Sunteți pe pagina 1din 5

Caracteristica economico-financiară a Î.I.

„Liusi-Susanu”
Î.I. „Liusi-Susanu” este o persoană juridică care activează în baza „Legii
Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, precum şi a altor
acte normative a Republicii Moldova. Întreprinderea este fondată în scopul sporirii
eficacităţii economice, comerciale şi de producţie în domeniul comerţului cu
amănuntul şi alte activităţi de antreprenoriat îndreptate spre satisfacerea cît mai
deplină a necesităţilor tuturor persoanelor juridice şi fizice şi a cetăţenilor Republicii
Moldova.

Întreprinderea individuală „Liusi-Susanu” este înregistrată la Camera


Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 06.09.1995
cu o durată nelimitată de activitate. Condiţiile de reorganizare şi lichidare se
efectuiază potrivit LEGE Nr. 845

din 03.01.1992 cu privire la „Antreprenoriat şi întreprinderi”, art. 34, 35, 36.

Se autorizează funcţionarea intreprinderii individuale „Liusi-Susanu” cu


condiţiile deţinerii în posesie a actelor necesare, de a achita taxele conform legislaţiei
în vigoare, de a respecta regulile de bază ale comerţului, de a comercializa prin
aparate de casă etc., care este eliberată în baza deciziei Consiliului orăşenesc Cahul
nr.11/1-XXIII din 12.12.2007, se autorizează:

Genurile de activitate a întreprinderii sunt:

- Productia de pavaj;
- Activitatea comercială;
- Comerţul angro, cu amănuntul şi prin consignaţie;
- Fabricarea produselor din metal pentru constructii;
- Servicii de transport;
- Transportul mărfurilor şi pasagerilor atît pe teritoriul R.Moldova cît şi peste
hotarele ei.
Adresa juridică: Republica Moldova, or.Cahul, str. I.L.Caragiale, 39/50;
Cod fiscal : 1003603002311;
Adresa de activitate : Republica Moldova, or.Cahul, str. Ştefan cel Mare, 102;
Tipul Întreprinderii: Magazin;
Telefon: 3-33-44;
Cu program de lucru: 8.00 – 18.00;
Suprafaţa: 1500 m².
Conform Autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei miuncii,
întreprinderea este obligată să îndeplinească condiţiile minime stabilite de legislaţia
de protecţie a muncii, astfel încît să fie prevenite accidentele de muncă şi
îmbolnăvirile profesionale (Anexa 5).

Prin decizia privind înregistrarea modificărilor din 20.11.2006, dosar nr.


1003603002311 se admite a înregistra şi a consemna în Registrul de Stat al
întreprinderilor şi a organizaţiilor modificările în actele de constituire ale
Întreprinderea Îndividuală „Liusi- Susanu”, înscrisă în registrul de stat al
întreprinderilor şi organizaţiilor cu nr. 136020073 din 06.09.1995 după cum urmează
a adăuga următoarele genuri de activitate:

1. Fabricarea produselor din metal pentru construcţii


2. Producţia de mobilier
3. Transportul auto internaţional de mărfuri.
Prezenţa decizie este întocmită în 2 exemplare, care au aceeaşi valoare
juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în
dosarul de arhivă al întreprinderii, iar celălalt se eliberează solicitantului.
Î.I. „Liusi-Susanu” îşi desfăşoară activitatea de procurare a materiilor prime,
materialelor, mărfurilor etc. pe baza relaţiilor financiare ce le deţin cu furnizorii săi,
pe parcursul ultimelor ani principalii creditori ai întreprinderii au fost:
 Iacobas Construct SRL
 Premium Profil SRL
 Metalica Zuev SRL
 Construct Arabesque SRL
 Alines Art SRL
 Profmet Grup SRL
Procesul de comercializare şi realizare a mărfurilor de larg consum a
întreprinderii sunt realizate pe baza relaţiilor cu clienţii săi, deci, principalii debitori
pe parcursul ultimelor ani au fost:
 Topconstruct BNN SRL
 Carfaon SRL
 Tvinst Prim SRL
 Nico Art SRL
 KVM Const SRL
 Cosgalmed SRL
Tehnici de prelucrare a fierului.

Una dintre principalele tehnici de prelucrare a fierului este prelucrarea la rece,


prin lovirea repetată a pieselor cu ciocanul, pînă la primirea formei dorite; prin tăierea
cu dalta, „foarfecele” sau „ghilotina”; incizare cu dalta şi găurire cu ajutorul dornului
sau „priboiului”. Acest ultim procedeu se aplică mai ales la piesele subţiri, din şină,
tablă sau sîrmă, pentru modificări ale formelor şi ornamentare cu figuri geometrice
(cercuri, semicercuri, linii drepte simple si duble). Prelucrarea fierbinte a fierului cere
o specializare a meşterilor şi un grad ridicat de duritate al fierului. Tehnica poartă
numele de „fierbere a fierului”. Aceasta se face pînă la momentul în care materialul
devine rosu-incandescent, moale, aproape de stadiul de curgere, pe porţiunea care
trebuie prelucrată. Pentru obţinerea formei dorite – încovoierea metalului, metalul
înroşit se forjează prin lovire rapidă, repetată, ritmică si puternică, cu ajutorul
ciocanelor de diferite mărimi şi forme. Încovoierea fierului poate fi urmată şi de
tăiere. Tehnica este deosebit de dificilă şi presupune o bogată experienţă şi
îndemînare în execuţie, pentru că topirea excesivă a metalului sau lovirea lui
necorespunzătoare pot duce la stricarea definitivă a pieselor.

II „Liusi Susanu” prelucrează metalul conform princiupiuliu forjării procedeul


de prelucrare a unui semifabrica tmetalic prin deformare plastică la cald, fără fisurare,
prin intermediul forţelor statice sau dinamice exercitate de prese sau ciocane.
Forjarea prezintă următoarele avantaje: prelucrare rapidă, cost redus şimanoperă
simplă.

În funcţie de masa pieselor forjate, principalele utilaje întrebuinţate în procesul


de forjare sunt: ciocanele mecanice – pentru piese mici; ciocanele pneumatice –
pentru piese mici şi mijlocii; ciocanele cu abur sau aer comprimat – pentru piese de
dimensiuni mijlocii şi mari; prese cu fricţiune – pentru piese mici şi serie mică; prese
cu excentric – pentru piesemici şi serie mare; prese hidraulice – pentru piese mari şi
foarte mari

În cadrul procesului de prelucrare a fierului sînt confecţionate diferite categorii


de obiecte:
1. Unelte agricole: sape, săpăligi, greble, seceri, coase, furci, brăzdare, cuţite de
plug etc.;

2. Unelte meşteşugăreşti: pentru prelucrarea lemnului (topoare, securi, bărzi,


tesle, cuţite, scoabe); pentru scoaterea şi prelucrarea pietrei (tîrnăcoape, cazmale,
ciocane, dălţi, sfredele, ferestraie etc.); pentru meşteşugurile artistice – la ales
covoare, ţesut (pieptene, detalii la războaie de ţesut etc.); unelte de pescuit şi
vînătoare (capcane, cîrlige de pescuit, lanţuri speciale de prins fiare, etc.); unelte şi
obiecte păstoreşti (foarfece de tuns oile, vase cu lanţuri pentru a fi atîrnate, pirostrii
etc.).

3. Obiecte pentru uzul gospodăresc (făraşe, cîrlige, cociorvă, răzători de


legume, etc.).

4. Elemente din fier pentru construcţii şi instalaţii (fiare de moară, lanţuri,


armături de uşi şi ferestre, încuietori, ferecături, cuie, scoabe, piroane etc.). Aici
intervine o specializare: lăcătuşeria, respectiv sînt confecţionate lăcate, zăvoare,
balamale, chei şi diferite tipuri de încuietori de uşi şi porţi.

5. Obiecte din fier pentru mijloace de transport (roţi, lanţuri, restei etc). Tot din
această ramură a fierăriilor s-au desprins şi potcovarii. De regulă toţi fierarii asigurau
confecţionarea potcoavelor şi potcovirea cailor.

6. Feroneria decorativă. Acest domeniu are o răspîndire din ce în ce mai largă


în ultimul timp. Gardurile, porţile din metal, realizate, în deosebi, prin tehnica de
forjare, au un aspect decorativ remarcabil şi sînt solicitate de populaţia rurală,
înlocuind astfel gardurile din scînduri. Tot la acest domeniu se referă şi obiectele
pentru decorul casei: suporturi pentru flori, detalii pentru sobe, balustrade, verande
etc.
Întreprinderea Individuala ”Liusi Susanu ” confectioneaza plasă de armătură
sudată VR-1 în foi. Face parte din clasa plaselor sudate uşoare; fabricarea plasei
pentru zidărie se efectuează din sârmă metalică VR-1 cu diametrul 3-5mm cu ochiuri
de diferite dimensiuni (48, 50, 90, 100, 120, 150, 200, 250 şi 300 mm) şi pasul
ochiurilor 10 mm. Fabricarea plasei de zidărie se reglementează de GOST 23279-85.
De regulă, se livrează în baloturi de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu
lungimea 1,5 sau 2 metri şi lăţime diferită. Plasa de armătură pentru zidărie – plasă
pentru construcţie, este destinată pentru consolidarea construcţiilor şi distribuirea
uniformă a greutăţii construcţiilor. Utilizarea principală a plasei de zidărie – ţeserea
pereţilor clădirilor şi construcţiilor la fiecare al 4-5 - lea strat de zidărie din cărămidă.
Plasele metalice sudate se utilizează pe larg în industrie şi în construcţii pentru
sporirea rezistenţei materialelor de construcţie, şi anume:
- pentru armarea zidăriei din cărămidă
- pentru consolidarea construcţiilor din beton armat şi construcţiilor/articolelor
armate din zidărie de piatră şi distribuirii uniforme a sarcinilor
- pentru şapa de beton a pardoselilor
- pentru turnarea în beton la executarea planşeelor, fundaţiilor la efectuarea
lucrărilor de tencuială
- la ridicarea construcţiilor din monolite de beton, în calitate de armătură la
fabricarea panourilor din polistiren expandat
- pentru armarea îmbrăcămintei rutiere
- la construcţia gardurilor şi împrejmuirilor din plasă sudată
- pentru executarea cuştilor şi carcaselor
- la lucrările de izolare termică
Plasă metalică se execută din 2 sârme perpendiculare, sudate în locurile de
intersectare prin metoda de sudare în punctele de contact. Plasa se produce din sârma
VR-1 GOST 6727.
Compania acordă o atenţie deosebită deservirii calitative şi rapide a clienţilor
noştri. Pentru menţinerea şi perfecţionarea calităţilor profesionale ale colaboratorilor,
managerii companiei vizitează regulat expoziţiile, seminarele şi treningurile
specializate. Acest lucru permite de acordat clienţilor noştri consultaţii calificate la
alegerea sortimentului de mărfuri.

Subdiviziunea de transport a companiei este dotată cu mijloace de transport


atât de capacitate mare, cât şi de capacitate mică de ridicare, asigură clienţilor noştri
livrarea la timp a produselor prin toată republica. Există posibilitatea aprovizionării
complexe cu plasă a clienţilor privaţi şi corporativi pe bază de contract de lungă
durată.

Pe parcursul anilor de colaborare fructuoasă am reuşit să stabilim contacte de


afaceri cu partenerii noştri, producători reprezentativi din ţările CSI şi țările europene.
Aceasta ne permite să importăm produsele necesare la timp şi la preţuri avantajoase.
Datorită faptului, că compania este unul din cei mai mari producători şi importatori
de fabricate metalice în Republica Moldova, noi propunem pe piaţă soluţii optime cu
corelaţie perfectă preţ/calitate (produse calitative la un preţ avantajos).