Sunteți pe pagina 1din 39

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Armașu Octavian Pavel (*************)


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

***********************************************************************
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

Guvernator în cadrul BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, Conducerea din data de 2018-11-30,
numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Hotărîre a Parlamentului (296 din 29.11.2018)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

****************************
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

*************************************************************************
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI
DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2018
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Armașu Octavian Pavel Ministerul Finanțelor Salariu 225551.95 MDL
1.2 Octavian Armaşu Ministerul Finanțelor Indemnizație unica de 36260 MDL
concediere
1.3 ************* Reprezentanța companiei Salariu 781234.93 MDL
Bayer SRL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
2.1 Octavian Armaşu SC ”SBC-proiect” SRL Onorariu 21392.04 MDL
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
3.1 Octavian Armaşu BC Moldova Agroindbank Dobanda 79.6 USD
SA
3.2 Octavian Armaşu BC Moldova Agroindbank Dobanda 19.13 EUR
SA
3.3 Octavian Armaşu BC Mobiasbancă – Groupe Dobanda 166.22 EUR
Société Générale SA
3.4 Octavian Armaşu BC Moldova Argroindbank Dobanda 6137.53 MDL
SA
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI
DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2018
3.5 ************* BC Mobiasbancă – Groupe Dobanda 0.97 EUR
Société Générale SA
3.6 ************* BC Mobiasbancă – Groupe Dobanda 1945.01 MDL
Société Générale SA
3.7 ************* BC Moldova-Agroindbank Dobanda 970.27 MDL
SA
3.8 ************* BC Moldova-Agroindbank Dobanda 187.16 USD
SA
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
6.1 Octavian Armaşu BC Victoriabank SA dividende 6580 MDL
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
-
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea
intelectuală etc.)
8.1 Octavian Armaşu Agro-SZM SRL Arenda terenurilor agricloe 231184 MDL

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele be Nr. ca Categoria Modul de Anul do Supra Cota- Actul care Valoarea Titularul Tipul tit Informații
neficiarului dastra dobîndire bîndirii fața parte confirmă bunului bunului ularului de
efectiv l/ local provenienț identificare
itatea a bunului a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv
Agricol Proprietate 2012 0,1215 100% Contract va 1946.81 *
********** ***** ha nzare-cump MDL *******
****** ***** ărare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2012 1,0253 100% Contract 19007.36 *
********** ***** ha Vanzare MDL *******
****** ***** Cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
Agricol Proprietate 2012 1,5459 100% Contract 19009.61 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparara *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2013 0,2578 100% Contract 3170.11 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2014 1,4574 100% Contract 19007.48 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2014 2,1602 100% Contract 37953.64 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2014 1,8582 100% Contract 19018 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparara *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2014 1,7708 100% contract 19004 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*
Agricol Proprietate 2015 1,7832 100% Contract 19003.95 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2015 1,2828 100% Contract 19120.39 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2015 1,0854 100% Contract 19009.27 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2016 1,2444 100% contract 19012 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2017 1,2752 100% Contrtact 19007.11 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2017 1,3124 100% contract 19246.8 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2017 1,4249 100% contract 2089.67 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2012 1,0290 100% contract 10298.0 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,8586 100% contract 13597.5 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,5150 100% contract 5661.2 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,7593 100% contract 9492.6 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,2598 100% conract 3001.1 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2012 0,1301 100% contract 2424.0 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 1,2663 100% contract 18874.0 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,6709 100% contract 9644.4 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumnparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,6576 100% contract 9453.3 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,1310 100% contract 1944.2 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,3762 100% contract 5137.8 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,1371 100% contract 1970.9 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Alte Proprietate 2016 0,0948 cota moștenire 45391 *
********** ***** categorii de ha parte MDL *******
*** ***** terenuri care ******
*/ se află în
***** circuitul
***** civil
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 1,1292 100% contract 16241.4 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,3240 100% contract 4999.7 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,8780 100% contract 13548.6 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** Agricol Proprietate 2013 0,1303 100% contract 2010.7 *
****** ***** ha vanzare MDL *******
***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,3708 100% contrcat 5503.1 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,8647 100% contract 12427.0 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,3843 100% contract 5523.0 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,5389 100% contract 8047.6 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumprare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,6577 100% contrcact 9821.7 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,6752 100% contract 9906 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,1310 100% contract 1922 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,6543 100% contract 9796 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,5390 100% contract 8070 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,8579 100% contract 10734 *
********** ***** vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,5961 100% contract 7458 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 1,7953 100% contrtact 23749 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 1,0822 100% conract 14568 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,1303 100% contract 1754 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 1,1075 100% contract 12174 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,2602 100% contract 1891 *
********** ***** vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,2999 100% contract 4582 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,1313 100% contract 1933 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1304 100% contract 2083 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,3242 100% contract 5179 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,3241 100% contract 5177 *
********** ***** vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,8779 100% contract 14024 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,5772 100% contract 6764 *
********** ***** vanzare MDL *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,9138 100% contract 12088 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cunparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,9969 100% contract 11609 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,6931 100% contract 8265 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,3893 100% contract 5701 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1295 100% contract 1896 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** Agricol Proprietate 2015 0,8435 100% contract 12351 *
****** ***** ha vanzare MDL *******
***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1295 100% contract 1923 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,3710 100% contrtact 5510 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,3188 100% contract 4972 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1305 100% contract 2035 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,2597 100% contract 3698 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
**
Agricol Proprietate 2015 1,3508 100% contract 20332 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 1,0236 100% contract 15407 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1295 100% contract 1480 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,8062 100% contract 9213 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,9352 100% contract 10687 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1296 100% contract 1481 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1300 100% contract 1782 *
********** ***** vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,9678 100% contract 13268 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1303 100% contract 1612 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,6161 100% contract 7621 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,2618 100% contract 2680 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,8062 100% contract 10158 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,7524 100% contract 9481 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,6296 100% contract 9489 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,5559 100% contract 8378 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1305 100% contract 1967 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,8024 100% contract 10327 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,6291 100 contract 8096 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 1,3790 100% contract 23000 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,1298 100% contract 1499 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,6177 100% contract 9437 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,8024 100% contract 10739 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,1309 100% contract 1752 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** Agricol Proprietate 2017 0,1302 100% contract 2011 *
****** ***** ha vanzare MDL *******
***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,8780 100% contract 13563 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,3242 100% contract 5008 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,0803 100% contract 987 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
Agricol Proprietate 2014 0,1249 100% contract 987 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
Agricol Proprietate 2015 0,8999 100% contract 12575 *
********** ***** vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
Agricol Proprietate 2015 0,0401 100% contract 493 *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
Intravilan Proprietate 2007 7,4 ari 100% contract 18803 *
********** ***** vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 1,4371 100 contract 19010.48 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 1,2445 100 contract 19013.26 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 1,4944 100 contract 20213.96 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 1,0955 100 contract 19136.16 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** Agricol Proprietate 2018 1,6596 100 contract 22881.42 *
****** ***** ha vanzare MDL *******
***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2019 0,3213 100% Contract de 4908.79
********** ***** ha vanzare-cu MDL ******* *******
****** ***** mparare ******* *******
*/ ** *******
***** *******
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2019 0.9203 100 Contract de 14060.12
********** ***** ha vânzare-cu MDL ******* *******
****** ***** mparare ******* *******
*/ ** *******
***** *******
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2019 0,1305 100 Contract vâ 2431.41
********** ***** ha nzare-cump MDL ******* *******
****** ***** ărare ******* *******
*/ ** *******
***** *******
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2019 0,9209 100 Contract vâ 14069.35
********** ***** ha nzare-cump MDL ******* *******
****** ***** ărare ******* *******
*/ ** *******
***** *******
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2019 0,1305 100 Contract 2431.41
********** ***** ha Vanzare MDL ******* *******
****** ***** Cumpărare ******* *******
*/ ** *******
***** *******
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
**
Alte Proprietate 2010 0,0598 100% Contract de 72341 *
********** ***** categorii de ha vînzare MDL *******
****** ***** terenuri care cumpărare *******
*/ se află în **
***** circuitul
***** civil
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2012 1,2193 100% Conract 19014.45 *
********** ***** ha vânzare MDL *******
****** ***** cumpărare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2012 0,1215 100% Contract 1946.81 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2013 0,3891 100% Contract 6328.83 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2013 100% Contract 19018.44 *
********** ***** 1,0967 vanzare MDL *******
****** ***** 6 ha cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2014 1,5459 100% Contract 19010 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2014 1,881 100% Contract 18994.85 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2015 0,6959 100% contract 9503.83 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2017 1,3055 100% copntract 18972 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2012 0,6444 100% contract 8633.0 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,1295 100% contract 941.0 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,1298 100% contract 1499.4 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,8342 100% contract 12380.6 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,1305 100% contract 1782.2 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 0,2602 100% contract 1890.7 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 1,0675 100% contrtact 14578.9 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,1301 100% conract 1869.7 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,1310 100% contract 1956 *
********** ***** vanzare MDL *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
****** ***** cumprare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,5391 100% contract 7909 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,1310 100% contract 1961 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,1295 100% contract 1620 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,3240 100% contrtact 4361 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2014 0,9265 100% contract 14155 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** Agricol Proprietate 2015 0,8781 100% contract 14027 *
****** ***** ha vanzare MDL *******
***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1303 100% contract 2081 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1293 100% contract 2650 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1299 100% contract 1501 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,8427 100% contract 12515 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,9253 100% contract 14431 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
**
Agricol Proprietate 2015 1,2650 100% contract 18015 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,2590 100% contract 3898 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,9056 100% contract 10349 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,8063 100% contract 9214 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,3707 100% contract 5082 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,9389 100% contract 11613 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 1,0302 100% conract 10547 *
********** ***** ha vznare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2015 0,1296 100% contract 1633 *
********** ***** ha vznare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2016 1,6687 100% contract 26427 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,1298 100% contract 1670 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,5116 100% contract 9437 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2017 0,6923 100% contract 9265 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
Agricol Proprietate 2013 1,8998 100% contract 25131 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
Agricol Proprietate 2014 1,4199 100% contract 25132 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
Agricol Proprietate 2018 1,0855 100 contract 18971 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 1,0952 100 contract 19130.91 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 2,1631 100 contract 19747.88 *
********** ***** ha vanzare MDL *******
****** ***** cumparare *******
*/ **
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2019 0,3188 100 Contract vâ 4870.57
********** ***** ha nzare-cump MDL *******
****** ***** ărare *******
*/ **
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
**
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul
nu a fost evaluat de organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de
dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele be Adresa/ Categori Modul Anul do Suprafaț Cota- Actul Valoarea Titula Tipul Informații
neficiarului numărul a de bîndirii a parte care bunului rul bu titularului de
efectiv cadastral dobîndir confirmă nului identificare
e provenie a
nța titularului
bunului altul decât
beneficiaru
l efectiv
Garaj 2008 17,4 100% Contract 43650 *
********** ********** Proprietat N2, din 5 MDL ***** **********
*** * e Martie ***** **********
** 2006 *** ********
****
**/
**********
********
2015 60 cota 299338 *
********** ********** Apartame Proprietat parte Moștenir MDL ***** **********
*** ********** nt e e / privati ***** **********
****/ zare *** ********
**********
********
***/ Vilă 2010 92,7 100% Contract 279002 *
********** ********** Proprietat din 10.09 MDL ***** **********
****** **** e .2010 ***** **********
***** ********
*
2008 106,8 100% Contrtact 676900 *
********** ********** Apartame Proprietat N32 din MDL ***** **********
*** ********** nt e 10 ***** **********
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*****/ Octimbri *** ********
********** e 2005
********
Altă 2018 12,7 m.p. 100 Contract 227129.1 *
********** ********** avere Proprietat Investitio MDL ***** **********
****** ********** imobilă e nal nr.31 ***** **********
** ***** ********
**** *
**/
**********
********
Altă 2018 12,7 m.p. 100 Contract *
********** ********** avere Proprietat investitio 227129.1 ***** **********
****** ********** imobilă e nal 0 MDL ***** **********
** ***** ********
**** *
**/
**********
********
2018 103,9 100 Contract *
********** ********** Apartame Proprietat m.p. de 2013876. ***** **********
****** ********** nt e investitii 26 MDL ***** **********
********** ***** ********
**** *
**/
**********
*******
***/ Vilă 2015 42,7 cota 86957 *
********** ********** Proprietat parte Mostenir MDL ***** **********
*** **** e e ***** **********
*** ********
Garaj 2008 21,7 100% Contract 54437 *
********** ********** Proprietat N1, din 5 MDL ***** **********
*** * e Martie ***** **********
** 2006 *** ********
****
**/
**********
********
Altă 2018 4,8 m.p. 100 Contract 34435 *
********** ********** avere Proprietat vanzare-c MDL ***** **********
****** ********** imobilă e umparare ***** **********
********** ***** ********
** *
****
**/
**********
********
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost
evaluat de organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de
dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian,
alte mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele be Tipul/ Anul de Locul Anul do Modul de Valoarea Titularul Tipul Informații
neficiarului modelul fabricație înregistrării/ bîndirii dobîndire bunului bunului titularului de
efectiv număr de conform do identificare
înmatriculare cumentului a
care îi titularului
certifică altul decât
provenienț beneficiaru
a l efectiv
2017 2017 Proprietate 44727 EUR *
********** Autoturism/ ** ******* **********
****** Volvo **** ******* **********
XC60 ****/******* ** ********
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din
patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe
economie
Nr. Numele Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată Titularul Tipul titularului Informații
crt. beneficiarului a bunului bunului de
efectiv identificare
a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20
de salarii medii pe economie
Nr. Numele Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată Titularul Tipul titularului Informații
crt. beneficiarului a bunului bunului de
efectiv identificare
a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină,
unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii
medii pe economie
Nr. Descrierea bunului Modul de Data transmiterii Persoana căreia Valoarea bunului Titularul
crt. transmis transmitere i-a fost transmis bunului
transmis
-
Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descrierea Modul de Data Valoarea Titularul Tipul Informații
crt. beneficiarului bunului dobîndire dobîndirii estimată a bunului titularului de
efectiv bunului identificare
a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv
-
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și
investire în țară și/sau în străinătate
Nr. Numele b Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. eneficiaru instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
lui efectiv administrează bancar/ date titularului
contul despre fondul altul decât
bancar, a de beneficiarul
fondului de investiții/alte efectiv
investiții forme
etc./adresa echivalente de
economisire
1 Cont curent 83045.01 2 *
********* ************ ************ sau echivale MDL ********** **********
**** ************ ************ nte(inclusiv *** **********
************ card) ********
******/
************
************
************
************
************
2 Cont curent 25.20 EUR 0 *
********* ************ ************ sau echivale ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
3 Cont curent 13007.58 0 *
********* ************ ************ sau echivale USD ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
4 Depozit 298735.83 2 *
********* ************ ************ bancar sau MDL ********** **********
******* ************ ************ echivalente ****** **********
*/ ********
************
************
************
************
************
**********
5 Depozit 80831 MDL 2.75 *
********* ************ ************ bancar sau ********** **********
**** ************ ************ echivalente *** **********
*/ ********
************
************
************
************
************
**********
6 Cont curent 0 EUR 0 *
********* ************ ************ sau echivale ********** **********
**** ************ ************ nte(inclusiv *** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
7 Cont curent 0 MDL 0 *
********* ************ ************ sau echivale ********** **********
**** ************ ************ nte(inclusiv *** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
8 Cont curent 1978.71 0 *
********* ************ ************ sau echivale MDL ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
************ card) ********
******/
************
************
************
************
************
9 Cont curent 0.09 EUR 0 *
********* ************ ************ sau echivale ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
************ card) ********
******/
************
************
************
************
************
10 Cont curent 4819.43 0 *
********* ************ ************ sau echivale EUR ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
************ card) ********
******/
************
************
************
************
************
11 Depozit 4388.64 1 *
********* ************ ************ bancar sau EUR ********** **********
******* ************ ************ echivalente ****** **********
************ ********
******/
************
************
************
************
************
12 Cont curent 358.17 0 *
********* ************ ************ sau echivale EUR ********** **********
**** ************ ************ nte(inclusiv *** **********
************ card) ********
******/
************
************
************
************
************
13 Cont curent 591.69 0 *
********* ************ ************ sau echivale USD ********** **********
**** ************ ************ nte(inclusiv *** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
14 Cont curent 0 MDL 0 *
********* ************ ************ sau echivale ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
15 Depozit 1715.84 0 *
********* ************ ************ bancar sau USD ********** **********
**** ************ ************ echivalente *** **********
*/ ********
************
************
************
************
************
**********
16 Depozit 16954 USD 1 *
********* ************ ************ bancar sau ********** **********
**** ************ ************ echivalente *** **********
*/ ********
************
************
************
************
************
**********
17 Depozit 1765.73 1 *
********* ************ ************ bancar sau USD ********** **********
**** ************ ************ echivalente *** **********
*/ ********
************
************
************
************
************
**********
18 Cont curent 1123.10 0 *
********* ************ ************ sau echivale MDL ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
19 Cont curent 26466.15 3 *
********* ************ ************ sau echivale MDL ********** **********
******* ************ ************ nte(inclusiv ****** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
20 Cont curent 317.27 0 *
********* ************ ************ sau echivale USD ********** **********
**** ************ ************ nte(inclusiv *** **********
*/ card) ********
************
************
************
************
************
**********
21 Depozit 672.98 0
********* ************ ************ bancar sau MDL ********** **********
**** ************ ************ echivalente *** **********
*/ ********
************
************
************
************
************
**********
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de
investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau
în valută străină
Nr. Numele be Emitentul Categoria Numărul de titl Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarului titlului/societatea la uri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului
acționar, fondator altul decât
sau asociat/beneficiar beneficiarul
de împrumut efectiv
-
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie
și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi
patrimoniale
Nr. Numele Suma Valuta Titularul bunului Tipul titularului Informații de
crt. beneficiarului identificare a titularului
efectiv altul decât beneficiarul
efectiv
Hasurat integral

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea Cota de Titularul Tipul Informații de
beneficiarului agentului juridică activitate de participare bunului titularului identificare a
efectiv economic cumpărare titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
Banca de Republica In lichidare 38435 MDL 772 *
************ Economii SA Moldova, or. ********** **********
**** Chișinău str. ****** **********
Columna, nr. 115, ********
MD-2012
Agro-SZM or. Drochia, str. 27 Producator 1000 MDL 1 *
************ SRL August, 1 agricol ********** **********
**** ****** **********
********
Franzeluța MD 2032, Produse 35100 MDL 800 *
************ SA Republica alimentare ********** **********
**** Moldova, or. ****** **********
Chisinau, str. ********
Sarmizegetusa, 30
BC str. 31 August Servicii 44000 MDL 1250 *
************ Victoriabank 1989, nr. 141, financiare ********** **********
**** SA Chișinău, Moldova ****** **********
********
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor


contractării
-

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de
conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți
comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
Center of Excellence in Finance / Cankrjeva Guvernator La numire in functie
cesta 18, 1000 Ljublijana, Slovenia
Interstate Bank / 15, Shukhov Street, 115162, Guvernator La numire in functie
Moscow, Russian Federation
European Bank for Reconstruction and Guvernator alternativ La numire in functie
Development / One Exchange Square London
EC2A 2JN United Kingdom
International Monetary Fund / 1900 Guvernator La numire in functie
Pennsylvania Ave NW, Washington, DC,
20431

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau
concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt
finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți
comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. contractului organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al
datelor prezentate.

Data completării 28 03 2019 Semnătura Armașu Octavian Pavel


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)