Sunteți pe pagina 1din 5

COMPANIA / Societatea ................

Serviciul Protectia Muncii si P.S.I.


Nr.: __________ / ________________

Aprobat,
Director general/ Director ...........

TEMATICA ANUALA DE 5
INSTRUIRE A ANGAJATILOR
in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca
( completata cu principiile de aplicare )

Anul : 2011
Tematica anuala pe 2011 pentru efectuarea instructajului aferent celor trei tipuri de instruire ale
angajatilor, cuprinde cele mai reprezentative legi si documente specifice din domeniul Securitatii si
Sanatatii in Munca.
Coducatorii locurilor de munca vor selecta in functie de mediul de munca local precum si de structura de
personal, acele teme pentru efectuarea instructajului prezentate mai jos, sau acele parti din acestea,
care se preteaza in cel mai inalt grad specificului locului de munca unde isi desfasoara activitatea
salariatul precum si tinand cont de momentul efectuarii instructajului (Ex. O.U.G. nr. 99/2000-privind
temperaturi extreme).

A. Instructajul Introductiv General ( I.I.G. la angajare ) :

1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII cu modificarile ulterioare, aduse prin O.U.G. nr.
148/04.11.2008 publicate in M.O. nr. 765/13.11.2008:
 Art. 171 - 187; Art. 254 - 256 ;
2. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:
 Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
3. HG 1425/2006 - NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca, Legea nr. 319/2006 :
 Art. 1 – 2, 52 – 56, 74 – 89,101 – 107, 149 – 150;
4. Prezentarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in Compania
/Societatea ............................................ ;
5. Materiale specifice sau rezumate de sinteza editate de Serviciul Protectia Muncii si PSI
si transmise apoi in format letric sau electronic ( ex. REZUMATE pentru
INSTRUCTAJE INTRODUCTIV GENERALE ).

B. Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.L.M ) :

1. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor


cu ecran de vizualizare;
2. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate
la locul de munca;
3. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:
 Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
4. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca emisa sub nr. 319/2006 :
5. HG 1051/2006 – Cerinte minime de SSM la manipularea manuala a maselor ;
6. Primul ajutor la locul accidentului ( material de sinteza realizat de Serviciul Protectia
Muncii si PSI);
7. Legea 108/1999 de infiintare a Inspectiei Muncii, organ de specialitate;
1
8. ROF - Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei /
Societatii ............................................;
9. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ............................

C. Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul periodic ( I.P. ) :

1. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor


cu ecran de vizualizare;
2. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul
de munca;
3. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare; 5
4. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
5. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
7. O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
8. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .........................................;
9. OUG 195/2002 - Circulatia pe drumurile publice;
10. HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Hotararea 955/2010;
11. HOTĂRÂRE nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

PRINCIPII de aplicare :

la TEMATICA DE INSTRUIRE PE ANUL 2011

Principiile de lucru pentru fiecare caz precum si metodele folosite la instruire sunt urmatoarele:

Principii pentru Instructajul Introductiv General ( I.I.G )

Instruirea introductiv-generala se face pentru o durata minima de 8 ore :


- noilor angajati;
- lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate;
- lucratorilor temporari.

Instruirea efectiva se face de catre:


- Lucratorul desemnat pe societate;

Instructajul Introductiv-General trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:


- Legislatia de SSM;
- Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM;
- Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
- Prezentarea masurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucratorilor, semnalizarile interne, mijloace de interventie in caz de pericol;

Instruirea Introductiv-Generala se va finaliza cu o verificare scrisa a insusirii cunostiintelor, pe


baza unui test scris, folosind o Fisa de Test. Fisa de test verificata si notata cu calificativul
obtinut se va pastra impreuna cu Fisa de Instructaj.

Obs. Lucratorii care nu si-au insusit cunostiintele prezentate in cadrul instructajului nu pot fi
primiti la lucru.

Principii pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.L.M.):

Scop : Prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si


activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru sau functie
exercitat

2
Cui i se face I.L.M. si pe ce durata:

- noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala;


- lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate;
- lucratorilor temporari;
- inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii;
- durata este de minim 8 ore.

Cine face instruirea:


- Conducatorul direct al locului de munca

Instructajul la LM cuprinde:
- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice 5
locului de munca sau postului de lucru;
- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de
- lucru respectiv;
- masuri la nivelul locului de munca si postului de lucru privind acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
- prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /
postului de munca;
- obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului
individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim
ajutor.
Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru ocupat de lucratorul instruit se face numai dupa
verificarea cunostiintelor dobandite, de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se
consemneaza in Fisa de Instruire Individuala la rubrica Admis la lucru de la pagina 3 a Fisei.

Principii pentru Instructajul Periodic ( sau instructaje speciale, ori de cate ori este necesar )

Scop : Scopul instructajului periodic ( la 6 luni in cazul Societatii ................ ) este de a

reimprospata si actualiza cunostiintele in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.

Cui se face instructajul si pe ce durata:


- noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala, Instruirea la locul de
munca, dupa trecerea unui interval de timp numit perioada de instructaj, stabilita la
nivelul conducerii. ( in Societatea ................. si toate subunitatile sale, perioada de
instructaj este de 6 luni );
- lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate;
- lucratorilor temporari;
- inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii;
- durata este de minim 2 ore.

Cine face instruirea:


- Conducatorul direct al locului de munca

Instructajul periodic cuprinde:

- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice


locului de munca sau postului de lucru;
- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de
- lucru respectiv;
- masuri la nivelul locului de munca si la nivelul postului de lucru privind
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
- prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /
postului de munca;
- obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului
individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de
prim ajutor.

3
Verificarea cunostiintelor dobandite se face de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat
instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala.
Suplimentar, instruirea periodica se face si se consemneaza in Fisa de Instruire la pagina 12,
si in urmatoarele cazuri:
- cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
- cand au aparut modificari ale prevederilor legislative sau in conditiile activitatii
specifice ale locului de munca, inclusiv evolutii ale riscurilor sau aparitia unor riscuri
noi;
- la reluarea activitatii dupa accident de munca;
- la executarea unor lucrari speciale cand se impune un instructaj initial;
- la introducerea unor tehnologii de lucru sau proceduri noi de lucru;

Programarea temelor de instruire pe profesii / meserii :


5

Profesia /
Tema planificata pentru instruire
Meseria
1. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare;
2. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate la locul de munca;
3. O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
Personal TESA 4. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea.......................;
5. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:
 Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
6. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor
Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 :
7. ROF - Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei /
Societatii ............................

1. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea


echipamentelor cu ecran de vizualizare;
2. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate la locul de munca;
3. O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
Lucrator temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
comercial 4. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .......................
(vanzator in 5. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:
Agentie)
 Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
6. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor
Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 :
7. ROF - Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei /
Societatea ..................................

1. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea


echipamentelor cu ecran de vizualizare;
2. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ......................
3. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:
 Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
Magaziner, 4. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor
Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 :
5. HG Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri
pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

4
1. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ..........................

2. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:


 Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
Ingrijitor 3. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor
Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 :
4. HG Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri
pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

1. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de


securitate si/sau sanatate la locul de munca;
2. O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu 5
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
3. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .........................
4. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:
Electrician  Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
5. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor
Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 :
6. ROF - Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei /
Societatea ................................;
7. NSSM nr. 463/12.07.2001 la utilizarea energiei electrice in medii
normale

1. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ..................–


Instructiuni pentru postul de lucru: SOFER;
2. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:
 Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53;
Sofer
3. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor
Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 :
4. ROF - Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei /
Societatii .................. capitolul 4.5.3.1 Art. xx-xxx;
5. O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
6. OUG 195/2002 Circulatia pe drumurile publice

1.
Etc...............