Sunteți pe pagina 1din 2

D03: Comportamentul în timpul evaluării psihologice (VWU) (P.

1/2)

Numele şi prenumele: ______________________ Vârstă:______ Data examinării:_______

Testele utilizate:__________________________________________________________________

1. Motricitatea
1. motricitate medie (fără fugă excesivă, fără agitaŃie, fără bâŃâieli)
2. puŃin agitat; îşi mişcă mâinile, degetele sau braŃele; fără activitate motorie excesivă cum sunt
fuga, căŃăratul sau incapacitatea de a sta liniştit
3. agitat şi neastâmpărat; poate să stea aşezat în timpul realizării sarcinii; se mişcă însă pe scaun;
nu poate să stea liniştit
4. foarte agitat şi neastâmpărat
5. hiperactiv, dar poate fi controlat; are dificultăŃi în a se aşeza; se ridică; poate fi determinat să
se aşeze din nou
6. foarte hiperactiv, greu de controlat
7. extrem de hiperactiv, nu poate fi controlat; fuge, se caŃără, nu poate să stea liniştit un moment

2. Distractibilitate şi concentrare
1. este orientat spre scop, îşi poate menŃine interesul faŃă sarcini
2. uşor distractibil, totuşi orientat spre scop, este capabil să finalizeze sarcinile dacă i se oferă
puŃină îndrumare
3. destul de distractibil, termină sarcinile cu îndrumare continuă, dă dovadă de un
comportament slab orientat spre scop
4. extrem de distractibil, poate fi atent doar câteva secunde; este independent de îndrumările
care i se oferă
5. nici nu începe sau nu se orientează spre sarcina ce trebuie să o realizez, nu poate fi evaluat

3. ToleranŃă la frustrare
1. reacŃie obişnuită la frustrare, poate accepta faptul că îi sunt impuse limite, fără a da dovadă de
reacŃii emoŃionae intense
2. are dificultăŃi în a renunŃa la ceea ce doreşte, insistă asupra dorinŃelor sale, plânge şi
vorbeşte în continuare despre acel lucru, dar nu este foarte iritat
3. reacŃie exagerată la frustrare, se opreşte pentru puŃin timp, plânge, Ńipă, are o scurtă criză de
furie
4. reacŃie exagerată, care durează mai mult timp (mai mult de 10 minute); Ńipă, plânge tare, crize
de furie
5. reacŃie catastrofală chiar şi la o frustrare mică; are crize de furie puternice

4. Cooperare
1. bună – urmează bine şi cu uşurinŃă îndrumările, se Ńine de ele fără insistenŃe
2. satisfăcătoare – se Ńine de ele, chiar dacă trebuie să-i fie reamintite
3. nesatisfăcătoare – urmează îndrumările doar după o intervenŃie decisivă din partea
evaluatorului
4. foarte nesatisfăcătoare – urmează doar parŃial îndrumările după o intervenŃie din partea
adultului
5. nu există – nu urmează îndrumările indiferent cât de tare insistă evaluatorul
D03: Comportamentul în timpul evaluării psihologice (VWU) (P. 2/2)

5. Interesul manifestat faŃă de sarcini


1. este dornic să rezolve sarcinile, este uşor de stimulat
2. în general este dornic să execute sarcinile, ocazional îşi pierde interesul
3. este doar ocazional interesat, uneori deloc
4. rar arată interes faŃă de sarcini
5. nu dă dovadă de nici un interes faŃă de sarcini

6. Comportamente de atragere a atenŃiei adultului


Vă rugăm aveŃi în vedere următoarele comportamente de atragere a atenŃiei: întrebări inutile,
comportament absurd, bufonerii, laude, absurdităŃi, ascunsul, simularea bolii.
1. nu încearcă niciodată să atragă atenŃia asupra sa prin intermediul acestor comportamente
2. încearcă rar să atragă atenŃia prin intermediul acestor comportamente
3. se foloseşte ocazional de aceste comportamente
4. recurge des la aceste comportamente
5. aceste comportamente apar aproape mereu, sunt caracteristice copilului

7. Controlul impulsurilor
1. îşi poate controla bine impulsurile, nu acŃionează niciodată impulsiv
2. îşi controleză puŃin impulsurile, uneori acŃionează impulsiv
3. îşi poate controla impulsurile la un nivel mediu, acŃionează implusiv
4. îşi poate controla greu impulsurile şi acŃionează des impulsiv
5. este extrem de impulsiv, se opreşte rar sau deloc pentru a se gândi la consecinŃele
comportamentului său

8. NesiguranŃă / anxietate
1. nu există semne de nesiguranŃă sau teamă faŃă de teste
2. la început uşoară anxietate / anxietate de separare, dispare însă după cinci minute
3. la unele sarcini devine nesigur, pune întrebări, ar dori o confirmare, are nevoie de un mic
suport
4. pare nesigur şi anxios tot timpul, are mereu nevoie de suport şi de înveselire
5 este foarte nesigur / anxios, efectuarea testelor este posibilă doar în prezenŃa mamei sau deloc

9. ÎnŃelegerea instrucŃiunilor
1. înŃelege imediat instrucŃiunea
2. înŃelege instrucŃiunea după repetarea acesteia
3. înŃelge instrucŃiunea după mai multe repetări
4. nu înŃelege instrucŃiunea complet decât după o demonstraŃie
5. nu înŃelege instucŃiunea nici după mai multe repetări şi demonstraŃii; testarea trebuie
întreruptă

10 Viteza de lucru
1. ritm de lucru lent
2. ritm de lucru mediu
3. ritm de lucru adecvat
4. ritm de lucru rapid
5. ritm de lucru prea rapid/repezit

11. FrecvenŃa intervenŃiilor din partea evaluatorului


1. nu sunt necesare intervenŃiile
2. o singură intrevenŃie
3. mai multe intervenŃii pe parcursul testării
4. frecvente, la intervale scurte de timp
5. copilul nu reacŃionează la intervenŃii/ întreruperea testării