Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 04.04.2019

Clasa:I A

Școala: Primară Carol I Iași

Propunător:

Mentor: prof.

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Unitatea de învățare: Numerația 30- 100 ; Scăderea cu împrumut

Subiectul lecției: Lumea insectelor

Tipul lecției: Consolidare

Scopul: Consolidarea operațiilor de scădere în concentrul 30-100 , cu împrumut

Forma de realizare: Activitate integrată

Discipline integrate: - Matematică și explorarea mediului;


- Comunicare în limba română;

- arte vizuale și abilități practice.

Competența generală: Recunoașterea și utilizarea numerelor în calcule elementare

Competențe specifice:

MEM

- Scrierea, citirea și formarea numerelor în concentrul 0- 100;

- Compararea și ordonarea numerelor în concentrul 0- 100;

- Efectuarea de scăderi mintal și în scris cu numere în concentrul 30- 100;

- utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ( termen, sumă, diferență, total, +, -, =) în rezolvarea de exerciții și
probleme.

CLR

-Transmiterea și însușirea unor informații prin intermediul unui mesaj oral, rostit cu claritateȘ

- participarea cu interes la dialogurile din diferite situații de comunicare.

AVAP

- Desenarea unei insecte și precizarea părților componente ale acesteia.


Obiective operaționale:

O1: Să efectueze cu precizie exerciții de numărare, calcule simple mintale;

O2: Să rezolve corect, oral și în scris căderi cu numerele naturale din concentrul 30- 100, cu trecere peste ordin;

O3: Să recunoască insectele din imagini;

O4: Să denumească părțile componente și modul de deplasare al insectelor ;

05:Să identifice câteva însușiri comune ale insectelor prezentate.

Strategii didactice:

Metode și procedee didactice: expunerea, conversatia, exercițiul,explicatia, jocul didactic, observația, demonstrația,.

Mijloace și material didactic: bilete ce conțin sarcini, fișe de lucru,anexe, creioane colorate.

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.

Resurse: - umane: 26 elevi

- temporale: 45 de minute.

- spațiale: sala de clasă

Bibliografie:- „Programa pentru disciplina Matematică și explorarea mediului”- Clasa pregătitoare , clasa I și clasa a II- a, București ,
2013;

- „Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului,Arte vizuale și lucru manual” ,
aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013 ;
- „Ghidul cadrului didactic” – clasa I, Editura Sinapsis 2013;
- Proiecte didactice pentru învățământul primar , Conmstanța Cristea , Genoveva Fărcaș, Iulian Cristea, Loredana Dima, editura SF.
Mina , Iași, 2007.
Desfășurarea activității
Secvențele Ob. Stretegii didactice
lecției/ timp Op Conținutul instructiv educativ Metode și Mijloace Forme de Evaluarea
alocat procedee organizare
1.Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea Conversația Frontal Capacitatea de a
organizatoric lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar, se organiza în
1 min stabilirea liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea de liniște
pregătire.Distribuirea materialelor necesare activității..
2.Verificarea Se verifică tema elevilor atât calitativ cât și cantitativ; Conversația Individual
conținuturilor Se recapitulează informațiile acumulate anterior.
anterioare
2 min.
3. Captarea Este realizată prin prezentarea unui fluture ce a adus cu el Conversația Fluture ,Fișe Frontal Capacitatea de
atenției un cufăr misterios și a unor fișe de muncă individuală. de muncă a recepta
1 min. individuală, informațiile
Cufărul
misterios
4. Anunțarea Anunț tema și obiectivele operaționale pe înțelesul Explicația Frontal Capacitatea de
temei și a elevilor:vom consolida operațiile de scădere în concentrul a recepta un
obiectivelor 30- 100 cu trecere peste ordin și vom afla multe lucruri mesaj
1 min interesante despre insectele din jurul nostru.
Reactualizez cunoștințele elevilor cu exerciții de ”
încălzire a minții”
5. Dirijarea -Cum se numesc numerele care se adună? termeni Conversația Frontal Capacitatea de a
învățării O1 -Dar rezultatul adunării? Suma sau total Exercițiul Individual face calcule
35 min -Cum se numeşte numărul din care scădem? descazut mentale
-Cum se numeşte numărul pe care îl scădem? scazator
-Cum se numeşte rezultatul scăderii? Diferenta sau rest
-Care sunt numerele cuprinse între 63 şi 70?
-Care este succesorul numărului 32?
-Dar predecesorul numărului 40?
-Măriți cu 6 numărul 28.
-Micșorați cu 3 numărul 56.
-Care este suma numerelor 65 şi 25?
-Care este diferenţa numerelor 95 şi 50?
Ce insecte cunoașteți voi?
Știați că: ?( ofer căteva informații despre insecte:
O2 caracteristici, cicluri de dezvoltare) și exemplific prin Planșă
imagini Explicația Frontal
V-am pus pe bancă câte o fișă cu muncă
individuală.Vă rog să vă semnați în partea stângă,
sus, să citiți cu atenție și să rezolvați, pe rând,
cerințele. Aveți la dispoziție 10 minute.Succes!
ANEXA 1
Am strâns fișele ce conțin munca individuală .
Propun un joc ! Explicația Fișele cu
Pentru a obține informațiile despre insecte, trebuie să munca
rezolvăm corect cerințele din biletul alăturat. individuală Individual Capacitatea de a
Regulile jocului: rezolva scăderi
- Propun să formăm 6 grupe.Fiecare rând va reprezenta o Conversația cu numere 0-
grupă.Vom rezolva pe rând exercițiile și vor răspunde doar Frontal 100 cu trecere
elevii din grupa care este numită. După ce vom rezolva Cutiuta Individual peste ordin.
corect primul exercițiu, vom citi și vom răspunde corect la Explicația fermecată , Pe grupe
ghicitoare. Doar în acest fel, cutiuța fermecată se va Biletul ce Capacitatea de a
deschide și vom putea obține informațiile esențiale despre conține răspunde corect
insecta respectivă.La fel se va proceda cu fiecare exercițiu în cerințele la ghicitori și se
O3 parte, până vom reuși să descoperim toate insectele din a recunoaște
ghicitori.Dacă vom reuși, la finalul jocului ne așteaptă o insectele pe
surpriză.
Demonstrația Planșe cu baza unor
Biletul se regăsește la anexa 2
insecte și descrieri.
O4 părțile
componente
ale acestora
6. Obținerea O5 Pentru obținerea performanței le voi cere elevilor să Conversația Planșe cu Frontal Capacitatea de
performanței analizeze planșese cu insecte și să îmi spună câteva însușiri Explicația insecte și Individual concentrare și
și realizarea comune ale acestora. părțile spiritul de
feed- back- componente observație
ului ale acestora
3 min
7. Asigurarea Ce am descoperit noi în această oră? Conversația Planșe cu Frontal Aprecieri
retenției și a Sunt sau nu importante insectele? Explicația insecte individual verbale
transferului Cum credeți că ar trebui să ne comportăm cu insectele?Ar Problematizarea
2 min trebui să le protejăm?
Care sunt insectele bune și care sunt insectele rele?