Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

Data: 15.01.2019
Unitate de învățământ: Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, com. Schela, jud. Galați
Clasa: a VI-a B
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:Anghele Diana-Georgiana
Disciplina:Limba și literature română
Titlul lecției: Substantivele defective. Substantivele colective.
Tipul lecției: de predare/însușire de noi cunoștințe
Competențe generale:
4.Utilizarea corectă și adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise;
Obiective specifice:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative;
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare;
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă;
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii;
Obiective operațional-educaționale:
a) cognitive:
O1- Să definească în mod corect substantivele defective de plural/ defective de singular;
O2- Să enumere exemple pentru cele două categorii de substantive;
O3- Să recunoască, în texte la prima vedere, substantivele colective ;
O4-Să identifice forma corectă de plural pentru unele substantive;
O5- Să alcătuiască noi enunțuri cu multiplele forme de plural pe care unele substantive le pot avea;
O6- Să demonstreze, oral, diferențele de sens ale acestora;
O7- Să aplice cunoștințele dobândite în cadrul orei de astăzi în noi situații de comunicare orală sau scrisă;
b) psihomotorii:
O8– să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite și spațiul clasei;
c) afective:
O9 – să manifeste spirit de colegialitate și cooperare în cadrul orei;
O10– să utilizeze corect în exprimare normele limbii române literare;
d) formative:
O11- Să rezolve diverse tipuri de exerciții, utilizând toate noțiunile învățate.
Strategie didactică
Resurse:
 materiale: caiet, manual, caietul inteligent, fișe de lucru, moblier, tablă, cretă;
 temporale: 45 minute;
 umane: colectivul clasei a VI-a B;
Forme de organizare a activității: frontală, individuală;
Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, învățarea prin descoperire, jocul didactic.
Bibliografie:
1.Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Clasele a V-a – a VIII-a elaborată în cadrul M.E.N. 2017
2.Bucurenciu, Petru; Dragu, Mihaela; Norel, Mariana, Limba și literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică,
București, 2018;
3. Ioniță, Florin (coord.), Caietul inteligent. Literatură. Limbă română. Comunicare pentru clasa a VI-a, semestrul al II-lea, Editura Art,
București, 2018;
3. Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, București, 2003;
4.Popescu, Ștefania, Gramatica practică a limbii române, Ed. TEDIT FZH, București 2017;
5. Sâmihăian, Florentina; Dobra, Sofia; Șerban, Marilena, Limba și literatura română pentru clasa a VI-a. Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC,
semestrul al II-LEA, Editura Art, București, 2015.
SCENARIU DIDACTIC

Evenimentele Ob. CONȚINUTUL STIINȚIFIC Strategia didactică Evaluarea


lecției Op. Activitatea Activitatea Durata Metode si Materiale Forma de
propunătorului elevului procedee didadctice organizare

1. Momentul O8 -Se salută elevii și se -Se răspunde la


organizatoric stabilește ordinea clasei; salut;
-Se asigură climatul necesar
desfășurării optime a -Se pregătește
activității de învățare; pentru lecție; 5’ conversația tablă frontală aprecieri
-Se corectează tema pentru cretă verbale
acasă; -Se răspunde la mobilier
cerințele
propunătorului;
2. Captarea -Se propune un joc elevilor -Se ascultă cu jocul didactic
atenției ce se numește ”Care e atenție tablă
O8 pluralul meu?”; informațiile
- Se notează pe tablă propunătorului;
următoarele substantive: -Se notează în 7’ conversația frontală aprecieri
coleg, frate, corn, element, caiete caiet verbale
România, oțet, fotbal, curaj, substantivele care
aur, lingvistică,bade, Iași, sunt scrise de
Rusalii, bretele, icre, către propunător
coclauri, zori, șale, pe tablă;
studențime, brădet, rufărie,
cârd, stol, herghelie,
brigadă. -Se răspunde
-Prin numirea aleatorie a conform
elevilor, se cere cerințelor
identificarea formei de primite;
plural pentru fiecare
O4 substantiv în parte; învățarea prin
-În urna acestui joc se descoperire
constată următoarele: există
substantive care au formă -Se manifestă
de plural (coleg, frate), interes din partea
unele care au mai multe elevilor asupra
forme ce sunt diferite ca ideilor
sens (corn-cornuri-coarne, comunicate de
O6 element-elemente- propunător;
elemenți), unele care au fie
numai formă de singular
(oțet, fotbal, curaj, aur,
lingvistică,bade), fie numai
formă de plural (Iași,
O9 Rusalii, bretele, icre,
coclauri, zori, șale) și unele
substantive care au la
singular înțeles de plural
(studențime, brădet, rufărie,
cârd, stol, herghelie,
brigadă).
3. Anunțarea O8 -Se anunță noua temă și se -Se notează titlul 1’
noii teme și a notează pe tablă: noii lecții în
obiectivelor Substantivele defective. caietele de notițe;
Substantivele colective.
-Se enumeră obiectivele
operațional-educaționale: conversația tablă frontală aprecieri
“În cadrul orei de astăzi ne cretă verbale
vom preocupa, după cum ați -Se manifestă mobilier
intuit din jocul anterior, de interes asupra
substantivele defective de enunțării
singular, respectiv de plural, obiectivelor
de substantivele care au mai operațional-
O9 mai multe forme de plural și educaționale de
de substantivele colective. către propunător.
Pentru fiecare categorie de
substantive vom scrie
particularitățile acestora,
vom face o clasificare după
anumite criterii pe care le
vom deduce împreună, vom
oferi multiple exemple
pentru o mai bună achiziție
intelectuală diversificată în
ceea ce le privește și vom
rezolva exerciții diverse
pentru a realiza, la nivel
optim, asimilarea acestor
noțiuni”
4. Dirijarea -Se notează pe tablă -Se notează în 25’ conversația
învățării O1 noțiunile teoretice (vezi caiete toate
Oglinda tablei); noțiunile care
-Se oferă clarificări, sunt scrise pe
O2 lămuriri, exemple tablă; tablă Frontală aprecieri
suplimentare pentru fiecare -Se solicită cretă verbale
categorie în parte; propunătorului să caiet
-Se împart fișe de lucru ofere exemple explicația mobilier
(Anexa nr. 2) fiecărui elev; suplimentare
-Se cere, în mod individual, pentru o mai
rezolvarea primelor 2 bună înțelegere a
exerciții, pentru care se fiecărei categorii
alocă un timp de 3 minute; de substantive în
-Se face corectarea acestora parte;
O3 prin numirea aleatorie a -Se manifestă
elevilor; interes din partea
-Se oferă lămuriri acolo elevilor asupra
unde este cazul; ideilor
O4 -Se rezolvă exercițiile III, comunicate de
IV și V prin numirea propunător;
aleatorie a elevilor; - Se realizează exercițiul fișă de
-Se oferă clarificări asupra corectarea lucru
noțiunilor care sunt exercițiilor, prin
considerate dificile de către răspunderea individuală aprecieri
elevi; întrebărilor conversația verbale
O5 -Se cere rezolvarea propunătorului,
exercițiului VI pe caietul de prin consultarea
notițe (pentru care se alocă răspunsurilor
2 minute); celorlalți colegi,
sub îndrumarea
acestuia;
O11 -Se face rezolvarea -Se răspunde
exercițiului VI oral, prin conform
numirea aleatorie a elevilor, cerințelor
care au datoria de a scrie enunțate de
O9 răspunsurile optime ce sunt propunător;
selectate de către -Se notează exercițiul manual frontală aprecieri
propunător; răspunsurile caiet verbale
O7 -Se rezolvă oral, din oferite de mobilier
manual, exercițiile 1, 2, 3, 4 colectiv, selectate
de la pagina 102; de propunător, pe
-Se rezolvă oral, prin caietul de notițe; conversația
O10 numirea aleatorie a elevilor, -Se răspunde
exercițiile din caietul conform
inteligent (I, II, III, IV, cerințelor
VI,VII de la paginille 103- enunțate de
104) propunător;
-Se notează pe
caietul intelligent
răspunsurile
selectate de
propunător;
5. Încheierea O9 -Se asigură feed-back-ul și -Se manifestă 7’ conversația mobilier frontală aprecieri
activității evaluare printr-un joc: se interes asupra tablă verbale
numește aleatoriu un elev, cerințelor cretă
O7 căruia i se adresează o enunțate de
întrebare din conținutul propunător; jocul didactic
lecției, iar acesta, are -Se răspunde
sarcina ca, la rândul lui, să întrebărilor
repete același procedeu, și acestuia;
așa mai departe, realizându- -Se adresează
se astfel o înlănțuire a altui coleg, mai
întrebărilor și răspunsurilor departe, o
legate de cunoștințele ce au întrebare
fost fixate și consolidate în referitoare la
decursul orei. cunoștințele
-Se notează pe tablă tema învățate în
pentru acasă (exercițiul VIII decursul orei;
de pe fișa de lucru și cel din -Se notează tema
caietul inteligent de la în caietele de
pagina 104). notițe,
manifestând
interes asupra
explicațiilor
oferite de
propunător.
Anexa nr. 1

OGLINDA TABLEI
15.01.2019

Substantivele defective. Substantivele colective.

Prin formele pe care le pot lua în vorbire, substantivele pot arăta un singur obiect (nr. singular) sau mai multe
obiecte (nr. plural).
*Există substantive care nu respect această regulă. Ele se numesc substantive defective.
Clasificarea substantivelor defective:
1. Substantive defective de plural (au formă doar pentru singular):
-substantive proprii precum: Ion, Maria, Dunăre, Craiova etc.
-alimente: zahăr, făină, ulei, oțet, miere, mazăre etc.
-sporturi: volei, fotbal, box, tenis etc.
-calități și însușiri: înțelepciune, cinste, dreptate, curaj etc.
-stări organice: foame, sete etc.
-materii: aur, zinc, fier, lână etc.
-domenii științifice: algebră, geometrie, botanică, lingvistică etc.
-epoci istorice, religii: sclavagism, feudalism, creștinism, catolicism etc.
*alte substantive defective de plural: soare, lună, bade, nene, neică, vodă etc.

2. Substantive defective de singular (au formă doar pentru plural):


-nume de localități și forme de relief cu formă de plural care au înțeles de singular: Iași, Izvoarele, Fîntânele, Carpați,
Bucegi etc.
-sărbători: Rusalii, Florii, Paște, Sânziene etc.
-nume de obiecte alcătuite din două părți identice care formează o pereche: pantaloni, ochelari, bretele, ițari etc.
-nume de materii resimnțite ca niște colective: icre, câlți, bale, lături, măruntaie etc.
*alte substantive defective de singular: aplauze, moaște, nazuri, coclauri, moravuri, zori, șale etc.

! Substantivele COLECTIVE au la forma de singular înțeles de plural.


* Cele mai multe sunt derivate cu sufixele colective: -ime, -iște, -iș, -et, -(ă)rie: studențime, țărănime, cânepiște, pietriș,
brădet, lemnărie, rufărie etc.
* Alte substantive au sens colectiv: cârd, stol, roi, grup, șir, armată, colectiv, brigadă, hoardă, herghelie etc.
! Există și substantive care au mai multe forme de plural: corn-cornuri-coarne, bob-bobi-boabe, element-elemente-elemenți
Anexa nr. 2

Fișă de lucru- numărul substantivelor (substantive defective/colective)


I.Subliniază substantivele cu sens colectiv din textele date:
“Turmele s-aud mugind, [...]
Și cu poala prinsă-n brâu/ Vin cântând în stoluri fete/ de la grâu.” (G. Coșbuc- Noapte de vară)
“Se întorcea cireada satului de la pășune, acoperind soarele care scăpăta roșu și mare.” (Camil Petrescu, Un om între oameni)
Se aduna popor de pretutindeni, umplând împrejurimea. Toată boierimea era prezentă pe scaunele din față, lăsând țărănimea să ocupe restul
locurilor.
II.Citește fiecare dintre următoarele afirmații și încercuiește litera A, dacă o consideri adevărată, sau litera G, dacă o consideri greșită:
1. A/G Substantivele colective au la forma de singular înțeles de plural.
2. A/G Substantivele care au numai formă de singular se numesc substantive defective de plural.
3. A/G Sunt defective de plural substantivele proprii din seria: Adi, Olga, Bistrița, Dobrogea.
4. A/G Sunt defective de plural substantivele din seria: Fălticeni, Babele, Videle, Stoenești.
5. A/G Seria următoare cuprinde numai substantive colective: popor, munte, tineret, frunziș.
6. A/G Cele două forme de plural ale subtsantivului bandă (bande/benzi) au același înțeles.
7. A/G Forma corectă de plural a substantivului soră este sore.
8. A/G Forma corectă de plural a substantivului chinez este chineji.
III. Completează spațiile libere continuând seria cu câte două substantive defective de plural care denumesc:
1.sporturi: volei, fotbal, …………………………………………………………………………….
2. însușiri: bunăvoință, aroganță, .....................................................................................................
3. sentimente: milă, compasiune, …................................................................................................
4. domenii științifice: medicină, informatică,..................................................................................
5. alimente: miere, cacao, ………………………………………………………………………….
IV. Scrie, în spațiul liber, câte un enunț cu fiecare dintre substantivele defective de singular:
1.icre- 4.aplauze-
2.zori- 5.confetti-
3.rechizite- 6.ochelari-
V. Alcătuiește câte o propoziție cu formele de plural ale substantivelor date:
1. cap (capi/capete)
2. timp (timpi/timpuri)

3. raport (raporturi/rapoarte)

4. arc (arcuri/arce)
VI. Transcrie următoarele enunțuri, corectând greșelile:
1.Am cumpărat o cutie de chibrite de foarte bună calitate.
2.Echipa englejilor s-a bucurat de succes.
3.Mama vorbește întotdeauna cu mîndrie despre ficele ei.
4.Aș vrea să am în colecția personală mai multe monezi valoroase.
5. Toată lumea care muncește ar vrea să aibă un salar mai mare.
6.Toți oamenii erau îngrijorați din cauza acestei benzi de hoți.
VII. Alcătuiește enunțuri cu formele corecte de plural ale substantivelor date:
albuș, aragaz, înghețată, foarfecă, poiană, caramelă, seminar.
VIII. Alcătuiește un text de 10-15 rânduri cu titlul Un vis ciudat în care să folosești următoarele substantive: baschet, vodă, droaie,
porumbiște, bănet, sete, București, astronomie, budism, Olt, blugi.