Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA : 10. IV. 2019


CLASA: a V-a
OBIECTUL : Limba şi literatura română
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limba şi comunicare
UNITATEA DE ȊNVĂŢARE: Galeria eroilor
SUBIECTUL : Adjectivul
TIPUL LECŢIEI: mixtă( Lecție de comunicare/însușire de noi cunoștințe)

COMPETENŢE GENERALE:
1.Participarea la interacţiuni verbale in diverse situaţii de
comunicare,prin receptarea şi producerea textului oral;
2,Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3.Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4.Utilizarea corectă,adecvată şi eficientă a limbii in procesul
comunicării orale şi scrise;
5.Exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context
naţional şi internaţional.
COMPETENŢE SPECIFICE
1.2.Prezentarea orală,pe baza unor repere date de profesor,a unor
informaţii şi a unor idei,exprimând opinii,emoţii şi sentimente prin
participarea la discuţii pe teme familiare,de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite;
2.4.Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor
texte pe teme familiare;
3.3.Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul
de vedere al corectitudinii,al lizibilităţii,al coerenţei şi al clarităţii;
4.1.Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române
standard pentru inţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative;
4.4.Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor
fonetice,lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală;
5.2.Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români
din diferite perioade istorice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
COGNITIVE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1 – să definească adjectivul;
O2 – să recunoască adjectivele din diferite texte ;
O3 – să realizeze acordul adjectivului cu substantivul pe care ȋl determină;
O4 – sa recunoască gradele de comparaţie ale adjectivelor;
O5 – să recunoască funcţia sintactica a adjectivului;
O6– să utilizeze ȋn contexte noi noţiunile ȋnvăţate .

AFECTIVE:
OA1: să introducă cunoştinţele acumulate în propriul sistem de valori;
OA2: să conştientizeze importanţa studierii limbii române

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică,conversatia catehetica, învăţarea prin


descoperire, explicaţia, lucrul cu manualul, fişa de lucru, ciorchinele, schema
2. FORME DE ORGANIZARE A INVĂŢĂRII:
Activitatea frontala alternativ cu activitatea independentă; munca în echipă
3. RESURSE
a. Număr de elevi: 27 de elevi;
b. Capacităţile normale, receptive ale elevilor: clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate,
cunoştinţele însuşite anterior, timp de lucru -50 de minute ;
c. Manualul, fişe de lucru,;
d. Programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura romană, clasa a V-
a.
4. MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT:
a. Resurse materiale: materialul bibliografic, prezentare în Power Point, fişe de lucru, tabla,
creta,videoproiector;
b. Materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat
contribuţiei elevilor, notarea.
5. MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Cătălina Popa,Onorica Tofan,Elena Corcăcel,Viorica Isaia, Limba şi literatura română, manual
pentru clasa a V-a, Ed. Intuitext, 2017.
Alina Pamfil – „Limba şi literatura română. Structuri didactice deschise”, Ed. Paralela 45, Cluj-
Napoca, 2003.
Caietul elevului pentru clasa a V-a,Editura Intuitext,2017
SCENARIU DIDACTIC

Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Evaluare


lecției elevului procedee
Moment Conversaţie
organizatoric Organizează clasa şi asigură Elevii se pregătesc
(1 min.) climatul necesar bunei pentru lecţie.
desfăşurări a lecţiei.
II. Verificarea Se verifica tema, făcându-se Elevii răspund Conversaţia Individual
temei şi a aprecieri asupra rezolvării întrebărilor catehetică
cunoştinţelor cerinţelor. formulate de
Se verifică cunoştinţele profesor.
anterioare(5
asimilate anterior despre
min)
pronume.
Captarea Ice breaking Frontală
atenţiei Momentul de captare a Elevii ascultă cu
(5 min.) atenției se va realiza sub atenție și apoi
forma unei ghicitori. ghicesc răspunsul
Profesorul solicită un elev să
descopere un bilețel misterios
în coșulețul cu surprize .
Elevul va citi ghicitoarea și
elevii vor descoperi astfel
titlul noii lecții
Anunţarea Enunță titlul și obiectivele Elevii scriu titlul
subiectului lecției. Scrie titlul pe tablă, lecţiei în caiete.
lecţiei şi a cerându-le elevilor să facă Expunerea
obiectivelor. același lucru pe caiete.
(2 min.)
Dirijarea Profesorul propune spre
învăţării citire următorul text suport:
Elena purta un tricou
(25 min)
roşu, iar în mână avea
zambile parfumate.S-a
bucurat când i-am oferit un
măr acrişor.
Cerinţe: Citesc textul şi Conversa Frontală
-Menţionează ce parte de răspund cerinţelor tia
O1 vorbire este cuvântul“roşu ” ; euristica
-Identifică aceeaşi parte de Aprecieri
vorbire în restul textului. verbale
Rezolvă exerciţiul
Se solicită formularea propus.
O2 definiţiei adjectivului si se Frontală
scrie la tablă.
Precizează Descoperirea
definiţia pe care o inductivă
notează în caiete.
Pentru a verifica modul în
Gândiţi! Lucraţi
O3 care elevii realizează acordul Organizaţi în Frontala
în perechi!
adjectivului cu substantivul perechi, elevii vor Comunicaţi!
determinat şi ortografierea îndeplini sarcina Aprecieri
Activitate în
adjectivelor, profesorul le de lucru. verbale
perechi
propune elevilor o fisa de
lucru(Anexa 1).
Elevii vor lucra in perechi.

Profesorul le spune elevilor că


O4 adjectivele pot lua diferite
Activitate in
forme pentru a arată în ce Organizaţi în Frontala
perechi
masură un obiect are o perechi, elevii vor
însuşire în raport cu alte îndeplini sarcina Aprecieri
obiecte sau cu alte momente de lucru,notând în verbale
Expunerea
ale existenţei aceluiaşi caiete schema
obiect.Aceste forme se gradelor de
numesc grade de comparaţie.
comparaţie.Elevii primesc o
fişa de lucru (Anexa 2) şi vor
lucra în perechi.Li se
precizează faptul că unele
adjective nu au grade de
comparaţie,dându-li-se şi
exemple.
Elevii precizează
funcţia sintactică şi Activitate în
Profesorul le cere elevilor să notează acest lucru perechi
se reîntoarcă la fişa nr. 1 în caiete.
pentru a identifica funcţia Expunerea
O5 sintactică a adjectivelor de la
exercitiul 1.Vor descoperi ca
O6 adjectivele îndeplinesc funcţia
de atribut.

Asigurarea Li se cere elevilor să Elevii vor Conversația Formativă


feedbackului rezolve exerciţiile propuse în îndeplini sarcina Explicația
10 min fişa de evaluare. Explică de lucru. Exercițiul
elevilor ce au de făcut. (v.
Anexa 3)
Face aprecieri generale și
individuale cu privire la
activitatea elevilor.
Tema pentru Comunică și explică tema Elevii notează Explicația
acasă pentru acasă: pagina 154, tema.
2 min. exercițiile 7,8,9 si 10 din
manualul de Limba şi
literatura română.
Anexa 1
Fişă de lucru nr. 1
-Acordul adjectivului cu substantivul determinat-

1. Completează spaţiile punctate cu forma potrivită a adjectivului dintre


paranteze, astfel ȋncât acesta să se acorde cu substantivul determinat:

a. A fost o călătorie ...................................( fascinant).

b. Adjectivul.................................................(subliniate) trebuie analizat.

c. Trebuie să spăl pantalonii..........................(pătat).

d. Părinţii acestui copil...................................(talentat) sunt mândri de el.

e. I-am dat fetiţei ............................................(cuminte) o bomboană.

f. .......................(drag) copii, unde sunteţi?

2. Precizează genul si numărul substantivelor şi adjectivelor din primele trei


propoziţii de la exerciţiul anterior :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
3. Explicaţi cum se realizează acordul adjectivului cu substantivul determinat.

.........................................................................................................................................

Gândiţi !

Lucraţi în ehipă !

Comunicaţi !

Anexa 2

1. Gradul pozitiv:
-bun
-
-
2. Gradul comparativ: 3.Gradul superlativ
ᴥ de superioritate: ᴥ relativ de superioritate:
- mai bun -cel mai bun
- -
- -

ᴥ de egalitate: ᴥ relativ de inferioritate


- la fel de bun -cel mai puţin bun
- -
- -

ᴥ de inferioritate: ᴥ absolut
- mai puţin bun - foarte, grozav, extraordinar... de bun
- -
- -

Unele adjective acceptaă gradul superlativ absolut de inferioritate:foarte puţin


cunoscut,foarte puţin agreat.
Existaă adjective care nu au grade de comparatţie deoarece insusţ irea lor nu poate fi
modificataă ,sensul acestora nu permite comparatţia sau sunt la origine superlative
sau
comparative:complet,arhicunoscut,principal,superior,inferior,maxim,minim,
enorm,grozav,teribil.

Anexa 3

Citeşte cu atenţie fragmentele următoare şi completează tabelul dat:


 Castelul în care a copilărit este o construcţie de piatră cenuşie, înconjurată de un
parc foarte frumos şi de o pădure strălucitoare, cu păşuni întinse de iarbă verde.
 La capătul cel mai îndepărtat al lacului, printre tot felul de tufişuri, se afla o
fântână cu un susur misterios.
 Colegul lui de bancă era cel mai puţin înalt dintre toţi băieţii din clasă.
 Este mai puţin frumos să-ţi superi părinţii sau vecinii.
 Lecţia la geografie a fost la fel de interesantă ca cea de la istorie.
 De la fereastă se zăreau flori mai frumoase decât văzuse vreodată.
Adjectivul Număr Gen Grad de comparaţie Funcţie sintactică

Astăzi m-am simţit:

Vesel Trist Nu ştiu

( mi-e

indiferent)