Sunteți pe pagina 1din 276

Ghidul cadrului

didactic
2018 – 2019
Clasa a II-a
Cuprins

Planul cadru de învăţământ..................................................................................3

Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română.......................4

Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului...........13

Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală.................................28

Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare.......................................36

Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilităţi practice..................43

Planificarea calendaristică .................................................................................57

Proiectarea unităţilor de învăţare......................................................................73

2
3
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

4
Notă de prezentare

Programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei
de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului
pentru care se învaţă și a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice și exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoștinţe, abilităţi și atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme
generale, în diverse contexte particulare.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Comunicare în limba română jalonează
achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora și se formează pe durata unui an școlar. Pentru realizarea competenţelor
specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa
concretă a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
dobândirea competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Citire/ lectură
- Scriere/ redactare
- Elemente de construcţie a comunicării

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum și


elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă școlară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmărește astfel realizarea unui
demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în
contextul specific al fiecărei clase și al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general și obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este
necesară o abordare specifică educaţiei timpurii bazată, în esenţă, pe stimularea învăţării prin joc,
care să ofere în același timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de
achiziţii variate ale elevilor.
Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe
comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral și scris
precum și cele de exprimare orală și scrisă. Actuala programă școlară situează în centrul preocupării
sale învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă elevilor, ci
o experienţă personală, la care ei trebuie să participe.
Studiul disciplinei Comunicare în limba română, început în clasa pregătitoare, se continuă
până în clasa a II-a și asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei
specifice vârstei elevilor și prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acţionale ale formării
personalităţii elevilor.

5
Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

6
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
- selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie
de variante date
- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat
- executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi
- audierea unor scurte emisiuni informative accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi publicitare,
anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.)
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare la
acestea
- ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/ bandă desenată a mesajului transmis de un text audiat
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?,
Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.)
- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima dată,
apoi, după aceea, până la urmă etc.
- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor
acestora
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea unor informaţii
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat
- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- formarea unor cuvinte din silabe date
- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie)
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ unui sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc.
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul transmis
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari,
obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc.
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute

7
- jocuri de rol/ dramatizări ale unor lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete,
măşti etc.
- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii ascultă întâmplări/
evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a unor filme româneşti/ dublate în limba română
pentru copii şi discutarea lor
- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt
oferite verbal
- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor termeni/ expresii din mesajele orale în care contextul
nu a oferit sensul noţiunilor
- vizitarea unor librării/ biblioteci şi observarea organizării spaţiului/ standurilor de carte
- participarea la activităţi dedicate unor scriitori, Zilei Mondiale a Cărţii etc.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte,
un îndemn, un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind
enunţuri
- jocuri de rol
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul
comunicării
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea unor detalii ale mesajului transmis
- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date
- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- combinarea unor propoziţii care au legătură între ele, pentru a explora formarea textului
- povestirea unor vise, povești etc.
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/
desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu
folosirea verbelor la timpurile potrivite
- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în grup
- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini
- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori elementari: şi, atunci, însă, deoarece,
dacă, atunci etc.
- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri
- crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de imagini şi după un şir de întrebări
- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc.
- realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea
terminologiei)
- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea
normelor de adresare civilizată
- prezentarea unor proiecte realizate individual sau în echipă
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
- participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea
preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare etc.)

8
- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură cu
un aspect/ o problemă din spaţiul familiar
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui
mesaj oral
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare
- identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi
răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea,
păstrarea ideii)
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/ o întâmplare/ un mod de comportament etc.
- dramatizări
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, cântece şi prezentarea acestora
- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei
interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton)
- utilizarea unor gesturi și mișcări cu scopul de
a-și susţine afirmaţiile
- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii
- interpretarea emoţiilor și reacţiilor celorlalţi
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date
- prezentarea unor lucrări personale
- repovestirea unor povești citite sau audiate
- concursuri de ghicitori, povestiri, recitări etc.
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite
- participarea la serbări școlare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/ o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste electronice, enciclopedii etc. din
iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare şi expresii elementare
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit

9
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit
- identificarea unor informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare
etc.)
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute
- asocierea unor fapte/ evenimente/ lucruri din universul apropiat cu fragmente de text/ simboluri/
desene/ gesturi
- decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul spre
şcoală, în pliante/ reclame/ reviste pentru copii etc.
- parcurgerea unor trasee semnalizate cu ajutorul unor simboluri convenţionale sau inventate („In
căutarea comorii”, „Drumurile viitorului” etc.)
- transmiterea unor mesaje prin intermediul unor simboluri sau coduri date/ proprii
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie înregistrate titlul şi personajele din basmele/
poveştile/ povestirile citite sau transcrieri/ copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- realizarea unei „Colecţii de poveşti” individuală sau comună (album cu desene realizate de elevi în
urma citirii/ audierii textelor, însoţite de scurte prezentări scrise de mână sau la computer)
- prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori
- autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche
- realizarea unor minicărţi pe teme de interes comun sau personal
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă
- completarea unor grafice/ panouri cu titluri/ autori/ personaje ale textelor citite de elevi
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/ povestiri colegilor
- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de părinţi, cadre didactice, bibliotecar, colegi
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii
- vizite la muzee și case memoriale
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii
- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere
şi a spaţiului între cuvinte
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând
încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
- realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ afişe pe teme familiare, după modele date
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică
- marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor definiţii, motouri, formule, mesaje,

10
anunţuri importante etc., cu scopul de a le pune în evidenţă
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor
imagini sau întrebări
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul
caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende etc. scrise/ transcrise şi ilustrate de copii
- realizarea unui ziar/ a unei reviste a clasei
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise
- crearea și completarea unor rebusuri
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale
- organizarea unui colţ în clasă/ panou unde copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- completarea unui jurnal personal sau al clasei, folosind desene, decupaje şi enunţuri scurte
- crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor
personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a
atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare

11
Conţinuturile învăţării
Domenii
Comunicare orală (ascultare, vorbire, Acte de vorbire: a se prezenta și a prezenta pe cineva, a
interacţiune) identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere și a da
informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o
solicitare
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
Intonarea propoziţiilor exclamative
Dialogul
Iniţierea, menţinerea și încheierea unui dialog despre:
școală, familie și locuinţă, prieteni, colegi, mediul
înconjurător, igiena clasei și a locuinţei, conduita în
mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol
Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe
verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul,
prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea și
respectarea opiniei celuilalt)
Forme ale discursului oral
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
Repovestirea unor întâmplări citite
Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane
Reguli ale discursului oral
Pronunţie clară și corectă
Acord de număr și gen, fără terminologie
Intonaţie adecvată
Citire/ lectură Cartea
Cuprinsul unei cărţi
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Alfabetul limbii române
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Textul (de maxim 120 de cuvinte)
Titlu. Autor. Alineate
Așezarea textului în pagină
Textul literar
Textul narativ
Recunoașterea personajelor. Povestirea orală Textul liric
Poezii despre universul copilăriei
Textul nonliterar/ informativ
Scriere/ redactare Alfabetul limbii române
Literele mici și mari de mână
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Ortografia
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m
înainte de b și p
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa,

12
ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î,
x
Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/
dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a
Punctuaţia
Semnul exclamării
Virgula (în vocativ și enumerare)
Două puncte
Organizarea textului scris
Scrierea pe liniatură tip II și dictando
Așezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a
autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului
dintre cuvinte
Scrierea funcţională
Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
Felicitarea
Afișul
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza
unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui
șir de întrebări
Cartea, ziarul sau revista clasei
Elemente de construcţie a comunicării Vocabular
Cuvântul
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte care au aceeași formă și înţeles diferit
Fonetică
Sunetele limbii române. Vocale și consoane
Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)

13
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei școlare


pentru proiectarea și derularea la clasă a activităţilor de predare–învăţare–evaluare, în concordanţă
cu specificul acestei discipline.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă și pentru a face faţă cu succes cerinţelor școlare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea unor conexiuni între
toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de
învăţare pentru viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de școlaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii
gândirii, precum și a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această
disciplină și pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul
pentru participarea activă, individuală și în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei și
sentimente. Tot ceea ce se întâmplă la „ora” de Comunicare în limba română ar trebui să se deruleze
sub forma unei suite de jocuri sau antrenamente amuzante, atât în cazul clasei pregătitoare, cât și în
cazul claselor I și a II-a. Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile. De asemenea, accentul se va
pune pe spontaneitatea și creativitatea răspunsurilor și nu pe rigurozitatea știinţifică a acestora. Prin
reluări succesive și prin utilizarea obiectelor, copilul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce
noţiunile devin înţelese și interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă
musculatura mâinii. În clasa pregătitoare, scrierea semnelor grafice va începe cu exerciţii de desenare
a unor elemente preluate din mediul înconjurător (beţișoare, cârcei de viţă-de-vie, bastoane, buline
etc.), continuându-se apoi cu scrierea lor pe foaie velină și pe liniatură tip I.
Activitatea didactică se va desfășura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să
răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să
exprime idei și sentimente despre ceea ce învaţă.
O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor,
fie că e vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de tipul
funcţiilor limbii/actelor de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci
când enunţă aceste activităţi, pentru elev va fi mult mai clar despre ce este vorba. În același context,
învăţarea va fi facilitată dacă elevii sunt stimulaţi să combine verbalul (ceea ce au receptat sau ceea
ce exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau muzical.
Foarte importantă este și învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare are
loc în contexte de comunicare și, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa contextului,
elevii ajung să recite doar cuvinte și fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în alte situaţii.
De altfel, oricine învaţă mult mai bine dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu
prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile
copiilor și să stimuleze în același timp dezvoltarea de valori și atitudini în contexte firești, sincretice,
adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele
specifice, evitându-se comparaţiile între elevi. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în
reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale și de
vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare valorifică și experienţele de învăţare / competenţele dobândite de către
copii în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, comunicate și
discutate cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare și evaluare va fi urmărit, încurajat și valorizat
progresul fiecărui copil.

14
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

15
Notă de prezentare

Programa disciplinei Matematică și explorarea mediului este elaborată potrivit unui


nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este
realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul
primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la
competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă și a dimensiunii acţionale în
formarea personalităţii elevului.
Structura programei școlare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice și exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoștinţe, abilităţi și atitudini
dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a
unor probleme generale, în contexte particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Matematică și explorarea mediului
jalonează achiziţiile de cunoaștere și de comportament ale elevului pentru întregul ciclu
primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora și se formează pe durata unui an școlar. Pentru realizarea
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care
valorifică experienţa concretă a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor
contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
alfabetizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate
pe următoarele domenii:
- Numere
- Figuri și corpuri geometrice
- Măsurări
- Date
- Ştiinţele vieţii
- Ştiinţele Pământului
- Ştiinţe fizice
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice,
precum și elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă școlară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic
să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare exemplificate. Se
urmărește astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea

16
competenţelor prevăzute de programă, în contextul specific al fiecărei clase și al fiecărui elev.
Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general și obligatoriu implică o perspectivă
nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică
educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în același
timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii
variate ale elevilor. Disciplina Matematică și explorarea mediului are un caracter de noutate
în raport cu disciplinele studiate până în prezent în clasele I și a II-a din învăţământul primar.
În planul-cadru de învăţământ, disciplina Matematică și explorarea mediului face parte din
aria curriculară Matematică și Ştiinţe ale naturii, realizând o abordare integrată a conceptelor
specifice domeniilor Matematică și Ştiinţe ale naturii, pentru care sunt alocate, la clasa
pregătitoare și clasa I, 4 ore pe săptămână, iar la clasa a II-a, 5 ore. Principalele motive care
au determinat abordarea integrată a matematicii și a unor elemente de știinţe ale naturii în
cadrul aceleiași programe sunt următoarele:
- O învăţare holistică la această vârstă are mai multe șanse să fie interesantă pentru
elevi, fiind mai apropiată de universul lor de cunoaștere.
- Contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporește
profunzimea înţelegerii conceptelor și a procedurilor utilizate. - Armonizarea celor două
domenii: matematică și știinţe permite folosirea mai eficientă a timpului didactic și mărește
flexibilitatea interacţiunilor. Studiul disciplinei Matematică și explorarea mediului, început în
clasa pregătitoare, seachiziţii dobândite de elevi, prin valorificarea experienţei specifice
vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acţionale ale formării
personalităţii elevilor. Programa de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa
pregătitoare a fost structurată astfel încât să promoveze un demers didactic centrat pe
dezvoltarea unor competenţe incipiente ale elevului de vârstă mică, în scopul construirii
bazei pentru învăţări aprofundate ulterioare.

17
Competenţe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări și estimări

18
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare;
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000;
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte;
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor
intervalului (de la ...până la)
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.)
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei
unităţilor/ zecilor/sutelor);
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune,
punerea în corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =;
- compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci când acestea au acelaşi număr de sute/de
zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii de poziţionare;
- aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date;
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici decât
405”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de comparare a două numere mai mici decât
1000;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale de trei cifre prin compararea acestora două
câte două;
- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii precizate;
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte/reprezentări simbolice/numere;
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale;
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat;
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului;
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între numere date;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau
grupare ori de câte ori este necesar
- numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) cu sau fără suport intuitiv;
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene şi numere;
- jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături, În
parcare etc.);
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin
operaţia inversă;
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără precizarea
terminologiei;
- identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind date elementele primei mulţimi şi regula de
corespondenţă;

19
- identificarea ”regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 62→68; 63→69; 64→70
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru determinarea cardinalului
acesteia;
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără precizarea
terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali;
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire;
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- jocuri de tip LOTO cu numere;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul etc.”;
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie
de bomboane, caiet etc.);
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două numere mai mici decât 100 şi scrierea
relaţiei;
- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia
parantezei;
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite;
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor
care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc.;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciţii/ formule;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la numere date/de la verbe/expresii
care sugerează operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi invers, a problemelor de înmulţire în
probleme de împărţire şi invers;
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat, folosind
sintagmele învăţate
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte
precizate;
- poziţionarea obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte/ persoane în raport cu poziţia lor spaţială;
- realizarea unor desene, respectând condiţii date;
- recunoaşterea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în cadrul unor
desene;
- compararea poziţiei a două obiecte din mediul apropiat;
- sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din mediul apropiat;
- realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie dată;
- realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană”
- stabilirea coordonatelor unui obiect intr-un plan în raport cu un sistem de referinţă dat (ex.: este situat pe
peretele cu uşa, în stânga dulapului)
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;
- identificarea apartenenţei unui punct interiorului unei figuri geometrice;
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale;

20
2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con);
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul instrumentelor de
geometrie/şabloanelor;
- identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică
„fragmentată”;
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date;
- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con;
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;
- marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ;
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4;
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau
regularităţi din mediul apropiat
- completarea de şiruri de numere mai mici decât 1000 sau de obiecte ordonate, respectând reguli precizate;
- realizarea unor modele repetitive (prin desen sau cu obiecte), respectând o anumită regulă;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/simboluri/numere;
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în jocuri;
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/ prezentări a unor forme de relief (munţi,
câmpii) sau medii de viaţă;
- realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, individual sau la nivelul
clasei;
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici
observabile ale formelor de relief şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
- realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul clasei;
- realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon; scufundarea unui pahar înclinat într-un vas
cu apă; realizarea unei morişti, arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de la întrebarea ”Cum
putem vedea aerul?”;
- realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: modificarea direcţiei flăcării unei
lumânări la poziţionarea acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi);
- realizarea de experimente care să evidenţieze intensitatea/tăria sunetului;
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta/acvariul, pădurea/parcul etc.) pentru a identifica
plantele şi animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu;
- investigarea apariţiei zilei și nopţii prin modelare – un glob se roteşte în sens invers acelor de ceasornic şi este
luminat cu o lanternă;
- realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea Lunii în jurul Pământului/unui satelit în jurul unei planete;
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/ în filme documentare;
- discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar;
- investigarea nevoilor unor organisme vii folosind secvenţe de film în scopul generalizării caracteristicilor
vieţuitoarelor;
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa);
- investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi sau materiale magnetice cu evidenţierea
polilor N şi S şi a atracţiei/respingerii dintre polii opuşi/identici;
- investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
- efectuarea de drumeţii în scopul de a observa medii de viaţă naturale;
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de viaţă explorate;
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi comportamente observate în mediile
de viaţă explorate;

21
- realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie respectate în pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;
- realizarea de proiecte tematice individuale și în grup;
- plantarea unor arbori/arbuști;
- iniţierea și participarea la programe/proiecte eco;
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii
logici „ şi”, „sau”, „nu”
- jocuri logico-matematice;
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii problematice care folosesc operatorii logici “şi”, “sau”, “nu”;
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile de viaţă explorate;
- prezentarea planului de înregistrare a schimbărilor meteo şi de prezentare a calendarului naturii, realizat pe o
perioadă determinată de timp (ex.: prezentarea unui ”buletin meteo retrospectiv” pe o perioadă scurtă);
- descrierea etapelor parcurse în realizarea unei investigaţii/ experiment;
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le au fenomene ale naturii asupra mediului
înconjurător;
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin indicarea unei diete, a programului de
exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării de sănătate;
- realizarea unui plan pentru construirea unui joc cu magneţi;
- descrierea planului de lucru pentru investigarea materialelor conductoare şi izolatoare;
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile;
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin modelare;
- identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a
ciclului zi-noapte;
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, plantelor;
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă;
mare etc. ;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici ale mediului
în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli frecvente;
- identificarea efectelor intensităţii şi tăriei sunetelor asupra vieţuitoarelor;
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a celor din jur;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut
- selectarea/gruparea unor figuri geometrice după mai multe criterii date;
- selectarea materialelor de lucru după mai multe criterii date (ex.: Alegem materiale tari, aspre şi colorate.) ;
- realizarea unor colecţii de materiale/ obiecte după criteriul conductivităţii electrice şi utilizarea lor în
activităţile curente (pietricele, dopuri de sticlă, nasturi etc.);
- clasificarea corpurilor dintr-un mediu, în vii şi nevii şi înregistrarea concluziilor într-o diagramă Venn;
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la un mediu de viaţă şi înregistrarea
rezultatelor într-un organizator grafic;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc;
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de imagini
date;
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe diferitele continente şi de rase diferite pentru evidenţierea
varietăţii speciei umane;
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii (vârstă -
până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II-a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi
părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările dintre aceştia;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării de sănătate;

22
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele;
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor informaţii date/culese;
- clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, cu proprietăţi magnetice;
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100,
cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a distribuit în mod egal,
pentru fiecare etc)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia
corespunzătoare: ½, respectiv ¼;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-
1000, respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor, lungimilor şi
capacităţilor
- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru măsurarea masei;
- măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite; consemnarea rezultatelor şi
discutarea lor;
- modificarea unei reţete culinare simple în vederea realizării unui număr mai mare/mai mic de porţii;
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în propriile mâini ;
- compararea maselor unor obiecte dintre care masa unuia se cuprinde de un număr întreg de ori în masa
celuilalt;
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii / masei lor;
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind lungimea/capacitatea/ masa acestora (”mai
lung”, ”mai scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.);
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt aproximativ la fel de înalţi?; Care copii cântăresc aproape la fel?; În
câte pahare pot vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?);
- echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase asemănătoare/ diferite;
- cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei;
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor
evenimente variate
- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului;
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului;
- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc;
- completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care au importanţă pentru copii/
activităţi extraşcolare;
- prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea acestora;
- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup pe o perioadă determinată de timp;
- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul
de mână, clepsidră, nisiparniţă, cadran solar;
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8
fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de minute etc.);
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de oră;
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;
- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii variate (durată, momentul începerii etc.);
- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval dat;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale standard şi nonstandard şi
prin utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-1000
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de bancnote sau monede având
aceeaşi valoare;
- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate;

23
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma de bani
de care dispun;
- jocuri de utilizare a banilor;
- compararea unor sume de bani compuse din monede şi bancnote diferite;
- rezolvarea unor probleme de cheltuieli/ buget/ cumpărături, oral şi scris, folosind adunarea şi /sau scăderea,
înmulţirea, împărţirea;
- jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, „În excursie”;
6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul,
centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri;
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame;
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa);
- măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, cu instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea taliei, a
masei corporale, a masei ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.);
- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului;
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (Cântăreşte cu balanţa 2 mere etc.);

24
Conţinuturile învăţării
Domenii
Numere Numerele naturale 0-1000:
recunoaștere, formare, citire, scriere, (cu cifre și litere) comparare, ordonare,
numere pare/impare:
- de la 0 la 100
- de la 100 la 1000
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
Înmulţirea în concentrul 0-100
Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element
neutru - fără precizarea terminologiei)
Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
Proba înmulţirii. Proba împărţirii
Fracţii: ½ (jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime)
Fracţii echivalente: ½= 2/4
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare și/sau
scădere, înmulţire, împărţire
Figuri şi corpuri Figuri plane / 2D
geometrice Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc: axa de simetrie
Corpuri/ 3D
Cub, cuboid, cilindru, sferă, con: construcţie după desfășurare dată
Măsurări Lungime
Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru
(1m = 1000 mm);
Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta
Capacitate
Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1000ml)
Masă
Unităţi standard: kilogramul, gramul
(1 kg = 1000 g);
Instrumente de măsură: cântarul, balanţa
Timp
Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de oră, sfertul de oră),
Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine), săptămâna, luna, anul (calendarul)
Anotimpurile: lunile corespunzătoare
Instrumente de măsură: ceasul
Bani
Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei
Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede și bancnote
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000
Date Organizarea şi reprezentarea datelor (tabele, grafice cu bare)
Ştiinţele vieţii Corpul omenesc
Menţinerea stării de sănătate – dietă, igiena personală, exerciţiul fizic etc.
Boli provocate de virusuri - metode de prevenţie și tratare
Plante şi animale
Caracteristici comune vieţuitoarelor (reproducere, creștere, nevoi de bază: aer,
hrană, apă)
Medii de viaţă: lacul/iazul/balta, pădurea, Delta Dunării, Marea Neagră, deșertul,
Polul Nord, Polul Sud

25
Ştiinţele Pământului Elemente intuitive privind:
Pământul
Alcătuire: uscat, apă și atmosferă
Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii
Universul
Planetele sistemului solar
Ciclul zi-noapte
Ştiinţele fizicii Forţe şi mişcare
Forţe exercitate de magneţi

26
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei


școlare pentru proiectarea și derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în
concordanţă cu specificul acestei discipline integrate.
Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru
dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă și pentru a face faţă cu succes
cerinţelor școlare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni
între toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte
semnificative de învăţare pentru viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de școlaritate reprezintă un moment important pentru stimularea
flexibilităţii gândirii, precum și a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această
disciplină și pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând
contextul pentru participarea activă, individuală și în grup, care să permită exprimarea liberă
a propriilor idei și sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea și
creativitatea răspunsurilor și nu pe rigurozitatea știinţifică a acestora. Prin reluări succesive și
prin utilizarea obiectelor, elevul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce noţiunile devin
înţelese și interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă
musculatura mâinii. Se poate începe direct cu antrenamentul mental, pe de o parte și cu
scrierea globală a cifrei, pe de altă parte, având în vedere faptul că elevul nu are dificultăţi în
a reproduce forma cifrei, ci la încadrarea ei în pătrăţelul cu latura de 0,5 cm.
Activitatea didactică se va desfășura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel
încât să răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă
iniţiativă, să exprime idei și sentimente despre ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se
recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a
comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor
proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor și să stimuleze în același timp dezvoltarea de
valori și atitudini, în contexte firești, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca
evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile
între copii. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de
predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale și de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoașterea experienţelor de învăţare și a
competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Rezultatele
elevilor vor fi înregistrate, comunicate și discutate cu părinţii. În întreaga activitate de
învăţare și evaluare va fi urmărit, încurajat și valorizat progresul fiecărui elev.
Prezentăm în continuare exemple de abordare integrată, în cadrul cărora activităţile
de învăţare au fost structurate astfel încât să conducă la dezvoltarea unor anumite
competenţe specifice, rămânând totodată circumscrise unei teme accesibile școlarului mic și
reprezentative pentru specificul acestei discipline din planul de învăţământ.

27
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

28
Notă de prezentare
Programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată potrivit modelului de proiectare
curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul
didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă și a dimensiunii acţionale
în formarea personalităţii elevului.
În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară Consiliere
şi orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare și câte o oră pe săptămână în clasele I și a
II-a.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice și exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoștinţe, abilităţi și atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
diverse.

Competenţele generale pentru disciplina Dezvoltare personală vizează achiziţiile elevului pentru
întregul interval de studiu al disciplinei.

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an școlar, sunt derivate din competenţele
generale și reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de
activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii
didactice în scopul realizării competenţelor. Programa școlară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri
de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului și care integrează strategii didactice.
Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa
școlară sau de a le completa astfel încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la
clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei școlare și a proiectării unor
parcursuri de învăţare adaptate nevoilor clasei și elevilor.

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului, organizate pe


următoarele domenii:
- Autocunoaștere și stil de viaţă sănătos
- Dezvoltare emoţională și socială
- Aspecte specifice ale organizării învăţării și pregătirii pentru viaţă la școlarul mic.

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum și elemente
de evaluare continuă.
Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop dezvoltarea
capacităţii elevului de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile,
trăirile personale, abilităţile de relaţionare și comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. În cadrul disciplinei, se
formează în primul rând abilităţi și se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de
bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor.
De-a lungul anilor de studiu, toate ariile curriculare își asumă o parte din responsabilitatea privind
dezvoltarea personală/socială, educaţională și de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării
integrate a unora dintre activităţile propuse.
În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate și recomandările documentelor
internaţionale ale Consiliului Europei prin cele două Rezoluţii (2004, 2008) 1 care subliniază rolul important al
consilierii și orientării ca suport concret pentru câștigarea autonomiei învăţării, pentru deciziile cotidiene ale
individului, facilitarea accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, de la vârste tot mai mici.

29
Competenţe generale

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii


pozitive faţă de sine și faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii și adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor și a atitudinilor specifice învăţării în context școlar

30
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi
1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple
- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea diferitelor forme de comunicare
- exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă (prezentarea unor forme originale de salut în
cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de
ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea
unui obiect, interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a amprentelor
personale etc.)
- confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru manual”
- analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi
deosebiri între sine şi acestea
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi
1.3. Respectarea unor reguli de igienă personală
- amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să respecte reguli
simple de igienă
- discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa noastră
- realizarea unor proiecte în grupuri mici despre regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă
- jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite contexte
- realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele igienei personale asupra sănătăţii
- elaborarea în echipă a unor scurte compuneri despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea săpunului,
respectarea orelor de masă etc.)
- (auto)administrarea unor fişe de observare a respectării regulilor de igienă personală
- organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple care să investigheze rolul şi consecinţele
respectării/nerespectării regulilor de igienă personală (chestionar, interviu, prezentare de rezultate)
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu,
stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...)
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, modelaje
din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc.
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii
variate
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente
- exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a emoţiilor
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au simţit în diverse situaţii
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
- vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea expresiilor corporale, faciale, verbale simple, care indică
ascultarea activă
- observarea, în jocuri de rol create de colegi, a elementelor specifice ascultării active
- utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de
ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc.
- completarea cu elemente grafice specifice ascultării active a unor personaje umane care exprimă interes în
comunicare
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu ascultă activ
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală,
la magazin, la film etc.)
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
- exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete
din experienţa elevilor

31
- exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi
preferate etc.)
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi
păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate colegilor/prietenilor
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar
3.1. Realizarea unui program zilnic de activităţi, cu sprijinul adulţilor
- crearea unui orar zilnic personalizat
- iniţierea unei agende în care să fie precizat programul zilnic
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?”
- plasarea unor simboluri pentru activităţile programului zilnic în funcţie de succesiune, frecvenţă, dificultate,
durată
- completarea unor texte lacunare „Eu învăţ mai bine… “, “Cel mai uşor învăţ cu..”, ”Îmi place să învăţ despre …”
Pentru a memora mai uşor am nevoie de …”, “ Pentru a învăţa, prefer să folosesc următoarele obiecte…”
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei
3.2. Prezentarea condiţiilor (instrumente, persoane, contexte) care fac învăţarea uşoară sau dificilă
- elaborarea în echipe a unor postere: “Cum învăţăm?”
- jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor şi greu în activitatea de
învăţare, cine mă ajută)
- crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii de clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii
- prezentarea unor scurte proiecte despre condiţiile de învăţare de acasă şi de la şcoală
- realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi director, ce ai păstra şi ce
ai schimba la şcoală, pentru ca elevii să înveţe mai bine, mai uşor şi cu plăcere?”
- „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la clasă a unor bunici care să relateze experienţele personale din
copilărie despre învăţare: şcoala, clasa, condiţiile de acasă, cadrele didactice,
rechizitele etc.)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării
3.3. Prezentarea utilităţii unor meserii/profesii cunoscute
- jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”, „De-a prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc.
- vizite la locuri de muncă interesante pentru copii (fabrica de ciocolată, cabinet de stomatologie, primărie,
redacţie de ştiri, centrul pompierilor etc.).
- crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii mcomunităţii
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor mmeserii, utilitatea meseriilor (mecanicul repară o maşină
stricată, medicul ne tratează când suntem bolnavi, pictorul creează tablouri frumoase etc.)
- jocuri de prezentare a profesiilor prin costumaţii mdin materiale reciclabile - “Parada meseriilor”
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, mesaje cheie) în care să prezinte meseriile din zona în care
locuiesc şi produsele diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea unor meserii

32
CONŢINUTURI
Domenii Subdomenii
Autocunoaștere și stil de Autocunoaștere și atitudine pozitivă Eu și ceilalţi
viaţă sănătos faţă de sine și faţă de ceilalţi Asemănări și deosebiri dintre sine și
ceilalţi după criterii simple: aspecte
fizice, gen, vârstă, tipuri de
vestimentaţie (sport, elegant, tradiţional
etc.)
Diversitate. Fiecare este unic; diferenţe
individuale
Igiena personală Norme de igienă în contexte variate
Importanţa normelor de igienă pentru
sănătate, învăţare și relaţiile cu ceilalţi
Dezvoltare emoţională și Trăire și manifestare emoţională, Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică,
socială starea de bine furie) exprimate în comportamente
Comunicare școlară eficientă Elemente de ascultare activă: contact
vizual, postură, voce (intonaţie, accent)
Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte Abilităţi necesare și comportamente
familiare acceptate în relaţiile cu ceilalţi
Respectul în relaţiile cu ceilalţi
Aspecte specifice ale Rutine și sarcini de lucru Cum folosim timpul?
organizării învăţării și Program zilnic de lucru
pregătirii pentru viaţă la Alternanţa efort/relaxare (timp de
școlarul mic lucru/timp liber)
Importanţa timpului în învăţare
Abilităţi și atitudini de învăţare Condiţiile învăţării: factori
favorizanţi/resurse, factori de stress/
obstacole (instrumente, persoane,
contexte)
Explorarea meseriilor La ce folosesc meseriile?
Utilitatea socială a meseriilor: produse
realizate, beneficii pentru sine și pentru
comunitate

33
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei


școlare,pentru proiectarea și derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în
concordanţă cu specificul disciplinei.
O notă aparte a disciplinei Dezvoltare personală este dată de contribuţia la
dezvoltarea emoţională, socială și pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor
elevilor fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce
gândesc și simt, precum și la modul în care se comportă elevii. Domeniile tematice ale
programei conferă un spaţiu generos, în care elevii sunt invitaţi să conștientizeze cine sunt, să
analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi
să înveţe cu succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice. Este important
de luat în considerare opţiunea realizării unor activităţi integrate sau diversificarea/
extinderea activităţilor extrașcolare. Abilităţile și atitudinile „învăţate” la Dezvoltare
personală reprezintă acele achiziţii transferabile necesare obţinerii succesului școlar, în
carieră și în viaţă.
Strategii didactice
Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ pentru stimularea
flexibilităţii cognitive și a creativităţii elevului, aceștia fiind încurajaţi să adreseze întrebări, să
comunice propriile opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse
în discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei originale și emoţii autentice despre ceea
ce învaţă.
Registrul complex al strategiilor didactice, organizate sub diferite forme, stimulează
participarea activă, în mod individual sau în echipă. Accentul în orele de Dezvoltare
personală este dat de spontaneitatea și creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile
propuse. Analizele succesive, momentele de autoevaluare și de reflecţie oferă copiilor cadrul
necesar pentru interiorizarea conceptele tematice, pentru dezvoltarea încrederii în sine,
pentru conturarea perspectivei pozitive asupra resurselor personale, astfel încât să facă faţă
provocărilor școlare sau celor din viaţa de zi cu zi.
O atenţie deosebită este acordată explorării intereselor și exersării abilităţilor de
învăţare, identificării experienţelor anterioare și cunoașterii așteptărilor elevilor cu privire la
activităţile care urmează a fi derulate.
La finalul unui modul tematic sau al unei lecţii, elevii sunt invitaţi să îşi exprime
emoţiile cu privire la ceea ce au descoperit sau experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza
portofoliului sunt oportunităţi pentru valorizarea intereselor și aptitudinilor personale. Astfel,
se creează contextul exprimării emoţiilor și a atitudinii elevilor faţă de progresul în învăţare.
Reflectarea „împreună” asupra produselor individuale sau create în echipă contribuie la
dezvoltarea coeziunii grupului. Valorizarea rezultatelor prin acordarea de feedback pozitiv
fiecărui elev asigură cadrul pentru optimizarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în
sine. Crearea unui climat securizant, de nonetichetare, încurajator reprezintă un aspect
important, care depinde, în principal, de atitudinea cadrului didactic în relaţia cu elevii.
Disciplina Dezvoltare personală este realizată de către cadrul didactic de la clasă. În
cazul aprofundării unor teme, acesta poate colabora cu psihologul sau consilierul școlar
pentru eficientizarea activităţilor derulate, spre exemplu: consultări cu privire la cele mai
adecvate modalităţi de lucru cu elevii, recomandarea unor resurse suplimentare care pot fi
utilizate sau organizarea unor activităţi în parteneriat.

34
Implicarea părinţilor presupune participarea în activităţi cum ar fi: expoziţii/târguri,
serbări, concursuri, excursii, carnavaluri, proiecte în echipă părinţi-copii, discuţii pe baza
portofoliilor elevilor, vizite la locul de muncă al părinţilor etc.
În cadrul activităţilor de Dezvoltare personală elevii explorează, apoi aplică și ulterior
reflectează asupra propriului progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează
considerabil de înţelesul ei tradiţional de „transmitere de cunoștinţe”. Rolul cadrului didactic
este de a organiza și oferi oportunităţi de joc și învăţare care să-i permită elevului să-și
descopere și să experimenteze propriile abilităţi și atitudini, de a particulariza și facilita
transferul acestora în viaţa reală.
Selecţia activităţilor se va face și în funcţie de specificul local, precum și de resursele
materiale disponibile.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele
activparticipative.
Disciplina are un accentuat caracter explorator și practic-aplicativ, care presupune
implicarea directă a elevilor. Elevii conștientizează, exersează abilităţi și atitudini într-un
mediu prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile și
activităţile propuse. Este foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine,
să le placă și, astfel, să fie motivaţi intrinsec să înveţe. Sarcinile de lucru pot fi realizate
individual, în perechi/echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.

35
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

36
Notă de prezentare
Programa disciplinei Muzică şi mişcare este elaborată potrivit unui nou model de proiectare
curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea
demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a
dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Disciplina Muzică şi mişcare reprezintă o ofertă curriculară pentru învăţământul primar, înscriindu-se în
categoria disciplinelor abordate integrat. Situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi Educaţie fizică, sport şi
sănătate, această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu un buget de timp de 2 ore
/săptămână, la clasele pregătitoare, I, a II-a şi 1 oră /săptămână la clasele III-IV.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Muzică şi mişcare jalonează achiziţiile de
cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt
propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează
strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea cu
elemente de bază ale muzicii şi mişcării. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Cântare vocală
- Cântare instrumentală
- Elemente de limbaj muzical
- Mişcare pe muzică.
Sugestiile metodologice includ recomandări de strategii didactice şi elemente de evaluare continuă.
Pornind de la competenţele generale, sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la
realizarea acestora. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers
didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextual specific al
fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o
perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei
timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de
diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor.
Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în
prezent în învăţământul primar, prin caracterul său integrat. Principalele motive care au determinat abordarea
integrată a acestei discipline sunt următoarele:
- învăţarea holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi, fiind mai
apropiată de universul lor de cunoaştere;
- contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea înţelegerii
conceptelor şi a procedurilor utilizate;
- abordarea integrată permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte flexibilitatea
interacţiunilor;
- asocierea muzicii cu mişcarea este, pe de o parte, adecvată particularităţilor de vârstă ale copiilor, iar
pe de altă parte are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii dezvoltării fizice armonioase, a coordonării motrice, a
dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării afective şi dezvoltării intelectuale.

37
În clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina Muzică şi mişcare vizează un parcurs educative
specific etapei intuitive, ca primă etapă în realizarea educaţiei muzicale. Asocierea muzicii şi a mişcării la nivelul
curriculumului oficial prezintă câteva avantaje, prezentate mai jos.
- Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia spontană Mşi
naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a cântecului cu mişcarea
este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală tip joc, consonantă cu caracterul
sincretic al activităţii şcolarului mic.
- Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul şcolar să înveţe
prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi creativă.
- Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, accesibilă.
Studiul disciplinei Muzică şi mişcare, început în clasa pregătitoare, se continuă până în clasa a IV-a, urmărind o
dezvoltare progresivă a competenţelor prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea
dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.

38
Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,
individual sau în grup

39
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical

1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălţime şi viteză de succesiune
contrastante
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea
acestora cu mişcări sugestive ale braţelor
- jocul ”Mergi cum se cântă!”
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu)

1.2. Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale şi identificarea direcţiei de propagare a
sunetului
- jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian, vioară)
- exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se aude?”)

1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale, în corelarea lor auditivă cu anumite mcalităţi ale
sunetelor muzicale
- marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu
sonorităţi potrivite sau mfolosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, intensităţi diferite

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între


- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative
potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv


- interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus;
- interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren (exemplu: În poiană***, Floarea mea***)
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat intuitiv

2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură


- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să marcheze
fie ritmul, fie timpii egali
- acompanierea melodiilor populare audiate

2.3. Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne convenţionale


- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a înălţimilor sunetelor muzicale (jetoane – ca
simboluri convenţionale de structurare a melodiilor simple)

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,


individual sau în grup

3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical


- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime)
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică

40
- marşul – pas egal pe muzică
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo
- desenarea unui personaj din cântec – Exemplu: cântecul „Leneşul”, de Al.Hrisanide, cântecul „Azi Grivei e
mânios”, de L.Comes

3.2. Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în colectiv


- desfăşurarea unui dans popular liber pe cântecul „Hora” (din folclorul copiilor), valorificând elementele de
mişcare deja asimilate
- dans popular pe un cântec de joc din zonă
- dans liber, cu obiect portabil
- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o muzică audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe cântec

3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale naturale


- utilizarea unor mariale naturale pentru confecţionarea de jucării muzicale simple
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- alegerea cântecelor potrivite pentru acompaniamentul cu aceste jucării
- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate de copii

3.4. Crearea unor linii melodice simple şi a unor combinaţii ritmice, asociate cu mişcări adecvate
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei muzicale proprii;
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un dans liber pe linii melodice proprii, simple
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor

41
CONŢINUTURI

Domenii
Cântare vocală Cântarea vocală în grup şi individual

Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea

Cântare Percuţia corporală

instrumentală Jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile

Cântarea cu acompaniament

Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic

Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii

Elemente de limbaj Timbrul

muzical Sunete din mediul înconjurător

Sunete vocale (vorbite sau cântate)

Sunete muzicale instrumentale

toba, pianul, vioara

Ritmul

Sunete lungi/scurte

Tempo-ul în audiţii

Audiţia interioară

Improvizaţia ritmică sponTană

Melodia

Sunete înalte/joase

Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde

Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)

Genuri muzicale (folclorul copiilor, colinde)

Interpretarea

Nuanţe - Tare/ încet/ mediu

Cântec vesel/trist

Procedee armonico-polifonice (solist, cor, grupe alternative)

42
Mişcare pe muzică Dirijatul intuitiv

Pasul cadenţat, marşul

Mişcări sugerate de textul cântecului

Mişcări sugerate de ritm

Dansul

43
Sugestii pentru repertoriul de cântece şi pentru audiţii

Repertoriu de cântece Cărticica mea ***


Sprinteoara – L.Comes
În poiană ***
Joc în cerc – A. Ivăşcanu
Fluture de nea – Costică Andrei
Leneşul – Al.Hrisanide
Azi Grivei e mânios – L.Comes
Avionul – D.Voiculescu
Floarea mea ***
Ghicitori – A.Ivăşcanu
Vulpea şi gâştele – A.M.Ionescu
Păsărelele – T.Popovici
Zidarii – L.Comes
Iarna veselă – Gr.Teodosiu
Tot ce e pe lume – D.D.Stancu
Mişcă vântul frunzele – D.Cuclin
Albiniţa mea – după Delcasso
Copilul călăreţ – T.Popovici
Ploaia – C.Mereş
Cucule, pasăre sură – I.D.Chirescu
Coroana – Gr.Teodosiu
Cântece din folclorul copiilor
Hora
Audiţii Cântece şi jocuri populare din zonă
Ion Chirescu: Mama
D.D.Stancu: Ciobănaşul
G.Enescu: Impresii din copilărie
W.A.Mozart: Contradans, Mica serenadă –
Rondo
L.van Beethoven: Concertul pentru vioară în
Re major – Rondo
R.Schumann: Cavalerul căluţului de lemn
J.Strauss: Radetzky Marsch
A.Dvoŕak: Dans slovac, nr.8
A.Vivaldi: Anotimpurile - Primăvara

44
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul acestei
discipline integrate.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. Cadrul didactic va
urmări sistematic realizarea de conexiuni între discipline, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa
reală.
Programa şcolară se adresează profesorilor. Proiectarea demersului didactic începe cu lectura
personalizată a programei şcolare, lectură realizată pe orizontală, în succesiunea următoare: competenţe
generale, competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi. Demersul permite să se răspundă succesiv la
următoarele întrebări:
- În ce scop voi face? (identificarea competenţelor)
- Cum voi face? (determinarea activităţilor de învăţare)
- Ce conţinuturi voi folosi? (selectarea conţinuturilor)
- Cu ce voi face? (analiza resurselor)
- Cât s-a realizat? (stabilirea instrumentelor de evaluare)
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii gândirii,
precum şi a creativităţii elevului. În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru
această disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul
pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permit exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente.
De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea ideilor/ mesajelor / manifestărilor
copilului.
Cântarea vocală, cântarea instrumentală (cu jucării muzicale) şi audiţia muzicală sunt mijloacele
esenţiale de realizare a educaţiei muzicale, fiecare dintre acestea fiind însoţită de mişcare.
Mişcarea pe muzică, la această vârstă, înseamnă:
- bătăi din palme, pe genunchi, pe piept etc.;
- paşi egali, pe loc sau în deplasare;
- paşi simpli de dans;
- ridicare ritmică pe vârfuri;
- mişcări ale braţelor, ale trunchiului;
- mişcări sugerate de textul cântecului (acţiuni, personaje);
- mânuirea jucăriilor muzicale;
- dirijat intuitiv.
Cântecul ocupă locul cel mai important în educaţia muzicală a copiilor, cu condiţia ca ambitusul, linia
melodică, structura ritmică, conţinutul de idei şi îmbinarea textului cu melodia să respecte capacitatea vocală şi
particularităţile de vârstă ale copiilor.
Propunerea programei de realizare a educaţiei muzicale prin joc înseamnă asocierea mişcării, mca
mijloc interpretativ specific copiilor, atât cu cântecul, cât şi cu audiţia. Această modalitate de lucru mdă copilului
bucuria unor manifestări spontane şi originale pe muzică, acte menite să-i trezească în mfinal interesul şi
atracţia pentru muzică, încrederea în capacitatea sa de a opera cu muzica. O altă mcerinţă desprinsă din
programă este aceea a utilizării în forme variate a jucăriilor muzicale, ceea ce reprezintă o contribuţie la firescul,
exuberanţa, creativitatea şi spontaneitatea copiilor în manifestarea lor muzicală.
Însuşirea intuitivă a cântecului reprezintă o preluare prin imitaţie ca un tot unitar (text-melodie) a
acestuia, respectând traseul de la colectiv spre individual şi înapoi la colectiv, asigurând mereu percepţia
întregului. În reluările repetate ale cântecului (în vederea însuşirii lui) este bine să se aducă mereu procedee noi,
atractive pentru copii, care să transforme acest proces mecanic într-unul viu şi eficient.
Competenţele prevăzute de programă conduc demersul didactic de la receptare spre redare şi apoi
spre dezvoltarea creativităţii, atât în ceea ce priveşte repertoriul de cântece, cât şi elementele de limbaj
muzical. Modalităţile de lucru propuse sunt menite să dezvolte abilităţile creative ale copiilor, abilităţi care să
poată fi transferate într-o varietate de contexte educative.

45
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini,
în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la
standarde generale şi nu la nivelul clasei.
De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai
bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor
dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată
şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copil.

46
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE


Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

47
Notă de prezentare
Programa disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Orientarea demersului didactic pornind de la competenţe pune
accentul pe dezvoltarea gândirii şi pe extinderea posibilităţilor de comunicare interumană prin imagine, folosind
trăirea artistică şi contribuind astfel la conturarea profilului de formare al absolventului de învăţământ primar.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice jalonează achiziţiile
de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar.
Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare
care valorifică experienţa concretă a elevului, integrând strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare
variate. Exemplele de activităţi au doar valoare orientativă. Pentru formarea competenţei specifice, profesorul
este cel care îşi alege şi proiectează activităţile de învăţare în funcţie de specificul disciplinei, de particularităţile
de vârstă ale elevilor şi de interesele fiecărui copil, de mijloacele şi materialele pe care le are la dispoziţie. Toate
acestea presupun personalizarea demersului didactic, prin implicarea activă şi creativă a profesorului.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru Mfamiliarizarea
cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Desen
- Pictură
- Modelaj
- Textile şi hârtie
- Construcţii
- Foto-video
Sugestiile metodologice includ elemente de proiectare a activităţii didactice, precum şi elemente de
evaluare continuă.
Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a
curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe
stimularea învăţării prin joc, pe individualizarea învăţării, pe trezirea curiozităţii copilului şi pe dezvoltarea
încrederii în sine.
Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate
până în prezent în învăţământul primar, fiind o disciplină integrată, situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi
Tehnologii. În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are alocate 2 ore pe
săptămână clasa pregătitoare, clasele I, a II-a, a III-a şi 1 oră pe săptămână la clasa a IV-a.
Principalele motive care au determinat abordarea integrată a artelor vizuale şi a abilităţilor practice în
cadrul aceleiaşi discipline de studiu sunt următoarele:
- Domeniul artelor vizuale acoperă: pictură, desen, grafică, artă decorativă (tapiserie, scenografie,
ceramică, vestimentaţie, design, arta bijuteriilor etc.), fotografie artistică, arta tiparului, sculptură, arhitectură,
artă monumentală, artele spectacolului etc. Toate acestea sunt prezente în cotidian şi omul contemporan se
raportează la ele. Abordarea doar a artelor plastice limitează sfera preocupărilor şi intereselor copiilor. În secolul
pe care îl traversăm, aceştia sunt expuşi unei multitudini de informaţii şi influenţe, cele mai multe venind pe
cale vizuală. Cu cât se realizează mai devreme explorarea în adâncime a unor concepte-cheie specifice
limbajului vizual, cu atât sunt şanse mai mari ca elevii să facă alegeri pertinente şi corecte.
- Mutarea accentului de pe însuşirea diverselor tehnici şi dezvoltarea unor abilităţi practice, pe
formarea caracterului. Reprezentanţii Şcolii Active considerau că practicarea îndelungată a lucrărilor manuale

48
este o adevărată şcoală de cultură morală, întrucât realizarea manuală a unor produse presupune combinarea
armonioasă de priceperi şi deprinderi, responsabilitate şi inteligenţă.
- Expunerea copilului la o mare varietate de domenii artistice şi culturale, precum şi îmbinarea acestora
cu experienţa concretă a realizării unor produse, au drept consecinţă creşterea sensibilităţii pentru frumos,
sporirea îndemânării şi încrederii în variate posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând respectul pentru
valori, tradiţii şi semeni.
- Activităţile de învăţare propuse pentru fiecare domeniu al acestei discipline integrate ajută la
dezvoltarea muşchilor mici ai mâini, având implicaţii importante în formarea deprinderilor corecte de scris şi de
executare a diverselor tehnici specifice artelor vizuale.
- Integrarea acestor domenii ajută la înţelegerea concomitentă a două realităţi esenţiale pentru
dezvoltarea la elevi a spiritului estetic şi practic: utilitatea produsului artistic şi valoarea estetică a lucrurilor
utile.
Studiul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice urmăreşte dezvoltarea progresivă a competenţelor
specifice, prin valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-
atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora.

49
Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse

50
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiar

1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic
- formularea de enunţuri despre posibile trăiri exprimate de autori în picturi/desene/fotografii
artistice/sculptură etc.
- participarea la discuţii despre mesaje exprimate în diferite momente din filme pentru copii/ filme de desene
animate
- jocuri comparative între mesaje practice transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice – Exemplu: anunţul de
la metrou, compus din imagine şi text: Nu vă sprijiniţi de uşi şi Ciobănaş cu câine al lui N. Grigorescu sau
culoarea roşie de la semafor şi Macii lui Ş. Luchian
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate,
colorate diferit

1.2. Identificarea semnificaţiei liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă


- participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene
- participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat
(pictură, grafică, sculptură etc.)
- identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ desene
- compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, perspectivelor în funcţie de trăirea proprie
Exemplu: Copilul poate vedea unele culori reci ca apa, unele forme rele pentru că sunt mascuţite, unele obiecte
mai mari pentru că sunt mmai importante etc

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
- analiza liberă şi personală a mesajului unei realizări artistice (exemplu: „Vă recomand… filmul,
expoziţia etc., deoarece…”)
- discuţii în care se explică preferinţele artistice ale fiecăruia
- observarea şi analizarea unor lucrări de artă tradiţională şi modernă românească şi identificarea mijloacelor de
expresie folosite
- audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre artişti români din domenii diferite
- răsfoirea de albume de artă
- participarea la proiecte având ca temă viaţa şi opera unor artişti români consacraţi
- participarea la întâlniri cu artişti/ meşteşugari locali

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte


- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de scopul propus
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări
- crearea unui dicţionar cu definiţii simple ale materialelor, bazate pe caracteristicile lor observate de copii în
diverse contexte
- realizarea de jurnale cu dublă intrare: jurnalul unei frunze, al unei crenguţe înflorite etc., pornind de la texte
literare studiate
- realizarea de grile de observaţii despre materiale aflate în stări diferite (frunză verde, uscată, presată etc.)
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru
- compararea diferitelor tehnici de lucru - Exemplu: Joc „Ce se întâmplă dacă fac aşa…” (copiii sunt încurajaţi să
experimenteze diferite tehnici şi să observe ce au descoperit)

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

51
- realizarea de aplicaţii în oglindă: Chipul meu atunci când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; Cum
mă simt într-o zi ploioasă/ Cum mă simt într-o zi senină
- participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un singur portret” etc.
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii (motivarea alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele şi tehnicile
utilizate, sentimente) Exemplu: „Am confecţionat păpuşa pe care mi-o doream. Am realizat-o din cârpă. Vreau
să mă joc cu ea/ Vreau să o dăruiesc... etc.”)

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
- realizare de felicitări, invitaţii la zile de naştere sau onomastică, obiecte de design pentru sala de clasă, holurile
şcolii, camera proprie etc.
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar
- realizare de machete simple etc.

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate


- vizionarea de scurte documentare despre nobiectele din mediul cunoscut, având ca subiect „Cum se fabrică?”
- vizite la obiective din zonă în care se prelucrează materia primă
- folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obţine fâşii de hârtie ce pot fi rulate prin tehnica Quilling nşi
transformate în podoabe sau obiecte de decor
- transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire
etc.

2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin effort propriu
- identificarea unor dorinţe/ nevoi simple, care pot fi îndeplinite prin realizarea de obiecte/lucrări utile şi sau
estetice
- identificarea a cel puţin două soluţii pentru a îndeplini o dorinţă
- participarea la conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate individual sau în grup
- discuţii pentru acordarea de semnificaţii neuzuale unor obiecte uzuale şi de semnificaţii uzuale unor obiecte
artistice; remarcarea neconcordanţelor şi inovarea

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
- realizarea de machete, colaje, desene, pentru a ilustra o scenă dintr-o poveste – Exemplu: căsuţele celor trei
purceluşi, fasolea fermecată din „Jack şi vrejul de fasole” etc.
- inventarea unui ritm sau a unei melodii pentru o scenă dintr-o poveste
- mimarea unui personaj de poveste/desen animat
- confecţionarea unui costum din materiale reciclate, care să se potrivească unui personaj îndrăgit

52
CONŢINUTURI
Domenii
Desen Materiale şi instrumente hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte, creion grafit, creioane
colorate, creioane cerate, peniţă, radieră

(opţional: PC, tabletă)

Tehnici de lucru

Linie modulată, repetiţie, haşurare, caligrafie, stilizare, gravură

Elemente de limbaj plastic

linia, punctul, forme regulate şi neregulate

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

desen liber, decoraţii

Pictură Materiale şi instrumente

acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, hârtie, folie de plastic, hârtie colorată, cretă, pigmenţi,
burete, pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate,

PC, tabletă, cretă, pigmenţi, ceramică

Tehnici de lucru

pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare,

tamponare, pulverizare

Elemente de limbaj plastic

pata plată, pata vibrată

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

compoziţii

Confecţii şi Materiale şi instrumente

jucării hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac,foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din natură
(frunze/petale uscate, ghinde, fructe, legume)

Tehnici de lucru

origami, tangram, croit, cusut (cusutul nasturelui, cusutul înaintea şi în urma acului, ţesut cu
benzi de hârtie, fire)

Elemente de limbaj plastic

punct, linie, nod, formă, volum (gol, plin)

53
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi

Modelaj Materiale şi instrumente

plastilină

presare, modelare liberă

Elemente de limbaj plastic

formă, volum

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

obiecte decorative, figurine etc.

Colaj Materiale şi instrumente

foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte

Tehnici de lucru

îndoire, împletire, origami, tangram

Elemente de limbaj plastic

formă, volum

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării,

instalaţii, figurine etc.

Foto-film Materiale şi instrumente

aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)

filme, fotografii

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea unor fotografii, realizarea unor fotografii şi filme
scurte, neprelucrate tehnic

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice. Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între
toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare
pentru viaţa reală. Astfel, disciplina Artele vizuale şi abilităţile practice poate sprijini consistent achiziţionarea
scrisului, prin dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii şi coordonarea mână-ochi, prin exerciţiile de caligrafie şi

54
gravură, prin liniatura etaminei. Această disciplină poate sprijini şi Matematica, prin deprinderea de sesizare a
formelor şi volumului diverselor obiecte; poate fi utilă disciplinei Dezvoltare personală prin exersarea exprimării
în contexte variate, prin sensibilizarea în faţa frumosului şi a obiectelor cu valoare artistică, prin exersarea
cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, din mediul apropiat. Astfel, copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei,
ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă în această etapă şi pentru a face faţă cu succes
cerinţelor şcolare.
Strategii didactice
Programa permite o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi
individuale ale copiilor, din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
În abordarea integrată a acestei discipline, se recomandă utilizarea unor strategii didactice prin care se
încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare prin limbaj vizual. La această vârstă este foarte important
accentual pus pe elementul ludic, prin care se cultivă spontaneitatea constructivă şi creatoare a copiilor. Mediul
educaţional ar trebui să permită o explorare activă şi interacţiuni variate cu resursele materiale, cu ceilalţi copii
şi cu adulţii.
Abordarea integrată permite cadrului didactic să propună teme şi subiecte interesante, dorite de elevi
la această vârstă, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat. Se recomandă realizarea de secvenţe
didactice în care copiii să-şi poată manifesta libertatea de alegere atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi
în ceea ce priveşte subiectele realizate. Un Colţ de Artă amenajat în sala de
clasă, în care materialele şi instrumentele sunt la îndemâna copiilor, ar facilita atingerea acestui
obiectiv.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini,
în context fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea
experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite
de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată şi
discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copil.

55
56
Planificare clasa a II-a
Planificări calendaristice
Proiectarea unităţilor de învăţare

57
Nr. ore – Trunchi comun 20 ore: (6 CLR + 5 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 1 DP) + (1 Religie + 2 Ed. fizică și sport + 1 Limbă modernă); CDŞ – 1 oră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Nr. Unitatea Competenţe Nr.


Conţinuturi vizate/activate Obs.
crt. tematică specifice ore
SEMESTRUL I
Evaluare iniţială – probe care vizează competenţele dobândite pe parcursul clasei I
1. Ne-am CLR: 1.1; 1.2, CLR: Texte – suport din manual S1 20
întors la 1.3, 1. 4, 2.1;  Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I: 16-23 IX ore
şcoală! 2.2; 2.3; 2.4; - Cuvântul. Silaba (reactualizare)
3.1, 3.2, 3.3, - Scrierea ortografică a cuvintelor (reactualizare)
3.4; 4.1, 4. 2, - Vocabular. Cuvântul. Sensul cuvintelor (reactualizare)
- Propoziţia (reactualizare)
4.3
- Semne de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, linia de dialog (reactualizare)
- Textul. Înţelegerea textului scris (reactualizare)
- Textul. Așezarea textului în pagină (reactualizare)
- Copierea unui text. Transcrierea unui text
MEM: Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I. Să explorăm mediul înconjurător!
MEM: 1.1; 1.2, - Numerele naturale până la 100
1.3, 1.4, 1. 6; - Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin
3.1; 3.2; 4.1; - Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin
4.2; 5.1, 5.2 DP: Amintiri din vacanţă
- Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și faţă de ceilalţi
DP: 1.1; 2.2, Sunt elev în clasa a doua! – Rutine și sarcini de lucru
2.3 Despre mine – Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și faţă de ceilalţi
MM: 1.4, 2.1, MM: Repetarea unor cântece învăţate în clasa pregătitoare
3.1 - Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea

AVAP:
AVAP: 1.1; 1.2, - Desen. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: hașurare, linie modulată, repetiţie.
1.3; 2.1, 2.2 - Pictură. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: pensulaţie, amprentare. Compoziţii
2.6 - Colaj. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: îndoirea; tehnica Origami

58
2. Simfonia CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S2-S4 60
cuvintelor 1.3; 1.4, 2.1; Citire/lectură: 26 IX- 7 X ore
şi-a 3.1, 3.2, 3.3  Cartea
sunetelor 3.4 ; 4.1, 4.2 - Cuprinsul unei cărţi
 Comunicarea orală
- Acte de vorbire. Reguli de comunicare. Identificarea unui obiect
- Descrierea unui obiect
 Textul
- Textul literar. Elementele componente ale unui text: titlul, autorul, alineate
 Elemente de construcţie a comunicării
- Cuvântul
- Scrierea funcţională
- Copieri
 Organizarea textului scris
- Așezarea în pagină a textului tipărit. Așezarea textului în pagina caietului
- Descrierea unui obiect
 Învăţăm, jucându-ne!
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100
MEM: 1.1; 1.2,
 Numerele naturale de la 0 la 100
1.3; 3.1; 3.2, - Formare, citire, scriere, comparare, numere pare/impare, ordonare, rotunjire
4.1, 4.2, 5.1;  Organizarea şi reprezentarea datelor
6.1  Simfonia sunetelor
 Să exersăm!
 Pământul. Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii.
- Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100
DP: Acesta sunt eu! – Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și faţă de ceilalţi
DP: 1.1; 2.2, Vreau să mă cunosc mai bine! – Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și faţă de ceilalţi
2.3 MM:
MM: 1.3, 1.4, - Cântarea vocală în grup și individuală. Percuţia corporală diversă. Jucării muzicale din
2.1, 3.1, 3.3 materiale naturale
AVAP: 1.1; 1.2, AVAP:
1.3; 2.1, 2.3; - Desen – Tehnici de lucru: repetiţie, caligrafie
- Pictură – Tehnici de lucru: ștampilare, tamponare. Compoziţii
2.5, 2.6
- Colaj – Tehnica Tangram
3. Minunile CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S5-S7 60

59
Pământului, 1.4; 2.1, 2.3; Citire/lectură: 10 – 28 X ore
planeta 2.4; 3.1, 3.2;  Textul
vieţii 3.3, 3.4, 4.1, - Textul literar. Textul narativ
4.2 - Textul literar. Textul în versuri
 Vocabularul
- Cuvântul. Sensul cuvintelor (reactualizare)
- Cuvinte cu înţeles asemănător
- Cuvinte cu înţeles opus
 Noţiuni de fonetică
- Alfabetul
- Sunetul și litera
 Scrierea corectă
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin â și î
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin x
 Personajele
 Acte de vorbire
- Formule de prezentare
 Învăţăm, jucându-ne!
MEM: 1.4; MEM: Planeta vieţii. Numerele naturale de la 0 la 1 000
1.6, 2.1; 3.1;  Numerele naturale de la 0 la 1 000
3.2, ; 4.1, 4.2, - Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 1 000
5.2 - Compararea numerelor de la 0 la 1 000
- Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000
 Pământul. Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii
- Varietatea lumii vii

DP: 1.1; 2.1,


DP: Fiecare om este o comoară! – Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și faţă de ceilalţi
2.2, 2.3
Suntem diferiţi. Diversitatea umană – Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și faţă de
ceilalţi
MM: 1.3, 1.4,
MM:
2.1, 2.2, 3.1,
- Cântarea vocală în grup și individuală. Jucării muzicale. Orchestra de jucării
3.3

AVAP: 1.1; 1.2,


AVAP:
1.3; 2.1, 2.2,
- Pictură – Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata vibrantă. Compoziţii
2.3; 2.5, 2.6 - Confecţii și jucării - materiale textile, materiale naturale (frunze, petale uscate, ghinde,

60
castane, fructe, legume), hârtia

4. Poveşti la CLR: 1.1, 1.2; CLR: Texte – suport din manual S8-S10 60
firul ierbii 1.4; 2.1; 2.2; Scriere/redactare: 7 – 25 XI ore
2.3; 2.4; 3.1;  Propoziţia
3.2; 4.1, 4.2 - Intonarea propoziţiei. Punctul
- Intonarea propoziţiei. Semnul întrebării
- Intonarea propoziţiei. Semnul exclamării
- Formulare de întrebări și răspunsuri
 Forme ale discursului oral
- Povestirea orală cu întrebări de sprijin
MEM: 1.4; 1.6;  Învăţăm, jucându-ne!
3.1, 3.2; 4.1; MEM: Plantele. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără/cu trecere peste ordin
4.2; 5.1  Plantele
- Condiţii de viaţă ale unei plante
- Plante cultivate. Plante sălbatice
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără/cu trecere peste ordin
- Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin
- Aflarea numărului necunoscut la adunare și scădere
 Să exersăm!
- Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin
- Rezolvarea de probleme
 Să exersăm!
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără trecere peste ordin
 Să exersăm!
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 cu trecere peste ordinul:
 Unităţilor
 Zecilor
 Unităţilor și zecilor
- Adunarea numerelor naturale cu trecere peste ordin când suma este 1 000
- Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără trecere peste ordin
 Să exersăm!
- Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 cu trecere peste ordinul:
 Unităţilor
 Zecilor
 Unităţilor și zecilor

61
- Scăderea numerelor naturale când descăzutul este 1 000
 Să exersăm!
DP: În clasă – Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte familiare
Cooperarea în relaţiile cu ceilalţi – Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte familiare
Cum îmi fac prieteni – Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte familiare
DP: 1.1; 1.2; MM:
2.1; 2.2; 2.3; - Cântarea cu acompaniament. Acompaniament realizat de cadrul didactic. Acompaniament de
3.1 jucării muzicale realizat de copii
MM: .3, 1.4, AVAP
2.1, 2.2, 3.1, - Pictură – Tehnici de lucru: pensulaţie, pulverizare. Compoziţii
3.3 - Desen – stilizare, gravură. Compoziţii
- Modelaj – Obiecte decorative și figurine din plastilină, cocă. Tehnici de lucru: presare,
AVAP: 1.1; 1.2,
modelare, incizie, armături, gravură
1.3; 2.1, 2.2,
2.3; 2.5, 2.6

62
5. Învăţăm de CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S11-S13 60
la 1.3; 1.4; 2.1,  Punctuaţia 28 XI – ore
necuvântă- 2.2; 2.3; 2.4; - Dialogul. Linia de dialog 16 XII
toare 3.1; 3.2; 4.1; - Două puncte
- Virgula
4.2
 Reguli de vorbire eficientă
- Formule de politeţe, salutul
- Formule de politeţe: solicitarea, permisiunea
- Povestirea unei întâmplări trăite
 Învăţăm, jucându-ne!
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme
MEM: 1.5; 1.6;  Animalele
3.1; 3.2; 4.1; - Caracteristici comune plantelor, animalelor și omului
4.2; 5.1; 5.2 - Animale domestice
- Animale sălbatice
- Înmulţirea animalelor
 Probleme
- Aflarea numărului necunoscut
- Rezolvare de probleme de adunare și scădere
 Să exersăm!
DP: Competiţia în relaţiile cu ceilalţi – Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte familiare
Cum rezolvăm conflictele – Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte familiare
DP: 1.1; 1.2; Respectul în relaţiile cu ceilalţi – Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte familiare
2.1; 2.2; 2.3; MM:
3.1 - Cântarea vocală. Cântarea instrumentală. Creaţii muzicale accesibile. Dirijatul intuitiv. Mișcări
MM: 1.1.; 1.2; sugerate de text
1.3; 2.1; 2.2; AVAP:
3.1 - Pictură – Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata vibrată. Ţesut cu benzi de hârtie/fire.
AVAP: 1.1; 1.2, - Colaj – Obiecte decorative, bijuterii, jucării, instalaţii, figurine realizate prin îndoire, împletire,
1.3; 2.1; 2.2; tehnica origami, tehnica Tangram
2.3; 2.4; 2.5; - Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii
2.6

63
6. A venit CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S14-S17 80
iarna! 1.3; 1.4; 2.1,  Textul literar. Textul liric 9 I – 3 II ore
2.2; 2.3; 2.4;  Noţiuni de fonetică 2017
3.1; 3.2; 4.1; - Sunetul și litera. Vocale și consoane
4.2  Scrierea corectă
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ea și ia
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ie
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin oa, ua și uă
- Scrierea corectă cu m înainte de b și p
 Vocabular
- Cuvinte care au aceeași formă, dar înţeles diferit
MEM: 1.5; 1.6;  Învăţăm, jucându-ne!
3.1; 3.2; 4.1; MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
4.2; 5.1; 5.2  Medii de viaţă
- Condiţii de viaţă
- Relaţii de hrănire între vieţuitoare
- Pădurea
- Animale și plante din pădure
 Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 100
- Lacul
- Înmulţirea numerelor, folosind adunarea repetată de termeni egali
- Balta
- Înmulţirea numerelor, folosind adunarea repetată de termeni egali
- Iazul
- Probleme de înmulţire cu numere de la 0 la 100
- Delta Dunării
- Marea Neagră
- Înmulţirea când unul dintre factori este 2
- Înmulţirea când unul dintre factori este 3
 Să exersăm!
- Înmulţirea când unul dintre factori este 4
- Înmulţirea când unul dintre factori este 5
- Călătorie în lumea apelor
- Ordinea efectuării operaţiilor
 Să exersăm!
- Înmulţirea când unul dintre factori este 0 sau 1
- Să exersăm!

64
- Înmulţirea când unul dintre factori este 6
- Înmulţirea când unul dintre factori este 7
- Înmulţirea când unul dintre factori este 8
 Să exersăm!
- Să ocrotim pădurea!
- Înmulţirea când unul dintre factori este 9
- Înmulţirea când unul dintre factori este 10

DP: Emoţiile mele – Trăire și manifestare emoţională, starea de bine

MM:
- Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete muzicale vocale. Sunete muzicale
DP: 1.1; 2.1; instrumentale (toba, pianul, vioara). Genuri muzicale (colinde)
2.2; 2.3; 3.1
MM: 1.1.; 1.2; AVAP:
1.3; 2.1; 2.2; - Pictură – tehnici de lucru: pensulaţie, amprentare, pulverizare.
3.1; 3.2 - Colaj cu materiale neconvenţionale: fire, mărgele, cuburi, hârtie
AVAP: 1.1; 1.2,
1.3; 2.1; 2.3;
2.5; 2.6

65
Semestrul al II-lea
7. Amintiri din CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S1 20
vacanţă de 1.3; 1.4; 2.1,  Recapitulare 13 – 17 II ore
iarnă 2.2; 2.3; 2.4;
3.1; 3.2; 4.1;
4.2
MEM: 1.5; 1.6; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
3.1; 3.2; 4.1;  Rezolvarea de probleme
4.2; 5.1; 5.2  Să exersăm!

DP: 1.1; 2.1; DP: Emoţiile mele. Cum îmi controlez emoţiile - Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și
2.2; 2.3; 3.1 faţă de ceilalţi; Trăire și manifestare emoţională, starea de bine

MM: 1.1; 1.2; MM:


1.3; 1.4; 2.1; - Cântarea vocală; Mișcare pe muzică; Crearea unor linii melodice simple
2.3; 3.1; 3.4

AVAP: 1.1; 1.2; AVAP:


1.3; 2.1; 2.3; - Pictură – pensulaţie, colaj, amprentare
2.5; 2.6 - Confecţii și jucării – Obiecte decorative și de îmbrăcăminte pentru păpuși
8. Călător prin CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S2-S5 80
lume 1.3; 1.4; 2.1;  Organizarea textului scris 20 II – 17 ore
2.2; 2.3; 2.4;  Scrierea funcţională III
3.1; 3.2; 4.1; - Felicitarea
4.2  Scrierea imaginativă
- Banda desenată
MEM : Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100
MEM: 1.5; 1.6;
 Polul Nord. Polul Sud
3.1; 3.2; 4.1;  Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100
4.2; 5.1; 5.2 - Împărţirea numerelor naturale, folosind scăderea repetată
- Împărţirea la 2
- Proba înmulţirii și a împărţirii

66
- Împărţirea la 3
- Împărţirea la 4
- Împărţirea la 5
- Ordinea efectuării operaţiilor
- Împărţirea la 6
- Împărţirea la 7
- Împărţirea la 8
- Folosirea parantezelor rotunde
- Împărţirea la 9
- Împărţirea la 10
- Cazuri speciale de împărţire
 Să exersăm!
 Fracţii
- Întregul și fracţia
- Jumătatea/doimea
- Sfertul/pătrimea
- Compararea fracţiilor. Fracţii echivalente
 Să exersăm!
 Deșertul
DP: 1.1; 2.1, DP: Cum comunicăm în clasă - Comunicare școlară eficientă
2.2; 2.3; 3.1; Comunicarea în familie - Comunicare școlară eficientă
3.2; 3.3 Ştiu că comunic oriunde şi oricând - Comunicare școlară eficientă
Cum învăţ? (instrumente, persoane, contexte) - Abilităţi și atitudini în învăţare
Stilul meu de învăţare - Abilităţi și atitudini în învăţare
Cum folosesc timpul? - Abilităţi și atitudini în învăţare
Învăţăm unii de la alţii - Abilităţi și atitudini în învăţare
MM: 1.2; 1.4; MM:
2.1; 2.2; 3.1; - Cântarea vocală
- Ritmul. Sunet lung/scurt. Marcarea structurilor ritmice. Audiţia interioară.
3.2; 3.3
- Improvizaţia. Ritmica spontană
- Mișcări sugerate de ritm. Pasul cadenţat. Marșul
- Crearea unor combinaţii ritmice asociate unor mișcări
AVAP: 1.1; 1.2; AVAP:
1.3; 2.1; 2.5; - Pictura: pensulaţie, colaj, amprentare, tamponare
2.6 - Confecţii și jucării – croit, cusut (puncte de coasere), ţesut cu benzi de hârtie/fire

67
9. Universul CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S6-S9 80
copilăriei! 1.3; 1.4; 2.1,  Forme ale discursului oral 20 III – ore
2.2; 2.3; 2.4; - Povestirea orală după ilustraţii 14 IV
3.1; 3.2; 4.1;  Scrierea corectă a cuvintelor
4.2 - Grupurile de litere ce și ci
- Grupurile de litere ge și gi
- Grupurile de litere che și chi
- Grupurile de litere ghe și ghi
 Noţiuni de fonetică
- Despărţirea cuvintelor în silabe
 Învăţăm jucându-ne!
MEM: 1.5; 1.6; MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură
3.1; 3.2; 4.1; - Cum să mă menţin sănătos
4.2; 5.1; 5.2; - O alimentaţie sănătoasă
 Unităţi de măsură
- Măsurarea lungimii. Metrul și centimetrul
- Milimetrul
- Măsurarea capacităţii. Litrul și mililitrul
- Măsurarea masei. Kilogramul
- Gramul
- Metode de prevenire a îmbolnăvirilor tratarea bolilor

DP: Şcoala de ieri, şcoala de azi – Abilităţi și atitudini în învăţare


DP: 1.1; 2.1; Ce vreau să devin când voi fi mare? – Explorarea meseriilor
2.2; 2.3; 3.1;
3.2; 3.3 MM:
MM: 1.2; 1.4; - Cântarea vocală. Dansul
2.1; 2.2; 3.1;
3.2 AVAP:
- Pictură – compoziţie liberă
AVAP: 1.1; 1.2; - Colaj – tehnici de lucru mixte (îndoire, Origami, Tangram)
1.3; 2.1; 2.5;
2.6

68
10. Tainele CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S10-S12 60
Universului 1.4; 2.3; 2.4;  Scrierea corectă a cuvintelor 2 – 19 V ore
3.1; 3.2; 3.3; - Scrierea corectă a cuvintelor „într-un“/„într-o“
4.1; 4.2 - Scrierea corectă a cuvintelor „dintr-un“/„dintr-o“
- Scrierea corectă a cuvintelor „sau“/„s-au“
- Scrierea corectă a cuvintelor „sa“/„s-a“
 Scrierea imaginativă
- Scrierea unui text după un șir de imagini/întrebări
 Forme ale discursului oral
- Povestirea orală
MEM: Mici experimente. Figuri şi corpuri geometrice
MEM: 1.6; 2.1; - Povestea electricităţii
2.2; 3.1; 3.2; - Magneţii
4.1; 4.2; 5.1;  Figuri şi corpuri geometrice
5.2 - Figuri geometrice plane:
 Triunghiul
 Pătratul
 Dreptunghiul
 Cercul
 Semicercul
 Forţe exercitate de magneţi
 Corpuri geometrice
 Cubul
 Cuboidul
 Cilindrul
 Conul
 Sfera
DP: Ce vreau să devin când voi fi mare? – Explorarea meseriilor
DP: 1.1; 2.1;
2.2; 2.3; 3.1;
3.2; 3.3 MM:
MM: 1.4; 2.1; - Cântarea vocală în colectiv; Mișcări sugerate de text/ritm.
2.2; 3.1 - Interpretarea. Nuanţe (tare/încet/mediu). Cântec vesel/trist.
AVAP:
AVAP: 1.1; 1.2; - Pictură – Compoziţii pe pânză, sticlă, lemn, folosind diferite tehnici de lucru
1.3; 2.1; 2.4; - Tehnica colajului folosind materiale și tehnici diverse

69
2.5; 2.6

11. Călătorie în CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S13-S15 60
Cosmos! 1.4; 2.1; 2.2;  Textul nonliterar 22 V - 9 ore
2.4; 3.1; 3.2; - Afișul VI
4.1; 4.3 - Biletul
- Ziarul sau revista clasei
 Reguli ale discursului oral
- Acordul de număr și gen, fără terminologie
MEM: Unităţi de măsură. Universul
MEM: 3.1; 3.2;
 Universul
4.1; 4.2; 5.1; - Planetele Sistemului Solar
5.2; 6.1; 6.2; - Cum se formează ziua și noaptea
6.3; 6.4  Măsurarea timpului
- Ora și minutul
- Ziua, săptămâna, luna și anul
 Măsurarea valorii
- Banii. Leul (monede și bancnote)
- Banii. Euro
- Schimburi echivalent valorice în concentrul 0 - 1 000
DP: Igiena personală - Autocunoaștere și stil de viaţă sănătos
Igiena - Autocunoaștere și stil de viaţă sănătos
DP: 1.1; 1.2; Soseşte vacanţa mare - Autocunoaștere și stil de viaţă sănătos
2.1; 2.2; 2.3; - Aplicarea regulilor - în comunicare și în timpul jocului; Reguli elementare ale noilor rutine
3.1; 3.2; 3.3 specifice activităţii clasei pregătitoare
MM:
- Cântarea vocală în colectiv. Procedee armonico – polifonice (solist – cor, cântare în lanţ,
MM: 1.4; 2.1; dialog, grupe alternative)
2.2; 3.1; 3.2 AVAP:
- Desen – Desene libere cu decoraţii (forme regulate, neregulate)
AVAP: 1.1; 1.2; - Pictură – Compoziţii folosind tehnici de lucru variate (pensulaţie, amprentare, dactilopictură,
1.3; 2.2; 2.4; pulverizare)
- Tehnica colajului folosind materiale și tehnici diverse (îndoire, împletire, Origami, Tangram)

70
2.5; 2.6

12. Ne pregătim CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual S16-S 17 40
pentru 1.4; 2.1; 2.2;  Textul literar 12 – 23 ore
vacanţă! 2.4; 3.1; 3.2; - Textul narativ VI
4.1; 4.3 - Textul în versuri
 Noţiuni de fonetică
 Vocabularul
 Semnele de punctuaţie
 Textul nonliterar
MEM: 3.1; 3.2; - Biletul
4.1; 4.2; 5.1; - Afișul
5.2; 6.1; 6.2; - Invitaţia
6.3; 6.4  Copieri/transcrieri
MEM: Recapitulare finală
 Numeraţia 0 – 1 000
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 1 000
- Probleme de adunare și scădere
 Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale până la 100
- Probleme de înmulţire și împărţire
 Fracţii
 Figuri şi corpuri geometrice
 Probleme de logică şi perspicacitate

DP: Jocuri de autocunoaştere

DP: 1.1; 1.2;


2.1; 2.2; 2.3;
3.1; 3.2; 3.3
MM:
- Cântarea vocală în colectiv
MM: 1.4; 2.1;
2.2; 3.1; 3.2 AVAP:
- Compoziţii libere folosind tehnici de lucru variate

71
AVAP: 1.1; 1.2;
1.3; 2.2; 2.4;
2.5; 2.6

Vacanţa de vară

Legendă:

CLR – Comunicare în limba română


MEM – Matematică și explorarea mediului
DP – Dezvoltare personală
MM – Muzică și mișcare
AVAP – Arte vizuale și abilităţi practice
Orar – sugestie

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

CLR CLR CLR CLR CLR

MEM MEM CLR MEM MEM

AVAP MM MEM DP MM

AVAP

Săptămâna Altfel (sugestie): începând cu 17 aprilie


Nr. ore – Trunchi comun 20 ore: (6 CLR + 5 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 1 DP) + (1 Religie + 2 Ed. fizică și sport + 1 Limbă modernă); CDŞ – 1 oră
Proiectarea unităţilor de învăţare

Semestrul I:

72
Unitatea de învăţare I: Ne-am întors la şcoală!
Perioada: S1 (1 săptămână) 16 – 23 IX

Detalieri de conţinut Resurse materiale


Competenţe
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.2; 1.3; 1.4; cunoştinţelor din tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citirea
Luni 2.1; 2.2; 2.3; Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I clasa I. Cuvântul. din manual, fișe de lucru corectă, fluentă,
2.4; 3.1; 3.2; Silaba conștientă, cursivă.
- Cuvântul. Silaba (reactualizare) Resurse procedurale: lectura
3.3; 3.4; 4.1; - Scrierea ortografică a cuvintelor (reactualizare) Citirea expresivă
4.2; 4.3 explicativă, explicaţia,
- Despărţirea cuvintelor în silabe
- Despărţirea în silabe a cuvintelor din strofa conversaţia euristică,
MEM MEM: 1.1; unui cântec la alegere procedee de citire activă,
1.2; 1.3; 1.4; - Cuvinte ascunse în interiorul altor cuvinte selectivă, conștientă
1.6; 3.1; 3.2; MEM: Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I
Resurse materiale: manualul Realizarea unor
4.1; 4.2; 5.1; - Numărări, cu pas de numărare dat, în
tipărit/digital, fișe de lucru numărări în concen
5.2 concentrul 0 - 100 0 - 100 cu pași daţi.
- Exerciţii de așezare în ordine  Reactualizarea
Resurse materiale: manualul Identificarea numer
crescătoare/descrescătoare a numerelor date cunoştinţelor din
tipărit/digital, fișe de lucru, care respectă condi
- Identificarea numerelor care respectă condiţiile clasa I. Numerele
numărătoarea de poziţionare date
date naturale de la 0 la
- Descompunerea/compunerea numerelor în 100 Resurse procedurale:
zeci și unităţi explicaţia, conversaţia
- Numirea, citirea și scrierea numerelor naturale
euristică, exerciţiul
în concentrul 0 – 100
- Ordonarea și compararea numerelor
- Numărarea cuvintelor dintr-un text, la alegere
Resurse materiale: hârtie
AVAP Reactualizarea unor noţiuni însuşite în clasa I:
 Reactualizarea unor glasată/ colorată/creponată,
tehnici de lucru, materiale (2 ore)
noţiuni însuşite în foarfece, lipici, pensulă,
AVAP clasa I. Tehnici de
- Numirea materialelor, instrumentelor și

73
AVAP: 1.1; tehnicilor utilizate lucru, materiale acuarele, bloc de desen Evaluarea
1.2, 1.3; 2.1, - Precizarea tehnicii de lucru folosită în funcţie comportamentului,
2.2; 2.6 de material Resurse procedurale: participării la
- „Amintiri din vacanţă“ – folosirea unor tehnici conversaţia euristică, activităţile propuse
de lucru și a unor materiale diferite explicaţia, demonstraţia, produselor activităţ
analiza produselor activităţii

2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.2; 1.3; 1.4; cunoştinţelor din tipărit/digital, texte –suport actului citirii.
Marţi 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii clasa I. Vocabularul. din manual, fișe de lucru Rezolvarea fișelor d
2.4; 3.1; 3.2; (de exemplu: anumite cuvinte, cuvinte cu sens Scrierea ortografică lucru.
3.3; 3.4; 4.1; asemănător/opus) a cuvintelor Resurse procedurale:
- Înlocuirea în enunţuri a unor cuvinte cu altele explicaţia, conversaţia
4.2; 4.3
cu sens asemănător/opus euristică, exerciţiul,
- Alcătuirea unor serii sinonimice/antonimice brainstorming
- Cuvinte cu mai multe sensuri (reactualizare)
MEM: 1.1; - Înlocuirea într-un cântec a unor cuvinte cu Realizarea unor
MEM
1.2; 1.3; 1.4; altele cu înţeles asemănător/opus numărări în concen
1.6; 3.1; 3.2; 0 - 100 cu pași daţi.
MEM: Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Identificarea numer
4.1; 4.2; 5.1;
- Numărări, cu pas de numărare dat, în cunoştinţelor din tipărit/digital, fișe de lucru, care respectă condi
5.2
concentrul 0 - 100 clasa I. Numerele numărătoarea de poziţionare date. Compunerea/
- Exerciţii de așezare în ordine naturale de la 0 la descompunerea
crescătoare/descrescătoare a numerelor date 100 Resurse procedurale:
numerelor date
- Identificarea numerelor care respectă condiţiile explicaţia, conversaţia,
date exerciţiul
- Descompunerea/compunerea numerelor în
zeci și unităţi
- Numirea, citirea și scrierea numerelor naturale
în concentrul 0 - 100 Evaluarea
- Ordonarea și compararea numerelor comportamentului,
participării la
 Repetarea unor
Resurse materiale: CD player, activităţile propuse
cântece învăţate în

74
MM: 1.4; MM: Repetarea unor cântece învăţate în clasa I clasa I înregistrări audio, jucării
2.1; 3.1 muzicale confecţionate
MM - Adoptarea unei poziţii normale și a unei emisii
naturale Resurse procedurale:
- Dicţia corectă în interpretarea cântecelor explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.2; 1.3; 1.4; Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I cunoştinţelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Mier- 2.1; 2.2; 2.3; - Ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii clasa I. Propoziţia. din manual, fișe de lucru Rezolvarea fișelor d
curi - Schimbarea topicii într-o propoziţie dată
2.4; 3.1; 3.2; Semnele de lucru
- Alcătuirea unor propoziţii simple/dezvoltate Resurse procedurale:
3.3; 3.4; 4.1; punctuaţie
- Completarea unor texte cu semnele de
4.2; 4.3 explicaţia, conversaţia
punctuaţie: punctul, semnul întrebării, linia de
euristică, exerciţiul,
dialog (reactualizare)
- Completarea unor texte cu conţinut matematic povestirea, munca pe echipe
a semnelor de punctuaţie lipsă

MEM: Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I


- Aflarea termenului necunoscut
- Efectuarea probei la adunare și scădere
MEM MEM: 1.1;
- Probleme de adunare și scădere  Reactualizarea
1.2; 1.3; 1.4; - Rezolvarea unor ghicitori și puzzle-uri
cunoştinţelor din Resurse materiale: manualul Aflarea termenului
1.6; 3.1; 3.2; matematice
clasa I. Adunarea şi tipărit/digital, fișe de lucru, necunoscut.
4.1; 4.2; 5.1;
scăderea numerelor culegeri de exerciţii si Efectuarea probei la
5.2
naturale de la 0 la probleme, caietul elevului adunare și scădere
100, fără trecere
peste ordin Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia,
exerciţiul, demonstraţia

75
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte – suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
1.2; 1.3; 1.4; Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I cunoştinţelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Joi 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conștientă, expresivă, în ritm clasa I. Textul. din manual, fișe de lucru Formularea
2.4; 3.1; 3.2; propriu a unui text dat Înţelegerea textului întrebărilor/
- Înţelegerea textului scris (reactualizare) Resurse procedurale:
3.3; 3.4; 4.1; scris răspunsurilor
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza explicaţia, conversaţia
4.2; 4.3
textului euristică, exerciţiul,
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din povestirea, munca pe echipe
text

MEM: Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I  Reactualizarea


MEM MEM: 1.1; Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cunoştinţelor din Resurse materiale: manualul
1.2; 1.3; 1.4; clasa I. Adunarea şi tipărit/digital, fișe de lucru, Efectuarea de adun
cu trecere peste ordin
1.6; 3.1; 3.2; scăderea numerelor numărătoarea și scăderi. Aflarea
- Aflarea termenului necunoscut
4.1; 4.2; 5.1; - Efectuarea probei la adunare și scădere naturale de la 0 la Resurse procedurale: numărului necunos
5.2 - Probleme de adunare și scădere 100, cu trecere explicaţia, conversaţia Efectuarea probei
- Rezolvarea unor ghicitori și puzzle-uri peste ordin euristică, exerciţiul,
matematice problematizarea

DP: Amintiri din vacanţă - Autocunoaştere şi atitudine  Amintiri din


DP pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi vacanţă.
Resurse materiale: manualul
Autocunoaştere şi
DP: 1.1; 1.2; - Jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere tipărit/digital, caietul elevului,
atitudine pozitivă Evaluarea
2.1 prin folosirea diferitelor forme de comunicare Povești terapeutice
faţă de sine şi faţă comportamentului
de ceilalţi participării la
Sunt elev în clasa a doua!
activităţile propuse
- Rutine și sarcini de lucru
- Discuţii pe tema rutinelor școlare și a sarcinilor
de lucru
- Jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere
prin folosirea diferitelor forme de comunicare
- Exerciţii artcreative realizate în mod individual
sau în echipă (prezentarea unor forme originale
de salut, în cadrul cărora copiii îşi atribuie o

76
însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de
ceilalţi)

5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte - suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.2; 1.3; 1.4; Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I cunoştinţelor din tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Vi- 2.1; 2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conștientă, expresivă în ritm clasa I. Textul. din manual, fișe de lucru Respectarea convenţ
neri 2.4; 3.1; 3.2; propriu a textului Aşezarea textului în textului
- Așezarea textului în pagină (reactualizare) Resurse procedurale:
3.3; 3.4; 4.1; pagină.
- Copierea unui text explicaţia, conversaţia
4.2; 4.3 Copierea/transcri-
- Transcrierea unui text
erea unui text euristică, exerciţiul,
- Transcrierea unui text pe liniatură specifică
povestirea, munca pe echipe
matematicii

MEM: Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I


MEM MEM: 1.1; - Exerciţii cu mai multe operaţii
1.2; 1.3; 1.4; - Compararea unor sume și diferenţe Resurse materiale: manualul
 Reactualizarea
1. 6; 3.1; 3.2; - Aflarea sumelor și diferenţelor tipărit/digital, fișe de lucru,
cunoştinţelor din Efectuarea de adună
4.1; 4.2; 5.1; - Probleme de adunare și scădere
clasa I. Numerele numărătoarea
5.2 - Rezolvarea unor ghicitori și puzzle-uri scăderi. Aflarea sum
naturale de la 0 la
matematice 100, exerciţii şi Resurse procedurale: și diferenţelor
probleme explicaţia, conversaţia,
exerciţiul, problematizarea,
MM: Repetarea unor cântece învăţate în clasa I
jocul didactic
MM MM: 1.4; - Adoptarea unei poziţii normale și a unei emisii  Repetarea unor
2.1; 3.1 naturale cântece învăţate în
- Dicţia corectă în interpretarea cântecelor clasa I Resurse materiale: CD player, Evaluarea
înregistrări audio, jucării comportamentului,
muzicale confecţionate participării la activită
propuse
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

77
Unitatea de învăţare a II-a : Simfonia cuvintelor și-a sunetelor
Perioada: S2-S4 (3 săptămâni) 26 IX – 7 X

Detalieri de conţinut Resurse materiale


Competenţe
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.3; 1.4; 2.1; tipărit/digital, texte - suport actului citirii.Citirea
Luni 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea în forme variate a textelor din din manual corectă, fluentă,
3.1; 3.4 manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, conștientă, cursivă,
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura expresivă
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia,
- Citirea în ritm propriu a unui text conversaţia euristică, Aprecierea
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe procedee de citire activă, răspunsurilor elevil
baza textului citit selectivă, conștientă,
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
povestirea
text
- Citirea unor texte matematice (probleme,
ghicitori)
MEM
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100  Numerele naturale
MEM: 1.1; 2.1; Scrierea, citirea
- Citirea și scrierea numerelor în intervalul 0 - 0 - 100: Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; numerelor în
100 recunoaştere, tipărit/digital, fișe de lucru,
4.2; 5.1 concentrul 0 - 100.
- Reprezentarea numerelor cu ajutorul formare, citire, numărătoarea de poziţionare
numărătorii de poziţionare/axei numerelor scriere Compunerea/
- Identificarea ordinelor: U, Z, S din clasa Resurse procedurale: descompunerea
unităţilor explicaţia, conversaţia numerelor date
- Evidenţierea ordinelor prin euristică, exerciţiul,
colorare/subliniere problematizarea, jocul
- Descompunerea/compunerea numerelor didactic
date în S, Z și U

AVAP AVAP Desen. Materiale şi instrumente. Tehnici de

78
AVAP: 1.1; 1.2; lucru: haşurare, linie modulată, repetiţie (2 ore)  Desen. Materiale şi Evaluarea
1.3; 2.1; 2.2; - Numirea materialelor, instrumentelor și instrumente. Resurse materiale: pensulă, comportamentului,
2.6 tehnicilor utilizate Tehnici de lucru: acuarele, bloc de desen participării la
- Asociere formă-culoare haşurare, linie activităţile propuse
- Folosirea liniei cu scop decorativ Resurse procedurale:
modulată, repetiţie produselor activităţ
- Explorarea mediului cultural-artistic pentru conversaţia euristică,
a identifica forme, culori, materiale, tehnici, explicaţia, demonstraţia,
obiecte artistice analiza produselor activităţii

2. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul literar. Resurse materiale: manualul Observarea calită
1.3; 1.4; 2.1; Elemetele tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Marţi 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea selectivă a textului dat componente ale din manual Rezolvarea fișelor
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din unui text
3.1; 3.4 lucru. Completare
text Resurse procedurale: lectura enunţurilor cu
- Identificarea elementelor componente ale explicativă, explicaţia, cuvintele
unui text: titlu, autor, alineate conversaţia euristică,
- Transcrierea unor fragmente indicate corespunzătoare.
procedee de citire activă, Identificarea valo
dintr-un text citit
selectivă, conștientă, metoda adevăr
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri
predicţiilor
referitoare la un text dat
- Formularea de enunţuri după ilustraţii sau cu
cuvinte date

MEM: Numerele naturale de la 0 la 100


MEM: 1.1; 2.1; Scrierea, citirea
MEM Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; numerelor în
- Numirea, citirea și scrierea numerelor
 Numerele naturale tipărit/digital, fișe de lucru, concentrul 0 - 100
4.2; 5.1 naturale în concentrul 0 - 100 0 - 100: numărătoarea de poziţionare
- Aflarea unui/unor numere, respectând Compunerea/
recunoaştere,
descompunerea
anumite condiţii formare, citire, Resurse procedurale:
- Numărări cu pași de numărare indicaţi scriere numerelor date.
explicaţia, conversaţia,
- Identificarea succesorului și predecesorului Numărări cu pași
exerciţiul, problematizarea,
unui număr dat

79
- Așezarea în ordine crescătoare/ jocul didactic
descrescătoare a numerelor date
- Compararea numărului de cuvinte din
propoziţiile date

MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuţie


MM MM: 1.3; 1.4;
corporală. Jucării muzicale diverse
2.1; 3.1; 3.4 Evaluarea
Resurse materiale: CD player, comportamentulu
- Realizarea cântării vocale în grup și
 Cântarea vocală în înregistrări audio, jucării participării la
individuale
grup şi individuală. muzicale confecţionate activităţile propu
- Confecţionarea unor jucării muzicale
Percuţie corporală.
- Însoţirea cântecului cu mișcări adecvate
Jucării muzicale Resurse procedurale:
diverse explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

3. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Cartea. Cuprinsul Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
1.3; 1.4; 2.1; unei cărţi tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Mie 2.1; 2.3; 2.4; - Identificarea unor obiecte prin descoperirea din manual, diverse cărţi
r- 3.1; 3.4 caracteristicilor acestora pentru copii, enciclopedii
curi - Identificarea unor numere prin descoperirea
caracteristicilor acestora Resurse procedurale: lectura Identificarea
- Exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi explicativă, explicaţia, elementelor scrise
- Exerciţii de decodare a unor informaţii coperta unei cărţi
conversaţia, observaţia,
cuprinse pe cotorul, coperta și pagina de
descrierea
titlu ale unor cărţi/manuale școlare diferite

MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 100


- Compararea a două numere naturale mai Resurse materiale: manualul
MEM: 1.1; 2.1; Compararea nume
mici decât 100, atunci când acestea au  Compararea tipărit/digital, fișe de lucru,
3.1; 3.2; 4.1; naturale în concen
același număr de zeci/unităţi numerelor naturale numărătoarea de poziţionare
4.2; 5.1 - 100. Compararea
- Compararea a două rezultate obţinute în concentrul 0 - 100
Resurse procedurale: două rezultate obţ
- Completarea zecilor/unităţilor lipsă, astfel
încât numerele obţinute să respecte explicaţia, conversaţia,
inegalităţile/egalităţile date exerciţiul, problematizarea,

80
jocul didactic, cântarea vocală

4. CLR CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: manualul Descrierea unor ob
CLR: 1.1; 1.2; tipărit/digital, texte - suport cunoscute. Particip
Joi 1.3; 1.4; 2.1; - Citirea selectivă sau în funcţie de anumite  Identificarea unui din manual la joc
2.1; 2.3; 2.4; repere obiect
3.1; 3.4 - Citirea selectivă pentru identificarea unor Resurse procedurale: lectura
detalii (inclusiv în textul unor probleme explicativă, explicaţia,
matematice) conversaţia euristică, jocul de
- Descrierea unor obiecte din anturajul rol
elevilor
- Oferirea unor informaţii despre un obiect
indicat
- Jocul: „Indică obiectul descris“

MEM: Numerele naturale de la 0 la 100


MEM - Compararea numerelor naturale prin  Compararea Resurse materiale: manualul
MEM: 1.1; 2.1;
scrierea unuia dintre semnele <,>,= numerelor naturale tipărit/digital, texte - suport
3.1; 3.2; 4.1;
- Identificarea succesorului și predecesorului în concentrul 0 - 100 din manual, fișe de lucru, Compararea nume
4.2; 5.1
unui număr dat numărătoarea de poziţionare naturale în concent
- Așezarea în ordine crescătoare/ 100. Compararea a
descrescătoare a unor numere date Resurse procedurale:
rezultate obţinute
- Identificarea numerelor pare/impare explicaţia, conversaţia,
dintr-un șir exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic, demonstraţia

DP: Acesta sunt eu! Resurse procedurale:


explicaţia, conversaţia,
DP  Acesta sunt eu!
- Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de exerciţiul, problematizarea
DP: 1.1; 2.2; sine și faţă de ceilalţi
2.3 - Exerciţii artcreative realizate în mod Evaluarea
individual sau în echipă (obţinerea unor comportamentului
produse unice: decuparea unei hârtii participării la activi

81
împăturite în forme diferite, colorarea unui propuse
obiect)
Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, caietul elevului,
Povești terapeutice

Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul literar. Resurse materiale: cărţi Observarea calităţii
1.3; 1.4; 2.1; Textul narativ pentru copii, de la biblioteca actului citirii. Citirea
Vi- 2.1; 2.3; 2.4; Formarea și dezvoltarea competenţelor de școlii/personală. corectă, fluentă,
neri 3.1; 3.4 citire/lectură prin: Resurse procedurale: lectura conștientă, cursivă.
explicativă, explicaţia, Realizarea jurnalulu
- Prezentarea orală a unor cărţi pentru copii
conversaţia, procedee de lectură
- Oferirea de informaţii despre cărţi din
citire activă, selectivă,
bibliografia pentru copii
- Alcătuirea unor liste bibliografice pe domenii conștientă
- Completarea unor fișe de lectură/a jurnalului
de lectură

MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 Identificarea numer


MEM  Compararea Resurse materiale: manualul
- Identificarea numerelor pare/impare pare/impare dintr-u
MEM: 1.1; 2.1; numerelor naturale tipărit/digital, fișe de lucru,
dintr-un șir șir. Completarea un
3.1; 3.2; 4.1; în concentrul 0 - 100 numărătoarea de poziţionare
- Completarea unor șiruri cu numerele lipsă șiruri cu numerele
4.2; 5.1 - Compararea a două rezultate obţinute lipsă. Compararea a
Resurse procedurale:
- Identificarea numerelor pe baza algoritmului două rezultate obţi
explicaţia, conversaţia
dat (în formă orală sau scrisă)
euristică, exerciţiul,
problematizarea, jocul
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuţie didactic
MM corporală. Jucării muzicale diverse  Cântarea vocală în
grup şi individuală.

82
MM: 1.3; 1.4; - Realizarea cântării vocale în grup și Percuţie corporală. Evaluarea
2.1; 3.1; 3.4 individuale Jucării muzicale comportamentului,
- Confecţionarea unor jucării muzicale diverse participării la
- Însoţirea cântecului cu mișcări adecvate activităţile propuse

Resurse materiale: CD player,


înregistrări audio, jucării
muzicale confecţionate

Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

6. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Vocabular. Cuvântul Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
1.3; 1.4; 2.1; tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Luni 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea în ritm propriu a unor texte din manual Rezolvarea sarcinilo
- Schimbarea topicii în propoziţiile date fără a
3.1; 3.4 din clasă
schimba sensul propoziţiei Resurse procedurale: lectura
- Stabilirea poziţiei cuvintelor în anumite explicativă, explicaţia,
enunţuri date conversaţia euristică,
- Completarea unor rebusuri
procedee de citire activă,
selectivă, conștientă,
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 exerciţiul, jocul didactic
 Ordonarea
MEM: 1.1; 1.2; - Așezarea în ordine Așezarea în ordine
MEM numerelor naturale Resurse materiale: manualul
1.3; 1.4; 1.6; crescătoare/descrescătoare a unor numere crescătoare/
în concentrul 0 - 100 tipărit/digital, fișe de lucru,
3.1; 3.2; 4.1; date descrescătoare a u
numărătoarea de poziţionare
4.2; 5.1; 5.2 - Completarea unor șiruri numere date.
crescătoare/descrescătoare cu numere lipsă Completarea unor
Resurse procedurale:
- Identificarea numerelor pare/impare șiruri crescătoare/
explicaţia, conversaţia,
dintr-un șir prin subliniere/colorare descrescătoare cu

83
- Rotunjirea la zeci/unităţi a unor numere exerciţiul, problematizarea, numere lipsă.
date jocul didactic Identificarea
numerelor
AVAP: Desen. Materiale şi instrumente. Tehnici de pare/impare dintr-
 Desen. Materiale şi
lucru: haşurare, linie modulată, repetiţie (2 ore) șir
instrumente.
AVAP AVAP: 1.1; 1.2; Tehnici de lucru:
- Explorarea mediului cultural-artistic pentru
1.3; 2.1; 2.2; haşurare, linie Resurse materiale: pensulă,
a identifica forme, culori, materiale, tehnici,
2.6 acuarele, bloc de desen Evaluarea
obiecte artistice modulată, repetiţie
comportamentului
- Discutarea mesajului și a impresiilor
Resurse procedurale: participării la
- Identificarea mai multor texturi, a formelor
conversaţia euristică, activităţile propuse
în mişcare, a formelor ce au suferit
explicaţia, demonstraţia, produselor activită
deformări minore etc.
analiza produselor activităţii

7. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.3; 1.4; 2.1; narativ. Elementele tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citirea
Mar 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea selectivă în vederea identificării unor componente ale din manual corectă, fluentă,
ţi 3.1; 3.4 cuvinte/detalii unui text conștientă, cursivă,
- Identificarea elementelor componente ale Resurse procedurale: lectura expresivă
unui text: titlu, autor, alineate explicativă, explicaţia,
- Formularea părerii referitoare la un conversaţia euristică,
personaj/o întâmplare/un comportament procedee de citire activă,
- Identificarea unor cuvinte necunoscute în
selectivă, conștientă
textele citite
- Confecţionarea unor coperte pentru cărţi ale
clasei/individuale

 Ordonarea Resurse materiale: manualul Ordonarea și compa


MEM: 1.1; 2.1; numerelor naturale numerelor date.
MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, fișe de lucru,
3.1; 3.2; 4.1; în concentrul 0-100 Rotunjirea la zeci/un
numărătoarea de poziţionare
4.2; 5.1 a unor numere date
- Ordonarea și compararea numerelor date
- Rotunjirea la zeci/unităţi a unor numere Resurse procedurale: Identificarea numere

84
date explicaţia, conversaţia, pare/impare dintr-u
- Identificarea numerelor pare/impare exerciţiul, problematizarea,
dintr-un șir jocul didactic
- Identificarea relaţiei de ordine între
numerele date
- Așezarea în ordine crescătoare, în funcţie de
numărul de cuvinte, a unor propoziţii date
Evaluarea
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. comportamentului,
Percuţie corporală. Jucării muzicale diverse participării la activită
propuse
MM MM: 1.3; 1.4;  Cântarea vocală în Resurse materiale: CD player,
- Realizarea cântării vocale în grup și
2.1; 3.1; 3.4 grup şi individuală. înregistrări audio, jucării
individuale
Percuţie corporală. muzicale confecţionate
- Confecţionarea unor jucării muzicale
- Însoţirea cântecului de mișcări adecvate Jucării muzicale
diverse Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

8. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Textul. Textul literar. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.3; 1.4; 2.1; Textul narativ tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Rezolv
Mier 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea selectivă pentru identificarea unor din manual fișelor de lucru.
-curi 3.1; 3.4 cuvinte date Formularea întrebăr
- Identificarea elementelor componente ale Resurse procedurale: lectura răspunsurilor
unui text: titlu, autor, alineate explicativă, explicaţia,
- Formularea orală a mesajului desprins conversaţia euristică,
dintr-un text procedee de citire activă,
- Formularea unor întrebări și răspunsuri
selectivă, conștientă,
pornind de la un text citit
brainstorming
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date, din
diverse domenii  Organizarea şi
MEM: 1.1; 2.1; reprezentarea
MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; datelor Observarea
- Utilizarea organizatorilor grafici în vederea tipărit/digital, fișe de lucru, comportamentului a
colectării datelor

85
4.2; 5.1 - Citirea datelor înscrise în tabele și alte tipuri Resurse procedurale: în cadrul orei
de organizatori grafici explicaţia, conversaţia,
- Sortarea de obiecte în vederea formării de exerciţiul, problematizarea,
colecţii pe baza criteriilor date jocul didactic

9. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Organizarea textului Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.3; 1.4; 2.1; scris. Aşezarea în tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Respect
Joi 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea expresivă a unui scurt text pagină a textului din manual, texte model normelor textului scri
- Scrierea corectă a unor cuvinte, enunţuri pe tipărit. Aşezarea
3.1; 3.4 scrise de unii elevi
liniatură de tip II textului în Resurse procedurale: lectura
- Copierea unor texte scurte, exersând pagina caietului
explicativă, explicaţia,
așezarea în spaţiul paginii
conversaţia euristică,
- Înlocuirea într-un text (inclusiv strofe
procedee de citire activă,
aparţinând unor cântece) a unor cuvinte cu
selectivă, conștientă
altele cu înţeles asemănător/opus
Resurse materiale: manualul
MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 100  Organizarea şi tipărit/digital, culegeri de
- Identificarea corpurilor cu viaţă și fără viaţă reprezentarea
MEM: 1.1; 2.1; exerciţii și probleme, fișe de
- Citirea datelor înscrise în tabele și alte tipuri datelor Evaluarea
3.1; 3.2; 4.1; lucru
de organizatori grafici comportamentului/ a
4.2; 5.1 Resurse procedurale:
- Înregistrarea datelor culese din observaţii în participării la activităţ
tabele și alte tipuri de organizatori grafici explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul, propuse/ a produselo
problematizarea, jocul activităţii

DP: Suntem diferiţi. Diversitatea umană didactic


DP DP: 1.1; 2.2;
- Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de  Suntem diferiţi.
2.3
sine și faţă de ceilalţi Diversitatea umană
- Exerciţii artcreative realizate în mod
Resurse materiale: manualul
individual sau în echipă (ex. interpretarea în
tipărit/digital, caietul elevului,
manieră proprie a unui rol etc., desenarea
Povești terapeutice
conturului mâinii sau a amprentelor
personale etc.) Resurse procedurale:
- Completarea „paşaportului“ personal cu explicaţia, conversaţia
datele necesare

86
euristică, povestirea, jocul de
rol

10. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul literar. Resurse materiale: cărţi de la Observarea calităţii
1.3; 1.4; 2.1; Formarea și dezvoltarea competenţelor de Textul narativ biblioteca școlii/personală actului citirii.
Vi- 2.1; 2.3; 2.4; citire/lectură prin: Resurse procedurale: lectura Prezentarea unor că
neri 3.1; 3.4 - Prezentarea unor cărţi citite explicativă, explicaţia, citite. Completarea
- Alcătuirea și completarea unui jurnal de conversaţia euristică, jurnalului de lectură
lectură procedee de citire activă,
- Completarea unor fișe de lectură
selectivă, conștientă
- Completarea unor liste bibliografice pe
diverse domenii

 Sunetul. Resurse materiale: manualul


MEM: 1.1; 2.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 100
MEM Intensitatea tipărit/digital, fișe de lucru,
3.1; 3.2; 4.1; - Recunoașterea unor sunete din mediu Producerea unor
sunetelor înregistrări cu diferite sunete
4.2; 5.1 înconjurător sunete. Realizarea
naturale și artificiale, de
- Clasificarea sunetelor în funcţie de experimentelor
intensităţi diferite
intensitate propuse
Resurse procedurale:
- Realizarea unor experimente simple în
explicaţia, conversaţia,
vederea producerii unor sunete
- Înregistrarea datelor culese din observaţii în exerciţiul, problematizarea,
tabele și alte tipuri de organizatori grafici jocul didactic, demonstraţia

 Cântarea vocală în
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuţie
grup şi individuală.
corporală. Jucării muzicale diverse
Percuţie corporală.
MM MM: 1.3; 1.4; Jucării muzicale Resurse materiale: CD player, Evaluarea
- Realizarea cântării vocale în grup și
2.1; 3.1; 3.4 diverse înregistrări audio, jucării comportamentului,
individuale
- Confecţionarea unor jucării muzicale muzicale confecţionate participării la

87
- Însoţirea cântecului de mișcări adecvate Resurse procedurale: activităţile propuse
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

11. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.3; 1.4; 2.1; tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citirea
Luni 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea în forme variate a textelor din din manual corectă, fluentă,
3.1; 3.4 manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, conștientă, cursivă
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, Citirea expresivă
- Copierea unor texte scurte, exersând conversaţia euristică,
așezarea în spaţiul paginii, inclusiv pe procedee de citire activă,
spaţiatură specifică matematicii selectivă, conștientă, exerciţiul
- Identificarea elementelor componente ale
unui text: titlu, autor, alineate
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe
baza textului citit
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări
personale  Sunetul.
Intensitatea Resurse materiale: manualul
sunetelor tipărit/digital, fișe de lucru,
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 instrumente muzicale
MEM
- Clasificarea sunetelor în funcţie de confecţionate, înregistrări
MEM: 1.1; 2.1; intensitate audio cu diverse sunete, Producerea unor
3.1; 3.2; 4.1; - Identificarea efectelor negative asupra scheme sunete. Realizarea
4.2; 5.1 oamenilor și animalelor produse de experimentelor
zgomotele foarte puternice Resurse procedurale: propuse
- Formularea de răspunsuri pentru întrebări explicaţia, conversaţia,
de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...?“ exerciţiul, problematizarea,
- Întocmirea de grafice pentru înregistrarea jocul didactic, demonstraţia,

88
intensităţii unor sunete experimentul
- Producerea unor sunete de intensităţi
diferite cu ajutorul unor instrumente
muzicale confecţionate în cadrul orelor de
AVAP

Resurse materiale: plastilină,


AVAP: Desen. Materiale şi instrumente. Tehnici de
pensulă, acuarele, bloc de
AVAP lucru: haşurare, linie modulată, repetiţie (2 ore)  Desen. Materiale şi desen
AVAP: 1.1; 1.2; instrumente.
- Gruparea unor instrumente şi materiale în Evaluarea
1.3; 2.1; 2.2; Tehnici de lucru: Resurse procedurale:
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la comportamentului,
2.6 haşurare, linie conversaţia euristică,
desen, pictură, modelaj, construcţii, participării la
modulată, repetiţie explicaţia, demonstraţia,
confecţii, foto-video) activităţile propuse
- Realizarea compoziţiei, folosind tehnicile analiza produselor activităţii
produselor activităţ
cerute

12. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Proiect: Cărticica Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
1.3; 1.4; 2.1; mea tipărit/digital, cărţi pentru conștientă, cursivă.
Marţi 2.1; 2.3; 2.4; - Realizarea unor mini cărţi pe teme de interes copii Prezentarea proiect
3.1; 3.3; 3.4; personal realizat
- Prezentarea unor lucrări individuale și Resurse procedurale: lectura
4.2
colective explicativă, explicaţia,
- Realizarea unei colecţii de mini cărţi ale conversaţia euristică,
clasei procedee de citire activă,
selectivă, conștientă
MEM: Numerele naturale de la 0 la 100
MEM
MEM: 1.1; 2.1; - Citirea și scrierea numerelor în intervalul 0 - Resurse materiale: manualul
Citirea și scrierea

89
3.1; 3.2; 4.1; 100  Recapitulare tipărit/digital, fișe de lucru, numerelor în interv
4.2; 5.1 - Așezarea în ordine numărătoarea de poziţionare, 0 - 100. Rezolvarea
crescătoare/descrescătoare a numerelor axa numerelor fișelor de lucru.
date Folosirea numărăto
- Compararea numerelor date, folosind Resurse procedurale: de poziţionare
semnele de relaţie: <, >, = explicaţia, conversaţia,
- Citirea/scrierea unor date din/în tabele și exerciţiul, problematizarea,
alte tipuri de organizatori grafici jocul didactic
- Clasificarea sunetelor în tabele, după un
criteriu dat (exemplu: sunete plăcute/
zgomote, sunete de diferite intensităţi)

MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuţie


MM corporală. Jucării muzicale diverse
Resurse materiale: CD player, Evaluarea
MM: 1.3; 1.4;
- Realizarea cântării vocale în grup și înregistrări audio, jucării comportamentului,
2.1; 3.1; 3.4
individuale muzicale confecţionate participării la
- Confecţionarea unor jucării muzicale activităţile propuse
- Însoţirea cântecului cu mișcări adecvate Resurse procedurale: produselor activităţ
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

13. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Evaluare Resurse materiale: fișe de Completarea fișelor
1.3; 1.4; 2.1; evaluare evaluare
Mier- 2.1; 2.3; 2.4;  Evaluare Resurse procedurale:
curi 3.1; 3.3; 3.4 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea

MEM: 1.1; 2.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 100


MEM  Recapitulare
3.1; 3.2; 4.1; - Citirea și scrierea numerelor în intervalul 0 - Resurse materiale: manualul
Citirea și scrierea
tipărit/digital, fișe de lucru,

90
4.2; 5.1 100 numărătoarea de poziţionare, numerelor în interv
- Așezarea în ordine axa numerelor 0 - 100. Rezolvarea
crescătoare/descrescătoare a numerelor fișelor de lucru.
date Resurse procedurale: Folosirea numărăto
- Compararea numerelor date, folosind explicaţia, conversaţia, de poziţionare
semnele de relaţie: <, >, = exerciţiul, problematizarea,
- Citirea/scrierea unor date din/în tabele și jocul didactic
alte tipuri de organizatori grafici
- Clasificarea sunetelor în tabele, după un
criteriu dat (exemplu: sunete plăcute/
zgomote, sunete de diferite intensităţi)

14. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Organizarea textului Resurse materiale: manualul Respectarea rigorilo
1.3; 1.4; 2.1; scris. tipărit/digital, texte model textului scris
Joi 2.1; 2.3; 2.4; - Citirea în forme variate a textelor din Aşezarea în pagină a scrise de elevi
manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, textului tipărit.
3.1; 3.3; 3.4;
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Aşezarea textului în Resurse procedurale: lectura
4.2
ștafetă, citirea expresivă pagina caietului explicativă, explicaţia,
- Copierea unor texte scurte, exersând conversaţia euristică,
așezarea în spaţiul paginii procedee de citire activă,
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe selectivă, conștientă
baza textului citit
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări
personale
MEM: 1.1; 2.1;  Evaluare
MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 100 Resurse materiale: fișe de Completarea fișelor
3.1; 3.2; 4.1; - Evaluare evaluare evaluare
4.2; 5.1 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
DP: Suntem diferiţi. Diversitatea umană exerciţiul, autoevaluarea
- Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de  Suntem diferiţi.
DP DP: 1.1; 2.2;
sine și faţă de ceilalţi Diversitatea umană
- Completarea unor tabele cu Resurse materiale: manualul

91
2.3 asemănări/deosebiri între personaje tipărit/digital, caietul elevului,
cunoscute povești terapeutice
- Identificarea calităţilor și defectelor Evaluarea
Resurse procedurale: comportamentului,
explicaţia, conversaţia participării la
euristică, povestirea, jocul de activităţile propuse
rol

15. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual
1.3; 1.4; 2.1;  Textul. Textul literar. Resurse materiale: fișe de Citirea corectă, flue
Vi- 2.1; 2.3; 2.4; Textul narativ evaluare conștientă, cursivă.
neri Formarea și dezvoltarea competenţelor de Resurse procedurale: Citirea expresivă.
3.1; 3.3; 3.4;
citire/lectură prin: conversaţia, explicaţia, Prezentarea unei că
4.2
exerciţiul, autoevaluarea citite. Completarea
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de fișelor de lectură
Resurse materiale: manualul
lectură al clasei, biblioteca școlii tipărit/digital, texte - suport
- Prezentarea unor cărţi citite
din manual, fișe de
- Completarea unor fișe de lectură/a jurnalului
ameliorare/dezvoltare
de lectură

MEM: Numerele naturale de la 0 la 100  Numerele de la 0 la


100. Înregistrarea Resurse procedurale:
- Activităţi de ameliorare/dezvoltare în funcţie
datelor în tabel. explicaţia, conversaţia,
MEM de rezultatele obţinute
MEM: 1.1; 2.1; Sunetele exerciţiul, problematizarea, Completarea fișelor
3.1; 3.2; 4.1; jocul didactic ameliorare/dezvolt
4.2; 5.1
Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, fișe de lucru,
numărătoarea de poziţionare
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Percuţie

92
corporală. Jucării muzicale diverse  Cântarea vocală în
MM - Realizarea cântării vocale în grup și grup şi individuală.
individuale Percuţie corporală. Resurse materiale: CD player, Evaluarea
MM: 1.3; 1.4; - Confecţionarea unor jucării muzicale Jucării muzicale înregistrări audio, jucării comportamentului,
2.1; 3.1; 3.4 - Însoţirea cântecului cu mișcări adecvate diverse muzicale confecţionate participării la
activităţile propuse
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

Unitatea de învăţare a III-a : Minunile Pământului, planeta vieţii

Perioada: S5-S7 (3 săptămâni) 10 - 28 X

Detalieri de conţinut Resurse materiale


Competenţe
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale

1. CLR CLR: Texte – suport din manual  Textul. Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
Textul literar tipărit/digital, texte - suport actului citirii
Luni - Citirea în forme variate a textelor din din manual, caietul elevului
manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Citirea corectă, flu
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura conștientă, cursivă
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia,
- Citirea în ritm propriu a unui text, inclusiv conversaţia euristică , Citirea expresivă
texte aparţinând domeniului matematicii procedee de citire activă,
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe selectivă, conștientă, metoda
baza textului citit predicţiilor, povestirea, munca
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
în echipe
text
- Completarea unor enunţuri după modele

93
date

Resurse materiale: manualul


MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 tipărit/digital, fișe de lucru, Scrierea, citirea
MEM MEM: 1.1; 1.2; - Recunoașterea și asocierea diferitelor  Alcătuirea globul pământesc, imagini, numerelor în
1.3; 1.6; 3.1; imagini de pe Pământ, cu termenii: apă, Pământului: uscat, sfere, fișe de experiment, concentrul 0 - 1 00
5.1 uscat, aer aer, apă scheme și desene
- Alcătuirea unor enunţuri adevărate folosind Observarea imagin
termenii apă, aer, uscat Resurse procedurale: și identificarea lor
- Identificarea și numirea mijloacelor de explicaţia, conversaţia,
transport care circulă pe uscat, prin apă și în exerciţiul, problematizarea,
aer jocul didactic, experimentul,
- Realizarea unor experimente simple demonstraţia
referitoare la apă, aer și uscat

AVAP: 1.1; 1.2; AVAP: Desen - Tehnici de lucru: repetiţie, caligrafie


1.3; 2.1; 2.2;  Desen - Tehnici de
AVAP (2 ore)
2.6 lucru: repetiţie, Resurse materiale: hârtie
- Numirea materialelor, instrumentelor și caligrafie glasată/colorată/creponată, Evaluarea
tehnicilor utilizate foarfece, lipici, pensulă, comportamentului
- Realizarea de scurte descrieri ale formelor acuarele, bloc de desen participării la
obiectelor din mediul cunoscut activităţile propuse
Resurse procedurale: produselor activită
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
conversaţia euristică,
de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a explicaţia, demonstraţia,
instrumentelor și materialelor de lucru analiza produselor activităţii
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii

2. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; tipărit/digital, texte - suport, actului citirii.
Mar 2.4; 3.1; 3.4; - Citirea selectivă a textului dat imagini Completarea hărţii
ţi - Completarea hărţii textului dat cu informaţii

94
4.1; 4.2 din text Resurse procedurale: lectura textului. Identificare
- Transcrierea unor fragmente indicate explicativă, explicaţia, valorii de adevăr a
dintr-un text citit conversaţia, observaţia, propoziţiilor
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri metoda predicţiilor, explozia
referitoare la un text dat stelară
- Formularea de enunţuri după ilustraţii sau cu
cuvinte date
- Ilustrarea prin desen a unor fragmente de
text

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000


MEM MEM: 1.1; 1.2; - Numirea, citirea și scrierea numerelor Resurse materiale: manualul
 Numerele naturale
1.3; 1.6; 3.1; naturale în concentrul 0 - 1 000 0 - 1 000: tipărit/digital, fișe de lucru,
Scrierea, citirea
5.1 - Aflarea unui/unor numere, respectând recunoaştere, numărătoarea de poziţionare
numerelor în concen
anumite condiţii formare, citire,
Resurse procedurale: 0 - 1 000.
- Numărări cu pași de numărare indicaţi scriere
- Identificarea succesorului și predecesorului explicaţia, conversaţia
Realizarea numărăril
unui număr dat euristică, exerciţiul,
cu pași daţi
- Așezarea în ordine problematizarea, jocul
crescătoare/descrescătoare a numerelor didactic
date
- Intonarea unor cântece-numărători

MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării


muzicale diverse. Orchestra de jucării
MM MM: 1.3; 1.4;  Cântarea vocală în Evaluarea
- Utilizarea unor materiale naturale, pentru
2.1; 2.2; 3.1; grup şi individuală.
confecţionarea de jucării muzicale simple comportamentului,
3.3 Jucării muzicale Resurse materiale: CD player,
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta) participării la activită
diverse. Orchestra înregistrări audio, jucării
- Alegerea cântecelor potrivite pentru propuse
de jucării muzicale confecţionate
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
Resurse procedurale:
muzicale confecţionate de copii
explicaţia, demonstraţia,
- Ploaia – C.Mereş

95
exerciţiul, cântarea vocală

3. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Textul în versuri Resurse materiale: manualul Observarea
1.4; 2.1; 2.2; tipărit/digital, texte - suport comportamentului
Mier- 2.4; 3.1; 3.4; - Completarea unor enunţuri cu informaţii din manual, dicţionar activ-participatic la
curi 4.1; 4.2 despre textul în versuri: titlu, autor, număr
de strofe, versuri Resurse procedurale: lectura
- Exerciţii de găsire a perechilor de cuvinte explicativă, explicaţia,
care rimează conversaţia, jocul de rol
- Transcrierea unor strofe dintr-o poezie,
respectând așezarea în spaţiul caietului
- Ilustrarea prin desen a unor strofe/poeziei

MEM: 1.1; 1.2;  Numerele naturale


MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 0 - 1 000: Scrierea, citirea
1.3; 1.6; 3.1; Resurse materiale: manualul
- Numirea, citirea și scrierea numerelor recunoaştere, numerelor în
5.1 tipărit/digital, fișe de lucru,
naturale în concentrul 0 - 1 000 formare, citire, concentrul 0-1 000
- Descompunerea/compunerea numerelor scriere numărătoarea de poziţionare,
axa numerelor Evidenţierea cifrei
mai mici decât 1 000 în U, Z, S
unităţilor/zecilor/
- Scrierea cu cifre/litere a unor numere
Resurse procedurale: sutelor dintr-un nu
indicate
explicaţia, conversaţia,
- Numărări cu pași de numărare indicaţi
- Evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor exerciţiul, problematizarea,
dintr-un număr jocul didactic, demonstraţia
- Așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a numerelor
date

4. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Cuvântul. Sensul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; cuvintelor tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Joi 2.4; 3.1; 3.4; - Identificarea unor cuvinte necunoscute din manual, dicţionar Identificarea sensulu
4.1; 4.2 într-un text citit unor cuvinte. Folosir
- Identificarea unor termeni știinţifici într-un

96
text informativ explicativ al limbii române dicţionarului
- Deducerea sensului unor cuvinte pe baza
contextului Resurse procedurale: lectura
- Folosirea dicţionarului pentru explicarea explicativă, explicaţia,
sensului unor cuvinte necunoscute conversaţia, procedee de
citire activă, selectivă,
conștientă, demostraţia
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000
MEM: 1.1; 1.2; - Reprezentarea U, Z, S și M, prin diferite Compunerea/
Resurse materiale: manualul descompunerea
1.3; 1.6; 3.1; simboluri (figuri geometrice, bile colorate) și
MEM  Numerele naturale tipărit/digital, fișe de lucru, numerelor date,
5.1 culori 0 - 1 000: numărătoarea de poziţionare completarea unor șir
- Compunerea/descompunerea numerelor recunoaştere,
mai mici decât 1 000 în U, Z, S, M respectând regula de
formare, citire, Resurse procedurale:
- Identificarea regulii de alcătuire a unor șiruri alcătuire
scriere explicaţia, conversaţia
și completarea acestora cu încă 3, 4 termeni euristică, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic, demonstraţia,
munca în echipe
DP: Fiecare om este o comoară! Autocunoaştere şi
DP DP: 1.1; 2.1; atitudine pozitivă faţă de sine şi de ceilalţi
2.2; 2.3 - Lectura unei povești  Fiecare om este o
Evaluarea
- Formularea de răspunsuri la întrebări comoară!
Resurse materiale: manualul comportamentului,
- Identificarea variantelor corecte Autocunoaştere şi
tipărit/digital, caietul elevului, participării la activită
atitudine pozitivă
Povești terapeutice propuse
faţă de sine şi de
ceilalţi Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
1.4; 2.1; 2.2; asemănător tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citire
Vi- 2.4; 3.1; 3.4; - Identificarea cuvintelor cu înţeles din manual, dicţionar de corectă, fluentă,

97
neri 4.1; 4.2 asemănător în enunţurile date sinonime conștientă, cursivă.
- Citirea selectivă în funcţie de anumite repere Resurse procedurale: lectura Identificarea
(de exemplu: cuvinte cu înţeles asemănător) explicativă, explicaţia, sinonimelor
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte cu sens conversaţia euristică,
asemănător celor date procedee de citire activă,
- Eliminarea intrusului dintr-o serie sinonimică selectivă, conștientă,
exerciţiul, jocul didactic
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000
MEM
- Completarea unor șiruri cu numerele lipsă Identificarea nume
 Compararea Resurse materiale: manualul
- Compararea a două rezultate obţinute pare/impare dintr-u
MEM: 1.1; 1.2; - Identificarea numerelor pe baza algoritmului numerelor naturale tipărit/digital, fișe de lucru,
șir. Completarea un
1.3; 1.6; 3.1; dat (în formă orală sau scrisă) în concentrul 0 - numărătoarea de poziţionare
șiruri cu numerele
5.1 - Identificarea unor numere pare/impare 1000
Resurse procedurale: lipsă. Compararea a
dintr-un șir dat
explicaţia, conversaţia, două rezultate obţi
- Compararea numerelor naturale prin
exerciţiul, problematizarea,
scrierea unuia dintre semnele: <, >, =
- Identificarea succesorului și predecesorului jocul didactic
unui număr dat
- Așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a unor numere
date
- Identificarea numerelor pare/impare
dintr-un șir

MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării


muzicale diverse. Orchestra de jucării
MM
- Utilizarea unor materiale naturale pentru  Cântarea vocală în
confecţionarea de jucării muzicale simple grup şi individuală. Evaluarea
MM: 1.3; 1.4;
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta) Jucării muzicale comportamentului
2.1; 2.2; 3.1;
- Alegerea cântecelor potrivite pentru diverse. Orchestra participării la
3.3 Resurse materiale: CD player,
acompaniamentul cu aceste jucării de jucării activităţile propuse
înregistrări audio, jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate
muzicale confecţionate de copii

98
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

6. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual


1.4; 2.1; 2.2;
Luni 2.4; 3.1; 3.4; - Rescrierea unor enunţuri prin înlocuirea  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător asemănător tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
4.1; 4.2
- Completarea unor serii sinonimice din manual, dicţionar de Identificarea sinonim
- Completarea unor rebusuri sinonime, caietul elevilor
Resurse procedurale: lectura
explicativă, explicaţia,
conversaţia euristică,
procedee de citire activă,
selectivă, conștientă
MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 Așezarea în ordine
MEM: 1.1; 1.2; - Selectarea numerelor după un criteriu dat Resurse materiale: manualul crescătoare/
1.3; 1.6; 3.1; - Așezarea în ordine tipărit/digital, fișe de lucru, descrescătoare a uno
 Compararea numărătoarea de poziţionare
5.1 crescătoare/descrescătoare a unor numere numere date.
numerelor naturale
date Completarea unor și
- Completarea unor șiruri în concentrul Resurse procedurale:
0 - 1 000 crescătoare/
crescătoare/descrescătoare cu numere lipsă explicaţia, conversaţia,
descrescătoare cu
- Identificarea numerelor pare/impare exerciţiul, problematizarea,
numere lipsă.
dintr-un șir jocul didactic
Identificarea numere
- Rotunjirea la zeci/unităţi a unor numere date
- Citirea unor informaţii despre alcătuirea pare/impare dintr-un
Pământului

Evaluarea
AVAP: Pictură – Tehnici de lucru: ştampilare, comportamentului, a
tamponare. Compoziţii ( 2 ore) participării la activită
AVAP: 1.1; 1.2;  Pictură – Tehnici de propuse, a produselo
1.3; 2.1; 2.3; - Numirea materialelor, instrumentelor și lucru: ştampilare,

99
AVAP 2.5; 2.6 tehnicilor utilizate tamponare. activităţii
- Realizarea compoziţiei, folosind tehnicile Compoziţii Resurse materiale: pensulă,
cerute acuarele, bloc de desen
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
de lucru Resurse procedurale:
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a conversaţia euristică,
instrumentelor și materialelor de lucru explicaţia, demonstraţia,
- Alcătuirea unor liste cu reguli de păstrare analiza produselor activităţii
/îngrijire a materialelor și instrumentelor de
lucru
- Realizarea de lucrări în care se asociază
elemente de exprimare plastică, cu alte
forme de exprimare artistică

7. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Alfabetul. Sunetul şi Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
1.4; 2.1; 2.2; litera tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citire
Marţi 2.4; 3.1; 3.4; - Identificarea numărului de litere/sunete din din manual, imagini, Cântecul corectă, fluentă,
4.1; 4.2 cuvintele date alfabetului conștientă, cursivă.
- Scrierea cuvintelor obţinute prin combinarea
Identificarea numă
unor litere/silabe date Resurse procedurale: lectura de litere/sunete din
- Completarea unor cuvinte cu litere/silabe explicativă, explicaţia, cuvintele date
date conversaţia euristică,
- Obţinerea de cuvinte noi prin schimbarea
procedee de citire activă,
literei iniţiale/finale din cuvintele date
selectivă, conștientă
- Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
- Intonarea „Cântecului alfabetului“

 Pământul. Forme de
Resurse materiale: manualul Identificarea forme
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 relief
tipărit/digital, fișe de lucru, de relief (munţi,
MEM dealuri, câmpii) din
MEM: 1.1; 1.2; - Observarea unor imagini care reprezintă globul pământesc, harta, film
1.3; 1.6; 3.1; diferite forme de relief (munţi, dealuri, documentar imaginile prezentat
5.1 câmpii) Resurse procedurale: Formularea unor
- Identificarea formelor de relief din imaginile explicaţia, conversaţia, enunţuri cu ajutoru

100
prezentate exerciţiul, problematizarea, termenilor: munte,
- Formularea unor enunţuri cu ajutorul jocul didactic, observarea deal, câmpie
termenilor: munte, deal, câmpie directă
- Ghicitori, jocuri cu numere
- Numirea plantelor și animalelor care se
găsesc în zona de munte, deal și câmpie

 Cântarea vocală în
grup şi individuală. Resurse materiale: CD player, Evaluarea
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării Jucării muzicale înregistrări audio, jucării comportamentului
muzicale diverse. Orchestra de jucării diverse. Orchestra participării la
muzicale confecţionate
de jucării
MM MM: 1.3; 1.4; activităţile propuse
- Utilizarea unor materiale naturale pentru Resurse procedurale:
2.1; 2.2; 3.1; confecţionarea de jucării muzicale simple explicaţia, demonstraţia,
3.3 (exemplu: şiragul de nuci, castanieta) exerciţiul, cântarea vocală
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

8. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Alfabetul. Sunetul şi Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; litera tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Analiza
Mier 2.4; 3.1; 3.4; - Analiza și sinteza fonetică a cuvintelor din manual, texte model fonetică a cuvintelor
-curi - Scrierea „răsturnatelor“ unor cuvinte date
4.1; 4.2 scrise de unii elevi, date
- Alcătuirea unor liste cu cuvinte legate de o
înregistrare video
temă dată
- Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte
Resurse procedurale: lectura
date
explicativă, explicaţia,
- Alcătuirea unor liste de tipul: Alfabetul
numelor/florilor/animalelor conversaţia euristică,
- Intonarea „Cântecului alfabetului“ procedee de citire activă,
selectivă, conștientă,
brainstorming
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000  Pământul. Forme de
MEM relief
MEM: 1.1; 1.2; - Utilizarea organizatorilor grafici în vederea Resurse materiale: manualul Utilizarea organizato

101
1.3; 1.6; 3.1; colectării datelor despre formele de relief tipărit/digital, fișe de lucru, grafici în vederea
5.1 - Înscrierea unor date în tabele referitoare la globul pământesc, harta fizică, colectării datelor des
formele de relief film documentar formele de relief.
- Alcătuirea unor colecţii de imagini cu Resurse procedurale:
Înscrierea unor date
formele de relief explicaţia, conversaţia,
tabele, referitoare la
- Ilustrarea prin desene a formelor de relief exerciţiul, problematizarea,
- Citirea din proprie iniţiativă a unor informaţii jocul didactic, munca în formele de relief
despre munte, deal, câmpie echipe

9. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea calităţ
1.4; 2.1; 2.2; opus tipărit/digital, texte - suport actului citirii.
Joi 2.4; 3.1; 3.4; - Alcătuirea unor perechi de cuvinte cu înţeles din manual, dicţionar de Identificarea
4.1; 4.2 opus antonime antonimelor
- Citirea selectivă în funcţie de anumite repere Resurse procedurale: lectura
(de exemplu: cuvinte cu înţeles opus) explicativă, explicaţia,
- Înlocuirea într-un text a unor cuvinte cu
conversaţia euristică,
altele cu înţeles opus
procedee de citire activă,
selectivă, conștientă
MEM
MEM: 1.1; 1.2;
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000  Pământul. Forme de
1.3; 1.6; 3.1;
- Modelarea din diferite materiale a formelor relief Resurse materiale: manualul
5.1
de relief tipărit/digital, fișe de lucru, Modelarea din dife
- Realizarea unor desene/machete cu formele globul pământesc, harta fizică, materiale a formel
de relief film documentar relief. Realizarea u
- Alcătuirea unor colecţii de imagini cu
desene/machete c
formele de relief Resurse procedurale:
formele de relief
- Citirea din proprie iniţiativă a unor informaţii explicaţia, conversaţia,
despre munte, deal, câmpie exerciţiul, problematizarea,
- Alcătuirea unor colecţii de ghicitori despre
jocul didactic, demonstraţia
formele de relief, animalele/plantele care se
găsesc în aceste zone

DP: Suntem diferiţi. Diversitatea umană.

102
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi Resurse materiale: manualul Evaluarea
DP DP: 1.1; 2.1; de ceilalţi tipărit/digital, caietul elevului, comportamentulu
2.2; 2.3  Suntem diferiţi. povești terapeutice participării la
- Identificarea informaţiilor despre copiii din Diversitatea umană.
alte zone ale lumii activităţile propuse
Autocunoaştere şi Resurse procedurale:
- Stabilirea valorii de adevăr a enunţurilor
atitudine pozitivă explicaţia, conversaţia
date
- Completarea unor tabele cu informaţiile faţă de sine şi de euristică, povestirea, jocul de
corespunzătoare ceilalţi rol

10. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; cuvintelor care tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Scrirea
Vi- 2.4; 3.1; 3.4; - Analiza și sinteza fonetică a cuvintelor conţin î/â din manual, îndreptar corectă cu î/â
neri - Stabilirea poziţiei unui sunet în
4.1; 4.2 ortografic
silabă/cuvânt
- Scrierea corectă a unor cuvinte scrise Resurse procedurale: lectura
greșit explicativă, explicaţia,
- Identificarea unor cuvinte după criterii
conversaţia euristică,
date
procedee de citire activă,
- Copieri/transcrieri unor liste de cuvinte
selectivă, conștientă, exerciţiul
din domenii diverse
- Formarea de cuvinte noi prin prefixare
Resurse materiale: manualul
MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 tipărit/digital, fișe de lucru,
MEM: 1.1; 1.2;
- Așezarea în ordine axa numerelor
1.3; 1.6; 3.1;
crescătoare/descrescătoare a unor  Ordonarea Așezarea în ordine
5.1
numere date numerelor naturale Resurse procedurale: crescătoare/
- Completarea unor șiruri 0 - 1 000 explicaţia, conversaţia, descrescătoare a un
crescătoare/descrescătoare cu numere exerciţiul, problematizarea, numere date.
lipsă jocul didactic, demonstraţia Completarea unor
- Identificarea numerelor pare/impare șiruri crescătoare/
dintr-un șir descrescătoare cu
- Rotunjirea la unităţi/zeci/sute a unor numere lipsă
numere date
MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării

103
muzicale diverse. Orchestra de jucării

MM - Utilizarea unor materiale naturale pentru  Cântarea vocală în Resurse materiale: CD player, Evaluarea
MM: 1.3; 1.4; confecţionarea de jucării muzicale simple grup şi individuală. înregistrări audio, jucării comportamentului,
2.1; 2.2; 3.1; (exemplu: şiragul de nuci, castanieta) Jucării muzicale muzicale confecţionate participării la
3.3 - Alegerea cântecelor potrivite pentru diverse. Orchestra activităţile propuse
acompaniamentul cu aceste jucării de jucării Resurse procedurale:
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile explicaţia, demonstraţia,
muzicale confecţionate de copii exerciţiul, cântarea vocală

11. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea cuvintelor Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; care conţin litera x tipărit/digital, texte - suport actului citirii. Citirea
Lun 2.4; 3.1; 3.4; - Analiza și sinteza fonetică a cuvintelor din manual, îndreptar corectă, fluentă,
i - Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt
4.1; 4.2 ortografic conștientă, cursivă.
- Scrierea corectă a unor cuvinte scrise greșit
- Identificarea unor cuvinte după criterii date Scrierea corectă a
Resurse procedurale: lectura cuvintelor care conţin
- Copieri/transcrieri de cuvinte/dictări
explicativă, explicaţia,
- Ordonarea unor cuvinte pentru a obţine
conversaţia euristică,
propoziţii
- Stabilirea poziţiei unor cuvinte în cadrul procedee de citire activă,
propoziţiei selectivă, conștientă,
brainstorming

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 Așezarea în ordine


MEM
MEM: 1.1; 1.2; - Așezarea în ordine
 Ordonarea crescătoare/
1.3; 1.6; 3.1; crescătoare/descrescătoare a unor numere
numerelor naturale descrescătoare a uno
5.1 date
0 - 1 000 Resurse materiale: manualul numere date.
- Completarea unor șiruri
tipărit/digital, fișe de lucru, Completarea unor șir
crescătoare/descrescătoare cu numere lipsă
numărătoarea de poziţionare, crescătoare/
- Identificarea numerelor pare/impare
axa numerelor descrescătoare cu
dintr-un șir
Resurse procedurale: numere lipsă.
- Rotunjirea la unităţi/zeci/sute a unor
explicaţia, conversaţia, Identificarea numere
numere date
- Ordonarea numerelor pe baza rotunjirii exerciţiul, problematizarea, pare/impare dintr-un
jocul didactic, munca în Rotunjirea la

104
acestora echipe zeci/unităţi/sute a un
numere date
AVAP: Colaj. Tehnica Tangram (2 ore)
AVAP AVAP: 1.1; 1.2;  Colaj - Tehnica
1.3; 2.1; 2.3; - Realizarea colajului Tangram
- Numirea materialelor, instrumentelor și Evaluarea
2.5; 2.6
tehnicilor utilizate Resurse materiale: hârtie comportamentului, a
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor glasată/colorată, foarfece, participării la activită
de lucru lipici propuse, a produselo
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a Resurse procedurale: activităţii
instrumentelor și materialelor de lucru conversaţia euristică,
- Alcătuirea unor liste cu reguli privind explicaţia, demonstraţia,
îngrijirea/păstrarea instrumentelor de lucru analiza produselor activităţii

12. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Personajele Resurse materiale: manualul Citirea corectă, fluen
1.4; 2.1; 2.2; tipărit/digital, cărţi pentru conștientă, cursivă.
Mar 2.4; 3.1; 3.4; - Identificarea trăsăturilor fizice și de caracter copii, mini scenă de teatru Descrierea unor
ţi 4.1; 4.2 ale unor personaje din textele citite personaje din textele
- Jocuri de recunoaștere a unor personaje din Resurse procedurale: lectura citite
textele citite explicativă, explicaţia,
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică,
criterii: cuvintele unor personaje procedee de citire activă,
- Dramatizarea replicilor unor personaje
selectivă, conștientă,
- Realizarea unor păpuși/marionete
descrierea

MEM Resurse materiale: manualul


MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 Citirea și scrierea
MEM: 1.1; 1.2; tipărit/digital, fișe de lucru
 Recapitulare numerelor în interva
1.3; 1.6; 3.1; - Citirea și scrierea numerelor în intervalul 0 -
Resurse procedurale: 0 - 1 000. Rezolvarea
5.1 1 000
explicaţia, conversaţia, fișelor de lucru
- Așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a numerelor exerciţiul, problematizarea,
date jocul didactic
- Compararea numerelor date, folosind
semnele de relaţie: <, >, =
- Citirea/scrierea unor date din/în tabele și

105
alte tipuri de organizatori grafici
- Înregistrarea în tabele a unor date despre
formele de relief
- Ilustrarea prin desen a formelor de relief

MM MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării


muzicale diverse. Orchestra de jucării  Cântarea vocală în
MM: 1.3; 1.4; grup şi individuală.
- Utilizarea unor materiale naturale pentru Resurse materiale: CD player, Evaluarea
2.1; 2.2; 3.1; Jucării muzicale
confecţionarea de jucării muzicale simple înregistrări audio, jucării comportamentului, a
3.3 diverse. Orchestra
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
de jucării muzicale confecţionate participării la
- Alegerea cântecelor potrivite pentru
acompaniamentul cu aceste jucării activităţile propuse
Resurse procedurale:
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
explicaţia, demonstraţia,
muzicale confecţionate de copii
exerciţiul, cântarea vocală

13. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Acte de vorbire. Resurse materiale: manualul Exersarea formulelo
1.4; 2.1; 2.2; formule de tipărit/digital de prezentare în
Mier- 2.4; 3.1; 3.4; - Exersarea formulelor de prezentare în prezentare diferite contexte
curi 4.1; 4.2 diferite contexte Resurse procedurale: lectura
- Jocuri de recunoaștere a unor colegi după explicativă, explicaţia,
indicii date conversaţia euristică, joc de
- Completarea unor fișe de identitate rol

MEM: 1.1; 1.2; MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000


MEM  Evaluare
1.3; 1.6; 3.1;  Evaluare Resurse materiale: fișe de
Completarea fișelor
5.1 evaluare
evaluare
Resurse procedurale:

106
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea

107
14. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Evaluare Resurse materiale: fișe de Completarea fișelor
1.4; 2.1; 2.2; evaluare evaluare
Joi 2.4; 3.1; 3.4;  Evaluare
4.1; 4.2 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea Realizarea unor des
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 prin care să ilustrez
MEM
MEM: 1.1; 1.2; Resurse materiale: manualul varietatea florei și
- Gruparea animalelor/plantelor dintr-o listă  Varietatea lumii vii
1.3; 1.6; 3.1; tipărit/digital, imagini, film faunei din cele trei
în funcţie de zonele în care trăiesc
5.1 - Realizarea unor colecţii de frunze aparţinând documentar, desene forme de relief
unor copaci diferiţi
Resurse procedurale:
- Realizarea unor desene prin care să ilustreze
explicaţia, conversaţia,
varietatea florei și faunei specifice celor trei
exerciţiul, problematizarea,
forme de relief
jocul didactic
DP: Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine
DP: 1.1; 2.1; şi faţă de ceilalţi
DP 2.2; 2.3 Resurse materiale: manualul
- Interpretarea în mod propriu a unor versuri  Autocunoaştere şi Evaluarea
tipărit/digital, caietul elevului,
- Realizarea unui desen original atitudine pozitivă comportamentului,
- Prezentarea desenelor realizate și povești terapeutice
faţă de sine şi faţă participării la
Resurse procedurale:
evidenţierea unicităţii fiecăruia de ceilalţi activităţile propuse
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

15. CLR CLR: 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul. Textul literar. Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
1.4; 2.1; 2.2; Textul narativ tipărit/digital conștientă, cursivă.
Vi- 2.4; 3.1; 3.4; Formarea și dezvoltarea competenţelor de Citirea expresivă.
neri 4.1; 4.2 citire/lectură prin: Resurse procedurale: lectura Prezentarea unei că
explicativă, explicaţia, citite. Completarea
conversaţia euristică,

108
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii procedee de citire activă, fișelor de lectură
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de selectivă, conștientă
lectură al clasei, biblioteca școlii
- Prezentarea unor cărţi citite
- Completarea unor fișe de lectură/ a
jurnalului de lectură
 Ne jucăm,
MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 corectăm, învăţăm Resurse materiale: manualul
- Activităţi cu caracter ameliorativ sau de tipărit/digital, fișe de lucru
MEM MEM: 1.1; 1.2;
dezvoltare în funcţie de rezultatele obţinute Completarea fișelor
1.3; 1.6; 3.1; Resurse procedurale:
5.1 explicaţia, conversaţia, ameliorare/dezvolt
exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic

MM: Cântarea vocală în grup şi individuală. Jucării  Cântarea vocală în


MM
muzicale diverse. Orchestra de jucării grup şi individuală.
Jucării muzicale Resurse materiale: CD player,
MM: 1.3; 1.4; - Utilizarea unor materiale naturale pentru diverse. Orchestra înregistrări audio, jucării
2.1; 2.2; 3.1; confecţionarea de jucării muzicale simple de jucării muzicale confecţionate
3.3 (exemplu: şiragul de nuci, castanieta) Evaluarea
- Alegerea cântecelor potrivite pentru Resurse procedurale: comportamentului,
acompaniamentul cu aceste jucării explicaţia, demonstraţia, participării la
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile exerciţiul, cântarea vocală activităţile propuse
muzicale confecţionate de copii

Vacanţă: 29 X – 6 XI

Unitatea de învăţare a IV-a : Povești la firul ierbii!


Perioada: S8 –S10 (3 săptămâni) 7 – 25 XI

109
Detalieri de conţinut Resurse materiale
Competenţe
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 3.1; Lectura textului tipărit/digital, texte - suport citirii. Citirea corec
Luni 3.2; 4.1; 4.2 - Citirea în forme variate a textelor din din manual fluentă, conștientă
manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, expresivă
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia,
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică,
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii procedee de citire activă,
desprinse dintr-un text citit selectivă, conștientă, metoda
- Citirea în ritm propriu a unui text (inclusiv cu
predicţiilor, povestirea
conţinut matematic)
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe
baza textului citit
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
text

MEM MEM: 1.4; 1.6; MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de  Condiţiile de viaţă Resurse materiale: manualul
Identificarea nevoil
3.1; 4.2; 5.2 la 0 la 1 000 ale unei plante tipărit/digital, fișe de lucru,
plantelor. Colectare
- Identificarea nevoilor plantelor: aer, apă, globul pământesc, imagini,
date referitoare la
pământ, lumină, căldură atlas botanic, caietul elevului,
- Investigarea nevoilor plantelor pe baza unor tabele și alte tipuri
scheme și desene, jetoane cu
experimente organizatori grafici
plante
- Colectarea de date referitoare la plante în
tabele și alte tipuri de organizatori grafici Resurse procedurale:
- Clasificarea plantelor în funcţie de nevoile explicaţia, conversaţia,
acestora exerciţiul, problematizarea,
- Realizarea unor desene cu plante diferite jocul didactic, experimentul,
demonstraţia, observarea
directă
AVAP: Tehnici de lucru: pensulaţie, pulverizare.

110
AVAP AVAP: 1.1; 1.2; Compoziţii (2 ore)  Tehnici de lucru: Resurse materiale: pensulă, Evaluarea
1.3; 2.1; 2.2; 2.3; pensulaţie, acuarele, bloc de desen comportamentului
2.5; 2.6 - Compararea diferitelor tehnici de lucru pulverizare. participării la activi
Exemplu: Joc „Ce se întâmplă dacă fac aşa...“ Compoziţii Resurse procedurale: propuse, a produse
(copiii sunt încurajaţi să experimenteze conversaţia euristică, activităţii
diferite tehnici şi să observe ce au explicaţia, demonstraţia,
descoperit) analiza produselor activităţii

2. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; Lectura textului tipărit/digital, texte - suport, citirii. Completarea
Mar 4.1; 4.2 - Citirea selectivă a textului dat imagini, texte model scrise de enunţuri cu informaţ
ţi - Completarea unor enunţuri cu informaţii din
copii text
text
- Transcrierea unor fragmente indicate
Resurse procedurale: lectura
dintr-un text citit
explicativă, explicaţia,
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri
referitoare la un text dat conversaţia, observaţia,
- Formularea de enunţuri după ilustraţii sau cu metoda predicţiilor, explozia
cuvinte date stelară, munca în echipe

MEM MEM: 1.4; 1.6; MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de Resurse materiale: manualul
3.1; 4.2; 5.2 la 0 la 1 000  Plante cultivate/ tipărit/digital, fișe de lucru,
- Identificarea pe baza desenului a părţilor sălbatice numărătoarea de poziţionare Identificarea pe baza
componente ale unei plante desenului a părţilor
- Numirea părţii dintr-o plantă consumată de Resurse procedurale: componente ale une
oameni explicaţia, conversaţia, plante. Numirea păr
- Recunoașterea succesiunii etapelor de exerciţiul, problematizarea, o plantă consumată
creștere și dezvoltare ale unei plante jocul didactic, munca în oameni
- Vizionarea unor filme/documentare legate echipe
de viaţa plantelor

MM: 1.3; 1.4; MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament  Cântarea cu


2.1; 2.2; 3.1; 3.3 realizat de cadrul didactic. Acompaniament de acompaniament.
MM
jucării muzicale realizat de copii Acompaniament Evaluarea
realizat de cadrul Resurse materiale: CD player,
comportamentului, a
didactic. înregistrări audio, jucării
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a

111
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a Acompaniament de muzicale confecţionate participării la activită
tempoului; asocierea acestora cu mișcări jucării muzicale propuse
sugestive ale braţelor realizat de copii Resurse procedurale:
- Jocul „Mergi cum se cântă!“ explicaţia, demonstraţia,
- Alegerea cântecelor potrivite pentru exerciţiul, cântarea vocală
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

3. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Propoziţia Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; tipărit/digital, texte - suport citirii. Schimbarea to
Mie 4.1; 4.2 - Citirea în ritm propriu a unor propoziţii din manual, dicţionar într-o propoziţie, fără
r- - Identificarea greșelilor dintr-o propoziţie și
înţelesul să se modifi
curi transcriera ei corectă Resurse procedurale: lectura
- Schimbarea topicii într-o propoziţie, fără ca explicativă, explicaţia,
înţelesul să se modifice conversaţia euristică,
- Transformarea propoziţiilor simple în
povestirea
propoziţii dezvoltate
- Alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte date,
din diferite domenii

MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de


MEM MEM: 1.4; 1.6; la 0 la 1 000  Adunarea
Efectuarea de adună
3.1; 4.2; 5.2 - Efectuarea de adunări cu/fără trecere peste numerelor naturale
Resurse materiale: manualul cu/fără trecere peste
ordin, în concentrul 0 - 100 în concentrul 0 - 100
tipărit/digital, fișe de lucru, în concentrul 0 - 100
- Evidenţierea proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei adunării caietul elevului Rezolvarea corectă a
- Aflarea termenului necunoscut la adunare problemelor cu adun
- Rezolvarea de probleme cu adunări în Resurse procedurale: concentrul 0 - 1 000
concentrul 0 - 100 explicaţia, conversaţia,
exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic, demonstraţia

4. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Punctuaţia. Punctul Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; tipărit/digital, texte - suport citirii. Folosirea corec
- Citirea selectivă sau în funcţie de anumite

112
Joi 4.1; 4.2 repere din manual, dicţionar semnelor de punctua
- Completarea unor texte cu semnele de explicativ al limbii române
punctuaţie lipsă
- Formularea unor propoziţii enunţiative cu Resurse procedurale: lectura
cuvinte date, din diferite domenii explicativă, explicaţia,
conversaţia, procedee de
citire activă, selectivă,
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de
 Scăderea numerelor conștientă, demonstraţia
la 0 la 1 000
MEM MEM: 1.4; 1.6; naturale în
- Efectuarea de scăderi fără/cu trecere peste Resurse materiale: manualul Efectuarea de scăder
3.1; 4.2; 5.2 concentrul 0 - 100
ordin, în concentrul 0 - 100 tipărit/digital, fișe de lucru, fără/cu trecere peste
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii numărătoarea de poziţionare în concentrul
- Efectuarea probei scăderii
0 - 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la scădere Resurse procedurale:
- Rezolvarea de probleme cu scăderi în explicaţia, conversaţia
concentrul 0 - 100 euristică, exerciţiul,
problematizarea, jocul
DP: Relaţiile mele cu ceilalţi. În clasă  Relaţiile mele cu didactic, demonstraţia
ceilalţi. În clasă
- Asocierea corectă între situaţie și regula la
DP DP: 1.1; 1.2; 2.1; care se referă Resurse materiale: manualul
2.2; 2.3; 3.1 - Completarea chestionarului de opinie tipărit/digital, caietul elevului, Evaluarea
- Alcătuirea clasamentului clasei comportamentului, a
povești terapeutice
participării la activită
Resurse procedurale: propuse
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Punctuaţia. Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; Intonarea tipărit/digital, texte - suport citirii. Citirea corect

113
Vi- 4.1; 4.2 - Citirea unor enunţuri în funcţie de anumite propoziţiei. Semnul din manual fluentă, conștientă
neri criterii (exemplu: propoziţiile care se termină întrebării
cu semne de întrebare) Resurse procedurale: lectura Folosirea corectă a
- Completarea unor texte cu semnele de explicativă, explicaţia, semnelor de punct
punctuaţie lipsă conversaţia euristică,
- Formularea unor întrebări pentru procedee de citire activă,
răspunsurile date selectivă, conștientă,
- Transformarea unor propoziţii enunţiative în exerciţiul, jocul didactic
propoziţii interogative și invers
- Formularea orală a unor întrebări în vederea
obţinerii unor informaţii
- Formularea unor întrebări pentru probleme
matematice
Resurse materiale: manualul
MEM  Adunarea şi tipărit/digital, fișe de lucru,
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de
MEM: 1.4; 1.6; scăderea numerelor caietul elevilor
la 0 la 1 000
3.1; 4.2; 5.2 - Efectuarea de adunări și scăderi cu/fără naturale în Efectuarea de adun
Resurse procedurale: scăderi cu/fără trec
trecere peste ordin, în concentrul 0 - 100 concentrul 0 – 100.
- Efectuarea probei adunării și scăderii explicaţia, conversaţia, peste ordin, în conc
Exerciţii şi probleme
- Aflarea termenului necunoscut la adunare și exerciţiul, problematizarea, - 100
scădere jocul didactic, munca în
- Rezolvarea de probleme cu adunări și echipe
scăderi în concentrul 0 - 100
- Efectuarea de exerciţii de adunare și scădere
cu trei/patru termeni

MM: 1.3; 1.4; MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament  Cântarea cu


2.1; 2.2; 3.1; 3.3 realizat de cadrul didactic. Acompaniament de acompaniament.
MM Acompaniament
jucării muzicale realizat de copii Resurse materiale: CD player,
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a realizat de cadrul Evaluarea
înregistrări audio, jucării
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a didactic. comportamentului
muzicale confecţionate
tempoului; asocierea acestora cu mișcări Acompaniament de participării la activi
sugestive ale braţelor jucării muzicale Resurse procedurale:

114
- Jocul ”Mergi cum se cântă!” realizat de copii explicaţia, demonstraţia, propuse
- Alegerea cântecelor potrivite pentru exerciţiul, cântarea vocală
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii
- Păsărelele – T.Popovici

6. CLR CLR: 1.1; 1.3, CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
2.1; 2.2; 3.1, Lectura textului tipărit/digital, texte –suport citirii. Citirea cursivă
Luni 3.2, 4.1, 4. 2 - Citirea în ritm propriu a unor texte din manual, dicţioanar expresivă
- Citirea unor enunţuri în funcţie de anumite
explicativ al limbii române
criterii (exemplu: semnele de punctuaţie cu
care se termină) Resurse procedurale: lectura
- Emiterea unor predicţii pe măsura lecturării explicativă, explicaţia,
unui text conversaţia euristică,
- Schimbarea deznodământului unui text citit
procedee de citire activă,
- Formularea unor întrebări și răspunsuri pe
selectivă, conștientă
baza unui text citit (inclusiv cu conţinut
matematic)

MEM MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la Resurse materiale: manualul


MEM: 1.4; 1.6;
0 la 1 000  Adunarea şi tipărit/digital, fișe de lucru, Efectuarea de adună
3.1; 4.2; 5.2
- Efectuarea de adunări și scăderi cu/fără scăderea numerelor caietul elevului scăderi cu/fără trece
trecere peste ordin, în concentrul 0-100 naturale în peste ordin, în conce
- Compararea rezultatelor unor adunări și concentrul 0 – 100. Resurse procedurale: 1 000. Compararea
scăderi Exerciţii şi probleme explicaţia, conversaţia, rezultatelor unor adu
- Stabilirea valorii de adevăr a unor egalităţi exerciţiul, problematizarea, scăderi
date jocul didactic
- Completarea unor tabele cu adunări și
scăderi
- Aflarea termenului necunoscut la adunare și
scădere
- Rezolvarea de probleme cu adunări și
scăderi în concentrul 0-100
- Efectuarea de exerciţii de adunarea și

115
scădere cu trei/patru termeni

AVAP Desen – stilizare, gravură. Compoziţii (2 ore)

AVAP - Numirea materialelor, instrumentelor și Resurse materiale: pensulă,


Evaluarea
tehnicilor utilizate acuarele, bloc de desen
AVAP: 1.1; 1.2,  Desen - stilizare, comportamentului,
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
1.3; 2.1, 2.2; 2.6 gravură. Compoziţii Resurse procedurale: participării la activită
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
conversaţia euristică, propuse, a produselo
desen, pictură, modelaj, construcţii,
explicaţia, demonstraţia, activităţii
confecţii, foto-video)
- Identificarea diferitelor forme pe analiza produselor activităţii
reproduceri de artă, în fotografii sau în
sculptură
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii

7. CLR CLR: 1.1; 1.3, CLR: Texte-suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 3.1, Lectura textului tipărit/digital, texte –suport citirii. . Citirea corec
Marţi 3.2, 4.1, 4. 2 - Citirea selectivă în vederea identificării unor din manual, imagini fluentă, conștientă,
cuvinte/detalii Identificarea unor c
- Formularea părerii referitoare la un Resurse procedurale: lectura necunoscute în text
personaj/o întâmplare/un comportament explicativă, explicaţia, citite
- Identificarea unor cuvinte necunoscute în conversaţia euristică,
textele citite procedee de citire activă,
- Transcrieri selective de cuvinte/
selectivă, conștientă
enunţuri/fragmente de text (inclusiv pe
spaţiu specific matematicii)
 Rezolvarea de
Resurse materiale: manualul

116
MEM MEM: 1.4; 1.6; MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de probleme tipărit/digital, texte –suport
3.1; 4.2; 5.2 la 0 la 1 000 din manual, fișe de lucru, Rezolvarea unor pro
scheme, plan de rezolvare de adunare și scăde
- Rezolvarea unor probleme de adunare și Înregistrarea rezulta
scădere Resurse procedurale: unor probleme în t
- Înregistrarea rezultatelor unor probleme în explicaţia, conversaţia
tabele euristică, exerciţiul,
- Ilustrarea unor probleme prin desen problematizarea, jocul
didactic, observarea directă,
 Cântarea cu munca în echipe
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament acompaniament.
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de Acompaniament
MM Evaluarea
MM: 1.3; 1.4; jucării muzicale realizat de copii realizat de cadrul
Resurse materiale: CD player, comportamentului,
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 didactic.
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înregistrări audio, jucării participării la activit
Acompaniament de propuse
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a muzicale confecţionate
jucării muzicale
tempoului; asocierea acestora cu mișcări
realizat de copii Resurse procedurale:
sugestive ale braţelor
- Jocul ”Mergi cum se cântă!” explicaţia, demonstraţia,
- Alegerea cântecelor potrivite pentru exerciţiul, cântarea vocală
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

8. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Intonarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; propoziţiei. Semnul tipărit/digital, texte - suport citirii. Folosirea core
Mier- 4.1; 4.2 - Citirea selectivă pentru identificarea unor exclamării din manual semnelor de punctu
curi propoziţii exclamative
- Formularea orală a mesajului desprins dintr- Resurse procedurale: lectura

117
un text explicativă, explicaţia,
- Transformarea unor propoziţii enunţiative în conversaţia euristică,
propoziţii exclamative procedee de citire activă,
- Completarea unor texte cu semnele de selectivă, conștientă
punctuaţie lipsă
- Formularea unor propoziţii/enunţuri
exclamative

MEM MEM: 1.4; 1.6;


MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la Resurse materiale: manualul
3.1; 4.2; 5.2  Adunarea
0 la 1 000 tipărit/digital, fișe de lucru,
numerelor naturale Efectuarea de adun
- Efectuarea de adunări fără trecere peste caietul elevului
în concentrul trecere peste ordin
ordin, în concentrul 0-1 000 0 – 1 000, fără
- Evidenţierea proprietăţilor adunării Resurse procedurale: concentrul 0-1 000.
trecere peste ordin
- Efectuarea probei adunării fără trecere peste explicaţia, conversaţia Evidenţierea propri
ordin, în concentrul 0-1 000 euristică, exerciţiul, adunării
- Scrierea ca sumă de trei termeni a unor problematizarea, jocul
numere de trei cifre didactic
- Aflarea termenului necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme cu adunări în
concentrul 0-1 000
- Completarea unor tabele
- Identifcarea dintr-o carte a paginilor cu
numerele indicate

9. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Forme ale Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; discursului oral. tipărit/digital, texte –suport citirii. Povestirea o
Joi 4.1; 4.2 - Formularea de întrebări și răspunsuri pe Povestirea orală cu din manual întrebări de sprijin
baza unui text citit întrebări de sprijin text citit
- Povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Resurse procedurale: lectura
unui text citit explicativă, explicaţia,
- Ordonarea cronologică și numerotarea unor conversaţia euristică,
secvenţe dintr-un text citit

118
procedee de citire activă,
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de selectivă, conștientă
MEM MEM: 1.4; 1.6; la 0 la 1 000  Adunarea
3.1; 4.2; 5.2 - Efectuarea de adunări cu trecere peste numerelor naturale Resurse materiale: manualul
ordinul unităţilor/zecilor/sutelor, în în concentrul tipărit/digital, fișe de lucru
0 - 1 000, cu trecere
concentrul 0 - 1 000 Efectuarea de adun
peste ordin Resurse procedurale:
- Evidenţierea proprietăţilor adunării trecere peste ordin
- Efectuarea probei adunării cu trecere peste explicaţia, conversaţia,
exerciţiul, problematizarea, unitătilor/zecilor/s
ordin, în concentrul 0 - 1 000
jocul didactic, demonstraţia concentrul 0 - 1 00
- Scrierea ca sumă de trei termeni a unor
numere de trei cifre
- Aflarea termenului necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme cu adunări în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele
- Identifcarea într-o carte a paginilor cu
numerele indicate

DP: Relaţiile mele cu ceilalţi. Cooperarea în relaţiile


DP cu ceilalţi
DP: 1.1; 1.2; 2.1; Evaluarea
 Relaţiile mele cu Resurse materiale: manualul
2.2; 2.3; 3.1 - Citirea unui text comportamentului
ceilalţi. Cooperarea tipărit/digital, caietul elevului,
- Identificarea în text ainformaţiilor cerute în relaţiile cu ceilalţi participării la activ
povești terapeutice
- Realizarea unui proiect în echipe: ,,Salvaţi propuse
pădurea!” Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

10. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte - suport citirii. Completarea
Vi- 4.1; 4.2 Formarea și dezvoltarea competenţelor de din manual, cărţi din jurnalului de lectură
neri citire/lectură prin: biblioteca
clasei/personală/școlii

119
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii Resurse procedurale: lectura
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia,
lectură al clasei, biblioteca școlii conversaţia euristică,
- Prezentarea unor cărţi citite procedee de citire activă,
- Completrea unor fișe de lectură
selectivă, conștientă, exerciţiul
- Identificarea și analizarea ilustraţiilor care
însoţesc textul

MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la Resurse materiale: manualul


0 la 1 000 tipărit/digital, fișe de lucru
MEM MEM: 1.4; 1.6;  Adunarea
- Efectuarea de adunări cu trecere peste
3.1; 4.2; 5.2 numerelor naturale
ordinul unitătilor/zecilor/sutelor, în Resurse procedurale:
în concentrul
concentrul 0 - 1 000 0 - 1 000, cu trecere explicaţia, conversaţia,
- Evidenţierea proprietăţilor adunării exerciţiul, problematizarea, Efectuarea de adună
peste ordin
- Efectuarea probei adunării cu trecere peste jocul didactic, demonstraţia trecere peste ordinu
ordin, în concentrul 0 - 1 000 unitătilor/zecilor/su
- Scrierea ca sumă de trei termeni a unor concentrul 0 - 1 000
numere de trei cifre
- Aflarea termenului necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme cu adunări în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele
- Calcularea numărului de pagini a unor cărţi
conţinând mai multe volume

Resurse materiale: CD player,


MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament  Cântarea cu
înregistrări audio, jucării
MM MM: 1.3; 1.4; realizat de cadrul didactic. Acompaniament de acompaniament.
muzicale confecţionate
2.1; 2.2; 3.1; 3.3 jucării muzicale realizat de copii Acompaniament de
jucării muzicale Resurse procedurale:
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a realizat de copii explicaţia, demonstraţia,
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a Evaluarea
exerciţiul, cântarea vocală
tempoului; asocierea acestora cu mișcări comportamentului,
sugestive ale braţelor participării la activit
- Jocul „Mergi cum se cântă!“
- Alegerea cântecelor potrivite pentru

120
acompaniamentul cu aceste jucării propuse
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile
muzicale confecţionate de copii

11. CLR CLR: 1.1; 1.3, CLR: Texte-suport din manual  Acte de vorbire. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii a
2.1; 2.2; 3.1, Formulare de tipărit/digital, texte –suport citirii. Citirea corectă
Luni 3.2, 4.1, 4. 2 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii întrebări şi din manual fluentă, conștientă, c
(exemplu: linia de dialog, semne de răspunsuri
punctuaţie) Resurse procedurale: lectura Formularea de întreb
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe explicativă, explicaţia, răspunsuri pe baza t
baza textului citit conversaţia euristică, citit
- Completarea unor enunţuri lacunare cu procedee de citire activă,
informaţiile corespunzătoare selectivă, conștientă, joc de
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri
rol
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări
personale

MEM MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de Resurse materiale: manualul


MEM: 1.4; 1.6;
la 0 la 1 000 tipărit/digital, texte –suport
3.1; 4.2; 5.2  Scăderea
- Efectuarea de scăderi fără trecere peste din manual, fișe de lucru,
numerelor naturale Efectuarea de scăder
ordinul unităţilor/zecilor/sutelor, în numărătoarea de poziţionare
în concentrul trecere peste ordinu
concentrul 0 -1 000 0 - 1 000, fără unităţilor/zecilor/sut
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii Resurse procedurale:
trecere peste ordin concentrul 0 - 1 000
- Efectuarea probei scăderii fără trecere peste explicaţia, conversaţia,
ordin, în concentrul 0 - 1 000 exerciţiul, problematizarea,
- Aflarea termenului necunoscut la scădere jocul didactic
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări și
scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice

AVAP: Modelaj – Obiecte decorative şi figurine din


AVAP: 1.1; 1.2; plastilină, cocă. Tehnici de lucru: presare, modelare,

121
AVAP 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; incizie, gravuri  Modelaj – Obiecte Resurse materiale: plastilină,
2.5; 2.6 decorative şi cocă
- Numirea materialelor, instrumentelor și figurine din Evaluarea
tehnicilor utilizate plastilină, cocă. Resurse procedurale: comportamentului,
- Identificarea mai multor texturi, a formelor Tehnici de lucru: conversaţia euristică, participării la activită
în mişcare, a formelor ce au suferit presare, modelare, explicaţia, demonstraţia, propuse, a produselo
deformări minore, etc. incizie, gravuri
analiza produselor activităţii activităţii
- Gruparea unor instrumente şi materiale în
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video)
- Realizarea compoziţiei folosind tehnicile
cerute
- Explicarea semnificaţiilor propriilor
lucrări/creaţii

12. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flu
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; tipărit/digital, culegeri de conștientă, cursiv
Marţi 4.1; 4.2 - Citirea selectivă pentru identificarea unor exerciţii Rezolvarea unor e
propoziţii
enunţiative/exclamative/interogative Resurse procedurale: lectura
- Formularea orală a mesajului desprins dintr- explicativă, explicaţia,
un text conversaţia euristică,
- Transformarea unor propoziţii enunţiative în procedee de citire activă,
propoziţii excalamative/interogative și invers selectivă, conștientă,
- Completarea unor texte cu semnele de
descrierea
punctuaţie lipsă
- Formularea unor propoziţii/enunţuri
enunţiative/exclamative/interogative
- Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie
în diferite tipuri de texte

122
MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la
0 la 1 000
MEM MEM: 1.4, 1.6; - Efectuarea de scăderi cu trecere peste  Scăderea Resurse materiale: manualul Efectuarea de scă
3.1; 4.2; 5.2 ordinul unitătilor/zecilor/sutelor, în numerelor naturale tipărit/digital, texte –suport trecere peste ordi
concentrul 0 - 1 000 în concentrul din manual, fișe de lucru, unitătilor/zecilor/
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii 0 - 1 000, cu trecere caietul elevului concentrul 0 - 1 0
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste peste ordin
ordin, în concentrul 0 - 1 000 Resurse procedurale:
- Aflarea termenului necunoscut la scădere explicaţia, conversaţia,
- Rezolvarea de probleme cu scădere în exerciţiul, problematizarea,
concentrul 0 - 1 000 jocul didactic
- Completarea unor tabele
- Completarea unor rebusuri matematice

MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament


realizat de cadrul didactic. Acompaniament de
MM: 1.3; 1.4;
MM jucării muzicale realizat de copii  Cântarea cu
2.1; 2.2; 3.1; 3.3
acompaniament.
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Evaluarea
Acompaniament
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a comportamentulu
realizat de cadrul
tempoului; asocierea acestora cu mișcări participării la activ
didactic.
sugestive ale braţelor Resurse materiale: CD player, propuse
Acompaniament de
- Jocul ”Mergi cum se cântă!” înregistrări audio, jucării
jucării muzicale
- Alegerea cântecelor potrivite pentru muzicale confecţionate
realizat de copii
acompaniamentul cu aceste jucării
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile Resurse procedurale:
muzicale confecţionate de copii explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

13. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Evaluare Resurse materiale: fișe de Completarea fișelo
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; evaluare evaluare
Mier 4.1; 4.2  Evaluare
-curi Resurse procedurale:

123
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea
MEM MEM: 1.4; 1.6; MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de
3.1; 4.2; 5.2 la 0 la 1 000
- Efectuarea de adunări și scăderi în centrul  Adunarea şi
0 - 1 000 scăderea numerelor Resurse materiale: manualul
- Compararea rezultatelor unor adunări și naturale în tipărit/digital, culegeri de
scăderi concentrul 0 - 1 000. exerciţii și probleme
Efectuarea de adun
- Stabilirea valorii de adevăr a unor egalităţi Exerciţii şi probleme
scăderi în centrul 0
date
- Completarea unor tabele
- Aflarea termenului necunoscut la adunare și
scădere
- Rezolvarea de probleme cu adunări și
scăderi în concentrul 0-1 000
- Efectuarea de exerciţii de adunarea și
scădere cu trei/patru termeni
- Jocuri cu numere pe tema Plantele
14. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Transcrierea. Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; Aşezarea textului în tipărit/digital, caietul elevului, conștientă, cursivă.
Joi 4.1; 4.2 - Citirea în forme variate a textelor din pagina caietului texte model scrise de copii Rezolvarea unor exe
manual: citierea cu voce tare, citirea în gând,
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale:
ștafetă, citirea expresivă explicaţia, conversaţia,
- Copierea unor texte scurte, exersând exerciţiul, problematizarea,
așezarea în spaţiul paginii jocul didactic
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri
- Autocorectarea literelor/silabelor/cuvintelor
scrise
- Folosirea corectă a convecţiilor limbajului
scris (utilizarea semnelor de punctuaţie)
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări
personale

Resurse materiale: fișe de

124
MEM MEM: 1.4; 1.6; MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la  Evaluare evaluare Completarea fișelor
3.1; 4.2; 5.2 0 la 1 000 evaluare
 Evaluare Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul,
autoevaluarea
DP DP: 1.1; 1.2; 2.1; DP: Relaţiile mele cu ceilalţi. Cum îmi fac prieteni
Resurse materiale: manualul
2.2; 2.3; 3.1  Relaţiile mele cu
- Identificarea caliţăţilor unui coleg de clasă tipărit/digital, caietul elevului,
ceilalţi. Cum îmi fac Evaluarea
- Identifcarea comportamentelor care ajută la Povești terapeutice
prieteni comportamentului,
dezvoltarea unor relaţii deprietenie participării la activit
- Completarea hărţii cu informaţii despre cel Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia, propuse
mai bun prieten
povestirea, jocul de rol

15. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ Resurse materiale: manualul Citirea corectă, flue
2.1; 2.2; 3.1; 3.2; tipărit/digital, culegeri de conștientă, cursivă.
Vi- 4.1; 4.2 Formarea și dezvoltarea competenţelor de texte pentru copii expresivă. Prezenta
neri citire/lectură prin: cărţi citite. Complet
Resurse procedurale: lectura fișelor de lectură
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii explicativă, explicaţia,
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de
conversaţia euristică,
lectură al clasei, biblioteca școlii
procedee de citire activă,
- Prezentarea unor cărţi citite
- Completarea unor fișe de lectură/ a selectivă, conștientă, munca
jurnalului de lectură în echipe
- Alcătuirea unor liste bibliografice pe diverse
teme

MEM: Adunarea şi scăderea numerele naturale de la


 Adunarea şi Completarea fișelor
0 la 1 000 Resurse materiale: manualul
scăderea numerelor ameliorare/dezvolt
MEM MEM: 1.4, 1. 6; - Activităţi de ameliorare/dezvoltare în funcţie tipărit/digital, fișe de lucru,
naturale în
de rezultatele obţinute

125
3.1; 4.2; 5.2 - Căutarea unor cărţi cu personaje din lumea concentrul 0 - 1 000: culegeri de exerciţii și
animalelor exerciţii şi probleme probleme
Evaluarea
MM: Cântarea cu acompaniament. Acompaniament Resurse procedurale: comportamentului,
realizat de cadrul didactic. Acompaniament de explicaţia, conversaţia, participării la activit
 Cântarea cu exerciţiul, problematizarea, propuse
MM MM: 1.3; 1.4; jucării muzicale realizat de copii
acompaniament. jocul didactic
2.1; 2.2; 3.1; 3.3
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Acompaniament
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a realizat de cadrul Resurse materiale: CD player,
tempoului; asocierea acestora cu mișcări didactic. înregistrări audio, jucării
sugestive ale braţelor Acompaniament de muzicale confecţionate
- Jocul „Mergi cum se cântă!” jucării muzicale
- Alegerea cântecelor potrivite pentru Resurse procedurale:
realizat de copii
acompaniamentul cu aceste jucării explicaţia, demonstraţia,
- Acompanierea cântecelor cu jucăriile exerciţiul, cântarea vocală
muzicale confecţionate de copii

Unitatea de învăţare a V-a: Învăţăm de la necuvântătoare


Perioada: S11-S13 (3 săptămâni) 28 XI – 16 XII

Detalieri de conţinut Resurse materiale


Competenţe
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 2.3; Lectura textului tipărit/digital, texte - suport actului citirii
Luni 3.1; 3.2; 3.4; - Citirea în forme variate a textelor din din manual, culegeri de texte
4.3 manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, pentru copii
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea
ștafetă, citirea expresivă Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, flue
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii explicativă, explicaţia, conștientă, cursivă,
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii conversaţia euristică, expresivă. Formula

126
desprinse dintr-un text citit procedee de citire activă, orală a
- Citirea în ritm propriu a unui text (inclusiv cu selectivă, conștientă, metoda mesajului/învăţătur
conţinut matematic) predicţiilor, povestirea desprinse dintr-un t
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe citit
baza textului citit
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
text
- Aranjarea prin numerotare a unei suite de
propoziţii după ordinea logică a desfășurării

MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor Resurse materiale: manualul


naturale în concentrul 0 - 1 000. Probleme tipărit/digital, fișe de lucru, Identificarea nevoil
MEM MEM: 1.4; 1.6; - Identificarea nevoilor  Caracteristici
jetoane cu plante/animale, animalelor/plantelo
3.1; 4.2; 5.2 animalelor/plantelor/omului: aer, apă, comune plantelor,
film documentar mului. Clasificarea
lumină, căldură, hrană animalelor şi
animalelor în funcţi
- Investigarea nevoilor animalelor/plantelor omului Resurse procedurale: de modul de hrănir
pe baza vizionării unor scurte filme explicaţia, conversaţia,
- Colectarea de date referitoare la exerciţiul, problematizarea,
plante/animale în tabele și alte tipuri de jocul didactic, experimentul,
organizatori grafici demonstraţia
- Identificarea relaţiilor de hrănire pentru
animale
- Ilustrarea prin desen a relaţiilor de hrănire
dintre animale
- Intonarea unor cântece despre animale
- Clasificarea animalelor în funcţie de modul
de hrănire

AVAP: Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata


vibrantă. Ţesut cu benzi de hârtie/fire (2 ore) Resurse materiale: benzi de
hârtie glasată/colorată,
AVAP: 1.1; 1.2; - Numirea materialelor, instrumentelor și  Elemente de limbaj
AVAP foarfece, lipici, Evaluarea
1.3; 2.1; 2.2; tehnicilor utilizate plastic: pata plată, comportamentului,
2.3; 2.4; 2.5; - Explicarea semnificaţiilor propriilor

127
2.6 lucrări/creaţii pata vibrantă. Ţesut Resurse procedurale: participării la
- Realizarea lucrării origami cu benzi de conversaţia euristică, activităţile propuse
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor hârtie/fire. explicaţia, demonstraţia, produselor activităţ
de lucru analiza produselor activităţii

2. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Dialogul. Linia de Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 2.3; dialog tipărit/digital, texte - suport, actului citirii
Marţi 3.1; 3.2; 3.4; - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de imagini
4.3 anumite criterii (de exemplu: dialogul)
- Formularea orală a unor dialoguri despre Resurse procedurale: lectura
sine, familie, colegi, activităţi preferate, etc. explicativă, explicaţia, Citirea corectă, flue
- Transcrierea unor fragmente indicate conversaţia euristică, conștientă, cursivă,
dintr-un text citit observaţia, joc de rol, expresivă. Observa
- Participarea la discuţii în perechi/grupuri de comportamentului
dramatizarea
elevi participativ în cadru
- Completarea unor texte cu linia de dialog orei
- Ordonarea unor replici într-un dialog
- Continuarea unor dialoguri cu început dat

MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor


naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme  Nevoile animalelor Resurse materiale: manualul
MEM: 1.4; 1.6;
MEM - Identificarea pe baza desenului a părţilor tipărit/digital, fișe de lucru,
3.1; 4.2; 5.2 Realizarea măștii,
componente ale unor animale imagini, atlas zoologic
- Recunoașterea succesiunii etapelor de identificarea părţilo
creștere și dezvoltare ale unor animale Resurse procedurale: componente ale un
- Vizionarea unor filme/documentare legate explicaţia, conversaţia animal
de viaţa animalelor euristică, exerciţiul,
- Confecţionare de măști cu animalul preferat problematizarea, jocul
didactic
MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală.
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text

128
MM: 1.1; 1.2; - Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu  Cântarea vocală. Evaluarea
1.3; 2.1; 2.3; refren (exemplu: În poiană***, Floarea Cântarea comportamentului
MM 3.1; 3.2 mea***) instrumentală. Resurse materiale: CD player, participării la
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, Dirijatul intuitiv. înregistrări audio, jucării activităţile propuse
Mişcări sugerate de muzicale confecţionate
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv
text
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din Resurse procedurale:
cântece, însoţite de dirijat intuitiv explicaţia, demonstraţia,
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de exerciţiul, cântarea vocală
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

3. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual ( 2 ore)  Dialogul. Linia de Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 2.3; dialog tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Mier 3.1; 3.2; 3.4; - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de din manual
-curi 4.3 anumite criterii (exemplu: dialogul) Citirea corectă, fluen
- Transcrierea unor fragmente indicate Resurse procedurale: lectura conștientă, cursivă,
dintr-un text citit explicativă, explicaţia, expresivă. Participar
- Participarea la discuţii în perechi/grupuri de conversaţia, jocul de rol, discuţii în
elevi daramatizarea perechi/grupuri de e
- Completarea unor texte cu linia de dialog
- Ordonarea unor replici într-un dialog Resurse materiale: manualul
- Continuarea unor dialoguri cu început dat tipărit/digital, fișe de lucru,
- Exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie
caietul elevilor
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă
propusă

MEM: Animale. Adunarea şi scăderea


- Activităţi practice de echilibrare a balanţei,
MEM: 1.4; 1.6;
MEM folosind diverse obiecte  Aflarea termenului Resurse procedurale:
3.1; 4.2; 5.2 Efectuarea probei
- Efectuarea probei adunării/scăderii necunoscut explicaţia, conversaţia,
- Aflarea termenului necunoscut la adunării/scăderii.
exerciţiul, problematizarea,
adunare/scădere Aflarea termenului
jocul didactic, demonstraţia
- Folosirea limbajului matematic (termen, necunoscut la

129
sumă, total, descăzut, scăzător, rest, adunare/scădere
diferenţă)
- Rezolvarea de probleme cu adunări/scăderi
în concentrul 0 - 1 000
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
lumea animalelor

4.Joi CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Două puncte Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 2.3;
3.1; 3.2, 3.4; tipărit/digital, texte – suport actului citirii
4.3 - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de din manual, dicţionar
anumite criterii ( de exemplu: dialogul) explicativ al limbii române Citirea corectă, flue
- Transcrierea unor fragmente indicate conștientă, cursivă,
dintr-un text citit Resurse procedurale: lectura expresivă. Ordonar
- Identificarea situaţiilor în care se gfolosesc explicativă, explicaţia, unor replici într-un
două puncte conversaţia, procedee de dialog
- Alcătuirea unor enunţuri în care să folosescă
citire activă, selectivă,
semnul două puncte
conștientă, demonstraţia
- Ordonarea unor replici într-un dialog
- Exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă
propusă

MEM: Animale. Adunărea şi scăderea numerelor


MEM naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme
- Completarea în mod corespunzător a unor
texte lacunare
MEM: 1.4; 1.6; - Recunoașterea animalelor din imaginile  Animale domestice
3.1; 4.2; 5.2 prezentate
Resurse materiale: manualul
- Completarea unor tabele în mod
tipărit/digital,caietul elevului,
crespunzător Obseravrea
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din imagini cu animale domestice
comportamentului
lumea animalelor activ-participativ în
Resurse procedurale:

130
explicaţia, conversaţia cardul orei
DP: Competiţia în relaţiile cu ceilalţi. Interacţiuni euristică, exerciţiul,
simple cu fiinţe şi obiecte familiare problematizarea

- Realizarea corespondenţei între situaţia


dată și calitatea la care face referire
DP - Completarea unui text lacunar cu cuvintele
corespunzătoare
- Realizarea unui cod de reguli ce trebuie
respectate în cazul unei competiţii Resurse materiale: manualul
 Competiţia în
tipărit/digital, caietul elevului,
DP: 1.1; 1.2; relaţiile cu ceilalţi.
Povești terapeutice Evaluarea
2.1; 2.2; 2.3; Interacţiuni simple
comportamentului
3.1 cu fiinţe şi obiecte Resurse procedurale: participării la
familiare explicaţia, conversaţia activităţile propuse
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Citirea corectă, fluen
2.1; 2.2; 2.3; (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte – suport conștientă, cursivă,
Vi- 3.1; 3.2; 3.4; Formarea și dezvoltarea competenţelor de din manual, cărţi din expresivă. Completa
neri 4.3 citire/lectură prin: biblioteca clasei/personală/a unor fișe de lectură
școlii
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de
Resurse procedurale: lectura
lectură al clasei, biblioteca școlii
explicativă, explicaţia,
- Prezentarea unor cărţi citite
- Completarea unor fișe de lectură conversaţia euristică,
- Identificarea și analizarea ilustraţiilor care procedee de citire activă,
însoţesc textul selectivă, conștientă,
- Completarea unor texte cu semnele de exerciţiul, jocul didactic
punctuaţie lipsă
- Transcrierea unor

131
cuvinte/enunţuri/fragmente

MEM: 1.4; 1.6; MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor


3.1; 4.2; 5.2 naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Aflarea termenului
MEM - Activităţi practice de echilibrare a balanţei  Aflarea termenului Resurse materiale: manualul necunoscut la
folosind diverse obiecte necunoscut tipărit/digital, caietul elevului adunare/scădere.
- Efectuarea probei adunării/scăderii Folosirea limbajului
- Aflarea termenului necunoscut la Resurse procedurale:
matematic (termen,
adunare/scădere explicaţia, conversaţia,
sumă, total, descăzu
- Folosirea limbajului matematic (termen, exerciţiul, problematizarea,
scăzător, rest, diferen
sumă, total, descăzut, scăzător, rest, jocul didactic
diferenţă)
- Rezolvarea de probleme cu adunări/scăderi
în concentrul 0 - 1 000
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
lumea animalelor

MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală.


MM: 1.1; 1.2; Evaluarea
Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text
1.3; 2.1; 2.3; comportamentului, a
MM  Cântarea vocală.
3.1; 3.2 - Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu participării la activită
Cântarea Resurse materiale: CD player,
refren (exemplu: În poiană***, Floarea propuse
instrumentală. înregistrări audio, jucării
mea***)
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, Dirijatul intuitiv. muzicale confecţionate
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv Mişcări sugerate de
text Resurse procedurale:
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din explicaţia, demonstraţia,
cântece, însoţite de dirijat intuitiv exerciţiul, cântarea vocală
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

132
6. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Virgula Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 2.3; tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citire
Luni - Citirea selectivă a textului dat în funcţie de
3.1; 3.2; 3.4; din manual corectă, fluentă,
anumite criterii (de exemplu: virgula)
4.3 - Formularea de întrebări și răspunsuri pe conștientă, cursivă,
Resurse procedurale: lectura expresivă. Crearea
baza textului citit
explicativă, explicaţia, liste de cuvinte lega
- Completarea unor enunţuri lacunare cu
informaţiile corespunzătoare conversaţia euristică, de o temă propusă
- Crearea unor liste de cuvinte legate de o procedee de citire activă,
temă propusă selectivă, conștientă
- Alcătuirea unor enuţuri în care să folosească
virgula
- Completarea unor enuţuri/texte cu semnele
de punctuaţie care lipsesc
- Formularea unor întrebări și răspunsuri pe
baza unui text citit
MEM  Animale sălbatice
MEM: 1.4; 1.6; MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor Observarea
3.1; 4.2; 5.2 naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme Resurse materiale: manualul comportamentului
- Completarea în mod corespunzător a unor tipărit/digital, caietul elevului, activ-participativ la
texte lacunare imagini cu animale
- Completarea în mod corespunzător a unor
tabele Resurse procedurale:
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri explicaţia, conversaţia
despre animale sălbatice euristică, exerciţiul,
- Identificarea animalelor prezentate în problematizarea
imagini
- Formularea răspunsurilor la întrebări
- Intonarea unor cântece despre animale

AVAP: Colaj – Obiecte decorative, bijuterii, jucării,  Colaj – Obiecte Evaluarea


instalaţii, figurine realizate prin îndoire, împletire, decorative, bijuterii, comportamentului
tehnica Origami, tehnica Tangram (2 ore) jucării, instalaţii, participării la
figurine realizate activităţile propuse

133
- Numirea materialelor, instrumentelor și prin îndoire, Resurse materiale: hârtie produselor activită
AVAP: 1.1; 1.2; tehnicilor uilizate împletire, tehnica glasată/colorată/creponată,
AVAP 1.3; 2.1; 2.2; - Realizarea de scurte descrieri ale formelor Origami, tehnica foarfece, lipici
2.3; 2.4; 2.5; obiectelor din mediul cunoscut Tangram
2.6 - Identificarea mai multor texturi, a formelor Resurse procedurale:
în mişcare, a formelor ce au suferit conversaţia euristică,
deformări minore etc. explicaţia, demonstraţia,
- Gruparea unor instrumente şi materiale în analiza produselor activităţii
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
- Participarea la lucrarea colectivă

7. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Formule de politeţe. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 2.3; Salutul tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citirea
Mar 3.1; 3.2; 3.4; - Citirea selectivă în vederea identificării unor din manual, imagini corectă, fluentă,
ţi 4.3 cuvinte/detalii conștientă, cursivă,
- Formularea părerii referitoare la un Resurse procedurale: lectura expresivă. Alcătuirea
personaj/o întâmplare/un comportament explicativă, explicaţia, unor propoziţii prin c
- Alcătuirea unor propoziţii prin care se conversaţia euristică, se formulează salutu
formulează saluturi procedee de citire activă,
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme
selectivă, conștientă
- Folosirea limbajului verbal și nonverbal în
vederea menţinerii atenţiei partenerului de
dialog
- Interpretarea emoţiilor și reacţiilor celorlalţi
- Transcrieri selective de cuvinte/
enunţuri/fragmente de text
 Probleme de
MEM: 1.4, 1. 6; MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor
MEM adunare şi scădere
3.1; 4.2; 5.2 naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme
cu numere de la 0 la Identificarea întrebă
- Identificarea datelor unei probleme într-un
1 000 Resurse materiale: manualul care necesită efectua
text citit
tipărit/digital, fișe cu unor calcule în veder
- Identificarea întrebărilor care necesită
probleme, scheme, plan de rezolvării problemelo
efectuarea unor calcule în vederea rezolvării

134
problemelor rezolvare Alcătuirea planului d
- Alcătuirea planului de rezolvare a unor rezolvare a unor
probleme Resurse procedurale: probleme
- Rezolvarea de probleme cu adunări și explicaţia, conversaţia,
scăderi în concentrul 0 - 1 000 exerciţiul, problematizarea,
- Introducerea datelor unor probleme în jocul didactic, demonstraţia
tabele
- Înregistrarea rezultatelor unor probleme în
tabele
- Rezolvarea de probleme pe o temă dată

MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală.


MM Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text  Cântarea vocală. Evaluarea
Cântarea comportamentului, a
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu
instrumentală. participării la activită
MM: 1.1; 1.2; refren (exemplu: În poiană***, Floarea
Dirijatul intuitiv. Resurse materiale: CD player, propuse
1.3; 2.1; 2.3; mea***)
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, Mişcări sugerate de înregistrări audio, jucării
3.1; 3.2
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv text muzicale confecţionate
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
Resurse procedurale:
- Reproducerea unor structuri ritmice din
explicaţia, demonstraţia,
cântece, însoţite de dirijat intuitiv
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de exerciţiul, cântarea vocală
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

8. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Text narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 2.3; textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Mier- 3.1; 3.2; 3.4; - Citirea în ritm propriu a unui text dat din manual, texte model
curi - Formularea orală a mesajului desprins
4.3 scrise de unii elevi

135
dintr-un text Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, flue
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe explicativă, explicaţia, conștientă, cursivă,
baza unui text citit conversaţia euristică, expresivă. Povestire
- Povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a procedee de citire activă, orală, cu întrebări d
unui text citit selectivă, conștientă, sprijin, a unui text c
- Ordonarea cronologică prin numerotare a
povestirea, braistormingul
unor secvenţe dintr-un text citit

MEM: 1.4; 1.6; MEM: Animale. Adunarea şi scăderea


3.1; 4.2; 5.2 - Identificarea datelor unei probleme într-un  Probleme de
MEM text citit adunare şi scădere Resurse materiale: manualul
- Identificarea întrebărilor care necesită tipărit/digital, fișe de lucru, Alcătuirea planului
cu numere de la 0 la
efectuarea unor calcule în vederea rezolvării culegeri de probleme, scheme rezolvare a unor
1 000
problemelor probleme
- Alcătuirea planului de rezolvare a unor
probleme
Resurse procedurale:
- Rezolvarea de probleme cu adunări și
explicaţia, conversaţia,
scăderi în concentrul 0 - 1 000
- Introducerea datelor unor probleme în exerciţiul, problematizarea,
tabele jocul didactic
- Introducerea rezultatelor unor probleme în
tabele

9. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Formule de politeţe. Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 2.3; Solicitare şi tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Joi 3.1; 3.2; 3.4; - Formularea unor propoziţii prin care se permisiune din manual
4.3 solicită permisiunea, o întrebare, o
rugăminte, o mulţumire Resurse procedurale: lectura
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme explicativă, explicaţia, Citirea corectă, flue
- Folosirea limbajului verbal și nonverbal în conversaţia euristică, conștientă, cursivă,
vederea menţinerii atenţiei partenerului de procedee de citire activă, expresivă . Iniţierea
dialog unor dialoguri pe

136
- Interpretarea emoţiilor și reacţiilor celorlalţi selectivă, conștientă joc de diverse teme
- Utilizarea formulelor de adresare, solicitare, rol, dramatizarea
mulţumire

Alcătuirea planului
MEM MEM: 1.4; 1.6; MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor  Probleme de Resurse materiale: manualul rezolvare a unor
3.1; 4.2; 5.2 naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme adunare şi scădere tipărit/digital, fișe de lucru, probleme
- Identificarea datelor unei probleme într-un cu numere de la 0 la Rezolvarea de
text citit 1 000 probleme cu adună
- Identificarea întrebărilor care necesită scăderi în concentr
Resurse procedurale:
efectuarea unor calcule în vederea rezolvării 0 - 1 000
explicaţia, conversaţia,
problemelor
- Alcătuirea planului de rezolvare a unor exerciţiul, problematizarea,
probleme jocul didactic, demonstraţia
- Rezolvarea de probleme cu adunări și
scăderi în concentrul 0 - 1 000
- Introducerea datelor unor probleme în
tabele
- Introducerea rezultatelor unor probleme în
tabele
- Rezolvarea de probleme pe o temă dată

DP
DP: Cum rezolvăm conflictele. Interacţiuni simple cu
DP: 1.1; 1.2; fiinţe şi obiecte familiare
 Cum rezolvăm Resurse materiale: manualul Evaluarea
2.1; 2.2; 2.3;
- Citirea textului dat conflictele. tipărit/digital, caietul elevului, comportamentului
3.1
- Formularea răspunsurilor la întrebări Interacţiuni simple Povești terapeutice participării la
- Completarea tabelului cu informaţiile despre cu fiinţe şi obiecte activităţile propuse
conflict familiare Resurse procedurale:
- Identificarea soluţiilor pentru rezolvarea explicaţia, conversaţia
conflictelor indicate euristică, povestirea, jocul de
rol

137
10. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 2.3; (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Vi- 3.1; 3.2; 3.4; Formarea și dezvoltarea competenţelor de din manual, cărţi din Completarea unor fi
neri 4.3 citire/lectură prin: biblioteca clasei/personală/a de lectură
școlii
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de
Resurse procedurale: lectura
lectură al clasei, biblioteca școlii
explicativă, explicaţia,
- Prezentarea unor cărţi citite
- Completarea unor fișe de lectură/ a conversaţia euristică,
jurnalului de lectură procedee de citire activă,
- Identificarea și analizarea ilustraţiilor care selectivă, conștientă, exerciţiul
însoţesc textul

MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor


naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme  Înmulţirea
MEM: 1.4; 1.6; Resurse materiale: manualul Identificarea etapelo
MEM - Identificarea etapelor de animalelor
3.1; 4.2; 5.2 tipărit/digital, imagini cu creștere/dezvoltare
creștere/dezvoltare a animalelor
animale, fim documentar animalelor. Colectar
- Clasificarea animalelor în funcţie de modul
de înmulţire (prin ouă/pui vii) unor
Resurse procedurale:
- Rezolvarea de probleme pe tema animale informaţii/curiozităţ
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre explicaţia, conversaţia,
despre animale
animale exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic, demonstraţia
MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală.
MM
MM: 1.1; 1.2; Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text
 Cântarea vocală.
1.3; 2.1; 2.3; Evaluarea
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu Cântarea
3.1; 3.2 comportamentului,
refren (exemplu: În poiană***, Floarea instrumentală. Resurse materiale: CD player, participării la activită
mea***) Dirijatul intuitiv. înregistrări audio, jucării propuse
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, Mişcări sugerate de muzicale confecţionate
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv text
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale Resurse procedurale:

138
- Reproducerea unor structuri ritmice din explicaţia, demonstraţia,
cântece, însoţite de dirijat intuitiv exerciţiul, cântarea vocală
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

11. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 2.3; tipărit/digital, texte – suport actului citirii. Citire
Luni 3.1; 3.2; 3.4; - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii  Cum spunem o din manual corectă, fluentă,
4.3 (exemplu: linia de dialog, semne de părere? conștientă, cursivă,
punctuaţie) Resurse procedurale: lectura expresivă. Exprima
- Exprimarea unei păreri faţă de un explicativă, explicaţia, unei păreri faţă de
personaj/situaţie/comportament conversaţia euristică, personaj/situaţie/
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe procedee de citire activă, comportament
baza textului citit selectivă, conștientă, joc de
- Completarea unor enunţuri lacunare cu
rol
informaţiile corespunzătoare
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări
personale

MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor


MEM naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme
- Identificarea etapelor de creștere/dezvoltare  Înmulţirea Resurse materiale: manualul Clasificarea animal
MEM: 1.4; 1.6;
a animalelor animalelor tipărit/digital, texte – suport în funcţie de modu
3.1; 4.2; 5.2
- Clasificarea animalelor în funcţie de modul din manual, fișe de lucru, atlas înmulţire (prin ouă
de înmulţire (prin ouă/pui vii) zoologic vii)
- Rezolvarea de probleme pe tema animale
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre Resurse procedurale:

139
animale explicaţia, conversaţia
- Realizarea unui album cu poze ale euristică, exerciţiul,
animalelor din diverse zone ale lumii problematizarea, jocul
didactic
AVAP: Foto-film: vizionarea unor filme şi fotografii (2
ore)
AVAP AVAP: 1.1; 1.2;  Foto-film:
1.3; 2.1; 2.2; vizionarea unor Evaluarea
- Analiza liberă și personală a mesajului unei
2.3; 2.4; 2.5; filme şi fotografii comportamentului
realizări artistice (exemplu: „Vă recomand...
2.6 Resurse materiale: participării la
filmul, expoziţia etc., deoarece...“)
- Discuţii în care se explică preferinţele videoproiector, calculator, activităţile propuse
artistice ale fiecăruia filme produselor activită
- Observarea și analizarea unor lucrări de artă
tradiţională și modernă românească și
identificarea mijloacelor de expresie folosite
Resurse procedurale:
- Audierea de povestiri sau vizionarea de
explicaţia, demonstraţia,
documentare despre artiști români din
conversaţia euristică
domenii diferite

12. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Povestirea unei Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 2.3; întâmplări trăite tipărit/digital, cărţi pentru actului citirii
Mar 3.1; 3.2; 3.4; - Conversaţii pe teme de interes pentru copii copii
ţi - Oferirea de informaţii despre Resurse procedurale: lectura
4.3
sine/familie/grupul din care face parte explicativă, explicaţia,
- Povestirea unor întâmplări trăite  Recapitulare Citirea corectă, fluen
conversaţia euristică,
- Exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii conștientă, cursivă,
- Prezentarea într-un scurt text a unor procedee de citire activă,
expresivă. Povestirea
întâmplări trăite selectivă, conștientă,
unor întâmplări trăit
povestirea, joc de rol
MEM: 1.4; 1.6; MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor
MEM
3.1; 4.2; 5.2 naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme

- Clasificarea animalelor în funcţie de modul Resurse materiale: manualul


de înmulţire (prin ouă/pui vii) tipărit/digital, fișe de lucru, Rezolvarea fișelor de

140
- Rezolvarea de probleme pe tema animale culegeri de exerciţii și lucru cu exerciţii și
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre probleme probleme recapitula
animale
- Compararea rezultatelor unor adunări și Resurse procedurale:
scăderi explicaţia, conversaţia,
- Evidenţierea proprietăţilor adunării/scăderii exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea probei adunării/scăderii cu jocul didactic
numere de la 0 la 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la adunare/
scădere
- Rezolvarea de probleme de adunare/
scădere în concentrul 0 - 1 000 pe tema
animale
- Completarea unor tabele
- Rebusuri matematice

MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală.


Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text  Cântarea vocală.
MM: 1.1; 1.2; Cântarea
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu
1.3; 2.1; 2.3; instrumentală.
refren (exemplu: În poiană***, Floarea Resurse materiale: CD player,
3.1; 3.2 Dirijatul intuitiv. Evaluarea
MM mea***) înregistrări audio, jucării
Mişcări sugerate de comportamentului,
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, muzicale confecţionate
text participării la activită
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv
Resurse procedurale: propuse
- sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
- Reproducerea unor structuri ritmice din explicaţia, demonstraţia,
cântece, însoţite de dirijat intuitiv exerciţiul, cântarea vocală
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

141
13. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea calităţi
2.1; 2.2; 2.3; tipărit/digital, culegeri de actului citirii.
Mier- 3.1; 3.2; 3.4; - Formularea de întrebări și răspunsuri pe exerciţii Formularea de
curi 4.3 baza textului citit întrebări și răspuns
- Completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse procedurale: lectura pe baza textului citi
informaţiile corespunzătoare explicativă, explicaţia,
- Exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie conversaţia euristică,
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe
procedee de citire activă,
baza textului citit
selectivă, conștientă
- Completarea unor enunţuri lacunare cu
informaţiile corespunzătoare

MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor


MEM: 1.4; 1.6; naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme
MEM  Evaluare
3.1; 4.2; 5.2 Resurse materiale: fișe de Completarea fișelo
 Evaluare
evaluare evaluare

Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea

14. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Evaluare Resurse materiale: fișe de Completarea fișelor
2.1; 2.2; 2.3; evaluare evaluare
Joi 3.1; 3.2; 3.4;  Evaluare
4.3 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea
MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme  Adunarea şi
MEM: 1.4; 1.6;
MEM - Clasificarea animalelor în funcţie de modul scăderea numerelor
3.1; 4.2; 5.2
de înmulţire (prin ouă/pui vii) naturale în Resurse materiale: manualul
- Rezolvarea de probleme pe tema animale concentrul 0 - 1 000. tipărit/digital, culegeri de
Rezolvarea de proble

142
- Colectarea unor informaţii/curiozităţi despre Exerciţii şi probleme exerciţii și probleme de adunare/ scădere
animale concentrul
- Compararea rezultatelor unor adunări și 0 - 1 000 pe tema
scăderi Resurse procedurale:
animale
- Evidenţierea proprietăţilor adunării/scăderii explicaţia, conversaţia,
- Efectuarea probei adunării/scăderii cu exerciţiul, problematizarea,
numere de la 0 la 1 000 jocul didactic
- Aflarea termenului necunoscut la adunare/
scădere
- Rezolvarea de probleme de adunare/
scădere în concentrul 0 - 1 000 pe tema
animale
- Completarea unor tabele
- Completarea unor rebusuri matematice
 Respectul în relaţiile Resurse materiale: manualul
DP: Respectul în relaţiile cu ceilalţi. Interacţiuni cu ceilalţi.
DP simple cu fiinţe şi obiecte familiare tipărit/digital, caietul elevului,
Interacţiuni simple Povești terapeutice
DP: 1.1; 1.2; - Identificarea informaţiilor cerute din textul cu fiinţe şi obiecte
2.1; 2.2; 2.3; citit familiare Resurse procedurale: Evaluarea
3.1 - Găsirea unor argumente pro și contra pentru explicaţia, conversaţia, comportamentului, a
situaţia dată povestirea, jocul de rol participării la activită
- Participarea la jocul „Salutul echipei propuse
noastre“

15. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
2.1; 2.2; 2.3; Lectura textului tipărit/digital, culegeri de actului citirii.
Vi- 3.1; 3.2; 3.4; Formarea și dezvoltarea competenţelor de texte Completarea jurnal
neri citire/lectură prin:
4.3 de lectură
Resurse procedurale: lectura
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia,
lectură al clasei, biblioteca școlii conversaţia euristică,
procedee de citire activă,

143
- Prezentarea unor cărţi citite selectivă, conștientă
- Completarea unor fișe de lectură/ a
jurnalului de lectură

Resurse materiale: manualul


MEM: Animale. Adunarea şi scăderea numerelor  Adunarea şi tipărit/digital, fișe de lucru
MEM scăderea numerelor
naturale în concentrul 0 – 1 000. Probleme
MEM: 1.4; 1.6; naturale în Resurse procedurale:
- Activităţi de ameliorare/dezvoltare în funcţie
3.1; 4.2; 5.2 concentrul explicaţia, conversaţia,
de rezultatele obţinute 0 - 1 000: exerciţii şi
- Căutarea unor cărţi cu personaje din lumea exerciţiul, problematizarea,
probleme Completarea fișelor
animalelor jocul didactic
ameliorare, dezvolt

MM MM: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală.


Dirijatul intuitiv. Mişcări sugerate de text  Cântarea vocală.
Cântarea
MM: 1.1; 1.2; - Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu instrumentală.
1.3; 2.1; 2.3; refren (exemplu: În poiană***, Floarea Dirijatul intuitiv. Resurse materiale: CD player,
3.1; 3.2 Mişcări sugerate de Evaluarea
mea***) înregistrări audio, jucării
- Audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, text comportamentului,
muzicale confecţionate
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitive participării la
sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale Resurse procedurale: activităţile propuse
- Reproducerea unor structuri ritmice din explicaţia, demonstraţia,
cântece, însoţite de dirijat intuitiv exerciţiul, cântarea vocală
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie
timpii egali

Unitatea de învăţare a VI-a : A venit iarna!

144
Perioada: S14-S17 (4 săptămâni) 9 I – 3 II 2017

Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare


Competenţe
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare
specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.4; 3.4; 4.1; textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Luni 4.2; 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual: din manual corectă, fluen
citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în conștientă, cu
lanţ, citirea selectivă, citirea ștafetă, citirea Resurse procedurale: lectura expresivă.
expresivă explicativă, explicaţia, Memorarea d
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică , proprie iniţiati
(exemplu: strofe, versuri) procedee de citire activă, unor poezii sc
- Recitarea unor poezii selectivă, conștientă, explozia
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor poezii
stelară
scurte
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
text
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
cuvinte date
- Transcrieri selective de versuri/strofe
- Ilustrarea prin desen a unor strofe/poezii

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


în concentrul 0 – 100  Medii de viaţă.
MEM MEM: 1.5; 1.6; Condiţii de viaţă.
3.1; 3.2; 4.1; Relaţii de hrănire Resurse materiale: manualul
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare
4.2; 5.1 între vieţuitoare tipărit/digital, fișe de lucru,
plantelor și animalelor Identificarea
imagini cu diverse medii de
- Investigarea condiţiilor de viaţă condiţiilor de
viaţă
animalelor/plantelor pe baza vizionării unor necesare plan
scurte filme Resurse procedurale: animalelor.
- Investigarea unui mediu de viaţă
explicaţia, conversaţia, Colectarea de

145
natural/artificial pentru a identifica animalele exerciţiul, problematizarea, referitoare la
și plantele jocul didactic condiţiile de v
- Colectarea de date referitoare la condiţiile de ale plantelor
viaţă ale plantelor și animalelor animalelor
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animale și plante
- Realizarea unor colaje pentru evidenţierea
condiţiilor de viaţă necesare plantelor și
animalelor
- Completarea unor tabele cu informaţii despre
animale și mediile lor de viaţă

AVAP: Pictură – tehnici de lucru: pensulaţie,


AVAP amprentare, pulverizare (2 ore)
 Pictură – tehnici de
- Numirea materialelor, instrumentelor și
AVAP: 1.1; 1.2; lucru: pensulaţie, Resurse materiale: pensulă,
tehnicilor utilizate
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 amprentare, acuarele, bloc de desen
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
de lucru pulverizare
Resurse procedurale:
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
conversaţia, explicaţia,
instrumentelor şi materialelor de lucru Evaluarea
demonstraţia, analiza
comportamen
produselor activităţii
a participării l
activităţile pro
a produselor
activităţii

2. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Observarea ca
2.4; 3.4; 4.1; textului actului citirii
Marţi 4.2; 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual:
citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în

146
lanţ, citirea selectivă, citirea ștafetă, citirea
expresivă Citirea corectă
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii Resurse materiale: manualul fluentă, conști
(exemplu: strofe, versuri) tipărit/digital, texte – suport, cursivă, expre
- Recitarea unor poezii imagini Identificarea ti
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor poezii autorului, num
scurte Resurse procedurale: lectura
de strofe dint
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din explicativă, explicaţia,
poezie
text conversaţia euristică,
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu exerciţiul
cuvinte date
- Transcrieri selective de versuri/strofe
- Recitarea textelor unor cântece cunoscute

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


MEM MEM: 1.5; 1.6; în concentrul 0 – 100  Pădurea
3.1; 3.2; 4.1; - Identificarea condiţiilor de viaţă necesare
Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 plantelor și animalelor care trăiesc în pădure
tipărit/digital, fișe de lucru,
- Investigarea animalelor/plantelor din pădure
imagini cu pădurea, file de
pe baza vizionării unor scurte filme
- Investigarea unui mediu de viaţă ierbar cu diverse tipuri de
natural/artificial pentru a identifica animalele frunze
Identificarea
și plantele condiţiilor de
Resurse procedurale:
- Colectarea de date referitoare la plantele și necesare plan
explicaţia, conversaţia
animalele din pădure animalelor ca
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre euristică, exerciţiul,
problematizarea, jocul trăiesc în pădu
animale și plante în pădure
didactic, observarea Colectarea de
- Realizarea unor colaje pentru evidenţierea
referitoare la
condiţiilor de viaţă necesare plantelor și
plantele și ani
animalelor în pădure
- Completarea unor tabele cu informaţii despre din pădure
animale și mediile lor de viaţă
- Realizarea unor desene cu animale și plante
care trăiesc în pădure

147
MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete
muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale
 Timbrul. Sunete din
(toba, pianul, vioara)
MM: 1.1; 1.2; mediul înconjurător. Resurse materiale: CD player,
1.3; 2.1; 2.2; - Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“ Sunete muzicale înregistrări audio, jucării
MM 3.1; 3.2 vocale. Sunete muzicale confecţionate
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a
muzicale
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a
instrumentale Resurse procedurale:
tempoului; asocierea acestora cu mișcări
explicaţia, demonstraţia,
sugestive ale braţelor
- Jocul „Mergi cum se cântă!“ exerciţiul, cântarea vocală

Evaluarea
comportamen
a participării l
activităţile pro

3. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea
2.4; 3.4; 4.1; textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Mier- 4.2; 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual: din manual, culegeri de poezii
curi citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în
lanţ, citirea selectivă, citirea ștafetă, citirea Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
expresivă explicativă, explicaţia, fluentă, conști
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii ( conversaţia euristică, jocul de cursivă, expre
de exemplu: strofe, versuri) rol
- Recitarea unor poezii
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor poezii

148
scurte
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
text
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
cuvinte date
- Transcrieri selective de versuri/strofe
- Crearea propriilor strofe/poezii

Resurse materiale: manualul


MEM MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale tipărit/digital, fișe de lucru,
MEM: 1.5; 1.6; în concentrul 0 – 100 imagini cu plante/animale din
3.1; 3.2; 4.1; Colectarea de
- Investigarea animalelor/plantelor din pădure pădure
4.2; 5.1  Animale şi plante referitoare la
pe baza vizionării unor scuret filme
din pădure Resurse procedurale: și animalele d
- Identificarea/recunoașterea animalelor și
plantelor care trăiesc în pădure explicaţia, conversaţia, pădure. Realiz
- Colectarea de date referitoare la plantele și exerciţiul, problematizarea, unor piese de
animalele din pădure jocul didactic, demonstraţia portofoliu
- Realizarea unui album cu plante și animale
din pădure
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animalele și plantele din pădure

4. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Sunetul, litera. Resurse materiale: manualul Observarea
2.4; 3.4; 4.1; Vocale şi consoane tipărit/digital, texte – suport calităţii act
Joi 4.2; 4.3 - Identificarea consoanelor și vocalelor în din manual citirii
silabe/cuvinte
- Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte Resurse procedurale: lectura
date explicativă, explicaţia, Citirea corect
- Transcrierea unor fragmente indicate dintr-un conversaţia, procedee de fluentă,
text citit citire activă, selectivă, conștientă,
- Completarea unor cuvinte cu cursivă,
conștientă, demonstraţia
vocalele/consoanele lipsă expresivă.
- Obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea
Identificarea
sunetelor iniţiale/finale din cuvinte date

149
- Clasificarea unor cuvinte și scrierea lor în consoanelor ș
tabele în funcţie de numărul de vocale vocalelor în
conţinute silabe/cuvinte
- Scrierea unor cuvinte după schema fonetică
dată
- Obţinerea de cuvinte noi prin adăugarea unei
consoane finale
- Intonarea cântecului: „Cântecul vocalelor”

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


MEM în concentrul 0 – 100 Resurse materiale: manualul
MEM: 1.5; 1.6; tipărit/digital, fișe de lucru,
3.1; 3.2; 4.1; - Investigarea unui mediu de viaţă  Lacul. Înmulţirea imagini cu balta, planșă cu
4.2; 5.1 natural/artificial pentru a identifica animalele numerelor, folosind tabla înmulţirii
și plantele adunarea repetată
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din de termeni egali Resurse procedurale:
lumea animalelor explicaţia, conversaţia
- Aflarea unor sume de termeni egali prin euristică, exerciţiul,
rezolvarea unor probleme practice problematizarea, jocul
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au didactic, demonstraţia
același număr de elemente Investigarea u
- Compunerea de probleme cu tematică dată mediu de viaţ
natural/artific
DP: Emoţiile mele. Trăire şi manifestare emoţională, pentru a
starea de bine identifica
DP : 1.1; 2.1; Resurse materiale: manualul
DP animalele și
2.2; 2.3; 2.5; 2.6 - Identificarea emoţiilor în fiecare din situaţiile  Emoţiile mele. tipărit/digital, caietul elevului,
plantele
din povestea florii Trăire şi manifestare povești terapeutice
- Completarea unor texte lacunare cu noţiunile emoţională, starea
corespunzătoare de bine
- Ilustrarea prin desen a emoţiilor trăite în
Resurse procedurale:
diverse situaţii
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de

150
rol

Evaluarea
comportamen
ui, a participă
la activităţile
propuse

5. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Vocale şi consoane Resurse materiale: manualul
2.4; 3.4; 4.1; tipărit/digital, texte – suport
Vineri 4.2; 4.3 - Identificarea consoanelor și vocalelor în din manual
silabe/cuvinte
- Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte Citirea corectă,
date Resurse procedurale: lectura fluentă,
- Transcrierea unor fragmente indicate dintr-un explicativă, explicaţia, conștientă,
text citit conversaţia euristică, cursivă, expres
- Completarea unor cuvinte cu procedee de citire activă, Identificarea
vocalele/consoanele lipsă selectivă, conștientă, consoanelor și
- Obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea vocalelor în
exerciţiul, jocul didactic
sunetelor iniţiale/finale din cuvinte date silabe/cuvinte
- Clasificarea unor cuvinte și scrierea lor în
tabele, în funcţie de numărul de vocale
conţinute
- Scrierea unor cuvinte după schema fonetică
dată
- Obţinerea de cuvinte noi prin adăugarea unei
consoane finale la cuvintele date
- Intonarea cântecului: „Cântecul vocalelor”

151
MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale
în concentrul 0 – 100
MEM MEM: 1.5; 1.6;
3.1; 3.2; 4.1; - Investigarea unui mediu de viaţă
4.2; 5.1  Balta . Înmulţirea
natural/artificial pentru a identifica animalele Resurse materiale: manualul
numerelor, folosind
și plantele tipărit/digital, fișe de lucru,
adunarea repetată
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
de termeni egali planșă cu tabla înmulţirii
lumea animalelor
- Aflarea unor sume de termeni egali prin Resurse procedurale:
rezolvarea unor probleme practice explicaţia, conversaţia
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au
euristică, exerciţiul,
același număr de elemente Culegerea unor
problematizarea, jocul
- Compunerea de probleme cu tematică dată informaţii/curio
didactic
ăţi din lumea
animalelor.
Aflarea unor su
MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete de termeni ega
muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale prin rezolvarea
(toba, pianul, vioara) unor probleme
MM: 1.1; 1.2; practice
MM - Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“
1.3; 2.1; 2.2;
3.1; 3.2 - Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a  Timbrul. Sunete din
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a mediul înconjurător.
tempoului; asocierea acestora cu mișcări Sunete muzicale Resurse materiale: CD player,
sugestive ale braţelor vocale. Sunete înregistrări audio, jucării
- Jocul „Mergi cum se cântă!“ muzicale muzicale confecţionate
instrumentale
Resurse procedurale:
Evaluarea
explicaţia, demonstraţia,
comportament
exerciţiul, cântarea vocală
, a participării
activităţile
propuse

152
6. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Vocale şi consoane Resurse materiale: manualul Observarea
2.4; 3.4; 4.1; tipărit/digital, texte – suport calităţii actului
Luni 4.2; 4.3 - Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte din manual citirii. Citirea
date corectă, fluentă
- Transcrierea unor fragmente indicate dintr-un Resurse procedurale: lectura conștientă, curs
text citit explicativă, explicaţia, expresivă.
- Completarea unor cuvinte cu conversaţia euristică, Identificarea
vocalele/consoanele lipsă procedee de citire activă,
- Clasificarea unor cuvinte și scrierea lor în consoanelor și
selectivă, conștientă vocalelor în
tabele în funcţie de numărul de sunete/silabe
conţinute silabe/cuvinte.
- Obţinerea de cuvinte noi prin adăugarea unei Așezarea în ord
consoane finale la cuvintele date alfabetică a uno
- Obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea unei cuvinte date
vocale cu o consoană
- Scrierea cuvintelor obţinute prin combinarea
unor silabe
- Intonarea cântecului: „Cântecul vocalelor”

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


MEM în concentrul 0 – 100
MEM: 1.5; 1.6;
- Investigarea unui mediu de viaţă Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1;
natural/artificial pentru a identifica animalele  Iazul. Probleme de tipărit/digital, fișe de lucru,
4.2; 5.1
și plantele înmulţire cu planșă cu tabla înmulţirii
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din numere de la
lumea animalelor 0 la 100 Resurse procedurale:
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au explicaţia, conversaţia
același număr de elemente euristică, exerciţiul,
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 Adunarea
problematizarea, jocul
prin adunare repetată cardinalilor uno
didactic
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei mulţimi care au
matematice: factori, produs același număr d
- Aflarea unor sume de termeni egali prin elemente.
rezolvarea unor probleme practice Efectuarea de

153
- Compunerea de probleme cu tematică dată înmulţiri în
concentrul 0 - 1
prin adunare
AVAP: Pictură – tehnici de lucru: pensulaţie, repetată
amprentare, pulverizare (2 ore)
- Numirea materialelor, instrumentelor și
Resurse materiale: pensulă,
AVAP AVAP: 1.1; 1.2; tehnicilor utilizate
acuarele, bloc de desen
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor  Pictură – tehnici de
1.3; 2.1; 2.2; 2.6
de lucru lucru: pensulaţie, Resurse procedurale:
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
amprentare, conversaţia, explicaţia,
instrumentelor şi materialelor de lucru
pulverizare demonstraţia, analiza
produselor activităţii

Evaluarea
comportament
, a participării l
activităţile
propuse, a
produselor
activităţii

7. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Observarea
2.4; 3.4; 4.1; (lecţie de lectură) tipărit/digital, texte – suport calităţii actulu
Marţi 4.2; 4.3 Formarea și dezvoltarea competenţelor de din manual, cărţi din citirii. Citirea
citire/lectură prin: biblioteca clasei/personală/a corectă, fluen
școlii conștientă,
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de cursivă,
Resurse procedurale: lectura expresivă.

154
lectură al clasei, biblioteca școlii explicativă, explicaţia, Căutarea uno
- Prezentarea unor poezii citite conversaţia euristică, cărţi indicate
- Completarea unor fișe de lectură procedee de citire activă, colţul de lectu
- Identificarea și analizarea ilustraţiilor care
selectivă, conștientă al clasei,
însoţesc textul
biblioteca șco
- Citirea selectivă în vederea identificării unor
detalii
- Formularea părerii referitoare la o poezie
 Delta Dunării.
MEM: 1.5; 1.6; Proprietăţile Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; înmulţirii
MEM MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale tipărit/digital, fișe de lucru,
4.2; 5.1
în concentrul 0 – 100 imagini cu Delta Dunării, film
- Recunoașterea în desene/imagini a Deltei documentar
Recunoaștere
Dunării
Resurse procedurale: desene/imagi
- Investigarea animalelor/plantelor din Delta
explicaţia, conversaţia Deltei Dunării
Dunării pe baza vizionării unor scurte filme
- Identificarea/recunoașterea animalelor și euristică, exerciţiul, Investigarea
plantelor care trăiesc în Delta Dunării problematizarea, jocul animalelor/pl
- Colectarea de date referitoare la plantele și didactic, observarea directă elor din Delta
animalele din Delta Dunării Dunării
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animalele și plantele din Delta Dunării
- Rezolvarea de înmulţiri prin aplicarea
proprietăţilor înmulţirii: comutativitate,
asociativitate, element neutru, fără
terminologie
- Rezolvarea de probleme în mai multe moduri

MM MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete  Timbrul. Sunete din
MM muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale mediul înconjurător.
(toba, pianul, vioara) Sunete muzicale
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“ vocale. Sunete Resurse materiale: CD player,
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de muzicale înregistrări audio, jucării
înălţimi diferite instrumentale muzicale confecţionate

155
- Marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj Resurse procedurale: Evaluarea
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor explicaţia, demonstraţia, comportamen
jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau exerciţiul, cântarea vocală ui, a participă
folosind percuţia corporală-sunete egale, la activităţile
pauza de pătrime, intensităţi diferite propuse

8. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
2.4; 3.4; 4.1; cuvintelor care tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Mi 4.2; 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conţin ea, ia din manual, culegeri de
er- (de exemplu: numărul de silabe, diftongi exerciţii Citirea corectă,
cur conţinuţi) fluentă, conștie
i - Identificarea consoanelor și vocalelor în Resurse procedurale: lectura cursivă, expresi
silabe/cuvinte explicativă, explicaţia, Identificarea
- Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte conversaţia euristică, consoanelor și
date procedee de citire activă, vocalelor în
- Transcrierea unor cuvinte/enunţuri indicate
selectivă, conștientă silabe/cuvinte.
dintr-un text citit
Așezarea în ord
- Completarea unor cuvinte cu diftongii ea/ia
alfabetică a uno
lipsă
cuvinte date
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin diftongul ea/ia)

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


în concentrul 0 – 100
MEM MEM: 1.5; 1.6;  Marea Neagră.
- Recunoașterea în desene/imagini a Mării Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; Proprietăţile
Negre tipărit/digital, fișe de lucru,
4.2; 5.1 înmulţirii
- Investigarea animalelor/plantelor din Marea imagini cu Marea Neagră, film

156
Neagră pe baza vizionării unor scurte filme documentar Recunoașteraea
- Identificarea/recunoașterea animalelor și desene/imagini
plantelor care trăiesc în Marea Neagră Resurse procedurale: Mării Negre.
- Colectarea de date referitoare la plantele și explicaţia, conversaţia, Investigarea
animalele din Marea Neagră exerciţiul, problematizarea, animalelor/plan
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre jocul didactic din Marea Neag
animalele și plantele din Marea Neagră
- Rezolvarea de înmulţiri prin aplicarea
proprietăţilor înmulţirii: comutativitate,
asociativitate, element neutru, fără
terminologie
- Rezolvarea de probleme în mai multe moduri
- Compunerea de probleme cu tematică dată
9. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.4; 3.4; 4.1; cuvintelor care tipărit/digital , caietul actului citirii
Joi 4.2; 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conţin ie elevului, fișe de lucru
(de exemplu: numărul de silabe, diftongi
conţinuţi) Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
- Identificarea consoanelor și vocalelor în explicativă, explicaţia, fluentă, conști
silabe/cuvinte conversaţia euristică, cursivă, expre
- Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte procedee de citire activă, Scrierea corec
date selectivă, conștientă cuvintelor car
- Transcrierea unor cuvinte/enunţuri indicate conţin diftong
dintr-un text citit
- Scrierea unor cuvinte cu înţeles opus
- Completarea unor cuvinte cu diftongul ie
lipsă
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin diftongul ie)

157
MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale
MEM MEM: 1.5; 1.6; în concentrul 0 – 100  Înmulţirea când
3.1; 3.2; 4.1; - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au unul dintre factori
4.2; 5.1 este 2 Resurse materiale: manualul
același număr de elemente
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 tipărit/digital, fișe de lucru,
Rezolvarea de
prin adunare repetată planșă cu tabla înmulţirii
înmulţiri când
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei dintre factori
Resurse procedurale:
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
explicaţia, conversaţia,
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre exerciţiul, problematizarea,
factori este 2 jocul didactic, demonstraţia
- Exersarea tablei înmulţirii cu 2
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor rebusuri matematice

DP: Emoţiile mele. Cum îmi controlez emoţiile

- Completarea tabelului în mod corespunzător  Emoţiile mele. Cum


DP DP: 1.1; 2.1.; - Identificarea corectă a emoţiilor trăite în îmi controlez
2.2; 2.3; 2.5; 2.6 fiecare situaţie descrisă emoţiile Resurse materiale: manualul Evaluarea
- Identificarea unor modalităţi prin care poate tipărit/digital, caietul elevului, comportamen
fi controlată furia Povești terapeutice a participării l
activităţile pro
Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

10. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.4; 3.4; 4.1; cuvintelor care tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Vine 4.2; 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conţin oa, ua, uă din manual Completarea u
ri (de exemplu: numărul de silabe, diftongi fișe de lectură
conţinuţi) Resurse procedurale: lectura Scrierea corec
- Completarea unor cuvinte cu diftongii explicativă, explicaţia, cuvintelor care

158
oa/ua/uă lipsă conversaţia euristică, diftongii: oa, u
- Identificarea cuvintelor scrise corect procedee de citire activă,
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele selectivă, conștientă, exerciţiul
potrivite
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greșit
- Scrierea unor forme de plural a unor
substantive la singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin diftongul oa/ua/u)

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


în concentrul 0 – 100
MEM MEM: 1.5; 1. 6; - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; același număr de elemente  Înmulţirea când
tipărit/digital, fișe de lucru,
4.2; 5.1 - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 unul dintre factori
planșă cu tabla înmulţirii
prin adunare repetată este 3
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei Resurse procedurale:
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai explicaţia, conversaţia, Rezolvarea de
mare exerciţiul, problematizarea, înmulţiri când
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre jocul didactic, demonstraţia dintre factori e
factori este 3
- Exersarea tablei înmulţirii cu 3
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Ghicitori matematice

MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete


muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale
(toba, pianul, vioara)
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“
 Timbrul. Sunete din
MM - Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de Resurse materiale: CD player,
MM: 1.1; 1.2; mediul înconjurător.
1.3; 2.1; 2.2; înregistrări audio, jucării

159
3.1; 3.2 înălţimi diferite Sunete muzicale muzicale confecţionate
- Marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj vocale. Sunete
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor muzicale Resurse procedurale: Evaluarea
jucării muzicale cu sonorităţi potrivite sau instrumentale explicaţia, demonstraţia, comportamen
folosind percuţia corporală - sunete egale, exerciţiul, cântarea vocală participării la
pauza de pătrime, intensităţi diferite activităţile pro

11. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Copiere. Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.4; 3.4; 4.1; Transcriere. Dictare tipărit/digital, texte – suport actului citirii. C
Luni 4.2; 4.3 - Identificarea și corectarea propriilor greșeli de din manual, texte model corectă, fluent
exprimare/scriere scrise de elevi conștientă, cur
- Copieri/transcrieri de Resurse procedurale: lectura expresivă. Cor
cuvinte/enunţuri/fragmente/texte scurte explicativă, explicaţia, unor
- Corectarea unor cuvinte/enunţuri scrise greșit
conversaţia euristică, cuvinte/enunţ
- Transcrierea unor probleme matematice
procedee de citire activă, scrise greșit
MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale selectivă, conștientă
în concentrul 0 – 100
MEM - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au
MEM: 1.5; 1.6;
același număr de elemente
3.1; 3.2; 4.1; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
4.2; 5.1  Înmulţirea când
prin adunare repetată Resurse materiale: manualul
unul dintre factori
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei Rezolvarea de
este 4 tipărit/digital, texte – suport
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai înmulţiri când
din manual, fișe de lucru,
mare dintre factori e
planșă cu tabla înmulţirii
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre
factori este 4 Resurse procedurale:
- Exersarea tablei înmulţirii cu 4 explicaţia, conversaţia,
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
exerciţiul, problematizarea,
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
jocul didactic
AVAP: Colaj cu materiale neconvenţionale: fire,
mărgele, cuburi, hârtie (2 ore)
- Numirea materialelor, instrumentelor și

160
tehnicilor utilizate
- Identificarea mai multor texturi, a formelor în
AVAP: 1.1; 1.2; mişcare, a formelor ce au suferit deformări Evaluarea
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 minore, etc. comportamen
AVAP - Gruparea unor instrumente şi materiale în  Colaj cu materiale Resurse materiale: hârtie
participării la
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la neconvenţionale: glasată/colorată/creponată,
activităţile pro
desen, pictură, modelaj, construcţii, fire, mărgele, foarfece, lipici, fire, mărgele
produselor acti
confecţii, foto-video) cuburi, hârtie
Resurse procedurale:
- Realizarea obiectelor decorative
- Participarea la jocuri de rol cu jucării și conversaţia euristică,
obiecte confecţionate explicaţia, demonstraţia,
analiza produselor activităţii

12. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.4; 3.4; 4.1; cuvintelor care tipărit/digital, cărţi pentru actului citirii
Mar 4.2; 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conţin m înainte de copii
ţi (de exemplu: numărul de silabe, diftongi b şi p Citirea corectă
conţinuţi) Resurse procedurale: lectura fluentă, conști
- Completarea unor cuvinte care conţin m explicativă, explicaţia, cursivă, expres
înainte de b și p lipsă conversaţia euristică, Scrierea corect
- Formarea de cuvinte noi prin adăugarea procedee de citire activă, cuvintelor care
prefixului îm selectivă, conștientă, m înainte de b
- Identificarea cuvintelor scrise corect
descrierea
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greșit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin mp
și mb
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planșe colorate cu reguli de

161
scriere corectă

MEM MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor Resurse materiale: manualul


naturale în concentrul 0 – 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fișe de lucru,
MEM: 1.5; 1.6; - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au unul dintre factori planșă cu tabla înmulţirii
3.1; 3.2; 4.1; același număr de elemente este 5
4.2; 5.1 Resurse procedurale: Rezolvarea de
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
explicaţia, conversaţia, înmulţiri când
prin adunare repetată
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei exerciţiul, problematizarea, dintre factori e
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai jocul didactic
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre
factori este 3
- Exersarea tablei înmulţirii cu 3
- Compunerea de probleme cu înmulţiri pe o
temă dată
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
- Ghicitori despre plante și animale

MM MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete


MM: 1.1; 1.2;
muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale
1.3; 2.1; 2.2;
(toba, pianul, vioara)
3.1; 3.2 Resurse materiale: CD player,
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv -  Timbrul. Sunete din înregistrări audio, jucării
grupuri mici - colectiv mediul înconjurător. muzicale confecţionate
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu
Sunete muzicale
refren Resurse procedurale:
vocale. Sunete
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza și explicaţia, demonstraţia, Evaluarea
muzicale
aprecierea lor exerciţiul, cântarea vocală comportamen
insstrumentale
participării la

162
activităţile pro

13. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea cal
2.4; 3.4; 4.1; cuvintelor care tipărit/digital actului citirii. S
Mier- 4.2; 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conţin m înainte de corectă a cuvin
curi (de exemplu: numărul de silabe, diftongi b şi p Resurse procedurale: lectura conţin m înaint
conţinuţi) explicativă, explicaţia,
- Completarea unor cuvinte care conţin m conversaţia euristică,
înainte de b și p procedee de citire activă,
- Formarea de cuvinte noi prin adăugarea selectivă, conștientă
prefixului îm
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greșit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin mp
și mb
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
− Dictări, transcrieri, copieri
− Realizarea unor planșe colorate cu reguli de
scriere corectă

MEM MEM: 1.5; 1. 6; MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


3.1; 3.2; 4.1; în concentrul 0 – 100
4.2; 5.1 - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100  Călătorie în lumea Resurse materiale: manualul Rezolvarea de
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei apelor. Ordinea când unul dintr
tipărit/digital, fișe de lucru,
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai efectuării este 2, 3, 4, 5
planșă cu tabla înmulţirii
mare operaţiilor
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre Resurse procedurale:
factori este 2, 3, 4, 5 explicaţia, conversaţia,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 2, 3, 4, 5
exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea de exerciţii care cuprind operaţii

163
de ordine diferite jocul didactic
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
14. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Completarea fiș
2.4; 3.4; 4.1; (lecţie de lectură) tipărit/digital, culegeri de evaluare
Joi 4.2; 4.3 Formarea și dezvoltarea competenţelor de poezii
citire/lectură prin:

- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii


- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale:
lectură al clasei, biblioteca școlii conversaţia, explicaţia,
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică exerciţiul, povestirea,
inspirată din frumuseţile naturii brainstormingul, munca în
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
echipe
poezii pentru copii
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al
unor poezii citite
- Completarea unor fișe de lectură/ a jurnalului
de lectură
 Înmulţirea când
MEM MEM: 1.5; 1.6; MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale
unul dintre factori
3.1; 3.2; 4.1; în concentrul 0 – 100
este 0 sau 1 Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100
tipărit/digital, imagini, film Rezolvarea de î
prin adunare repetată
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei documenta, planșă cu tabla când unul dintr
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai înmulţirii este 0 sau 1
mare
Resurse procedurale:
- Rezolvarea de înmulţiri când unul din factori
explicaţia, conversaţia,
este 0 sau 1
- Exersarea tablei înmulţirii cu 0 și 1 exerciţiul, problematizarea,
- Compunerea de probleme cu înmulţiri pe o jocul didactic
temă dată
- Jocuri cu operaţii de înmulţire

164
- Completarea unor tabele

DP: Emoţiile mele. Comunicarea în familie

- Identificarea atribuţiilor fiecărui membru al  Emoţiile mele. Resurse materiale: manualul


DP: 1.1; 2.1; Evaluarea
familiei Comunicarea în tipărit/digital, caietul elevului,
DP 2.2; 2.3; 2.5; 2.6 comportament
- Completarea unui text lacunar cu cuvintele familie povești terapeutice
participării la a
portivite
- Ilustrarea printr-un desen a unui eveniment Resurse procedurale: propuse
fericit din familie explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

15. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Cuvinte care au Resurse materiale: manualul Observarea cal
2.4; 3.4; 4.1; aceeaşi formă, dar tipărit/digital, dicţionar de actului citirii.
Vin 4.2; 4.3 - Formularea de enunţuri cu cuvinte înţeles diferit paronime Formularea de
eri (paronime) date cu cuvinte (par
- Identificarea în enunţurile date a unor cuvinte Resurse procedurale: lectura date
cu aceeași formă, dar înţeles diferit explicativă, explicaţia,
- Identificarea sensului unor cuvinte prin conversaţia euristică,
încercuirea variantelor corecte dintr-o serie procedee de citire activă,
dată selectivă, conștientă
- Crearea unor liste de cuvinte pe baza unei
teme propuse (de exemplu: paronime)

MEM MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


MEM: 1.5; 1.6;
în concentrul 0 – 100
3.1; 3.2; 4.1;  Înmulţirea când
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 unul dintre factori
prin adunare repetată tipărit/digital, planșă cu tabla
este 6 Efectuarea de î
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei înmulţirii, fișe de lucru
în concentrul 0
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare Resurse procedurale:
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre explicaţia, conversaţia,

165
factori este 6 exerciţiul, problematizarea,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 6 jocul didactic
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele

MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete


muzicale vocale. Sunete muzicale instrumentale Resurse materiale: CD player,
MM MM: 1.1; 1.2;  Timbrul. Sunete din înregistrări audio, jucării
(toba, pianul, vioara)
1.3; 2.1; 2.2; mediul înconjurător. Evaluarea
muzicale confecţionate
3.1; 3.2 - Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv - Sunete muzicale comportament
vocale. Sunete Resurse procedurale: participării la a
grupuri mici - colectiv
muzicale explicaţia, demonstraţia, propuse
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu
instrumentale
refren exerciţiul, cântarea vocală
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza și
aprecierea lor

16. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea cal
2.4; 3.4; 4.1; tipărit/digital, dicţionare actului citirii
Lun 4.2; 4.3 - Citirea expresivă a unor poezii
i - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
(de exemplu: vers, strofă) explicativă, explicaţia, conștientă, curs
- Identificarea consoanelor și vocalelor în conversaţia euristică, expresivă. Rezo
silabe/cuvinte procedee de citire activă, fișelor de lucru
- Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte
selectivă, conștientă
date
- Transcrierea unor cuvinte/propoziţii/
fragmente indicate dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte cu diftongii
ea/ia/ie/oa/ua/uă lipsă
- Completarea unor cuvinte care conţin m
înainte de b și p lipsă
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele

166
potrivite
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greșit
- Scrierea unor forme de plural a unor
substantive la singular
- Realizarea unor planșe colorate cu reguli de
sriere corectă
- Dictări, transcrieri, copieri

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


MEM MEM: 1.5; 1.6; în concentrul 0 – 100  Înmulţirea când Resurse materiale: manualul
3.1; 3.2; 4.1; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 unul dintre factori tipărit/digital, planșă cu tabla
4.2; 5.1 prin adunare repetată este 7 sau 8 înmulţirii, fișe de lucru,
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei Rezolvarea de î
culegeri de exerciţii și
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai când unul dintr
probleme
mare este 7 sau 8
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre Resurse procedurale:
factori este 7 sau 8 explicaţia, conversaţia,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 7 și 8 exerciţiul, problematizarea,
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
jocul didactic
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Rebusuri matematice
- Completarea unor tabele

AVAP: Colaj cu materiale neconvenţionale: fire,


mărgele, cuburi, hârtie (2 ore)
Resurse materiale: hârtie
AVAP - Numirea materialelor, instrumentelor și
glasată/colorată/creponată,
AVAP: 1.1; 1.2; tehnicilor utilizate  Colaj cu materiale foarfece, lipici, fire, mărgele
- Identificarea mai multor texturi, a formelor în
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 neconvenţionale: Evaluarea
mişcare, a formelor ce au suferit deformări Resurse procedurale:
fire, mărgele, comportament
minore, etc. conversaţia euristică,
cuburi, hârtie participării la a
- Gruparea unor instrumente şi materiale în explicaţia, demonstraţia, propuse, a prod
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la

167
desen, pictură, modelaj, construcţii, analiza produselor activităţii, activităţii
confecţii, foto-video) joc de rol
- Realizarea obiectelor decorative
- Participarea la jocuri de rol cu jucării și
obiecte confecţionate

17. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea
2.4; 3.4; 4.1; tipărit/digital, dicţionare, actului citirii
Ma 4.2; 4.3 - Citirea expresivă a unor poezii culegeri de texte, fișe de lucru
rţi - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii Citirea corectă
(de exemplu: vers, strofă) Resurse procedurale: lectura conștientă,
- Identificarea consoanelor și vocalelor în explicativă, explicaţia, expresivă. R
silabe/cuvinte conversaţia euristică, fișelor de lucru
- Așezarea în ordine alfabetică a unor cuvinte
procedee de citire activă,
date
selectivă, conștientă
- Transcrierea unor cuvinte/propoziţii/
fragmente indicate dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte cu diftongii
ea/ia/ie/oa/ua/uă lipsă
- Completarea unor cuvinte care conţin m
înainte de b și p lipsă
- Identificarea cuvintelor scrise corect
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greșit
- Scrierea unor forme de plural a unor
substantive la singular
- Realizarea unor planșe colorate cu reguli de
scriere corectă
- Dictări, transcrieri, copieri

MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale


în concentrul 0 – 100  Înmulţirea când

168
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 unul dintre factori Resurse materiale: manualul
MEM MEM: 1.5; 1.6; prin adunare repetată este 9 sau 10 tipărit/digital, planșă cu tabla
3.1; 3.2; 4.1; - Utilizarea în exerciţii a terminologiei înmulţirii, fișe de lucru, Rezolvarea de î
4.2; 5.1 matematice: factori, produs, de atâtea ori mai scheme când unul dintr
mare este 9 sau 10
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre Resurse procedurale:
factori este 9 sau 10 explicaţia, conversaţia,
- Exersarea tablei înmulţirii cu 9 și 10 exerciţiul, problematizarea,
- Compunerea de probleme cu înmulţiri jocul didactic, demonstraţia
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele

MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător.


Sunete muzicale vocale. Sunete muzicale  Timbrul. Sunete din
instrumentale (toba, pianul, vioara) mediul înconjurător.
Resurse materiale: CD player, Evaluarea
Sunete muzicale
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv - înregistrări audio, jucării comportament
MM vocale. Sunete
MM: 1.1; 1.2; grupuri mici - colectiv muzicale confecţionate participării la a
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu muzicale
1.3; 2.1; 2.2; propuse
refren instrumentale Resurse procedurale:
3.1; 3.2
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza și explicaţia, demonstraţia,
aprecierea lor exerciţiul, cântarea vocală
- Iarna veselă – Gr.Teodosiu
- Colinde

18. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Evaluare Resurse materiale: fișe de Completarea fiș
2.4; 3.4; 4.1; evaluare evaluare
Mie 4.2; 4.3  Evaluare
r- Resurse procedurale:
curi conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, autoevaluarea
MEM MEM: 1.5; 1.6; MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale Recunoașterea
în concentrul 0 – 100  Recapitulare desene/imagin
3.1; 3.2; 4.1; Resurse materiale: manualul
4.2; 5.1 - Recunoașterea în desene/imagini a mediilor tipărit/digital, planșă cu tabla mediilor de via

169
de viaţă: pădurea, balta, iazul, Delta Dunării, înmulţirii, fișe de lucru pădurea, balta,
Marea Neagră Delta Dunării, M
- Formularea de răspunsuri la întrebări legate Resurse procedurale: Neagră
de aceste medii de viaţă și animalele care explicaţia, conversaţia,
trăiesc acolo exerciţiul, problematizarea,
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei jocul didactic
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
- Exersarea tablei înmulţirii în concentrul
0 - 100
- Efectuarea de exerciţii care presupun
efectuarea de operaţii de diferite ordine
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele

19. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Observarea cal
2.4; 3.4; 4.1; (lecţie de lectură) Resurse materiale: manualul actului citirii
Joi 4.2; 4.3 Formarea și dezvoltarea competenţelor de tipărit/digital, dicţionare,
citire/lectură prin: culegeri de texte Citirea corectă,
conștientă, curs
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii Resurse procedurale: lectura expresivă. Com
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia, unor fișe de lec
lectură al clasei, biblioteca școlii conversaţia euristică,
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică
procedee de citire activă,
inspirată din frumuseţile naturii
selectivă, conștientă
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
poezii pentru copii
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al
unor poezii citite
- Completarea unor fișe de lectură/ a jurnalului

170
de lectură

Resurse materiale: fișe de


MEM: 1.5; 1.6; evaluare
MEM 3.1; 3.2; 4.1; MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor  Evaluare
4.2; 5.1 naturale în concentrul 0 – 100 Resurse procedurale:
 Evaluare conversaţia, explicaţia, Completarea fiș
exerciţiul, autoevaluarea evaluare

DP: 1.1; 2.1; DP: Emoţiile mele. Ştiu să comunic oriunde şi oricând
DP  Emoţiile mele. Ştiu
2.2; 2.3; 2.5; 2.6 - Completarea chestionarului de opinie
să comunic oriunde Resurse materiale: manualul
- Alegerea registrului potrivit de comunicare în
şi oricând tipărit/digital, caietul elevului,
funcţie de interlocutor
- Identificarea mesajelor transmise de diferite povești terapeutice
indicatoare Evaluarea
Resurse procedurale:
comportament
explicaţia, conversaţia,
participării la a
povestirea, jocul de rol
propuse

20. CLR CLR: 1.3; 2.1; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Observarea cal
2.4; 3.4; 4.1; Formarea și dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, dicţionare, actului citirii.
Vin 4.2; 4.3 citire/lectură prin: culegeri de texte Completarea ju
eri - Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii
de lectură
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale: lectura
lectură al clasei, biblioteca școlii explicativă, explicaţia,
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică
conversaţia euristică,
inspirată din frumuseţile naturii
procedee de citire activă,
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
selectivă, conștientă
poezii pentru copii
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al

171
unor poezii citite
- Completarea unor fișe de lectură/ a jurnalului
de lectură

 Înmulţirea Resurse materiale: manualul


numerelor naturale tipărit/digital, planșă cu tabla Activităţi de
MEM: Medii de viaţă. Înmulţirea numerelor naturale ameliorare/dez
în concentrul înmulţirii, fișe de lucru
MEM în concentrul 0 – 100 în funcţie de re
0 - 100: exerciţii şi
- Activităţi de ameliorare/dezvoltare în funcţie Resurse procedurale: obţinute
MEM: 1.5; 1.6; probleme
de rezultatele obţinute explicaţia, conversaţia,
3.1; 3.2; 4.1;
exerciţiul, problematizarea,
4.2; 5.1
jocul didactic

 Timbrul. Sunete din


MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Resurse materiale: CD player,
MM mediul înconjurător.
Sunete muzicale vocale. Sunete muzicale înregistrări audio, jucării
MM: 1.1; 1.2; Sunete muzicale
instrumentale (toba, pianul, vioara) muzicale confecţionate
1.3; 2.1; 2.2; vocale. Sunete
Evaluarea
3.1; 3.2 - Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv - muzicale
Resurse procedurale: comportament
grupuri mici - colectiv instrumentale
explicaţia, demonstraţia, participării la a
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu
exerciţiul, cântarea vocală propuse
refren
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza și
aprecierea lor
- Iarna veselă – Gr.Teodosiu
- Colinde

Vacanţă: 4 – 12 II

172
Semestrul al II-lea
Unitatea de învăţare a VII-a : Amintiri din vacanţa de iarnă
Perioada: S1 (1 săptămână) 13 – 17 II

Detalieri de conţinut Resurse materiale


Disciplin Competenţe
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3, CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; Textul literar tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Luni 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; - Citirea în forme variate a textelor din din manual
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 manuala: citierea cu voce tare, citirea în Citirea corectă, flue
gând, citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura conștientă, cursivă.
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, Citirea expresivă.
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică , Formularea orală a
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii procedee de citire activă, mesajului/învăţătur
desprinse dintr-un text citit selectivă, conștientă, metoda desprinse dintr-un t
- Citirea în ritm propriu a unui text
predicţiilor, explozia stelară citit
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe
baza textului citit
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
text
- Formularea unei păreri faţă de un
personaj/comportament
 Rezolvarea de
MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 probleme de Resurse materiale: manualul Rezolvarea unor
MEM: 1.1; 1.2; – 100 înmulţire tipărit/digital, fișe de lucru, probleme de înmul
MEM
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; - Rezolvarea unor probleme de înmulţire culegeri de exerciţii și Înregistrarea
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; - Înregistrarea rezultatelor unor probleme în probleme rezultatelor unor

173
5.2 tabele Resurse procedurale: probleme în tabele
- Alcătuirea unor probleme pe o temă dată explicaţia, conversaţia,
- Folosirea terminologiei matematice în exerciţiul, problematizarea,
rezolvarea de exerciţii și probleme jocul didactic, experimentul,
demonstraţia
AVAP: Pictură – pensulaţie, colaj, amprentare (2  Pictură - pensulaţie,
AVAP ore) colaj, amprentare
AVAP: 1.1; 1.2;
Resurse materiale: pensulă,
1.3; 2.1; 2.3; 2.5; - Numirea materialelor, instrumentelor și
acuarele, bloc de desen Evaluarea
2.6 tehnicilor utilizate
- Realizarea lucrării comportamentului,
Resurse procedurale:
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor participării la
conversaţia, explicaţia,
de lucru activităţile propuse
demonstraţia, analiza
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a produselor activităţ
produselor activităţii
instrumentelor şi materialelor de lucru

2. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; Elemente de tipărit/digital, texte –suport actului citirii
Marţi 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; - Identificarea cuvintelor cu înţeles vocabular din manual
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 opus/asemănător Citirea corectă, flue
- Înlocuirea în enunţuri a unor cuvinte cu Resurse procedurale: lectura conștientă, cursivă
altele cu înţeles asemănător/opus explicativă, explicaţia,
- Completarea unor tabele cu cuvinte cu Citirea expresivă.
conversaţia euristică ,
înţeles asemănător/opus Identificarea cuvint
procedee de citire activă,
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte cu cu înţeles
selectivă, conștientă, metoda
cuvinte cu aceeași formă, dar cu înţeles opus/asemănător
predicţiilor, explozia stelară
diferit
- Alcătuirea unor liste de cuvinte pe o temă
dată

MEM MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0


– 100 Resurse materiale: manualul

174
- Rezolvarea unor probleme de înmulţire  Rezolvarea de tipărit/digital, fișe de lucru,
MEM: 1.1; 1.2; - Înregistrarea rezultatelor unor probleme în probleme de culegeri de exerciţii și
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; tabele înmulţire probleme Rezolvarea
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; - Alcătuirea unor probleme pe o temă dată problemelor
5.2 - Folosirea terminologiei matematice în Resurse procedurale:
rezolvarea de exerciţii și probleme explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic, experimentul,
demonstraţia
MM: Mişcarea pe muzică. Crearea unor linii
melodice simple Resurse materiale: CD player,
MM înregistrări audio, jucării
- Selectarea și organizarea unor sunete pentru  Mişcarea pe muzică. muzicale confecţionate Evaluarea
MM: 1.1; 1.2; crearea unei idei muzicale proprii Crearea unor linii comportamentului,
1.3; 1.4; 2.1; 2.3 melodice simple Resurse procedurale: participării la
explicaţia, demonstraţia, activităţile propuse
exerciţiul, cântarea vocală

3. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Recapitulare. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; Elemente de tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Mier- 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; - Alcătuirea unor enunţuri în care să folosescă fonetică din manual
curi semnele de punctuaţie Citirea corectă, flue
3.4; 4.1; 4.2; 4.3
- Completarea unor texte cu semnele de Resurse procedurale: lectura conștientă, cursivă
punctuaţie lipsă
explicativă, explicaţia,
- Identificarea numărului de Citirea expresivă.
conversaţia euristică ,
sunete/litere/silabe din cuvintele date Completarea unor
- Completarea unor cuvinte cu diftongii lipsă: procedee de citire activă,
texte cu semnele de
ea, ia, ie, oa, ua, uă selectivă, conștientă, metoda punctuaţie lipsă
- Scrierea corectă a unor cuvinte scrise greșit predicţiilor, explozia stelară
- Transcrieri de cuvinte/propoziţii/fragmente
de text
- Alcătuirea unor liste de cuvinte pe o temă

175
dată (de exemplu: cuvinte care conţin m
înaite de p și b)

MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0  Rezolvarea de Resurse materiale: manualul Rezolvarea unor
MEM – 100 probleme de tipărit/digital, fișe de lucru, probleme de înmul
MEM: 1.1; 1.2; - Rezolvarea unor probleme de înmulţire înmulţire culegeri de exerciţii și Înregistrarea
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; - Înregistrarea rezultatelor unor probleme în probleme rezultatelor unor
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; tabele probleme în tabele
5.2 - Alcătuirea unor probleme pe o temă dată Resurse procedurale:
- Folosirea terminologiei matematice în explicaţia, conversaţia,
rezolvarea de exerciţii și probleme exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic, experimentul,
demonstraţia

4. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Recapitulare. Acte Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; de comunicare tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Joi 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; - Citirea selectivă în vederea identificării unor din manual
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 cuvinte/detalii
- Formularea părerii referitoare la un Resurse procedurale: lectura Citirea corectă, flue
personaj/o întâmplare/un comportament explicativă, explicaţia, conștientă, cursivă.
- Alcătuirea unor propoziţii prin care se conversaţia, procedee de Citirea expresivă.
formulează saluturi citire activă, selectivă, Iniţierea unor dialo
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme pe diverse teme
conștientă, demonstraţia, joc
- Folosirea limbajului verbal și nonverbal în
de rol
vederea menţinerii atenţiei partenerului de
dialog
- Interpretarea emoţiilor și reacţiilor celorlalţi
- Transcrieri selective de cuvinte/
enunţuri/fragmente de text
- Exerciţii de solicitare a permisiunii

176
MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0
MEM: 1.1; 1.2; – 100  Rezolvarea de
MEM 1.3; 1.4; 1.6; 3.1; probleme de
- Rezolvarea unor probleme de înmulţire
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; înmulţire Resurse materiale: manualul Rezolvarea unor
- Înregistrarea rezultatelor unor probleme în
5.2 tipărit/digital, fișe de lucru probleme de înmul
tabele
- Alcătuirea unor probleme pe o temă dată
Resurse procedurale: Înregistrarea
- Folosirea terminologiei matematice în
explicaţia, conversaţia rezultatelor unor
rezolvarea de exerciţii și probleme
euristică, exerciţiul, probleme în tabele
problematizarea, jocul
DP: Emoţiile mele didactic, demonstraţia

- Exerciţii recapitulative
DP: 1.1; 2.1; 2.2;  Emoţiile mele
2.3; 2.5; 2.6 Evaluarea
DP comportamentului,
Resurse materiale: manualul participării la
tipărit/digital, caietul elevului, activităţile propuse
povești terapeutice
Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; literar (lecţie de tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Vi- 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; Formarea și dezvoltarea competenţelor de lectură) din manual, cărţi din
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 citire/lectură prin: biblioteca clasei/școlii Citirea corectă, flue
neri conștientă, cursivă
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii Resurse procedurale: lectura
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Citirea expresivă.
explicativă, explicaţia,
lectură al clasei, biblioteca școlii Prezentarea unei că
conversaţia euristică,
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică citite. Completarea
procedee de citire activă,
inspirată din frumuseţile naturii jurnalului de lectură
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor selectivă, conștientă,

177
poezii pentru copii exerciţiul, jocul didactic
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei al
unor poezii citite
- Completarea unor fișe de lectură/a jurnalului
de lectură

MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul


MEM MEM: 1.1; 1.2;
0 – 100
1.3; 1.4; 1.6; 3.1; Resurse materiale: manualul Exerciţii cu mai mul
- Exerciţii cu mai multe operaţii
3.2; 4.1; 4.2; 5.1; tipărit/digital, fișe de lucru, operaţii. Comparare
- Compararea unor produse  Rezolvarea de
5.2 caietul elevului unor produse
- Aflarea produselor
probleme de Resurse procedurale:
- Probleme de înmulţire
înmulţire explicaţia, conversaţia,
exerciţiul, problematizarea,
MM: Mişcarea pe muzică. Crearea unor linii jocul didactic
melodice simple Evaluarea
comportamentului,
MM - Selectarea și organizarea unor sunete pentru
MM: 1.1; 1.2; Resurse materiale: CD player, participării la
crearea unei idei muzicale proprii
1.3; 1.4; 2.1; 2.3 înregistrări audio, jucării activităţile propuse
 Mişcarea pe muzică.
Crearea unor linii muzicale confecţionate
melodice simple
Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

Unitatea de învăţare a VIII-a : Călător prin lume!


Perioada: S2-S5 (4 săptămâni) 20 II – 17 III

Ziua Discipli Competenţe Activităţi de învăţare Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare

178
na specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; Lectura textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Luni 2.3; 2.4; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din din manual
3.3; 3.4; 4.1; manual: citierea cu voce tare, citirea în Citirea corectă,
4.2; 4.3 gând, citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, cursivă
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică ,
criterii procedee de citire activă, Citirea expresivă.
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din selectivă, conștientă, metoda Completarea unor
text predicţiilor, povestirea enunţuri cu informaţ
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu din text
cuvinte date
- Exprimarea unei păreri peronale faţă de cele
citite
- Transcrieri selective de
cuvinte/enunţuri/fragmente

MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea


MEM MEM: 1.5; 1.6; numerelor naturale de la 0 la 100
 Polul Nord Resurse materiale: manualul Investigarea
3.1; 4.1; 4.2;
tipărit/digital, fișe de lucru, condiţiilor de viaţă d
5.1; 5.2 - Investigarea condiţiilor de viaţă de la Polul
globul pământesc, imagini de la Polul Nord pentru
Nord pentru a identifica animalele și
la Polul Nord identifica animalele ș
plantele
plantele. Colectarea
- Colectarea de date referitoare la condiţiile Resurse procedurale: de date referitoare la
de viaţă de la Polul Nord explicaţia, conversaţia
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare condiţiile de viaţă de
euristică, exerciţiul, la Polul Nord
plantelor și animalelor care trăiesc la Polul
problematizarea, jocul
Nord
didactic, experimentul,
- Investigarea condiţiilor de viaţă ale
demonstraţia
animalelor/plantelor de la Polul Nord pe
baza vizionării unor scurte filme
- Colectarea de date referitoare la condiţiile
de viaţă de la Polul Nord

179
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animale și plante
- Realizarea unor colaje pentru evidenţierea
condiţiilor de viaţă necesare plantelor și
animalelor de la Polul Nord
- Completarea unor tabele cu informaţii
despre animale și mediile lor de viaţă
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
- Compunerea de probleme pe o tematică
dată
AVAP: Pictură – pensulaţie, colaj, amprentare (2
ore)
Evaluarea
- Numirea materialelor, instrumentelor și  Pictură - pensulaţie, comportamentului,
AVAP AVAP: 1.1; 1.2; tehnicilor utilizate colaj, amprentare Resurse materiale: hârtie participării la
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 - Realizarea lucrării glasată/colorată/creponată, activităţile propuse, a
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor foarfece, lipici, pensulă, produselor activităţii
de lucru
acuarele, bloc de desen
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, analiza
produselor activităţii

2. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; Lectura textului tipărit/digital, texte – suport, actului citirii
Marţi 2.3; 2.4; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din imagini
3.3; 3.4; 4.1; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând,
4.2; 4.3 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea
ștafetă, citirea expresivă Citirea corectă,
- Citirea selectivă în funcţie de anumite Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
criterii explicativă, explicaţia, cursivă. Citirea
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din conversaţia, observaţia, expresivă.
text metoda predicţiilor, explozia Formularea de

180
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu stelară enunţuri după
cuvinte date ilustraţii/cu cuvinte
- Transcrieri selective de date
cuvinte/enunţuri/fragmente
- Dictări/copieri
- Exprimarea unei păreri personale faţă de
cele citite

MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea


 Polul Sud Resurse materiale: manualul Investigarea
MEM MEM: 1.5; 1.6; numerelor naturale de la 0 la 100
tipărit/digital, globul condiţiilor de viaţă
3.1; 4.1; 4.2; - Investigarea unui condiţiilor de viaţă de la
pământesc, imagini de la animalelor/plantelor
5.1; 5.2 Polul Nord pentru a identifica animalele și
Polul Sud de la Polul Sud.
plantele
- Colectarea de date referitoare la condiţiile
Realizarea unor colaj
de viaţă de la Polul Sud
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare pentru evidenţierea
Resurse procedurale:
plantelor și animalelor care trăiesc la Polul condiţiilor de viaţă
explicaţia, conversaţia
Sud necesare plantelor și
euristică, exerciţiul,
- Investigarea condiţiilor de viaţă a animalelor de la Polu
problematizarea, jocul
animalelor/plantelor de la Polul Sud pe baza Sud
didactic
vizionării unor scurte filme
- Colectarea de date referitoare la condiţiile
de viaţă de la Polul Sud
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre
animale și plante
- Realizarea unor colaje pentru evidenţierea
condiţiilor de viaţă necesare plantelor și
animalelor de la Polul Sud
- Completarea unor tabele cu informaţii
despre animale și mediile lor de viaţă
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100

181
- Compunerea de probleme pe o tematică
dată

MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. Evaluarea


Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică comportamentului,
 Cântarea vocală.
MM MM: 1.2; 1.4; spontană. Pasul cadenţat. Marșul Ritmul. Sunetul participării la
2.1; 2.4; 3.1; lung/scurt. activităţile propuse
- Interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea Marcarea Resurse materiale: CD player,
3.4; 3.3
cu ambele braţe, urmând o mişcare egală structurilor ritmice. înregistrări audio, jucării
jos-sus; Improvizaţia ritmică muzicale confecţionate
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu spontană. Pasul
refren (exemplu: În poiană***, Floarea cadenţat. Marşul Resurse procedurale:
mea***) explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

3. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Comunicarea prin Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; dialog tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Mier- 2.3; 2.4; 3.2; - Comunicarea pe teme de interes pentru din manual, dicţionar
curi 3.3; 3.4; 4.1; copii
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
4.2; 4.3
teme familiare explicativă, explicaţia, fluentă, conștientă,
- Utilizarea formulelor de început, conversaţia euristică, jocul de cursivă. Citirea
continuare, încheiere a unui dialog rol expresivă. Iniţierea
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme unor dialoguri pe
- Folosirea limbajului verbal și nonverbal în
diverse teme
vederea menţinerii atenţiei partenerului de
dialog
- Interpretarea emoţiilor și reacţiilor celorlalţi
- Utilizarea formulelor de adresare, solicitare,
mulţumire

182
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea
numerelor naturale de la 0 la 100 Scăderea cardinalilor
MEM MEM: 1.5; 1.6;  Împărţirea Resurse materiale: manualul unor mulţimi care au
3.1; 4.1; 4.2; - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din numerelor, folosind tipărit/digital același număr de
5.1; 5.2 lumea animalelor și a plantelor care trăiesc scăderea repetată elemente. Utilizarea
la Polul Nord/Sud de termeni egali Resurse procedurale:
în exerciţii a
- Aflarea unor diferenţe de termeni egali prin explicaţia, conversaţia
terminologiei:
rezolvarea unor probleme practice euristică, exerciţiul,
deîmpărţit,
- Scăderea cardinalilor unor mulţimi care au problematizarea, jocul
împărţitor, cât
același număr de elemente didactic, demonstraţia
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei:
deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
4. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Comunicarea prin Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; dialog tipărit/digital, texte –suport actului citirii
Joi 2.3; 2.4; 3.2; - Comunicarea pe teme de interes pentru din manual
3.3; 3.4; 4.1; copii
- Formularea de întrebări și răspunsuri pe Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
4.2; 4.3
teme familiare explicativă, explicaţia, fluentă, conștientă,
- Utilizarea formulelor de început, conversaţia euristică, cursivă
continuare, încheiere a unui dialog procedee de citire activă,
- Iniţierea unor dialoguri pe diverse teme Citirea expresivă.
selectivă, conștientă, joc de
- Folosirea limbajului verbal și nonverbal în Folosirea limbajului
rol
vederea menţinerii atenţiei partenerului de verbal și nonverbal în
dialog vederea menţinerii
- Interpretarea emoţiilor și reacţiilor celorlalţi atenţiei partenerului
- Utilizarea formulelor de adresare, solicitare, de dialog
mulţumire

MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea  Împărţirea Resurse materiale: manualul Utilizarea în exerciţii
numerelor naturale de la 0 la 100

183
MEM numerelor, folosind tipărit/digital, planșă cu tabla terminologiei:
MEM: 1.5; 1.6; - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din scăderea repetată împărţirii deîmpărţit,
3.1; 4.1; 4.2; lumea animalelor și a plantelor care trăiesc de termeni egali împărţitor, cât.
5.1; 5.2 la cei doi poli Resurse procedurale:
- Aflarea unor diferenţe de termeni egali prin explicaţia, conversaţia Rezolvarea de
rezolvarea unor probleme practice euristică, exerciţiul, probleme în care sun
- Scăderea cardinalilor unor mulţimi care au problematizarea, jocul necesare operaţii de
același număr de elemente didactic, demonstraţia împărţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei:
deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă.  Învăţ organizat şi


Cum învăţ? mă pregătesc
Evaluarea
pentru viaţă. Cum
- Identificarea instrumentelor folosite în Resurse materiale: manualul comportamentului,
învăţ?
DP diverse situaţii de învăţare tipărit/digital, caietul elevului, participării la
- Identificarea condiţiilor optime de învăţare povești terapeutice activităţile propuse
DP: 1.1; 2.1.;
- Realizarea unui colaj în care să prezinte
2.2; 2.3; 3.1;
lucrurile despre care îi place să înveţe Resurse procedurale:
3.2; 3.3
explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de
rol

5. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; literar (lecţie de tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Vineri 2.3; 2.4; 3.2; Formarea și dezvoltarea competenţelor de lectură) din manual, cărţi din
3.3; 3.4; 4.1; citire/lectură prin: biblioteca Citirea corectă,
fluentă, conștientă,

184
4.2; 4.3 - Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru clasei/școlii/personală cursivă. Citirea
copii expresivă.
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de Resurse procedurale: lectura Prezentarea unor
lectură al clasei, biblioteca școlii explicativă, explicaţia, cărţi citite
- Prezentarea unor cărţi citite conversaţia euristică,
- Completarea unor fișe de lectură procedee de citire activă,
- Identificarea și analizarea ilustraţiilor care selectivă, conștientă,
însoţesc textul exerciţiul, jocul didactic
- Completarea unor texte cu semnele de
punctuaţie lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmente

MEM MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea


numerelor naturale de la 0 la 100 Efectuarea de
MEM: 1.5; 1.6;  Legătura dintre Resurse materiale: manualul
tipărit/digital, planșă cu tabla înmulţiri și împărţiri
3.1; 4.1; 4.2; - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din înmulţire şi
înmulţirii/împărţirii în concentrul 0 - 100
5.1; 5.2 lumea animalelor care trăiesc la cei doi poli împărţire
prin adunări și scăde
- Efectuarea de înmulţiri și împărţiri în
Resurse procedurale: repetate
concentrul 0 - 100 prin adunări și scăderi
explicaţia, conversaţia
repetate
euristică, exerciţiul,
- Efectuarea probei înmulţirii/împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza problematizarea, jocul
operaţiilor de înmulţire didactic

MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt.


Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică
MM spontană. Pasul cadenţat. Marşul Evaluarea
MM: 1.2; 1.4;  Cântarea vocală. comportamentului,
- Interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea Resurse materiale: CD player,
2.1; 2.4; 3.1; Ritmul. Sunetul participării la
cu ambele braţe, urmând o mişcare egală înregistrări audio, jucării
3.4; 3.3 lung/scurt. activităţile propuse
jos-sus; muzicale confecţionate
- Interpretarea cu solist și cor a cântecelor cu Marcarea
refren (exemplu: În poiană***, Floarea structurilor ritmice. Resurse procedurale:
mea***) Improvizaţia ritmică explicaţia, demonstraţia,
spontană. Pasul

185
cadenţat. Marşul exerciţiul, cântarea vocală

6. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; Lectura textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Luni 2.3; 2.4; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din din manual
3.3; 3.4; 4.1; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Citirea corectă,
4.2; 4.3 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, cursivă
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică,
criterii procedee de citire activă, Citirea expresivă.
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din selectivă, conștientă
text Formularea de
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu enunţuri după
cuvinte date ilustraţii/cu cuvinte
- Exprimarea unei păreri peronale faţă de date
personajele din text
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse din text
- Transcrieri selective de
cuvinte/enunţuri/fragmente

MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea Resurse materiale: manualul
MEM MEM: 1.5; 1.6; numerelor naturale de la 0 la 100  Împărţirea la 2 tipărit/digital, planșă cu tabla
3.1; 4.1; 4.2; - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din Efectuarea exerciţiilo
împărţirii
5.1; 5.2 lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli de împărţire când
- Efectuarea de împărţiri la 2 în concentrul Resurse procedurale: împărţitorul este 2
0 - 100 prin scăderi repetate explicaţia, conversaţia,
- Efectuarea probei împărţirii
exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
jocul didactic
operaţiilor de înmulţire
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire când
împărţitorul este 2
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt

186
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

AVAP: Pictură – pensulaţie, colaj, amprentare (2


ore)
AVAP  Pictură - pensulaţie,
- Numirea materialelor, instrumentelor și
AVAP: 1.1; 1.2; colaj, amprentare Evaluarea
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 tehnicilor utilizate Resurse materiale: hărtie comportamentului,
- Realizarea lucrării
glasată/ colorată/creponată, participării la
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
foarfece, lipici, pensulă, activităţile propuse, a
de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a acuarele, bloc de desen produselor activităţii
instrumentelor şi materialelor de lucru
Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
explicaţia, demonstraţia,
analiza produselor activităţii

7. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Repovestirea unor Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; întâmplări citite tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Marţi - Repovestirea orală a celor citite pe baza
2.3; 2.4; 3.2; din manual, imagini
unor întrebări ajutătoare Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Redarea orală a unui fragment din text
Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
4.2; 4.3 - Repovestirea orală a unui text citit
explicativă, explicaţia, cursivă. Citirea
- Utilizarea unor conectori logici: la început, expresivă.
conversaţia euristică,
după aceea, apoi, în final Repovestirea orală a
procedee de citire activă,
selectivă, conștientă unui text citit
MEM: 1.5; 1.6;  Împărţirea la 3
MEM MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea
3.1; 4.1; 4.2; numerelor naturale de la 0 la 100 Resurse materiale: manualul
5.1; 5.2 - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din tipărit/digital, planșă cu tabla
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli Efectuarea exerciţiilo
împărţirii
- Efectuarea de împărţiri la 3 în concentrul de împărţire când
0 - 100
Resurse procedurale: împărţitorul este 3
- Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza explicaţia, conversaţia
operaţiilor de înmulţire euristică, exerciţiul,

187
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei problematizarea, jocul
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât didactic, observarea directă
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt.  Cântarea vocală.


MM Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică Ritmul. Sunetul
MM: 1.2; 1.4; lung/scurt.
spontană. Pasul cadenţat. Marşul
2.1; 2.4; 3.1; Marcarea Resurse materiale: CD player, Evaluarea
3.4; 3.3 - Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înregistrări audio, jucării comportamentului,
structurilor ritmice.
duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a muzicale confecţionate participării la
Improvizaţia ritmică
tempoului; asocierea acestora cu mișcări
spontană. Pasul activităţile propuse
sugestive ale braţelor Resurse procedurale:
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“ cadenţat. Marşul
explicaţia, demonstraţia,
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
exerciţiul, cântarea vocală
înălţimi diferite

8. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Repovestirea unor Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; întâmplări citite tipărit/digital, texte –suport actului citirii
Mier- 2.3; 2.4; 3.2; - Repovestirea orală a celor citite pe baza din manual
curi 3.3; 3.4; 4.1; unor întrebări ajutătoare Citirea corectă,
- Redarea orală a unui fragment din text Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
4.2; 4.3
- Repovestirea orală a unui text citit explicativă, explicaţia, cursivă, expresivă.
- Utilizarea unor conectori logici: la început,
conversaţia euristică, Repovestirea orală a
după aceea, apoi, în final
procedee de citire activă, unui text citit
- Dramatizarea unei scene din textul citit
selectivă, conștientă,
povestirea
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea  Proba înmulţirii şi a
MEM împărţirii Resurse materiale: manualul
MEM: 1.5; 1.6; numerelor naturale de la 0 la 100
tipărit/digital, planșă cu tabla
3.1; 4.1; 4.2;
înmulţirii/împărţirii
5.1; 5.2 - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli Resurse procedurale:
- Efectuarea de împărţiri în concentrul 0 - 100 explicaţia, conversaţia

188
prin scăderi repetate euristică, exerciţiul, Efectuarea probei
- Efectuarea probei înmulţirii și a împărţirii problematizarea, jocul înmulţirii și a
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza didactic împărţirii
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
9. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Copieri. Transcrieri. Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; Dictări tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Joi 2.3; 2.4; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din din manual, texte model
3.3; 3.4; 4.1; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, scrise de copii, caietul elevului Citirea corectă,
4.2; 4.3 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea fluentă, conștientă,
ștafetă, citirea expresivă Resurse procedurale: lectura cursivă
- Copierea unor texte scurte, exersând explicativă, explicaţia,
așezarea în spaţiul paginii conversaţia euristică, Citirea expresivă.
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri procedee de citire activă, Copierea unor texte
- Autocorectarea literelor/silabelor/cuvintelor scurte, exersând
selectivă, conștientă
scrise așezarea in spaţiul
- Folosirea corectă a convecţiilor limbajului paginii
scris (utilizarea semnelor de punctuaţie)
- Realizarea unor planșe colorate cu reguli de
scriere corectă
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări
personale
MEM: 1.5; 1.6;
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea  Împărţirea la 4
3.1; 4.1; 4.2; Resurse materiale: manualul
numerelor naturale de la 0 la 100
MEM 5.1; 5.2 tipărit/digital, planșă cu tabla
împărţirii
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli Resurse procedurale:
- Efectuarea de împărţiri la 4 în concentrul
explicaţia, conversaţia
- 0 - 100 Efectuarea de
- Efectuarea probei împărţirii euristică, exerciţiul,
împărţiri la 4 în

189
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza problematizarea, jocul concentrul 0 - 100
operaţiilor de înmulţire didactic, demonstraţia
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă.


Stilul meu de învăţare

DP: 1.1; 2.1; 2.2; - Identificarea motivelor care susţin învăţarea Resurse materiale: manualul
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 - Completarea chestionarului de opinie  Învăţ organizat şi tipărit/digital, caietul elevului,
DP - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri mă pregătesc povești terapeutice
pentru viaţă. Stilul Evaluarea
meu de învăţare Resurse procedurale: comportamentului,
explicaţia, conversaţia participării la
euristică, povestirea, jocul de activităţile propuse
rol

10. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; narativ (oră de tipărit/digital, texte –suport actului citirii
Vineri 2.3; 2.4; 3.2; Formarea și dezvoltarea competenţelor de lectură) din manual, cărti pentru copii
3.3; 3.4; 4.1; citire/lectură prin: Citirea corectă,
4.2; 4.3 fluentă, conștientă,
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru cursivă. Citirea
copii Resurse procedurale: lectura expresivă. Căutarea
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia, unor cărţi indicate la
lectură al clasei, biblioteca școlii conversaţia euristică, colţul de lectură al
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică procedee de citire activă, clasei, biblioteca școl
inspirată din frumuseţile naturii selectivă, conștientă, exerciţiul
- Prezentarea unor cărţi citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei
al unor texte citite

190
- Completarea unor fișe de lectură/ a
jurnalului de lectură

MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea Resurse materiale: manualul Efectuarea de
numerelor naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, planșă cu tabla împărţiri la 5 în
MEM: 1.5; 1.6;  Împărţirea la 5 împărţirii concentrul 0 - 100
MEM - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
3.1; 4.1; 4.2;
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli
5.1; 5.2 Resurse procedurale:
- Efectuarea de împărţiri la 5 în concentrul
0 - 100 explicaţia, conversaţia
- Efectuarea probei împărţirii euristică, exerciţiul,
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza problematizarea, jocul
operaţiilor de înmulţire didactic, demonstraţia
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli
- Efectuarea de împărţiri la 5 în concentrul
0 - 100
- Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei:
deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt.  Cântarea vocală.


Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică Ritmul. Sunetul
spontană. Pasul cadenţat. Marşul lung/scurt.
Marcarea

191
- Audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a structurilor ritmice.
MM: 1.2; 1.4; duratelor, a intensităţilor, a înălţimii și a Improvizaţia ritmică Evaluarea
MM 2.1; 2.4; 3.1; tempoului; asocierea acestora cu mișcări spontană. Pasul Resurse materiale: CD player, comportamentului,
3.4; 3.3 sugestive ale braţelor cadenţat. Marşul înregistrări audio, jucării participării la
- Jocul „Ghici de unde se aude sunetul?“ muzicale confecţionate activităţile propuse
- Mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
înălţimi diferite Resurse procedurale:
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, cântarea vocală

11. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; textului tipărit/digital, texte –suport actului citirii
Luni 2.3; 2.4; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din din manual, culegeri de poezii
3.3; 3.4; 4.1; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Citirea corectă,
4.2; 4.3 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
ștafetă, citirea expresivă explicativă, explicaţia, cursivă. Citirea
- Citirea selectivă în funcţie de anumite conversaţia euristică, expresivă. Recitarea
criterii (exmplu: strofe, versuri) procedee de citire activă, unor poezii
- Recitarea unor poezii selectivă, conștientă
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor
poezii scurte
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
text
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
cuvinte date
- Transcrieri selective de versuri/strofe

MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea


MEM  Ordinea efectuării
MEM: 1.5; 1.6; numerelor naturale de la 0 la 100
operaţiilor Resurse materiale: manualul
3.1; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri/împărţiri în Efectuarea de
tipărit/digital, planșă cu tabla
5.1; 5.2 concentrul 0 - 100 înmulţiri/împărţiri în
împărţirii/îmnulţirii
- Efectuarea de exerciţii cu operaţii de diferite concentrul 0 - 100.
ordine Resurse procedurale: Efectuarea de exerciţ

192
- Utilizarea terminologiei matematice în explicaţia, conversaţia cu operaţii de diferite
rezolvarea exerciţiilor și problemelor euristică, exerciţiul, ordine
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/ împărţire problematizarea, jocul
didactic
AVAP: Confecţii şi jucării - Obiecte decorative şi de
AVAP: 1.1; 1.2; îmbrăcăminte pentru păpuşi (2 ore)
AVAP 1.3; 2.1; 2.2; 2.6
- Numirea materialelor, instrumentelor și Evaluarea
tehnicilor utilizate  Confecţii şi jucării - comportamentului,
Resurse materiale: hărtie
- Identificarea mai multor texturi, a formelor Obiecte decorative participării la
glasată/ colorată/creponată,
în mişcare, a formelor ce au suferit şi de îmbrăcăminte activităţile propuse, a
deformări minore, etc. foarfece, lipici, bucăţi de
pentru păpuşi produselor activităţii
- Gruparea unor instrumente şi materiale în material
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii, Resurse procedurale:
confecţii, foto-video) conversaţia, explicaţia,
- Realizarea obiectelor decorative demonstraţia, analiza
produselor activităţii

12. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Textul liric. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; textului tipărit/digital, cărţi de poezii actului citirii
Marţi 2.3; 2.4; 3.2; - Citirea în forme variate a textelor din
3.3; 3.4; 4.1; manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
4.2; 4.3 citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea explicativă, explicaţia, fluentă, conștientă,
ștafetă, citirea expresivă conversaţia euristică, cursivă. Citirea
- Citirea selectivă în funcţie de anumite procedee de citire activă, expresivă.
criterii (exemplu: strofe, versuri) selectivă, conștientă, Memorarea din
- Recitarea unor poezii descrierea proprie iniţiativă a
- Memorarea din proprie iniţiativă a unor
unor poezii scurte
poezii scurte
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
text
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu
cuvinte date
- Transcrieri selective de versuri/strofe

193
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea Resurse materiale: manualul
MEM MEM: 1.5; 1.6; numerelor naturale de la 0 la 100  Împărţirea la 6, 7 tipărit/digital, planșă cu tabla Efectuarea de
3.1; 4.1; 4.2; - Culegerea unor informaţii/curiozităţi din împărţirii împărţiri la 6, 7 în
5.1; 5.2 lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli concentrul 0 - 100
- Efectuarea de împărţiri la 6, 7 în concentrul Resurse procedurale:
0 - 100 explicaţia, conversaţia,
- Efectuarea probei împărţirii exerciţiul, problematizarea,
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza jocul didactic
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt.


Marcarea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică
MM spontană. Pasul cadenţat. Marşul  Cântarea vocală.
MM: 1.2; 1.4;
Resurse materiale: CD player,
2.1; 2.4; 3.1; Ritmul. Sunetul
- Interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea înregistrări audio, jucării
3.4; 3.3 lung/scurt.
cu ambele braţe, urmând o mişcare egală muzicale confecţionate
Marcarea
jos-sus; Evaluarea
structurilor ritmice.
- Joc pentru diferenţierea în cântecele simple Resurse procedurale: comportamentului,
Improvizaţia ritmică
a duratelor şi a înălţimilor sunetelor explicaţia, demonstraţia, participării la
spontană. Pasul
muzicale (jetoane – ca simboluri exerciţiul, cântarea vocală activităţile propuse
cadenţat. Marşul
convenţionale de structurare a melodiilor
simple)
- G.Enescu: Impresii din copilărie

13. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Felicitarea Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; tipărit/digital, felicitări actului citirii
Mier- 2.3; 2.4; 3.2; - Confecţionarea unor felicitări pentru Citirea corectă,
curi 3.3; 3.4; 4.1; diverse ocazii Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
- Respectarea convenţiilor limbajului scris: explicativă, explicaţia, cursivă, expresivă.
4.2; 4.3
scrierea cu majusculă, alineat, folosirea conversaţia euristică,

194
semnelor de punctuaţie procedee de citire activă, Exprimarea în scris a
- Exprimarea în scris a unor păreri și impresii selectivă, conștientă, unor păreri și impres
despre anumite evenimente demostraţia despre anumite
evenimente
MEM: 1.5; 1.6; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea Resurse materiale: manualul
MEM 3.1; 4.1; 4.2;  Împărţirea la 8, 9,
numerelor naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, planșă cu tabla
5.1; 5.2 10. Folosirea
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din împărţirii/îmnulţirii Efectuarea de
parantezelor
lumea animalelor ce trăiesc la cei doi poli împărţiri la 8, 9, 10
- Efectuarea de împărţiri la 8, 9, 10 în Resurse procedurale: în concentrul 0 - 100
concentrul 0 - 100 explicaţia, conversaţia
- Rezolvarea de exerciţii cu paranteze, euristică, exerciţiul,
respectând semnificaţia acestora problematizarea, jocul
- Efectuarea probei împărţirii didactic
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt
necesare operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
14. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Felicitarea Resurse materiale: fișe de Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; evaluare actului citirii
Joi 2.3; 2.4; 3.2; - Confecţionarea unor felicitări cu diverse Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; ocazii Resurse procedurale: fluentă, conștientă,
- Respectarea convenţiilor limbajului scris: conversaţia, explicaţia, cursivă. Citirea
4.2; 4.3
scrierea cu majusculă, alineat, folosirea exerciţiul, autoevaluarea expresivă.
semnelor de punctuaţie Confecţioanarea
- Exprimarea în scris a unor păreri și impresii unor felicitări cu
despre anumite evenimente diverse ocazii
 Cazuri speciale de Resurse materiale: manualul
MEM MEM: 1.5; 1.6; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea Rezolvarea de
împărţire
3.1; 4.1; 4.2; numerelor naturale de la 0 la 100 tipărit/digital, imagini, film
exerciţii cu paranteze
5.1; 5.2 - Efectuarea de împărţiri în concentrul documentar
0 - 100 prin scădere repetată

195
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei Resurse procedurale:
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât, de explicaţia, conversaţia
atâtea ori mai mare euristică, exerciţiul,
- Rezolvarea de exerciţii cu paranteze problematizarea, jocul
- Exersarea tablei împărţirii didactic
- Compunerea de probleme cu împărţiri
- Jocuri cu operaţii de împărţire , rebusuri
matematice
- Completarea unor tabele
Evaluarea
DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă. comportamentului,
DP  Învăţ organizat şi
Cum folosesc timpul? participării la
mă pregătesc
Resurse materiale: manualul activităţile propuse
pentru viaţă. Cum
DP: 1.1; 2.1; 2.2; - Alcătuirea unui program de petrecere a tipărit/digital, caietul elevului,
folosesc timpul?
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 timpului liber povești terapeutice
- Realizarea unui poster pe tema „Cum
învăţăm?“ Resurse procedurale:
- Participarea la jocul „Toboșarul clasei“ explicaţia, conversaţia,
povestirea, jocul de rol

15. CLR CLR: 1.1; 1.2, 1. CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului liric Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
4, 2.1; 2.2; 2.3; Formarea și dezvoltarea competenţelor de (lecţie de lectură) tipărit/digital, culegeri de actului citirii
Vineri 2.4; 3.2, 3.3, citire/lectură prin: poezii
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru Citirea corectă,
3.4; 4.1, 4. 2,
copii Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
4.3 - Căutarea unor cărţi indicate la colţul de explicativă, explicaţia, cursivă, expresivă.
lectură al clasei, biblioteca școlii conversaţia euristică, Completarea
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică
procedee de citire activă, jurnalului de lectură
inspirată din frumuseţile naturii
selectivă, conștientă
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
poezii pentru copii

196
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei
al unor poezii citite
- Completarea unor fișe de lectură

MEM:, 1.5, 1. 6; MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea Resurse materiale: manualul
3.1; 4.1; 4.2; numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii  Fracţii. Întregul şi tipărit/digital, diverse obiecte
MEM 5.1, 5.2 fracţia. care pot fi împărţite în părţi
- Împărţirea întregului în părţi egale
Jumătatea/doimea Împărţirea întregului
- Scrierea/citirea fracţilor egale, planșe, desene, scheme
- Recunoașterea numitorului/numărătorului în părţi egale.
dintr-o fracţie Resurse procedurale: Scrierea/citirea
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul explicaţia, conversaţia, fracţilor
desenelor exerciţiul, problematizarea,
- Identificarea jumătăţii/doimii folosind jocul didactic, demostraţie,
împărţirea la 2 observaţia directă
- Asocierea jumătăţii și întregului cu desenele
corespunzătoare

MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt.


MM: 1.2; 1.4; Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică  Cântarea vocală.
2.1; 2.4; 3.1; Ritmul. Sunetul Resurse materiale: CD player,
spontană. Pasul cadenţat. Marşul Evaluarea
3.4; 3.3 lung/scurt. înregistrări audio, jucării
MM comportamentului,
- Jocul „Mergi cum se cântă!“ Marcarea muzicale confecţionate
structurilor ritmice. participării la
- Selectarea și organizarea unor sunete
Improvizaţia ritmică Resurse procedurale: activităţile propuse
pentru crearea unei idei muzicale proprii;
spontană. Pasul explicaţia, demonstraţia,
- Gruparea unor mişcări sau sunete, astfel
cadenţat. Marşul exerciţiul, cântarea vocală
încât să genereze un dans liber pe linii
melodice proprii, simple
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza și
aprecierea lor

16. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea imaginativă Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; pe baza unui suport tipărit/digital, benzi desenate actului citirii
- Alcătuirea unor scurte povestiri pe baza

197
Luni 2.3; 2.4; 3.2; unei benzi desenate vizual (banda Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1; - Compunerea de replici pentru secvenţele desenată) explicativă, explicaţia, fluentă, conștientă,
4.2; 4.3 dintr-o bandă desenată conversaţia euristică, cursivă,expresivă.
- Ilustrarea unui text audiat/citit printr-o procedee de citire activă, Alcătuirea unor
bandă desenată selectivă, conștientă scurte povestiri pe
baza unei benzi
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea desenate
MEM MEM: 1.5, 1. 6; numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii Resurse materiale: manualul
 Fracţii. Scrierea/citirea
3.1; 4.1; 4.2; - Împărţirea întregului în părţi egale tipărit/digital, diverse obiecte
Sfertul/pătrimea fracţilor.
5.1; 5.2 - Scrierea/citirea fracţilor care pot fi împărţite în părţi Recunoașterea
- Recunoașterea numitorului/numărătorului egale, planșe, desene, scheme numitorului/
dintr-o fracţie
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul numărătorului dintr-
Resurse procedurale:
desenelor fracţie
explicaţia, conversaţia
- Identificarea sfertului/pătrimii, folosind euristică, exerciţiul,
împărţirea la 4 problematizarea, jocul
- Asocierea sfertului și întregului cu desenele
didactic, demonstraţie,
corespunzătoare
observaţia directă
AVAP: Confecţii şi jucării - Obiecte decorative şi de
îmbrăcăminte pentru păpuşi (2 ore) Evaluarea
AVAP  Confecţii şi jucării - Resurse materiale: hărtie comportamentului,
AVAP: 1.1; 1.2; - Participarea la jocuri de rol cu jucării și
Obiecte decorative glasată/ colorată/creponată, participării la
1.3; 2.1; 2.2; 2.6 obiecte confecţionate
şi de îmbrăcăminte foarfece, lipici, bucăţi de activităţile propuse, a
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor
pentru păpuşi material produselor activităţii
de lucru
- Exersarea modului de îngrijire/păstrare a Resurse procedurale:
instrumentelor şi materialelor de lucru conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, analiza
produselor activităţii

17. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual  Scrierea imaginativă Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; pe baza unui suport tipărit/digital, benzi desenate actului citirii
2.3; 2.4; 3.2; - Alcătuirea unor scurte povestiri pe baza vizual (banda

198
Marţi 3.3; 3.4; 4.1; unei benzi desenate desenată) Resurse procedurale: lectura Citirea corectă,
4.2; 4.3 - Crearea de replici pentru secvenţele dintr-o explicativă, explicaţia, fluentă, conștientă,
bandă desenată conversaţia euristică, cursivă. Citirea
- Ilustrarea unui text audiat/citit printr-o procedee de citire activă, expresivă. Crearea de
bandă desenată selectivă, conștientă replici pentru
secvenţele dintr-o
bandă desenată
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea
numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii Resurse materiale: manualul
MEM:, 1.5, 1. 6;
MEM - Împărţirea întregului în părţi egale  Compararea tipărit/digital, diverse obiecte
3.1; 4.1; 4.2;
- Scrierea/citirea fracţilor fracţiilor. Fracţii care pot fi împărţite în părţi
5.1, 5.2 - Recunoașterea numitorului/numărătorului
echivalente egale, planșe, desene, scheme
dintr-o fracţie
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul Resurse procedurale:
desenelor explicaţia, conversaţia Compararea fracţiilo
- Identificarea jumătăţii/sfertului euristică, exerciţiul, cu ajutorul desenelo
- Asocierea sfertului și întregului cu desenele problematizarea, jocul
corespunzătoare didactic, demostraţie,
- Compararea fracţiilor cu ajutorul desenelor
observaţia directă
- Reprezentarea fracţiilor echivalente pe
desene

MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt.


MM: 1.2; 1.4; Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică
spontană. Pasul cadenţat. Marşul  Cântarea vocală. Resurse materiale: CD player,
2.1; 2.4; 3.1;
- Organizarea unui joc de mișcare, utilizând Ritmul. Sunetul înregistrări audio, jucării
3.4; 3.3
onomatopeele din cântecele învăţate, lung/scurt. muzicale confecţionate
MM
sugestive pentru anumite elemente de Marcarea
Resurse procedurale:
limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime) structurilor ritmice. Evaluarea
explicaţia, demonstraţia,
- Stabilirea unor mișcări speciale pentru Improvizaţia ritmică
exerciţiul, cântarea vocală comportamentului,
fiecare cântec; recunoașterea cântecelor spontană. Pasul participării la
după mișcarea caracteristică cadenţat. Marşul activităţile propuse
- Marșul – pas egal pe muzică
- Joc pe audiţie: mișcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau

199
tempo
- Desenarea unui personaj din cântec -
Exemplu: cântecul „Leneșul”, de
Al.Hrisanide, cântecul „Azi Grivei e
mânios”,de L.Comes

18. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual (2 ore) Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; tipărit/digital, fișe de lucru, actului citirii
Mier- 2.3; 2.4; 3.2; - Iniţierea unor dialoguri pe teme familiale  Recapitulare culegeri de exerciţii
curi - Citirea în forme variate a textelor din Citirea corectă,
3.3; 3.4; 4.1;
manual: citirea cu voce tare, citirea în gând, Resurse procedurale: lectura fluentă, conștientă,
4.2; 4.3
citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea explicativă, explicaţia, cursivă, expresivă.
ștafetă, citirea expresivă conversaţia euristică, Rezolvatrea fișelor de
- Citirea selectivă în funcţie de anumite procedee de citire activă, lucru
criterii (exemplu: strofe, versuri): selectivă, conștientă
- Redactarea unor felicitări cu diferite ocazii
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
greșit
- Alcătuirea unor texte după suport vizual
(banda desenată)

 Deşertul
MEM: 1.5; 1.6;
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea
MEM 3.1; 4.1; 4.2; Resurse materiale: manualul
numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii
5.1; 5.2 tipărit/digital, desene,
- Recunoașterea în desene/imagini a
scheme, imagini din deșert
deșertului Recunoașterea în
- Formularea de răspunsuri la întrebări legate desene/imagini a
de acest mediu de viaţă și la deșertului. Rezolvare
plantele/animalele care trăiesc acolo Resurse procedurale: de înmulţiri/împărţir
- Descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea explicaţia, conversaţia, în concentrul 0 - 100
vieţuitoarelor care trăiesc în deșert exerciţiul, problematizarea,
- Utilizarea în rezolvarea exerciţiilor a
jocul didactic, demonstraţie,

200
terminologiei matematice observaţia directă
- Rezolvarea de înmulţiri/împărţiri în
concentrul 0 - 100
- Efectuarea de exerciţii care presupun
efectuarea de operaţii de diferite ordine
- Compunerea de probleme cu
înmulţiri/împărţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/împărţire
- Completarea unor tabele
19. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: fișe de Completarea fișelor
1.4; 2.1; 2.2; evaluare de evaluare
Joi 2.3; 2.4; 3.2;  Evaluare  Evaluare
3.3; 3.4; 4.1; Resurse procedurale:
4.2; 4.3 conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul,
autoevaluarea
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea
MEM MEM: 1.5; 1.6;
numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii  Recapitulare
3.1; 4.1; 4.2;
- Recunoașterea în desene/imagini a Resurse materiale: manualul
5.1; 5.2
deșertului tipărit/digital, culegeri de
- Formularea de răspunsuri la întrebări legate
exerciţii și probleme
de acest mediu de viaţă și la
plantele/animalele care trăiesc acolo Resurse procedurale: Rezolvarea exerciţiilo
- Descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea explicaţia, conversaţia și problemelor
vieţuitoarelor care trăiesc în deșert euristică, exerciţiul, propuse
- Utilizarea în rezolvarea exerciţiilor a problematizarea, jocul
terminologiei matematice didactic, demonstraţie,
- Rezolvarea de înmulţiri/împărţiri în
observaţia directă
concentrul 0 - 100
- Efectuarea de exerciţii care presupun
efectuarea de operaţii de diferite ordine
- Compunerea de probleme cu
înmulţiri/împărţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/împărţire

201
- Completarea unor tabele
- Ghicitori matematice

DP: Învăţ organizat şi mă pregătesc pentru viaţă.


 Învăţ organizat şi Evaluarea
Învăţăm unii de la alţii
mă pregătesc comportamentului,
pentru viaţă. Resurse materiale: manualul participării la
- Crearea unei povești după imaginile date
DP DP: 1.1; 2.1.; tipărit/digital, caietul elevului,
- Identificarea învăţăturii pentru fiecare Învăţăm unii de la activităţile propuse, a
2.2; 2.3; 3.1; povești terapeutice
situaţie dată alţii produselor activităţii
3.2; 3.3 - Realizarea unui colaj pe tema îmbunătăţirii
Resurse procedurale:
condiţiilor de învăţare în școală
explicaţia, conversaţia,
povestirea, jocul de rol

20. CLR CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport din manual Resurse materiale: manualul Observarea calităţii
1.4; 2.1; 2.2; tipărit/digital, culegeri de actului citirii. Citirea
Vineri 2.3; 2.4; 3.2; Formarea și dezvoltarea competenţelor de  Lectura textului liric exerciţii corectă, fluentă,
3.3; 3.4; 4.1; citire/lectură prin: (lecţie de lectură) conștientă, cursivă
4.2; 4.3 Resurse procedurale: lectura
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru explicativă, explicaţia, Citirea expresivă.
copii conversaţia euristică, Completarea fișelor
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de
procedee de citire activă, de lectură
lectură al clasei, biblioteca școlii
selectivă, conștientă
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică
inspirată din frumuseţile naturii
- Memorarea, din proprie iniţiativă, a unor
poezii pentru copii
- Prezentarea unor poezii citite
- Ilustrarea prin desen a conţinutului de idei
al unor poezii citite
- Completrea unor fișe de lectură/ a
MEM: 1.5; 1.6; jurnalului de lectură
 Evaluare Completarea fișelor
MEM 3.1; 4.1; 4.2; Resurse materiale: fișe de de evaluare
MEM: Călătorie în alte zone ale lumii. Împărţirea
5.1; 5.2 evaluare
numerelor naturale de la 0 la 100. Fracţii

202
 Evaluare Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul,
MM: Cântarea vocală. Ritmul. Sunetul lung/scurt. autoevaluarea
MM: 1.2; 1.4; Maracrea structurilor ritmice. Improvizaţia ritmică  Cântarea vocală.
2.1; 2.4; 3.1; spontană. Pasul cadenţat. Marşul Ritmul. Sunetul
MM 3.4; 3.3 lung/scurt.
- Organizarea unui joc de mișcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate, Marcarea Resurse materiale: CD player,
sugestive pentru anumite elemente de structurilor ritmice. înregistrări audio, jucării Evaluarea
limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime) Improvizaţia ritmică muzicale confecţionate comportamentului,
- Stabilirea unor mișcări speciale pentru spontană. Pasul participării la
cadenţat. Marşul Resurse procedurale:
fiecare cântec; recunoașterea cântecelor activităţile propuse
explicaţia, demonstraţia,
după mișcarea caracteristică
exerciţiul, cântarea vocală

Unitatea de învăţare a IX-a : Universul copilăriei


Perioada: S6-S9 (4 săptămâni) 20 III – 14 IV

Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare


Competenţe
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare
specifice şi procedurale

1. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Luni 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual: din manual Citirea corectă
citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în fluentă, conști
lanţ, citirea selectivă, citirea ștafetă, citirea Resurse procedurale: lectura cursivă, expre
expresivă explicativă, explicaţia, Formularea de
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică , enunţuri după
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din procedee de citire activă,
text ilustraţii/cu cu
selectivă, conștientă, metoda
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu

203
cuvinte date predicţiilor, povestirea date
- Exprimarea unei păreri personale faţă de cele
citite
- Transcrieri selective de
cuvinte/enunţuri/fragmente

MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură

MEM MEM: 3.1; − Identificarea regulilor de igienă  Cum să mă menţin Resurse materiale: manualul
4.1; 4.2; 5.1; personală sănătos tipărit/digital
6.1; 6.4 - Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziţii
despre regulie de igienă Resurse procedurale:
- Completarea unor texte lacunare despre explicaţia, conversaţia, Identificarea
normele de igienă personală exerciţiul, problematizarea, regulilor de ig
- Investigarea unor norme de igienă personală jocul didactic, experimentul, personală.
pe baza unor imagini/scurte povestiri/scurte demonstraţia Stabilirea valo
filme adevăr a unor
- Investigarea efectelor nerespectării normelor propoziţii des
de igienă regulile de igie
- Formularea și rezolvarea unor probleme pe o
tematică dată

AVAP:1.1; 1.2, AVAP: Pictură – compoziţie liberă (2 ore)


1.3; 2.1, 2.5,
AVAP - Numirea materialelor, instrumentelor și  Pictură – compoziţie
2.6
tehnicilor utilizate liberă
- Gruparea unor instrumente şi materiale în Resurse materiale: pensulă,
funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la acuarele, bloc de desen
desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video) Resurse procedurale:
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri conversaţia, explicaţia, Evaluarea
de artă, în fotografii sau în sculptură demonstraţia, analiza comportamen
- Explicarea semnificaţiilor propriilor produselor activităţii a participării l
lucrări/creaţii activităţile
- Realizarea lucrării propuse, a
produselor

204
activităţii

2. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; textului tipărit/digital, texte –suport , actului citirii.
Marţi 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual: imagini Citirea corectă
citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în fluentă, conști
lanţ, citirea selectivă, citirea ștafetă, citirea Resurse procedurale: lectura cursivă. Citire
expresivă explicativă, explicaţia, expresivă.
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii conversaţia euristică, Transcrieri
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din observaţia, metoda selective de
text predicţiilor, explozia stelară
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu cuvinte/enunţ
fragmente
cuvinte date
- Transcrieri selective de
cuvinte/enunţuri/fragmente
- Dictări/copieri
- Exprimarea unei păreri personale faţă de cele
citite

MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul


- Identificarea regulilor de igienă personală tipărit/digital, enciclopedii ,
- Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziţii  Cum să mă menţin reviste
MEM MEM: 3.1; sănătos
despre regulile de igienă
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor texte lacunare despre Resurse procedurale:
6.1; 6.4 normele de igienă personală explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul, Completarea
- Investigarea unor norme de igienă personală
problematizarea, jocul texte lacunare
pe baza unor imagini/scurte povestiri/scurte
didactic despre norme
filme
- Investigarea efectelor nerespectării normelor igienă person
de igienă Investigarea
- Formularea și rezolvarea unor probleme pe o norme de

205
tematică dată personală

MM: Cântarea vocală. Dansul

- Jocul „Mergi cum se cântă!“


- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând
MM onomatopeele din cântecele învăţate,  Cântarea vocală. Dansul Resurse materiale: CD player,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj înregistrări audio, jucării
MM: 1.2; 1.4; muzicale confecţionate
muzical (intensitate, durată, înălţime)
2.1; 2.2; 3.1;
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
3.2 Resurse procedurale:
cântec; recunoaşterea cântecelor după
explicaţia, demonstraţia,
mişcarea caracteristică
- Marşul – pas egal pe muzică exerciţiul, cântarea vocală
Evaluarea
comportamen
a participării l
activităţile pro

3. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore) Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2;  Grupurile de litere ce, ci tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Mier- 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii din manual, caietul elevului Citirea corectă
curi (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile fluentă, conști
de litere ce, ci) Resurse procedurale: lectura cursivă
- Completarea unor cuvinte care conţin explicativă, explicaţia,
grupurile de litere ce, ci conversaţia euristică, jocul de Citirea expres
- Identificarea cuvintelor scrise corect
rol Completarea
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele
enunţuri cu
potrivite
cuvintele potr
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise
Rescrierea cor
greșit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin a unor propoz
grupurile de litere ce, ci

206
- Despărţirea în silabe a unor cuvinte date scrise greșit
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
- Identificarea unor forme de plural ale unor
substantive la singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planșe colorate cu reguli de
scriere corectă

MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură


MEM MEM: 3.1; - Recunoașterea alimentelor ce trebuie  O alimentaţie sănătoasă
4.1; 4.2; 5.1; consumate în cadrul unei alimentaţii
6.1; 6.4 Resurse materiale: manualul
sănătoase
tipărit/digital, imagine
- Analiza piramidei alimentelor și identificarea
piramida alimentelor, articole
principalelor grupe de alimente care trebuie
din reviste de sănătate
consumate Recunoaștere
- Investigarea efectelor unei alimentaţii Resurse procedurale: alimentelor ce
nesănătoase prin intermediul unor explicaţia, conversaţia trebuie consu
imagini/filme euristică, exerciţiul, în cadrul unei
- Alcătuirea topului celor mai sănătoase alimentaţii
problematizarea, jocul
alimente sănătoase. An
didactic, demonstraţia
piramidei
alimentelor și
identificarea
principalelor g
de alimente c
trebuie consu

4. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Grupurile de litere Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; ce, ci tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Joi 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii din manual, fișe de lucru Citirea corectă
(de exemplu: cuvintele care conţin grupurile fluentă, conști

207
de litere ce, ci) Resurse procedurale: lectura cursivă
- Completarea unor cuvinte care conţin explicativă, explicaţia,
grupurile de litere ce, ci conversaţia euristică, Citirea expres
- Identificarea cuvintelor scrise corect Scrierea corec
procedee de citire activă,
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele cuvintelor car
selectivă, conștientă,
potrivite conţin grupur
demonstraţia
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise litere ce, ci
greșit
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin
grupurile de litere ce, ci
- Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
- Identificarea unor forme de plural ale unor
substantive la singular
- Dictări, transcrieri, copieri

MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură


MEM: 3.1;
4.1; 4.2; 5.1; - Compararea lungimii unor obiecte Resurse materiale: manualul
MEM 6.1; 6.4 - Identificarea instrumentelor de măsurare a  Măsurarea lungimii. tipărit/digital, instrumente de
lungimii Metrul măsurat lungimea
- Măsurarea unor dimensiuni, folosind
Identificarea
instrumentele de măsură potrivite Resurse procedurale:
instrumentelo
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării explicaţia, conversaţia
măsurare a
lungimii obiectelor euristică, exerciţiul,
lungimii.
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun problematizarea, jocul
Măsurarea un
măsurători didactic, demonstraţia
- Formularea și rezolvarea unor probleme pe o dimensiuni,
tematică dată folosind
DP: Şcoala de ieri, şcoala de azi. Abilităţi şi atitudini instrumentele
DP: 1.1; 2.1; de învăţare măsură potriv
2.2; 2.3; 3.1; Resurse materiale: manualul
DP - Realizarea unui interviu cu unul dintre părinţi
3.2; 3.3 tipărit/digital, caietul elevului,
- Realizarea unui proiect cu titlul „Cum învăţau  Şcoala de ieri, şcoala
bunicii noștri?“ de azi. Abilităţi şi povești terapeutice

208
- Realizarea unei pagini de revistă despre atitudini de învăţare Resurse procedurale:
condiţiile de învăţare din școală explicaţia, conversaţia
euristică, povestirea, jocul de Evaluarea
rol comportamen
a participării l
activităţile pro

5. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; literar (lecţie de tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Vineri 4.3 Formarea și dezvoltarea competenţelor de lectură) din manual, cărţi pentru copii Citirea corectă
citire/lectură prin: fluentă, conști
Resurse procedurale: lectura cursivă
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii explicativă, explicaţia,
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de
conversaţia euristică, Citirea expres
lectură al clasei, biblioteca școlii
procedee de citire activă, Completarea
- Prezentarea unor cărţi citite
- Completarea unor fișe de lectură selectivă, conștientă, jurnalului de
- Identificarea și analizarea ilustraţiilor care exerciţiul, jocul didactic lectură
însoţesc textul
- Completarea unor texte cu semnele de
punctuaţie lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmente

MEM MEM: 3.1; MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură


4.1; 4.2; 5.1; - Compararea lungimii unor obiecte  Măsurarea lungimii. Resurse materiale: manualul
- Identificarea instrumentelor de măsurare a tipărit/digital, instrumente de
6.1; 6.4 Metrul şi centimetrul
lungimii măsurat lungimea
- Măsurarea unor dimensiuni, folosind
instrumentele de măsură potrivite
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării Resurse procedurale:
lungimii obiectelor explicaţia, conversaţia
- Ordonarea în tabel a rezultatelor euristică, exerciţiul,

209
măsurătorilor efectuate problematizarea, jocul Realizarea uno
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun didactic măsurări. Apr
măsurători verbale
- Formularea și rezolvarea unor probleme pe o
tematică dată

MM: Cântarea vocală. Dansul


- Jocul „Mergi cum se cântă!“
MM
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând  Cântarea vocală. Dansul

MM: 1.2; 1.4; onomatopeele din cântecele învăţate,


Resurse materiale: CD player,
2.1; 2.2; 3.1; sugestive pentru anumite elemente de limbaj
înregistrări audio, jucării
3.2 muzical (intensitate, durată, înălţime)
muzicale confecţionate
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după Resurse procedurale:
mişcarea caracteristică explicaţia, demonstraţia,
- Marşul – pas egal pe muzică
exerciţiul, cântarea vocală

Evaluarea
comportamen
a participării l
activităţile pro

6. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Textul narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; textului tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Luni 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual: din manual Citirea corectă
citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în Resurse procedurale: lectura fluentă, conști
lanţ, citirea selectivă, citirea ștafetă, citirea explicativă, explicaţia, cursivă, expre
expresivă conversaţia euristică, Completarea
- Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii procedee de citire activă, enunţuri cu
- Completarea unor enunţuri cu informaţii din
selectivă, conștientă, lectura informaţii din
text

210
- Formularea de enunţuri după ilustraţii/cu independentă
cuvinte date
- Exprimarea unei păreri personale faţă de
personajele din text
- Formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse din text
- Transcrieri selective de
cuvinte/enunţuri/fragmente

MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură


MEM MEM: 3.1; - Compararea lungimii unor obiecte  Măsurarea lungimii.
4.1; 4.2; 5.1; - Identificarea instrumentelor de măsurare a Milimetru
6.1; 6.4 lungimii Resurse materiale: manualul
- Măsurarea unor dimensiuni, folosind tipărit/digital, instrumente de
instrumentele de măsură potrivite măsurat lungimea Compararea
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării lungimii unor
lungimii obiectelor Resurse procedurale: obiecte. Rezol
- Ordonarea în tabel a rezultatelor explicaţia, conversaţia, de probleme
măsurătorilor efectuate exerciţiul, problematizarea, practice ce
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun jocul didactic presupun
măsurători măsurători
- Formularea și rezolvarea unor probleme pe o
tematică dată

AVAP: Pictură – compoziţie liberă (2 ore)


- Numirea materialelor, instrumentelor și  Pictură – compoziţie
AVAP AVAP: 1.1; tehnicilor utilizate liberă
1.2; 1.3; 2.1; - Gruparea unor instrumente şi materiale în
2.2; 2.6 funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la
desen, pictură, modelaj, construcţii, Resurse materiale: pensulă,
confecţii, foto-video) acuarele, bloc de desen
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri
de artă, în fotografii sau în sculptură Resurse procedurale:

211
- Explicarea semnificaţiilor propriilor conversaţia euristică, Evaluarea
lucrări/creaţii explicaţia, demonstraţia, comportamen
- Realizarea lucrării analiza produselor activităţii a participării l
activităţile
propuse, a
produselor
activităţii

7. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Grupurile de litere ge, gi Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; tipărit/digital, texte –suport actului citirii
Marţi 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii din manual, planșe cu
(de exemplu: cuvintele care conţin grupurile grupurile de lucru
de litere ge, gi)
- Completarea unor cuvinte care conţin Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
grupurile de litere ge, gi explicativă, explicaţia, fluentă, conști
- Identificarea cuvintelor scrise corect cursivă. Scrier
conversaţia euristică,
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele corectă a uno
procedee de citire activă,
potrivite cuvinte care c
selectivă, conștientă
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise grupurile de li
greșit ge, gi
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin
grupurile de litere ge, gi
- Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
- Identificarea unor forme de plural ale unor
substantive la singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planșe colorate cu reguli de
scriere corectă

 Măsurarea capacităţii.
MEM MEM: 3.1; MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul
Litrul şi mililitrul
4.1; 4.2; 5.1; - Alegerea potrivită a unităţii neconvenţionale tipărit/digital, instrumente de
6.1; 6.4 pentru măsurarea capacităţii unor vase măsurat capacitatea
- Identificarea instrumentelor de măsură
Identificarea

212
potrivite pentru efectuarea unor măsurători Resurse procedurale: instrumentelo
- Măsurarea capacităţii unor vase explicaţia, conversaţia măsură potriv
- Ordonarea în tabele a rezultatelor obţinute în euristică, exerciţiul, pentru efectu
urma măsurării capacităţii unor vase problematizarea, jocul unor măsurăt
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
didactic, observarea directă Măsurarea
 Cântarea vocală. Dansul capacităţii uno
vase
MM: Cântarea vocală. Dansul
MM: 1.2; 1.4;
MM - Jocul „Mergi cum se cântă!“ Resurse materiale: CD player,
2.1; 2.2; 3.1;
- Organizarea unui joc de mişcare, utilizând înregistrări audio, jucării
3.2
onomatopeele din cântecele învăţate, muzicale confecţionate
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (intensitate, durată, înălţime) Resurse procedurale:
- Stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare explicaţia, demonstraţia,
cântec; recunoaşterea cântecelor după exerciţiul, cântarea vocală Evaluarea
mişcarea caracteristică comportamen
- Marşul – pas egal pe muzică a participării l
activităţile pro

8. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual (2 ore)  Grupurile de litere Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; ge, gi tipărit/digital, texte – suport actului citirii.
Mier- 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de anumite criterii din manual, texte model Citirea corectă
curi (de exemplu: cuvintele care conţin grupurile scrise de unii elevi fluentă, conști
de litere ge, gi) cursivă
- Completarea unor cuvinte care conţin Resurse procedurale: lectura
grupurile de litere ge, gi explicativă, explicaţia,
- Identificarea cuvintelor scrise corect Citirea expres
conversaţia euristică,
- Completarea unor enunţuri cu cuvintele Completarea
procedee de citire activă,
potrivite cuvinte care c
selectivă, conștientă, exerciţiul
- Rescrierea corectă a unor propoziţii scrise grupurile de li
greșit ge, gi

213
- Gruparea în tabel a cuvintelor care conţin
grupurile de litere ge, gi
- Despărţirea în silabe a unor cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu cuvinte date
- Identificarea unor forme de plural ale unor
substantive la singular
- Dictări, transcrieri, copieri

MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură


- Alegerea potrivită a unităţii neconvenţionale
MEM MEM: 3.1; Resurse materiale: manualul
pentru măsurarea capacităţii unor vase
4.1; 4.2; 5.1;  Măsurarea capacităţii. tipărit/digital, instrumente de
- Identificarea instrumentelor de măsură
6.1; 6.4 Litrul şi mililitrul măsurat capacitatea, diferite
potrivite pentru efectuarea unor măsurători
- Măsurarea capacităţii unor vase vase
Identificarea
- Ordonarea în tabele a rezultatelor obţinute în
Resurse procedurale: instrumentelo
urma măsurării capacităţii unor vase
explicaţia, conversaţia măsură potriv
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
euristică, exerciţiul, pentru efectu
problematizarea, jocul unor măsurăt
didactic Măsurarea
capacităţii uno
vase
9. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Copieri. Transcrieri. Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; Dictări tipărit/digital, texte –suport actului citirii
Joi 4.3 - Citirea în forme variate a textelor din manual: din manual, texte model
citirea cu voce tare, citirea în gând, citirea în scrise de elevi
lanţ, citirea selectivă, citirea ștafetă, citirea
expresivă Resurse procedurale: lectura Citirea corectă
- Copierea unor texte scurte, exersând așezarea explicativă, explicaţia, fluentă, conști
în spaţiul paginii conversaţia euristică, cursivă. Citire
- Transcrieri selective de cuvinte, enunţuri expresivă. Cop
procedee de citire activă,
- Autocorectarea literelor/silabelor/cuvintelor unor texte scu
selectivă, conștientă
scrise exersând așez
- Folosirea corectă a convecţiilor limbajului

214
scris (utilizarea semnelor de punctuaţie) în spaţiul pagi
- Prezentarea unor teme de casă/lucrări
personale
MEM
 Măsurarea capacităţii.
MEM: 3.1; MEM: Stil de viaţă sănătos. Unităţi de măsură Litrul şi mililitrul Resurse materiale: manualul
4.1; 4.2; 5.1; tipărit/digital, instrumente de
6.1; 6.4 - Alegerea potrivită a unităţii neconvenţionale măsurat capacitatea
pentru măsurarea capacităţii unor vase
- Identificarea instrumentelor de măsură Resurse procedurale: Identificarea
potrivite pentru efectuarea unor măsurători explicaţia, conversaţia, instrumentelo
- Măsurarea capacităţii unor vase exerciţiul, problematizarea, măsură potriv
- Ordonarea în tabele a rezultatelor obţinute în jocul didactic, demonstraţia pentru efectu
urma măsurării capacităţii unor vase unor măsurăt
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată Măsurarea
capacităţii uno
vase
DP: La ce folosesc meseriile? Explorarea meseriilor
DP  La ce folosesc meseriile?
DP: 1.1; 2.1; - Identificarea informaţiilor cerute în textul citit Explorarea meseriilor Resurse materiale: manualul
2.2; 2.3; 3.1; - Identificarea meseriilor
- Realizarea unui poster prin care să prezinte tipărit/digital, caietul elevului,
3.2; 3.3
meseria părinţilor povești terapeutice
Evaluarea
Resurse procedurale: comportamen
explicaţia, conversaţia a participării l
euristică, povestirea, jocul de activităţile pro
rol

10. CLR CLR: 1.1; 1.3; CLR: Texte – suport din manual  Lectura textului narativ Resurse materiale: manualul Observarea ca
2.1; 3.2; 4.2; (oră de lectură) tipărit/digital, texte – suport actului citirii
Vineri 4.3 Formarea și dezvoltarea competenţelor de din manual, culegere de texte
citire/lectură prin: Citirea corectă
Resurse procedurale: lectura fluentă, conști

215
- Citirea unor povești, poezii, cărţi pentru copii explicativă, explicaţia, cursivă. Citire
- Căutarea unor cărţi indicate la colţul de conversaţia euristică, expresivă.
lectură al clasei, biblioteca școlii procedee de citire activă, Completarea
- Citirea/recitarea unor poezii pe o tematică selectivă, conștientă, jurnalului de
inspirată din frumuseţile naturii exerciţiul, povestirea, munca lectură
- Prezentarea unor cărţi citite
în e