Sunteți pe pagina 1din 2

IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC

FIȘA DE POST

APROB
Director IMSP I.O.
__________ Larisa CATRINICI
______ _______________2018

A.Identificarea postului
1 Numele Prenumele
Titularului postului
2 Denumirea postului,conform Ingrigitoare de spatiu
statelor de personal:
3 Codul (nomenclatorul
funcțiilor ocupate):
4 Denumirea compartimentului arhiva
în funcție de organigramă:
5 Relațiile postului: executare
Relații de subordonare Sef sectia arhiva
ierarhică:
Relații de coordonare, Coordonare si subordonare sef sectiei arhiva
organizare și control:
Relații de colaborare: cu angajatii sectiei
Relații de cooperare: cu angajatii sectiei
Relații funcționale:
6 Drept de semnătură:
7 Definirea sumară a - executa lucrări de curăţenie in arhiva;
atribuțiilor postului: - executa volumului de lucru suplimentare necesare
Obiectivele generale și mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer;
specifice ale postului
B.Specificarea cerințelor postului
8 Pregatirea profesională fara studii
necesară postului:
9 Atribuții necesare: - sa mature zilnic holul si încăperile arhivei,
- sa mature si sa spele holul, scara imobilului ori de cate
ori este nevoie (cel puţin o data pe zi).
- sa şteargă praful si pânzele de păianjen sa spele
geamurile imobilului, ori de cate ori este nevoie in
vederea menţinerii aspectului de curăţenie a imobilului;
- să îngrijască și să ude plantele și florile de camera;
- sa anunţe de îndată seful sectiei de orice neregula
constatată cu privire la starea imobilului primariei:
- sa ia in primire toate materialele necesare asigurării
curăţeniei, întreţinerii spaţiului verde;
- să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate,
calm, tact in relaţiile de serviciu ce se stabilesc cu
persoane din sectie ;
10 Parametri privind starea Competent de a ideplini functiafar
sanătății:
11 Indicatori de performanță: - efectuarea sarcinilor in timp rezonabil;
- efectuarea volulului suplimentar la cerera conducerii;
C.Condiții specifice de muncă
12 Locul de muncă: arhiva
13 Factori nocivi: Prezența aeromicroflorei (fungi, bacterii),
micotoxine,substante cimice si detergenti care pot dăuna
sănătații omului
14 Perioada de acomodare: Conform contractului individual de muncă
15 Programul de muncă: Conform contractului individual de muncă
16 Concediul anual Conform contractului individual de muncă
17 Responsabilitate materială și
financiară:
D.Descrierea sarcinilor, responsabilităților și drepturilor postului
- are obligatia sa poarte echipament de lucru si protecție adecvat;
- sa respecte cu strictete normele de igiena, protectia muncii ;
- sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca.
- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
- sa asigure păstrarea secretului profesional privind, activităţile ce se desfăşoară in cadrul arhivei;
- la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte
mijloace pe care le-a folosit in buna stare;

Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile
pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

A elaborat: T.Cucereavu, șeful secției arhivă


Avizat: O.Mardari, șeful secției resurse umane

Am luat la cunoștință:
________________________ (N.P.titularului postului și semnătura)