Sunteți pe pagina 1din 3

Cadrul legal al noii legi prevede următoarele, pentru fiecare Asociație de Proprietari:

 Să aibă un Regulament care să prevadă condiţii de bună vecinătate, dar şi


modul în care vor fi folosite părţile comune ale condominiului;
 Să dețină un singur cont bancar pe numele său şi să comunice către proprietari
datele de identificare ale acestui cont, în care se vor putea face încasări şi din
care se vor face toate plăţile către furnizori;
 În casierie să rămână maximum 1.000 de lei în numerar, pentru cheltuieli
neprevăzute, însă numai cu acordul proprietarilor;
 Debitele mai vechi de trei luni vor fi notate în Cartea funciară de către
preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietar;
 Fondul de rulment este obligatoriu și va putea fi folosit şi pentru achitarea unor
restanţe la facturile către furnizori.

Principalele obligaţii ale proprietarilor de apartamente:

 proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcționare şi siguranță spaţiile


interioare, echipamentele şi instalatiile din dotarea tehnica a proprietății individuale,
respectiv instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz,
apă, precum și altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii
celorlalţi proprietari.
 proprietarul este obligat să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului
executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de
constructii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se
inspecteze, să se repare ori sa se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se
poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală.

 dacă proprietarul unei locuințe ori al unui spațiu cu altă destinație provoacă daune oricarei părţi
din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu,
respectivul proprietar are obligația să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările
de reparaţii.
 proprietarii de apartamente care fac modificări nelegale în apartamente, care schimbă destinaţia
acestora fără să treacă prin tot procesul legal vor putea fi amendaţi sever potrivit noii legi a
asociaţiilor de proprietari.
 proprietarii care își înstrăineaza locuințele sau spațiile cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă
sunt obligați ca la întocmirea actelor de instrăinare să facă dovada plăţii la zi a cotelor de contributie
la cheltuielile asociației de proprietari şi a utilităţilor publice.
  proprietarii vor trebui să participe la şedinţe. Noua lege prevede că proprietarii nu vor mai
putea fi reprezentaţi în adunarea generală de preşedinte, un membru al comitetului de bloc ori
de administrator. Dacă totuşi nu pot participa, trebuie să mandateze un alt membru al
asociaţiei printr-o împuternicire scrisă şi semnată.
Ce amenzi primesc cei care nu respectă noile obligaţii

Amendă de la 500 lei la 3.000 lei pentru:

 proprietarii care nu vor permite accesul în locuinţă pentru reparaţii, lucrări sau în situaţii de
urgenţă, după ce au primit preaviz motivat de la asociaţie;
 proprietarii care pun in pericol integritatea structurală a condominiului sau a altor proprietati
individuale, precum şi a bunei functionari a instalatiilor aferente acestora;
 proprietarii de apartamente care nu execută lucrările de intretinere, reparatii sau de inlocuire
a elementelor de constructii, daca aceastea sunt de natura sa aduca prejudicii celorlalti
proprietari.

Amendă de la 200 lei la 1.000 lei pentru:

 pentru neconvocarea adunarii generale, conform prevederilor Legii 196/2018;


 necomunicarea de către proprietar a modificării suprafetei utile către asociatia de proprietari
si administraţia financiara locală;
 neluarea de către asociaţia de proprietari, de presedinte sau de catre comitetul executiv a
tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi mentinerea in stare de siguranta si
funcţionare a condominiului şi a instalatiilor comune aferente pe toata durata existentei
acestora;
 nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1) lit. s), potrivit căruia „Comitetul executiv propune
adunarii generale cuantumul indemnizatiilor, precum si numarul si functiile personalului
necesar a fi incadrat cu contract individual de munca sau contract de prestari servicii in
cadrul asociatiei de proprietari pentru buna administrare, gestionare si functionare a
condominiului, in limita bugetului de venituri si cheltuieli”;
 pentru asociaţiile de locatari care nu se reorganizează în asociatii de proprietari in
conformitate cu prevederile prezentei legi.

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

 pentru schimbarea de către proprietar a destinatiei locuintei sau spatiului cu alta destinatie
decât aceea de locuinţă fără autorizatiile şi aprobările legale;
 neexecutarea de catre proprietar a lucrărilor de intretinere, reparatii sau de inlocuire a
elementelor de constructii aflate in proprietatea sa individuala, daca aceasta este de natura sa
aduca prejudicii celorlalti proprietari;
 modificarea aspectului proprietatii comune de către proprietari, precum si a elementelor
constructive ale condominiului fara respectarea prevederilor prezentei legi;
 utilizarea şi gestionarea veniturilor asociatiei de proprietari, altfel decat este prevăzut de
prezenta lege;
 nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidentiale de a
furniza/presta serviciile de utilitati publice prin intermediul retelelor aflate in proprietatea
acestora catre locuintele sau spatiile cu alta destinatie din respectivele ansambluri
rezidentiale

Amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei:


 pentru utilizarea cu alta destinatie a fondului de rulment sau a fondului de reparatii, altfel
decat este prevazut de prezenta lege;
 neaplicarea sau nerespectarea prevederilor din prezenta lege de catre furnizorii serviciilor de
utilitati publice;
 neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de catre proprietarii ansamblurilor
rezidentiale, conform prevederilor art. 14 (In cazul condominiilor din ansamblurile
rezidentiale, proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale, in calitate de vanzatori,
trebuie sa ii informeze la momentul instrainarii pe cumparatori cu privire la necesitatea
constituirii asociatiilor de proprietari, in conditiile prezentei legi).

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, toate asociaţiile trebuie să transmită


administraţiei publice locale numele şi datele de contact actualizate ale preşedintelui, ale comitetului
excutiv, ale comisiei de cenzori şi ale administratorului.