Sunteți pe pagina 1din 124

România

MANUAL DE UTILIZARE

K3-F

CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
CUSTOM S.p.A. INFORMAȚII GENERALE  SIGLA  CE  APLICAT  PRODU-
Via Berettine 2/B REFERITOARE LA SIGURANȚĂ SULUI  CERTIFICĂ  FAPTUL  CĂ 
Vă rugăm să acordați o atenție deosebită opera- PRODUSUL  ÎNDEPLINEŞTE 
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy țiunilor care ar putea compromite conformitatea  CERINȚELE DE BAZĂ DE SIGU-
Tel. : +39 0521-680111 și caracteristicile produsului: RANȚĂ.
Fax : +39 0521-610701 • Citiți și păstrați următoarele instrucțiuni.
Dispozitivul  îndeplinește  cerințele  esențiale 
http: www.custom.biz • Respectați Toate avertismentele și instrucțiunile 
indicate pe dispozitiv. privind compatibilitatea electromagnetică și sigu-
• Nu așezați dispozitivul pe o suprafață instabilă  ranța electrică prevăzute în directivele 2014/30 / 
Asistență tehnică clienți: deoarece  ar  putea  cădea  și  ar  putea  fi   grav  UE și 2014/35 / UE, deoarece este proiectat în 
www.custom4u.it afectat. conformitate cu cerințele următoarelor standarde:
• Nu  așezați  aparatul  pe  suprafețe  moi  sau  în  • EN  55032  (Limits and methods of measure-
medii care nu garantează ventilația necesară. ments of radio disturbance characteristics of
© 2018 CUSTOM S.p.A. – Italy. Toate drepturile  • Nu  fi xați  defi nitiv  un  produs  sau  accesoriile  Information Technology Equipment)
rezervate. Este interzisă reproducerea totală sau  acestuia, cum ar fi  surse de alimentare, cu ex-
parțială a prezentului manual sub orice formă, atât  • EN  55024  (Information Technology Equip-
cepția cazului în care acest lucru este specifi cat 
în format electronic cât și pe suport de hârtie. So- ment – Immunity characteristics – Limits and
în acest manual.
cietatea CUSTOM S.p.A. și persoanele implicate  • Așezați  dispozitivul  în  așa  fel  încât  să  evitați  methods of measurement)
în  realizarea  prezentului  manual,  nu  își  asumă  deteriorarea cablurilor conectate la acesta. • EN 60950-1 (Safety of information equipment
nici  un  fel  de  responsabilitate  care  derivă  din  • [Numai pentru echipamentele OEM] Echipamen- including electrical business equipment)
utilizarea acestuia, dar garantează că informațiile  tul trebuie instalat în interiorul unui chioșc sau 
din manual au fost verifi cate în mod corect. Orice  al unui sistem care asigură protecție mecanică,  Dispozitivul  îndeplinește  cerințele  esențiale 
sugestie referitoare la eventualele erori întâlnite  electrică și ignifugă. ale  Directivei  2014/53/UE  pentru  echipamente 
sau la unele posibile îmbunătățiri, va fi  extrem de  • Sistemul  de  alimentare  din  rețea  trebuie  să  dotate cu module speciale de emitere a undelor 
apreciată.  Produsele  sunt  supuse  unui  control  respecte reglementările în vigoare în țara în care  radio.  Declarația  de  conformitate  și  alte  certifi -
permanent,  fi ind  permanent  îmbunătățite.  De  urmează să fi e instalat echipamentul.
aceea, CUSTOM S.p.A. își rezervă dreptul de a  cări  disponibile  pot  fi   descărcate  de  pe  siteul. 
• Asigurați-vă că în locul în care doriți să instalați 
modifi ca informațiile din prezentul manual, fără a  www.custom4u.it.
dispozitivul există o priză ușor accesibilă cu o 
avea nevoie de preaviz. capacitate de cel puțin 10A.
• Asigurați-vă că cablul de rețea furnizat împreună 
Materialele multimedia pre/instalate dețin licență  cu echipamentul sau care urmează să fi e utilizat 
Copyright  CUSTOM  S.p.A.  Celelalte  societăți  este compatibil cu mufa disponibilă în sistem.
și  numele  de  produse  menționate  în  prezentul  • Asigurați-vă  că  sistemul  electric  care  alimen-
document  sunt  înregistrate  sub  marca  respec- tează dispozitivul este echipat cu conductor de 
tivelor licențe. împământare și că este protejat de un întreru-
Menționarea  produselor  care  aparțin  unor  terțe  pător diferențial. RECOMANDĂRI
părți  are  doar  scop  informativ  și  nu  constituie  PENTRU RECICLAREA
• Deconectați cablul de alimentare înainte de orice 
încălcarea niciunui regulament și nici recoman- PRODUSULUI
operațiune de întreținere.
darea respectivelor produse. CUSTOM S.p.A. își  • Utilizați tipul de alimentare indicat pe eticheta 
decline orice responsabilitate referitor la utilizarea  dispozitivului.
și performanțele acestor produse. • Alimentarea  cu  energie  a  imprimantei  trebuie  Simbolul recipientului pentru deşeuri barat indică 
furnizată  printr-o  sursă  de  alimentare  SELV  faptul  că  eliminarea  dispozitivului  NU  trebuie 
(defi niția IEC60950-1 ediția a II-a). efectuată  prin  intermediul  unui  ciclu  normal  de 
• [Numai  pentru  echipamentele  DESK]  Ali- eliminare a deșeurilor. Pentru informații mai deta-
mentarea  cu  energie  a  aparatului  trebuie  liate despre reciclarea acestui produs, Consultați 
IMAGINILE UTILIZATE ÎN PREZENTUL furnizată de un alimentator omologat de fi rma 
instrucțiunile autorității responsabile din țara dvs. 
MANUAL AU SCOP EXEMPLIFICATIV CUSTOM S.p.A.
pentru eliminarea acestor produse.
• Respectați intervalul de funcționare al echipa-
ȘI ESTE POSIBIL SĂ NU REPRODUCĂ  • Nu  aruncați  acest  echipament  sub  formă  de 
mentului și al componentelor accesorii.
FIDEL MODELUL DESCRIS. • Nu astupaţi orifi ciile de ventilare. deșeuri  municipale  solide  mixte,  ci  colectaţi 
• Nu introduceți obiecte în interiorul dispozitivului,  selectiv.
deoarece acestea pot scurtcircuita sau pot de- • Reutilizarea  sau  reciclarea  corespunzătoare 
ÎN  CAZUL  ÎN  CARE  NU  EXISTĂ  ALTE  teriora componente care ar putea compromite a EEE este utilă pentru conservarea mediului 
MENȚIUNI, INFORMAȚIILE DIN PREZEN- funcționarea acestuia. înconjurător și a sănătății umane.
• Nu interveniți personal asupra dispozitivului, cu  • În conformitate cu Directiva europeană WEEE 
TUL MANUAL SUNT VALABILE PENTRU 
excepția operațiunilor obișnuite de întreținere,  2002/96/CE, sunt disponibile centre de colecta-
TOATE  MODELELE  PRODUSE  PÂNĂ  descrise în mod expres în manualul de utilizare.
re specifi ce pentru livrarea de deșeuri de echi-
ÎN  MOMENTUL  REDACTĂRII ACESTUI  • Nu interveniți personal asupra dispozitivului, cu 
pamente electrice și electronice și este posibilă 
excepția operațiunilor obișnuite de întreținere, 
DOCUMENT. descrise în mod expres în manualul de utilizare. returnarea echipamentului distribuitorului atunci 
• Realizați periodic întreținerea de rutină a dispo- când este achiziționat unul nou, echivalent.
zitivului, pentru a evita ca acumularea murdăriei  • Administrația  publică  și  producătorii  de  EEE 
să  compromită  funcționarea  corectă  și  sigură  se angajează să faciliteze procesele de reuti-
a acestuia. lizare și recuperare a DEEE prin organizarea 
AVERTIZĂRI GENERALE • Nu atingeți linia de încălzire a capului de impi- activităților de colectare și prin utilizarea unor 
Societatea CUSTOM S.p.A. își decline orice res- mare cu mâinile goale sau obiectele metalice.  măsuri adecvate de proiectare.
ponsabilitate pentru accidentele sau pentru orice  Nu efectuați operațiuni în interiorul imprimantei  • Legea sancționează cu sancțiunile corespun-
alt inconvenient, în care sunt implicate personae  imediat  după  imprimare,  deoarece  capul  de 
zătoare persoanele care elimină echipamentele 
sau lucruri, care derivă din manevrarea incorectă,  imprimare  și  motorul  pot  atinge  temperaturi 
DEEE în mod ilegal.
modifi cările structural sau funcționale, instalarea  foarte ridicate.
neadecvată  sau  incorectă,  mediu  neadecvat  • Utilizați consumabilele recomandate sau apro-
pentru  protecția  produselor  sau  nerespectarea  bate de către CUSTOM S.p.A.
temperaturilor  necesare,  neefectuarea  operați-
unilor de întreținere sau a verifi cărilor periodice 
orireparații effectuate greșit.

Formatul utilizat pentru acest manual îmbunătățește utilizarea resurselor naturale prin reducerea cantității de hârtie necesară imprimării acestei copii.
SUMAR

1  INTRODUCERE

2  DESCRIERE
2.1  Conținutul pachetului  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2  Părțile dispozitivului  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3  Mesaje de stare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4  Tastatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5  Afișajul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.6  Funcțiile asociate tastelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.7  Modurile de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3  SETĂRI DE BAZĂ
3.1  Pregătirea sistemului controlat cu tastatură și afișaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2  Deschidere capac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3  Montare rolă de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4  Avansare hârtie (F010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.5  Setare dată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.6  Setare oră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.7  Încărcare pictograme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.8  Setări generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.9  Gestiune operatori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.10  Gestiune departamente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.11  PLU şi oferte speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.12  Gestiune clienţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.13  Gestiune reduceri/majorări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.14  Gestiune operaţiuni de casă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.15  Configurare comunicaţie PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.16  Variante grafice ale bonurilor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.17  Exemplu de configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.18  Exemplu de personalizare reducere/majorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.19  Exemplu de funcţie multiplă (macro)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.20  Exemplu de schimb valutar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.21  Introducere client „în zbor” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.22  Selecție operator (F009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.23  Interogare valoare PLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.24  Pornirea și oprirea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.25  Pregătirea sistemului controlat cu PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5
4  ÎNREGISTRARE ARTICOLE
4.1  Vânzări pe departament sau PLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2  Departamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3  PLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.4  Tasta PLU generic (F062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.5  Tasta departament generic (F064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.6  Preluare PLU din codul de bare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5  MODIFICATORI
5.1  Anulare bon (F007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2  Anulare (F008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3  Stornare (F026)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.4  Reducere procentuală  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.5  Majorare procentuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.6  Reducere valorică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.7  Majorare valoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6  PLĂȚI
6.1  Numerar (F102)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.2  Credit (F100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.3  Tichete de masă (F901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.4  Card de credit  (F104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.5  Plată mixtă  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.6  Schimb valutar (F143)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7  FUNCŢII SPECIALE
7.1  Plăţi în numerar (F098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.2  Retrageri de numerar (F097)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.3  Recuperarea creditului (F127)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.4  Funcții multiple, macro  (F365-F375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.5  Golire fiscală (F022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.6  Deblocare limite departament (F129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.7  Luminozitate afișaj client  (F122)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.8  Luminozitate afişaj operator (F108)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8  RAPOARTE STATISTICE ȘI DE GESTIUNE
8.1  Informații generale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.2  Tabel citiri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

9  ÎNCHIDERI / GOLIRI
9.1  Informaţii generale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.2  Tabel resetări  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

10  FUNCȚIONARE
10.1  Consultare jurnal electronic cu ajutorul PC-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
10.2  Configurare fişier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6
10.3  Salvarea ultimului bon emis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
10.4  Salvați sau imprimați rapoartele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
10.5  Blocaj cutter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
10.6  Programul de curățare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
10.7  Curățare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

11  SPECIFICAŢII
11.1  Specificaţii hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11.2  Dimensiuni dispozitiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

12  STRUCTURA MENIULUI

7
8
1 INTRODUCERE
Acest manual de utilizare este împărțit în secțiuni și capitole. Fiecare capitol poate fi găsit din cuprinsul afișat la începutul 
acestui document. Cuprinsul este accesibil prin intermediul butonului din fiecare pagină, după cum se arată în diagrama 
următoare.

Conectare la sumar

Trimitere la note

Titlu numerotat
pentru fiecare capitol
5 CONFIGURARE
Titlu numerotat
pentru fiecare paragraf
5.1 Parametri de setare

Informații valabile La pornire imprimanta efectuează un program de autodiagnosticare(1) și o resetare


pentru dispozitivele pentru a verifica și inițializa următoarele componente electronice și mecanice. Ținând
AAAA, BBBB, CCC apăsată tasta FEED când porniți, se imprimă un raport care conține rezultatul auto-
diagnosticării, configurația implicită (a se vedea figura) și se intră în procedura
SET-UP, unde puteți schimba parametrii legați de interfață și în modul de imprimare.

AAAA, BBBB
Informații valabile
La pornire imprimanta efectuează un program de auto-diagnosticare și resetare care
pentru dispozitivele
verifică și inițializează următoarele componente electronice și mecanice.
AAAA, BBBB

CCCC
Ținând apăsată tasta FEED când porniți, se imprimă un raport care conține rezultatul
Informații valabile autodiagnosticării, configurația implicită (a se vedea figura) și se intră în procedura
pentru dispozitivele CCC SET-UP, unde puteți schimba parametrii legați de interfață și în modul de imprimare.

Informații necesare pentru


a nu compromite funcționarea
dispozitivelor
ATENȚIE: Respectați polaritatea la alimentare.
Informații sau
sugestii generale pentru
utilizarea dispozitivelor NOTE:
Dimensiunile din imagini sunt exprimate în milimetri.

Informații sau (1) Pentru funcțiile tastelor studiați capitolul 2.


sugestii referitoare
la operațiuni specifice

9
10
2 DESCRIERE
2.1  Conținutul pachetului

Scoateți dispozitivul  din cutie, având grijă să nu  deteriorați materialul  de  ambalare  pentru  a-l  folosi pentru transporturi 


ulterioare. Asigurați-vă că toate componentele prezentate mai jos sunt corecte și că nu sunt deteriorate. În caz contrar, 
contactați serviciul de asistență.

1.  Adaptor AC
2.  Rolă de hârtie
3.  Documentație (Ghid rapid, broșură fiscală, mesaje de stare)
4.  Dispozitiv
5.  Cablu serial
6.  Cablu de alimentare

1 2 3 4

6 5

• Deschideți ambalajul dispozitivului.
• Extrageți tot conținutul vasului de protecție și apoi tava în sine.
• Scoateți dispozitivul.
• Depozitați cutia, tăvile și ambalajele pentru alte transporturi viitoare în alte locații.

11
2.2  Părțile dispozitivului

1.  Display 11.  Port de alimentare


2.  Pârghie deschidere capac 12.  Port sertar
3.  Apăsați butonul pentru deschidere capac 13.  Port serial RS232
4.  Ieșire hârtie cu tăietor manual 14.  Port USB tip B
5.  Tastă FEED 15.  Port USB tip A
6.  Tastă OPEN 16.  Port Ethernet (1)
7.  Sigiliul fiscal 17.  Port afișaj extern
8.  Capac frontal 18.  Deschidere locaş cabluri
9.  Tastă ON/OFF 19.  Capac cabluri (opțional)
10.  Tastaturã 20.  Tasta de eliberare capac frontal

ATENȚIE:
(1) Utilizați portul Ethernet de preferință cu ajutorul butonului Auto MDI-X sau a butonului Autosense/hub. Dacă nu, 
utilizați un cablu drept (pin-to-pin) pentru a vă conecta cu un întrerupător/hub non-Autosense și un cablu încrucișat 
pentru conectarea la PC.

10

12
11 12 13 14 15 16 17

18 19 18 20

13
2.3  Mesaje de stare

OFF Imprimantă oprită

ALB ON Imprimantă pornită

ON Afișajul extern nu este conectat

ROȘU
Hârtie terminată,
x1
deschidere card hârtie

VIOLET x1 Hârtie aproape terminată

14
2.4  Tastatură

Tastatura cu cele 35 de taste este alcătuită dintr-o serie de taste dispuse pe 5 coloane și 7 rânduri. Unele taste pot ocupa 
un spațiu dublu sau cvadruplu; în consecință, numărul total de taste poate varia.

Cele mai multe dintre taste îndeplinesc funcții multiple, care sunt activate în modul descris în figura

Nivel 1
Nivel 0 SHIFT

Următoarea figură ilustrează o configurație de tastatură generică (tastatură implicită).

Anulare
BON

PO
CF/CIF
CLIENT ±% ± PA

DP8
BON
C x DP4 MASA

DP7

7 8 9 DP3
PLATA
CARD
PQRS TUV WXYZ

DP6

4 5 6 DP2 SBT
GHI JKL MNO

DP5

1 2 3 DP1
,:;’!?+- ABC DEF
TOT
, 0 00 PLU
Spc=/%@ _#( )&

Configurare implicită a tastaturii cu 35 de taste.

Tastele pot fi personalizate în funcție de necesitățile utilizatorului (contactați distribuitorul).
Funcțiile tastelor disponibile pe dispozitiv sunt enumerate în secțiunea 2.6.

15
2.5  Afișajul

Dispozitivul nu are afișaj, dar este posibilă conectarea la un afișaj extern (opțional). În acest sens, consultați secțiunea 3.2 
de pe paginile următoare.

Afișajul este de tip grafic LCD cu iluminare din spate. În timpul înregistrării, afișajul arată valori numerice și indicații referitoare 
la operațiunea în curs de desfășurare. În modul standby, afișajul va arăta următorul mesaj:

Afișaj LCD în standby.

În caz de defecțiune, este emis un semnal acustic și este afișată o scurtă descriere a anomaliei.

Afișaj LCD cu semnalarea anomaliilor.

16
2.6  Funcțiile asociate tastelor

Tabelul de mai jos prezintă simbolul grafic corespunzător funcțiilor programate ale tastaturii disponibile pentru dispozitiv.

NOTĂ:
Nu toate funcțiile care pot fi efectuate de dispozitiv sunt prezente în tastatura implicită, dar pot fi asociate cu tastele în 
funcție de necesitățile diferiților utilizatori. Este recomandabil să personalizați tastatura cu funcțiile utilizate cel mai frec-
vent (consultați secțiunea 3.17, utilizați instrumentul „CEFiscalRXConfigurator” de pe PC sau contactați distribuitorul).

SIMBOL GRAFIC TASTATURĂ 35 TASTE FUNCȚIE

Moduri operative 
Aceasta vă permite să schimbați modul operativ.
Fiecare apăsare a tastei generează trecerea la următorul 
mod.

Taste numerice

 ...   ... 

Punctul zecimal

Selectați elementul din meniu
Permite selecționarea elementelor din meniu.
Apăsarea tastelor va face posibilă trecerea la următorul 
element din meniu.

  ,    , 
Apăsând tasta   veți reveni la primul element din
meniu.

Multiplicator
Permite setarea cantității de multiplicat pentru prețul unitar.

Funcții extinse
Activează a doua funcție asociată cu unele taste.

Casă închisă
de programat
Permite setarea modului operativ CASĂ ÎNCHISĂ.

Avansare bon

17
SIMBOL GRAFIC TASTATURĂ 35 TASTE FUNCȚIE

Sumă
Aceasta permite introducerea unei sume care urmează să 
fie alocată unei unități indirect sau unui PLU la prețul 0 sau 
pentru consultarea prețului unui PLU prezent în arhivă.

Subtotal 
Vizualizați și tipăriți suma sumelor înregistrate, până în acel 
moment, în bonul curent.
În modul Înregistrare și în afara unui cont, permite deschi-
derea sertarului pentru rest.

de programat Deschidere sertar

Tastă de anulare
Corectează datele setate sau anulați erorile.

Corectare
Corectează sau anulează ultima înregistrare făcută.

Anulează bon
Anulează bon înainte de a proceda cu închiderea.

Departamente directe
de programat Permite să înregistrați suma stabilită și să o totalizați în 
 ...  departamentul corespunzătoare.

Articole directe
Vă permite să înregistraţi suma stabilită şi să o totalizaţi în 
 ...   ...  articolul corespunzător.

de programat Funcții de programat
  ,  

Departamente indirecte
Permite să faceți înregistrări pentru a fi atribuite departa-
de programat
mentelor care nu există în tastatură; necesită introducerea 
numărului departamentului.

Articole prestabilite (Price Look Up)
Permite vânzarea de produse cu proprietăți care sunt deja 
codificate (de exemplu,cu preț și/sau descriere prestabi-
lită);  este  necesară  includerea  codului  de  identificare  a 
articolelor.

18
SIMBOL GRAFIC TASTATURĂ 35 TASTE FUNCȚIE

Reducere procentuală articol
Permite să faceți  o reducere procentuală pentru articol.

Reducere procentuală sub total
Permite să faceți o reducere procentuală pentru sub total.

Reducere valoare articol
Permite să faceți o reducere în valoare pentru articol.

Reducere valoare subtotal
Permite să faceți o reducere în valoare pentru subtotal.

Majorare procentuală articol.
Permite să faceți o majorare procentuală pentru articol.

Majorare procentuală subtotal
Permite să faceți o majorare procentuală pentru subtotal.

Majorare valoare articol
Permite să faceți o majorare în valoare pentru articol.

Majorare valoare sub total
Permite să faceți o majorare în valoare pentru subtotal.

Alte plăți
Permite  să  efectuați  plăți  care  nu  sunt  disponibile  pe 
tastatură  (a  se  vedea  următoarele  linii);  este  necesară 
introducerea codului de identificare modalitate de plată.

Modalitate de plată Numerar
Suma este acumulată în totalizatorul corespunzător.

Modalitate de plată Carte de credit
Suma este acumulată în totalizatorul corespunzător.

Modalitate de plată Credit
Suma este acumulată în totalizatorul corespunzător.

19
SIMBOL GRAFIC TASTATURĂ 35 TASTE FUNCȚIE

Modalitate de plată Bon masa 
Valoarea se acumulează în totalizatorul corespunzător..

Anulare
Anulează, în caz de eroare, o înregistrare anterioară ulti-
mei făcute.

Recuperare credit
de programat Permite să înregistrați o intrare în numerar înaintea unui 
credit anterior.

Cod client
de programat Permite să introduceți codul client pentru a activa anumite 
privilegii și totalizatori specifici.

Prezentare operator
Dacă funcția „Gestiune operatori” este activată, vă permi-
de programat
te să introduceți codul și sigla de acces a unui operator 
anume.

Codul fiscal al clientului
Permite să introduceți codul fiscal al clientului pentru a fi 
imprimat pe bon.

Plata în numerar
Permite să înregistrați încasări de numerar în afara unei 
vânzări.

Retragerea de numerar
Permite să înregistrați, în afara de o vânzare, retragerea 
de bani din casă.

Raport Z
de programat
Permite să faceți golire fiscală la sfârșitul zilei.

Luminozitate afișaj client
de programat Permite să calibrați parametrii de luminozitate din afișajul 
de pe partea clientului.

Luminozitate afișaj operator
de programat Permite calibrarea parametrilor de luminozitate din afișajul 
lateral al operatorului.

Bon multiplu
Permite să emiteți bonuri nefiscale pentru a raporta toate 
de programat
vânzările înregistrate în ultimul bon emis, împărțite în gru-
puri de imprimare special concepute (grupuri multi bonuri).

20
2.7  Modurile de operare

Dispozitivul are patru moduri de operare, fiecare dintre care efectuează un grup omogen de funcții, și un mod în care 
dispozitivul este inactiv.

Trecerea de la un mod la altul se realizează apăsând tasta     și apare pe afișaj în ordinea indicată în tabelul următor:

AFIȘAJ DESCRIERE

CASĂ ÎNCHISĂ
nu puteți efectua nicio operațiune.

Mod ÎNREGISTRARE;
permite să efectuați operațiuni de vânzări și tranzacții cu numerar

Mod CITIRE;
permite să imprimați toate rapoartele de gestiune (fără a elimina conținutul 
totalizatoarelor).

Mod RESETARE
vă permite să efectuaţi resetarea fiscală la sfârşitul zilei şi resetarea tota-
lizatoarelor periodice. 

Mod PROGRAMARE;
se folosește pentru a seta toți parametrii de funcționare și opțiunile func-
ționale ale dispozitivului.

În cazul în care gestionarea operatorului este activă, accesul la setările individuale poate fi permis operatorilor special 
dedicați acestui proces. În acest caz, de fiecare dată când aparatul este setat în modul CASĂ ÎNCHISĂ pentru a efectua 
noi operații, este necesar să introduceți un cod operator.

21
Funcțiile și programele descrise în acest manual sunt indicate folosind convenția descrisă mai jos:

F<3 cifre> Codul de identificare cu 3 cifre al unei funcții (de exemplu, anulare, anulare bon etc.).

X<2 cifre> Codul de identificare cu 2 cifre al unui raport de gestiune (de exemplu, TVA periodic etc.).
Se poate activa doar în modul CITIRE.

Z<2 cifre> Codul de identificare cu 2 cifre al unei goliri (de exemplu, închiderea fiscală etc.).
Se poate activa doar în modul RESETARE.

P<3 cifre> Codul de identificare cu 3 cifre al unui parametru de programare (de ex., configurare tastieră, 
ora etc.). Se poate activa doar în modul PROGRAMARE.

22
3 SETĂRI DE BAZĂ
3.1  Pregătirea sistemului controlat cu tastatură și afișaj

NOTĂ: accesoriile descrise în prezentul paragraf (afișaj și tastatură) trebuie comandate separat.

AFIȘAJ

Cablu furnizat

4 PIN
4 PIN

23
3.2  Deschidere capac

*
SERVICE

-
O

24
3.3  Montare rolă de hârtie

Pentru montarea rolei de hârtie, urmați instrucțiunile furnizate mai jos. De fiecare dată când schimbați rola, se recomandă 
să controlați interiorul dispozitivului.

ATENȚIE: Folosiți numai role de hârtie omologate.

1 3

După pornirea dispozitivului, semnalele ce indică faptul 
că hârtia este aproape terminată includ un semnal 
sonor și un mesaj pe afișaj.

Închideţi capacul dispozitivului şi aşteptaţi încărcarea 
automată şi tăierea hârtiei.

Deschideţi capacul dispozitivului (vezi paragraful 3.2), 
introduceți rola de hârtie în compartiment și
rulați hârtia pentru câțiva centimetri.

25
3.4  Avansare hârtie (F010)

Pentru ca hârtia să avanseze, trebuie să apăsați tasta:

La fiecare apăsare a tastei hârtia va avansa cu o linie de 
imprimare.

26
3.5  Setare dată

Operațiunile de schimbare a datei pentru dispozitivele fiscale sunt regulate de normele conform cărora este imposibilă 
revenirea la data ultimei goliri fiscale efectuate. Vă rugăm să acordați atenție specială acestei operații, asigurându-vă că 
nu confirmați o dată superioară celei curente. Dacă data de pe dispozitivul fiscal nu coincide cu data curentă, vă rugăm 
să luați legătura cu departamentul tehnic pentru clienți pentru a stabili o intervenție. O eroare în procesul de setare a datei 
duce la un status de neconformitate al dispozitivului fiscal, ireversibil și, mai ales, sancționabil de către organele de control.

1 4

DATA[zzllaaaa]
_
RESETARE
RON
O OR
O U U OR

U
U RO R

O OR O
O R R
O R U R
O OR R

NEFISCAL

RO R
OU

U R R
NEFISCAL

27
3.6  Setare oră

Pentru a seta ora dispozitivului, procedați după cum urmează:

1 4

<Nume companie>
<Adresa>
<Locașlitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>

GOLIRE
  RON
TOT . ZIUA RESPECTIVĂ  117
TOT CUMULAT CURENT  297,97

NUM . NOTE DE CREDIT  0 Afişajul indică ora curentă
SUMĂ ZILNICĂ  0,00
în formatul [oomm]
SUMĂ PROGRESIVĂ  0,00

TOT. STORNO  0,00
TOT. RECTIFICĂRI  1,00
TOT. RETURURI  0,50

5
Efectuați o golire fiscală

Tastați ora în formatul [oomm]
(de ex. 10:00)

6
<Nume Societate>

Inițiați procedura pentru setarea orei <Adresa>
<Locașlitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>

NEFISCAL

3 P(010) ORA

PRECEDENTĂ:  02:00
NOUĂ:  10:00

<parola>
01/01/2018 10:00  SNF0001 ST0004
NUMĂR MATRICOL  <matricol>
NEFISCAL

Introduceți parola de protecție. Se va emite un bon NEFISCAL care confirmă
că a fost efectuată operațiunea de setare a orei

28
3.7  Încărcare pictograme

În programarea inserării mesajelor la sfârșitul bonului e posibil să introduci imagini grafice (pictograme) selectate din cele 
stocate în memoria aparatului (catalog pictograme). Pentru a încărca pictograme, procedați după cum urmează:

1 3
O

O R
R

2 4

R OR

RO
O
O R
O R U R
O
O U R
O U

29
5 6

O R O

O R O

O R O
7

O R O

O R O

ATENȚIE: Dacă imprimați o pictogramă ca antet, se va pierde prima linie a textului antetului.

NOTĂ:
Pentru a seta antetul bonului, vezi paragraful 3.8 (opțiunea P021).
Pentru a programa imprimarea periodică programată de pictograme, vezi paragraful 3.16 (opțiunea P024).

30
Încărcare prin USB

R UR U ORU U

O OR

DISPOZITV

R U

R R
RO
O U R
O U U UR

U O R
U
U RO R

4a
R

R U

BMP

PC

U O

31
NOTĂ:
R Dacă imprimaţi o pictogramă ca antet, se pierde prima 
linie a textului antetului.
R U
Pentru a seta pictograma pe antetul documentului, vezi 
paragraful 3.8 (Opțiunea P021).

Pentru a seta pictograma în partea de jos a bonului fiscal
vezi paragraful 3.8 (Opțiunea P023).
BMP

Pentru  a  programa  imprimarea  periodică  programată 


de pictograme, vezi paragraful 3.16 (opțiunea P024).
O

O R

O R O

O R O

O R O

32
3.8  Setări generale

Acest capitol descrie funcțiile care pot fi efectuate cu dispozitivul în modul PROGRAMARE (vezi paragraful 2.7):

Apăsați:

<COD> pentru a activa funcția de programare dorită.

pentru a derula valorile disponibile.
 , 

pentru a ieşi din meniu fără a salva funcţia de programare.

NOTĂ:
Simbolul  (în cazul în care apare) indică faptul că valoarea este blocată şi nu poate fi editată.

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

LISTARE  PROGRAMĂRI 
P000
DISPONIBILE
LISTARE  PROGRAMĂRI 
P001
OPȚ. GENERALE

P002 LISTARE CONFIG. TASTE

P010 ORA

P011 DATA

Activează/dezactivează  o  avertizare 
ACTIVARE MIEZUL sonoră, la aproximativ 10 minute înainte 
P012
NOPȚII de miezul nopţii cu o cadenţă de 60 de 
secunde.
Atribuie fiecărei case un număr de iden-
tificare.  Aceste  numere  vor  fi  folosite 
P013 NUMĂR DE CASĂ (de la 1 la 99)
pentru a identifica imprimanta la care va 
fi direcționată vânzarea de protocol.
Imprimați  preventiv  LISTA  CONFIG. 
TASTE, programare 002 și apoi activați 
P014 DISPUNEREA TASTELOR
această programare urmărind indicațiile 
de pe afișaj (vezi paragraful 12.10)

33
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE
CONFIGURARE Mărește/micșorează sensibilitatea la
P015 Debounce 
TASTATURĂ presiunea tastei.
Activează/dezactivează un semnal sonor 
Faceţi clic pe tastatură
la apăsarea tastei.
Setează procentajul de TVA.
Procentual (de la 0 la 5)
P016 TABEL COTE TVA NOTĂ: efectuați o închidere fiscală îna-
(de la 1% la 99%)
inte de a modifica parametrul.
Variază  intensitatea  imprimării  pe  bon. 
Viteza de imprimare NOTĂ: valori superioare nivelului mediu 
P018 PARAMETRII IMPRIMANTĂ
(de la -24 la 24) implicit pot dăuna durata de funcționare 
a părții frontale a dispozitivului.
Viteza de imprimare
Variază viteza de imprimare a bonului.
(de la 55 % la 100 
Linii capăt bon Programarea spațiului de la capătul bo-
(de la 0 la 20) nului (linii de imprimare).
Programare a spațiului între linii (0=spa-
Comp. inter linie (de la 0 la 2) țiu minim, 1=spațiu standard, 2= spațiu 
maxim).
Activează/dezactivează  pragul  virtual 
pentru statusul hârtie aproape terminată.
Când senzorul recunoaşte statusul hârtie 
Activează hârtie
aproape terminată, va începe numărarea 
aproape terminată
centimetrilor.  Când  pragul  este  atins, 
eroarea  va  fi  raportată  prin  opțiunea 
interogare comandă.
Programare prag pentru hârtie aproape 
terminată.
Când senzorul recunoaşte statusul hârtie 
Hârtie aproape terminată cm
aproape terminată, va începe numărarea 
(0 ÷ 1000)
centimetrilor.  Când  pragul  este  atins, 
eroarea  va  fi  raportată  prin  opțiunea 
interogare comandă.
Activează/dezactivează  tăierea  hârtiei 
Cutter
după emiterea bonului.
Activează/dezactivează  obligaţia  tastei 
P019 CONFIGURARE GENERALĂ Obligaţie subtotal
subto înainte de a totaliza o vânzare.
Tip sertar Permite  selecția  tensiunii  de  lucru  a 
(6V, 12V, 24V) sertarului.
Modul de pornire al dispozitivului.
AUTOMAT  =  atunci  când  dispozitivul 
este pornit, se reiniţializează modul setat 
înainte de a se stinge.
PUTERE FPU = atunci când dispozitivul 
este  pornit,  se  activează  modalitatea 
FPU.
Mod FPU
PUTERE LOCALE = atunci când dispo-
zitivul este pornit, se activează modali-
tatea LOCAL.
PUTERE ANULEAZĂ SF = când dispo-
zitivul este pornit, modul activat înainte 
de deconectare este activat și tranzacția 
în așteptare este anulată.

34
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Activează/dezactivează  schimbarea 
Oră legală automată automată  a  orei  de  vară  (implicit  0  = 
dezactivată, 1 = activată).
Permite efectuarea vânzărilor prin bilan-
țul PLU sau PLU cu preț variabil. Este 
necesar să:
1.  conectați cititorul de coduri de bare 
la portul de comunicare (vezi para-
graful 3.3).
2.  programați  portul  la  care  este  co-
nectat,  setând  parametrii  folosind 
opțiunea P902.
3.  setați  opțiunea  P019  alegând  una 
din următoarele opțiuni:
NU  ESTE  GESTIONAT  =  toate  ci-
frele alcătuiesc codul PLU.
COD 5, PREȚ 5 = 5 caractere pentru 
cod, 5 caractere pentru preț.
COD 5, PREȚ 6 = 5 caractere pentru 
Coduri PLU la preț cod, 6 caractere pentru preț.
COD 6, PREȚ 5 = 6 caractere pentru 
cod, 5 caractere pentru preț.
4.  programați  cu  opțiunea  P220  PLU 
al cărui cod trebuie să corespundă 
codului PLU de bilanț cu partea re-
lativă a prețului la zero.
Condiţiile  care  trebuie  îndeplinite  sunt 
următoarele:
• codul care trebuie inserat trebuie să 
aibă 12 cifre;
• primul număr, adică prefixul, trebuie 
să fie 2;
• codul de produs care urmează poate 
fi din 5 sau 6 caractere (în funcţie de 
modul în care este programat P019, 
vezi punctul 3. de mai sus).
Activarea/dezactivarea  tipăririi  unei 
CONFIGURARE
P020 Neplatitor de TVA linii  la  sfârșitul  bonului  cu  denumirea 
BON
„Neplatitor de TVA”
Imprimare cod PLU Pentru operaţiunile pe PLU imprimarea 
activează/dezactivează codului relativ.
Activează/dezactivează  imprimarea 
subtotalui  de  imprimare  atunci  când 
Imprimare subtotal tasta este apăsat (Dezactivată = indică 
subtotalul  pe  ecran, Activată  =  indică 
subtotalul pe afișaj și îl imprimă pe bon).
Activează/dezactivează  imprimarea 
Imprimați numai
raporturilor financiare numai cu elemente 
elemente mutate
mutate.
Activează/dezactivează  imprimarea 
Imprimare periodică contoarelor  periodice  în  rapoartele 
financiare.

35
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Permite să setaţi proprietățile antetului 
bonului (niciuna, înălțime dublă, lățime 
ANTET
P021 Proprietate (de la 1 la 9) dublă, lățime dublă + înălțime, caractere 
BON
aldine, comparat, comprimat + caractere 
aldine, italice).
Descriere (de la 1 la 9) Permite  să  setaţi  descrierile  antetului 
(<Ins. text>) bonului (max. 44 de caractere fiecare).
Permite  setarea  proprietății  mesajului 
de la sfârșitul bonului (Niciuna, înălțime 
P023 MESAJ CAPĂT BON Proprietăți (1, 2) dublă, lățime dublă, lățime dublă + înăl-
țime,  aldine,  comprimat,  aldine+  bold, 
italic, pictogramă nr. X).
Descriere (1, 2) Permite  setarea  descrierilor  antetului 
(<Ins. text>) bonului (max. 44 de caractere fiecare).
Când  dispozitivul  este  pornit,  imprimă 
RAPOARTE DE GESTIUNE  Obligație perioadă raportul  cerut  și  apoi  golește  contorul. 
P042
AUTOMATE imprimare Când  dispozitivul  este  pornit,  golește 
contorul fără a imprima conținutul.
Activează/dezactivează  imprimarea 
Raport financiar acestui raport atunci când se efectuează 
închiderea zilnică.
Activează/dezactivează  imprimarea 
Raport TVA acestui raport atunci când se efectuează 
închiderea zilnică.
Activează/dezactivează  imprimarea 
Raport operatori acestui raport atunci când se efectuează 
închiderea zilnică.
Activează/dezactivează  imprimarea 
Raport departamente acestui raport atunci când se efectuează 
închiderea zilnică.
LISTA De la funcție multiplă
P060
FUNCȚII MULTIPLE (de la 1 la 5) Listează lista funcțiilor multiple progra-
La funcție multiplă mate pe dispozitiv (opțiunea P061).
(de la 1 la 5)
Număr care identifică în mod unic funcție 
CREARE FUNCȚIE # funcție multiplă
P061 multiplă (macro) restabilite cu tasta di-
MULTIPLĂ (MACRO) (de la 1 la 5)
rectă pentru a fi programată în tastatură.
La fiecare funcție multiplă (macro) se va 
asocia un cod compus din maximum 12 
Cod
Vezi și paragraful 3.19 cifre, care pot fi folosite pentru a restabili 
(de la 0 la 999999999999)
mai multe funcții (macro) cu tasta FUNC-
ȚIE MULTIPLĂ GENERICĂ.
Activează/dezactivează utilizarea func-
Activează funcție
ției multiple (macro).
Activează/dezactivează utilizarea func-
Operator autorizați ției  multiple  (macro)  doar  la  operatori 
autorizați. Funcție rezervată.

36
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Stabilește funcțiile de asociere la funcția 
multiplă (macro) prin selectare decât prin 
tastarea celor 3 cifre al codului funcției 
Funcție (de la 1 la 20)
(de ex., pentru a plăti în numerar tastați 
102+SBT). Aveţi posibilitatea să asociați 
maxim 20 de funcţii.
ANULEAZĂ FUNCȚII De la funcție multiplă
P062
MULTIPLE (de la 1 la 5)
Permite  anularea  totală  sau  parţială 
La funcție multiplă a  unei  zone  din  lista  funcțiilor  multiple 
(de la 1 la 5)  (macro) programate pe dispozitiv.
Confirmați?

Permite  setarea  parolei  pentru  progra-


P602 PROG. PAROLA <parola>
mele protejate.
Permite exportarea/copierea pe un SD 
extern  a  fisierelor  PKCS7  prezente  pe 
JE-ul intern. Selectati luna de referinta 
tastând  2  cifre  +  SBT  (ex:  LUNA=  01 
P699 EXPORT MENU PKCS7 expor
pentru ianuarie). Selectati anul de refe-
rinta tastând 4 cifre + SBT (ex: AN= 2018 
pentru 2018) . Confirmati selectând DA 
prin tastele cu sageti.
Permite exportarea/copierea pe un SD 
extern a unei parti din JE intre doua in-
chideri.  Selectati  intervalul  de  referinta 
tastând închiderea de inceput cu 4 cifre + 
JE export
SBT (ex: DE LA= 0001). Apoi introduceti 
închiderea finala tastând 4 cifre + SBT 
(ex:  LA=0100).  Confirmati  selectând 
„DA” prin tastele cu sageti.

37
3.9  Gestiune operatori

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

LISTA PROGRAMĂRILOR Imprimarea listei posibilelor programări
P300
OPERATORILOR ale operatorilor.
Activează/dezactivează gestionarea ope-
ratorilor.
Activarea gestiunii operatorilor
GESTIUNE
P310 generează automat activarea operatorului
OPERATORI
cod 99, denumit SUPERVIZOR (operator
1), care prin deiniție se consideră autorizat
să exercite toate funcțiile.
COD/SIGLĂ DE ACCES
P320 # operator Număr consecutiv al operatorului.
A OPERATORULUI

Cod (de la 1 la 99) Codul operatorului.

Setând 000 nu se activează parola, iar
Parola (de la 000 la 999) dispozitivul va accepta oricare 3 cifre
tastate.
Permite  setarea  unei  descrieri  a  opera-
Descriere (<Ins. text>)
torului.
Autorizează/anulează dreptul operatorului
la închiderea bonului; pentru efectuarea
Operator temporar
oricărei operațiuni ulterioare, va trebui
reintrodus un cod al operatorului.
Activează/dezactivează  accesul  la  pro-
Programare operatori
gramul P320.
Activează/dezactivează accesul la modul
Modul programare
programare.
Activează/dezactivează accesul la modul 
Modul închidere
închidere.
Activează/dezactivează accesul la modul 
Modul citire
citire.
Activează/dezactivează accesul la modul
Modul înregistrare
înregistrare.
Activează/dezactivează efectuarea storno 
Storno
către operatorii.
Activează/dezactivează utilizarea unor
modalități de plată care să ie programate
Plăţi
ca  iind  REZERVATE  (funcția  de  progra-
mare P520).
Activează/dezactivează aplicarea de redu-
ceri și majorări în sectoarele programate
Reduceri/majorări
cu REDUCERE ȘI MAJORARE REZER-
VATE (funcția de programare P420).
Activează/dezactivează  utilizarea  depar-
Departament tamentelor  care  au  fost  programate  ca 
REZERVATE (opţiunea P120).

38
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Activează/dezactivează  aplicarea  de  re-


Reduceri/majorări subtotal duceri și majorări pe subtotalul unui bon
(funcție de programare P410).
Activează/dezactivează utilizarea funcției
de anulare în sectoarele programate cu
Anulare
ANULARE REZERVATĂ (funcția de pro-
gramare P120).
Autorizează/anulează dreptul operatorului
Ștergerea datelor la ștergerea datelor periodice (ex. aducere
la zero Z20).
Autorizează/anulează posibilitatea efectu-
Aduceri la zero periodice
ării unor aduceri la zero periodice.
Dacă este autorizat, operatorul poate emi-
te toate rapoartele, inclusiv cele referitoare
la activitățile operatorilor. Dacă nu este
autorizat, operatorul nu poate emite nici
Rapoarte operatori raportul general al operatorilor X90, nici
raportul pentru operatorul speciic X91, în
schimb, poate emite raportul operatorului
activ X92 și toate rapoartele ce nu se re-
feră la activități ale operatorilor.
Autorizează/anulează posibilitatea de a
Închidere iscală
efectua închiderea iscală.
Autorizează/anulează posibilitatea utilizării
funcțiilor multiple ce au fost programate ca
Funcții multiple
iind REZERVATE (funcția de programare
P061).
Şterge  toţi  operatorii  programaţi. Apasă 
ȘTERGEREA
P323 SUBTOTAL pentru a confirma.
OPERATORILOR
Apasă TOTALE pentru a anula ştergerea.

39
3.10  Gestiune departamente

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

LISTA
Imprimă lista posibilelor programări ale 
P100 PROGRAMĂRILOR
sectoarelor.
PE SECTOARE
CONFIGURAREA Stabilește  dacă  totalizările  salvate  în 
P110 GENERALĂ A Acu. fără reduceri pe subtotal memorie  pe  sectoare  trebuie  să  ie  fără 
SECTOARELOR reduceri pe subtotal.
Permite stabilirea modalității de creare a 
grupurilor de sectoare pentru emiterea de 
Tip de grupuri de imprimare bonuri multiple.
(grupuri  de  bonuri  multiple,  grupuri  de 
sectoare).
Stabilește  dacă  totalizările  salvate  în 
Ac. netă pe sectoare memorie  pe  sectoare  trebuie  să  ie  fără 
reduceri, majorări etc.
PROGRAMARE
P120 # departament (de la 1 la 50) Număr consecutiv al sectorului.
SECTOR

Descriere (<Ins. text>) Permite setarea descrierii sectorului.

Preţul (de la 0 la 9999999,99) Permite setarea prețului sectorului.

Cota de impozitare TVA asociată sectorului 
(6 = scutit de TVA).
Cod TVA departament
ATENȚIONARE  -  Această  programare 
(de la 1 la 6)
poate  i  efectuată  doar  după  o  închidere 
fiscală.
Permite utilizarea zecimalelor cu
multiplicatorul  valoric  pentru  vânzarea 
de  cantități  zecimale. Activând  această 
Zecimale în multiplicator setare, sistemul de numărare a bucăților 
va salva în memorie vânzarea ca o singură 
unitate pentru a evita confuziile cu privire 
la datele imprimate pe bon.
Dacă înregistrarea în sectorul astfel activat 
Bon simplu este  prima  efectuată,  aparatul  închide 
automat bonul.
Activând  această  setare,  stornările  în 
sectorul în cauză pot i efectuate doar de un 
Stornare operator autorizat
operator autorizat de către toți operatorii 
(vezi programarea P320).
Activând  această  setare,  anulările  din 
sectorul în cauză pot i efectuate doar de 
Anulare operator autorizat
un  operator  autorizat  sau  de  către  toți 
operatorii (vezi programarea P320).
Activând  această  setare,  reducerile  și 
majorările  în  sectorul  în  cauză  pot  fi 
Reduceri/Majorări
efectuate doar de un operator autorizat sau 
operatori autorizați
de către toți operatorii (vezi programarea 
P320).

40
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Activând  această  setare,  sectorul  în 


cauză poate fi utilizat doar de un operator 
Sector operator autorizat
autorizat sau de către toți operatorii (vezi 
programarea P320).
Valoare minimă Permite setarea unei sumei minime pentru
(de la 0 la 9999999,99) departament.
Valoare maximă Permite setarea unei sumei maxime
(de la 0 la 9999999,99) pentru departament.
Asociază  departamentului  o  modalitate 
determinată  de  reducere/majorare.  În 
acest mod, puteţi aplica automat reduceri 
sau  majorarări  la  vânzările  efectuate  la 
Modalitate reducere/majorare departamentul ales.
(de la 0 la 20) AVERTISMENT - Este posibil să asociaţi 
numai  modurile  de  reducere/majorare 
configurate  ca  reducere  sau  majorare 
procentuală  pentru  un  element  şi  cu 
entităţi prestabilite.
Prin intermediul acestei setări este posibil 
să  asociaţi  departamentuli  o  funcţie 
multiplă  determinată.  În  acest  fel,  după 
Funcție multiplă (de la 0 la 4)
vânzare  pe  departament  va  fi  executată 
funcţia multiplă asociată în acel moment 
(vezi capitolul 9).

Preț 1 (de la 0 la 9999999,99) Preţul pe lista secundară.

Această   setare   permite   gruparea  


departamentelor în douăsprezece grupuri 
identificabile  cu  numere  de  la  1  la  12. 
Sumele  înregistrate  în  departamente  ce 
Grupuri de sectoare
aparţin unui acelaşi grup se acumulează 
(de la 1 la 12)
atât  într-un  totalizator  de  grup,  cât  şi  în 
totalizatorii individuali ai departamentelor.
NOTĂ  -  departamentele  aparţin  în  mod 
implicit grupului 1.
Permite setarea unitate de măsură (max. 
Unitate de măsură
5 caractere).
Prin această programare este posibil
DESCRIERE să  înlocuiţi  descrierile  implicite  ale  gru-
# grupul departamente
P131 GRUPURI  DEPARTA- purilor  departamentelor  pentru  totalizare 
(de la 1 la 12)
MENTE (de ex., grup departamente 1) cu descrieri 
personalizate.

Descriere (<Ins. text>) Permite inserarea descrierii.

41
3.11  PLU şi oferte speciale

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

LISTĂ
Imprimaţi lista posibilelor programări 
P200 PROGRAMARE
de PLU/oferte.
PLU/OFERTE

P201 LISTĂ PLU/OFERTE

CREARE
P220 Cod (de la 0 la 999999999999) Codul PLU
PLU/OFERTĂ

Descriere (<Ins. text>) Permite introducerea descrierii.

(Opţional). Aceasta  se  referă  la  preţul 


articolului,  pe  baza  listei  de  preţuri 
standard (lista de preţuri 0). În cazul în 
Preţ PLU/ofertă
care preţul unui PLU nu este memorizat 
(de la 0 la 999999.99)
(adică, rămâne egal cu zero), în procesul 
de înregistrare dispozitivul vă va cere să 
tastaţi preţul.
Fiecare PLU trebuie legat la un depar-
Departament asociat tament şi va folosi restricţiile, automatis-
(de la 1 la 30) mele şi arhivele de gestiune ale aceluiaşi 
departament.
(Opţional).  PLU  poate  fi  asociată  o 
cotă  TVA  specifică,  diferită  de  cea  a 
departamentului asociat. Dacă nu este 
TVA PLU (de la 1 la 6 şi 9)
programată nicio cotă specifică, în locul 
înregistrării va fi aplicată cota departa-
mentului asociat al PLU (TVA PLU 9).
Număr bucăţi (obligatoriu). Numărul de 
Cod ofertă/număr de piese
PLU vândute astfel încât să fie aplicată 
(de la 0 la 9999)
automat oferta specială.
(Opţional). Aceasta  se  referă  la  preţul 
articolului,  pe  baza  listei  de  preţuri 
standard  (lista  de  preţuri  1).  Dispozi-
tivul  foloseşte  acest  preţ  atunci  când 
este selectat LISTA DE PREŢURI 1 cu 
ajutorul tasti 0, sau când este activată 
Preţ 1 (de la 0 la 9999999.99)
GESTIUNE CLIENŢI şi clientul respectiv 
este asociat LISTEI DE PREŢURI (opţi-
une P340). Chiar şi aşa, în cazul în care 
preţul unui PLU nu este memorizat, în 
procesul de înregistrare, dispozitivul vă 
va cere să introduceţi preţul.
(Opţional). Se utilizează pentru conec-
tarea unui PLU la un mod de reducere/
Modalitate  reducere/majorare  majorare. La orice vânzare de PLU va 
(de la 0 la 20) fi aplicat automat reducerea/majorarea 
prestabilită  (activaţi  setarea  MODUL 
RED./MAJ.).
(Opţional). Tastaţi numărul funcţiei mul-
Funcţie multiplă (de la 0 la 5) tiple pentru a fi asociată PLU (0=dezac-
tivează funcţia multiplă asociată PLU).

42
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Prin această programare se poate aso-
P221 PLU DIRECTE # PLU direct (de la 1 la 10) cia un cod PLU la o tastă astfel încât să 
se poată stabili direct folosind tastatura.

Cod (de la 1 la 999999999999) Cod PLU direct.

ANULARE Permite anularea parţială a PLU/oferte 
De la codul
P290 PARŢIALĂ setate (de la cod la cod).
(de la 1 la 999999999999)
PLU/OFERTE NOTĂ: Trebuie să mai întâi efectuaţi o 
La codul golire  PLU/oferte  periodice  (Z21)  şi  o 
(de la 1 la 999999999999) golire fiscală (Z01).

Şterge toate arhivele PLU/oferte. Tasta 
NUMERAR  pentru  a  anula  ştergerea. 
ANULARE  ARHIVA 
P291 Este necesară confirmarea operaţiunii.
PLU/OFERTE
NOTĂ: în primul rând este necesar să 
efectuaţi o resetare fiscală (Z01).

43
3.12  Gestiune clienţi

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

De la codul
P302 LISTĂ CLIENŢI
(de la 0 la 999999999999) Enumerează lista clienţilor programaţi pe
La codul dispozitiv.
(de la 0 la 999999999999)
Modul  de  execuţie  a  funcţiei  multiple 
asociate cu clientul (0 = după deschiderea 
bonului; 1 = în faza de plată). Dacă este 
setată  la  0,  funcţia  multiplă  asociată 
cu  clientul  prin  programarea  340  va  fi 
CONFIGURARE
P312 Funcţie multiplă Bon/Plată executată  imediat  după  deschiderea 
GESTIUNE CLIENŢI
contului cu clientul activ; dacă este setată 
la 1, funcţia multiplă asociată clientului prin 
programarea P340 va fi executată atunci 
când se iniţiază faza de plată a contului 
cu client activ.
Activează/dezactivează  posibilitatea  de 
Bon detaliat a emite un bon care afişează codul fiscal 
sau numărul de TVA.
DATE DESPRE Tastaţi  numărul  codului  clientului  care 
P340 # cod (de la 1 la 10)
CLIENŢI trebuie programat (max. 12 cifre).
Dezactivând această setare, codul clien-
Activează
tului respectiv nu va mai fi acceptat
Descriere
Introduceţi descrierea clientului.
(de la 1 la 3) (<Ins. text>)
Exactitatea codului fiscal sau al numărului 
Cod Fisc./NR.TVA
de TVA este control automat prin casa de 
(<Ins. C.F. sau Nr.TVA>)
marcat.
Listele  de  preţuri  pentru  departamente 
sau pentru PLU utilizate (Asociază clientul 
Listă de preţuri pentru PLU la lista de preţuri 0, Asociază clientul la 
lista de preţuri 1)
(vezi opţiunile P120, P220).
Tastaţi  numărul  funcţiei  multiple  care 
trebuie asociat clientului. Tastaţi 0 dacă 
Funcţia multiplă (de la 0-5)
nu doriţi să asociaţi nicio funcţie multiplă 
(opţiunea P061).
Credit max.
Permite setarea creditului maxim.
(de la 0 la 999999.99)
ANULARE
P390 De la codul (de la 0 la 10)
PARŢIALĂ CLIENŢI Permite anularea parţială a
clienţilor setaţi (de la cod la cod).
La codul (de la 0 la 10)

Anulează toate arhivele clienţilor. Apasă 
ANULARE  TOTALĂ 
P391 SUBTOTAL pentru a confirma.
CLIENŢI
Apasă TOTALE pentru a anula ştergerea.

44
3.13  Gestiune reduceri/majorări

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE


LISTĂ PROGRAMĂRI
P400
RED/MAJ
Folosind această setare, se poate stabili 
suma  (valoarea  subtotalului)  la  care  se 
aplică  reducerea  promoţională,  a  căror 
valoare este determinată prin asocierea cu 
REDUCERE PE Sumă totală bon
P410 o modalitate de reducere/majorară.
SUBTOTAL (de la 0 la 9999999.99)
ATENŢIE: Este posibil să asociaţi numai 
modurile de reducere/majorare configurate 
ca  reducere  sau  majorare  procentuală 
pentru un element şi cu entităţi prestabilite.
Modalitate  reducere/ma- Modalitate  de  reducere/majorare presta-
jorare (de la 0 la 20) bilită
Asociere modalitate reducere/majorare
la tastele modificatoare. În general  pentru 
REDUCERI/MAJORĂRI
P411 Tasta (de la 1 la 8) această valoare Tasta (de la 0 la 8) coin-
TASTĂ MODIFICATOARE
cide cu valoarea Red/Maj (de la 0 la 8) a 
programării 420.
Modalità sconto/ Permite  setarea  modalităţii  de  reducere/
maggiorazione (da 0 a 20) majorare
PROGRAMARE Reducere/majorare Numărul care identifică modul de reducere/
P420
REDUCERE/MAJORARE (1 ÷ 20) majorare presetat.
Activează/dezactivează modalitatea de de 
Vezi și paragraful 3.18 Activează
reducere/majorare presetată.
Introduceţi  descrierile  modalităţii  de  
Descriere (<Ins. text>) reducere/majorare (max. 28 de caractere 
fiecare).
Defineşte  modalitatea  presetată  ca 
Percentual/valoare reducere/majorare  percentuală  sau  a 
valorii (adică, suma monetară).
Defineşte  modalitatea  presetată  ca 
Reducere/Majorare
reducere sau ca majorare.
Defineşte  modalitatea  presetată  ca 
Articol/Subtotal reducere/majorare pentru un singur articol 
sau pe subtotalul bonului.
Activează/dezactivează  utilizarea 
După subtotal modalităţii de reducere/majorare presetată 
după subtotal.
Limitarea  entităţii  maxime  a  reducere/
majorare  (procentuală  sau  a  valorii 
Max percentual/Suma (0
monetare  după  cum  au  fost  setate 
÷ 99,99% / 0 ÷
modalităţile  individuale  de  reducere/
9999999,99)
majorare).  0  pentru  a  dezactiva  max. 
percentual/sumă.
Percentual/Suma
Permite setarea percentualei de reducere/
(0 ÷ 99,99% / 0 ÷ 
majorare.
9999999,99)

45
3.14  Gestiune operaţiuni de casă

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

LISTĂ  PROGRAMĂRI 
P500
OPERAŢIUNI CASĂ

Permite setarea mesajului care va apărea 
pe afişajul din partea clientului când dis-
pozitivul este în modul inactiv.
MESAJ AFIŞAJ Mesaj (1)
P501 Dacă sunt mai mult de 20 de caractere, 
CLIENT (<Ins. text>)
mesajul  se  derulează  ,  dacă  sunt  mai 
puţin de 20 de caractere, mesajul rămâne 
fix şi centrat.

Evidenţa veniturilor. Activează/dezactivea-
ză golirea fondului de casă la închiderea 
fiscală. Când este activată, banii încasaţi 
ACTIVEAZĂ  GESTIO-
în timpul zilei sunt transferaţi în totalizato-
P510 NAREA  FONDULUI  DE  Intrări
rul veniturilor (fond de casă) şi acumulaţi 
CASĂ
în totalizatorul stocului de bani. Dacă este 
dezactivată,  închiderea  fiscală  va  goli 
contoarele.

Evidenţă  recuperare  credite. Activează/


dezactivează  golirea  totalizatorilor  cre-
Recuperare credit ditelor  la  închiderea  fiscală. Totalizatorul 
respectiv  va  fi  diminat  în  timpul  utilizării 
funcţiei RECUPERARE CREDIT).

CONFIGURARE Activează/dezactivează  funcţia  de 


P519 Funcţie storno
OPERAŢIUNI CASĂ Stornare.

Max. sume storni Permite  să  setaţi  suma  maximă  pentru 


(0 ÷ 9999999,99) storno

Descriere storno Tastaţi descrierea (max. 30 de caractere) 
(<Ins. text>) pentru storno (implicit „*** STORNO”).

Funcţie anul Activează/dezactivează funcţia anulare.

Ta s t a ţ i   d e s c r i e r e a   ( m a x .   3 0   d e 
Descriere anulare
caractere)  anulării  (setare  implicită  „*** 
(<Ins. text>)
CORECTARE”).

Permite  rotunjirea  preţului  contului 


Rotunjire a totalului secundar  în  modalitatea  presetată  (de 
(0, 5, 10, 50, 100) ex., tastând 5, o sumă egală cu 1,01 RON 
se va rotunji automat la 1,00 RON).

Permite setarea unei limite pentru suma


Max. sumă rest
restului care trebuie dat (de ex., pentru a 
(0 ÷ 9999999,99)
evita tastarea unor sume excesiv de mari).

Permite setarea numărului modalităţii de 
Punctul zecimal
plată.

# modalități de plată Permite setarea numărului modalității de 
P520 MODALITATE PLATĂ
(de la 1 la 9) plată.

46
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Activează/dezactivează utilizarea modali-
Activează
tății de plată aleasă în prealabil.

Descriere (<Ins. text>) Introduceţi descrierea modalităţii de plată.

Activează/dezactivează  modul  de  plată 


Credit
la credit.

Activează/dezactivează  deschiderea 
Deschidere sertar
sertarului

Activează/dezactivează  obligaţia  tastei 


Obligaţia de a
SUBTOTAl înainte de a totaliza o vânzare 
efectua un subtotal
cu modalitatea de plată.

Activează/dezactivează cerinţa de tastare
Sumă obligatorie
a sumei primite în urma plăţii.

Activează/dezactivează utilizarea modali-
tăţii de plata respectivă poate fi efectuată 
Operator autorizaţi doar de către un operator autorizat sau de 
toţi operatorii.

Suma max.
0 pentru a dezactiva suma maximă.
(de la 0 la 9999999.99)

Suma (de la 0 la 9999999.99) 0 pentru a dezactiva suma.

RAPORT  SCHIMB  VA-


P530 # cod valută (de la 1 la 4) Permite setarea numărului codului valută.
LUTAR

Descriere (<Ins. text>) Tastaţi descrierea schimbului valutar.

Raportul de schimb
Tastaţi raportul schimbului valutar.
(de la 0 la 999999)

Selectaţi numărul de zecimale a raportului 
Zecimale valută
de schimb valutar.

47
3.15  Configurare comunicaţie PC

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

LISTA PROG.
P900
COMUNIC.
PROGRAMARE
P902 Slot 1
SLOT SERIAL
Dispozitive:
NICIUNUL = niciun dispozitiv setat,
COMPUTER= pentru utilizarea dispozitivului 
conectat la un PC,
BARCODE SCANNER = pentru conectarea 
Dispozitiv
și utilizarea unui scannere de coduri de bare, 
(<Selecţionaţi un dispositiv>)
CÂNTAR = pentru conectarea și utilizarea 
unui cântar.
NOTĂ:  Verificați  ca  parametrii  de  comu-
nicare  să  fie  setați  corect  (vezi  funcția  de 
programare P910).
Viteza de comunicare serială:
Baudrate
9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
Numãr bits Numere Bit:
(<Selectați un numãr bit >) <7, ODD, 1>, < 8, NONE, 1>.
Handshake Verificare flux: NONE, RTS/CTS, XON/
(<Selectați un handshake>) XOFF.
Protocoale de programare:
PARAMETRII DE Protocol
P910 NONE,  CUSTOM  XON-XOFF,  CUSTOM 
COMUNICAŢIE (<Selectați un protocol>)
DLL, CUSTOM
Baudrate Viteza de comunicare serială:
(<Selectați un baudrate>) 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
Bit number Numere Bit:
(<Selectați un numãr bit >) <7, ODD, 1 >,< 8, NONE, 1>.
(Numai pentru CUSTOM XON-XOFF).
Xon-Xoff tx footer
Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a 
(<Selectaţi un canal >)
insera în răspuns capătul bonului.
(Numai pentru CUSTOM XON-XOFF).
Xon-Xoff tx eco
Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a 
(<Selectaţi un canal >)
insera comanda trimisă în răspuns.
Controlul de flux
Handshake
NONE,  CUSTOM  XON-XOFF,  CUSTOM 
(<Selectaţi un  handshake>)
DLL, CUSTOM
(Numai pentru CUSTOM, CUSTOM DLL)
Afişare linii Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a 
afişa comenzile trimise.
(Numai pentru CUSTOM, CUSTOM DLL)
Custom de a doua generație
Rezervat.
Porturile de comunicare:
Canal PC
AUTOMATICO, RS232, USB, ETHERNET, 
(<Selectaţi un canal>)
BLUETOOTH, Wi-Fi.

48
FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Activează/dezactivează dobândirea automa-
P911 ETHERNET Activează DHCP tă a adresei de rețea (doar în cazul în care 
aveţi un server DHCP).

Adresa IP <0.0.0.0>

Fereastra subnet <0.0.0.0>

Gateway <0.0.0.0>

DNS <0.0.0.0>

Port protocol <n>

MAC ID <adresã MAC>

Activează/dezactivează  conexiunea  prin 


P912 WI-FI Activează
Wi-Fi.

SSID (X pentru scan)

Siguranță <WPA/WPA2> <WEB> <NESSUNO>

Parolă

Activează/dezactivează dobândirea automa-
Activează DHCP tă a adresei de rețea (doar în cazul în care 
aveţi un server DHCP).

Adresa IP <0.0.0.0>

Ecran subnet <0.0.0.0>

Gateway <0.0.0.0>

DNS <0.0.0.0>

Port protocol <n>

MAC ID <adresã MAC>

Activează/dezactivează  conexiunea  prin 


P913 BLUETOOTH Activează
intermediul Bluetooth.

Ultimul device conectat <identificativ dispozitiv >

Device activ conectat <identificativ dispozitiv >

Puterea conexiunii Da/Nu

Denumirea dispozitivului <dispozitiv>

MAC ID <adresã MAC>

49
3.16  Variante grafice ale bonurilor

FUNCȚIE VALOARE DESCRIERE

Prin această programare, este posibil să 
obţineţi o imprimare a catalogului imagini-
lor grafice (pictograme) disponibile în me-
moria  dispozitivului  şi  numărul  respectiv 
de identificare.
Dacă  pe  cardul  SD  sunt  salvate  imagini 
LISTĂ  PICTOGRAME 
P003 grafice (pictograme) compatibile acestea 
DISPONIBILE
vor fi recunoscte şi adăugate catalogului 
(vezi paragraful 4.14).
NOTĂ:  pentru  a  seta  pictogramele  ca 
antet,  vezi  programarea  P021,  pentru  a 
seta poziţionarea la sfârşitul bonului vezi 
programarea P023.
COD PICTOGRAMĂ Pictogramă perioadă
P024
PERIOADĂ (de la 1 la 10)
Pictogramă număr
(de la 1 la 25)  Permite să organizaţi imprimarea
unui logo grafic într-o perioadă dată.
Data iniţierii

Data de sfârşit

ANULARE De la pictograma
P028 Permite anularea totală sau parţială la un 
PICTOGRAME (de la 1 la 25)
interval în lista pictogramelor programate 
La pictograma (de la 1 la 25) pe dispozitiv.

50
3.17  Exemplu de configurare • Tastaţi cele 3 cifre ale codului de funcţie pentru a asocia 
nivelului 0 al tastei (vezi paragraful 2.6). Consultaţi lista 
de configurare a tastelor imprimatei (ex. RED/ MAJ 1 
Pentru a personaliza tastatura este necesară reconfigura- = 037):
rea funcţiilor asociate tastelor, pentru a adapta dispozitivul 
exigenţelor exerciţiului comercial sau al locaţiei de vânzare. 
Personalizarea tastaturii se bazează pe aceste reguli:

• Poziţie  fizică  a  fiecărei  taste  este  identificată  de  un 


număr, denumit codul de poziţie al tastei.
• Sau derulaţi meniul cu tastele săgeată:
• Fiecare funcţie operativă a dispozivitului este identificată 
cu un număr propriu, denumit şi cod de funcţie. 

Procedaţi după cum urmează: sau

• Intraţi  în  modul  PROGRAMARE  cu  ajutorul  tastei 


CHEIE: • •  Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

• Tastaţi cele 3 cifre ale codului de funcţie care trebuie 
asociat nivelului 1 al tastei (vezi paragraful 2.6). Con-
• Imprimaţi  configurarea  tastelor  pentru  programarea 
sultaţi  lista  de  configurare  a  tastelor  imprimatei  (ex. 
tastelor curent şi liste funcţiilor disponibile:
FUNCŢIE MACRO 1 = 366):

• Pentru a reconfigura alte taste, repetaţi paşii descrişi 
• Activaţi procedura de personalizare:
mai sus doar sau încheiaţi procedura cu:

• Tastaţi cele trei cifre ale poziţiei presetate. Consultaţi  AVERTISMET:
lista de configurare a tastelor imprimatei (ex. a cincea  Pentru a realiza taste duble sau cvadruple, funcția dorită 
tasta de la prima linie = 15):  trebuie programată pe toate tastele individuale implicite 
(2 sau 4 taste).

NOTĂ:
Procedura descrisă mai sus poate fi efectuată conec-
tând  dispozitivul  la  un  PC.  Utilizați  instrumentul  „CE- 
FiscalRXConfigurator” (contactați distribuitorul).

51
3.18  Exemplu  de  personalizare  • Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

reducere/majorare

Dispozitivul poate gestiona 20 de modalităţi reducere/majo-
rare neprogramabile, identificate cu un număr de la 1 la 20.

Fiecare din cele 20 de modalităţi de reducere/majorare do- • Tastaţi o descriere scurtă utilizând tastatura numerică 
uăzeci poate fi activat pentru a efectua reduceri sau prime  (de ex., REDUCERE % ART). Fiecărei taste îi va co-
şi poate fi definită individual, folosind programarea P420. respunde un set de caractere (vezi legenda pe tastă). 
Apăsaţi în mod repetat o tastă pentru a derula setul de 
caractere asociat acesteia. Pentru a şterge un caracter 
Modalitatea de reducere/majorareprogramate pot fi asociate  incorect, apăsaţi tasta C.
cu  şase  taste  diferite  modificatoare  (programare  P411): 
F037, F038, F039, F040, F041, F045. • Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

PASUL1: Personalizare reduceri/majorări

Procedaţi după cum urmează: • Selectaţi  modalitatea  reducere/majorare  articol  sau 


valoare  presetată  (de  ex.,  procentuală)  derulând  cu 
• Intraţi  în  modul  PROGRAMARE  cu  ajutorul  tastei  ajutorul tastelor săgeată:
CHEIE:

sau

• Activaţi procedura de personalizare: • Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

• Tastaţi codul de poziţie presetat (de ex., 1): • Selectaţi modalitatea reducere sau majorare presetată 
(de ex., reducere) derulând cu ajutorul tastelor săgeată:

sau

• Activează/dezactivează procedura de derulare cu aju-
torul tastelor săgeată: • Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

sau

52
• Selectaţi modalitatea reducere/majorare pe articol sau  PASUL 2: Asocierea cu taste modificatoare 
subtotal (de ex., pe articol) derulând cu ajutorul tastelor 
săgeată:
Procedaţi după cum urmează:

• Activaţi procedura de personalizare: 
sau

• Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

• Tastaţi numărul corespondent tastei modificatoare dorite 
(de ex., tasta modificatoare 1 corespunde funcţiei F037 
programabilă în tastatură):

• Tastaţi o valoare maximă a sumei/percentuale (de ex., 
800=8.00%):
• Introduceţi numărul care identifică modalitatea de redu-
cere/majorare pentru a fi asociat cu tasta modificatoare 
(de  exemplu,  reducere/majorare  1  personalizată  în 
faza 1):

• Tastaţi o valoare prefixată a sumei/percentuale (de ex., 
• 100=1.00%):

• Pentru a asocia alte taste modificatoare, repetaţi paşii 
descrişi mai sus sau încheiaţi procedura cu:

• Pentru  a  personaliza  alte  reduceri/majorări,  repetaţi 


paşii descrişi mai sus doar sau încheiaţi procedura cu:

PASUL 3: Configurarea tastei modificatoare pe tastatură

Procedaţi după cum urmează:

• Urmaţi instrucţiunile furnizate în paragraful 3.17. 

NOTĂ:
Procedura descrisă mai sus poate fi efectuată conec-
tând  dispozitivul  la  un  PC.  Utilizați  instrumentul  „CE- 
FiscalRXConfigurator” (contactați distribuitorul).

53
3.19  Exemplu de funcţie multiplă  • Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

(macro)

Funcţia multiplă este programată prin introducerea numă-
rului de identificare, setarea opţiunilor de operare şi selec-
tarea în cele din urmă a uneia sau mai multor operaţii care 
urmează să fie executate în secvenţă. • Activează/dezactivează limitările relative ale operatorilor 
(de ex., toţi operatorii autorizaţi pentru utilizarea funcţiei 
macro) derulând cu ajutorul tastelor săgeată:
PASUL 1: Personalizarea funcţiei multiple (macro)

Procedaţi după cum urmează:
sau
• Intraţi  în  modul  PROGRAMARE  cu  ajutorul  tastei 
CHEIE:

• Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

• Activaţi procedura de personalizare:

• Tastaţi numărul corespunzător la prima funcţie pe care 
doriţi  să  o  adăugaţi  la  secvenţa  (de  ex.,  DEPARTA-
MENTUL 1 corespunde funcţiei F065 programabile în 
tastatură) tastând:
• Tastaţi numărul corespondent tastei macro dorite (de 
ex., tasta macro 1 corespunde funcţiei F366 programa-
bilă în tastatură):

• Sau derulaţi meniul cu tastele săgeată:

• Tastaţi codul de poziţie presetat (de ex., 1):

sau

• Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:
• Activează/dezactivează  funcţia  multiplă  (macro),  pe 
care doriţi să o programaţi (de ex., activată) derulând 
cu ajutorul tastelor săgeată:

sau

54
• Tastaţi  numărul  corespunzător  la  a  doua  funcţie  pe  PASUL 2: Configurarea tastei modificatoare pe tastatură
care doriţi să o adăugaţi la secvenţă (de ex., creditul 
corespunzător funcţiei F100 programabile în tastatură): 
Procedaţi după cum urmează:

• Urmaţi instrucţiunile furnizate în paragraful 3.17. 

NOTĂ:
Departamentele sau PLU trebuie să fie programați
cu o sumă prefixată diferit de 0,00 RON.
• Sau derulaţi meniul cu tastele săgeată:
Procedura descrisă mai sus poate fi efectuată conec-
tând  dispozitivul  la  un  PC.  Utilizați  instrumentul  „CE- 
FiscalRXConfigurator” (contactați distribuitorul).

• Confirmaţi cu tasta SUBTOTAL:

• Odată  adăugate  funcţiile  dorite  (max.  20)  încheiaţi 


procedura cu:

55
3.20  Exemplu de schimb valutar • Setaţi numărul de zecimale ale valutei (de ex., 2):

Funcţia  de  schimb  valutar  permite  setarea  unui  schimb 


valutar  pe  dispozitiv  şi  să  efectuaţi  conversiunea  de  la  o 
valută la alta (de ex., de la RON la $).

Procedaţi după cum urmează
• Pentru a crea alte tipuri de schimburi valutare, repetaţi 
punctele descrise mai sus sau încheiaţi procedura cu:
• Intraţi  în  modul  PROGRAMARE  cu  ajutorul  tastei 
CHEIE:

• Activaţi procedura de personalizare:

• Selectaţi codul de valută pe care îl doriţi (de exemplu, 1):

• Tastaţi o descriere a valutei (de ex., VALUTA 1):

• Setaţi raportul de schimb valutar (de ex., 1.2):

56
3.21  Introducere client „în zbor” NOTĂ:
Exactitatea  C.F-ului  sau  a  Nr.  de  TVA  este  controlat 
automat de casa de marcat. Dacă totuși doriți să inserați 
Pentru documentul de vânzare, este posibil să se integreze 
un C.F. sau Nr.de TVA pe care dispozitivul îl semnalează 
codul fiscal (C.F.) sau numărul de TVA (Nr. de TVA) al clien-
ca fiind incorect, e posibil să forțați acceptarea în sistem, 
tului (introdus manual sau înregistrate cu ajutorul scanerului 
sub propria responsabilitate, apăsați din nou tasta:
de  coduri  de  bare)  în  partea  inferioară  a  documentului. 
Această caracteristică este utilă în special pentru utilizarea 
în farmacii și departamente din farmacie. Procedura pentru 
a introduce codul fiscal al clientului este următoarea:

• Înainte de a continua cu vânzarea, apăsați tasta:

• Afișajul va arăta:

RON  0.00
• Introduceți  codul  fiscal  (16  caractere)  sau  numărul  NR.  12312312312
de TVA (11 caractere) utilizarea tastele numerice (de 
exemplu, 12312312312). Fiecărei taste îi este atribuit un 
set de caractere (vezi legenda pentru taste). Apăsaţi o 
• Continuați cu introducerea articolelor sau cu închiderea 
tastă în mod repetat pentru a derula setul de caractere 
tranzacției.
asociat. Pentru a şterge un caracter incorect, apăsați 
tasta C.
Rezultatul este după cum urmează:

DEPARTAMENT 01 5.00
------------------------------------
TOTAL RON 5.00
NUMERAR 5.00
************************************

NR. DE TVA 12312312312


************************************
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

• Confirmați operațiunea cu tasta:

57
3.22  Selecție operator (F009) 3.23  Interogare valoare PLU

Înainte de a începe o tranzacţie de vânzare, aveţi posibili- Dispozitivul  vă  permite  să  efectuați  o  solicitare  de  tip  „în 
tatea să selectaţi operatorul căruia să îi atribuiți vânzările  zbor”  pentru  a  cunoaşte  valoarea  prefixată  atribuită  unui 
care vor urma. PLU. Următorul exemplu vă descrie secvența completă a 
unei interogări pentru a cunoaște valoarea prefixată a unui 
PLU.
NOTĂ:
Imprimați listele operatori prin funcția P300. Programați  • Activați modalitatea interogare PLU:
listele  operatori  prin  funcția  P320. Activați  utilizarea 
operatorilor prin funcția P310 (vezi paragraful 3.9)

• Selectați operatorul în formatul cod+parolă (de ex., cod 
operator 05 cu parolă 999), dacă operatorul nu dispune 
de parolă, tastați 3 numere aleatorii:

• Afișajul va arăta:

RON  0
COD

• Apăsați  tasta  asociată  PLU  pentru  care  doriți  să  știți 


valoarea prefixată (de ex., PLU 8):

• Afișajul va arăta:

RON  2.00
PRET
• Afişajul indică creditul și descrierea clientului selectat:

• Sau  introduceți  codul  PLU  pentru  care  se  dorește 


cunoașterea valori prefixate urmat de tasta COD PLU 
RON  ***** (de ex., PLU 80):
OPERATOR 05

• Procedați cu vânzările sau închideți cu tasta de plată.

• Afișajul va arăta:

PLU 80
1.00
ATENȚIE:
Dezactivați selecția obligatorie a operatorului prin opți- • Modalitatea interogare PLU se dezactivează automat.
unea P310 (vezi paragraful 3.9).

58
3.24  Pornirea și oprirea

Dacă intenționați să utilizați tastatura cu 35 de taste, urmați instrucțiunile de montaj furnizate în ambalajul tastaturii sau 
urmați diagrama de mai jos:

VIn 24Vdc

O O

O O
O O O

59
3.25  Pregătirea sistemului controlat cu PC

1 3

sau

RS232 ETH

Selectați protocolul dorit folosind tastele cu săgeți
(vezi paragraful 3.15).

Activați parametrul de comunicare
apăsând tasta SUBTOTAL.

PC
5
Conectați dispozitivul la un PC utilizând unul dintre 
porturile disponibile (RS232, USB, ETH).

Începeți procedura de configurare a parametrilor de  Activați modalitatea FPU
comunicare prin tastarea codului asociat. (controlată cu PC-ul).

NOTĂ: pentru a reveni la modul LOCAL (controlat cu tastatură) introduceți din nou pe tastatură 222 + tasta CHEIE.

60
4 ÎNREGISTRARE ARTICOLE
Acest capitol descrie funcţiile pe care le puteți efectua cu  CU PRET LIBER
acest dispozitiv în modul ÎNREGISTRARE (vezi secţiunea  Dacă introduceți suma urmată de tasta departamentului, la 
2.7). tranzacție se adaugă departamentul cu prețul introdus. De 
exemplu, dacă se dorește alocarea DEPARTAMENTULUI 
1 unei sume diferite de cea programată:

• Introduceți  suma  folosind  tastatura,  urmată  apoi  de 


tasta departament:

4.1  Vânzări pe departament sau PLU

Selecția  vânzărilor  se  realizează  prin  repartizarea  în  de-


partamente  și  PLU.  PLU  nu  sunt  altceva  decât  produse  Rezultatul este după cum urmează:
sau servicii la preț prefixat, aparținând unui departament. 
Vânzările sunt tastate pe tastatură după cum este descris 
mai jos.
<Nume companie>
<Adresă>

4.2  Departamente <Localitate>


<Telefon - Fax>
<Tax code>
Aparatul  permite  de  a  efectua  vânzări  pe  departament  în 
RON
două moduri:
DEPARTAMENT 01 2.00
DEPARTAMENT 03 5x10.00 50.00
CU PREȚ PREFIXAT DEPARTAMENT 01 15.00
Dacă apăsați tasta departament, tranzacției îi va fi atribuit  ------------------------------------
prețul prefixat pentru acel departament. De exemplu, dacă 
DEPARTAMENTULUI 1 îi este atribuit un preț fix de 2,00 
RON:
TOTAL RON 67.00
NUMERAR 67.00
• Apăsați direct tasta: 01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

• La  cont  se  adaugă  prețul  prefixat.  În  caz  unei  alte 
valori decât 1, trebuie să o specificaţi pe cea din urmă  NOTĂ:
folosind tasta multiplicare (de ex., DEPARTAMENT 3  Programați listele departamentelor prin opțiunea P120 
are cantitatea 5): (vezi paragraful 3.10).

• La cont se adaugă prețul prefixat de DEPARTAMENTUL 
3 înmulțit cu 5.

61
4.3  PLU 4.4  Tasta PLU generic (F062)

Dispozitivul  permite  să  efectuați  vânzările  pe  PLU.  Dacă  Aveţi posibilitatea să efectuaţi operaţiunile descrise în para-


apăsați tasta PLU, tranzacției îi va fi atribuit prețul prefixat  graful precedent folosind tasta PLU GENERIC. De exemplu, 
pentru acel PLU. De exemplu, dacă PLU 1 îi este atribuit  dacă PLU 1 îi este atribuit un preț fix de 2,00 RON:
un preț fix de 2,00 RON:

• Apăsați:

CU PRET PREFIXAT
• Apăsați tastele:

• La cont se adaugă prețul prefixat.

În caz unei alte valori decât 1, trebuie să o specificați pe 
cea din urmă folosind tasta multiplicare (de ex., PLU 8 are 
cantitatea 5): • La cont se adaugă prețul prefixat al PLU 1.

În caz unei alte valori decât 1, trebuie să o specificați pe 
cea din urmă folosind tasta multiplicare (de ex., PLU 3 are 
cantitatea 5):

• La cont se adaugă prețul prefixat al PLU 1. 8 înmulțit 
cu 5. 

Rezultatul este după cum urmează:

• La cont se adaugă prețul prefixat al PLU 3 înmulțit cu 5.
<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax> CU PREȚ LIBER
<Tax code> De exemplu, dacă se dorește alocarea PLU 1 a unei sume 
RON diferite de cea programată:
PLU 01 2.00
• Activați modalitatea de inserare preț liber pentru un PLU:
PLU 08 5x10.00 50.00
------------------------------------

TOTAL RON 52.00


NUMERAR 52.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală> • Selectați PLU folosind tasta PLU GENERIC:

NOTĂ:
Programare listele PLU prin opțiunea P220 (vezi para-
graful 3.11).

62
• Introduceți  suma  folosind  tastatura,  urmată  apoi  de 
tasta SUMA:
4.5  Tasta  departament  generic 
(F064)

Aveți posibilitatea să efectuați operațiunile descrise în para-
graful precedent folosind tasta DEPARTAMENT GENERIC. 
De exemplu, dacă DEPARTAMENTULUI 1 îi este atribuit 
un preț fix de 2,00 RON:

• La cont se adaugă PLU 1 cu prețul de 15,00 RON.

• Închideți  tranzacția  cu  tasta  de  plată  (de  ex.,  tasta 


NUMERAR):
CU PRET PREFIXAT
• Apăsați tastele:

Rezultatul este după cum urmează:

• La cont se adaugă prețul prefixat de DEPARTAMENT 1.
<Nume companie>
<Adresă>
În caz unei alte valori decât 1, trebuie să o specificați pe 
<Localitate> cea din urmă folosind tasta multiplică (de ex., DEPARTA-
<Telefon - Fax> MENTUL 3 are cantitatea 5):
<Tax code>
RON
PLU 01 2.00
PLU 03 5x10.00 50.00
PLU 01 15.00
------------------------------------

TOTAL RON 67.00 • La cont se adaugă prețul prefixat de DEPARTAMENT 


3 înmulțit cu 5.
NUMERAR 67.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

CU PREȚ LIBER
Dacă introduceți suma urmată de selecția departamentului, 
la tranzacție se adaugă departamentul cu prețul introdus. De 
exemplu, dacă se dorește alocarea DEPARTAMENTULUI 
1 unei sume diferite de cea programată:
NOTĂ:
Programare listele PLU prin opțiunea P220 (vezi para- • Introduceți  suma  folosind  tastatura,  urmată  apoi  de 
graful 3.11). tasta SUMĂ:

63
• Selectați departamentul folosind tasta DEPARTAMENT 
4.6  Preluare  PLU  din  codul  de 
GENERIC: bare

Dispozitivul  vă  permite  să  urmăriți  vânzările  pe  PLU  prin 


utilizarea unui cititor de coduri de bare (nu este furnizat). 
Recunoașterea codului PLU este efectuată, apropiind citi-
torul de coduri de bare.

• La  cont  se  adaugă  DEPARTAMENT  1  cu  prețul  de 


15.00 RON. • Dacă  codul  PLU  achiziționat  se  regăsește  în  liste, 
dispozitivul  adaugă  la  tranzacție  codul  PLU  folosind 
• Închideți  tranzacția  cu  tasta  de  plată  (de  ex.,  tasta  prețul prefixat.
NUMERAR):

• Dacă codul PLU achiziționat nu se regăsește în liste, 
va fi ghidat în memorie noul cod PLU în liste prin des-
chiderea unui formular de compilare.

• Dispozitivul este compatibil cu codurile de bare EAN13 
și EAN8.
Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 01 2.00
DEPARTAMENT 03 5x10.00 50.00
DEPARTAMENT 01 15.00
------------------------------------

TOTAL RON 67.00


NUMERAR 67.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

NOTĂ:
Programați listele departamentelor prin opțiunea P120 
(vezi paragraful 3.10).

64
5  MODIFICATORI
Acest capitol descrie funcțiile pe care le puteți efectua cu 
acest dispozitiv în modul ÎNREGISTRARE (vezi secțiunea 
5.1  Anulare bon (F007)
2.7).
Permite  să  anulați  printr-o  singură  operațiune  întreaga 
tranzacție introdusă până în acel punct. Toate contoarele 
sunt  apoi  prezentate  în  starea  în  care  se  găseau  după 
ultimul  bon.  Pentru  a  anula  întreaga  tranzacție,  efectuați 
următorii pași:

• În timpul tranzacției, apăsați tasta:

• Contul este anulat. Pe bon va apărea mesajul „TRAN-
ZACȚIE ANULATĂ”.

Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 01 2.00
DEPARTAMENT 03 5x10.00 50.00
------------------------------------

SUMĂ 52.00
************************************
* TRANZACŢIE ANULATĂ *
************************************
------------------------------------

TOTAL RON 0.00


01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

65
5.2  Anulare (F008) 5.3  Stornare (F026)

Vă permite să „anulați” din tranzacție ultima intrare introdu- Vă permite să „anulați” din tranzacție un articol precedent 
să. Procedați după cum urmează: ultimului introdus. Procedați după cum urmează:

• După ce ați introdus cel puțin o vânzare (de ex., DE- • După ce ați introdus cel puțin o vânzare (de ex., DE-
PARTAMENT 3 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5 DE- PARTAMENT 3 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5 DE-
PARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON), apăsați  PARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON), apăsați 
tasta „corectare”: tasta „corectare”:

• Introduceți articolul și suma care se anulează (ex., 8.00 
• De pe cont va fi șters ultimul articol introdus. RON în DEPARTAMENT 3):

Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă> • De pe cont va fi șters articol introdus.
<Localitate>
<Telefon - Fax>
Rezultatul este după cum urmează:
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 03 8.00 <Nume companie>
DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00 <Adresă>
**** CORECŢIE
DEPARTAMENT 05 -5.00 <Localitate>
------------------------------------ <Telefon - Fax>
<Tax code>
TOTAL RON 8.00 RON
NUMERAR 8.00 DEPARTAMENT 03 8.00
DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
**** STORNARE
<matr. fiscală> DEPARTAMENT 03 -8.00
------------------------------------

TOTAL RON 5.00


NUMERAR 5.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>
NOTĂ:
Funcția ANULARE poate fi activată cu opțiunea P519 
(vezi paragraful 3.14).

NOTĂ:
Funcția REDUCERE poate fi activată cu opțiunea P519 
(vezi paragraful 3.14).

66
5.4  Reducere procentuală • În  acest  moment,  puteți  continua  cu  vânzarea  sau 
închide cu tasta de plată (de ex., tasta NUMERAR):

Reducerea procentuală poate fi aplicată la un singur ele-
ment al tranzacției, imediat după introducere, sau la sfârșitul 
tranzacției pe un sub total.

NOTĂ:
Aparatul aplică automat o rotunjire a rezultatului calcu-
lului procentual la cel mai apropiată zecimală. Rezultatul este după cum urmează:

Programați reducerile/majorările în mod corespunzător 
(vezi paragraful 3.13 şi paragraful 3.18). <Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
PE ARTICOL
DEPARTAMENT 01 2x10.00 20.00
Următorul  exemplu  arată  secvența  completă  de  vânzare  REDUCERE 33% -6.60
care include o reducere pe departament:
------------------------------------
• Introduceți vânzarea care constituie tranzacția (ex., nr. 
2 DEPARTAMENT 1 cu preț liber de 10,00 RON): TOTAL RON 13.40
NUMERAR 13.40
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

• Aplicați reducerea procentuală prefixată:

PE SUBTOTAL
Următorul  exemplu  arată  secvența  completă  de  vânzare 
care include o tranzacție cu reducere pentru sub total:

• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 


DEPARTAMENT 3 cu prețul liber de 5,00 RON, nr. 2 
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 6,00 RON):
• Sau aplicați o reducere procentuală personalizată (de 
ex., 33%):

67
• Se  aplică  o  reducere  procentuală  pentru  subtotalul 
prefixată:
5.5  Majorare procentuală

Aceleași operațiuni descrise în secțiunea anterioară (vezi 
paragraful 5.4) pot fi, de asemenea, folosite pentru funcția 
de  majorare  procentuală.  Majorarea  procentuală  poate  fi 
aplicată la un singur element al tranzacției, imediat după 
introducere, sau la sfârșitul tranzacției pe un sub total.
• Sau  aplicați  o  reducere  procentuală  pentru  subtotal 
(de ex., 10%): NOTĂ:
Aparatul aplică automat o rotunjire a rezultatului calcu-
lului procentual la cel mai apropiată zecimală.

Programați reducerile/majorările în mod corespunzător 
(vezi paragraful 3.13 şi paragraful 3.18).

• În acest punct, închideți tranzacția cu tasta de plată (de 
ex., tasta NUMERAR):

PE ARTICOL
Următorul  exemplu  arată  secvenţa  completă  de  vânzare 
care include o majorare pe Departament:

• Introduceți vânzarea care constituie tranzacția (ex., nr. 
Rezultatul este după cum urmează: 2 DEPARTAMENT 1 cu preț liber de 10,00 RON):

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 03 5.00
DEPARTAMENT 05 2x6.00 12.00
SUBTOTAL 17.00 • Aplicați majorarea procentuală prefixată:
SUB. 10% -1.70
------------------------------------

TOTAL RON 15.30


NUMERAR 15.30
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>
• Sau aplicați o majorare procentuală personalizată (de 
ex., 33%):

NOTĂ: Alternativ, puteți introduce articole, apăsați tasta 
SUBTOTAL și aplicați reducerea dorită:

. . .   

68
• În  acest  moment,  puteți  continua  cu  vânzarea  sau  • Aplicați  majorarea  procentuală  pentru  sub  total  prefi-
închide cu tasta de plată (de ex., tasta NUMERAR): xată:

Rezultatul este după cum urmează: • Sau  aplicați  o  majorare  procentuală  pentru  subtotal 


personalizată (de ex., 10%):

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 01 2x10.00 20.00 • În acest punct, închideți tranzacția cu tasta de plată (de 
MAJ.ART. 33% 6.60 ex., tasta NUMERAR):
------------------------------------

TOTAL RON 26.60


NUMERAR 26.60
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
PE SUBTOTAL <Tax code>
Următorul  exemplu  arată  secvența  completă  de  vânzare  RON
care include o tranzacție cu majorare pentru subtotal: DEPARTAMENT 03 5.00
DEPARTAMENT 05 2x6.00 12.00
• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex.,  SUBTOTAL 17.00
DEPARTAMENT 3 cu prețul liber de 5,00 RON, nr. 2  MAJ.SUB. 10% 1.70
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 6,00 RON):
------------------------------------

TOTAL RON 18.70


NUMERAR 18.70
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

69
NOTĂ: 5.6  Reducere valorică
Alternativ, puteţi introduce articole, apăsaţi tasta SUB-
TOTAL şi aplicați majorarea dorită:
Reducerea în valoare poate fi aplicată la un singur element 
al  tranzacției,  imediat  după  introducere,  sau  la  sfârșitul 
tranzacției pe un sub total.
. . .   
NOTĂ:
Programați reducerile/majorările în mod corespunzător 
(vezi paragraful 3.13 şi paragraful 3.18).

După cum prevede legea fiscală, o reducere în valoare 
nu  poate  face  ca  tranzacția  totală  să  fie  negativă.  In 
practica nu se poate închide bonul dacă este negativ.

PE ARTICOL
Următorul  exemplu  arată  secvenţa  completă  de  vânzare 
care include o reducere pe departament:

• Introduceți  vânzarea  care  constituie  tranzacția  (ex., 


DEPARTAMENT 1 cu preț liber de 10,00 RON):

• Aplicați reducerea în valoare prefixată:

• Sau aplicați o reducere de valoare personalizată (ex., 
1.00 RON):

• În  acest  moment,  puteţi  continua  cu  vânzarea  sau 


închide cu tasta de plată (de ex., tasta NUMERAR):

70
Rezultatul este după cum urmează: • Sau se poate aplica o reducere de valoare la sub total 
personalizată (ex., 1.00 RON):

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 01 10.00 • În acest punct, închideți tranzacția cu tasta de plată (de 
REDUCERE -1.00 ex., tasta NUMERAR):
------------------------------------

TOTAL RON 9.00


NUMERAR 9.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 03 5.00
PE SUBTOTAL DEPARTAMENT 05 2x6.00 12.00
Următorul  exemplu  arată  secvenţa  completă  de  vânzare  SUBTOTAL 17.00
care include o tranzacție cu reducere pentru sub total: REDUCERE SUB. -1.00
------------------------------------
• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 
DEPARTAMENT 3 cu prețul liber de 5,00 RON, nr. 2 
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 6,00 RON): TOTAL RON 16.00
NUMERAR 16.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

NOTĂ:
Alternativ, puteţi introduce articole, apăsaţi tasta SUB-
• Se aplică reducere în valoare pentru sub totalul prefixat: TOTAL şi aplicați reducerea dorită:

. . .   

71
5.7  Majorare valoare Rezultatul este după cum urmează:

Aceleași operaţiuni descrise în secţiunea anterioară (vezi  <Nume companie>


punctul 5.6) pot fi, de asemenea, folosite pentru funcţia de 
<Adresă>
majorare a valorii. Majorarea în valoare poate fi aplicată la 
un singur element al tranzacției, imediat după introducere,  <Localitate>
sau la sfârșitul tranzacției pe un sub total. <Telefon - Fax>
<Tax code>
NOTĂ: RON
Programați reducerile/majorările în mod corespunzător  DEPARTAMENT 01 10.00
(vezi paragraful 3.13 şi paragraful 3.18). MAJ.ART. 5.00
------------------------------------

TOTAL RON 15.00


NUMERAR 15.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
PE ARTICOL <matr. fiscală>
Următorul  exemplu  arată  secvenţa  completă  de  vânzare 
care include o majorare, pe Departament:

• Introduceți  vânzarea  care  constituie  tranzacția  (ex., 


DEPARTAMENT 1 cu preț liber de 10,00 RON):

PE SUBTOTAL
• Aplicați majorarea în valoare prefixată: Următorul exemplu arată secvenţa completă de vânzare care 
include o tranzacție cu majorare pentru subtotal:

• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 


DEPARTAMENT 3 cu prețul liber de 5,00 RON, nr. 2 
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 6,00 RON):

• Sau aplicați o majorare în valoare personalizată (ex., 
5.00 RON):

• În acest moment puteţi continua cu vânzarea sau închi-
de cu tasta de plată (de ex., tasta NUMERAR).
• Aplicați majorarea în valoare pentru subtotal prefixată:

72
• Sau aplicați o majorare în valoare pentru subtotal per-
sonalizată (ex., 5.00 RON):

• Închideți tranzacția cu o metodă de plată (de ex., tasta 
NUMERAR):

Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 03 5.00
DEPARTAMENT 05 2x6.00 12.00
SUBTOTAL 17.00
MAJ.SUB. 5.00
------------------------------------

TOTAL RON 22.00


NUMERAR 22.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

NOTĂ:
Alternativ, puteţi introduce articole, apăsaţi tasta SUB-
TOTAL şi aplicați majorarea dorită:

. . .   

73
74
6  PLĂȚI
Acest capitol descrie funcţiile pe care le puteți efectua cu  În cazul în care pe tastatură nu există o tastă asociată di-
acest dispozitiv în modul ÎNREGISTRARE (vezi secţiunea  rect cu metoda de plată dorită, acest lucru se poate realiza 
2.7). apăsând tasta numărului corespunzător urmat de tasta:

<Număr plată>  

Tranzacția de vânzare se închei cu plata ce permite înregis-
trarea sumei încasate în formele prevăzute egale: NOTĂ:
Imprimați lista metodelor de plată programate prin opți-
• NUMERAR unea P500. Programați metoda de plată prin opțiunea 
• CREDIT P520 (vezi paragraful 3.14).
• CARD DE CREDIT
• TICHETE DE MASĂ
• ALTE PLĂȚI

Tranzacția poate fi închisă, de asemenea, folosind plăți mix-
te (de ex., NUMERAR + TICHETE DE MASĂ, etc.). Modurile 
operative pentru utilizarea diferitelor metode de plată sunt 
descrise în detaliu în următoarele paragrafe.

Tabelul  următor  arată  configurația  implicită  a  plăților  pro-


gramate:

Nr TIP DE PLATĂ

1 Card de credit  F104

2 - -

3 Numerar F102

4 Tichete de masă F901

5 Tichete valorice F922

6 Voucher F923

7 Credit F100

8 Metode plata noi F924

9 Alte forme de plata F900

75
6.1  Numerar (F102) SUMĂ CU CALCULAREA RESTULUI
• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 
DEPARTAMENTUL 2 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5 
Determină închiderea tranzacției prin utilizarea de numerar  DEPARTAMENTUL 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON):
cu emiterea relativă a documentului. Totodată, folosind tasta 
NUMERAR puteți crește sau descrește numerarul în casă 
(vezi paragraful 7.1 și 7.2).

SUMA EXACTĂ
• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 
DEPARTAMENT 2 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5 
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON):

• Introduceți suma în numerar furnizată de client:

• Închideți cu tasta de plată:

• Închideți cu tasta de plată:

Rezultatul este după cum urmează:

Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă>
<Nume companie>
<Localitate>
<Adresă>
<Telefon - Fax>
<Localitate>
<Tax code>
<Telefon - Fax>
<Tax code> RON

RON DEPARTAMENT 02 8.00


DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00
DEPARTAMENT 02 8.00
------------------------------------
DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00
------------------------------------
TOTALE RON 13.00
TOTAL RON 13.00 NUMERAR
REST
50.00
37.00
NUMERAR 13.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>
<matr. fiscală>

76
6.2  Credit (F100) Rezultatul este după cum urmează:

E posibil să închideți o tranzacție adăugând suma respectivă  <Nume companie>


creditului. Gestiunea clienților memorizați se va face prin-
<Adresă>
tr-un cod și un nume pentru care este posibilă recuperarea 
totală  sau  parțială  a  creditului  acumulat  (vezi  paragraful  <Localitate>
9.4).  Dispozitivul  va  actualiza  situația  creditelor  în  baza  <Telefon - Fax>
debitelor contractate și a plăților efectuate; asemenea plăți  <Tax code>
pot să apară în prezența sau în absența unei tranzacții de  CLIENT 2
vânzare. Următorul exemplu descrie o secvenţa completă 
de închidere a creditului clientului: RON
DEPARTAMENT 02 8.00
• Selectați clientul memorizat (de exemplu, clientul me- DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00
morizat în poziția 2, vezi paragraful 7.2). ------------------------------------

• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 


DEPARTAMENT 2 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5  TOTAL RON 13.00
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON): TAXĂ NECOLECTATĂ
CREDIT 13.00
************************************

NR. DE TVA 12312312312


************************************
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

• Atribuirea în totalitate creditului suma clientului:

NOTĂ:
Pentru a efectua închiderea unui credit neasociat unui 
sau client,  apăsați  direct  tasta  CREDIT  fără  a  selecționa 
vreun client. Suma se va percepe clientului generic 0.

Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 


opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).

77
6.3  Tichete de masă (F901) Rezultatul este după cum urmează:

Determină închiderea tranzacției prin utilizarea de tichete  <Nume companie>


de  masă  cu  emiterea  relativă  a  documentului.  Următorul 
<Adresă>
exemplu descrie secvența completă a unei vânzări cu plata 
cu tichete de masă. <Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
NOTĂ: RON
Această  operațiune  mărește  contravaloarea  PLĂȚII  DEPARTAMENT 02 8.00
TAXA NEPLĂTITĂ a golirii fiscale. DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00
------------------------------------
Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).
TOTAL RON 13.00
TAXĂ NECOLECTATĂ
• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex.,  PLATA CU TICHETE DE MASĂ 13.00
DEPARTAMENT 2 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5  REST 0.00
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON): 01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

• Închideți cu tasta de plată:

sau

78
6.4  Card de credit  (F104) 6.5  Plată mixtă

Aceasta determină închiderea tranzacției prin utilizarea unui  Dispozitivul permite închiderea unei tranzacții prin utilizarea 
card de credit cu emiterea relativă a documentului. Urmă- mixtă  a  uneia  sau  mai  multor  metode  de  plată  pentru  a 
torul exemplu descrie secvența completă a unei vânzări cu  obține suma datorată. Următorul exemplu descrie secvența 
plata cu cardul de credit: completă a unei vânzări parțiale de plată folosind numerar, 
un tichet de masă, iar restul cu o plată generică 10.
• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 
DEPARTAMENT 2 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5  • Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON): DEPARTAMENT 2 cu prețul liber de 8,00 RON, nr. 5 
DEPARTAMENT 5 cu prețul prefixat de 1,00 RON):

• Închideți cu tasta de plată:

• Introduceți plata parțială (de ex., 3.00 RON numerar):

Rezultatul este după cum urmează:

<matr. fiscală>
<Nume companie>
<Adresă> • Afișajul va arăta:
<Localitate>
<Telefon - Fax>
RON  NUMERAR  3.00
<Tax code>
DE PLATĂ  10.00
RON
DEPARTAMENT 02 8.00
DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00
• Dispozitivul așteaptă finalizarea plății.
------------------------------------

TOTAL RON 13.00 • Introduceți plata parțială (de ex., 5.00 RON cu tichete 


de masă):
CARD DE CREDIT 13.00
REST 0.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

NOTĂ:
Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).

79
• Încheiați plata prin Plată generică. 6.6  Schimb valutar (F143)

Dispozitivul vă permite să efectuați o plată cu schimb valu-
tar. Următorul exemplu descrie secvența completă a unei 
vânzări cu schimb valutar.

NOTĂ:
Rezultatul este după cum urmează: Înainte de a efectua o vânzare cu schimb valutar, este 
necesar să programați schimbul valutar prin programa-
rea P530 (vezi paragraful 3.14 și 3.10).
<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
• Introduceți  vânzările  care  constituie  tranzacția  (ex., 
<Telefon - Fax> DEPARTAMENT 2 cu preț liber de 10,00 RON):
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 02 8.00
DEPARTAMENT 05 5x1.00 5.00
------------------------------------

TOTAL RON 13.00


NUMERAR 3.00
TAXĂ NECOLECTATĂ PLATĂ
PLATĂ TICHETE DE MASĂ 5.00 • Închideți cu tasta de schimb valutar (de ex., VALUTA1):
PLATĂ 9 5.00
REST 0.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

• Închideți cu tasta de plată:
NOTĂ:
Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).

80
Rezultatul este după cum urmează:

<Nume companie>
<Adresă>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 01 10.00
------------------------------------

TOTAL RON 10.00


VALUTA1 11.20
x (1.20)
VALUTA1 11.20
NUMERAR 10.00
01/01/2018 12:00 <#SF>
<matr. fiscală>

81
82
7  FUNCŢII SPECIALE
Acest capitol descrie funcţiile pe care le puteți efectua cu 
acest dispozitiv în modul ÎNREGISTRARE (vezi secţiunea 
7.1  Plăţi în numerar (F098)
2.7).
Dispozitivul  permite  efectuarea  retragerilor  de  numerar 
însoțite de emiterea unui bon NEFISCAL. Această funcţie 
este utilă, de exemplu, atunci când doriţi să creați un fond 
de numerar. Următorul exemplu descrie secvența completă 
a unei plăți în numerar de 10.00 RON:

• Încheiați funcția INTRARE DE NUMERAR:

• Afișajul va arăta:

RON  0.00
INTRARE DE NUMERAR

• Introduceți suma care trebuie plătită în numerar:

• Închideți cu tasta de plată:

• Încheiați funcția INTRARE DE NUMERAR:

83
Viene emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto 
del versamento eseguito in cassa.
7.2  Retrageri de numerar (F097)

Dispozitivul  permite  efectuarea  retragerilor  de  numerar 


însoțite de emiterea unui bon NEFISCAL. Această funcție 
NEFISCAL este utilă, de exemplu, pentru plata curierilor etc. Următorul 
exemplu descrie secvența completă a retragerii de numerar 
──────────────────────────────────── de 10.00 RON:
INTRARE DE NUMERAR
──────────────────────────────────── • Închideți funcția RETRAGERI DE NUMERAR:
NUMERAR 10.00
------------------------------------
TOT. 10.00
01/01/2018 12:00 <#SNF>
<matr. fiscală>

• Afișajul va arăta:

NOTĂ:
Plata poate fi închisă numai prin plata în numerar. RON  0.00
IEŞIRE DIN CASÃ
Nu este posibilă efectuarea unei plăți în numerar dacă 
există tranzacții deschise.

Activați/dezactivați golirea totalizatorului în momentul în-
chiderii fiscale prin opțiunea P510 (vezi paragraful 3.14). • Introduceți suma care urmează să fie retrasă din casă

Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 


opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).

• Închideți cu tasta de plată:

• Închideți funcția RETRAGERI DE NUMERAR:

84
În cazul în care în casă există o sumă mai mare sau egală cu 
10.00 RON, se eliberează un bon NEFISCAL cu restituirea 
7.3  Recuperarea creditului (F127)
retragerii efectuate.
Dispozitivul  permite  recuperarea  creditului  pentru  clienții 
memorizați  în  liste.  Următorul  exemplu  descrie  secvența 
completă pentru recuperarea creditului unui client:

NEFISCAL • Selectați clientul memorizat, (vezi paragraful 5.2) (ex.,  
CLIENT 3):
────────────────────────────────────
RETRAGERI DE NUMERAR
────────────────────────────────────
NUMERAR 10.00
------------------------------------
TOT. 10.00
01/01/2018 12:00 <#SNF> • Afişajul indică creditul și descrierea clientului selectat:
<matr. fiscală>
RON CREDIT  100.00
<client 3>

• Activați modalitatea de recuperare credit:
ATENȚIE:
Dacă  în  casă  sunt  mai  puțini  bani  decât  retragerea 
necesară, afișajul va arăta un avertisment.

NOTĂ:
Plata poate fi închisă numai prin plata în numerar.
• Introduceți suma de recuperat (ex., 50.00 RON):
Nu este posibilă efectuarea unei plăți în numerar dacă 
există tranzacții deschise.

Activați/dezactivați golirea totalizatorului în momentul în-
chiderii fiscale prin opțiunea P510 (vezi paragraful 3.14).

Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 


opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).
• Închideți cu tasta de plată pentru a debita automat suma 
către CLIENT3 (ex., NUMERAR):

• Încheiați funcția de recuperare a creditului pentru a 
imprima un raport pe un bon NEFISCAL:

85
Rezultatul este după cum urmează: 7.4  F u n c ț i i   m u l t i p l e ,   m a c r o  
(F365-F375)

NEFISCAL Pentru a facilita și a accelera faza de vânzări, de exemplu, 
──────────────────────────────────── pentru pachetele constând din mai multe articole, este po-
RECUPERARE DATORII sibilă  memorarea  unei  serii  de  operații,  altfel  executabile 
manual, în ordine, și reactivarea acestora ulterior, trimiterea 
────────────────────────────────────
acestora în mod automat în execuție, utilizând doar o tastă 
CLIENT 3 setată corespunzător.
NUMERAR 50.00 În acest fel, în funcție de secvența memorizată, activarea 
------------------------------------ unei anumite FUNCȚII MULTIPLE, denumită MACRO, poate 
efectua o serie de vânzări cu deschiderea și închiderea au-
TOT. 50.00
tomată a bonului sau poate permite operații automate cum 
01/01/2018 12:00 <#SNF> ar fi reduceri sau majorări în cadrul unui bon deja deschis.
<matr. fiscală>

NOTĂ:
Imprimați lista mai multor funcții programate prin opți-
unea P060.

NOTĂ: Programați funcția multiplă în arhiva dispozitivului prin 
Pentru a recupera creditul de la clientul generic, este ne- opțiunea P061.
cesar să omiteți selectarea clientului și să activați direct 
metoda de recuperare a creditului. Pentru a cunoaște  Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
creditul clientului generic, tipăriți raportul financiar ge- opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8) și asociați tasta (ex.,  
neral X10 (vezi paragraful 8.2). FUNCȚIA MACRO).

Pentru a cunoaște numărul de clienți memorizați, tipăriți  Pentru  mai  multe  informații,  a  se  vedea  și  exemplul 


raportul general al clienților X60 (vezi paragraful 8.2). descris la punctul 3.19.

Activați/dezactivați golirea totalizatorului în momentul în- Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
chiderii fiscale prin opțiunea P510 (vezi paragraful 3.14). opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).

Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 


opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).
În  acest  exemplu,  se  presupune  că  funcția  multiplă  nr.  1 
a fost programată cu următoarea secvență de funcții: DE-
PARTAMENT 1 + REDUCERE 10% + PLATA CU CARDUL 
DE CREDIT.

Procedați după cum urmează:

• Apăsați direct tasta:

• Articolele  și  modificatorii  sunt  înregistrați  automat, 


tranzacția este închisă cu forma de plată programată 
și bonul este imprimat.

86
Rezultatul este după cum urmează: 7.5  Golire fiscală (F022)

<Nume companie> Operațiunea este obligatorie la sfârșitul fiecărei zile.


<Adresă>
<Localitate> Apăsați tasta:
<Telefon - Fax>
<Tax code>
RON
DEPARTAMENT 01 15.00
REDUCERE 10% -1.50
------------------------------------

TOTAL RON 13.50 NOTĂ:


CARD DE CREDIT 13.50
Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
01/01/2018 12:00 <#SF>
opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).
<matr. fiscală>

Funcțiile multiple, pe lângă faptul că pot fi direct folosite, 
pot fi folosite indirect în cadrul altor operațiuni de vânzare, 
după cum se descrie mai jos:

• În timpul vânzării PLU-urilor/ofertelor cărora, prin inter-
mediul P220, le-a fost asociată o funcție multiplă.

• În timpul vânzării departamentelor cărora, cu ajutorul 
P120, le-a fost asociată o funcție multiplă.

• În  timpul  operațiunilor  de  vânzări  prin  apelarea  unui 


cod de client căruia, cu ajutorul P340, i-a fost asociat 
o funcție multiplă.

87
7.6  Deblocare limite departament  7.7  Luminozitate  afișaj  client  
(F129) (F122)

Dispozitivul vă permite să deblocați temporar limita minimă  Procedura de mai jos descrie modul de calibrare a parame-
sau maximă stabilită pentru un departament. În exemplul  trilor de luminozitate pentru afișajului clientului.
următor este descrisă secvența completă pentru eliberarea 
unei limite stabilite unui departament (de exemplu, DEPAR- Apăsați tasta:
TAMENTUL 1 cu o limită maximă de 1,00 RON).

• Apăsați tasta DEBLOCARE LIMITE DEPARTAMENTE:

• Afișajul va arăta:

• Afișajul va arăta: RON    0.00


CONTRAST CLIENT <n.>
RON   0.00
HALO/LALO ON
• Pentru  a  seta  valoarea  dorită,  apăsați  de  mai  multe 
ori tasta.
• Introduceți suma (de ex., 1.50 RON):

NOTĂ:
• Selectați departamentul pentru care doriți să modificați  Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
limita maximă de vânzare (de ex., DEPARTAMENTUL  opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).
1):

• Închideți tranzacția cu o metodă de plată (de ex., tasta 
NUMERAR):

88
7.8  Luminozitate  afişaj  operator 
(F108)

Procedura de mai jos descrie modul de calibrare a parame-
trilor de luminozitate pentru afișajului.

Apăsați tasta:

• Afișajul va arăta:

RON   0.00
CONTRAST OPERATOR <n.>

• Pentru  a  seta  valoarea  dorită,  apăsați  de  mai  multe 


ori tasta.

NOTĂ:
Tasta  directă  poate  fi  setată  în  tastatură  cu  ajutorul 
opțiunii P014 (vezi paragraful 3.8).

89
90
8  RAPOARTE STATISTICE ȘI DE GESTIUNE
8.1  Informații generale

Acest capitol descrie funcțiile care pot fi efectuate cu dispozitivul în modul LETTURA (vezi paragraful 2.7):

Citirile și printurile nu anulează și nu modifică în niciun fel arhivele și totalizatorii în care sunt stocate datele. Golirea anu-
mitor arhive se face prin închideri și resetări periodice la care se face referire în capitolul următor.

Apăsați:

pentru a derula funcțiile disponibile.
 , 

<COD>  pentru a porni funcția dorită de citire.

8.2  Tabel citiri

Funcție Procedură

PRINTARE LISTĂ RAPOARTE DISPONIBILE

INFORMAȚII ECR

INFORMAȚII ECR EXTINSE

VIZUALIZARE NET FISCAL PE AFIȘAJ

91
Funcție Procedură

VISUALIZARE TOTAL CASETĂ PE AFIȘAJ

RAPORT FINANCIAR GENERAL

RAPORT DEPARTAMENTE PE ZI

RAPORT DEPARTAMENTE PERIODIC

RAPORT GRUPURI DEPARTAMENTE PE ZI

RAPORT GRUPURI DEPARTAMENTE PERIODIC

RAPORT SPECIFIC DEPARTAMENT
(de ex., DEPARTAMENTUL 2)

RAPORT PLU/OFERTE PE ZI

RAPORT PLU/OFFERTE PERIODO

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT TVA PE ZI

RAPORT TVA PERIODIC

RAPORT GENERAL CLIENȚI

92
Funcție Procedură

RAPORT CLIENT SPECIFIC
(de ex., client 2)

RAPORT PLĂȚI PERIODIC

RAPORT ZILNIC VALUTĂ

RAPORT GENERAL OPERATORI

RAPORT SPECIFIC OPERATOR
(de ex., operator 2)

RAPORT OPERATOR ACTIV

RAPORT GENERIC MF

RAPORT MF AL NUMERELOR
(de ex., golire de la nr.1 la nr.10)

RAPORT MF AL DATELOR
(de ex., golire de la 01.01.2018 la 01.02.2018)

93
Funcție Procedură

RAPORT MF SUMA DATELOR
(de ex., golire de la 01.01.2018 la 01.02.2018)

RAPORT MF SUMA DATELOR
(de ex., de la nr. 1 la nr. 10)

RAPORT JE NCHI > NSCO
(de ex., de la închiderea nr.1 la nr.10, bonuri de la nr.1 la 
nr.4)
Conținutul jurnalului electronic într-o serie de
 închideri fiscale (între numerele bonurilor)

RAPORTUL ULTIMULUI BON

RAPORTUL  GLOBAL  DATE  JE  de  la  01.01.2018  la 


01.02.2018)
Conținutul detaliat al jurnalului electronic al datelor

RAPORT JE Z ÎN CURS
Citirea închiderii jurnalului electronic actuale

94
Funcție Procedură

RAPORT TOTAL JE
Pentru a opri citirea, apăsați tasta C

RAPORT CITIRE DATE JE (de ex., de la 01.01.2018 la 
01.02.2018)
Conținutul (numai înregistrări fiscale) jurnalului electronic 
al datelor

RAPORT DATE JE > NSCO
(de ex., ziua 01.01.2018 de la nr.1 la nr.10)
Conținutul zilnic al fondului electronic într-o anumită zi între 
numerele bonurilor

RAPORT CITIRE INFO JE
Date de identificare zilnice ale jurnalului electronic

RAPORT  JE  DATE  NOF  (de  ex.,  de  la  01.01.2018la 


01.02.2018)
Citirea jurnalului electronic a documentelor nefiscale între 
date

95
Funcție Procedură

RAPORT DATE JE > NSCO NOF
(de  ex.,  de  la  ziua  01.01.2018  la  nr.1  la  nr.10)
Citirea jurnalului electronic pentru documentelor nefiscale 
într-o anumită zi între numerele documentelor nefiscalei

96
9  ÎNCHIDERI / GOLIRI
9.1  Informaţii generale

Acest capitol descrie funcțiile care pot fi efectuate cu dispozitivul în modul GOLIRE (vezi paragraful 2.7) și anume:

ÎNCHIDERE FISCALĂ    Operațiunea este obligatorie la sfârșitul fiecărei zile.

GOLIRI PERIODICE  Este vorba despre golirea totalizatorilor periodici utilizați pentru generarea de raporturi de 
gestiune.

Apăsați:

pentru a derula funcțiile disponibile.
 , 

<COD>  pentru a porni funcția dorită de citire.

9.2  Tabel resetări

Funcție Procedură

PRINTARE LISTĂ RAPOARTE DISPONIBILE

FISCALĂ
Când  memoria  fiscală  este  aproape  epuizată,  numărul  de  închideri  care  pot  fi  încă  sau
efectuate se imprimă la începutul bonului de închidere fiscală

DEPARTAMENTE PERIODIC

97
Funcție Procedură

PLU/OFERTE PERIOADĂ

ORAR DE ACTIVITATE

TVA PERIOADĂ

TOTALIZATOARE CLIENȚI

MODALITATE DE PLATĂ

TOTALIZATORI OPERATOR

98
10 FUNCȚIONARE
10.1  Consultare jurnal electronic cu ajutorul PC-ului

Dispozitivul vă permite să accesați conținutul jurnalului electronic este memorizat în unitatea de stocare DISC VIRTUAL. 
Procedați după cum urmează:

1 2

RESURSELE

DISPOZITIVE PORTABILE (<n>)

<DISPOZITV>

RAM-DISK

VIRTUAL DISK

Setup disk

Aşteptați încărcarea unității de stocare
a dispozitivului şi accesați unitatea
numită VIRTUAL DISK. 

3
PC

JOURNAL.*

Conectați dispozitivul la un PC printr-un cablu USB. Accesați fişierul Journal.txt e/o Journal.xml.

99
10.2  Configurare fişier

Parametrii de setare pot fi introduși prin modificarea fișierului SETUP.INI disponibil în unitatea de stocare SETUP DISK al 
dispozitivului. Procedați după cum urmează:

1 3

SETUP

PC

R UR O U R

O OR

DISPOZITV

R U

100
Fișierul Setup.ini este un fişier de configurare care conţine toţi parametrii configurabili enumerați în formatul și împărțiți în 
secţiuni. Pentru fiecare parametru va apărea numele urmat de valoarea stabilită curent, alăturat listei de valori disponibile 
(vezi figura).

# **** CONFIGURARE. BON **** #


[CONFIGURARE. BON]

# PAR:STAMPA ASINCRONA => 0=DEZACTIVAT / 1=ACTIVAT


IMPRIMARE ASINCRON = 0

Valorile disponibile

Pentru a modifica parametrii, modificați numărul care urmează după numele parametrului. După ce modificaţi parametrii, 
pur şi simplu salvați fișierul Setup.ini pentru ca modificările să aibă efect.

Pentru o listă şi o descriere a parametrilor de configurare, vezi capitolul 3.

101
10.3  Salvarea ultimului bon emis

Dispozitivul creează o imagine a ultimului bon emis, salvându-l în unitatea de stocare RAM-DISK. Procedați după cum 
urmează:

1 4

U O

2 5

U O
R O

3
.

102
6

R UR

O OR

<DISPOZITV

R U

103
10.4  Salvați sau imprimați rapoartele

Aparatul are capacitatea de a imprima pe bon rapoarte legate de memoria fiscală şi jurnalul electronic, dar oferă de ase-
menea, posibilitatea de a stoca aceste rapoarte pe un suport extern de tip SD.

NOTĂ: procedura de salvare a rapoartelor pe cardul SD este valabilă pentru toate citirile jurnalului electronic şi
a memoriei fiscale, cu excepția citirilor X77, X83 și X94.

Salvarea rapoartelor pe cardul SD

1 3

Introduceți cardul SD gol pentru a salva datele.
OFF Cardul SD poate fi introdus numai într-un sens.
Orice forțare poate să deterioreze dispozitivul.
Opriți dispozitivul.

4
2
Pulsante

ON
Înlăturați complet Porniți dispozitivul.
capacul anterior al dispozitivului.

104
5 9

Începeți citirea dorită.

6
. sau

n. citire - număr matricol fiscal .JE  (citire jurnal electronic)


n. citire - număr matricol fiscal .MF  (citire memorie fiscală)

Scoateţi cardul SD pe care aţi salvat datele.
Fișierul numit <n. citire>-<înregistrare fiscală>.*
Selectaţi FIȘIERUL folosind tastele cu săgeţi. conține datele pe care tocmai le-ați salvat.

7 10

Apăsați tasta SUBTOTAL
pentru confirmare.

Operaţiunea este confirmată de mesajul care apare pe 
ecran. Aşteptaţi finalizarea procedurii de copiere a  Remontați capacul anterior
fișierului pe cardul SD. al dispozitivului.

105
Imprimați rapoartele

1 4

Apăsați tasta SUBTOTAL pentru a confirma si a începe 
imprimarea raportului dorit pe bon

ON
Aprindeți dispozitivul

Activați modul de citire dorit

3
. sau 00
_#( )

Selectați IMPRIMANTA utilizând tastele cu sageți

106
10.5  Blocaj cutter

1 3

107
10.6  Programul de curățare

Curățarea regulată a aparatului păstrează calitatea imprimării şi prelungeşte perioada de utilizare. Tabelul de mai jos
arată programul recomandat pentru curățare.

LA FIECARE SCHIMBARE A ROLEI DE HÂRTIE

Capul de imprimare Utilizaţi alcool izopropilic

Role Utilizaţi alcool izopropilic

LA FIECARE A 5 A SCHIMBARE A ROLEI DE HÂRTIE

Cutter Utilizați spray cu aer comprimat

Pârghie cutter Utilizați spray cu aer comprimat sau pensete

Parcursul hârtiei Utilizați spray cu aer comprimat sau pensete

Senzori Utilizați spray cu aer comprimat

LA FIECARE A 6 A SCHIMBARE A ROLEI DE HÂRTIE SAU ORI DE CÂTE ORI ESTE NEVOIE

Carcasa Utilizați spray cu aer comprimat sau o cârpă moale

Pentru proceduri specifice, consultaţi următoarele pagini.

NOTĂ:
Dacă utilizaţi dispozitivul în medii cu foarte mult praf, trebuie să curățați dispozitivul mai des.

108
10.7  Curățare

Pentru curățarea periodică a dispozitivului, consultați instrucțiunile de mai jos.

Senzori

Deconectați cablul de alimentare și
deschideți capacul dispozitivului (vezi paragraful 3.2).

2
ATENȚIE:
Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau perii dure. Asiguraţi-vă că apa 
sau alte lichide nu pătrund în interiorul dispozitivului.

Alcohol, solvent
ON

Curăţaţi senzorii dispozitivului cu ajutorul
sprayului cu aer comprimat.

109
Parcursul hârtiei Capul de imprimare

1 1

Deconectați cablul de alimentare și Deconectați cablul de alimentare și
deschideți capacul dispozitivului (vezi paragraful 3.2). deschideți capacul dispozitivului (vezi paragraful 3.2).

2 2 ALCOOL IZOPROPILIC

Curățați acea parte a dispozitivului unde este hârtia  Curățați capul de imprimare folosind o cârpă
folosind sprayul cu aer comprimat. moale umezită cu alcool izopropilic.

ATENȚIE: ATENȚIE:
Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau perii dure. Asiguraţi-vă că apa  Nu utilizaţi solvenţi sau perii dure. Asiguraţi-vă că apa sau alte 
sau alte lichide nu pătrund în interiorul dispozitivului. lichide nu pătrund în interiorul dispozitivului.

Alcohol, solvent
ON ON

110
Cilindrul de imprimare Carcasa

1 1

Deconectați cablul de alimentare și
deschideți capacul dispozitivului (vezi paragraful 3.2).

2
2 ALCOOL IZOPROPILIC

Curățați cilindrul de imprimare folosind o cârpă
moale umezită cu alcool izopropilic.

ATENȚIE:
Nu utilizaţi solvenţi sau perii dure. Asiguraţi-vă că apa sau alte 
lichide nu pătrund în interiorul dispozitivului. ON

ON

111
Cutter

1 3

Deconectați cablul de alimentare și
deschideți capacul dispozitivului (vezi paragraful 3.2).

Apăsaţi butonul de eliberare şi scoateţi capacul frontal.

Curățați pârghia cutter-ului din interior utilizând spray cu 
aer comprimat.

ATENȚIE:
Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau perii dure. Asiguraţi-vă că apa 
sau alte lichide nu pătrund în interiorul dispozitivului.

Alcohol, solvent
ON Curățați pârghia cutter-ului din exterior utilizând spray 
cu aer comprimat.

112
5

113
114
11 SPECIFICAŢII
11.1  Specificaţii hardware

GENERALĂ

Temperatura capului, prezenţa hârtie,
Senzori
capac deschis, hârtie aproape gata

CUSTOM
Protocol CUSTOM DLL 
CUSTOM XON-XOFF

30 de departamente (libere şi prefixate)
8 operatori (cu opţiunea de parolă)
10000 PLU
Descrierea departamentului şi PLU până la 44 de caractere
Programare antet până la 44 de caractere pe 9 linii
9 tipuri de plăţi programabile
8 grupuri TVA
50 clienţi (cu gestiunea totală vândută)
Reduceri di majorări aplicate pe articol, pe subtotal, pe valoare și în procente 
Funcţii principale
Rapoarte fiscale,financiare, statistice ale vânzărilor și istorice
Imprimarea automată a datei și a orei 
Stornarea operațiunilor greșite, anularea bonului greșit, 
Calcularea, imprimarea și afișarea restului
Recuperarea creditului
Calcul TVA și împărțirea cotelor de impozitare 
Salvarea și imprimarea codului fiscal, a codului TVA și a datelor clienților
Închidere fiscală
Verificarea bonului deschis de tastatură

INTERFEŢE

Port USB 12 Mbit/s (USB 2.0 full speed)

Port USB HOST Conexiune tastatură

Port serial RS232 (RJ45) de la 9600 la 115200 bps

Port Ethernet (RJ45) 10 Mbit/s

Port sertar (RJ12) Gestiune sertare de la 6V la 24V

Port afişaj (RJ11)

115
MEMORIE

Jurnal electronic MicroSD echivalentul a 2 de milioane de rânduri) 

Memoria Flash 2 MB (+ 1 MB intern micro)

Memorie RAM încarcată 64 kB

Memorie RAM neîncarcată 8 MB

Memoria fiscală 256 kB (2500 goliri)

IMPRIMANTĂ

Rezoluţie (4) 203 dpi (8 dot/mm)

Metodă de imprimare Termică cu capul fix

Fiabilitate cap (1)

Rezistenţă la zgâriere (3) 100 km (cu hârtia recomandată)

Numărul de impulsuri 100 M (12.5% duty cycle)

Lăţimea de imprimare 72 mm

Viteza de imprimare  (1) (2) max. 240 mm/s

HÂRTIE

Tip de hârtie Rolă de hârtie termică, latura termică este situată în exteriorul rolei

Lățimea hârtiei 80 mm ± 0,5 mm

Gramajul hârtiei de la 55 g/m2 la 90 g/m2

Grosimea hârtiei de la 63 μm la 85 μm

KANZAN KF50
Hârtie recomandată
MITSUBISHI PF5067

Diametrul extern al rolei max. 100 mm 

Diametrul intern al miezului rolei 25 mm (+ 1 mm)

Grosimea miezului intern 2 mm (+1 mm)

116
Sfârşit hârtie Neataşat miezului rolei

Tip core Carton sau plastic

CUTTER

Metoda de tăiere Parţială

Durata estimată  (1) 1000000 de tăieri

SPECIFICAȚII ELECTRICE IMPRIMANTĂ

Sursa de alimentare 24 Vdc ±10% (sursă de alimentare externă)

Puterea medie consum  (2) 2.2 A

Putere de consum în standby 0.1 A

SPECIFICAȚII ELECTRICE SURSA DE ALIMENTARE cod. 963GE020000046

Tensiunea de alimentare de la 100 Vac la 240 Vac

Frecvenţa de la 50 Hz la 60 Hz

Ouput 2.5 A

Putere 60 W

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Temperatura de funcţionare de la 0°C la +50°C

Umiditate relativă de la 10% Rh la 85% Rh (fără condens)

Temperatura de depozitare

  1 săptămână de la -20°C la +60°C 

  Până la 3 luni de la -20°C la +40°C 

  Până la 1 an de la -20°C la +25°C

Umiditate relativă de depozitare de la 10% Rh la 90% Rh (fără condens)

NOTĂ:
(1) : Respectând programul de curăţare regulat între părţile dispozitivului.
(2) : Referința la un bon de tip CUSTOM (L = 10 cm, densitate = 12,5 % puncte activate).
(3) : Cu excepția daunelor cauzate de zgârieturi, ESD şi electromigration.
(4) : Calitatea imprimării este puternic afectată de tipul de tratament chimic si tipul de depozitare care au fost trans-
mise de hârtie, în plus faţă de greutatea proprie. Prin urmare, este necesar să se acţioneze pe valoarea energiei de 
imprimare (vezi programarea P018) pentru a obţine calitatea dorită pentru print.

117
11.2  Dimensiuni dispozitiv

Lungime 206 mm 206

Înălțimea cu
140 mm
capacul închis

Înălțimea cu
255 mm
capac deschis

Lăţime 148 mm

148
Greutate 1970 g 

NOTĂ:
Datele  referitoare  la  dispozitiv 
fără rola de hârtie.
Dimensiunile prezentate în ima-
gini sunt exprimate în milimetri.

255
140

118
119
12 STRUCTURA MENIULUI
LISTĂ PROGRAM. [P]
RO 000
RO O 001
LISTĂ RAPOARTE (X) O 002
R O R 00 O R O 003
OR R 01 OR 010
OR R 03 011
05 R O 012
O R R 06 U R 013
U R 10 U R 014
R O 20 O UR R UR 015
R O RO 21 O 016
RU UR R O 22 R R R 018
RU UR R O RO 23 O UR R 019
R O 24 O UR O 020
UO R 30 O 021
U O R RO 31 O 023
OR R 41 O O R RO 024
50 R R O R 028
RO 51 R U O 042
R 60 U U 060
61 R R U U 061
RO 62 R R U U 062
U 68 RO R O 100
O 76 O O R O 110
U U O 77 RO R O 120
R O 78 RU UR R O 131
UR 79 RO UO R 200
R O 80 UO R 201
R 81 R R UO R 220
O 82 U R 221
R O 83 R R UO R 290
R O 86 R O UO R 291
O O 87 RO O R OR 300
R O 88 302
O O 89 O R OR 310
R
O R OR 90 O 312
O R OR 91 O O 320
O R OR U 92 R R O R OR 323
R U R 96 340
MENIU FUNCŢII R 97 R R 390
R U R 98 RO R 391
U R U R 99 RO R 400
R U R U O 410
LISTĂ RAPOARTE DE ZI (X) R O 411
R O R 00 RO R R 420
R R 01 RO R O 500
R O RO 20 R 501
U O R RO 21 O 510
OR R 41 O O R U 519
RO 51 O 520
O OR 60 R OR U R 530
O 61 R R 601
O OR O R OR 92 RO RO 602
O 609
R 612
R R UR 623
R R R 644
R R 645
R R U OO 646
RO U 647
WI-FI (912) R R 669
670
R 690
R R 691
R 693
BLUETOOTH (913) OR U 699
RO R O U 900
U RO O R 902
R R O U R 910
R 911
WI-FI 912
U OO 913
DISPUNERE TASTE (014) CREARE PLU/OFERTĂ (220) MODALITATE DE PLATĂ (520)

UO
R
CONFIG. TASTATURĂ (015)
U
O
PARAMETRI IMPRIMANTĂ (018)
O

CONFIG. GEST. CLIENT (312)

RAPORT SCH. VALUTAR (530)


COD/SIGLĂ ACCES OPER. (320)
CONFIG. GENERALĂ (019)
O
O R

U
O PARAMETRI COMUNICARE (910)
O
U

CONFIG. BON (020)

R
R
O O
R
ETHERNET (911)

DATE CLIENT (340)


RAP. GEST. AUTOM. (042)
O
R
R
R
R
U
CONFIG. GLOB. RAION (110)

PROGR. RED./MAJ. (420)


PROG. DEP (120) R

O CONFIG. OPER. CASĂ (519)


R O
O

U
Part Number : 76X0000000XX00     Rev. 0.80   PRELIMINARY
CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz

S-ar putea să vă placă și