Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAMA DE OPŢIONAL

Titlul opţionalului: Complemente de geometrie


Clasa: a VII-a
Durata: 1 an , 1 ora pe săptămână
Tipul de opţional: Opţional la nivelul disciplinei

1
Argument

Un opţional de geometrie vine în sprijinul elevilor care doresc să-şi completeze


noţiunile dobândite la geometrie în anii de şcoală şi să-ţi îmbunătăţească performanţele.
Apariţia opţionalului rezidă din nevoia elevilor (exprimată în chestionarele
aplicate) de a-şi apropia această ramură a matematicii într-un mod plăcut, accesibil,
trecând de la abstract la practic.
În cadrul orelor vor fi utilizate materiale didactice cu rol deosebit în învăţare,
colecţia intuitex „Geometrie între joc şi nota 10”, precum şi alte sinteze, prezentări
powerpoint astfel că prin intermediul jocului, al imaginilor, matematica va fi cu mult mai
plăcută de elevi, iar studiul acesteia se va transforma într-o activitate de descoperire, de
cunoaştere, de aplicare creativă a raţionamentelor specifice, îmbinând în cadrul orelor
metodele de lucru moderne şi cele tradiţionale. Lecţiile vor fi astfel concepute încât elevii
să fie motivaţi în învăţare şi capabili să redescopere frumuseţea geometriei.
Obiectivul principal al opţionalului constă în găsirea unor modalităţi de atragere a
elevilor către studiul geometrie şi familiarizarea lor cu largul evantai de metode şi tehnici
de lucru specifice, pornind de la înţelegerea perfectă a conceptelor utilizate.

2
COMPETENŢE GENERALE

CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul
în care au fost definite
CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţuri matematice
CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii

3
VALORI ŞI ATITUDINI

 Dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative; dezvoltarea iniţiativei,


independenţei în gândire şi în acţiune pentru a avea disponibilitate de a aborda
sarcini variate.
 Manifestarea tenacităţii, perseverenţei, capacităţii de concentrare şi a atenţiei
distributive.
 Dezvoltarea spiritului de observaţie.
 Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi
eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii.
 Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea
unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice.
 Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru
viaţa socială şi profesională.

4
COMPETENŢE GENERALE ŞI COMPETENŢE SPECIFICE

1. CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de


contextul în care au fost definite
 Identificarea unor corespondenţe între diferite reprezentări ale aceloraşi date
 Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date
 Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice
date
 Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o
configuraţie geometrică dată
 Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, într-o configuraţie
geometrică dată
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse
în enunţuri matematice
 Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate
 Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin metode diferite
 Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea
unor elemente ale acestuia
 Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând
metode adecvate în configuraţii care conţin un cerc
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală
sau globală a unei situaţii concrete
 Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea
unor probleme
 Utilizarea noţiunii de paralelism pentru caracterizarea locală a unei
configuraţii geometrice date
 Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
 Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea
unor proprietăţi ale cercului
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
 Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere
 Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, trapeze)
în limbaj matematic
 Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin
relaţii metrice
 Exprimarea proprietăţilor elementelor unui cerc în limbaj matematic
CG 5 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă

5
 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de
lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii
 Interpretarea asemănării triunghiurilor în corelaţie cu proprietăţi calitative şi/ sau
metrice
 Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic
 Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind
reprezentări geometrice şi noţiuni studiate

CG.6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea


cunoştinţelor din diferite domenii
 Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice în corelaţie cu
anumite situaţii practice
 Aplicarea asemănării triunghiurilor în rezolvarea unor probleme matematice
sau practice
 Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri
dreptunghice la situaţii-probleme date
 Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc şi de
poligoane regulate

6
CONŢINUTURI

1. Prezentarea opţionalului, linie mijlocie într-un triunghi (2 h)


2. Concurenţa liniilor importante în triunghi (3h)
 Concurenţa mediatoarelor, cercul circumscris unui triunghi
 Concurenţa înălţimilor, concurenţa medianelor.
 Concurenţa bisectoarelor, cercul înscris într-un triunghi
3. Patrulaterul (6h)
 Patrulaterul convex- proprietăţi
 Paralelogramul
 Dreptunghiul
 Rombul
 Pătratul
 Trapezul, trapezul isoscel
4. Arii (2h)
 Aria triunghiului
 Ariile patrulaterelor
5. Probleme pentru concursurile de matematică (3h)
6. Asemănare (8h)
 Teorema lui Thales
 Teorema bisectoarei
 Linia mijlocie într-un trapez
 Teorema fundamentală a asemănării
 Teorema lui Menelaus
 Teorema lui Ceva
 Teorema Van Aubel
7. Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic, trigonometrie (8h)
 Triunghiuri Pitagorice
 Spirala lui Arhimede
 Funia cu 12 noduri
 Probleme aplicative
 Teorema cosinusului, drumul minim
 Teorema medianei
 Relaţia lui Euler pentru patrulatere
8. Cercul, generalităţi (3h)
 Lungimea şi aria cercului, elemente de istorie a matematicii
 Patrulaterul inscriptibil
 Lunulele lui Hipocrate din Chios

9. Evaluare finală (1h)


 Aplicarea chestionarelor finale şi interpretarea acestora (1h)

7
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ

Nr. Conţinuturi Săptămâna Obs


crt.
SEM. I
1. Prezentarea Probleme aplicative S1, S2
opţionalului, linie
mijlocie într-un
triunghi (2h)
2. Concurenţa liniilor Concurenţa S3
importante în mediatoarelor, cercul
triunghi (3h) circumscris unui triunghi

Concurenţa înălţimilor, S4
concurenţa medianelor.

Concurenţa bisectoarelor, S5
cercul înscris într-un
triunghi

3. Patrulaterul (6h) Patrulaterul convex- S6


proprietăţi

Paralelogramul S7
Dreptunghiul S8
Rombul S9
Pătratul S10
Trapezul, trapezul isoscel S11
4. Arii (2h) Aria triunghiului S12
Ariile patrulaterelor S13
5. Probleme pentru Probleme selecţionate pentru S14, S15
concursurile de pregătirea concursurilor de
matematică (2h) matematică

8
SEM. II
1. Probleme pentru Probleme selecţionate pentru S1
concursurile de pregătirea concursurilor de
matematică (1h) matematică
2. Asemănare (8h) Teorema lui Thales S2
Teorema bisectoarei S3
Linia mijlocie într-un S4
trapez
Teorema fundamentală a S5
asemănării
Teorema lui Menelaus S6
Teorema lui Ceva S7
Teorema Van Aubel S8
Probleme aplicative S9
3. Relaţii metrice în Triunghiuri Pitagorice S10
triunghiul Spirala lui Arhimede S11
dreptunghic, Funia cu 12 noduri S12
trigonometrie (8h) Probleme aplicative S13
Teorema cosinusului, S14
drumul minim
Teorema medianei S15
Relaţia lui Euler pentru S16
patrulatere
4. Cercul, generalităţi Lungimea şi aria S17
(3h) cercului, elemente de
istorie a matematicii
Patrulaterul inscriptibil S18
Lunulele lui Hipocrate S19
din Chios
5. Evaluare finală (1h) Aplicarea chestionarelor S20
finale şi interpretarea
acestora (1h)

9
Evaluare:
 Se vor folosi metode tradiţionale dar şi metode alternative de evaluare- realizarea
de portofolii pe o temă propusă, referate, realizarea de lucrări practice şi
prezentarea acestora. Va conta gradul de implicare al elevului la desfăşurarea
orelor, capacitatea de sinteză a informaţiilor, comportamentul în învăţare, precum
şi priceperile şi capacităţile intelectuale.
 Redactarea completă şi corectă a soluţiei unei probleme de geometrie.

BIBLIOGRAFIE
 Maria Gizela Pascale - Matematica pentru concurs clasele V-VIII, Editura
Bibliotheca Târgovişte, 2007
 Ţiţeica Gh. – Culegere de probleme de geometrie, Editura Tehnică Bucureşti,
1981
 Horia Banea - Metodica predării matematicii, Ed. Paralela 45 Iaşi, 1992
 Manuale alternative de matematică-clasele VI-VII
 Colecția GAZETA MATEMATICĂ

10