Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Școala Postliceală Sanitară

CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți Avizat director,


Domeniul de pregătire: Sănătate și asistență pedagogică
Modulul 13- IGIENĂ, PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR
Număr de ore /an: 44
Număr ore/săptămână din care: T:2
Clasa: AMG I
Profesor: Florea Cristina
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018
Programa aprobată prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018 Avizat șef catedră,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr. Conţinuturile învăţarii Nr. ore Săptămâna OBS


crt. Unitatea de rezultate ale învăţării/ Rezultate ale învăţării .
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP

1. 13.1.1. Prezentarea 13.2.1. identificarea 2 S1


1 noțiunilor de igienă carateristicelor de
a mediului, igienă a mediului, Igiena aerului
13.3.1. Argumentarea Igiena apei
alimentației, a alimentației și realistă a interelațiilor 2
Igiena radiaţiilor S2
copilului și a igiena copilului și a mediu-alimentației-
adolescentului adolescentului Igiena solului
vârstă-sănătatea
Igiena copilului şi adolescentului
Igiena radiaţiilor
Igiena alimentaţiei
Igiena solului
Igiena alimentaţiei
Igiena copilului şi adolescentului
Valoarea nutritivă şi igiena
alimentelor

2. 13.1.2. Descrierea 13.2.2. Identificarea 13.3.2. Atitudine Igiena aerului 2 S3


2 interacțiunilor factorilor de mediu proactivă în Contaminarea aerului şi acţiunea sa
organism-mediu- și alimentație identificarea asupra sănătăţii
alimentației importanți pentru factorilor de mediu și Igiena apei 2 S4
sănătate alimentație Efecte asupra stării de sănătate

1
Igiena solului 2 S5
Poluarea solului si influenţa asupra
sănătăţii
Igiena radiaţiilor
Efecte asupra sănătăţii
Igiena alimentaţiei 2 S6
Normele pentru siguranţa
alimentelor: Sistemul de
siguranţă a alimentelor HACCP
Igiena copilului şi adolescentului
Prevenirea şi combaterea
importanți pentru îmbolnăvirilor acute şi cronice în
sănătate colectivităţile de copii şi adolescenţi
3. 13.1.3. Prezentarea 13.2.3. Identificarea 13.3.3 Manifestarea Cerinţe de igienă şi structura
3 structurii cerințelor generale responsabilităților în funcţională a unităţilor medicale
funcționale a de igienă și a aplicarea măsurilor de aeromicrofloră şi apă
unităților medicale modalităților de control a infecțiilor Organizarea funcţională generală a
și a normelor de acțiune și combatere folosind metode de spitalului/unităţilor 2
S7
igienă a agenților infecțioși protecție și tehnici de medicale
din unitățile prevenție Structura funcţională a
medicale compartimentelor şi serviciilor 2
Circuitul personalului în spital S8
Calitatea factorilor de mediu din
unităţile medicale
4. 13.1.4. Prezentarea 13.2.4. Aplicarea 13.3.4. Colaborarea Prevenirea şi combaterea agenţilor
noțiunilor de măsurilor de eficientă cu membrii infecţioşi: echipament S9
prevenire a prevenire a echipei de îngrijire asociate asistenţei medicale
infecțiilor infecțiilor privind măsurile de de îngrijire, suprafeţe, deşeuri
prevenire și control al medicale, ape reziduale 2
S10
infecției Normele tehnice privind
curăţenia, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private
Noţiuni de asepsie şi antisepsie 2
Norme de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor

2
5.
13.1.5. Descrierea 13.2.5. Alpicarea 13.3.5. Manifestarea Precauțiuni standard 2 S11
precauțiunilor măsurilor de responsabilității în Măsuri minime obligatorii pentru
universale și protecție utilizând aplicarea măsurilor de prevenirea şi limitarea
particulare legate tehnicele adecvate control a infecțiilor infecţiilor asociate asistenţei
de igiena medicale
personalului Igiena mâinilor
medical Utilizarea echipamentului
individual de protecţie (de
exemplu: mănuşi, halate, protectoare 2 S12
faciale)
Practici sigure de injectare,
proceduri specifice pentru a
preveni transmiterea bolilor 2
infecţioase de la un pacient la S13
altul sau între un pacient şi
personalul medical în timpul
preparării şi administrării
medicamentelor de uz parenteral
Manipularea în condiţii de siguranţă
a echipamentelor medicale sau
contactul cu suprafeţele potenţial
contaminate din imediata apropiere a
pacientului, proceduri specifice
pentru prevenirea transmiterii bolilor
infecţioase de la un
pacient la altul sau între un pacient
şi personalul medical în timpul S14
manipulării echipamentelor medicale 2
cu obiectele sau suprafeţele din
mediu
Precauțiuni particulare: izolarea
septică, izolarea protectoare

3
6. 13.1.6. Experiență 13.2.6. Capacitatea 13.3.6. Analizarea FORMAREA EXPERIENȚEI
clinică adecvată de a participa la calității asistenței CLINICE ADECVATE
13.1.7. Experiența formarea practică acordate pentru a-și Cunoașterea și respectarea 16
colaborării cu alți 13.2.7. Colaborare îmbunătăți practica de circuitelor funcţionale
profesioniști din în mod eficent cu asitent medical al infecțiilor asociate asistenței
sectorul medical alți actori din generalist medicale
sectorul sanitar Aplicarea normelor de supraveghere,
prevenire și control
Cunoașterea și aplicarea
precauțiunilor universale

Întocmit: prof. Florea Cristina