Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii
OMV Petrom S.A.

Coordonator științific:

Student:

IAȘI 2015

Cuprins
1.Prezentare generală a întreprinderii..............................................................................................3
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității.......................................................3
1.2. Piaţa şi concurenţa...............................................................................................................4
2. Structura surselor de finanţare.....................................................................................................5
2.1. Descrierea surselor de finanțare a companiei OMV Petrom pentru perioada 2012-2014....5
2.2. Evoluţii în structura surselor de finanțare a întreprinderii OMV Petrom în perioada 2012-
2014..............................................................................................................................................6
3. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență..........................11
3.1.Structura capitalurilor proprii la Petrom în perioada 2012-2014.........................................11
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență.......13
4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate (pentru ultimele trei exerciţii financiare)
.......................................................................................................................................................16
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania Petrom în perioada 2012-2014.................16
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență. 18
5.Concluzie....................................................................................................................................22
Bibliografie ...............................................................................................................................23

2
1.Prezentare generală a întreprinderii
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității
A. Obiect de activitate
Compania Petrom a fost înființată în anul 1997, când Rafirom, Peco și Petrotrans s-au
comasat și și-au închis activitarea. Petrom este parte a grupului OMV, cea mai mare companie
integrată de țiței și gaze naturale din sud-estul Europei.

Principalele sectoare în care compania PETROM activează sunt: Explorare și Producție,


Gaze și Energie, Rafinare și Marketing. Petrom extrage rezerve petrol și gaze naturale evalaluate
la 0,9 miliarde barili petrol și are un volum de rafinare anual de 8 milioane de tone. Grupul OMV
Petrom deține o rețea de aproximativ 780 stații înregistrate sub două branduri, Petrom și OMV în
România, Republica Moldova, Bulgaria și Serbia. Pe teritoriul României, OMV Petrol este cel
mai mare producător de țiței furnizând aproape jumătate din producția internă de gaze, deținând
o centrală electrică pe gaze la Brazi de 860 MW și parcul eolian de la Dorobanț de 45 MW.
Cifra de afaceri în anul 2014 a fost de 16.537 milioane lei mai mică cu 9% decât în anul
2013, principalul motiv fiind scăderea vânzărilor de țiței și gaze naturale.
B.Structura acționariat

Object 3

3
Fig.1 Structura acționariatul a anului 2014
Conform graficului numărul maxim de acțiuni sunt deținute de OMV cu 51,01%,
urmând MINISTERUL ECONOMIEI cu 20,64%, FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu 18,99%
și ALȚI ACȚIONARI cu valoarea de 9,36%.

1.2. Piaţa şi concurenţa


Obiectul de activitate al companiei constă în explorarea, descoperirea și extracția de țiței
și gaze naturale în România și Kazahstan. Compania se regăsește pe piața internațională în circa
780 stații împărțite în doua branduri: OMV și PETROM în România, Republica Moldova,
Bulgaria și Serbia. OMV Petrom este cel mai mare furnizor pe piața carburanților din România,
cota totală de piață fiind de aproximativ 34%, înregistrându-se cu 544 de benzinării din care 387
Petrom și 156 OMV.
Ținând cont de faptul că OMV Petrom este o companie integrată de țiței și gaze,
acoperind întregul lanț de activități din industria petrolieră (de la extracție până la distribuție),
produsele se pot grupa în câteva clase reprezentative pentru activitatea companiei:
 Gaze naturale;
 Energie electrică;
 Țiței
 Produs petrolier:benzină (benzină 95 fără plumb, benzină
Top Premium 99+), motorină (Euro Diesel 5 și Top Euro Diesel 5),
kerosem, păcură, GPL.
Compania produce și combustibil pentru avioane cu motor cu reacție la
rafinăria Petrobrazi, combustibilul putând numele de Jet A-1.
Concurenții principali ai companiei OMV Petrom sunt:Lukoil, Rompetrol,
Agip și Mol.
Grupul Rompetrol este o companie multinațională, care are în România 7 depozite și
250 de stații proprii și în franciză.

Compania Mol își are originea în Ungaria și deține în România 120 de stații de alimentare.
4
Agip face parte din marca comercială italiană, Eni printre cele mai importante companii din
lume din domeniul petrolier.

Lukoil este cea mai mare companie petrolieră din Rusia, deținând 12 depozite și aproximativ 300
de stații.

2. Structura surselor de finanţare


Finanțarea reprezintă modalitatea prin care o întreprindere își procurează resursele
financiare pentru înființare, funcționare și dezvoltare. În funcție de perioada de utilizare și natura
cerințelor pe care o acoperă, resursele financiare pot fi permanente sau temporare.

Surse de finanțare

Proprii Străine

Capital social Rezerve Credite Datorii pe termen


scurt și lung

Fig.2 Structura surselor de finanțare ale întreprinderilor

2.1. Descrierea surselor de finanțare a companiei OMV Petrom pentru


perioada 2012-2014
Sursele de finanțare ale companiei se compun din: capitaluri proprii și resurse
împrumutate.
Surse de finanțare 2012 2013 2014
(mil. lei) (mil. lei) (mil. lei)
Capitaluri 22.911.450.945 26.164.748.940 26.315.619.153
proprii 76,95% 83% 80,62%

Resurse 6.860.638.545 5.444.189.007 6.326.159.673


împrumutate 23,05% 17% 19,38%

Tab.1 Sursele de finanțare ale întreprinderii în anii 2012, 2013, 2014


5
Capitalul propriu= capital subscris+ rezerve din reevaluare+ rezerve legale+ rezerve
legale și alte rezerve- acțiuni proprii+ profit reportat+ rezultatul exercițiului

Resurse împrumutate=datorii ce trebuiesc plătite în decursul unui an (sume datorate


instituţiilor de credit,avansuri încasate, datorii comerciale, datorii din operaţiunii de leasing
financiar,sume datorate entitatiilor din grup şi datorii din instrumentele cu operaţiuni derivate) +
datorii ce trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de un an (sume datorate instituţiilor de credit
şi alte datorii)

2.2. Evoluţii în structura surselor de finanțare a întreprinderii OMV


Petrom în perioada 2012-2014
După proveniența resurselor financiare, finanțarea poate fi proprie denumită și internă
sau externă (credite bancare sau resurse procurate de pe piețile financiare).

Object 5

Fig.3 Structura surselor de finanțare


În urma realizării graficului putem observa că principala sursă de finanțare sunt
resursele proprii, adică capitalurile proprii compuse din capital subscris+ rezerve din
reevaluare+ rezerve legale+ rezerve legale și alte rezerve+ acțiuni proprii+ profit reportat+
rezultatul exercițiului. Importante sunt si resursele străine care contribuie la înfăptuirea
obiectivelor propuse. Pe parcursul celor 3 ani resursele împrumutate au oscilat, apogeul fiind
atins în anul 2011.

6
3. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a
factorilor de influență

3.1.Structura capitalurilor proprii la Petrom în perioada 2012-2014


Capital propriu 2012 2013 2014
(mil. lei) (mil. lei) (mil. lei)
Capital subscris 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834
vărsat
Rezerve din 0 0 0
reevaluare
Rezerve legale 1.039.648.474 1.132.882.167 1.132.882.167
Alte rezerve 5.271.438.336 5.271.438.336 5.386.319.410
Acțiuni proprii 17.786 17.786 17.786
Profit reportat 7.298.850.071 9.349.941.667 12.351.403.242

Rezultatul 3.850.620.876 4.839.327.415 1.837.149.580


exercițiului
Total 22.911.450.945 26.164.748.940 26.315.619.153

Tab.2 Capitalul propriu 2012-2014

Capital propriu 2013-2012 (mil. lei) 2014-2013 (mil. lei)


Capital subscris vărsat 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0
Rezerve legale 93.233.693 0
8,97%
Alte rezerve 0 114.881.074
2,18%
Acțiuni proprii 0 0
Profit reportat 2.051.091.596 3.001.461.575
28,10% 32,10%

Rezultatul exercițiului 988.706.539 -3.002.177.835


25,68% -62,04%

Tab. 3 Analiza mutațiilor capitalurilor proprii în valoare relativă și absolută

7
Object 7

Fig.4 Structura capitalului propriu în anul 2012

Object 9

Fig.5 Structura capitalului propriu în anul 2013

Object 11

Fig.6 Structura capitalului propriu în anul 2014

Conform graficelor observăm că pe durata celor 3 ani, capitalul subscris își menține
valoare: 5.664.410.834 mii lei, dar s-a modificat procentajul acestuia în structura capitalului
datorită creșterilor sau micșorărilor celorlalte componente. De exemplu în anul 2012 procentajul

8
era de 24 %, scăzând în anul următor cu 1%. Rezervele din reevaluare își mențin și ele valoarea,
aceasta fiind însă nulă, neavând nicio semnificație în structura capitalului. În anul 2012 rezervele
legale aveau valoarea de 1.039.648.474 mii lei, crescând în anul 2013 cu 93.233.693 mii lei,
menținându-și valoarea și în anul 2014.Categoria alte rezerve au o pondere de 23% în anul 2012,
micșorându-se la 20% în anul 2013, pastrându-și ponderea de 20 % și în 2014. Componenta
acțiuni proprii au valoarea de 17.786 mii lei, aceasta fiind nesemnificativă pentru structura
capitalului propriu și păstrându-se egală pe toată perioada analizată. Profitul reportat are cea mai
mare pondere din totalul capitalului propriu, acesta prezentând o creștere continuă. Rezultatul
exercițiului are ponderea de 17% în primul an, în anul înregistrând o creștere cu 2%, dar în
ultimul an scăzând până la 7 %.

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori


de influență
3.2.1. Capital subscris vărsat este cea mai importantă componentă a capitalului propriu, fiind
aporturi aduse de către asociații sau proprietari care doresc să-și mărească participarea.

Object 13

Fig.7 Evoluția capitalului subscris vărsat în perioada 2012-2014

În perioada analizată (2012-2014), capitalul subscris vărsat nu și-a modificat valoare,


aceasta menținându-se de 5.664.410.834.

3.2.2. Rezerve din reevaluare

Rezervele din reevaluare au valoarea nulă pe toată perioada analizată.

3.2.3. Rezerve legale sunt constituite anual în conformitate cu prevederile legale, acesta fiind
constituit din profitul brut, cota fiind de 5%, ajundând până la nivelul maxim de 20% din capitalul social.
9
Object 15

Fig.8 Evoluția rezervelor legale în perioada 2012-2014

V 2013−V 2012
P= *100=8,97%
V 2012

În anul 2013 rezervele legale au înregistrat o creștere cu 8,97% față de 2012, iar în anul
2014 valoare se menține egală cu cea din 2013.

3.2.4. Alte rezerve sunt alcătuite din profitul net și destinate finanțării de investiții;
majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor.

Object 19

Fig.9 Evoluția altor rezerve în perioada 2012-2014

V 2014−V 2013
P= *100=2,18%
V 2013

Valoarea altor rezerve în anii 2012,2013 este egală cu 5.271.438.336, iar în anul 2014
valoare crește cu 2,18% față de 2013.

3.2.5. ” Acțiuni proprii sunt titluri de valoare care atestă dreptul de proprietate asupra capitalului
social al deținătorilor. Acesta oferă dreptul de încasare în fiecare an a unui divident în funcție de mărimea

10
profitului net realizat de întreprindere și de proporția de distribuire hotărâtă de Adunarea Generală a
Acționarilor.”1

Object 23

Fig.10 Evoluția acțiunilor proprii în perioada 2012-2014

Acțiunile proprii își păstrează valoarea pe perioada analizată, rezultând că firma nu a


răscupărat sau vândut acțiuni.

3.2.6. Profit reportat reprezintă profitul nerepartizat constituind o sursă proprie de


finanțare până în momentul când acesta se repartizează.

Object 25

Fig.11 Evoluția profitului reportat în perioada 2012-2014

V 2013−V 2012
P= ∗100=¿ 28,10%
V 2012

V 2013−V 2012
P= ∗100=¿ 32,10%
V 2012

Profitul nerepartizat al companiei tinde să crească, ceea ce ne arată că firma nu are


probleme din punct de vedere financiar, chiar mai mult situația financiară a întreprinderii fiind
una favorabilă.

1 D. Bucătaru, Finanțele întreprinderii, Ed. TIPO MOLDOVA, pag.76


11
3.2.7. Rezultatul exercițiului reprezintă ceea ce a dobândit întreprinderea pe parcursul
exercișiului financiar. Atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile rezultatul o să fei un profit,
atunci când cheltuielile depășesc veniturile obținute, rezultatul va fi o pierdere.

Object 31

Fig. 12 Evoluția rezultatului exercițiului ăn perioada 2012-2014

V 2013−V 2012
P= ∗100=¿ 25,68%
V 2012

V 2014−V 2013
P= ∗100=¿ -62,04%
V 2013

Ultima componentă a capitalului, rezultatul exercițiului ne arată că diferența dintre


veniturile și cheltuielile realizate sunt pozitive, rezultând că firma obține profit în toate cele trei
exerciții financiare analizate. În anul 2014 profitul net a scăzut cu 62% datorită impactului
negativ al rezultatelor operaționale și financiare.

Factori de influență ai capitalurilor proprii:

Capitalurile proprii pot fi influențate atât din mediul intern cât și din cel extern.

Factorii care influențează capitalurile și provin din mediul extern sunt: concurenții,
furnizorii, piața, dar și clienții OMV PETROM.

Un factor important este și volumul vânzărilor care conform Raportului Anual OMV
Petrom au crescut în anul 2013 față de anul 2012, dar au scăzut semnificativ în anul 2014
comparativ cu 2013. Acest factor a influențat profitul obținut de către entitate. Un alt factor care
a influențat scăderea profitului este: radierea Solar Jiu S.R.L.

Tot la factori de influență putem să încadrăm și capitalul de lucru, resursele de finanțare,


forța de muncă necesară desfășurării activității, aceasta fiind în scădere pe perioada analizată.
Factori care pot influența capitalurile întreprinderii pot fi și clienții incerți sau în litigiu.

12
4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor
împrumutate (pentru ultimele trei exerciţii financiare)

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania Petrom în perioada


2012-2014
Pe lângă capitalurile proprii, o sursă importantă de finanțare o reprezintă și resursele
împrumutate.Capitalurile împrumutate pot fi structurate în:

 Datorii care trebuie plătite pe o perioadă de până la 1 an (din această


categorie se acoperă activele circulante)
 Datorii care trebuie plătite pe o perioadă mai mare de 1 an (din această
categorie se acoperă activele fixe)

Resurse 2012 2013 2014


împrumutate (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei)
Datorii care trebuie plătite pe o perioadă de până la 1 an
Sume datorate 524.633.317 188.408.177 187.892.916
instituțiilor de
credit <1 an
Avansuri încasate 85.120.174 26.634.209 8.912.573
în contul
comenzilor <1an
Datorii comerciale 2.248.016.404 2.327.557.490 2.349.658.750
Datorii din 791.060 2.305.982 7.781.630
operațiuni de
leasing financiar
<1 an
Sume datorate 970.327.682 345.133.870 1.056.885.767
entităților din grup
<1 an
Datorii din 0 0 0
instrumentele cu
operațiuni derivate
<1 an
Alte datorii <1 an 1.185.680.641 1.034.749.625 1.383.475.236
Datorii care trebuie plătite pe o perioadă de peste 1 an
Sume datorate 1.717.049.142 1.253.731.094 1.074.068.554
instituțiilor de
credit >1 an
Alte datorii >1 an 129.020.125 265.668.560 257.484.211

TOTAL DATORII 6.860.638.545 5.444.189.007 6.326.159.637

Tab. 4 Resurse împrumutate 2012-2014

13
Resurse 2013-2012 2014-2013
împrumutate (mil. lei) (mil. lei)
Sume datorate
instituțiilor de -336.225.140 -515.261
credit<1 an -64,09% -0,27%
Avansuri încasate
în contul -58.485.965 -17.721.636
comenzilor <1an -68,71% -66,54%
79.541.086 22.101.260
Datorii comerciale 3,54% 0.95%
Datorii din
operațiuni de
leasing financiar 1.514.922 5.475.648
<1an 191,51% 237,45%
Sume datorate
entităților din grup -625.193.812 711.751.897
<1an -64,43% 206,22%
Datorii din
instrumentele cu
operațiuni derivate
<1an 0 0

-150.931.016 348.725.611
Alte datorii <1an - 12,73% 33,70%
Sume datorate
instituțiilor de -463.318.048 -179.662.540
credit >1 an -26,98% -14,33%

136.648.435 -8.184.349
Alte datorii>1 an 105,91% -3,08%

Tab. 5 Analiza mutațiilor resurselor împrumutate în valoare relativă și absolută

14
Object 37

Fig.13 Structura resursele împrumutate în anul 2012

Object 39

Fig.14 Structura resursele împrumutate în anul 2013

Object 41

Fig.15 Structura resursele împrumutate în anul 2014

15
Resursele împrumutate sunt alcătuite din două mari componente: datorii care trebuie
plătite pe o perioadă de până la un an: sume datorate instituţiilor de credit, avansuri încasate,
datorii comerciale, datorii din operaţiunii de leasing financiar, sume datorate entitatiilor din grup
şi datorii din instrumentele cu operaţiuni derivate şi respectiv a doua categorie datorii care
trebuie plătite pe o perioadă de peste un an: sume datorate instituţiilor de credit şi alte datorii.
Din prima categorie, datorii care trebuie plătite pe o perioadă de până la un an putem observa că
ponderea maximă îi revine datoriilor comerciale, urmată de alte datorii, pe toată perioada
analizată. Mai putem observa că valorile datoriilor comerciale cresc în perioada 2012-2014, în
timp ce sumele datorate instituțiilor de credit scad semnificativ. În cea dea doua categorie
reprezentative sunt sumele datorate instituţiilor de credit, înregistrându-se o scădere 25% în
2012, 23% în 2013 şi 17% în 2014

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență
4.2.1. Sume datorate instituțiilor de credit <1 an ( sunt folosite în general pentru activitatea de
exploatere)

Object 43

Fig. 16 Evoluția semelor datorate instituțiilor de credit <1 an în perioada 2012-2014


V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -64,09%
V 2012

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -0,27%
V 2012

Sume datorate instituțiilor de credit <1an scad pe toată perioada analizată.

4.2.2. Avansuri încasate în contul comenzilor <1 an

16
Object 49

Fig.17 Evoluția avansurilor încasate în contul comenzilor <1 an în perioada 2012-2014


V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -68,71%
V 2012

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -66,54%
V 2012

În perioada analizată Avansurile încasate în contul comenzilor <1 an scad de la un an la


altul, în anul 2012 fiind mai mare de 68,71% decât în anul 2013 și mai mari decât în 2014 cu
76.207.601.

4.2.3. Datorii comerciale

Object 55

Fig.18 Evoluția datoriilor comerciale în perioada 2012-2014

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ 3,54%
V 2012

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ 0,95%
V 2012

Datoriile comerciale cresc de la an la an, în anul 2013 fiind mai mari cu 3,54% față de
2012, iar în 2014 cu 0,95% decât în 2013.

4.2.4. Datorii din operațiuni de leasing financiar <1an


Leasing-ul este sursa de finanțare ce poate fi asimilată împrumutului.
17
Object 61

Fig. 19 Evoluția datoriilor din operațiuni de leasing financiar <1an în perioada 2012-2014
V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ 191,51%
V 2012

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ 237,45%
V 2012

Datoriile cu operațiuni de leasing financiar <1 an cresc semnificativ pe perioada celor


trei exerciții financiare, de la 791.060 în 2012 până la 7.781.630 în 2014.

4.2.5. Sume datorate entităților din grup <1an

Object 67

Fig.20 Evoluția sumelor datorate entităților de grup <1an în perioada 2012-2014


V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -64,43%
V 2012

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ 206,22%
V 2012

Sumele datorate entităților din grup <1 an scad semnificativ în anul 2013, dar cresc iar
în 2014.

4.2.6. Datorii din instrumentele cu operațiuni derivate <1 an

18
Datoriile din instrumente cu operațiuni derivate <1 an au valoare egală cu 0 pe toată
perioada analizată.

4.2.7. Alte datorii <1 an

Object 73

Fig. 21 Evoluția altor datorii <1an în perioda 2012-2014

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -12,73%
V 2012

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ 33,70%
V 2012

Alte datorii <1 an scad în anul 2013, dar cresc în 2014.

4.2.8. Sume datorate instituțiilor de credit >1 an ( sunt folosite în general pentru activitatea de
investiții).

Object 79

Fig. 22 Evoluția sumelor datorate instituțiilor de credit >1 an în perioada 2012-2014

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -26,98%
V 2012

19
V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -14,33%
V 2012

Sumele datorate instituțiilor de credit >1 an scad în cei trei ani, acest lucru semnificând
faptul că intreprinderea se poate finanța din surse proprii, având din ce în ce mai puțin nevoie de
surse străine.

4.2.9. Alte datorii>1 an

Object 86

Fig. 23 Evoluția altor datorii >1 an în perioada 2012-2014

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ 105,91%
V 2012

V 2013−V 2012
p= ∗100=¿ -3,08%
V 2012

Alte datorii >1 an cresc cu 105,91% în anul 2013, față de anul 2012, dar scad cu 3,08%
în anul 2014 față de anul 2013.

Factori de influență:

În anul 2013 împrumuturile purtătoare de dobânzi atât pe termen lung cât și pe temen
scurt scad deoarece întreprinderea rambursează mai multe împrumuturi.

Creșterea datoriilor către furnizori se datorează investițiilor intense.

Datoriile Grupului, altele decât sumele datorate entităților bancare, au crescut în


principal din cauza creșterii provizioanelor pentru dezafectare, creșterea datoriilor aferente
investițiilor (în principal cele din Marea Neagră), precum și constituirii de provizioane fiscale în
urma controalelor fiscale.

20
5.Concluzie
Pe piața românească OMV Petrom este cea mai mare companie producătoare și
distribuitoare de produse petroliere, având o imagine favorabilă în mediul în care-și desfășoară
activitatea.

În concluzie, un element care contribuie la obținerea de profit este nivelul redus al


costurilor pe care compania le suportă, comparativ cu cele pe care le plătesc concurenții săi,
acest lucru datorându-se faptului că resursele petroliere utilizate sunt în totalitate autohtone.

În urma analizei am constat că OMV Petrom recurge în mare parte la autofinanțare, din
capitaluri proprii, întreprinderea folosind ca sursă de finanțare și creditele bancare. În perioada
analizată compania a optat pentru finanțare permanentă, din capitaluri proprii, totodată creându-
și rezerve necesare riscurilor, acest element conducând firma la o flexibilitatea mai mică. Am
putut observa faptul că întreprinderea a realizat în cei trei ani (2012-2014) profit.

21
Bibliografie :
1. http://www.petrom.com
2. http://www.bvb.ro/
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/OMV_Petrom

4. Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, București 2007

22
23

S-ar putea să vă placă și