Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnologia reprezintă totalitatea cunoştinţelor Sistemul informatic centralizat se caracterizează prin Sistemul informatic descentralizat se caracterizează Etape ale

cterizează Etape ale ciclului de viaţă a unui sistem


despre metodele şi mijloacele de efectuare a unui faptul că întregul proces de stocare şi prelucrare a datelor prin faptul că datele, software-ul şi puterea de calcul sunt informatic în modelul cascadă ([10])
anumit proces. precum şi de dezvoltare a sistemului se realizează la dispersate în diferite locaţii (chiar dispersate geografic) 1. Analiza şi definirea cerinţelor – sunt definite
Metoda reprezintă un mod de cercetare, de nivelul unei singure locaţii în care se află un singur ale organizaţiei. scopurile, serviciile şi restricţiile pe care trebuie
cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective; sistem de calcul, de regulă un mainframe, care AVANTAJELE DESCENTRALIZĂRII: să le îndeplinească sistemul informatic, prezentate
procedeu folosit în scopul cunoaşterii unui obiect stochează o bază de date unică precum şi ansamblul datele sunt stocate şi prelucrate local; într-o manieră încât să poată fi înţelese atât de
sau al obţinerii unui rezultat. Ea reprezintă un mod programelor de aplicaţie. soft-ul este mai bine adaptat nevoilor locale; către utilizatorii sistemului cât şi de personalul de
organizat, sistematic, de lucru sau de gândire. AVANTAJELE CENTRALIZĂRII: avariile hard, soft sau ale bazei de date la nivelul unei proiectare.
Tehnologia informaţiei (IT) reprezintă tehnologia controlul efectiv asupra utilizării şi dezvoltării software- locaţii nu afectează celelalte locaţii; 2. Proiectarea sistemului şi software-ului –
prin care se obţine informaţia. ului; configuraţia sistemului poate fi gândită în funcţie de satabilirea cerinţelor pentru hardware şi software
sistem informaţional. El reprezintă totalitatea controlul asupra securităţii şi integrităţii datelor; nevoile diferitelor departamente din cadrul organizaţiei şi elaborarea arhitecturii generale a sistemului.
procedeelor, metodelor, tehnicilor şi mijloacelor partajarea resurselor hard, soft şi a datelor între sau chiar a utilizatorilor locali; Funcţiile sistemului informaţional vor fi
de culegere, transmitere, prelucrare, stocare şi utilizatori; mai marea autonomie şi motivare la nivelul utilizatorului reprezentate astfel încât să poată fi tranformate în
arhivare a informaţiei, necesare procesului eliminarea riscului incompatibilităţii hard şi soft în local. unul sau mai multe programe executabile.
decizional. cadrul sistemului; DEZAVANTAJELE DESCENTRALIZĂRII: 3. Implementarea şi testarea unităţilor de
Sistemul informatic reprezintă un sistem DEZAVANTAJELE CENTRALIZĂRII: riscuri mari legate de incompatibilităţi hard şi soft între program – proiectarea software-ului din etapa
informaţional care permite realizarea operaţiilor "căderea" sistemului de calcul blochează toţi utilizatorii; diferite locaţii; anterioară este transpusă într-o mulţime de
de culegere, transmitere, stocare, prelucrare a alterarea datelor şi a programelor, voită sau accidentală, apariţia inerentă a unor duplicări ale datelor şi software- programe sau module programşi verificarea
datelor şi difuzare a informaţiilor astfel obţinute afectează toţi utilizatorii; ului în diferite locaţii; faptului că fiecare program sau modul satisface
prin utilizarea mijloacelor tehnologiei informaţiei (IT) sistemul se poate dovedi lent şi inflexibil la nevoile dificultatea realizării unor proiecte complexe la nivel specificaţia sa.
şi a personalului specializat în prelucrarea automată a utilizatorilor, adesea fiind insuficient adaptat nevoilor local; 4. Integrarea şi testarea sistemului – integrarea
datelor. locale sau de grup ale utilizatorilor; riscul de fragmentare a politicii IT; şi testarea programelor şi modulelor program ca
Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente poate realiza un timp mare de răspuns în cazul unor costuri mai mari în comparaţie cu sistemul centralizat. un sistem complet pentru a ne asigura că cerinţele
(componente) interdependente, între care se solicitări simultane ale mai multor informaţionale sunt satisfăcute. După testare
stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor utilizatori. sistemul este livrat beneficiarului.
reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit 5. Exploatarea şi întreţinerea sistemului – este
obiectiv. faza în care sistemul informatic este efectiv utilizat
de către beneficiar şi în care sunt descoperite şi
rezolvate eventuale erori de proiectare şi
programare şi omisiuni în cerinţele informaţionale
iniţiale.

Sistemele informatice se clasifică după mai Reţele Componentele sistemului informatic:


multe criterii. după aria de întindere geografică: Un sistem informatic este compus din:
- Locale =LAN (Local Area Network) – la - baza informaţională;
1. În funcţie de domeniul de utilizare, nivelul unei organizaţii; - baza tehnică;
sistemele informatice pot fi pentru : - Metropolitane –MAN (Metropolitan Area - sistemul de programe;
- conducerea activităţilor economico- Network) – la nivel de oraş, localitate; - baza ştiinţifică şi
sociale - De mare întindere -WAN (World Area metodologică;
- conducerea proceselor tehnologice Network) (ex. Judeţ, Ţară). - factorul uman (resursele
- cercetare ştiinţifică şi proiectare după accesibilitate: umane);
tehnologică - Internet (reţeaua Web) – o colecţie mondială de - cadrul organizatoric.
- activităţi speciale. reţele interconectate; Baza informaţională cuprinde:
- Intranet – un sit Web sau un grup de sit-uri care - datele supuse prelucrării;
2. După modul de organizare a datelor
aparţin unei organizaţii, accesibil numai - fluxurile informaţionale;
- sisteme bazate pe fişiere;
pentru membrii acesteia; sistemele şi nomenclatoarele de coduri.
- sisteme bazate pe tehnica bazelor de date:
- Extranet – o reţea intranet care este parţial Baza tehnică este constituită din totalitatea
ierarhice, reţea, relaţionale, orientate-
accesibilă utilizatorilor externi autorizaţi. mijloacelor tehnice de culegere, transmitere,
obiect;
stocare şi prelucrare a datelor, locul central
- sisteme mixte.
revenind calculatoarelor electronice.
3. După gradul de centralizare: Sistemul de programe cuprinde totalitatea
- sisteme centralizate; programelor utilizate pentru funcţionarea
- sisteme descentralizate; sistemului informatic în concordanţă cu
funcţiunile şi obiectivele stabilite. Sunt avute în
4. După gradul de dispersie a resurselor vedere atât programele de bază (software de
sistemului informatic: bază) cât şi programele aplicative (software de
- sisteme informatice locale (bazate pe reţea aplicaţie).
locală, staţii de lucru): Baza ştiinţifică şi metodologică este constituită
- sisteme informatice distribuite (date din:
distribuite). algoritmi;
formule;
modele;
tehnici de realizare a sistemelor informatice.
Resursele umane constau din:
personalul de specialitate: analişti, programatori,
ingineri de sistem, analişti-programatori ajutori,
operatori, etc.;
beneficiarii sistemului.
Cadrul organizatoric este cel specificat în
regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii în care va fi utilizat sistemul informatic.