Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Școala Postliceală Sanitară

CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți Avizat director,


Domeniul de pregătire: Sănătate și asistență pedagogică
Modulul 10- LEADERSHIP ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ
Număr de ore /an: 44
Număr ore/săptămână din care: T:2
Clasa: AMG I
Profesor: Coroamă Viorica
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018 Avizat șef catedră,
Programa aprobată prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
Nr. Conţinuturile învăţarii Nr. ore Săptămâna OBS
crt. Unitatea de rezultate ale învăţării/ Rezultate ale învăţării .
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP

1. 10.1.1. Prezentarea 10.2.1. Utilizarea Noțiunea de comunicare 2 S1


10.3.1. Capacitatea de
1 noțiunilor de noțiunilor de a comunica în mod Definițiile comunicării
comunicare comunicare în adecvat în contexte Particularități ale comunicării
activitatea sociale și culturale Procesul de comunicare
profesională diverse Scopul și rolul comunicării
Elementele procesului de
comunicare
2. 10.1.2. 10.2.2. Selectarea 10.3.2. Comunicarea verbală şi paraverbală 2 S2
2 Cunoașterea metodelor de Conștientizarea Comunicarea nonverbală 2 S3
S4
metodelor de comunicare importanței utilizării Comunicarea scrisă 2 S5
comunicare și adecvate metodelor de Strategii de ascultare 2
relaționare cu multiculturalității comunicare adaptate Facilitarea comunicării eficiente
pacientul, grupuri 10.2.3. Realizarea multiculturalității Surse de informaţii
și cu echipa comunicării cu 10.3.3. Manifestarea Selectarea informaţiilor
medicală pacientul interesului de a Condiţionări ale sursei de
10.2.4. Aprecierea asigura o comunicare comunicare
importanței profesională Identificarea disfuncţiilor şi
expresiei culturale 10.3.4. Capacitatea perturbaţiilor de mesaj
în comunicare de a interacționa Defazaje între intenţiile sursei şi
lingvistic într-un mod aşteptările receptorului
adecvat și creativ

1
Strategii privind mediul şi canalele
de comunicare
Exprimarea propriilor opinii
referitoare la informaţiile culese:
conversaţie, dialog, monolog

3. 10.1.3. Descrierea 10.2.5. Participarea 10.3.5. Asumarea Prezentarea standardului ocupaţional


3 echipei medicale și ca membru activ al responsabiltății Conceptul de grup de muncă/echipă
a rolurilor echipei medicale profesionale medicală
asistentului 10.2.6. Analizarea 10.3.6. Capacitatea de Caracteristicile grupului de S6
medical în cadrul sarcinilor a colabora eficient muncă/echipei medicale 2 S7
echipei profesionale în profesional Comunicarea în cadrul grupului de 2 S8
cadrul echipei muncă/echipei medicale 2
Strategii de comunicare
pentru promovarea imaginii
profesionale

4. 10.1.4. Prezentarea 10.2.7. Utilizarea 10.3.7. Asumarea


documentelor documentelor responsabilității S9
S10
medicale letrice și medicale letrice și privind completarea Prezentarea documentelor medicale 2
electronice electronice documentelor letrice și electronice specifice 2
medicale letrice și unităţilor medicale
electronice
5. 10.1.5. Capacitatea 10.2.8. Analizarea 10.3.8. Argumentarea
de acomuinca eficienta a realistă și manifestarea
terapeutic informațiilor unei atitudini pozitive
10.2.9. Obținerea și pentru comunicarea în S11
transmiterea scop terapeutic cu Componentele esenţiale ale S12
informațiilor corect pacienții comunicării terapeutice
și adecvat 10.3.9. Oferirea în
persoanelor mod independent de Noțiuni de consiliere necesare
consiliere, indicații și pentru a transmite persoanelor
sprijin persoanelor familiilor și grupurilor de persoane, 2
care necesită îngrijire informații care să le 2
și persoanelor permită să aibă un stil de viață
apropiate sănătos și să se autoîngrijească

2
6. 10.1.6. 10.2.10. 10.3.10. Motivația de Noţiuni de leadership
Cunoașterea Implementarea a participa activ la Motivaţia de a participa activ la
S13
noțiunilor de leadreship-ului în creșterea performanței creşterea performanţelor 2 S14
leadership activitatea echipei medicale echipei medicale. 2
profesională Relaţia dintre cultura
comunicaţională şi cultura
organizaţională
7. 10.1.7. Experiență 10.2.11. Capacitatea 10.3.11. Analizarea FORMAREA EXPERIENȚEI
clinică adecvata de a participa la calității asistenței CLINICE ADECVATE:
10.1.8. Expierența formarea practică acordate pentru a-și Identificarea surselor de informații:
colaborării cu alți îmbunătăți practica pacient, aparținători, echipa de
profesioniști din profesională de îngrijire, documente medicale
sectorul medical asistent medical literatura de specialitate, internet. 16
generalist Culegere de date
Identificarea și corectarea
disfuncțiilor de comunicare
Adaptarea comunicării la diverse
situații clinice
Comunicarea terapeutică
Realizarea și prezentarea unui
raport final utilizând comunicarea
scrisă și orală.

Întocmit: prof. Coroamă Viorica

S-ar putea să vă placă și