimente(inundatii , calamitati
naturale) etc.
2.Structura si clasificarea raporturilor jurid administrat
R.j. administrativ este constituit din urmatoarele elemente: *Subiect; *Obiect; *Continut,
fiecare din aceste elemente componente are trasaturile specifice care il deosebesc de alte r.j.
In ceea ce priveste subiectele r.j. admi. presupune cel putin 2 persoane care in anumite
raporturi unul dintre subiecti este titular de drepturi iar celalalt titular de obligatii, in alte r.j.
adm., ambii subiecti sunt titulari de drepturi si obligatii. Obiectul r.j. adm. il constituie
actiunea sau conduita subiectilor, de asemenea, anumite valori materiale sau valori personal
nepatrimoniale. Continutul r.j. adm. il formeaza totalitatea drepturilor si obligatiilor cele
revin subiectilor raportului
Raporturile juridice administrative pot fi clasificate dupa statutul juridic al participantilor
astfel pot fi deosebite urmatoarele categorii ale raporturilor juridice administrative
1. raporturi in care ambele subiecte sun autoritati administrative
2. raporturi juridice in care un subiect este autoritate publica iar cel de-al doilea un
particular adica o persoana fizica sau juridical.
3.Decideti asupra specificului raporturilor jur admin
Luând în considerare obiectul de reglementare, metoda de reglementare, calitatea
subiectelor, caracterul normelor juridice şi caracterul sancţiunilor vom face o delimitare
între cele două:
1. Obiectul de reglementare: în dreptul administrativ predomină raporturile nepatrimoniale,
în dreptul civil sunt majoritare raporturile patrimoniale;
2. Metoda de reglementare: în raporturile de drept administrativ, subiectele raportului de
drept administrativ se află în poziţie de subordonare pe cînd în dreptul civil părţile sunt pe
poziţie de egalitate juridică;
3. Calitatea subiectelor: în raporturile de drept administrativ unul dintre subiecte este
întotdeauna un organ al administraţiei publice, iar în dreptul civil subiectele sunt persoane
fizice şi/sau persoane juridice. Într-un raport juridic civil poate să fie subiect şi un organ al
autorităţii de stat dar se manifestă ca o persoană juridică iar nu ca purtător a puterii de stat;
4. Caracterul normelor juridice: în dreptul administrativ predomină normele imperative, în
timp ce în dreptul civil predomină normele dispozitive;
5. Caracterul sancţiunilor: dreptul administrativ are sancţiuni proprii, precum amenda
contravenţională ori confiscarea iar sancţiunile în civil sunt reparatorii;
Aproprierea dreptului civil de dreptul administrativ se manifestă în cazul în care încheierea
unui act civil este precedată de emiterea unui act administrativ individual- de regulă
autorizaţie. În practică delimitarea dreptului civil faţă de dreptul administrativ este întâlnită
în materia contenciosului administrativ.
„Dreptul este un raport real şi personal al omului faţă de om, care, dacă este păzit de către
oameni, serveşte societatea, iar dacă este corupt, o corupe.”
Dante Alighieri

Test 8 : Notiunea si sistemul subiectilor dreptului administrative


1.Definiti si enumerate subiectele dr admin
Prin subiect al dreptului administrative se intelege persoana fizica sau organizatia care
,conform legislatiei RM poate fi parte la raporturile sociale reglementate de normele de
drept administrativ. Cercul subiecteleor al dreptului administrtiv este destul de variat si
principalul moment care caracterizeaza posibilitatea de a fi subiect a raportului juridic
administrativ este capacitatea juridica administrativa. Subiectii dreptului administrativ sunt:
subiecti individuali -cet.RM ,,cetateni streini,apatrizi,functionari publici. subiecti
colectivi-organizatiile statale si nestatle
2.Clasific subiectele dr admin
Subiectii dreptului administrativ pot fi divizati in:
1)Subiecti individuali: in calitate de subiecti individuali apar cetatenii RM, cetatenii straini
si apatrizii, subiecti individuali specifici sunt considerati functionarii publici
2)Subiecti colectivi: care se clasifica in doua categorii:
1)Organizatii statale ca subiecti ai dr. Admi. Pot fi condiderate autoritatile administratiei
publice, intreprinderile de stat sau municipale si asociatiile acestora etc.
2)organizatii nestatale ca subiecti ai dr. Adm sunt organizatiile social-politic, asociatiile
obstesti, asociatiile religioase, sindicatele, patronatele, fundatiile, cooperativele etc.
3.Formulati din ce moment persoana devine subiect a dr administrat.
Subiect individuali, pot deveni subiecti din momentul in care persoana detine capacitatea de
exercitiu administrativa aptitudinea pers. De a dobindi si exercita prin fapte proprii dr. Si
obligatii cu caracter administrativ. Astfel capacitatea administrativa deplina apare la virsta
de 18 ani. Dar capacitatea limitata apare o data cu raspunderea juridica. Organele statale
devin subiecti din momentul constituirii printr-un act legal cu exceptia intreprinderilor care
sunt supuse inregistrarii de stat. Organele nestatale devin subiecti din momentul inregistrarii
de stat
Test 9.Izvoarele dr admin
1.Definiti si enumerate izvoarele de dr admin
Izvoarele dreptului administrativ sunt:
1)CRM- legea fundamentala, care este inzestrata cu o forta juridica suprema, iar toate
celelalte acte normative trebuie sa corespunda ei . 2)Legile organice care contin norme de
drept administrativ-Majoritatea domeniilor prevazute de constitutie in carese adopta legi
organice, privesc si administratia publica. 3)Legile ordinare si hotaririle Parlamentului-
4)Decretele PRM-Pot sa fie izvoare ale dr.adm numai daca au un caracter normativ si
reglementeaza raporturi din sfera puterii executive. 5)Hotaririle, ordonantele si
dispozitiile Guvernului-Ele sunt, in marea lor parte, izvoare de dr. Adm, de ex: prin
hotariri ale Guvernului se adopta regulamentele ce tin organizarea si functionarea
ministerelor si altor autoritati administrative centrale de specialitate. 6)Hotaririle,
ordonantele si dispozitiile Guvernului-Sunt in marea majoritate izvoare ale dr. Adm,
continind norme ce prevad imputerniciri sau obligatii ale reprezentatilor autoritatii
respective. 7)Deciziile si dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale ce contin
norme de drept administrativ
8)Tratatele internationale.- Sunt izvoare ale dr.adm daca indeplinesc urmatoarele conditii:
- RM este parte la tratat; –Tratatul contine norme referitoare la relatiile sociale din sfera de
reglementare a dr.adm. –Prevederile tratatului sa fie de aplicare directa.
2.Clasificati izvoarele dreptului admin
Izvoarele dr. Administrativ se clasifica in :
*Izvoare ale dr. Adm in sens material- reprezinta un ansamblu de valori materiale si
spirituale ale unei anumite societati intr-o anumita perioada istorica, care sunt exprimate in
forma juridica normativa(economia de piata de orientare sociala, egalitatea, democratismul ,
pluralismul)
*Izvoarele ale dr. Adm. In sens formal- formele juridice prin care sunt exprimate normele
de drept administrativ (ex.Constitutia RM; Legile organice care contin norme de drept
administrativ; Legile ordinare si hotaririle Parlamentului; Decretele Presedintelui; Hotaririle
, ordonantele si dispozitiile Guvernului; Tratatele Internationale)
3.Decideti asupra stiintei juridice, practicii judecatoresti, inclusiv europene in
domeniul dr. Omului, hotarirea Curtii Constitutionale in aspectul calitatii de izvoare a
dr. Admi
Practica judecatoreasca, doctrina , stiinta juridica nu le putem considera izvoare formale ale
dreptului administrativ,deoarece ele nu creeaza si nu contin norme de drept administrativ,
desi ele influenteaza directia perfectionarii izvoarelor formale dreptului administrativ.
Test 10: Sistem dr admin
1.Descrieti sist dr admin
Dr. Adm. Ca si orice ramura de drept nu reprezinta o totalitate simpla de norme, dar
presupune organizarea acestora norme conform anumitor principii intr-un sistem. Sistemul
dreptului administrativ.Sistemul de drept include in sine urmatoarele elemente: ramura de
drept - este elementul principal fiind constituit din normele de drept cereglementeaza
relatiile socile.institutii de drept reglementeaza relatii sociale de tip special.
2.Determin partile component ale sist dr admin
Partile componente ale sistemului dr. Adm sunt: parte generala, speciala si procedura.
Parte generala – cuprinde institutiile dreptului adm. grupele de norme ce regleaza relatiile
sociale nationale care:
Normele ce determina trasaturile si stabilesc principiile administratiei publice ; normele ce
reglementează categoriile de autoritati ale administratiei publice; normele ce reglementeaza
serviciul public si statutul functionarului public; normele ce reglementează statutul
administrativ-jurdic al particularilor; normele ce reglementează metodele administratiei
publice.
Parte speciala- include normele care actionează in limitele unor domenii si sfere concrete
ale administratiei publice . Ea includenorme ce reglementează activitati ale autoritatilor
administrative concrete in domeniul economiei nationale (activitatea Ministerului
Economiei,Agriculturii, Industriei Alimentare); in domeniul social-cultural(activitatea
Ministerului Educatiei, Culturii, Sanatatii); norme ce reglementează activitati ale
autoritatilor administrative concrete in domeniile administrativ-politic si cel al relatiilor
externe(activitatea autoritatilor de forta MAI, Ministerul Justitiei si cea a Ministerului
Afacerilor Externe si Integrarii Europene)
3.Decideti asupra opiniilor si tendintelor existente in ceea ce priveste sistemul
dreptului administrati?

Test 11 Corelatia dr admin cu alte ramuri de drept


1.Determin ramur de drept cu care coreleaza dr admin
Ramurile de drept cu care coreleaza dr. Administrativ sunt: dr. Constitutional; dr. Financiar;
dr. Penal; dr. Procesula Penal si Procesula Civil; dr. International public, are tangente si cu
ramurile dreptului privat

2.Determin corelat dr admin cu alte ramuri de dr in dependenta de gradul de


interactiune
Dreptul adm are trasaturi comune cu urmatoare ranuri de drept.
DREPTUL CONSTITUTIONAL- dr. Constitutional cuprinde totalitatea normelor de
drept privind organizarea interioara a statului si reglementarea raporturilor statului cu
persoana, dr.administrativ isi ia inceputul din normele dr.constitutional, pe care le detaliază
si le concretizează(Ex. Dr Administrativ determina mecanismul juridic de realizare a
drepturilor si libertatilor constitutionale DR.Constitutional reglementează modul de formare
a Guvernului,dr. Administrativ reglementează modul de activitate si actele juridice pe care
Guvernul le adopta, o ramura organizeaza iar alta activeaza)
DREPTUL FINANCIAR- reglementeaza relatiile sociale din sfera activitatiifinanciare a
statului, adica cuprinde totalitatea normelor de drept ce reglementează modul in care sunt
realizate veniturile publice, precum si destinatia cheltuielilor publice. Dr. Administrativnu
are asa hotare strict determinate,el reglementează printre altele organizarea si activitatea
organelor administratiei publice cu atributii financiare, care si transpun in practica normele
dreptului financiar.
DREPTUL FUNCIAR- normele dreptului funciar regleaza relatiile dintre stat si cei ce
exploateaza pamintul astfel statul prinorg.adm.pub.da lucratorilor loturi de pamint in arenda
sau le confista.
DREPTUL CIVIL- regleaza problemele de proprietate, insa metodele reglarii sunt
diferite. Dreptul adm regleaza relatiile de proprietate in ordine organizatorica a metodei de
subordonare a put.
DREPTULMUNCII- multe relatii de munca ale lucratorilor si subordonatilor
reglementeaza drept adm si cel al muncii, ca exemplu ar veni relatiileaparute in procesul
muncii al functionarilor org.de stat, asigurarea sociala a lucratorilor la batrinete, in caz de
boala, invaliditate precum siintrebarile legate de securitatea muncii a lucratorilor toate
acestea sunt reglementate de dreptul muncii. Normele dreptului admreglementeaza
obligatiile muncitoresti si drepturile functionarilor lucratori in sfera adm de stat.
DREPTUL PENAL- Dr administrativ reglementeaza raporturile privind sanctionarea celor
care incalca normele de drept administrativ, Dr. Penal alcatuit din totalitatea normelor de
drept ce reglementează modul de sanctionare a celor ce savirsesc infractiuni.In dr.
Administrativ sactiunile sunt pecuniare si numai in mod exceptional private de libertate. In
dr.penal seaplica pedepse private de libertate si in subsidiar cele pecuniare.
DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC cuprinde totalitatea normelor ce reglementează
modul de stabilire a raporturilor dintre un stat si alte state, avind in vedere atit stabilirea de
relatii diplomatice cit si incheerea de tratate internationale, inclusiv in raport cu organisme
internationale. Dr administrativ reglementeaza organizarea si activitatea Ministerului
Afacerilor Externe precum si a serviciilor lui externe(misiuni diplomatice si servicii
consulare)

3.Apreciati specificul dr admin ca ramura de dr reiesind din corelatia cu alte ramuri


de dr
Daca exsta asemanari si deosebiri intre dreptul administrativ si celelalte ramuri ale dreptului
public, deosebirile cele mai mari sunt intre dreptul administrativ si dreptul privat. Aceste
deosebiri pornesc, in primul rand, de la deosebirile care exista intre dreptul public sidreptul
privat. .Mentionam ca o serie de acte ce produc efecte in dreptul privat sunt emise deorgane
ale administratiei publice, ca de exemplu, actele de stare civila, care produc efecte
indomeniul dreptului familiei, iar alte acte de drept privat se incheie pe baza unor acte
emise deorganele admiistratiei publice, cum ar fi contractul de contruiere a unui imobil care
se incheiedupa obtinerea autorizatiei de construire emise.
Test 12 Stiinta dr admin
1. Definti si determin obiectul de cercet al stiintei dr admin
Stiinta dreptului administrativ – parte componenta a stiintelor juridice, ea este o totalitate de
cunostinte sau prevederi teoretice despre dreptul administrativ a ramura de drept.
Adm ca ramura de drept. Obiectul stiintei dreptului administrativ este destul de larg, avind
in vedere ca ea include in obiectul de cercetare atit izvoarele dreptului administrativ, cit si
diferite concepte stiintifice cuprinse in monografii, articole stiintifice si in alte lucrari
stiintifice, adica totul ce numim doctrina.
2. Determin corelatia dintre ramura dr admin si stiinta dr admin
Vorbind despre corelatia dreptului administrativ si stiintei dr. Adm., precum si disciplinei
dr. Adm se poate de afirmat ca obiectul stiintei dr. Adm este mai amplu decit cel al
disciplinei dr iar obiectul disciplinei dreptului Administrativ este mai amplu decit obiectul
dr. Adm ca ramura de drept.
3.Apreciati import stiintei dreptului admin
Importanta stiintei dreptului administartiv consta in faptul ca aceasta contribuie la
dezvoltarea noilor conditii sociale, cind la baza activitatii autoritatilor publice sunt puse
principiile separatiei si colaborarii puterilor in stat. Multe institutii ale dr. Adm sunt in
continua tranformare si dezvoltare, iar stiinta dreptului administrativ serveste prin
cercetarile sale drept suport autoritatilor administratiei publice si altor autoritati publice
pentru stabilirea cadrului juridic care sa corespunda necesitatilor societatii.

Test 13. Notiunea autoritatii administratie publice


1.Definiti autoritatea administratiei publice si enumerate trasat caracteristice
Autoritatea administartiei publice –categorie de autoritate publica care realizeaza
activitati din sfera Administratiei pUblice prin executarea legii si prestarea de
servicii publice in limitele legii.
Activitatea fiecaria dintre cele 3 puteri in stat este infaptuita de autoritati publice proprii.
Daca puterea legislativa se exercita in temei de parlamen, iar presedintele RM are doar
unele atributii in domniu, iar puterea judecatoreasca se infaptuieste de instantele
judecatoresti, organizate in sistem atunci puterea executiva se exercita de guvern, unele
atributii in domeniu avind si preseditele RM, precum si aceasta se exercita de o
varietate de autoritati administrative care activiazafie la nivel general statal,fie la nivelul
unor unitati administrativ teritoriale.
Trasaturile caracteristice:
*Se infiinteaza prin lege sau printr-un act subordonat legii;
* Intreaga activitate se desfasoara in interesul public;se desfasoara pe baza si in vederea
executarii legii
*Activitatea organului administratiei publice este realizata in practica de un personal de
specialitate numiti functionari publici;
* Activeaza conform competentei sau atributiilor stabilite de lege sau conform legii.
2.Determin trasaturile ce deosebesc autoritatea administratiei publice de alte
autoritati
publice
Autoritatile administratiei publice, intrunesc un sir de trasaturi care le deosebesc de alte
Autoritati publice,sau organe statale cum ar fi:
1) organele administartiei publice int un gen de organe statale ceea ce imlica posibilitatea
de a folosi, forta de constringere a statului.
2) autoritatile administratiei public sint infiintate prin lege sau in baza
legii, dearece infiintarea in alt mod liar lipsi de autoritate publica, de care au nevoie la
indeplinrea atributiilor.
3) intreaga activitate a acestor autoritati, se desfasoara pe baza si vederii executarii legii.
4)intreaga actiitate a acestor autoritati e desfasoara in interesul statului, sau al unitatii
administratv teritoriale precum si a cetatenilo.
5)Activitatea organului administratiei publice este realizata in practica de un personal de
specialitate numiti functionari publici.
6) actele juridice doptate sau emise de autoritatilor administartei publice sint supuse unui
control de regula de legalitate inclusiv controlului judecatoresc
7)autorit administratiei publice activeaza conform competenti sau aributiilor stabilite de
lege sau cnf legii.
3.Apreciati rolul si locul admin publice in cadrul sistemului autoritatilor publice

Test 14 Clasific autoritatilor admin publice


1.Enumerate criteriile de casificare a autorit admin publice
Autoritatile administratiei publice se clasifica in mai multe categorii in dependenta de
diferite criterii
astfel deosebim urmatoarele criterii de clasificare:
1)Dupa ordinea de formare a organelor a organelor administratiei publice
2)Dupa modul de formare a organelor administratiei publice
3)Dupa natura sau modul de actvitate al autoritatilor administratiei publice
4)Din punct de vedere al competentei teritoriale
5)Dupa criteriul competentei materiale
6)Dupa criteriul competentei temporala
2.Clasific autorit admin publice conform citeriilor stabilite
1)Dupa ordinea de formare a organelor a organelor administratiei publice:
-Organe ale administratiei publice formate de catre cetateni; (Consilii Locale, Primarii)
-Organele ale administratiei publice formate de organul legislativ si PRM;
(Ministerele,Guvernul RM)
-Organele formate de catre insesi autoritatile administratiei publice.(Comisii,inspectorate
de stat)
2)Dupa modul de formare a organelor administratiei publice:
-Organele ale aministratiei publice alese; (Consiliile Locale,, primarii , presedintii
raionului)
-Organe ale administratiei publice numite;(Guvernul RM, Ministerele)
3)Dupa natura sau modul de actvitate al autoritatilor administratiei publice:
-Organe colegiale, alcatuite din mai multe persoane;(Guvernul,Consilii Locale)
-Organe individuale adica organe conduse de o singura persoana.(Primarii)
4)Din punct de vedere al competentei teritoriale :
-Organe centrale; (Guvernul, Agentiile)
-Organe locale;(Primarii)
5)Dupa criteriul competentei materiale:
-Organe cu comptenta generala;(Guvernul)
-Organe cu competenta de specialitate.(Ministerele , Agentii ,Birouri)
6)Dupa criteriul competentei temporala:
-Organe cu competenta temporala nelimitata; (Ministerele, agentiile,primariile)
-Organe cu competenta temporala limitata(Consiliul Local,primarul ,presedintele raionului)
3.Estimati importanta clasific autorit admin publice
Cunoasterea clasificarii organelor administratiei publice prezinta, pe linga interesul teoretic,
si un deosebit interes practic, atit modul de formare si de organizare, cit si mai ales al
activitatii si al actelor juridice pe care aceasta le adopta sau le emit. Astfel dupa competenta
teritoriala putem determina actiunea in spatiu a actelor administrative a diferitelor
autoritati. Avind in vedere ca organele colegiale , care isi desfasoara activitatea prin
intrunirea majoritatii persoanlor ce le compun, adopta acte administrative ca umare a
deliberarii, atunci organele unipersonale emit acte administrative ca urmare a deciziei
conducătorului autoritatii

Testul 15 : Sistemul autorit admin publice


1.Descrieti sitemul autorit admin publice
Prin sistem al autoritatilor administratiei publice se intelege totalitatea de autoritati publice
ce realizeaza activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legii, si intre
care exista, legaturi prin care se asigura, functioalitatea sitemului respectiv.
Sistemul administr publice, include in 1 rind guvernul RM care prin natura sa este expreia
puterii executve a statului, fiind cea mai importanta autoritatea publica prin intermediul
careia se asigura,legatura dintre diferite autoritati ale administratiei publice care in totalitate
formeaza sistemul administartiei publice. Celelalte autoritati care form. Sistemul
administratiei publice, pot fidivizate in urmatoarele categorii:
1)ministerele, agentiile, serviciile, birourile etc. Adica ceea ce poarta denumirea de
administratie publica centrala de specialitate.
2)consiliile locale si raionale; primariile etc. Adica ceea ce poarta denumirea de de
administratie publica locala
2.Determin partile component ale sistemului autorit admin publice
Părţile componente ale autorităţilor administrative publice, respectiv elementele ce le
alcătuiesc structura, sunt formate din personalul acestora, mijloacele materiale şi cele
financiare cu care sunt înzestrate, precum şi competenţa decare dispun ,după caz,
capacitatea juridică pe care o exercită.
Studiul acestor componente structurale se face atât deştiinţa dreptului administrativ, mai
ales sub aspectul juridic al problematicii funcţiei, competenţei şi capacităţii adminis-trative,
cât şi de ştiinţa administraţiei sub aspectul recrutării,repartizării şi promovării personalului,
a sarcinilor organelor administrative şi a mijloacelor materiale din dotare, în timp ce ştiinţa
dreptului financiar şi unele ştiinţe economice abordeazăaspectele economico-financiare ale
acestor instituţii bugetare.
3.Apreciati gradul de corespundere a autoritatilor administrative din cadrul statului
sistemului autorit admin publice
Este important de mentionat ca conform prevederilor constitutionale si angajamentelor
internationale ale RM relatiile dintre autoritatile administratiei publice centrale si celei
locale au la baza principiul autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice, fiind
admis doar un control de legalitate si oportunitate doar in cazurile unor atributii delegate de
stat, din partea autoritatilor administrative centrale.
Conform legislatiei sunt create un sir de autoritati executive cu atributii in anumite
domenii,care se bucura de independenta functionala fata de Guvern,cum ar fi Banca
Nationala a MD, Curtea de conturi, Comisia Electorala Centrala. Apare problema daca
asemenea autoritati pot fi atribuite la sistemul autoritatilor administratiei publice centrale de
specialitate. Din punct de vedere functional este sunt niste autoritati administrative
autonome, ele exercita conducerea generala a administartiei publice.

Test 16.Locul si rolul Presedintelui Republicii Moldova in sistemul autoritatilor


publice:
1.Determinati natura atributiilor Presedintele RM
Atributiile exercitate in relatii cu Parlamentul:*Convocarea Parlamentului; *Poate lua
parte la lucrarile parlamentului; *Promulga legi in coformitate cu art. 93 CRM *Poate sa
dizolve Parlamentul; *Declararea mobilizarii generale sau partiale; *Declararea starii de
razboi;
Atributiile exercitate in relatii cu guvernul: *Desemnarea candidatului la functia de
prim-ministru; *Numeste Guvernulpe baza votului de incredere al Parlamentului;
*Revoca si numeste pe unii membri ai guvernului in caz de vacanta functiei etc.
Atributiile in relatii cu justitia: *Acorda gratiere individuale; *Numeste judecatori la
propunerea CSM ;*Confera grade superioare de calificare a lucratorilor din procuratura si
judecatorilor in conditiile legii.
2.Stabiliti locul PRM in sistemul autoritatilor publice
PRM este o autoritate publica autonoma ce asigura pe de o parte colaborarea puterilor in
stat, iar pe de alta partesuveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a
tariiIn literatura de specialitate , exista un curent care considera ca PRM se afla in fruntea
puterii executive si puterea executiva este bicefala, adica el imparteconducerea puterii
executivecu Guvernul.
3.Apreciati rolul PRM in cadrul sistemului autoritatilor publice(organele statale)
PRM in cadrul sistemului autoritatilor publice are rolul de mediator intre puterile statului,
precum si intre stat si societate. Sarcina lui principala este ca puterile statului sa nu se
blocheze reciproc si sa activeze eficient in interesul si pentru prosperarea
societatii.Astfel, PRM ar fi o autoritate publica autonoma ce asigura, pe de o parte,
colaborarea puterilor in stat, iar pe de alta parte, suveranitatea, independenta, unitatea si
integritatea teritoriala a tarii. Rolul PRM este comparabil cu rolul curtii constitutionale
care, la rindul ei, garanteaza suprematia Constutiei RM, realizarea principiului separarii
puterilor in stat si a responsabilitatii dintre stat si cetatean.
Testul 17.Modul de constituire activitate si actele PRM
1. Determinati modul de costituire si activitate a PRM
PRM este o autoritate publica si este ales de Parlament prin vot secret pentru un mandat
de 4 ani, procedura de alegere este prevazuta de CRM si Legea cu privire la procedura de
alegere a PRM care prevad ca candidat la functia de PRM poate fi cetateanul:*cu drept
de vot ; *care are 40 ani impliniti; *care a locuit sau locuieste permanent pe teritoriul RM
nu mai putin de 10 ani; *poseda limba de stat.
Persoana isi poate inainta propria candidatura sustinuta de cel putin 15 deputati sau poate
fi inaintat de un grup de cel putin 15 deputati. Este ales candidatul care a obtinut 3/5 din
nr. deputatilor alesi , rezultatul alegerilor pentru functia de PRM este validat de curtea
constitutionala, candidatul a carui alegere a fost validata depune juramintul in fata
Parlamentului si curtii constitutionale in termen de 45 zile.
2.Stabiliti specificul actelor PRM
Conform art. 94 din CRM in exercitarea atributiilor sale PRM emite decrete ca acte
juridice, care pot avea caracter normativ sau individual, insa de regula au caracter
individual. Decretele sunt acte obligatorii pentru executarea pe intreg teritoriul statului si
se publica in MO al RM, unele decrete ale PRM sunt contrasemnate de catre prim-
ministru. In temeiul art. 84 din CRM PRM poate lua parte la lucrarile Parlamentului si
poate adresa mesaje cu privire la principalelel probleme ale natiunii, conform legii cu
privire la apararea nationala intru indeplinirea atributiilor sale PRM in calitate de
Comandat Suprem al Fortelor Armate emite ordine si derictive, obligatorii pentru intreg
efectivul Fortelor Armate.
3.Apreciati gradul de perfectiune a legislatiei privind constituire si activitatea PRM

Test 18.Incetarea mandatului si responsabilitatea PRM


1.Determinati temeiurile de incetare a mandatului PRM
Duarata mandatului PRM este de 4 ani si expira la data depunerii juramintului de catre
PRM nou ales.
Madatul PRM poate inceta inainte de termen in caz de :*Demisie- PRM poate depune o
cerer de demisie Parlamentului, care se pronunta asupra ei; *Demitere- In cazul savirsirii
de catre PRM a unor fapte prin care incalca prevederile constitutiei, poate fi initiata
propunerea de demitere de cel putin o treime dintre deputati si acesta se aduce neintirziat
la cunostinta PRM; *Imposibilitatea definitiva a exercitarii atributiilor – se are in vedere
imposibilitatea exercitarii atributiilor mai mult de 60 zile, fapt confirmat de Curte
Constitutionala in termen de 30 de zile de la sesizare;*Deces;
2.Stabiliti caracterul si modalitatile responsabilitatii PRM
Conform prevederilor constitutionale, PRM se bucura de imunitate . El nu poate fi tras la
raspundere juridica pentru opiniile exprimate in exercitarea mandatului. CRM se refera
doar la raspunderea penala a PRM, astfel Parlamentul poate hotari punerea sub acuzare a
PRM, cu votul a cel putin 2/3 din nr deputatilor alesi in cazul in caree savirseste o
infractiune.
3.Avaluati gradul de perfectiune a legislatiei referitor la incetarea mandatului si
responsabilitatea PRM
Test 19.Modul de constituire si functionare a Guvernului
1.Descrieti modul de constituire si componenta Guvernului
Procedura constituirii Guvernului incepe cu desemnarea de catre PRM, in urma
consultarii fractiunilor parlamentare, a unui candidat pentru functia de prim-ministru.
Persoana desemnata drept candidat la functia de prim-ministru va cere, in termen de 15
zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului de activitate
si a intregii liste a guvernului.In baza votului de incredere acordat de Parlament, PRM
numeste prin decret Guvernul. Conform prevederilor constitutionale, Guvernul are
urmatoarea componenta: -Prm-ministru; -Prim-viceprim-ministru; -Viceprim-ministri; -
ministri si alti membri stabiliti prin legea organica.
2.Determinati modul de functionare a Guvernului
Guvernul este o autoritate publica colegiala care activiaza in sedinte. Sedinta plenara
reprezinta unica modalitate de lucru a intregului Guvern. Guvernul se intruneste in
sedinte pe masura necesitatii, dar nu mai rar decit o data pe trimestru la convocarea prim-
ministrului.Sedintele Guvernului sunt prezidate de prim-ministru sau de unul din
viceprim-ministri.Sedintele sunt deliberative daca la ele participa majoritatea membrilor
Guvernului.
3.Decideti asupra structurilor organizatorice care activeaza pe linga Guvern
Pe linga Guvern, activiaza asa structuri organizatorice, cum ar fi Prezidiul Guvernului si
Cancelaria de Stat. Acestea au menirea de a asigura activitatea Guvernului ca autoritate
colegiala.Prezidiul Guvernului este creat pentru coordonarea activitatii interne a
Guvernului si in scopul aprobarii proiectului ordinii de zi a sedintelor
Guvernului.Prezidiul Guvernului este compus din prim-ministru si viceprim-ministri.
Cancelaria de stat ii revine asigurarea organizarii activitatii Guvernului, stabilirea
cadrului general pentru definirea prioritatilor guvernului, monitorizarea implementarii
programului de guvernare, prezentare materialelor analitice si informationale, pregatirea
proiectelor de hotariri, ordonante si dispozitii, precum si verificarea executarii lor. Sub
aspect structural, Cancelaria de stat este constituita din conducerea aceste autoritati,
cabinetele persoanelor care exercita functii de demnitate publica, din directii, sectii si
alte subdiviziuni.

Test 20. Atributiile Guvernului


1.Enumerati atributiile Guvernului
1.Asigura realizarea politicii interne si externe a statului; 2.Exercita conducerea generala
a admin. publice; 3. Are dreptul la initiativa legislativa; 4.Numeste in functie 2 judecatori
la Curtea Constitutionala; 5.Propune PRM acreditarea si rechemarea reprezentantilor
diplomatici ai RM in alte state; 6.Promoveaza in viata legile, hotaririle Parlamentului,
decretele PRM; 7.Exercita controlul asupra executarii hotaririlor, ordonantelor
Guvernului; 8.Stabileste functiile ministerilor ale altor autoritati administrative centrale si
ale celor din subordinea sa; 9.Realizeaza programele dezvoltarii economice si socale a
RM; etc.
2.Clasificati atributiile Guvernului
Conform criteriuluiexercitarii atributiilor in spatiu, atributiile guvernului pot fi clasificate
la general in:
1.Atributii privind politica interna
2.Atributii privind politica externa
o alta clasificare :
* Promovarea in viata a legilor, hotaririlor Parlamentului,decretelor Presedintelui RM si
exercitarea controlului asupra executarii propriilor hotariri si ordonante(Guvernul asigura
executarea legilor)
*Stabilirea concreta a functiilor ministerelor, ale altor autoritati administrative centrale si
ale celor din subordinea sa, asigurarea intretinerii autoritatilor administratiei publice
centrale in limitele mijloacelor financiare aprobate in acest scop de Parlament(se
realizeaza direct de catre Guvern, acestea fiindui subordonate)
*Atributii referitor la coordonarea si exercitarea controlului asupra activitatii autoritatilor
administratiei publice locale(exercita controlul asupra respectarii si executarii legilor
RM, hotaririlor arlamentului,decretelor Presedintelui RM, propriilor hotariri si ordonante
de catre autoritatile administratiei publice locale.)
*Atributii in domeniul realizarii programelor de dezvoltare economica si sociala a
statului, crearea de conditii pentru functionarea autoadministrarii(domeniul economiei,,
domeniul dezvoltarii sociale, invatamintului,tineretului si sportului, culturii si ocrotirii
sanatatii, domeniul stiintei si tehnicii, domeniul finantelor, creditelor,impozitelor,
preturilorsi circulatiei monetare, domeniul muncii si politicii de cadre in serviciul public,
domeniul asigurarii legalitatii)
3.Apreciati corelatia dintre atributiile Guvernului si atributiile Prim-ministrului si
viceprim-ministrilor
Prim-ministrul: *Prezideaza sedintele Guvernului si ale Prezidiului lui; *Asigura
colegialitatea in activitatea Guvernului; *Formeaza Guvernul si propune componenta lui
in modul stability; *Poate propune PRM revocarea unui anumit ministru, daca acesta nu
isi indeplineste atributiile conform legislatiei.
Viceprim-ministrii: *Coordoneaza activitatea ministerelor, altor autoritati administrative
centrale si celorlalte organe aflate in subordinea Guvernului; *Exercita controlul asupra
activitatii organelor subordonate Guvernului; *Dau indicatii pentru asigurarea indeplinirii
hotaririlor, ordonantelor si dispozitiilor Guvenului
Test 21.Actele Guvernului
1.Indentificati actele Guvernului
Potrivit prevederilor Constitutiei RM, guvernul adopta hotariri, ordonante si dispozitii
2.Comparati diferitele categorii de acte ale Guvernului
Hotaririle sunt cele mai raspindite acte ale guvernului, deoarece corespund caracterului
sau executoriu si sunt adoptate pentru organizarea executarii legilor, hotaririle pot avea
atit un carcater normativ, cit si carcater individual aceste din urma se refera la persoane si
situatii juridice concrete. Guvernul adopta ordonante in conformitate cu o lege speciala
de abilitate.
Ordonantele sunt acte normative cu putere de lege ordinara, adoptata intr-o anumita
perioada de timp si in domeniile care nu fac obiectul legilor organice. Ordonantele pot fi
abrogate,suspendate, sau modificate de Guvern prin adoptarea de ordonante doar in
limitele termenului de abilitare. Dupa expirarea termenului de abilitare, ordonantele pot fi
abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege de catre Parlament.
Dispozitiile de emit de catre prim-ministru pentru organizarea activitatii interne a
Guvernului, deci ele, in mare parte, sunt acte cu caracter individual, ce se refera la situatii
si persoane concrete.
3.Decideti asupra coraportului dintre actele guvernului si actele prim-ministrului
Conform prevederilor constitutionale si conform prevederilor legii cu privire la Guvern,
dispozitiile se emit de catre prim-ministru pentru organizarea activitatii interne a
Guvernului. Hotaririle, ordonantele si dispozitiile Guvernului se semneaza de Prim-
ministru, iar hotaririle si ordonantele se contrasemneaza de menistri care au obligatia
punerii lor in aplicare.In cazul hotaririlor si ordonantelor cu caracter complex se
contrasemneaza la decizia prim-ministrului, de catre un ministru responsabil p/u punerea
acestora in aplicare.Hotaririle, ordonantele si dispozitiile intra in vigoare la data
publicarii in Monitorul Oficial al RM sau la data indicata in textul acestora , dar care nu
poate precede data publicarii lor.In procesul activitatii,Guvernul adopta decizii(in temei
hotariri)atit cu caracter juridic, cit si cu caracter politic(cum ar fi exprimarea atitudinii
fata de anumite evenimente interne sau internationale).Cele din urma ar face obiectul
altor discipline decit cele cu profil juridic.
Test 22.Incetarea mandatului si responsabilitatea Guvernului:
1.Determinati durata mandatului si temeiurile de incetare inainte de termen a
mandatului Guvernului
Durata mandatului Guvernului este de 4 ani si conform prevederilor constitutionale,
incetarea mandatului Guvernului are loc de regula, la data validarii alegerilor pentru un
nou Parlament dar aceasta poate inceta si inainte de termen si anume:*Guvernul
demisioneaza din propria initiativa; *Prim-ministrul a demisionat si acest fapt conduce la
demisionarea Guvernului in intreaga componenta; *Parlamentul si-a exprimat
neicrederea in Guvern; *Prim-ministrul a decedat; *A fost ales un nou Parlament.
2.Stabiliti modalitatile si caracterul responsabilitatii Guvernului
Guvernul poarta, in principal o raspundere politica doar in fata Parlamentului pentru
intreaga sa activitate si cea mai severa sanctiune ar fi acordarea votului de neincredere de
catre Parlament si demiterea Guvernului.Fiecare membru al Guvernului raspunde politic
solidar cu ceilalti membri pentru activitatea si actele Guvernului.
3.Evaluati gradul de perfectiune a legislatiei referitor la incetarea mandatului
Guvernului si decideti asupra posibilitatii de influenta a Guvernului asupra
organului legislativ
Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Parlamentului asupra unui program, a unei
declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege. Daca in termen de 3 zile de la
prezentarea programului, declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege este
depusa o motiune de cenzura, Guvernul poate fi demis cu votul majoritatii deputatilor din
Parlament . Daca acest lucru nu sa intimplat , proiectul de lege prezentat se considera
adoptat, iar programul sau declaratia de politica generala devin obligatorii p/u Guvern.
Conform art.29 al Legii cu privire la Guvern, membrii Guvernului oarta raspundere p/u
sferele de activitate ce le-au fost incredintate, in conformitate cu legislatia in vigoare, si
p/u activitatea Guvernului in ansamblu.Prin urmare , putem vorbi si despre raspunderea
juridica individuala a membrului Guvernului in particular.Avind in vedere faptul ca
actiunile unui membru al Guvernului pot cauza daune intereselor societatii cu mult mai
mari decit in cazul unui cetatean ordinar, in legislatia multor state este instituita
raspunderea ministeriala. In legislatia statului nostru , este diferentiata in prezent doar
raspunderea penala a persoanelor cu functie de demnitate publica. In prezent se afla spre
examinare in Parlament proiectul Legii privind raspunderea ministeriala, care instituie o
noua forma de raspundere si anume raspunderea politica individuala a membrului
Guvernului, alaturi de asa forme de raspundere cunoscute cu ar fi raspunderea
disciplinara , civila, contraventionala sau penala.
Test 23.Organizarea si functionarea organelor centrale de specialitate ale
administratiei publice
1.Determinati modul de organizare si structra organelor centrale de specialitate ale
adm. Publice
Organelor centrale de specialitate ale adm.conform prevederilor CRM sunt
ministerelecare traduc in viata politica Guvernului si activeaza in domeniile proprii de
competenta. Pentru domeniile care nu intra nemijlocit in atributiile ministerelor, in
conditiile legii, se infiinteaza si alte autoritati administrative.Legiuitorul constituant a
lasat o anumita libertate de organizare a acestor autoritati, astfel denumirea si nrul
ministerelor nu sunt expres stabilite nici prin Constitutie, nici prin lege-cadru.
Conducerea ministerelor se exercita de ministri, ajutati de unul sau mai multi vice-
ministri
In structura fiecarui minister, se formeaza colegiul ministerului, compus din:
1) Ministrul – ca presedinte
2) Vice-ministri
Conducatori de subdiviziuni in nr aprobat de Guvern
2.Determinati modul de functionare a organelor centrale de specialitate ale adm.
Pub
In prezent, nu exista o lege generala ce ar reglementa organizarea si functionarea
ministerelor si alte organelor centrale de specialitate. Pentru desfasurarea activitatii,
fiecare organelor centrale de specialitate are o structura organizatorica ce include un
anumit nr de compartimente:
-Sectii; –Subdiviziuni; -Directii; -Servicii; -Departamente; -etc care luate in ansamblu
formeaza aparatul propriu si aparatul tehnic al autoritatii respective.
In majoritatea statelor contemporane, pe linga autoritatile centrale de specialitate
subordonate Guvernului, functioneaza si alte autoritati, care prin natura lor juridica si a
activitatii pe care o desfasoara, sunt autoritati administrative care nu se subordoneaza nici
Guvernului si nici ministerelor dar conform Constitutiei RM sunt autoritati autonome
care au o conducere desemnata de Parlament si sunt obligate sa raporteze despre
activitatea intreprinsa Parlamentului. Asemena autoritati, cum ar fi: -BNM; –CCA;–
CEC; –SIS; -Avocatul poporului.
3.Evaluati gradul de perfectiune a legislatiei privind organizarea si functionarea
organelor centrale de specialitate ale administratiei publice
Prin urmare autoritatile administratiei publice centrale de specialitate conform
modului de formare sunt numite. Dupa natura lor sau modul de activitate, aceste
organe sunt individuale, implicind si anumite elemente de conducere colegiala Din
punct de vedere al competentei materiale, autoritatile centrale de specialitate isi
desfasoara activitatea intr-un anumit domeniu sau ramura de activitate, deci ele au
o competenta specializata, iar unele pot avea chiar o competenta interramurala in
mai multe domenii de activitate. Din punctul de vedere al competentei teritoriale,
autoritatile centrale de specialitate ale administratiei publice isi exercita atributiile
pe intreg teritoriul statului, inclusiv prin intermediu serviciilor publice ale acestora
deconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale.
Tes 24.Atributiile si actele organelor centrale de specialitate ale administratiei
publice:
1.Determinati categoriile de atributii ale organelor centrale de specialitate ale adm.
Publice
Atributiile ale organelor centrale de specialitate ale adm. Publice pot fi divizate in 2
categorii:
1.Atributii comune,care sunt caracteristice tuturor sau majoritatii autoritatilor;
Atributiile comune pot fi divizate in mai multe grupe, in functie de specificul activitatii,
cum ar fi:*Atributii privind organizarea si asigurarea executarii legilor, hotaririlor
Parlamentului; decretelor PRM; a hotaririlor, ordonantelor si dispozitiilor
Guvernului,precum si a propriilor acte normative; *Atributii in domeniul economico-
social si financiar; *Atributii de natura organizatorica; *Atributii in domeniul
reprezentarii pe plan extern.
2.Atributii specifice, reflecta particularitatile activitatii desfasurate de fiecare organ al
adm. publce centrale de specialitate. Acestea pot fi atributii concrete in domeniul
economic, finaciar, justitieii etc.
2.Determinati categoriile de acte ale organelor centrale de specialitate ale adm.
publice
Categoriile de acte ale organelor centrale de specialitate ale adm. Publice sunt: *Ordine;
*Instructiuni; *Dispozitii;
*Ordinile pot avea caracter normativ, dar cel mai multe ori au un caracter individual.
Ordinile cu caracter normativ cuprind reguli cu caracter general si impersonal, fiind
emise pentru aplicarea unor prevederi legale.Ordinile cu caracter individual se aplica
unor subiecte si situatii juridice dinainte definite
*Instructiunile au totdeauna un caracter normativ, si anume, ele cuprind reguli de
conduita cu caracter general si impersonal, aplicindu-se la un numar indefinit de situatii.
*Dispozitii, la rindul lor, sunt in general, acte emise pentru rezolvarea unor probleme
concrete sau operative ale autoritatii administratiei publice centrale de specialitate
3.Apreciati gradul de perfectiune a legislatiei privind identificarea si delimitarea
diferitor categorii de acte ale organelor centrale de specialitate ale adm. Publice
Test 25.Notiune generale privind adm. Publica locala
1.Df. adm. Pub. Locala si enumerati princiipiile de organizare si functionare a
acesteia
Administratia publica locala cuprinde totalitatea autoritatilor publice constituite in
conditiile legii pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unitati
administrativ-teritoriale.
Principiile de organizare si functionare al adm. pub. locale sunt:
*Autonomia locala - dreptul si capacitatea efectiva de apl de a reglementa si gestiona in
conditiile legii, sub propria lor responsabilitate si in interesul populatiei, o parte din
treburile publice *Descentralizarii serviciilor publice- serviciile scoase din subordinea
APC si constituite ca structuri autonome,avand un patrimoniu propriu in u.a.t respectiva;
*Eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale- consiliile locale de nivelul 1 si
2, precum si primarii sunt alesi in cond codului electoral al RM; *Consultarii cetatenilor
in problemele locale de interes deosebit-Autoritatile administratiei publice locale trebuie
sa fie consultate, pe cat posibil, in timp util si in mod adecvat, in cursul procesului de
planificare si de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc in mod direct
2.Stabiliti sistemul autoritatilor adm. Publice locale
In ceea ce priveste sistemul autoritatilor publice locale, pot mentiona ca acestea pot fi
sistematizate dupa 2 criterii, si anume:
1)Dupa intinderea teritoriului unde isi exercita competentele de baza:
a)APL de nivelul intii ca autoritati publice luate in ansamblu, care sunt constituite si
activiaza pe teritoriul satului, orasului, pentru promovarea intereselor si solutionarea
problemelor colectivitatilor locale;
b)APL de nivelul 2 ca autoritati publice luate in ansamblu, care sunt constituite si
activiaza pe teritoriul raionului, municipiului Chisinau, pentru promovarea intereselor si
solutionarea problemelor populatiei unitatii administrativ-teritoriale respective
2)Dupa caracterele juridice:
a)autoritati deliberative- consiliile locale satesti, orasenesti, raionele si Adunarea
Populara a Gagauziei;
b)Autoritati executive- primarii si viceprimarii, presedintele si vicepresedintele raionului;
Bascanul si comitetul executiv al Gagauziei.
3.Estimati nivelul de respectare a principiilor privind adm. Pub. Locala

Test 26.Caracteristica generala a statutului aut. Adm. Publice locale:


1.Determinati modul de constituire si activitate a autoritatilor adm. Publice locale
Autorităţile publice locale îşi desfăşoară activitatea în domeniile stabilite de Legea
privind descentralizarea administrativă, dispunînd în acest scop de competenţe depline
care nupot fi puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decît în condiţiile
legii.
Competenţele autorităţilor publice locale sînt delimitate în condiţiile prezentei legi
între competenţele autorităţilor publice deliberative şi executive de nivelurile întîi şi al
doilea.
Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot să stabilească ori să impună
competenţe autorităţilor publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului financiar
pe care aceste competenţe l-ar putea genera, fără o consultare a autorităţilor locale de
nivelul corespunzător şi fără ca colectivităţile locale să fie asigurate cu mijloacele
financiare necesare.`
2.determinati categoriile de acte si modul de incetare a mandatului(activitatii)
autoritatilor adm. Pub. Locale
Categoriile de acte al autoritatilor adm. pub. locale sunt decizii care pot fi cu caracter
normativ sau cu caracter individual astfel deosebim urmatoarele tipuri de decizii: decizii
privind bugetul local; administrarea bunurilor proprietate a unitatii administrativ-
teritoriale; Stabilirea cuantumului taxelor si impozetelor locale; planificarea dezvoltarii
localitatii si amenajarii teritoriului; etc. In mod general, durata mandatului consiliului
local este de 4 ani si acesta termen este stabilit de prevederile codului electoral, mandatul
incepe efectiv din momentul validarii si de la data declararii ca legal constituit si dureaza
pina la data constituirii legale a consiliului nou-ales pina la data cind intervine anumite
conditii legale pentru incetarea inainte de termen si anume:1) Absenta, fara motive
intemeiate, de la 3 sedinte consecutive ale consiliului sau ale comisiei din care face parte;
2)Incalcarea de catre consilier a Constitutiei; 3)Incompatibilitate a functiei; 4)Intrarea in
vigoare a sentintei de condamnare la privatiune de libertate sau a sentintei prin care se
interzice de a ocupa functia de consilier;5)Demisie; 6)Deces.
3.Apreciati gradul de perfectiune a legislatiei privind statutul juridic al autoritatilor
administratiei publice locale.
Dupa parerea mea legislatia privind statutul juridic al autoritatilor administratiei publice
locale necesita unele modificari deoarece ca confirmare pot mentiona ca nu toate
autoritatile au acelasi statut juridic, iar pentru a stabili ce statut are fiecare autoritate din
cadrul administratiei publice locale in parte, trebuie sa precizam anumite elemente
esentiale, si anume:-Mandatul si durata lui; -Protectia legala in exercitarea acestui
mandat; -Atributiile legale; -Raspunderea juridica
......
Test 27.Caracteristica controlului administrativ al activitatii autoritatilor
adm. Publice locale
1.Identificati categoriile de control administrativ al activitatii autoritatilor adm.
Publice locale
Controlul administrativ- Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei
publice locale vizează respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte, a prezentei legi şi a altor acte normative atît de către
autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, cît şi de către
funcţionarii acestora. Contolul obligatoriu- Sunt supuse urmatoarele acte ale autoritatilor
administratiei publice locale: -Deciziile consiliilor lacale de nivelurile intii si doi; -Actele
normative ale primarului, ale presedintelui raionului; -Actele privind organizarea
lictatiilor si actele privind atribuirea de terenuri; etc astfel analizind lista acestor acte,
constatam ca obiectul controlului obligatoriu le legalitate este strict determinat. O copie
de pe orice acte mentionate se expidiaza in termen de 5 zile la semnarea oficiului
teritorial al cancelariei de stat.
Controlul facultativ- este realizat in modul urmator pina la data de 10 a fiecarei luni
secretarul consiliului transmite oficiului teritorial al Cancelariei de Stat lista actelor
emise de primar sau de presedintele raionului in luna precedenta Controlul poate fi
solicitat si de solicitat de autorit publice locale si persoanele vatamat. Controlul de
oportunitate- putem mentiona ca exercitarea controlului de oportunitate se admite doar in
cazul realizarii competentelor delegate de catre stat autoritatilor administratiei publice
locale. Subiectii controlului de oportunitate sunt Guvernul, autoritatile de specialitate ale
administratiei publice centrale, ale autoritatilor administrativecare activiaza in unitatile
administrativ-teritoriale.
2.Determinati subiectele si obiectele controlului administrativ al autoritatilor
administratiei publice locale
Subiecţii controlului administrativ
-De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice
locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria
de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu. -
Subiecţi ai controlului de oportunitate sînt Guvernul, autorităţile de specialitate ale
administraţiei publice centrale, alte autorităţi administrative, care acţionează în unităţile
administrativ-teritoriale, inclusiv prin intermediul serviciilor lor desconcentrate, potrivit
competenţelor ce le revin în condiţiile legii.
3.Estimati gradul de perfectiune a legislatiei privind controlul administrativ al
activitatii autoritatilor administratiei publice locale

Test 28.Notiunea, categoriile de servicii publice si principiile de baza ale


serviciului public
1.Definiti notiunea serviciului public si identificati principiile de baza ale serviciului
public
Prin serviciu public se intelege o activitate de interes public, organizata si desfasurata de
catre o autoritate publica.
Principiul de baza ale serviciului public: *Legalitatii- Conform acestui principiu,
functionarul public, in procesul exercitarii atributiilor ce ii revin, este obligat sa respecte
CRM si legislatia in vigoare, precum si tratatele internationale la care RM este in parte;
*Profesionalismului-Conform acestui principiu, functionarul public are obligatia sa-si
indeplineasca atributiile de serviciu cu responsabilitate, eficienta, promptitudine si
corectitudine; *Transparentei- Conform acestui principiu, functionarul public potrivit
atributiilor ce ii revin si legislatiei privind accesul la informatie, trebuie:1. Sa asigure
informarea activa, corecta si la timp a cetatenilor asupra chestiunilor de interes public;
2.Sa asigure accesul liber la informatie; 3.Sa respecte termenele prevazute de lege privind
furnizarea informatiei. *Impartialitatii-Presupune ca functionarul public este obligat sa ia
decizii si sa intreprinda actiuni in mod impartial, nediscriminatoriu si echitabil, fara a
acorda prioritate unor persoane sau grupuri in functie de rasa, nationalitate, origine
etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica. *Independentei-Conform acestui
principiu, apartenenta politica a functionarului public nu trebuie sa influenteze
comportamentul si deciziile acestuia, precum si politicile, deciziile si actiunile autoritatii
publice. *Responsabilitatii – Presupune ca trebuie sa fie destul de clare formele de
raspundere juridice ale functionarului public pentrtu consecintele nefavorabile ale
actiunilor ilegale sau inactiunilor sale. *Stabilitatii- Conform acestui principiu,
functionarii publici trebuie sa fie divizati in doua categorii principale: functionari de
cariera si functionari ce detin functii de natura politica, astfel functionarii de cariera
trebuie sa se bucure de stabilitate in functie; *Loialitatii- Conform acestui principiu,
functionarul public este obligat sa serveasca cu buna-credinta autortate publica in care
activeaza, precum si interesele legitime ale cetatenilor.
2.Determinati categoriile de servicii publice
Serviciile publice administrative sunt organizate si functioneaza in temei ca autoritati ale
adm. Publice, dar pot fi si sub forma de institutii publice sau intreprinderi de stat ori
municipale. In ultima perioada unele servicii publice sunt cesionate particularilor cum ar
fi serviciile notariale, educatiei,asistenta medicala, transport public etc. Astfel deosebim
urmatoarele categorii de servicii publice: *Autoritati ale administratiei publice; *Institutii
publice; *Intreprinderi de stat si municipale
3.Evaluati gradul de perfectiune a legislatiei referitor la definirea serviciului public

Test 29.Notiunea, clasificarea functionarilor publici si functiilor publice:


1.Definiti notiunea de functionar public si identificati criteriile de clasificare a
acestora
Prin functionar public se intelege persoana fizica numita, in conditiile legii cu privire la
functia publica si statutul functionarului public, intr-o functie publica.
Functionarii publici se clasifica dupa mai multe criterii si anume:
* In dependenta de particularitatile statutului juridic, functionarii publici pot fi clasificati
in diferite categorii: 1.Functionarii publici din cadrul autoritatilor publice; 2.Functionari
publici din cadrul institutiilor publice; 3.Functionarii publici din cadrul intreprinderilor
de stat sau municipale.
* In dependenta de specificulatributiilor, care determina rolul functionarilor publici in
infaptuirea sarcinilor serviciului public, ei se clasifica in urmatoarele categorii:
1. conducatori; 2persoane cu functii de raspundere;.3. reprezentanti ai puterii
administrative; 4. Personalul operativ; 5.personalul auxiliar.
2.Detrminati cetegoriile de functii publice si functionari publici conform
prevederilor legale si conform doctrinei.
In literatura de specialitate, exista si alte clasificari ale functionarilor publici, cum ar fi
dupa gradul de pregatire profesionala- studii superioare, liceale, genrale,speciale; dupa
natura functiei:functionari cu functii de conducere si functionari cu functii de executie;
dupa modul de investire: functionari alesi sau numiti.
Conform prevederilor legislatiei pot fi evidentiate urmatoarele categorii de functii
publice:
1)Functii de demnitate publica
2)Functii publice propriu-zise
3)Functii exercitate de personalul incadrat, pe baza increderii persoanel, in cabinetul
persoanelor ce exercita functii de demnitate publica
Functiile de demnitate publica pot fi clasificate:
1)Functii publice ce se ocupa prin mandat direct in urma alegerilor;
2)Functii publice ce se ocupa prin mandat indirect adica prin numire in conditiile legii;
Functiile publice propriu-zise se clasifica in urmatoarele categorii:
1)Functii publice de conducere de nivel superior; 2)Functii publice de conducere;
3)Functii publice de executie.
Test 30.Instituirea functiei publice si conditiile de ocupare a ei:
1.Determinati premisele de aparitie a functiei publice si categoriile de
conditii(exigente) privind ocuparea functiei publice
In conformitate cu legea cu privire la functia publica si statul functionarului public,
functiile publice se instituie in temeiul:1.Actelor Parlamentului 2.Actelor PRM 3.Actelor
Guvernului; 4.Actelor altor autoritati publice.
Categoriile de conditii privind ocuparea functiei publice sunt: *conditii de baza sunt
aplicabile tuturor functionarilor publici si ele rezulta atit din prevederile CRM cit si din
legea cu privire la functia publica si statutul functionarului public, astfel la o functie
publica poate candida persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 1. Detine cetatenia
RM; 2. Poseda limba de stat; 3. Are capacitatea deplina de exercitiu; 4. Nu a implinit
virsta necesara obtinerii dreptului la pensie pentru limita de virsta; 5. Este apta din punct
de vedere al sanatati pentru a exercitarea functiei publice; 6. Are studiile necesare
prevazute pentru functia publica respectiva; 7. Nu este privata de dreptul de a ocupa
anumite functii sau de a exercita o anumita activitate, ca pedeapsa de baza sau
complimentara; 8.Nu are antecedente penale
*conditii speciale rezulta din specificul functiei si a domeniului de activitate a viitorului
functionar care necesita cerinte suplimentare de virsta, de experienta (de ex: functiile de
conducere)
2.Comparati diferitele conditii (exigente) la ocuparea functiei publice si consecintele
nerespectarii acestora
Conditiile de baza sunt aplicabile tuturor functionarilor publici si ele rezulta atit din
prevederile CRM, cit si a legii cu privire la functia publica si statutul functionarului
public. Conditiile speciale rezulta din specificul functiei si a domeniului de activitate a
viitorului functionar, care necesita cerinte suplimentare. Astfel nerspectarea conditiilor
respective atrage imposibilitatea ocuparii functiei publice
3.Evaluati gradul de corespundere necesitatilor zilei a legislatiei privind instituirea
functiei publice si conditiile de ocupare a ei.

Test 31.Modurile de ocupare a functiei publice si temeiurile de aparitie a


raporturilor de serviciu:
1.Identificati modurile de ocupare a functiei publice si temeiurile de aparitie a
raporturilor de serviciu
In general, conform legislatiei, functiile publice in autoritatile publice se ocupa
prin:1)Alegere; 2)Numire; 3)Concurs; 4)Promovare; 5)Transfer.
Temeiurile de aparitie a raporturilor de serviciu sunt:
1)Emiterea sau adoptarea actului administrativ de numire in functia publica; 2)Depunerea
juramintului; 3)Perioada de proba ca un temei suplimentar.
2.Comparati diferitele moduri de ocupare a functiei publice si temeiurile
corespunzatoare de aparitie a raporturilor de serviciu
1)Alegere-ca mod de ocupare in special a functiilor de demnitate publica, este
reglementata prin diferite acte normative. In actele respective sunt indicate conditiile ce
trebuie sa le indeplineasca persoana pentru a candida la ocuparea functiei respective.
2)Numire-constituie emiterea sau adoptarea unui act administrativ al autoritatii
competente sau persaonei cu functii de raspundere, ce determina momentul atribuirii
cetateanului a posibilitatii de a exercita atributiile determinate de functia respectiva.
3)Concurs-Reprezinta un mod de ocuparea a functiei in baza caruia sunt instituite o
multime de principii astfel este ales cel mai bun candidat la functia respectiva.
4)Promovare-Aceasta reprezinta o cale de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii
publice superioare cele exercitate;
5)Transfer-la fel ca si promovarea, este o modalitate de ocupare a functiei publice pentru
persoanele care au deja statutul de functionar public si are loc intra autoritatile publice
sau intre subdiviziunile interioare ale aceleiasi autoritati publice
3.Decideti asupra celor mai performante moduri de ocupare a functiei publice
Dupa parerea mea cel mai performant mod de ocupare a functiei publice este concursul
deoarece acesta are la baza principiile competentei deschise; trasnparentei; competentei si
meritelor profesionale, precum si principiul egalitatii accesului la functiile publice pentru
fiecare cetatean. Iar Promovarea si Transferul ar fi mai mult modalitati sau temeiuri de
modificare a raportului de seviciu al functionarului public.

Test 32.Drepturile si obligatiile functionarilor publici


1.Enumerati drepturile si obligatiile functionarilor publici
Conform Legii cu privire la functia publica si statutul functionarului public, functionarul
public are urmatoarele drepturi generale: 1)Sa examineze problemele si sa ia decizii in
limitele competentei sale; 2)Sa solicite si sa primiasca informatie necesarra de la alte
autoritati publicce, de la pers. Fizice si juridice; 3)Sa-si cunoasca drepturile si atributiile
stipulate in fisa postului; 4)Sa benifecieze de conditii normale de munca si igiena; 5)Sa
benificieze de un salariu corespunzator complexitatii atributiilor functiei; 6)Sa
benifecieze de stabilitate in functie; 7)Sa benificieze de dreptul de promovare in functie
intr-o functie publica superioara; 8)Dreptul la opinie; 9)Dreptul de acces la informatia
de ordin personal; 10)Dreptul la o durata normala a timpului de munca; 11)Dreptul la
protectia juridica in exercitiul functiei; 12)dreptul la greva.
In afara de drepturi, functionarul public are si obligatii si anume:1) Sa respecte
Constitutia, legislatia in vigoare, inclusiv tratatele internationale la care Rm este parte;
2)Sa respecte Drepturile si libertatile cetatenilor; 3)Sa fie loial autoritatii publice in care
activiaza; 4)Sa pastreze in conformitate cu legea, secretul de stat; 5)Sa respecte normele
de conduita personala 6)Sa respecte regulamentul intern al autoritatilor publice ;
7)Obligatia de a executa dispozitiile conducatorului; 8)Obligatia de a depune declaratia
cu privire la venituri, proprietate si de interese personale .
2.Stabiliti corelatia dintre drepturile si obligatiile functionarilor publici
Drepturile si obligatiile functionarilor publici reprezinta o importanta in reglementarea
serviciului public deoarece existenta obligatiilor se impune doarece este de neconceput ca
functionarii publici sa nu aiba alaturi de drepturi si anumite obligatii fata de functia in
care activiaza, corelatia dintre drepturile si obligatiile functionarilor publici e ste stransa
deoarece se determina una pe alta obligatiile asigura garantarea drepturilor functionarilor
publici
3.Formulati garantiile ce asigura exercitarea drepturilor si obligatiilor
functionarilor publici
Functionarul public are si anumite garantii sociale ce asigura exercitarea drepturilor si
obligatiilor fp: Funcţionarului public i se acorda ajutoare materiale in vederea soluţionarii
problemelor sociale si de trai in conformitate cu legea.Funcţionarul public beneficiaza de
pensie in condiţiile Legii privind pensiile de asigurari sociale de stat. Dupa implinirea
virstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de virsta, funcţionarul public
poate fi numit, la decizia conducatorului, pe o perioada determinata, dar nu mai mare de
3 ani, in aceeasi funcţie publica, primind pensia si salariul conform legislaţiei. In caz de
lichidare a autorita ii publice, de reducere a efectivului ţ de personal sau de modificare a
statului de personal, funcţionarii publici care nu pot fi transferaţi vor fi eliberaţi din
funcţie cu plata unei indemnizaţii unice egale cu 6 salarii medii lunare daca vechimea in
serviciul public este de cel puţin 2 ani, precum si a unei indemnizaţii de somer egale cu
un salariu mediu lunar, in modul stabilit de lege. FP are un concediu anual, platit, cu o
durata de 35 zile lucratoare

Test 33.Incompatibilitatile (restrictiile) fata de functionarii publici


1.Identificati incompatibilitatile(restrictiile) fata de functionarii publici
Incompatibilitatile(restrictiile) fata de functionarii publici rezulta din Lege cu privire la
functia publica si statutul functionarului public si anume:
1)Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decit cea
in care a fost numit;
2)Functionarul public nu este in drept sa desfasoare alte activitati remunerate: a) in
cadrul autoritatilor publice, cu exceptiile prevazute de lege; b)In functie de demnitate
publica sau in functie din cadrul cabinetului persoanei care exercita functie de demnitate
publica; c)Prin contract individual de munca sau prin alt contract cu caracter civil, in
cadrul societatilor comerciale, cooperativelor, intreprinderilor de stat sau municipale,
precum si al organizatiilot necomerciale.
3)Functionarul public nu poate fi mandatar al unor terte persoane in autoritatea publica in
care isi desfasoara activitatea;
4)Functionarul public nu poate exercita o functie publica in subordinea nemijlocita a unei
rude directe sau a unei rude prin afinitate in cadrul aceleiasi autoritati publice.
2.Clasificati incompatibilitatile (restrictiile) fata de functionarii publici
Incompatibilitati generale si specifice functiei publice
3.Estimati nivelul eficientei incompatibilitatilor(rastrictiilor) prevazute pentru
functionarii publici
Test 34. Avansarea in serviciu a functionarilor publici:
1.Definiti avansarea in serviciu a functionarilor publici
Prin avansare in serviciu se intelege transferarea functionarului public cu acordul sau
intro functie superioara sau conferirea unui grad de calificare superior. Avansarea in
serviciu se face in urma evaluarii performantelor profesionale ale functionarului public.
2.Determinati criteriile ce determina avansarea in serviciu a functionarilor publici
Avansarea in serviciu se face in urma evaluarii performantelor profesionale ale
functionarului public. Evaluarea performantelor profesionale ale functionarului public se
realizeaza prin compararea rezultatelor obtinute in perioada evaluata cu obiectivile
stabilite in baza criteriilor de evaluare astfel acestea sunt:
1)Sa fie specifice activitatilor ce implica exercitarea prerogativelor de putere publica;
2)Sa fie masurabile, adica sa aiba o forma concreta de ralizare; 3)Sa reflecte termenele de
realizare; 4)Sa fie realiste; 5)Sa fie flexibile ?????????????

Test 35.Modificarea si suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarilor


publici:
1.Determinati temeiurile de modificare si suspendare a raporturilor de serviciu ale
functionarilor
Modificare a raporturilor de serviciu ale functionarilor se face in urmatoarele temeiuri:
1)In interesul serviciului
2)La cererea functionarului public
Suspendarea raporturilor de serviciu poate interveni in circumstante ce nu depind de
vointa partilor, prin acordul partilor sau la initiativa uneia dintre parti.
2.Clasificati temeiurile de modificare si suspendare a raporturilor de serviciu ale
functionarilor
Temeiurile de modificare a raporturilor de serviciu ale functionarilor se clasifica
in:*Promovarea in functie; *Avansarea in trepte de salarizare; *Detasare; *Transfer;
*Interimatul unei functii publice de conducere.
Suspendarea raporturilor de serviciu se clasifica in :
*In circumstante ce nu depind de vointa partilor; *La initiativa autoritatilor publice;
*La initiativa functionarului public
3.Apreciati temeiurile de modificare si suspendare a raporturilor de serviciu
Promovarea in functie este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii
publice superioare cele exercitate si se face in baza de merit. Avansarea in trepte de
salarizare a functionarului public se efctueaza in functie de performanta profesionala a
acestuia. Detasarea in interesul public reprezinta modificarea temporara a raporturilor de
serviciu si se dispune de catre conducatorul autoritatii publice, la solicitarea autoritatii
publice in interesul careia se efectueaza detasarea. Transferul reprezinta o modalitate de
modificare a raporturilor de serviciu si are loc intre autoritatile publice sau intre
subdiviziunile interioare ale aceleiasi autoritati publice. Interimatul functiei publice de
conducere reprezinta exercitarea temporara a unei functii publice de conducere si se
realizeaza prin asigurarea interimatul de catre functionarul public care indeplineste
conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si nu are sanctiuni disciplinare
nestinse in conditiile legii.
Test 36.Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici:
1.Identificati temeiurile de incetare a raporturilor de serviciu ale functionarilor;
1)Circumstante ce nu depind de vointa partilor; se face in termne de 5 zile lucratoare de
la intervenirea sa aducerea la cunostinta autoritatii publice a cazului respectiv, prin actul
administrativ al persoanei sau organului care are competenta legala de numire in functie;
2)Incetarea raporturilor de serviciu din initiativa autoritatii publice; are loc prin
urmatoarele 2 modalitati:*)eliberarea din functia publica;*)Destituirea din functia publica
. 3)Incetarea raporturilor de serviciu din initiativa functionarului public- Are loc prin
demisie, adica comunicare in scris persoanei sau organului care are componenta legala de
numire in functie despre incetarea raporturilor de serviciu ale functionarului public.
2.Clasificati temeiurile de incetare a raporturilor de serviciu ale functionarilor
publici;
Temeiurile de incetare a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se clasifica in:
1)Circumstante ce nu depind de vointa partilor; 2)Incetarea raporturilor de serviciu din
initiativa autoritatii publice; 3)Incetarea raporturilor de serviciu din initiativa
functionarului public.
3.Apreciati temeiurile de incetare a raporturilor de serviciu din initiativa
autoritatilor publice;
Incetare a raporturilor de serviciu din initiativa autoritatilor publice are loc prin
urmatoarele doua modalitati:1) Eliberarea din functia publica;
2) Destituirea din functia publica
Astfel persoana sau organul care are competenta legala de numire in functie va dispune
eliberarea din functie printr-un act administrativ, care se comunica functionarului public
in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, insa anterior datei eliberarii din functia
publica, in urmatoarele situatii:
1).Autoritatea publica si-a incetat activitatea prin lichidare; 2).Autoritatea publica este
mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public refuza sa o urmeze; 3).Autoritatea
publica isi reduce efectivul de personal sau isi modifica statul de personal etc.
Persoana sau organul care are competenta legala de numire in functie va dispune
destituirea din functie publica printr-un act administrativ, care se comunica
functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, insa anterior datei
destituirii din functia publica, in urmatoarele situatii: 1)Dr. Sanctiune disciplinara,
aplicata pentru savirsirea unei abateri disciplinare, daca anterior au fost aplicate sanctiuni
disciplinare nestinse in modul stabilit; 2)Dr. Sanctiune disciplinara, aplicata pentru
savirsirea unei abateri desciplinare care a avut consecinte grave; 3)Daca s-a ivit un motiv
legal de incompatibilitatte, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acesteia
in termenul stabilit de lege; 4)refuz de a depunejuramintul, etc.
Test 37.Stimularea functionarilor publici:

1.Df. si identificati masurile de stimulare a functionarilor publici


Aplicarea masurilor de stimulare serveste drept imbold ca functionarul sa depuna noi
eforturi in realizarea sarcinilor puse. Stimularea poate fi divizata in urmatoarele doua
categorii:
1.Inlesniri. reprezinat benefici pentru toti functionarii publici in scopul de a face mai
atractiva si mai comoda activitatea in serviciul public. In legislatie aceste inlesniri se mai
numesc garantii sociale
2.Masuri de incurajare sau stimulare propriu-zisa. La rindul lor pot fi cu caracter diferit.
2.Determinati deosebirile dintre diferite categorii de masuri de stimulare a
functionarilor publici
Masurile de stimulare a functionarilor publici sunt de diferite categorii astfel deosebim:
Masurile de incurajare cu caracter moral influenteaza asupra starii psihice a
functionarului aceasta poate fi sub forma de multumire, diploma de onoare, functionarul
poate fi decorat cu distinctii de stat etc. Masuri de incurajare materiala au o expresie
baneasca sau o anumita valorae cum ar fi premii , cadouri de pret etc.
Masurile de incurajare cu caracter general se aplica conform legislatiei privind serviciul
public si altor acte normative, pe cind masurile de incurajare cu caracter special se aplica
in cazuri de exceptie, cum ar fi trecerea inainte de termen in gradul de calificare superior
sau in gradul ce il depaseste pe cel anterior cu un grad, ori trecerea la o functie
superioara.Aceasta se face atunci cind functionarul public a indeplinit misiuni de
importanta deosebita.
3.Estimati gradul eficientei masurilor de stimulare a functionarilor publici

Test 38. Raspunderea disciplinara si raspunderea civila a functionarilor


publici:
1.Identificati raspunderea disciplinara si raspunderea civila a functionarilor publici
Raspunderea disciplinara a functionarilor publici survine pentru comiterea unor abateri
disciplinare, adica incalcarea disciplinei de serviciu.
Raspunderea civila are ca temei cauzarea unui prejudiciu persoanei terte de catre
autoritatea publica, precum si raspunderea solidara a functionarului public.
2.Determinati deosebirile dintre rasp. Disciplinara si rasp. Civila a functionarilor
publici
Raspunderea disciplinara a functionarilor public este reglemntata de catre Legea cu
privire la functia publica si statutul functionarului public, precum si conform
regulamnetelor si statutelor disciplinare pentru unele categorii speciale de functionari.
Pentru comiterea abaterilor disciplinare, functionarilor publici ii pot fi aplicate
urmatoarele sanctiuni disciplinare: avertisment; mustrare; mustrare aspra; suspendarea
dreptului de a fi promovat in functie in decursul unui an; suspendarea dreptului de a fi
avansat in trepte de salarizare pe o perioada de la unu la doi ani; destituirea din functie.
Pe cind raspunderea civila a functionarilor publici rezulta atit din prevederile CRM
precum si din CCRM aceasta raspundere apare in urma prejudiciului cauzat printr-un act
administrativ ilegal sau nesolutionarea in termen legal a unei cereri de catre o autoritate
publica sau de catre o persoana cu functie de raspundere din cadrul ei. In cazul
raspunderii civile persoana fizica are dreptulsa ceara repararea prejudiciului moral pri
actiunile mentionate mai sus astfel autoritatea are obligatiunea de a repara prejudiciul
cauzat.
Astfel sanctiunile disciplinare se aplica in urma savirsirii abaterilor disciplinare, pe cind
sanctiunile civile are ca temei cauzarea unui prejudiciu persoanei terte de catre autoritatea
publica.
3.Estimati rolul raspunderii disciplinare si raspunderii civile a functionarilor
publici in coraport cu alte forme de raspundere juridica
Rolul raspunderii disciplinare si raspunderii civile a functionarilor publici este de crearea
conditiilor necesare de realizare a functiilor publice si de evaluare conflictelor si
comiterea abaterilor.

Tets 39.Raspunderea penala a functionarilor publici:


1.Definiti raspunderea penala a functionarilor publici
Raspunderea penala este cea mai severa forma de raspundere juridica aplicabila si
functionarilor publici pentru comiterea unei infractiuni prevazute de lege penala in
legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu
2.Determinati deosebirele dintre raspunderea penala si raspunderea
contraventionala a func. publici
Functionarii publici pot purta raspundere penala pentru urmatoarele componente de
infractiuni:
1)Coruperea pasiva; 2)coruperea activa; 3)traficul de influenta; 4)Abuzul de putere sau
abuzul de serviciu; 5)Excesul de putere sau depasirea atributiilor de serviciu;
6)Neglijenta in erviciu; 7) Falsul de acte publice. Pe cind raspunderea contraventionala a
functionarilor public apare in urmatorele cazuri:1)Folosirea intentionata a atributiilor
contrar obligatiilor de serviciu; 2)Depasirea vadita a atributiilor acordate prin lege;
3)Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor de serviciu.
Deosebirele dintre raspunderea penala si cea contraventionala consta in motivele pentru
care este ceruta raspunderea si o alta diferenta consta in aceea ca raspunderea penala este
cu mult mai aspra care include in sine prevatiunea de liberate pe cind raspunderea
contraventionala este cu mult mai blinda
3.Estimati rolul rasp. Penale a funct. Publici in coraport cu alte forme de
raspundere juridica
Test 40.Statutul administrativ-juridic al organizatiilor necomerciale:
1.Idetificati categoriile organizatiilor necomerciale
Organizatiile necomerciale se clasifica in urmatoarele categorii:1.Asociatii; 2.Fundatii si
3.Institutii. In general, organizatiile necomerciale sunt o categorie de p.j si, in temei,
devin subiecti ai dreptului administrativ din momentul inregistrarii de stat.
2.Determinati principalele drepturi, obligatii si responsabilitati cu caracter
administrativ ale organizatiilor necomerciale
Organizatiile necomerciale capata drepturi si obligatii de natura administrativa, incepind
de la inregistrarea(inregistrarea fiind in sine o obligatie cu caracter administrativ), pe
parcursul activitatii(cum ar fi prezentarea diferitelor rapoarte si dari de seama conform
legislatiei aferente activitatii autoritatilor administrative in diferite domenii) si
termininind cu incetare activitatii, care poate fi initiata (in caz de incalcare grava a
legii)de autoritatea publica competenta.
Organizatiile necomerciale sunt in drept sa desfasoare orice gen de activitate neinterzis
de lege, care tine de realizarea scopurilor prevazute de statut.
3.Estimati rolul organizatiilor necomerciale in ceea ce priveste perfectionarea
administratiei publice
Organizatiile necomerciale, fiind nucleu societatii civile au un rol determinat in
democratizarea si eficientizarea administratiei publice. Astfel ele se constituie si isi
desfasoara activitatea in scopul:*realzarii si apararii drepturilor civile, economice,
sociale, culturale si a altor drepturi si libertati legitime; *Ocrotirii sanatatii populatiei,
antrnarii acesteia in activitatea filantropica; *Desfasurarea activitatii de culturalizare a
populatiei; *Ocrotirii naturii, monumentelor de istorie si cultura; *Educatiei patriotice si
umanistice etc.

Test 41.Statutul administrativ-juridic al persoanelor juridice cu scop


lucrativ(comerciale), inclusiv al intreprinderilor
1.Identificati categoriile persoanelor juridice cu scop lucrativ(comerciale), inclusiv
intreprinderile, din punct de vedere al caracterului public sau privat
Conform legislatiei civile, in calitate de persoane juridice cu scop lucrativ
apar:1)Societatile comerciale(SNC; SC; SRL; SA); 2)Cooperativele; 3)Intreprinderile de
stat sau municipale
2.Determinati principalele drepturi, obligatii si responsabilitati cu carcater
administrativ ale persoanelor juridice cu scop lucrativ(comerciale), inclusiv
intreprinderile
Persoanele juridice cu scop lucrativ capata drepturi si obligatii de natura administrativa,
incepind cu momentul inregistrarii, pe parcursul aactivitatii, inclusiv pina la incetarea
activitatii. Pentru a desfasura anumite genuri de activitate, p.j. cu scop lucrativ trebuie sa
obtina licente, acte permisive acestea deasemenea, implica drepturi si obligatii
administrative, rezultate din raporturi administrative cu diferite autoritati publice.
3.Estimati rolul persoanelor juridice cu scop lucrativ(comerciale)in ceea ce priveste
perfectionarea administratiei publice
Persoanele juridice cu scop lucrativ ca subiecti ai dreptului administrativ prezinta diferite
raporturi si dari de seama organelor fiscale, financiare, statistice etc.
Concomitent, p.j cu scop lucrativ, activind intr-un anumit domeniu, influenteaza ridicarea
eficientei administratiei publice in domeniul respectiv, precum si democratizarea
administratie publice, intervenind cu diferite initiative, propuneri si, in general,
participind la procesul decizional.

Tets 42.Statutul administrativ-juridic al cetatenilor RM, cetatenilor straini si


apatrizilor:
1.Determinati drepturile, obligatiile si responsabilitatile cu carcater administrativ
ale cetatenilor RM, cetatenilor straini si al apatrizilor.
Cetatenii RM dispun de maximum de drepturi si obligatii cu caracter administrativ,
marea majoritate a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale prevazute in
CRM la o etapa sau alta de realizare, capata natura administrativa. Unele dintre ele au un
caracter administrativ din start, cum ar fi dr la invatatura, administrare, la petitionare, dr
persoanei vatamate de o autoritate publica, obligatia de a apara patria etc. Cit priveste
cetatenii strainii si apatrizii, ei benifeciaza de majoritatea drepturilor, libertatilor si
obligatilor prevazute pentru cetatenii RM, cu exceptiile prevazute de lege. Deci, cetatenii
straini si apatrizii nu pot fi desemnati in functii sau antrenati in activitati pentru care, in
conformitate cu legislatia in vigoare, se cere cetatenia RM. Cetatenii straini si apatrizii nu
benifeciaza de dreptul de a ocupa o functie in autoritatile publice si nici a participa la
sufragiu universal, nu pot satisface serviciul militar etc.
2.Comparati si evidentiati deosebirele in ceea ce priveste statutul administrativ-
juridic al cetatenilor RM in raport cu cel al cetatenilor straini si al apatrizilor
3.Apreciati gradul de perfectiune a legislatiei privind reglementarea statutului
administrativ- juridic al cetatenilor RM, cetatenilor straini si apatrizilor

Test 43.Notiunea si categoriile formelor de realizare a administratiei publice


1.Definiti si enumerati formele administratiei publice
Prin forma a adminisrtatiei publice se intelege o actiune exterioara a autoritatii publice,
efectuata in limtele competentei prevazute de lege sau conform legii, care genereaza
efecte fie cu caracter juridic, fie cu caracter juridic, fie cu caracter nejuridic.
In calitate de forme principale de realizare a administratiei publice, pot fi considerate
urmatoarele:1)emiterea actelor administrative normative si individuale; 2)Aplicarea
actelor normative, inclusiv administrative; 3)Forma de activitate contractuala sau
incheierea contractelor administrative; 4)Savirsirea unor actiuni cu caracter organizatoric;
5)Indeplinirea unor actiuni tehnico-organizatorice si a unor operatiuni material-tehnice
2.Clasificati formele administratiei publice
Formele administratiei publice pot fi clasificate in doua categorii:
1)Forme juridice de realizare a administratiei publice
Formele juridice totdeauna produc efecte juridice bine determinate si ele sunt numite
forme administrativ-juridice ale administratiei publice. Ele sunt forme ale administratiei
publice in sensul adevarat al cuvintului, adica forme de realizare a activitatii executive in
stat. La aceasta categorie se refera primele trei forme mentionate mai sus
2)Forme nejuridice de realizare a administratiei publice
Referitor la formele nejuridice de realizare a administratiei publice, se poate de mentionat
ca ele nu produc efecete juridice directe, desi in unele cazuri au importanta pentru
realizarea eficienta a formelor juridice. La aceasta categorie se atribuie ultimele doua
forme mentionate.
3.Formulati cele mai raspindite forme de realizare a administratiei publice
Emiterea sau adoptarea actelor administrative cu caracter normativ sau individual se
refera la principala forma de realizare a administratiei publice, avind in vedere faptul ca
autoritatile administrative pentru a organiza executarea si a executa in concret prevederile
legii emit un numar impunator de acte normative si individuale. Aplicarea actelor
normative, precum si a actelor normative administrative, adica savirsirea in temeiul lor a
unor actiuni ce produc efecte juridice, cum ar fi acordarea unor drepturi speciale,
infaptuirea unor actiuni de inregistrare de stat.

Test 44.Notiunea si insemnatatea juridica a actelor administrative:


1.Definiti actul administrativ si enumerati trasaturile lui carcateristice
Actul administrativ reprezinta manifestarea juridica unilaterala de vointa, cu caracter
normativ sau individual, din partea autoritatii publice in vederea organizarii executarii
sau executarii in concret a legii.
Trasaturile caracteristice:*Actul administrativ reprezinta o varianta juridica a deciziei cu
caracter administrativ; *Actul administrativ este emis sau adoptat, in principal, de catre
autoritatile publice; *Actul administrativ este , in general, o manifestare de vointa
unilaterala a autoritatii publice in care isi gaseste exprimare natura sa autoritara; *Actul
administrativ determina regula de conduita corespunzatoare in domeniul administratiei
publice; *Actul administrativ este emis sau adoptat in temeiul legii si pentru organizarea
sau executarea in concret a legii; *Actul administrativ, de regula, se emite sau se adopta
in forma de document juridic scris, dar uneori poate fi exprimat verbal etc.
2.Determinati rolul actelor administrative
Actele administrative de multe ori servesc in calitate de probe in instanta de judecata pe
diferite cauze administrative, civile, penale etc. De multe ori, pentru inchierea unor acte
sau desfasurarea unor activitatii in domeniul dreptului privat, este necesara aprobarea
unor acte administrative cu caracter permisiv sau constatator.
3.Formulati asemanarile si deosebirile dintre actul administrativ si alte acte juridice
Actele administrative se deosebesc de alte acte juridice, actele administrative se
deosebesc de cele legislative, in primul rind, prin forta juridica inferioara, adica ele
trebuie sa corespunda si sa nu depaseasca prevederile legii. Actele administrative se
deosebesc de actele autoritatilor judecatoresti prin aceea ca au, de regula, un caracter
pozitiv si mai rar un carcater jurisdictional, deoarece pentru autoritatile administrative
jurisdictia nu este prioritara, plus la acestea, actele administrative nu pot anula sau
modifica actele judecatoresti, pe cind ultimele au asa posibilitate. Spre deosebire de
actele juridice de drept privat, care, de regula, reprezinta manifestari de vointa bilaterale
sau multilaterale, actele administrative sunt manifestari unilaterale cu caracter autoritar.
Tets 45.Clasificarea actelor administrative
1.Relatati criteriile de clasificare ale actelor administrative
Criteriile de clasificare ale actelor administrative sunt: * Dupa continutul juridic; * Dupa
natura juridica; * Dupa ordinea de adoptare sau emitere; * Dupa modul de exprimare; *
Dupa actiunea in spatiu; *Dupa actiunea in timp; * Dupa categoria organului de la care
emana;* Dupa continutul efectelor juridice pe care le produc.
2.Clasificati actele administrative conform criteriilor stabilite
* Dupa continutul juridic:
a)acte administrative cu caracter normativ;
b)acte administrative cu caracter individual.
* Dupa natura juridica:
a)acte administrative de autoritate;
b)acte administrative jurisdictionale;
c)acte administrative de gestiune.
* Dupa ordinea de adoptare sau emitere:
a)acte administrative ale autoritatilor publice colegiale;
b)acte administrative ale autoritatilor publice individuale.
* Dupa modul de exprimare:
a)acte administrative scrise;
b)acte administrative verbale;
c)acte administrative exprimate prin anumite semne.
* Dupa actiunea in spatiu:
a)acte administrative ale autoritatilor publice centrale;
b)acte administrative ale autoritatilor publice locale.
*Dupa actiunea in timp:
a)Acte administrative aprobate pe un termen indefinit sau permanente;
b)Acte administrative pe un anumit termen sau temporare.
* Dupa categoria organului de la care emana:
a)acte emise de autoritatile administratiei publice;
b)acte emise de alte autoritati publice;
c)acte care emana de la alte peroane juridice sau fizice.
* Dupa continutul efectelor juridice pe care le produc:
a)acte administrative ce stabilesc drepturi si obligatii determinate
b)acte administrative ce confera un statut personal
3.Estimati importanta practica a clasificarii actelor administrative
Clasificarea actelor administrative are atit importanta teoretica, cit si practica, de ex: se
aplica o terminologie diferita referitor la modul de aprobare a actului administrativ, astfel
actele autoritatilor publice colegiale se adopta dupa deliberare, iar actele autoritatilor
publice individuale se emit in baza deciziei conducatorului autoritatii. Conform criteriilor
actiunii in timp si spatiu, se pot determina limitele de actiune a actului administrativ
concret.
Test 46.Cerintele inaintate fata de actele administrative
1.Determinati cerintele inaintate fata de actele administrative.
O conditie importanta legata de forta juridica si efectele actului administrativ tine de
corespunderea actului cerintelor stabilite de lege sau conform legii privind ordinea de
pregatire, adoptare(emitere) si punerea in aplicare, precum si a continutului actului
administrativ pentru a produce efecte juridice
2.Clasificati cerintele fata de actele administrative
Cerintele fata de actele administrative, conform prevederilor legislatiei si ale etapelor
evolutiei unui act administrativ, pot fi clasificate in urmatoarele categorii:
1)Cerinte privind ordinea de pregatire a proiectelor actelor administrative;
2)Cerinte privind ordinea de aprobare a actului administrativ si punerea lui in aplicare;
3)Cerinte privind continutul actului administrativ.
3.Formulati care ar fi cele mai importante cerinte fata de actele administrative
Dupa parerea mea cele mai importante cerinte fata de actele administrative ar trebui sa fie
cerintele privind continutul actului administrativ deoarece actul trebuie sa fie emis in
temeiul legii si nu trebuie sa contravina legii, actul trebuie sa fie emis de o autoritate
publica competenta, actul administrativ trebuie sa fie fundamentat, deoarece continutul
sau reprezinta, de regula, o manifestare unilaterala de vointa cu caracter imperativ a
autoritatii publice.

Test 47.Nevalabilitatea actelor administrative si consecintele ei


1.Definiti actele administrative nevalabile
In general, sunt considerate nevalabile acele acte administrative care sunt create, aprobate
si puse in aplicarea cu incalcarea cerintelor fata de aceste acte, in special modul de
aprobare si continutul lor juridic.
2.Determinati consecintele constatarii nevalabilitatii actului administrativ
Consecintele constatarii nevalabilitatii actului administrativ conform doctrinei
juridice(conceptia tripartita) actele administrative nevalabile pot fi lovite de nulitate
absoluta, nulitate relativa sau pot fi inexistente. Exista si conceptia bipartida conform
careia actele pot fi acte nule si anulabile. Astfel este cert ca actele lovite de nulitate
absoluta urmeaza a fi scoase din vigoare, inclusiv cu efect retroactiv
3.Apreciati gradul de perfectiune a legislatiei privind reglementarea nevalabilitatii
actelor administrative
Test 48.Notiunea metodelor de realizare a administratiei publice si corelatia dintre
ele
1.Identificati metodele administratiei publice
Metoda administratiei publice reprezinta un mijloc de influenta in scopul realizarii
sarcinilor puterii executive in cadrul statului. Deosebim urmatoarel metode ale
administratiei publice:
In dependenta de destinatia lor, metodele administratiei publice pot fi:
1)Metode de influenta administrativa. Au o exprimare si importanta autoritara si
reprezinta, de fapt, metodele administrativ-juridice in limitele carora se realizeaza
executarea legii sau puterea executiva. 2)Metode de organizare a activitatii aparatului
autoritatii publice. Au o importanta intrastructurala, adica in cadrul organului sau
organizatiei statale concrete.
In dependenta de procedeul de influenta asupra obiectului administrari se manifesta 2
metode:
1)Metoda convingerii.asigura transformarea benevola a vointei celor administrati
conform vointei guvernantilor 2)Metoda constringerii. Reprezinta mijlocul principal de
influenta asupra obiectului administrarii.
2.Determinati corelatia dintre metodele administratiei publice
Corelatia metodelor convingerii si contringerii in procesul administrarii trebuie sa fie
asigurat imbinarea optimala a convingerii si constringerii, trebuie de mentionat ca
imbinind convingerea cu constringerea administratia publica trebuie in primul rind sa se
bazeze pe metoda convingerii, plus la aceasta, convingerea apare deseori ca mijloc de
prevenire a incalcarilor de drept al abaterilor de la cerintele disciplinei de stat, iar
masurile de constringere cind totusi sunt necesare vor sustine, in aceste cazuri, de
majoritatea membrilor societatii.
3.Recomandati metode ale administratiei publice intr-o societate democratica
Dupa parerea mea metodele potrivite intr-o societate democratica ar fi pe primul plan
Convingerea si apoi Constringerea deoarece presupune aplicarea unor mijloace,
procedee, cum ar fi actiuni de lamurire, dezbateri, raspindirea experientei inaintate si
progresiste , masuri de propganda, stimulare etc. Insa in cazuri unde nu este luata in
atentie metoda convingerii este necesar de aplicat metoda constringerii astfel combinind
aceste doua metode este deajund ca sa se atinga eficienta maximala de influenta asupra
obiectului administrarii, adica membrilor societatii. Imbinarea corecta a convingerii si
contringerii serveste drept conditie primordiala de asigurare a eficientei activitatii
autoritatilor administrative
Test 49.Constringerea administrativa
1.Definiti constringerea administrativa si identificati trasaturile ei
Constringerea administrativa este o forma a constringerii statale si impreuna cu alte
forme de contringere juridica formeaza forta coercitiva a statului.
Trasaturile constringerii administrative: *Se efectueaza in baza n.j. de dr. Administrativ
in limitelefunctiilor de ocrotire a dreptului; *Se exercita, de regula, pe cale extrajudiciara,
adica in mod administrativ; *Se aplica cu scopul de a preveni, curma sau a pune capat
actiunilor ilegale, precum si sanctionarea persoanelor vinovate; * Se reduce la influenta
psihica, fizica, materiala si organizatorica asupra participantilor la raporturile
administrative; *Este insotita de aplicarea diferitelor limitari, pierderi ale anumitor
drepturi si libertati.
2.Clasificati masurile de constringere administrativa
Conform destinatiei lor sau in dependenta de prezenta sau lipsa faptei ilegale, masurile de
constringere administrativa pot fi clasificate in trei grupe: 1)Masuri de prevenire; 2)
masuri de stopare; 3)masuri de raspundere
3.Apreciati locul si rolul constringerii administrative ca forma a constringerii
statale(juridice)
Contringerea administrativa fiind o forma a constringerii statale are rolul ei este de a fi
aplicata ca un mijloc extrem de asigurare si ocrotire a ordinii de drept in domeniul
administratiei publice, daca indeplineste o functie de reprimire. In acelasi timp, masurile
de constringere admnistrativa in scopul ocrotirii ordinii de drept exercita si alt gen de
functii fiind aplicate nu numai in calitate de pedeapsa pentru incalcarile de drept, dar si
pentru preintimpinarea si curmarea lor

Test 50.Caracteristica generala a raspunderii juridice in dreptul administrativ:


1.Identificati formele de raspundere juridica in dreptul administrativ
Formele de raspundere juridica in dreptul administrativ sunt:
Raspundere contraventionala- prevede aplicarea sanctiunilor contraventionale de catre
autoritatea competenta sau instanta judecatoreasca fata de persoana fizica sau juridica
care a comis contraventia; Raspundere disciplinara- Are ca temei abaterea disciplinara,
adica neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu;
Raspundere materiala-are ca temei cauzarea unui prejudiciu material autoritatii publice
sau altei organizatii statale
2.Determinati temeiurile de aparitie a diferitor forme de raspundere juridica in
dreptul administrativ

3.Apreciati gradul de corespundere a opiniilor din doctrina cu prevederile legislatiei


privind raspunderea in dreptul administrativ
In literatura de specialitate, se mentioneaza ca raspunderea in dreptul administrativ se
manifesta in asa forme, cum ar fi raspunderea administrativ-disciplinara, raspunderea
administrativ-contraventionale si raspunderea administrativ-patrimoniala. Din punct de
vedere teoretic, aceasta clasificare poate fi acceptata, dar in contextul legislatiei statului
nostru, pentru a nu crea confuzii, am putea spune ca raspunderea in dr. Administrativ se
manifesta in urmatoare forme: raspunderea contraventionala, r. Disciplinara si r.
Materiala.
Test 51. Conceptul de procedura(proces) administrativa(a):
1.Definiti procedura(procesul) administrativ si determinati trasaturile lui
caracteristice;
Procedura adm. Poate fi definita, in sens larg, ca activitate de realizare a normelor
juridice administrative cu caracter material si in sens ingust, ca activitate de ocrotire a
ordinii de drept, savirsita de organele administrative.
2.Derminati corelatia dintre categoriile „proces administrativ” si „proces
contraventional”;

3.Apreciati tendintele legislatiei privind procesul contraventional;


Procesul contraventional este reglementat cel mai complet de catre normele cuprinse, in
temei, in Codul contraventional al RM, astfel, ordinea derularii procesului
contraventional este strict determinata in legislatie si, in particular, prevede chiar si
circumstantele care exclud procedura respectiva

Test 52.Notiunea si insemnatatea legalitatii si disciplinei in domeniul administratiei


publice
1.Definiti legalitatea si disciplina in domeniul administratiei publice;
Egalitate constituie o conditie obiectiva a eficacitatii administratiei publice.
Desciplina prevede executarea stricta a legilor si altor acte normative de catre toti
functionarii publici si, deasemenea, de catre persoanele din domeniul privat.
2.Determinati corelatia dintre legalitate si disciplina in domeniul administratiei
publice;
Corelatia dintre legalitate si disciplina in domeniul administratiei publice consta in faptul
ca Legalitatea si disciplina sunt categorii distincte, dar, in acelasi timp, ele sunt legate
reciproc. Astfel, legalitatea serveste ca baza sau nucleu al disciplinei, deoarece una din
principalele cerinte ale disciplinei este respectarea legilor si altor acte normative.
Legalitatea reprezinta si un mijloc de ocrotire a disciplinei, asa cum cerintele principale
ale disciplinei sunt oglindite in forma de norme, prevazute in acte normative. La rindul
sau, fara respectarea disciplinei nu este posibila nici legalitatea stricta. Adica disciplina
este un element important de garantare a legalitatii.
3.Decideti asupra compatibilitatii categoriei „legalitatea si disciplina” cu categoria
„oportnitate(necesitate)” in procesul activitatii administratiei publice
Intr-o strinsa legatura cu legalitatea si disciplina se afla si oportunitatea, aduca
corspunderea actiunilor autoritatilor administratiei publice si altor participanti la
activitatea de administrare a scopurilor si sarcinilor puse. Legile si alte acte normative,
punind in fata organelor administratiei publice anumite scopuri si sarcini, nu todeauna in
volum deplin determina actiunile si conditiile care trebuie infaptuite. Uneori autoritatile
publice li se pfera posibilitatea sa aleaga cele mai rationale cai si masuri de realizare a
sarcinilor puse in fata lor. Doar astfel oportunitatea poate sa aduca folos cetatenilor si
societatii, cu alte cuvinte, cind ea nu contravine legalitatii.
Test 53.Notiunea si sistemul mijloacelor de asigurare a legalitatii si disciplinei in
procesul administratiei publice:
1.Definiti si clasificati mijloacele de asigurare a legalitatii si disciplinei in cadrul
administratiei publice
In procesul activitatii de asigurare a legalitatii si disciplinei in domeniul administratiei
publice, autoritatile publice folosesc, in limtele legii, urmatoarele mijloace: controlul,
supravegherea administrativa si reclamarea .
Controlul se caracterizeaza prin faptul ca, de regula, are un caracter universal si se
exercita in toate domeniile administrarii. Acesta poate fi clasificat : Dupa momentul
efectuarii:*control prealabil; *controlul curent; *controlul ulterior. Dupa timpul
efectuarii:*Planificat *Inopiant;
Supravegherea administrativa reprezinta in esenta urmarirea permanenta sau sistematica
de catre autoritatile si persoanle cu functii de raspundere, imputernicite pentru aceasta a
eexecutarii normelor speciale care actioneaza in anumite domenii.
Reclamarea reprezinta realizarea de catre o persoana fizica sau organizatia nestatala a
dreptului lor de a-si inainta pretentiile fata de autoritatile si persoanele cu functii de
raspundere din cadrul administratiei publice.
2.Generalizati elementele sistemului mijloacelor de asigurare a legalitatii si
disciplinei in cadrul administratiei publice
Sistemul mijloacelor de asigurare a legalitatii si disciplinei in procesul administratiei
publice include urmatoarele elemente: supravegherea si reclamarea astfel deosebim:
-Controlul formatiunilor nestatale; -Petitiile cetatenilor si altor persoane fizice;
-Controlul exercitat de catre Parlament; - controlul exercitat de catre PRM, controlul
exercitat de Curtea Constitutionala; -controlul exercitat de curtea de conturi; -Controlul
exercitat de avocatii parlamentari; -Controlul administrativ;Controlul judecatoresc,
inclusiv contenciosul administrativ.
3.Formulati principalele cai de intarire a legalitatii si disciplinei in domeniul
administratiei publice
Pentru asigurarea unui nivel inalt de legalitate si disciplina in administratia publica , se
impune selectarea si promovarea functionarilor cu nivel de moralitate si profesionalism
suficient pentru satisfacerea necesitatilor si dezvoltarea continua a nivelului de viata a
cetatenilor RM, precum si dezvoltarea unor asa sarcini, cum ar fi:
1)Crearea unei atmosfere care asigura inevitabilitatea rasounderii in caz de incalcare a
legii, altor acte normative si disciplinei; 2)Neadmiterea si chiar profilaxia incalcarilor
aparute in procesul activitatii autoritatilor administrative; 3)Descoperirea operativa si la
timp, curmarea si inlaturarea cauzelor incalcarilor legalitatii si disciplinei ;4)Atragerea la
raspundere a persoanelor vinovate de incalcarea legalitatii si disciplinei, indiferent de
pozitia si functia ocupata; 5)Asigurarea trasparentei procesului de administrare, cu
supravegherea continua din partea mijloacelor de informare in masa si a societatii civile.
Test 54.Principiile controlului(supravegherii) in domeniul administratiei publice:
1.Identificati principiile controlului(suprevegherii) in domeniul administratiei
publice;
In calitate de principii ale controlului(supravegherii) in domeniul administratiei publice,
pot fi mentionate urmatoarele:1)Independenta ; 2)Obiectivitate si impartialitate; 3)
Legalitate si respectarea competentei stipulate de lege; 4)Efectuarea controlului in baza
evaluarii riscurilor; 5)Transparenta in limtele legii, inclusiv a actelor individuale si
normative emise de organul de control; 6)Efectuarea controlului in baza evaluarii
riscurilor; 7)Prezumtia respectarii legislatiei de catre persoana supusa controlului;
8)Neadmiterea aplicarii sanctiunilor care nu sunt stabilite de lege; 9)Tratarea dubiilor
aparute la aplicarea legislatiei in favoarea particularului; 10) Efectuarea cheltuielilor de
control din contul statului ; 11)Redarea, de regula, unui caracter consultativ controlului;
12)Evidenta tuturor actiunilor si actelor de control; 13)Neadmiterea afectarii activitatii
persoanei supuse controlului; 14)Universalitatea si caracterul sistematic al controlului;
15)Rationalitatea si rezultativitatea controlului etc.
2.Stabiliti importanta principiilor controlului (supravegherii) in domeniul
administratie publice;

3.Evaluati gradul de corespundere necesitatilor zilei a principiilor controlului


(supravegherii) in domeniul administratiei public

Test 55. Controlul cetatenilor(p.f) si a formatiunilor nestatale in domeniul


administratiei publice:
1.Determinati rolul petitiilor cetatenilor(p.f.) in asigurarea legalitatii si disciplinei in
domeniul administratiei publice
Rolul petitiilor cetatenilor in asigurarea legalitatii si disciplinei in domeniul administratiei
publice au o deosebita importanta pentru intarirea legalitatii, disciplinei si perfectionarea
activitatii autoritatilor publice, deoarece aceste autoritati sunt obligate prin lege sa
reactioneze la aceste petitii si sa inlature incalcarile si obstacolele in realizarea drepturilor
si intereselor legitime ale cetatenilor si altor persoane fizice.
2.Determinati modalitatile de control din partea formatiunilor nestatale in domeniul
administratie publice
Modalitatile de control din partea formatiunilor nestatale in domeniul administratie
publice sunt:
1)Activitatea sindicatelor si patronatelor, care trebuie sa asigure un echilibru real intre
interesele angajatilor si angajatorilor; 2)Ocrotirea drepturilor si intereseor legitime ale
membrilor formatiunilor obstesti si cetatenilor; 3)Activitatea mijloacelor de informare in
masa inclusiv in domeniul informarii populatiei despre neajunsurile in activitatea
administratiei publice; 4)Un control specific asupra activitatii diferitelor autoritati
administrative se exercita prin intermediul agentilor economice si altor strcuri private,
mai ales in domeniile ce tin de activitatea nemijlocita a acestora , aceasta avind efect
asupra imbunatatirii atit a legislatiei, cit si perfectionarea activitatii autoritatilor
respective; 5)Crearea grupurilor de initiativa pentru solutionarea diferitelor probleme ce
se refera la interesele anumitor asociatii si grupuri de persoane
Test 56.Controlul exercitat de catre Parlament si PRM in domeniul administratiei
publice:
1.Identificati modalitatile de control ale Parlamentului in domeniul administratie
publice
Putem vorbi despre urmatoarele modalitatile de control ale Parlamentului in domeniul
administratie publice: 1)Intrebarile sau interpelarile adresate de deputati ca un mijloc
destul de eficient de control al administratiei publice; 2)Activitatea comisiilor
parlamentare permanente sau speciale in diferite domenii, care pot audia persoanele
oficiale si solicitarile carora trebuie indeplinite de autoritatile administrative; 3)
Sedintele Parlamentului, in plenul carora se asculta darile de seama si rapoartele
conducatorilor autoritatilor administratiei publice si se iau decizii pe marginea acestora.
2.Stabiliti esenta controlului PRM in domeniul administratiei publice
PRM ca sef al statului, seasemenea, are unele functii de control asupra executivului
exprimat prin administratia publica, astfel conform prevederilor din Constitutia RM,
PRM suspenda actele Guvernului, ce contravin legislatiei, pina la adoptarea hotaririi
Curtii Constitutionale, pe linga aceasta PRM participa la numirea Guvernului , precum si
la numirea si eliberarea din functie a unor membri ai Guvernului in parte.
3.Decideti asupra rolului controlului Parlamentului, in raport cu controlul PRM, in
domeniul administratiei publice

Test 57.Controlul exercitat de catre Curtea Contitutionala, Curtea de Conturi si


avocatii parlamentari in domeniul administratiei publice:
1.Descrieti specificul controlului Curtii Constitutionala si al avocatilor
parlamentari;
Curtea Constitutioanala exercita, la sesizare, controlul constitutionalitatii decretelor
PRM, a hotaririlor si ordonantelor Guvernului. Conform practicii stabilite de Curtea
Constitutionala, ea exercita, de regula, controlul actelor PRM si Guvernului doar cu
caracter normativ, insa actele emise de Parlament , PRM si Guvern referitoare la
persoanele ofciale exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pentru
durata mandatului atribuit, pot face obiect al controlului constitutionalitatii sub aspectul
formei si procedurii de adoptare.
Institutia avocatului parlamentar este menita sa asigure garantarea respectarii drepturilor
si libertatilor constitutionale ale omului de catre autoritatile publice centrale si locale,
institutii, organizatii si intreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociatiile obstesti
si persoanele cu functii de raspundere de toate nivelurile. Avocatii parlamentari
contribuie la apararea drepturilor omuluiprin prevenirea incalcarii acestora si repunerea
in drepturia omului, contribuie la perfectionarea legislatiei ce tine de domeniul apararii
drepturilor omului si instruirea juridica a populatiei.
2.Determinati obiectul controlului Curtii de Conturi;
Obiectul controlului Curtii de Conturi este:
1)Evaluarea regularitatii, legalitatii, conformitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii
gestionarii resurselor financiare publice si a patrimoniului public; 2)Promovarea
standardelor, recunoscute international, privind trasparenta si responsabilitatea in
domeniul managementului finantelor publice; 3)Asigurarea trasparentei prin informarea
autoritatilor publice responsabile si publicului despre planurile sale strategice si anuale,
despre constatarile si recomandarile sale 4)Certificarea persoanelor cu atributii de audit
public.
3.Estimati rolul Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si al avocatilor
parlamentari in asigurarea legalitatii si disciplinei in domeniul administratiei
publice;

test 58. Controlul(supravegherea) administrativ(a):


1.Identificati controlul(supravegherea) administrativ(a)
Controlul (supravegherea) administrativa se refera la controlul intern in cadrul
administratiei publice si ar fi o forma deosebita de importanta de autoreglare a regimului
de legalitate si disciplina in administratia publica.
2.Clasificati controlul(supravegherea) administrativa(a)
Controlul (supravegherea) administrativa poate fi clasificata in urmatoarele categorii:
1)Controlul general; 2)Controlul departamental; 3)Supravegherea administrativa;
Controlul general .tine de activitatea autoritatilor administrative care au competenta
generala, cum ar fi controlul exercitat de Guvern sau de consiliile locale sau raionale;
Controlul departamental. este exercitat de catre organele administratiei publice centrale
de specilalitate referitor la structurile subordonate lor, adica respectarea si executarea
legilor si altor acte normative de catre autoritatile, institutiile, intreprinderile si
organizatiile subordonate lor. Supravegherea administrativa. Consta in verificarea
executarii diferitelor norme speciale, reguli obligatorii consfintite in legi sau alte acte
normative, care actioneaza in anumite domenii ale vietii sociale.
3.Estimati rolul controlului(supravegherii) administrativ(e) in asigurarea legalitatii
si aficientei administratiei publice.

Test 59.Caracteristica generala a controlului judecatoresc, inclusiv al organelor


procuraturii, in domeniul administratiei publice:
1.Identificati modalitatile de influenta ale instantelor judecatoresti (in procesul
examenarii cauzelor penale, contraventionale, de contencios administratv) asupra
activitatii administratiei publice.
Modalitatile de influenta ale instantelor judecatoresti (in procesul examenarii cauzelor
penale, contraventionale, de contencios administratv) asupra activitatii administratiei
publice cansta in faptul ca instanta de judecata, constatind in procesul de judecata fapte
de incalcare a legalitatii si a drepturilor omului, emite, o data cu hotarirea, si o incheiere
interlocutorie, prin care aceste fapte se aduc la cunostinta procurorului si, dupa caz,
persoanei cu functie de raspundere responsabile. In decursul a 30 de zile, persoana cu
functii de raspundere sesizata informeaza instanta de judecata despre masurile intreprinse
de ea.
2.Determinati esenta controlului organelor procuraturii in domeniul administratiei
publice.
In conformitatea cu cap. IX din CRM, procuratura este atribuita la autoritatea
judecatoreasca, astfel examinarea rolului acesteia in asigurarea legalitatii si disciplinei
odata cu instantele judecatoresti. Procuratura are asa atributii cum ar fi:In numele
societatii si interes public, asigura aplicarea legii, apara ordinea de drept, drepturile si
libertatile cetateannului; Conduce si exercita urmarirea penala; Reprezinta invinuirea in
instanta de judecata; Implementeaza politica penala a statului; exercita controlul
legalitatii in Fortele Armate; Exercita controlul asupra executarii hotaririlor judecatoresti
in cauzele penale etc.
3.Apreciati gradul de eficienta a controlului judecatoresc in domeniul administratiei
publice.

Test 60. Notiunea de contencios administrativ.


1.Definiti contenciosul administrativ;
Prin contencios administrativ se intelege o institutiei juriidca ce cuprinde activitatea de
solutionare de catre autoritatile competente , si in special instantele de contencios
administrativ, a litigilor juridice generat fie de un act administrativ, fie de nesolutionarea
in termenul legal a litigiilor juridice generat fie de un act administrativ, fie de
nesolutionarea in termenul legal a unei cereri privind recunoasterea unui drept recunoscut
de lege, in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica sau un functionar al
acestei autoritati ca purtatori de putere publica.
2.Determinati categoriile de contencios administrativ;
In dependenta de competenta instantei de contencios administrativ, deosebim urmatoarele
categorii de contencios administrativ: 1)Contenciosul admnistrativ in anulare;
2)Contenciosul administrativ de plina jurisdictie; 3) Contenciosul administrativ obiectiv;
4) Contenciosul administrativ subiectiv
3.Formulati caracteristicile principale ale contenciosului administrativ in statul
nostru;

Test 61. Partile si obiectul actiunii in contenciosul administrativ:


1.Identificati partile in litigiul de contencios administrativ;
Partile in litigiile de contencios administrativ sunt reclamatii, care trebuie sa fie subiecti
cu drept de sesizare in contenciosul administrativ, si paritii, adica autoritatile publice si
persoanele asimilate acestora. Conform legii contenciosului administrativ subiecti cu
drept de sesizare in contenciosul administrativ sunt: 1) persoana fizica, inclusiv
functionarii publici, militarul, persoana cu statut militar, care se considera vatamata intr-
un drept al sau; 2) Persoana juridica, care se considera vatamata intr-un drept al sau
printr-un act administrativ; 3 )Guvernul, Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al
Cancelariei de Stat, presedintele raionului si primarului – in conditiile Legii privind
administratia publica locala;4) Procurorul care, in conditiile Codului de procedura civila,
ataca actele emise de autoritatile publice; 5) Avocatul parlamentar, care, la sesizarea
persoanei vatamate intr-un drept al sau, ataca actele administrative;6)Comisia Nationala
de Integritate; 7 )Instantele de drept comun si cele specializate, in cazul ridicarii exceptiei
de ilegalitate; 8) Alte persoane, in conformitate cu legislatia in vigoare.
2.Determinati obiectul actiunii in contenciosul administrativ;
Obiectul actiunii in contenciosul il constituie actele administrative, cu caracter normativ
si individual, prin care este vatamat un drept recunoscut de lege al unei persoane,
inclusiv al unui tert, emise de autoritatile publice si organizatiile asimilate acestora in
sensul legii contenciosului administrativ. Astfel, obiect al actiunii in contenciosul
administrativ poate fi si nesolutionarea in termen legal a unei cerei referitoare la un drept
recunoscut de lege
3.Apreciati legislatia referitor la actele exceptate de la controlul in contenciosul
administrativ;

Test 62. Competenta jurisdictionala si procedura in contenciosul administrativ:


1.Descrieti competenta jurisdictionala in contenciosul administrativ.
Competenta jurisdictionala se refera la competenta de judecata a actiunilor in
contenciosul administrativ de catre judecatorii, curtii de apel si Curtea Suprema de
Justitie. Competenta jurisdictionala este prevazuta de Legea contenciosului administrativ
si codul de procedura civila. Pentru judecarea actiunilor de contencios administrativ, la
curtile de apel si la Curte Suprema de Justitie se instituie colegii colegii specializate. In
curtile de apel unde nu pot fi instituite colegii de contencios administrativ, actiunile in
contenciosul administrativ sunt judecate de complete de judecata sau de judecatori
desemnati de presedintele instantei respective. In judecatorii, actiunile in contenciosul
administrativ sunt judecate de judecatori desemnati de presedintele instantei respective.
2.Determinati etapele procedurii in contenciosul administrativ;
Procedura in contenciosul administrativ poate fi divizate in mai multe etape cum ar fi:
1)Examinarea prealabila a cazului; 2)Adresarea si examinarea cazului in instanta de
contencios administrativ; 3)Emiterea hotaririi asupra cazului de catre instanta de
contencios administrativ; 4) Calea de atac sau recursul; 5)Executarea hotaririi
3.Evaluati gradul de perfectiune a legislatiei privind competenta jurisdictionala si
procedura in contenciosul administrativ,