Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARAȚIE DE INTENȚIE

Stimați membri ai Comisiei de selecție,


Introducerea candidatului și a experienței relevante a acestuia
Numele meu este BANACU DUMITRU DANIEL și dețin o
experiență profesională de (peste) 5 ani în domeniul ECONOMIC.
Am ocupat poziții dupa cum urmeaza:
- 2017-2018 – Director General Centrul de Afaceri Flandra SA
- 2012-2016 – Economist Cet Govora
- 2012 -Econimist Consiliul Judetean Valcea
Consider relevantă ca experiență profesională pentru
administrarea întreprinderii publice Prelcet SA și conform analizei pe
care o voi prezenta mai jos, întreprinderea publică Prelcet SA este
deficitară la capitolul -pierdere fiscală în cuantum de 462.112 lei de la
finele anului 2016. Această pierdere trebuie recuperată, desi în 2017 s-a
obținut profit, societatea Prelcet este obligată să recupereze pierderea
din anii anteriori.
Întrucât specializarea mea este în Managementul Afacerilor poate
aduce Societatii PRELCET SA următoarea valoare adăugată care
rezultă din experienta pe care o am in conducerea unei societati pe
actiuni.
Din aceste motive,doresc să candidez pentru poziția de membru în
Consiliul de administrație al societății Prelcet SA Vâlcea.
Diagnoză/analiză asupra întreprinderii publice
Din analiza datelor publice disponibile cu privire la companie, din
lectura scrisorii de așteptări, a pachetului informativ oferit candidaților
aflați pe lista scurtă de selecție în timpul selecției, dar și a documentelor
aferente legislației în vigoare precum și a documentelor ce vizează
experiența mea profesională, am concluzionat că principalele provocări
cu care se confruntă întreprinderea publică sunt lucrările de investiții pe
viitor.
Contextul de piață și de reglementare în care se găsește
societatea are, în opinia mea, următoarele elemente definitorii:
realizarea pentru societatea CET Govora SA -care deține 99,33 % din
capitalul social, cât și pentru terți lucrări de reparații, activități de prestări
servicii, produse/piese obținute prin prelucrări mecanice, revizii, reparații
la aggregate și instalații energetice, precum și la dispozitivele de lucru și
de mecanizare specific, acte de comerț. Acestea au asupra companiei,
un impact în obținerea produselor de calitate, a reparațiilor
corespunzătoare.
Documentele de administrare ale societății de până acum (ex:
planul de administrare, statutul) au următoarele caracteristici: calitate
produse, eficiență economică, rentabilitate financiară, obținere venituri,
respectiv profit. În opinia mea, acestea ar putea fi îmbunătățite prin
aplicarea în cadrul societății a altor obiecte de activitate secundare,
având în vedere că există și activitate de comerț.
Analiza elementelor de guvernanță corporativă
Rolul Consiliului de administrație este în prezent acela de a
administra societatea, de-a se implica în buna funcționare a acesteia, de
a stabili criterii de performanță și obiective , și de-a le realiza, inclusiv
de-a monitoriza activitatea directorului societății. Rolul celorlalte organe
de conducere este urmărirea desfășurării procesului de producție,
introducerea tehnologiilor noi, modernizarea procedeelor de lucru.
Consider că aceste roluri și responsabilități ar trebui modificate în
următoarele direcții:
-fiecare administrator să facă propuneri cu privire la eficientizarea
activității societății, de-a se implica în noi contracte/colaborări cu alte
societăți cu același specific de activitate, de-a lărgi gama de produse,
de-a introduce prestări de noi servicii.
Din cele mai bune practici de guvernanță corporativă, consider că
măsurile propuse și punerea lor în aplicare ar putea avea un impact
pozitiv asupra întreprinderii publice, în sensul obținerii de profit.
În opinia mea, un bun administrator ar trebui să deruleze
următoarele activități:
- comunicare interna eficienta, cu scop si rezultate;
- fixarea de obiective clare;
- transformarea problemelor in oportunitati de imbunatatire;
- instruirea permanenta a personalului.
Elementele discutate în cadrul întâlnirilor CA ar trebui să fie
realiste, să nu se bazeze doar pe vorbe, să fie implicat fiecare
administrator.
Interacțiunea dintre CA și conducerea executivă a societății ar
trebui să fie caracterizată de o bună colaborare și implicaredin ambele
părți. De asemenea, colaborarea dintre CA și acționari ar trebui să se
deruleze conform următoarelor principii:
În ceea ce privește lucrul în echipă, esențial pentru buna
funcționare a unui consiliu de administrație, experiența mea anterioară
demonstrează că lucrul în echipă este benefic. Am învățat că lucrul ca o
echipă, consultarea în permanență cu executivul, dar și cu ceilalți
administratori prezintă avantaje și consider că ar trebui folosite în
vederea obținerii rezultatelor pozitive ale societății.
Interpretarea scrisorii de așteptări
Am studiat scrisoarea de așteptări publicată de la întreprinderea
publică și de autoritatea publică tutelară. Înțelegerea mea este că, pe
durata mandatului Consiliului de administrație, cele mai importante
obiective strategice ale societății ar trebui să fie:
1) Crearea unui cadru favorabil atragerii investițiilor;
2) Utilizarea eficientă a fondurilor;
3) Atragerea de afaceri profitabile.
Pentru realizarea acestor deziderate și având în vedere situația
economico - financiară a societății, Consiliul de Administrație și
conducerea societății vor acționa pentru realizarea unor obiective ce pot
fi definite ca și criterii de performanță, astfel:
- clarificarea sub toate aspectele a problematicii economico-
financiare a societății, cu scopul identificării tuturor greutăților care ar
putea frâna dezvoltarea societății;
-întreprinderea demersurilor necesare către acționari pentru
asigurarea funcționării societății prin aport de capital;
-reducerea la minim a cheltuielilor în vederea creșterii profitului
societății:
-asigurarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor
tratate mai sus;
- identificarea tuturor oportunităților, a posibilităților de punere în
valoare a rezultatelor conform scopului pentru care a fost înființată
societatea;
Administrarea și conducerea societății are ca scop dezvoltarea
durabilă și va fi guvernată de următoarele principii:
-profesionalism,
-eficiență economică,
-gestiunea și administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu,
-realizarea criteriilor de performanță,

De asemenea, rezultatele preconizate de acționari în scrisoarea de


așteptări, pot fi atinse prin:
acționarii stabilesc următoarele obiective strategice:
a) Creșterea eficienței economice:
-optimizarea permanentă a costurilor;
-recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;
b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate:
-eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
-implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări
și a unui schimb de informații cât mai rapid și sigur;
-informarea corectă și cuprinzătoare a colaboratorilor și clienților.
c) Competența profesională:
-creșterea eficienței generale a societății, prin corecta
dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
-instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de
profesionalism.
Totodată, se au în vedere obiectivele de ordin financiar, economic
și de mediu, respectiv :
-asigurarea unor servicii de calitate către beneficiari, persoane
fizice sau juridice;
-asigurarea accesibilității egale și nediscriminatorii a serviciilor
furnizate, prestate pentru toți beneficiarii serviciilor;
-promovarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu
de afaceri concurențial și stimularea competitivității ca mijloc de creștere
a eficienței serviciilor ;
-gestionarea activității societății pe criterii de competitivitate, după
raportul calitate-cost pentru serviciile prestate;
-protecția și conservarea mediului natural și construit;
-protecția și igiena sănătății publice;

Consider că o vulnerabilitate a întreprinderii publice, care ar putea


periclita realizarea țintei/rezultatelor menționate în scrisoarea de
așteptări este faptul că în lipsa îmbunătățirii comunicării bidirecționale
între administratori și acționari , aceștia să nu fie reciproc informați cu
privire la orice aspecte cu impact material asupra societății și/sau asupra
intereselor acționarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot
să apară în îndeplinirea planului de management, deci practic lipsa
comunicării.
Acest risc ar putea fi redus dacă există comunicare pe de-o parte,
iar pe altă parte să avem scopuri comune.
Indicatorii utili în măsurarea unor rezultate precum creșterea
veniturilor, scăderea cheltuielilor, obținerea profitului, menționate în
scrisoarea de așteptări sunt direcțiile de dezvoltare ale societății care
trebuie să aibă la bază principiile care statuează o atitudine
responsabilă, profesionistă și etică, în raport cu colaboratorii și terții, cu
acționarii și autoritatea locală, cu organismele de control și proprii
angajați.
În speranța că aplicația mea răspunde așteptărilor Comisiei de
selecție, vă stau la dispoziție pentru detalii suplimentare.

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și