Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

 Data:

 Propunător:

 Unitatea de învățământ:

 Clasa:a II a A

 Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română

 Unitatea de învățare: „Comorile pământului”

 Subiectul: Recapitular- Alfabetul.Sunetul.Litera.; Cuvinte cu sens asemănător/opus ;


scriera corectă a cuvintelor ce conţin literele î,â şi x.

 Text suport : „Taina pământului” după Ada Teodorescu

 Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare

 Scopul lecției:Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor despre alfabet şi consolidarea


deprinderilor de a identifica în diferite contexte cuvinte cu sens asemănător/opus
șiadeprinderilor de a scrie corect cuvinte care încep/conţin literele „î”, „â” şi „ x” .

 Competenţe specifice vizate:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu


claritate

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de


comunicare cunoscute

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare

 Obiective operaţionale:

 O1.2.1 – să identifice personajele textului „Taina Pământului”;obiectivul se consideră


realizat dacă fiecare elev identifică cel puţin unu din cele patru personaje

1
 O1.3.1 – să analizeze cuvinte rostite, identificând sunetele care se aud in momentul
rostirii sunetului „ x” ; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică
sunetele a cel puţin unuia din cele trei cuvinte.

 O1.4.1- să integreze literele „î” , „â” şi „x „în cuvinte scrise, respectând regulile de
scriere;obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev integrează corect fiecare dntre
literele „î” , „â” şi „x „ în cel puţin un cuvânt din trei.

 O1.4.2 -să aleagă cu ajutorul dicţionarelor cuvinte sens asemănător/opus pentru


cuvintele subliniate din manual;obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev
identifică cel puţin un cuvânt cu sens opus pentru unul din cele 4 cuvinte din manual.

 O1.1.1 – să aleagă doar cuvintele scrise corect dintr-un sir de cuvinte; obiectivul se
consideră realizat dacă fiecare elev alege corect cel puţin unu din cele patru cuvinte.

 O4.1.1 –să scrie propoziţii utilizând cuvinte ce conţin literele „î” , „â” şi „x „ ;
obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev alcătuieşte cel puţin o propoziţie, corect,
pentru fiecare din cele trei litere.

 Metode, procedee și tehnici didactice:conversația (euristică, introductivă, de verificare),


citirea în lanț, exercițiul, explicația, lectura explicativă )

 Mijloace de învăţământ:videoproiector,caietele elevilor, manual digital,manual tipărit

 Forme de organizare:frontal, individual,pe grupe

 Durata: 50 min

 Bibliografie:

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa


pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

2
Nr. Etapele lecţiei / Timp Ob. Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare
crt. Op.
Activitatea profesorului Activitatea Metode, Mijloace Forme de
elevilor procedee și de înv. organizare
tehnici did.
1. Momentul Asigur condițiile optime desfășurării Elevii răspund Frontal
organizatoric activității: aerisesc sala de clasă. salutului.
1 min Pregătesc materialul didactic, așez
mobilierul în sala de clasă

2. Anunţarea temei şi a Le spun elevilor ca astăzi vom Elevii sunt atenti la Explicaţia.
obiectivelor recapitula informatile învăţate în propunătoare
2 min unitatea „Comorile pământului „ ;
scrierea corectă a cuvintelor ce
conţin literele î, â şi x ; cuvinte cu
sens asemănător/opus şi afişez
planul de recapitulare.
3. Dirijarea procesului de Proiectez textul “Taintele Elevii sunt atenţi şi Conversatia Manual, Frontal Aprecieri
recapitulare și pământului” din manualul digital pe subliniază cuvintele Explicatia manual Individual verbale
sistematizare tablă. necunoscute şi digital
30 min Solicit elevilor să citească textul în cuvintele unde Conversatia Frontal Aprecieri
gând şi să sublinieze cuvintele întâlnesc literele î, â Explicatia Individual Verbale
necunoscute şi cuvintle unde sau x.
întâlnesc literele î, â sau x. Explicaţia
O1.3.1 Îi întreb ce sunete se aud cand Spun ca se aud
pronunţă acele cuvinte apoi le suntele “c” “s” şi “g”
reamintesc diferenţa dintre sunet şi “z” .
literă.
Explic cuvintele necunoscute apoi le Explicaţia Individual Aprecieri
propun să formulize propoziţii cu Sunt atenti la explicaţii Frontal verbale
acestea. si formulează
propoziţii cu acele
Realizez citirea model cu ajutorul cuvinte. Lectura Manual Frontal Aprecieri
manualului digital. Sunt atenţi la citirea explicativă digital individual verbale

3
O1.2.1 Propun elevilor să citească textul în model. Lectura Manual Frontal
lanţ apoi pe sărite. explicativă individual Aprecieri
Pun întrebări pe baza textului pentru Conversaţia verbale
a mă asigura ca au inţeles textul. Elevii citesc textul în
lanţ apoi pe sărite.
- Care sunt personajele Conversaţia Manual Frontal
- textului “Taintele “personajele textului Explicaţia Individual Aprecieri
pământului”? sunt Temistocle verbale
- Unde trăiesc cele patru ,Astrid, Tăcuş şi
personaje? Septimiu. “
- Ce voia să le dea spre “Cele patru personaje
păstrare Temistocle? trăiesc intr un tărâm
însorit “
“ Temistocle voia să le
dea spre păstrare
Marele Secret”
O1.1.1 Propun un exerciţiu joc prin care Explicaţia Bol Frontal
elevii îşi reamintesc regulile de Incercuiesc corect Conversaţia Bilete Individual Aprecieri
scriere a cuvintelor ce conţin literele formele cuvintelor Exercitiul-joc verbale
î, â si x cu ajutorul unui joc ce consă pentru a-şi reaminti
in extragerea unor bilete cu diferite reaminti regulile de
cuvinte scrise o data correct şi o data scriere.
greşit.Elevii au de incercuit numai
variant în care cuvântul este scris
corect. ( Bocsă / boxă ; ânalt/înalt ;
ânchis/închis; dex/decs ;
augziliar/auxiliar; cuvînt/cuvânt )

O1.4.2 Impart elevii in 5 grupe şi cu ajutorul Explicaţia Dicţionare Frontal


unor dicţionare, elevii vor trebui să Fiecare grupă găseste Conversaţia Fişe Pe grupe Interevaluare
caute cate 5 cuvinte care conţin cate 5 cuvinte care
literele î, â şi x. Fiecare grupă notează contin literele î, â sau
cuvintele găsite pe o fişa de lucru x., apoi alcătuiesc
apoi alcătuiesc cate o propoziţie cu propozitii cu acestea .

4
fiecare cuvânt găsit. Grupa care
O1.4.2 găseste cele mai multe cuvinte in 5
minute, câstigă.

Mă întorc apoi la textul din manual şi Elevii ies pe rând la Explicaţia Manual Frontal
ii rog să se uite la cuvintele tablă si notează Conversaţia ,manual Individual Aprecieri
subliniate. cuvinte cu sens digital verbale
Le notez pe tablă apoi,le propun,ca asemănător pentru ,dicţionare
tot cu ajutorul dicţionarelor, să cuvintele „însorit”;
găsească cuvinte cu sens asemănător „taină”; „a ajuns „ ; „a
pentru ele şi să le noteze la tablă. venit „
Pornind de la unul dintre cuvintele de „ a sosit „ , „sclipitor „ ;
pe tablă ( închisă) îi intreb dacă ştiu „închis „ ; „ ferit „ şi
un cuvânt cu sens opus pentru el . „duşman „

O1.4.2 Realizez apoi un joc în care elevi vor Elevii dau exemple de Explicaţia Bol, fişe Frontal,
exrage dintr – un bol diferite cuvinte cuvnte cu sens opus Conversaţia individual Aprecieri
şi vor da exempe de cuvinte cu sens pentru cuvintele scrise Exerciţiul joc verbale
opus pentu acelea. pe bilete.
Mare ≠ mic
Înalt ≠ scund
Sus ≠ jos
Curat≠ murdar
Umed ≠uscat
Târziu≠ devreme
Lumină ≠întuneric
Frig ≠cald
O1.3.1
O1.4.1 Le împart elevilor fişe de lucru Elevii rezolvă exerciţiile Explicaţia Fişă de Frontal
Timpul de lucru va fi de 5 minute, de pe fişa de lucru Conversaţia lucru Individual Autoevaluare
aopi proiectez fişa pe tabla si o pentru a o corecta
evaluăm impreună. apoi la tablă.

5
4. Asigurarea retenției și Le propun ca temă pentru acasa Elevii notează tema Explicaţia Manual Frontal Aprecieri
transferului exerciţiul 3 de la pagina 36 din pentru acasă . Individual verbale
10 min manual
5. Aprecieri şi Fac apecieri asupra modului de Elevii sunt atenţi la Conversatia
recomandări lucru, a gradului de implicare al recomandări.
2 min fiecărui elev în activitate, a ordinii și a
disciplinei.

6
FIŞĂ DE LUCRU
1.subliniază cu roșu cuvintele unde litera „x” se aude „cs” și cu verde,
unde se aude „gz”, din enumerarea:
examen, excursie, există, execută, experiment, extraordinar.

2. Realizează corespondenţe între coloana A şi coloana B .


a) cuvint cu sens asemănător b)cuvinte cu sens opus
A B A B
a închide a coborî; primul încăpere
a urca a urî;pământ întâiul
a iubi a zăvorî cameră teritoriu

4.Completează cu „î” sau „â”.:


C_inele stă _n curte.
M_ine voi cumpăra o p_ine.
Oile au l_na deasă.

7
Bocsă / boxă ; ânalt/înalt ;
ânchis/închis; dex/decs ;
augziliar/auxiliar;cuvînt/cuvânt
încuiat / ancuiat macsim/ maxim

Mare Înalt
Sus Curat
Umed Târziu
Lumină Frig