Sunteți pe pagina 1din 38

Către,

M.M.S.S.- D.M.S.S

Prin prezenta vă înaintăm prezentul Contract Colectiv de Muncă semnat între


Patronat şi angajaţii firmei S.C. ………………………….. S.R.L. pentru verificare şi
înregistrare.

Conducerea,

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 1


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
AL S.C. …………………………S.R.L. IAŞI
2003-2004

Art.1 In temeiul dispoziţiilor Legii nr. 130/1996 modificată a intervenit următorul


contract colectiv de muncă între patronatul S.C. …………………….. S.R.L. Iaşi,
reprezentat prin ………………………………………………., pe de o parte şi salariaţii
acestei societăţi, reprezentaţi prin ………………………………………………………… pe
de altă parte.
Temeiul legal al reprezentării patronatului la negociere îl constitue statutul S.C.
…………………………… S.R.L., iar al reprezentării la negociere al salariaţilor îl
constituie rezultatul alegerilor desfăşurate în societate la data de …………….

Art.2 Prezentul Contract Colectiv de Muncă este negociat de către părţile


contractante pe baza prevederilor legale în viguare având ca drept suport Contractul
Colectiv de Muncă la nivel naţional nr.53518/10.5.2000

Art.3 Pentru simplificarea textului, cele două părţi semnatare ale prezentului
contract convin asupra următorilor termeni generici şi abrevieri:
• Administrator – ’’ PATRONAT ’’ ;
• reprezentanţi ai salariaţilor desemnaţi prin alegeri, conform art.20 din Legea nr.
130/1996 şi în forma de organizare convenită prin acest contract, se vor regăsi sub
termenul generic de “REPREZENTANŢI”;
• angajaţi ai S.C. …………………………………. S.R.L. beneficiari conform legii şi
prevederilor din prezentul Contract Colectiv de Muncă, de efectul produs de acest
contract se vor regăsi în text sub termenul generic de “SALARIAŢI”;
• Contract Colectiv de Muncă – CCM;
• Contract Individual de Muncă – CIM;
• Contract Colectiv de Muncă la Nivel Naţional – CCMUN;
• Părţile semnatare, aşa cum au fost definite în art.1, se regăsesc în text sub termenul
generic de “PĂRŢI CONTRACTANTE” uneori “PĂRŢI”.

Art.4 Pentru realizarea obiectului de activitate se obligă să respecte în litera şi spiritul


prevederilor Constituţiei României şi ale actelor normative în viguare.
PĂRŢILE CONTRACTANTE recunosc pentru toţi salariaţii S.C.
…………………………. S.R.L. valabilitatea neîngrădită a tuturor drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 2


CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.5 PĂRŢILE CONTRACTANTE pe deplin legale şi libere în negocierea clauzelor


CCM se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
PĂRŢILE CONTRACTANTE răspund fiecare pentru culpa proprie privind încălcarea
acestor clauze, conform legii şi înţelegerilor convenite prin acest CCM.

Art.6 Prevederile CCM produc efecte pentru toţi ANGAJAŢII, indiferent de data
angajării lor în unitate.

Art.7 Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consensul, clauza se


interpretează conform regulilor de drept comun, iar dacă şi după aceasta există îndoială
se interpretează în favoarea SALARIAŢILOR.

Art.8 Prevederile prezentului CCM reglementează la nivelul S.C. ……………………..


S.R.L.: încheierea, executarea, modificarea, respectarea şi încetarea CIM; funcţiile şi
condiţiile de angajare pe funcţii; condiţiile de muncă şi drepturile salariale ale
personalului angajat, măsurile de protecţie socială ale acestuia, măsurile de igienă şi
protecţie a muncii, drepturile şi obligaţiile PĂRŢILOR CONTRACTANTE, drepturile
profesionale, raporturile dintre părţi şi formele de colaborare pentru prevenirea litigiilor şi
conflictelor de muncă.
Nici un fel de norme şi hotărâri interne nu pot conţine prevederi care să
contravină întelegerilor convenite prin prezentul CCM.
PĂRŢILE CONTRACTANTE nu pot crea instrumente de lucru care ar putea
funcţiona în paralel sau s-ar putea substitui instrumentelor de lucru şi colaborare între
PĂRŢI, create prin CCM, cu excepţia celor care, potrivit legii, intră în atribuţiile
PATRONATULUI.

CAPITOLUL II. ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI


ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ.

Art.9 Prezentul CCM se încheie pe o durată de un an, cu posibilitatea de


prelungire, intrând în viguare de la data înregistrării acestuia.
Dacă contractul nu este denunţat de una din părtţi cu minimum 60 de zile înainte
de data expirării sau dacă nici una din părţi nu are iniţiativa renegocierii lui, contractul se
prelungeşte automat pe o perioadă de un an.

Art.10 Clauzele prezentului CCM pot fi modificate pe parcursul executării lui de

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 3


câte ori convin părţile semnatare, in conditiile legii.
Modificările aduse CCM se comunică în scris organului care le păstrează şi devin
aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.

Art.11 CCM încetează în conformitate cu prevederile legislaţiei în viguare:


• la termen;
• la data dizolvări, lichidării, comasării sau constatării falimentului societăţii;
• prin acordul părţilor.

Art.12 Aplicarea CCM poate fi suspendată prin acordul de voinţă al PĂRŢILOR.

Art.13 Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului


CCM, părţile convin să constituie COMISIA PARITARĂ PATRONAT-SALARIAŢI, care
este împuternicită să interpreteze în aplicare prevederile prezentului CCM, în funcţie de
condiţiile concrete, la solicitarea uneia din părţi (anexa1)
În cazul în care COMISIA PARITARĂ nu va putea soluţiona problemele ce apar,
SALARIAŢII au dreptul de a se adresa organelor competente în conformitate cu
prevederile Legii nr. 168/1999.

CAPITOLUL III. ANGAJAREA

1. CONDIŢIILE ANGAJĂRII

Art.14 Angajările în S.C. ……………………………… S.R.L. sunt făcute de


PATRONAT, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul contract, fiind subordonate
următoarele criterii:
• pregătire şi competenţă profesională;
• stare de sănătate adecvată muncii care va trebui prestată;
• vârsta minimă la data încheierii CCM.
S.C. …………………………………………….. S.R.L. asigură şanse egale tuturor celor
care doresc să se angajeze indiferent de sex, origine etnică, rasă sau religie.

Art.15 Salariaţii care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare pot solicita


prelungirea activităţii conform legii.

Art.16 Patronatul angajează pe posturi personal în conformitate cu nomenclatorul


de funcţii din acest CCM, în raport cu necesităţile impuse de volumul activităţii
desfăşurate de S.C. ……………………………. S.R.L., de specificul obiectului de
activitate prevăzut în statutul de funcţionare, urmărind cu atenţie ocuparea permanentă

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 4


a forţei de muncă angajate.

Art.17 Angajările în S.C. ……………………………………….. S.R.L. pot fi :


• pe o perioadă nederminată
• pe o perioadă determinată.
Patronatul poate încheia, în funcţie de volumul activităţilor preconizate a fi desfăşurate
în anumite perioade de timp, CIM temporare, cu norma întreagă sau fracţiune de normă.

Art.18 Salariaţii încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă beneficiază de toate


drepturile ce decurg din prezentul CCM de care beneficiază SALARIAŢII cu program
normal de lucru, aceste drepturi, acordându-se proporţional cu timpul lucrat.
La cerere, SALARIAŢII prevăzuţi la aliniatul precedent pot fi încadraţi cu program
normal de lucru, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor
posturi.

Art.19 Ocuparea oricărui post vacant sau nou creat se face numai prin concurs,
persoanele reuşite la concurs vor fi angajate cu termen de probă de până la 6 luni.
Durata perioadei de probă este stabilită prin CIM. La expirarea perioadei de
probă, salariatul poate fi angajat pe o perioadă nedeterminată numai dacă
PATRONATUL apreciază ca acesta corespunde cerinţelor postului.
Angajarea pe o perioadă nedeterminată se face cu data începerii perioadei de
probă. Angajările pe o perioadă determinată se fac în condiţiile stabilite de PATRONAT.
Concursurile sunt publice şi sunt anunţate prin afişaj, sau după caz, prin mijloace
de informare în masă, cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea lor.

Art.20 Personalul din S.C. ……………………………………… S.R.L. nu poate face


parte din conducerea altor societăţi comerciale cu acelaşi profil şi nici nu poate cumula
funcţii de execuţie în cadrul acestora.
SALARIAŢII prevăzuţi la aliniatul 1 pot colabora la alte societăţi numai cu acordul
PATRONATULUI.
Nerespectarea dispoziţiilor acestui articol se sancţionează conform legii cu
desfacerea disciplinara a CIM sau dupa caz, cu destituirea din functi.
Dacă prin nerespectarea dispoziţiilor aliniatului 1-2 s-a cauzat o pagubă S.C.
……………………………………. S.R.L., salariatul vinovat va fi obligat la repararea
acesteia potrivit legii.
Nu pot fi SALARIAŢI ai S.C. ……………………………….. S.R.L. persoane care
patronează sau sunt acţionari la societăţi comerciale al căror obiect de activitate
concurează obiectul de activitate dezvoltat de S.C. ………………………………… S.R.L.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 5


2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art.21 În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor SALARIAŢILOR


angajarea în muncă se realizează prin încheierea unui CIM între acesta şi PATRONAT.
CIM individualizează prevederile generale ale CCM ŞI detaliază anumite clauze.
CIM cuprinde datele şi clauzele prevăzute în modelul anexat, model care face parte
integrantă din prezentul CCM (anexa2). CIM nu poate conţine clauze care contravin
prezentului CCM.
Obligaţiile contractuale ale SALARIAŢILOR faţă de PATRONAT sunt precizate
riguros în FIŞA POSTULUI, conform modelului (anexa3).
CIM se întocmeşte în dublu exemplar, fiecare dintre părţi păstrând unul.

Art.22 Prevederile CIM nu poate fi modificate decât cu acordul părţilor semnatare


prin respectarea prezentului CCM şi a procedurii de negociere între părţile semnatare.
Refuzul nejustificat al salariatului de a nu accepta o modificare a clauzelor CIM cu
privire la felul muncii sau drepturile salariale dă dreptul celul care angajează de
aproceda la o desfacere unilaterală a CIM pentru acest lucru.
Aprecierea asupra refuzului nejustificat invocat de către salariat se face de către
PATRONAT.

Art.23 Modificările drepturilor salariale , ca efect al unor compensaţii sau indexări,


modificări care se fac în cuantumuri prestabile, trebuie aduse la cunoştinţă
SALARIATULUI şi se consemnează ca atare în carnetul de muncă. Orice schimbări
privind drepturile salariale, impun procedura de negociere a CIM.

Art. 24 CIM poate fi desfăcut din iniţiativa SALARIATULUI prin demisie cu


obligaţia acestuia de a anunţa în scris PATRONATUL, cu cel puţin 15 zile lucrătoare
înainte de data încetării contractului.
CIM poate fi desfăcut din iniţiativa PATRONATULUI. în următoarele cazuri:
a) unitatea îşi reduce activitatea;
b) unitatea îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării;
c) unitatea îşi încetează activitatea;
d) unitatea se mută în altă localitate;
e) salariatul nu mai corespunde postului pe care îl ocupă;
f) reintegrare a persoanei care a deţinut postul anterior;
g) pensionarea salariatului;
h) comiterea de abateri disciplinare;
i) arestarea salariatului mai mult de 60 zile;
j) salariatul a fost condamnat pentru infracţiuni în legătură cu munca sa, dacă prin

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 6


condamnare a devenit necorespunzător postului pe care îl ocupă.
k) salariatului I s-a interzis de către instanţă penală exercitarea profesiei temporar sau
definitiv;
l) incompatibilitate prevăzută în mod expres de lege.

Art.25 În cazul în care PATRONATUL este în situaţia de a opera reduceri de


personal ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a reorganizării, PĂRŢILE
convin următoarele:
a) PATRONATUL va anunţa SALARIAŢII cu privire la numărul şi selectarea posturilor
ce urmează a fi reduse;
b) Şefii punctelor de lucru vor întocmi tabele nominale cu salariaţii propuşi pentru
desfacerea CIM ca urmare a reducerii de activitate, sau pentru redistribuire când
este posibil.
În cazul restângerii activităţii, măsurile de concediere vor avea în vedere:
a) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii,
precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
b) contractele de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la
cererea lor;
c) contractele de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la
cererea lunităţii;
d) competenţă profesională;
e) îndeplinirea obligaţiilor profesională.

Art.26 Desfacerea CIM a salariului pentru motive neimputabile lor, PATRONATUL va


comunica în scris, în termen de 15 zile lucrătoare înainte de data desfacerii.
PATRONATUL se obligă de a păstra carnetele de muncă şi de a face menţiunile
în acestea cu rezultatele negociere ce sunt impuse în CIM.

CAPITOLUL IV. ACTIVITATEA

1. ORGANIZAREA

Art.27 Organizarea activităţii în S.C. …………………………………… S.R.L.


privind repartizarea SALARIAŢILOR pe locuri muncă, precizarea atribuţiilor şi
răspunderilor, elaborarea de norme fundamentale din punct de vedere al eficenţei
economice, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor
de serviciu de către SALARIAŢII, sunt atribute de competenţa exclusivă a
PATRONATULUI care angajează şi se exercită prin personalul desemnat în acest scop.
Răspunderile privind buna şi eficienta funcţionare a societăţii revin în exclusivitate

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 7


PATRONATULUI.

Art.28 PATRONATUL asigură condiţiile tehnico-materiale corespunzătoare pentru


toţi SALARIAŢII, astfel ca activitatea profesională şi de producţie să se desfăşoare la
nivelul unor parametri optimi de calitate şi competitivitate, conform strategiei stabilite şi
subordonată statutului societăţii.

Art.29 Programul de activitate este întocmit de PATRONAT şi trebuie să cuprindă


o perioadă de cel puţin o săptămână calendaristică, fiind adus la cunoştinţa
SALARIAŢILOR cu cel puţin 48 de ore înainte.
Aducerea la cunoştinţă se face prin afişare în locuri vizibile şi cunoscute de către
SALARIAŢI, cu excepţia situaţiilor deosebite când aducerea la cunoştinţa se face în timp
util.
În programul de activitate astfel planificat, trebuie precizate zilele libere acordate
SALARIATULUI.

Art.30 PATRONATUL are obligaţia de a folosi toate posibilităţile organizatorice


pentru acordarea timpului normal de odihnă SALARIATULUI care are obligaţia de a se
conforma programului de activitate stabilit de PATRONAT, inclusiv programul de
recuperare pentru munca prestată suplimentar, conform CCM.
PATRONATUL este obligat să organizeze activitatea personalului angajat,
asigurându-I condiţiile de muncă necesare pentru a nu fi afectată securitatea fizică a
cestuia sau starea de sănătate, precum şi necesarul tehnico-material pentru ca
SALARIAŢII să se poată achita de sarcinile ce le revin.
PATRONATUL este obligat să întreprindă măsuri de pază şi protecţie pentru
aparatura tehnică şi alte bunuri din dotarea societăţii, neîndeplinirea acestei obligaţii
exonerează de obligaţii SALARIATUL, cu excepţia cazurilor în care se dovedeşte
nevinovăţia proprie a acestuia.

Art.31 PATRONATUL va elabora Normativele de Muncă şi Personal, precum şi


Regulamentul de Ordine Interioară, asigurându-se astfel de folosirea integrală a timpului
de muncă şi un ritm de muncă normal.

Art.32 Trecerea temporară pe alte funcţii, exercitarea unei funcţii suplimentare


sau executarea parţială a altor activităţi, dacă nu sunt prevăzute în fişa postului,
constituie modificări ale CIM şi devin obiectul unor renegocieri ale acestuia în condiţiile
CCM.

Art.33 SALARIATUL, de regulă nu poate fi obligat să presteze munca peste

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 8


programul său normal zilnic de lucru, cu acordul SALARIATULUI numărul de ore
consecutive nu poate fi mai mare de 12.

Art.34 SALARIATUL nu este răspunzător pentru neîndeplinirea unor sarcini de


serviciu ca urmare a unor deficienţe organizatorice şi nici când acesta s-ar datora unor
factori independent de voinţa şi probaţi ca atare.

Art.35 PATRONATUL poate pretinde SALARIATULUI să desfăşoare alte activităţi


decât cele prevăzute în fişa postului.

Art.36 Personalul afectat prin anularea unor activităţi planificate în ziua respectivă
rămâne la dispoziţia PATRONATULUI pe toată durata programului normal de lucru
conform fişei postului, fară a-I fi afectate drepturile salariale. Recuperarea timpului
suplimentar de muncă, de regulă, se face cu acordul SALARIATULUI.

2. TIMPUL NORMAL DE LUCRU

Art.37 În S.C. …………………………………………… S.R.L. activitatea se


desfăşoară în flux cotinuu pe tot parcursul săptămânii.
Durata progamului normal de lucru este în general de 8 ore pe zi şi 40 ore pe
săptămână, care se realizează în săptămâna de lucru de 5 zile. Înregistrarea timpului
efectiv lucrat se face la sfârşitul lunii.
PATRONATUL, atunci când se va impune va practica un regim de lucru fară
sâmbătă liberă (48 ore pe săptămână) iar depăşirea duratei normale a timpului de lucru
se va plăti în conformitate cu prevederile art.120 CM:
• 75% din salariul de bază pentru primele 2 ore de depăşire a duratei normale a zilei
de lucru
• 100% pentru ceea ce depăşeşte primele 2 ore şi pentru munca prestată în zilele de
repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală.

Art.38 Zilele declarate nelucrătoare sunt cele prevăzute de lege:


a) zilele de repaos săptămânal sămbătă şi duminica
b) zilele de sărbători legale şi religioase:
• 1 şi 2 Ianuarie –Anul Nou
• 1 Mai -Ziua Muncii
• 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
• Cele 3 Zile de Paşti
• 25 şi 26 Decembrie – Crăciunul
Dacă situaţia şi necesităţile o impun, PATRONATUL poate stabili orice program

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 9


de lucru lunar, care să asigure numărul legal de zile libere lunar.
Modificarea programului de lucru stabilit de către PATRONAT respectiv
schimbarea turelor între salariaţi fără aprobarea acestuia constituie abatere disciplinară
şi se sancţionează disciplinar până la desfacerea CIM
În timpul de lucru se pot acorda de către seful direct învoiri de maximum 4 ore/zi
de lucru efectiv. Învoirile acordate în cursul unei luni nu pot depăşi 16 ore.

Art.39 Timpul de lucru suplimentar este timpul prestat peste programul normal de
lucru lunar şi se înregistrează la sfârşitul lunii în care a fost prestat.
Nu se pot pretinde şi acorda compensarea în avans a unui eventual timp de
muncă suplimentar.

Art.40 Programul normal de lucru poate fi acoperit de salariat astfel:


• program fix;
• program ture (schimburi);
• program variabil
Programul fix este programul normal de lucru acoperit de SALARIAT în mod regulat
între aceleaşi ore, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii.
Programul în ture este programul normal de lucru acoperit de SALARIAT prin
prezenţa sa la serviciu în perioade de timp ordonate, echivalente ca durată cu
programul său normal de lucru, între ore care se schimbă după o schemă prestabilită.

Art.41 Activitatea care se desfăşoară între orele 21:00 (22:00) şi 7:00 (8:00)
dimineaţa este timp de lucru prestat în timpul nopţii. Fracţiunea de oră prestată în timpul
nopţii se consideră oră întregă.

Art.42 În contextul prezentului CCM, PĂRŢILE CONTRACTANTE convin asupra


următoarelor înterpretări:
• ziua începe la ora 0:00;
• săptămâna începe în ziua de luni.

Art. 43 Dacă SALARIATUL îşi începe activitatea în zi declarată nelucrătoare, sau


invers, ea este considerată ca prestată ziua în care s-a desfăşurat cel puţin jumătate din
programul normal de lucru. Aceste drepturi se acordă şi SALARIAŢILOR care lucreză în
sistem de tură.

Art.44 Activitatea desfăşurată în afara localităţii în care îşi are sediul S.C.
……………………………………….S.R.L. este considerată în regim de delegare dacă
timpul de lucru desfăşurat în aceste condiţii este cel puţin egal cu un program de lucru

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 10


ce îi revine SALARIATULUI prin CIM. În acest program se include şi durata transportului
cu avionul şi vagonul de dormit.

Art.45 SALARIAŢII pot presta, fiecare în parte un număr de 120 de ore


lsuplimentare într-un an calanderistic, iar depăşirea acestei limite, până la plafonul
maxim stabilit de lege, se va face cu acordul COMISIEI PARITARE.

3. TIMPUL NORMAL DE ODIHNĂ

Art.46 În decurs de 24 ore, în orice condiţii fiecare SALARIAT are dreptul la cel
puţin 12 ore de odihnă.
În timpul programului normal de lucru SALARIATUL are dreptul la 30 minute timp
repaus plătit, repaus care se acordă aleatoriu pe durata timpului de lucru.

Art.47 Repaus săptămânal se acordă în aşa fel încât cel puţin de trei ori ori la
două luni, una din zile să fie duminica şi după caz zi de sărbătoare.

Art.48 Salariaţii au dreptul în fiecare an calanderistic la un concediu de odihnă


plătit de minimum 21 zile lucratoare.
Pe durata concediului de odihnă, SALARIAŢII au dreptul la o îndemnizaţie
proporţională cu durata acestuia care cuprinde:
• salariul de bază indexat, compensat la zi;
• sporul de vechime;
• indemnizaţie de conducere
Indemnizaţia de concediu se plăteşte la plecare în concediu şi proporţional cu
tranşele de concediu când acesta este efectuat proporţional.
Pentru salariaţii încadraţi cu fracţiuni de normă, indemnizaţia de concediu de
odihnă se calculează avându-se în vedere veniturile prevăzute la aliniatul precedent,
cuvenite pentru fracţiunea sau fracţiunile de normă ce se iau în calcul.

Art.49 Planificarea concediilor de odihnă se face eşalonat pe tot parcursul anului


în funcţie de specificul fiecărui loc de muncă.
Concediul de odihnă poate fi efectuat şi fracţionat cu acodul părţilor, dar una din
fracţiuni va fi de minimum 10 zile lucrătoare. Fracţiunea rămasă va trebui acordată şi
efectuată până la sfârşitul anului în cursul.

Art.50 Chemarea din concediul de odihnă se poate face prin dispoziţia scrisă a
PATRONATULUI numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute şi urgente care fac strict
necesară prezenţa salariatului în unitate.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 11


În cazul rechemării din concediu, acesta se întrerupte iar restul zilelor se vor
programa.
Cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege, motivat de situaţii obiective,
PATRONATUL poate proceda la compensarea în bani a concediului de odihnă,
compensare ce va fi făcută în prima lună a anului următor.
Compensarea în bani a concediului de odihnă se va face în condiţiile prevăzute de lege.

Art.51 Salariaţii pot beneficia de un concediu fară plată (CFP) de cel mult o lună
calendaristică aprobat de PATRONAT, concediu care poate fi suplimentat cu cel mult o
lună.

4. SALARIZARE ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

Art.52 Pentru munca prestată în condiţiile prezentului CCM fiecare SALARIAT are
dreptul la un salariu care se plăteşte conform legii.

Art.53 SALARIAŢII beneficiază de drepturi salariale şi alte drepturi băneşti care


sunt::
a) drepturi salariale:
• salariul de bază cu indexările şi compensaţiile ulterioare;

b) adaosuri, premii:
• primă cu ocazia Crăciunului;
• primă cu ocazia Sf.Paşti în funcţie de posibilităţile financiare ale firmei

c) drepturi băneşti:
• diurna, în limita legislaţiei în viguare
• cheltuieli pentru transport privind deplasarea către şi de la serviciu
• cazare până la categoria 3 stele.

Art.54 Sistemul de salarizare adoptat prin CCM stabileşte indicii minimi şi maximi de
salarizare pentru toate categoriile profesionale şi meseriile practicate în S.C.
………………………………………..S.R.L., sistem în baza căruia se stabileşte raporul
între diferite nivele de salarizare şi aşezarea diferitelor profesii în grila de salarizare şi
care este conceput şi ordonat după următoarele criterii:
a) aportul la realizarea obiectului de activitate al societăţii;
b) nivelul de responsabilitate în asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
activităţii;
c) gradul de complexitate în procesul de realizare a activităţii.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 12


Art.55 Salariul de bază se stabileşte pentru fiecare salariat în raport cu calificarea,
importanţa, complexitatea şi volumul lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, cu
pregătire şi competenţa sa profesională. În baza acestor elemente şi a sistemului de
salarizare adoptat prin CIM se stabilesc valorile de rigoare

Art.56 Personalul de conducere va fi salarizat în baza criteriilor stabilite la art. 51, art.
52, art. 53 şi art. 54, în raport cu responsabilitatea ce revine funcţiei încredinţate.
Art.57 Sporurile se acordă în raport cu timpul efectiv lucrat, condiţiile concrete în
care SALARIATUL îşi desfăşoară activitatea şi vechimea în muncă.
Adaosurile se acordă în raport de rezultatele obţinute.

Art.58 După caz, SALARIAŢII pot beneficia de ajutoare sociale prevăzute de lege.

Art.59 SALARIAŢII care prestează munca în regim de delegare le este asigurat


transportul şi cazarea în condiţii decente şi o diurnă a cărui cuantum este raportat
permanent la salariul minim din societate.
Cuantumul diurnei este echivalent cu 0,5 % din salariul minim pe zi şi poate fi
renegociat de PĂRŢI conform legii şi conform celor convenite prin prezentul CCM.
Diurna în valută se acordă în condiţiile legii.

Art.60 Pentru timpul de lucru suplimentar, în zilele de sămbătă şi duminica, în


zilele precizate ca sărbători legale contabilizat la sfârşitul fiecărei luni calendaristice
SALARIAŢII primesc timp liber corespunzător.

Art.61 Drepturile salariale se plătesc în data de 3 ale lunii următoare pentru luna
în care au fost prestate activităţile respective. Acesturi drepturi se plătesc înaintea
oricăror altor obligaţii ale unităţii.
Când aceste date se suprapun peste zilele nelucrătoare plata se face în ultima zi
lucrătoare care precede ziua de plată.

CAPITOLUL IV. PROTECŢIE

1. PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII. PROTECŢIA SOCIALĂ

Art.62 PATRONATUL se obligă să instituţionalizeze în colaborare cu reprezentanţii


salariaţilor, un sistem organizat având drept scop îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de
muncă şi de viaţă, protecţia muncii, precum şi dotarea corespunzătoare P.S.I.. Pentru
acesta vor fi interpretate următoarele măsuri:

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 13


a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, temperatură, ventilaţie, spaţiu adecvat
activităţii solicitate )
b) amenajarea anexelor sociale la locurile de muncă (vestiare, grupuri sanitare).

Art.63 PATRONATUL va asigura pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru


instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a SALARIAŢILOR cu privire la
normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi P.S.I.. La angajarea unui SALARIAT
sau la schimbarea locului de muncă, ori a felului muncii, acesta poate fi instruit şi testat
efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă şi normele de
protecţia muncii şi P.S.I. pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască şi să le
respecte. Timpul afectat acestor activităţi se include în timpul de muncă şi este salarizat.

Art.64 Pentru prevenirea accidentelor de muncă PATRONATUL se obligă să


asigure dotarea cu scule, dispozitive, echipament de lucru şi echipament individual de
protecţie, adaptate factorilor de risc ce apar în îndeplinirea sarcinilor de muncă.
Nefolosirea echipamentului de protecţie atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de
legislaţia în viguare.

Art.65 Contravaloarea echipamentului de protecţie a muncii şi a ţinutei


vestimentare, gen uniformă (pentru anumite categorii de SALARIAŢI) va fi suportat de
PATRONAT, iar în anumite condiţii va suportat 50% din costul lor.

Art.66 Periodic, cel puţin odată la 6 luni, SALARIAŢII au obligaţia să se supună


examenelor medicale, neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi
se sancţionează conform legii prevederilor prezentului CCM.
PATRONATUL asigură înfiinţarea şi dotarea cu cele necesare a truselor sanitare
şi de prim ajutor în locurile stabilite la propunerea organelor sanitare de specialitate.

Art.67 Normele de protecţia muncii sunt obligatorii pentru întreg personalul care
lucrează în societate, iar nerespectarea lor constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează, inclusiv cu desfacerea disciplinară CIM.

Art.68 SALARIAŢII sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările


efectuate de PATRONAT şi să nu descompleteze, să le deteriorizeze sau să sustragă
componente ale acestora.

Art.69 Salariatul aflat în incapacitate temporară de muncă survenită ca urmare a


unui accident de muncă sau în legătură cu munca, produs din vina unităţii, îi este
asigurat, pe toată durata spitalizării sau a concediului medical, salariul conform legii.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 14


Art.70 PATRONATUL poate sancţiona salariatul cu respectarea prevederilor
legale şi a clauzelor prezentului CCM.

Art.71 Soluţionarea contestaţiilor împotriva desfacerii contractului de muncă este


de competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti.

Art.72 PATRONATUL poate retrage salariatului aflat în cercetare penală dreptul


de reprezentant al societăţii în funcţie de natura şi gravitatea acuzaţiilor precum şi de
interesul societăţii.

Art.73 În cazul în care în societate apare necesitatea unei reduceri de personal


ca urmare a restrângerii activităţii sau reorganizării, părţile contractante convin asupra
respectării următoarelor proceduri:
a) PATRONATUL va pune la dispoziţia COMISIEI PARITARE justificarea tehnico-
economică asupra măsurilor privind necesitatea reducerii personalului precum şi
măsurile preconizate privind toate redistribuirile de personal posibile (prin modificări
de program, calificări, recalificări etc.)
b) PATRONATUL va prezenta în mod concret propunerile de disponibilizare avute în
vedere.
c) Propunerile PATRONATULUI privind disponibilizarea de personal împreună cu toată
documentaţia aferentă vor fi analizate de părţile contractante şi vor adopta în
consens o decizie finală. În cazul adoptării deciziei privind reducerea personalului,
PATRONATUL are obligaţia să anunţe COMISIA PARITARĂ numărul de posturi
care se reduc specificând natura lor şi justificările necesare cu cel puţin 5 zile înainte
ca această disponibilizare să devină operaţională.
În cazul reducerii de personal vor fi anulate mai întâi posturile vacante, vor fi
disponibilizate persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

Art.74 Dacă prin aplicarea măsurilor prevăzute mai sus nu a fost acoperit numărul
de posturi care trebuie disponibilizate se aplică în continuare în ordine sau cumulate
criteriile prevăzute în art.25.

Art.75 Grupul de persoane care urmează a fi disponibilizate potrivit criteriilor


prevăzute se stabilesc prin procedura de consultare în cadrul COMISIEI PARITARE. În
cazul existenţei unei divergenţe între părţi, se vor asigura concursuri sau testări pentru
ocuparea posturilor, cu drept de participare, pentru salariaţii care, justificat emit pretenţii
pentru ocuparea lor.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 15


Art.76 În cazul în care concedierea, ca urmare a restructurării nu poate fi evitată,
PATRONATUL este obligat să comunice în scris fiecărui salariat cu 15 zile lucrătoare
înainte, după epuizarea procedurii prevăzute în prezentul contract, faptul că urmează să
I se desfacă CIM, motivele care stau la baza acestei măsuri, precum şi căile de atac pe
care salariatul le are la dispoziţie faţă de dispoziţia PATRONATULUI.

Art.77 Posturile salariaţilor aflaţi în armată pentru satisfacerea stagiului militar nu


pot fi ocupate decât prin CIM pe o perioadă determinată.

Art.78 Mamele cu copii de până la 2 ani pot beneficia de concediu legal plătit. În
perioada în care salariatele se află în concediul pravăzut mai sus nu li se va putea
desface contractul de muncă, iar pe posturile lor nu vor putea fi angajate alte persoane
decât cu contracte de muncă pe perioadă determinată.

Art.79 Pentru a asigura salariaţilor asistenţa medicală şi spitalizare în regimul


asigurărilor sociale PATRONATUL va achita obligaţiile financiare potrivit legii.

Art.80 În cazul decesului unui membru de familie (soţ, soţie, copil) salariatul va
beneficia de la o zi la trei zile libere în regim de recuperare.

Art.81 SALARIAŢII înscrişi în formele de învăţământ la cursuri de zi, seral sau


forme de fără frecvenţă, au dreptul la un concediu annual fără plata de 30 zile
calendaristice pentru susţinerea examenelor cu obligaţia de a anunţa PATRONATUL cu
cel puţin 30 zile înainte, prin cerere scrisă, vizată de către acesta.

Art.82 În vederea respectării prevederilor legale privind normele de sănătăte şi


igiena muncii, PATRONATUL se obligă să asigure SALARIAŢILOR pentru prevenirea
îmbolnăvirilor profesionale materiale igienico-sanitare.

2. FORMAREA PROFESIONALĂ

Art.83 Prin formare profesională, PĂRŢILE CONTRACTANTE, convin că se întelege


orice formă de calificare sau recalificare precum şi orice formă de calificare sau
recalificare precum şi orice mod prin care salariatul se specializează sau se
perfecţionează în cadrul calificării sale, obţinând un certificat sau o diplomă care atestă
aceasta.
Răspunderea organizării acestei activităţi o va purta PATRONATUL care, în funcţie
de posibilităţile societăţii va suporta total sau parţial cheltuielile ocazionate. Condiţiile
organizării şi suportării cheltuielilor (contravaloarea cursului) rămân la aprecierea

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 16


exclusivă a PATRONATULUI.

Art.84 Între PATRONAT şi SALARIAŢII care urmează un curs de formare


profesională se va încheia un act adiţional la CIM în care se vor prevedea obligaţiile
necesare. SALARIAŢII înscrişi la cursuri profesionale plătite de PATRONAT sunt obligaţi
să frecventeze aceste cursuri şi să obţină atestatul corespunzător. În caz contrar vor fi
ibligaţi la plata contravalorii cursului respectiv.

Art.85 Salariaţii care au urmat cursuri plătite de PATRONAT, în funcţie de


complexitatea specializării şi de costurile suportate de societate au obligaţia de a lucra o
perioadă de 2-5 ani la locul de muncă pentru care au fost specializaţi.
În cazul în care salariatul părăseşte societatea din iniţiativa ori din vina sa, el are
obligaţia returnării fondurilor cheltuite de societate cu specializarea respectivă. Această
obligaţie va fi consemnată în mod concret într-un contract (cu precizarea valorii
specializării) pe care SALARIATUL îl semnează înainte de începerea formei de
specializare.

CAPITOLUL V. ALTE PREVEDERI ÎN LEGĂTURĂ CU DREPTURILE ŞI


OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.86 PĂRŢILE CONTRACTANTE recunosc prin prevederile prezentului CCM


următoarele drepturi şi responsabilităţi ale PATRONATULUI:
a) concepe, programează, organizează şi finalizează toate activităţile de producţie şi
comercializează;
b) stabileşte structura, organizarea şi funcţionarea societăţii;
c) determină, selecţionează, angajează şi dirijează personalul în societate, în funcţie de
necesităţile şi scopurile propuse conform prevederilor legii statutului societăţii.

Art.87 PĂRŢILE CONTRACTANTE recunosc şi garantează reciproc, în cadrul


relaţiilor de muncă, libertatea de opţiune pentru toţi salariaţii societăţii. Exercitarea
acestui drept nu trebuie în nici un caz să aducă atingere interesului legal al societăţii.

Art.88 PATRONATUL, întreg personalul cu funcţie de conducere sau coordonare,


trebuie să respecte personalitatea şi demnitatea salariaţilor subordonaţi.

Art.89 Aplicarea sancţiunilor este de competenţa exclusivă a PATRONATULUI


Sancţiunile vor fi aplicate de regula progresiv, fac excepţie de la regulă faptele
considerate deosebit de grave, aducătoare de prejudicii importante societăţii, precum şi
cele comise în mod deliberat. PATRONATUL nu poate aplica mai multe sancţiuni pentru

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 17


aceeaşi faptă.

Art.90 Pentru nerespectarea clauzelor prezentului CCM, ale CIM şi ale


regulamentelor de ordine interioară al S.C. ………………………………………… S.R.L.,
salariaţilor li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) pierderea temporară a unor drepturi salariale;
c) retrogradarea temporară din funcţie;
d) desfacerea disciplinară a CIM
Pierderea temporară a unor drepturi salariale se poate aplica pentru perioade de
timp variind între o lună şi trei luni, conform art.100 din Codul Muncii, retrogadarea din
funcţie se poate face o periodă maximă de 3 luni.

Art.91 Sancţiunile îşi pierd efectul dacă timp de 6 luni SALARIATUL nu a mai comis
alte fapte sancţionabile.

Art.92 În cazul absentării din diverse motive, SALARIATUL este obligat să anunţe în
aceeaşi zi cel mai târziu până la încheierea programului sau normal de lucru, şeful
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. La prezentarea unui certificat
medical, PATRONATUL poate verifica temeinicia acestuia prin personal calificat.

Art.93 SALARIATUL este considerat absent nemotivat atunci când nu a respectat


preocedura convenită prin articolul precedent, nu produce probe valabile asupra
motivării absenţei sau nu obţine avizul şefului direct. În situaţia absentării nemotivate
SALARIATUL poate fi sancţionat astfel:
a) pentru absenţa nemotivată, fără prejudicii evidente aduse unităţii pe durata unui
program normal de lucru - avertisment;
b) pentru absenţa nemotivată, cu prejudicii evidente aduse unităţii pe durata maximă a
unui program zilnic – reducerea drepturilor salariale;
c) pentru absenţe nemotivate între o zi şi trei zile - reducerea drepturilor salariale;
d) pentru absenţe, mai mult de trei zile, indiferent de consecinţe – desfacerea CIM.
Timpul absent nemotivat nu se plăteşte, afectând în mod proporţional şi sporurile
cuvenite.
Absenţele nemotivate sunt cumulative într-o lună calendaristică.
Absentarea nemotivată în două luni calendaristice, indiferent de consecinţe, poate
duce la concediere.

Art.94 Pentru alte încălcări ale Regulamentului de ordine interioară sau ale
înţelegerilor contractuale, PATRONATUL aplică sancţiunile în funcţie de gravitatea

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 18


faptei respectând procedurile convenite prin prezentul CIM.

Art.95 SALARIAŢII au obligaţia de a presta munca ce le este stabilită prin CIM, iar
PATRONATUL are obligaţia de a atribui sarcini SALARIAŢILOR potrivit calificării lor, în
limita FIŞELOR POSTURILOR şi acoperind integral programul normal de lucru al
acestora.

Art.96 SALARIAŢII sunt obligaţi, conform legii la repararea daunelor materiale aduse
societăţii, prezumţia de nevinovăţie prevalează până la finalizarea cercetărilor aduse în
acest scop concretizate cu decizia de imputare emisă în termen legal.
Fiecare salariat are obligaţia să nu divulge secretele societăţii chiar după încheierea
raporturilor de muncă.

Art.97 Orice salariat are dreptul să ceară încetarea raportului de muncă cu un


preaviz de 15 zile lucrătoare, excepţie fac salariaţii cu funcţii de conducere sau cu
gestiune unde preavizul va fi de 30 zile calendaristice.
În perioada preavizului salariatul este obligat să continue activitatea potrivit
programului normal de lucru.

Art.98 La încetarea raporturilor de muncă PATRONATUL se obligă să restituie, la


cerere toate actele originale depuse în dosarul administrativ. SALARIATUL este obligat
să restituie unităţii toate bunurile ce i-au fost încredinţate, legitimaţia de serviciu şi să-şi
achite toate datoriile faţă de societate.

Art.99 SALARIAŢII sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să îndeplinească


întocmai prevederile conţinute în prezentul CCM, CIM şi Regulamentul de ordine
interioară ale societăţii.
Toate aceste normative emise de către PATRONAT, cu respectarea legii şi a tuturor
înţelegerilor contractuale convenite între PĂRŢI, fac parte de drept din regulamentul de
ordine interioară al societăţii.

Art.100 PĂRŢILE CONTRACTANTE recunosc supremaţia legii în faţa oricăror


decizii, indiferent de originea acesteia. În absenţa legii şi a altor reglementări provenind
de la instituţii autorizate ale statului, toate problemele interne apărute între PĂRŢILE
CONTRACTANTE se soluţionează pe calea dialogului între PĂRŢI. În lipsa unui acord
se soluţionează conform legii de către autoritatea de stat competentă.

Art.101 Salariaţii care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare au dreptul să


ceară PATRONATULUI întocmirea formelor necesare. Cererea de pensionare se va

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 19


depune cu 3 luni înaintea datei la care se solicită pensionarea, PATRONATUL având
obligaţia să întocmească şi să înainteze dosarul complet la organele competente. De
aceleaşi drepturi beneficiază şi salariaţii care sunt propuşi la pensionare de către
PATRONAT sau de către comisiile de expertiză pentru a fi pensionaţi pentru
incapacitate temporară de muncă.

Art.102 SALARIAŢII care prin natura atribuţiilor de serviciu, calitatea funcţiei sau
apartenenţei lor la societate au acces la informaţii, nu se pot folosi de acestea pentru a
obţine avantaje sau foloase necuvenite.
SALARIAŢII nu pot acţiona în numele societăţii fară aprobarea conducerii acesteia.

Art.103 Salariaţilor le este interzisă primirea de donaţii sau alte avantaje în interes
personal, le este interzisă intermedierea sau acceptarea intermedierii unei astfel de
acţiuni utilizând poziţia lor în cadrul societăţii.
PATRONATUL va adopta măsuri severe de soluţionare împotriva celor care prin
faptele lor intră sub incidenţa prevederilor prezentului CCM inclusiv concedierea
imediată.

Art.104 Nu este permisă SALARIAŢILOR executarea unor lucrări străine de


serviciu şi folosirea bazei materiale în interes personal, scoaterea din societate, fără
forme legale a unor aparate, scule, unelte, rechizite etc.

Art.105 SALARIATUL are acces la dosarul administrativ ori de câte ori doreşte,
personal sau prin procură. Datele dosarului rămân secrete pentru ceilalţi salariaţi,
precum şi pentru opinia publică, cu excepţia persoanelor abilitate legal şi în condiţiile
asumării de către acestea a răspunderilor privind secretul documentelor cercetate.

Art.106 SALARIAŢII sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările făcute


de PATRONAT, aparatura şi dispozitivele de lucru, dispozitivele şi echipamentul de
securitate a muncii şi P.S.I.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.107 La data semnării de către PĂRŢILE CONTRACTANTE a prezentului


CCM, salariul minim în societate este de ……………………… lei, care va fi menţinut în
permanent de către PATRONAT .

Art.108 Prezentul CCM poate fi modificat, suspendat sau poate înceta în


condiţiile prevăzute de lege şi în conformitate cu drepturile reclamate de PĂRŢILE

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 20


CONTRACTANTE.
Conflictele şi /sau litigiile dintre PĂRŢILE CONTRACTANTE, dintre SALARIAT şi
PATRONAT se soluţionează în conformitate cu prevederile legii.

Art.109 Prezentul contract este valabil pe o durată de 1 an de la data înregistrării.


Dacă nici una din PĂRŢI nu denunţă CCM cu cel puţin 30 de zile înainte de perioada
pentru care a fost încheiat acesta se prelungeşte automat pentru încă o perioadă de 1
an.
CCM poate fi denunţat cu un preaviz de 30 de zile înainte de expirarea perioadei
pentru care a fost încheiat.

Art.110 PĂRŢILE CONTRACTANTE se obligă să angajeze negocierile asupra


condiţiilor de prelungire a prezentului CCM cel mai târziu cu 60 de zile înainte de data
expirării.

Art.111 PATRONATUL cu sprijinul COMISIEI PARITARE va asigura aducerea la


îndeplinire a prezentului CCM astfel ca prevederile sale să fie cunoscute de toţi salariaţii
societăţii.

PROTOCOL FINAL

PĂRŢILE CONTRACTANTE procedând la lectura, articol cu articol, a prezentului


contract CCM, constată că acesta corepunde cu textul negociat şi sunt de acord cu
conţinutul său.
În consecinţă PATRONATUL împreună cu cei 2 reprezentanţi ai SALARIAŢILOR
societăţii semnează prezentul CCM, PĂRŢILE CONTRACTANTE asumându-şi toate
responsabilităţile ce decurg din aceste semnături.
Prezentul contract intră în viguare de la data înregistrării lui la D.M.P.S. ………….

PATRONAT SALARIAŢI

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 21


Proces verbal

Incheiat astăzi ……………………… in Adunarea Generala a salariatilor de la


S.C. …………………………. S.R.L. Iaşi .
La adunare participa un numar de ……… de salariati din totalul de ………….. de
salariati ai societatii.
Ordinea de zi a Adunarii Generale este desemnarea a doi reprezentati ai
salariatilor, care sa participe la negocierea Contractului de Munca pentru anul 2003-
2004.
Se trece la propuneri :
Doamnnul……………………………….. propune ca reprezentati pe salariatii:
- ……………………………
- ……………………………

Supusi la vot cei doi salariati propusi sunt aprobati in unanimitate de voturi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Intocmit,
………………………..

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 22


Proces verbal,
încheiat astăzi ………….

În urma şedinţei din data de ……….., salariaţii unităţii au decis în unanimitate şi


au desemnat ca reprezentanţi legali
pe…………………………………………………, să le reprezinte interesele faţă de
patronat în cadrul firmei S.C. ………………………..S.R.L. Iaşi.

Nr.
Numele şi Prenumele Semnătura
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

AL S.C. ………………………………. S.R.L.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 23


La baza alcatuirii prezentului Regulament se afla dispozitiile legii nr. 53/2003-Codul
Muncii, Contractul Colectiv de Munca precum si alte prevederi cuprinse in legislatia actuala.
Regulamentul de Ordine Interioara constituie parte integrata din contractul colectiv de
munca , este intocmit de catre angajator cu consultarea reprezentatilor salariatilor si intra in
vigoare incepand cu data de…………….

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

In prezentul Regulament de Ordine Interioara sunt stabilite drepturile si obligatiile


angajatorului si ale personalului salariat referitoare la organizarea intregii activitati a societatii
,buna gospodarire a mijloacelor materiale si banesti,organizarea timpului de munca , cu
respectarea normelor privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul societatii, a
principiului nedescriminarii si al inlaturarii orcarei forme de incalcare a demnitarii.
Totodata sunt prevazute si regulile referitoare la procedura privind constatarea abaterilor
disciplinare si aplicarea sanctiunilor disciplinare.
Regulile de disciplina stabilite in prezentul regulament se aplica tuturor persoanelor
incadrate, indiferent de functia detinuta sau de durata si natura contractului de munca .
Regulamentul de Ordine Interioara poate fi modificat , potrivit procedurii prevazute
pentru intocmirea lui, ori de cate ori necesitatile legate de organizare societatii impune o
asemenea masura.

CAPITOLUL II REGULI PRIVIND PROTECTIA,IGIENA SI


SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL SOCIETATII

In scopul aplicarii si respectarii in cadrul societatii a regulilor privind protectia, igiena si


securitatea ion munca corespunzatoare conditiilor in care se desfasoara activitatea societatii,
angajatorul asigura prin instructaj periodic , instruirea tuturor persoanelor incadrate in munca ,
prin angajatii proprii cu atributii si in domeniul protectiei muncii .
In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenire accidentelor de
munca , angajatorul asigura cadrul necesar privind:
-adoptarea la elaborarea tehnologiei de fabricatie a solutiilor conforme cu normele de protectie a
muncii, prin a caror aplicare sa fie eliminate riscurile de accidentare si de imbolnavire
profesionala a salariatilor si altor persoane participante la procesul de munca ;

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 24


-mentinerea conditiilor de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia de functionare a societatii din
punct de vedere a protectiei muncii si revizuire acesteia in cazul modificarii conditiilor esentiale
in care a fost emisa ;
- stabilirea masurilor tehnice , sanitare si organizatorice de protectie a muncii ,
corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de mediu specifice societatii ;
- stabilirea pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca, prin
inserarea in fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul protectiei muncii ,
corespunzator functiilor exercitate ;
- elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea regulilor de protectie a muncii, corespunzator
conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca ;
- asigurarea si controlarea cunoasterii si aplicarii, de catre toti salariatii si participantii la
procesul de munca, a masurilor tehnica, sanitare si organizatorice din domeniul protectiei
muncii ;
- asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si participantilor la
procesul de munca :afise , pliante si alte asemenea cu privire la protectia muncii ;
- informare a fiecarei persoane,anterior angajarii in munca , asupra riscurilor la aceasta este
expusa la locul de munca , precum si asupra masurilor de prevenire necesare ;
- angajarea numai a persoanelor care in urma controlului medical de medicina a muncii si a
verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza
sa o execute;
- intocmirea unei evidente a locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare , grele,
periculoase precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale accidentelor tehnice
si avariilor;
- asigurarea functionarii permanente si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie a
aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare retinere si neutralizare
a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
- asigurarea realizarii masurilor stabilite de inspectorii de protectia muncii cu prilejul
controalelor sau al efectuarii cercetarilor accidentelor de munca;
- asigurarea accesului la serviciul medical de medicina a muncii si a conditiilor de acordare
a primului ajutor in caz de accidente de munca;
- asigurarea pe cheltuiala sa a utilizarii de catre personalul angajat a echipamentului
individual de protectie ;
- asigurarea gratuita a materialelor igienico-sanitare persoanelor care isi desfasoara
activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita ;
Aplicarea normelor de protectie si igiena a muncii precum si a masurilor
organizatorice intreprinse de angajator va fi asigurata de fiecare persoana incadrata in
munca, pe parcursul intregii perioade de derulare a contractului de munca prin :
- insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurilor de aplicare a acestora
stabilite de angajator ;
- desfasurarea activitatii in asa fel incat sa nu expuna in pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat persoana proprie, cat si pe celelalte persoane participante la
procesul de munca ;
- aducerea de indata la cunostinta conducatorului locului de munca a oricarei defectiuni
tehnice sau alte situatii care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala ;
- aducerea de indata la cunostinta conducatorului locului de munca a accidentelor de munca
suferite de persoana proprie si de alte persoane participate la procesul de munca ;

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 25


- oprirea lucrului la aparitia oricarui eveniment, indiferent de gradul sau de pericol,
cauzator de producerea unui accident si informarea imediata a conducatorului locului de
munca ;
- utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care i-a fost acordat ;
- acordarea relatiilor solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei
muncii.

CAPITOLUL III REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI


NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE
INCALCARE A DEMNITATII

Activitatea in cadrul societatii se desfasoara cu respectarea principiului egalitatii de


tratament fata de toti salariatii si se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.
Toti salariatii care presteaza o munca in cadrul societatii beneficiaza de respectarea
demnitatii si constiintei lor fara nici o discriminare.
Angajatorul asigura intreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de
discriminare directa sau indirecta fata de orice salariat, pe motiv ca acesta apartine unei rase,
nationalitati, etnii, religie, categorie sociala sau defavorizata ori datorita convingerilor, varstei,
sexului, sau orientarii sexuale a acestuia, manifestata in urmatoarele domenii :
- incheierea, suspendarea ,modificarea sau incetarea raportului de munca ;
- stabilirea atributilor de serviciu, locului de munca sau a salariului ;
- acordarea drepturilor sociale, decat cele ce reprezinta salariul ;
- formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala de accidentare si de
imbolnavire profesionala a salariatilor si a altor persoane participante la procesul de
munca ;
- mentinerea conditiilor de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia de functionare a
societatii din punct de vedere a protectiei muncii si revizuirea acesteia in cazul modificarii
conditiilor esentiale in care a fost emisa ;
- stabilirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii,
corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de mediu specifice societatii ;
- stabilirea pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca, prin inserarea
in fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul protectiei muncii,
corespunzator functiilor exercitate ;
- elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator
conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca ;
- asigurarea si controlarea cunoasterii si aplicarii, de catre toti salariatii si participantii la
procesul de munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatoricedin domeniul protectiei
muncii ;
- asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si participantilor la
procesul de munca : afise, pliante si alte asemenea cu privire la protectia muncii ;

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 26


- informare a fiecarei persoane,anterior angajarii in munca , asupra riscurilor la aceasta este
expusa la locul de munca , precum si asupra masurilor de prevenire necesare ;
- angajarea numai a persoanelor care in urma controlului medical de medicina a muncii si a
verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza
sa o execute ;
- intocmirea unei evidente a locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare , grele,
periculoase precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale accidentelor tehnice
si avariilor;
- asigurarea functionarii permanente si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie a
aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare retinere si neutralizare
a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
- asigurarea realizarii masurilor stabilite de inspectorii de protectia muncii cu prilejul
controalelor sau al efectuarii cercetarilor accidentelor de munca;
- asigurarea accesului la serviciul medical de medicina a muncii si a conditiilor de
acordarea primului ajutor in caz de accidente de munca;
- asigurarea pe cheltuiala sa a utilizarii de catre personalul angajat a echipamentului
individual de protectie ;
- asigurarea gratuita a materialelor igienico-sanitare persoanelor care isi desfasoara
activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita ;
- aplicarea masurilor disciplinare ;
- dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta.

CAPITOLUL IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI


SI ALE SALARIATILOR

A. Drepturile si obligatiile angajatorului

1. Conducerea societatii este realizata potrivit statutului de catre


…………………………………….

In scopul organizarii corespunzatoare a muncii si a crearii conditiilor optime


pentru desfasurarea normala a intregii activitati a societatii precum si pentru intarirea
ordinii si disciplinei in toate sectoarele de activitate, angajatorul are in principal
urmatoarele drepturi :
- sa stabileasca organizarea si functionarea societatii ;
- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in functie de natura
postului ocupat ;
- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat in parte ;
- sa exercite in permanenta controlul asupra modului de indeplinire de catre fiecare salariat
a sarcinilor sale de serviciu prevazute in fisa postului ;
- sa constate savirsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare
potrivit legii.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 27


2. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
- sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca, precizand norma de munca, locul de munca, atributiile si
raspunderile fiecaruia, programele individualizate de munca ;
- sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ;
- sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectul colectiv
de munca si din contractele individuale de munca ;
- sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a societatii ;
- sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa precum sa retina si sa
vireze contributiile si impozitele datorate de salariati in conditiile legii ;
- sa asigure respectarea normelor legale privind durata timpului de lucru si a celui de
odihna, precum si conditiile specifice, dupa caz, privind munca femeilor si a tinerilor ;
- sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile
prevazute de lege ;
- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului ;
- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

B. Drepturile si obligatiile salariatilor

3. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi :


- dreptul la salarizare pentru munca depusa;
- dreptul la pauza de masa, repausul zilnic si saptamanal ;
- dreptul la zilele de sarbatoare legala si la concediu de odihna anual ;
- dreptul la egalitate de sanse si de tratament ;
- dreptul la demnitate in munca ;
- dreptul la securitate si sanatate in munca ;
- dreptul la acces la formarea profesionala ;
- dreptul la informare si consultare ;
- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului in
munca ;
- dreptul la protectie in caz de concediere ;
- dreptul la negociere colectiva si individuala ;
- dreptul de a participa la actiuni colective ;
- dreptul de a se constitui sau de a adera la un sindicat.

4. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :


- sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini intocmai si la timp atributiile ce
ii revin conform fisei postului si a dispozitiilor de serviciu transmise pe cale ierarhica ;
- sa respecte disciplina muncii, a ordinei si a curateniei la locul de munca ;
- sa foloseasca utilajele, masinile, instalatiile incredintate la parametrii de functionare
prezenti in documentatia tehnica si in conditii de deplina siguranta ;
- sa gospodareasca cu grija marfurile, combustibilii, energia, inlaturarea oricarei neglijente
in pastrarea si administrarea bunurilor materiale ;

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 28


- sa respecte cu strictete normele de protectie a muncii si cele cu privire la folosirea
echipamentului de protectie si de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricaror situatii
care ar pune in primejdie cladirile, instalatiile societatii, ori viata, integritatea corporala
sau sanatatea unor persoane ;
- sa nu lase fara supraveghere in timpul programului de lucru masinile si instalatiile in
functiune ;
- sa se comporte corect in cadrul rtelatiilor de serviciu, sa promovezeraporturile de
imtrajutorare cu toti membrii colectivului, sa asigure un climat de disciplina si combaterea
oricaror manifestari necorespunzatoare privind introducerea sau consumul de alcool, ori
facilitatea savarsirii acestor fapte ;
- sa respecte prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul de munca aplicabil
precum si in contractul colectiv de munca;
- sa fie fidel fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
- sa respecte secretul de serviciu ;
- sa raspunda patrimonial, in temeiul normelor si raspunderii civile contractuale, pentru
pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca sa.

CAPITOLUL V ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU SI DE ODIHNA

Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore, 40 de ore pe saptamana. Ora inceperii si
terminarii programului de lucru se fixeaza de angajator.
Programul de lucru si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta
salariatilor prin afisare la sediul angajatorului.
La inceputul si sfarsitul programului de lucru, salariatii sunt obligati sa semneze in
condica de prezenta care va fi verificata zilnic de catre seful conducatorului locului de munca din
care face parte. Pe baza acestor evidente se intocmeste foaia de pontaj colectiv care va fi inaintata
in vederea intocmirii statelor de plata a salariilor.
In cazurile exceptionale datorate de existenta unor lucrari urgente, la solicitarea
angajatorului se pot efectua ore suplimentare de cel mult 8 ore saptamanale. Compensarea orelor
suplimentare se face cu timp liber corespunzator sau prin plata cu sporuri potrivit legii.
Pauza de masa este de 30 minute la locurile de munca si se va acorda dupa 4 ore de
activitate. Pauza nu se va include in durata zilnica normala a timpului de munca.
Timpul de odihna se acorda sub urmatoarele forme :
- repausul in timpul programului de munca pentru pauza de masa ;
- repausul saptamanal ce se acorda 2 zile consecutiv, de regula sambata si duminica ;
In situatia in care activitatea la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de simbata si
duminica, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile ale saptamanii sau cumulat pe o
perioada mai mare.
Sunt zile nelucratoare de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase dupa
cum urmeaza :
- 1 si 2 ianuarie ;
- prima si a doua zi de Pasti ;

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 29


- 1 mai ;
- 1 decembrie ;
- prima si a doua zi de Craciun ;
- doua zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii pot beneficia de concediu fara plata cu acordul
angajatorului.
Efectuarea concediilor anuale de odihna se realizeaza anual, in baza unei programari
colective sau individuale, stabilite de angajator cu consultarea reprezentantilor salariatilor
ori cu consultarea salariatului.
Programarea concediilor de odihna se va face la sfarsitul fiecarui an pentru anul
calendaristic urmator.

CAPITOLUL VI PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU


RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR

Salariatii pot adresa angajatorului, in nume propriu, cereri sau reclamatii individuale
privind incalcarea drepturilor lor prevazute in contractul individual de munca sau contractul
colectiv de munca.
Pentru solutionarea temeinica si legala a cererilor sau reclamatiilor individuale ale
salariatilor angajatorul dispune numirea unei comisii care sa cerceteze si sa analizeze detaliat
toate aspectele sesizate.
In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii sau reclamatiei individuale a salariatului
la registratura societatii, pe baza raportului comisiei, angajatorul comunica in scris raspunsul
catre petitionar.
Semnarea raspunsului se face de catre administratorul societatii. In raspuns se indica, in
mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu
se iau in considerare.

CAPITOLUL VII PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU


RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR

Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca stabilite prin normele legale in vigoare ,


in prezentul Regulament de Ordine I nterioara sau fisa postului, inclusiv a normelor de
comportare , constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza indiferent de functia pe care o are
incadrata in munca.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 30


Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul
savarseste o abatere disciplinara sunt :
- avertisment scris
- suspendarea contractului de munca pentru o perioada care nu poate depasi 10 zile
lucratoare
- retrogadarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea petru o durata ce nu poate depasi 60 de zile
- reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz ,si a indemnizatiei de conducere pe o
perioada de 1-3 luni cu 5-10%
- desfacerea disciplinara a contractului de munca
La stabilire sanctiunii disciplinare se va tine seama de imprejurarile in care a fost savirsita abaterea, gradul de
vinovatie, urmarile acesteia, comportarea anterioara a persoanei vinovate.

CAPITOLUL VIII REGULILOR REFERITOARE LA PROCEDURA


DISCIPLINARA

La stabilirea sanctiunii disciplinare se va tine seama de imprejurarile in care a fost


savarsita abaterea , gradul de vinovatie, urmarile acesteia, comportarea anterioara a persoanei
vinovate si eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre aceasta
Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile de la data emiterii si
produce efecte de la data comunicarii.

CAPITOLUL IX

Regulamentul de Ordine Interioara se afiseaza la sediul societatii si se aduce la cunostinta


tuturor salariatilor pe baza de semnatura.
Orice modificare a prezentului Regulamentu de Ordine Interioara se aduce la cunostinta
salariatilor cu cel putin 7 zile , prin afisarea la sediul societatii a noilor modificari.

S.C…………………………… SRL

Administrator
………………………………….

SC…………………………………….

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 31


În vederea respectării prevederilor legale privind normele de sănătăte şi
igiena muncii, PATRONATUL se obligă să asigure SALARIAŢILOR pentru
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale materiale igienico-sanitare.

Nr.
Numele şi Prenumele Funcţia
Crt.

Conducerea,
SC…………………………………………….

Către,
M.M.S.S.-D.M.S.S. ……..

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 32


Prin prezenta vă înaintăm grila de salarizare a tuturor angajaţilor firmei noastre:
A. cu contract de muncă

Nr.
Numele şi Prenumele Funcţia Salariu tarifar
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

S.C. ……………………………. S.R.L.


Nr. ______/_______________

ANEXA 1

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Paritare

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 33


1. Comisia Paritară va fi compusă dintr-un număr egal de reprezentanţi ai
PATRONATULUI şi ai SALARIAŢILOR, desemnaţi de fiecare parte în termen de
14 zile înainte de data intrării în viguare a Contractului Colectiv de Muncă.
2. Comisia Paritară este împuternicită să analizeze şi rezolve totalitatea
problemelor ce apar în aplicarea Contractului Colectiv de Muncă la solicitarea
părţilor, după caz.
3. Comisia se va întruni lunar sau la cererea oricărei părţi în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea. Comisia Paritară funcţionează valabil în
prezenţa a cel puţin ¾ din totalul membrilor şi ia hotărâri cu majoritate simplă a
voturilor celor prezenţi.
4. Comisia va fi prezidată alternativ de către un reprezentant al fiecărei
părţi, ales în şedinţa respectivă.
5. Hotărârea adopată potrivit punctelor 2 şi 3 este obligatorie pentru părţile
contractante.
6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de PATRONAT, care are în sarcină
suportarea cheltuielilor de birotică.
7. Prin grija secretarului Comisiei Paritare le vor fi puse la dispoziţia părţilor
copii ale proceselor-verbale şi ale hotărârilor adoptate.

S.C. ……………………. S.R.L. ANEXA 2


Nr. _____/___________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ


-clauze minimale-

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 34


Înregistrat cu nr. ______________ în registrul de evidenţă a contractelor
individuale de muncă.
Prezentul contract individual de muncă se încheie azi________________între:
S.C. …………………………………. S.R.L. Iaşi, cu sediul _________ reprezentată prin
_____________________________________ în calitate de
________________________ şi d-nul (d-na)_____________________ cu domiciliul în
____________________posesor al_________ seria _________ nr. ___________
eliberat de ____________________ la data ____________________ de
_____________________ având ca pregătire profesională
____________________________________ .
Contractul individual de muncă se încheie în baza art. _________ din contractul
contractul individual de muncă, ca suport de negociere în următoarele condiţii, asupra
cărora părţile au convenit:
1. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul ____________________ urmând să înceapă
activitatea la data de _______________
b) determinată de _______________cu începere de la data de ____________şi
până la data de ________________ Inclusiv.
2. D-nul (d-na)_____________________________________ va îndeplini funcţia de
________________________________
3. Locul de muncă este __________________________________
4. Condiţiile de încadrare: normă întreagă/fracţiune de normă __________________
5. Condiţiile de muncă (grele, periculoase, nocive, penibile normale)_____________
6. Salariul de bază lunar este de _________________ lei la data de_____________
7. Plata orelor suplimentare şi drepturile băneşti conform _____________________
8. Salariatul beneficiază de sporuri şi drepturi băneşti conform legii_____________
9. Părţile convin ca anumite obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate direct prin
serviciile financiar – contabile ale societăţii după cum urmează: contribuţia egală cu
1% din drepturile salariale _______________ .
10. Durata concediului annual de odihnă corespunzător vechimii va fi de _________
_____ zile. Concediul se va efectua conform programării şi înţelegerii dintre părţi.
11. Obligaţiile generale ale părţilor:

ANGAJATORUL se obligă:
- să respecte şi să îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă, ale
contractului individual de muncă şi ale normelor legale
- să-i asigure celui încadrat condiţii corespunzătoare de lucru punându-I la dispoziţie,
potrivit specificului muncii sale, tot ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de
serviciu, conform prevederilor legale

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 35


- alte obligaţii (în funcţie de specificul postului) ___________________________
SALARIATUL se obligă:
- să respecte prevederile contractului colectiv de muncă
- să respecte contractul individual de muncă
- alte obligaţii (în funcţie de specificul unităţii)______________________________

Prezentul contract individual de muncă se încheie în două exemplare, dintre care


unul se păstrează la unitate, iar al doilea revine salariatului.
Modificările ulterioare (în urma negocierilor dintre patronat şi salariat) se vor face prin
acte adiţionale la prezentul contract individual de muncă, conform legii.

ANGAJATOR SALARIAT

Date privind modificări şi adaosuri la contractul individual de muncă.

Elementul contractual Semnătura


Nr. Data
asupra căruia s-a Angajator
Crt. Actului Adiţional
convenit modificarea Salariat

În urma îndeplinirii procedurii legale, la data de _______________ prezentul contract


încetează prin _________________________ pentru următoarele motive _________
_____________________________________ având la bază (decizie, hotărâre)____
______________________ temeiul __________________ .

ANGAJATOR,

S.C. ……………………………….. S.R.L.

ANEXA 3

FIŞĂ INDIVIDUALĂ A POSTULUI NR.________

În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă dintre S.C. ………………….


S.R.L. , înregistrat la ________________________ cu numărul _____________, la care

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 36


subsemnatul (a) ader obligându-mă să respect prevederile art. ___________ din
contractul colectiv de muncă, se încheie azi prezenta fişă individuală a postului.
1. Postul ____________________________________
2. Poziţia (numele) ____________________________
3. Compartimentul ____________________________
4. Cerinţe : - studii superioare/ medii ______________
- vechime _________________________
-specifice postului __________________
5. Relaţii a) ierarhice ________________________
b) funcţionale ______________________
c) colaborare ______________________
Domnul/doamna _____________________, posesor al contractului individual de
muncă înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la numărul
___________ negociază în condiţiile contractului colectiv de muncă următoarele atribuţii
şi sarcini structurate pe următoarele capitole:

Cap.1 Sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând _________ norma de bază,


corespunzătoare unei părţi de________ din salariul de bază, stabilite la data de

Cap.2 Obligaţii/Atribuţii profesionale suplimentare reprezentând_________


norma de bază corespunzătoare unei spor din salariul de bază conform reglementărilor
în viguare stabilite la început de an

Cap.3 Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post, efectuate prin


ordin de lucru, ordin de serviciu etc. şi care vor fi plătite prin premii lunare, zile libere etc.

Cap.4 Sancţiuni primite de angajat


Nr.
Crt Motivul sancţiunii Data Sancţiunea primită Director
.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 37


DIRECTOR, Angajat,
Am luat la cunoştinţă
Semnătura

Data

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 38