Sunteți pe pagina 1din 8

TEOREMELE LUI KIRCHHOFF.

GRUPAREA REZISTOARELOR. GRUPAREA GENERATOARELOR .

▼REŢINEŢI ! ▼

Elementele unei reţele electrice :


* nodul de reţea
* latura ( ramura )
* ochi de reţea
Teoremele lui Kirchhoff :
I: Suma algebrică a curenţilor dintr-un nod de reţea este nulă : ∑ IK = 0

II : Intr-un ochi de reţea suma algebrică a tensiunilor electromotoare , este egală cu suma algebrică a
produselor IK RK , existente pe laturile ochiului de reţea considerat : ∑ EJ = ∑ IK RK

Legea lui Ohm generalizată : UAB = ∑ IK RK − EK

Gruparea rezistoarelor :
* serie : RS = ∑ RK

* paralel : 1 / RP = ∑ 1 /RK
Gruparea generatoarelor :
▪ identice :
* serie : ES = n E ; IS = n E / ( R + nr )
* paralel : EP = E ; IP = E / ( R + r / n )

▪ diferite :
* serie : ES = ∑ EK ; I = ES / ( R + rS )
* paralel : EP = ( ∑ EK / rK ) / ( ∑ 1 / rK )

 EXPERIMENTE

1). Gruparea rezistoarelor


Materiale necesare : sursă de tensiune , două postamente cu dulie , două becuri , voltmetru ,
ampermetru , întrerupător , cordoane de legătură .
a) Gruparea în serie
- realizaţi circuitul : A Bec A Bec

(1) (2)

E
- se conectează ampermetrul înaintea primului bec ( poziţia 1 ) ;
- se închide circuitul şi se citeşte intensitatea curentului la ampermetru ;
- se conectează apoi ampermetrul între cele două becuri ( poziţia 2 ) şi se citeşte intensitatea
curentului
Concluzie ………………………………………………………………………………………………
- considerând circuitul închis , când becurile sunt aprinse , deşurubaţi unul dintre becuri
Ce se constată ? ………………………………………………………………………………………...
- cu ajutorul voltmetrului măsuraţi tensiunile la bornele fiecărui bec , valorile se notează cu U1 şi U2
- măsuraţi apoi tensiunea la capetele circuitului şi valoarea se notează cu U ;
- calculaţi U1 + U2 şi comparaţi cu U ;
Concluzie ………………………………………………………………………………………….…...
- calculaţi rezistenţa fiecărui bec : R1 = U1 / I şi R2 = U2 / I
- calculaţi rezistenţa echivalentă
b) Gruparea în paralel
- realizaţi circuitul : Bec A
(2)
A
A Bec
(3)
(1)

K E

- se conectează ampermetrul între becuri şi sursă ( poziţia 1 ) ;


- se închide circuitul şi se citeşte intensitatea curentului , valoarea se notează cu I ;
- se conectează ampermetrul între cele două becuri ( poziţia 2 şi apoi poziţia 3 ) ;
- se închide circuitul şi se citeşte intensitatea curentului , valorile se notează cu I1 , respectiv I2 ;
- calculaţi : I1 + I2 şi comparaţi cu valoarea lui I ;
Concluzie ………………………………………………………………………………………………
- în circuitul închis deşurubaţi un bec ;
Ce se constată ? ………………………………………………………………………………………...
- cu ajutorul voltmetrului măsuraţi tensiunea la bornele circuitului şi pe fiecare bec ;
Concluzie ………………………………………………………………………………………….…...
- calculaţi rezistenţa fiecărui bec : R1 = U / I1 şi R2 = U / I2
- calculaţi rezistenţa echivalentă .

2) Gruparea generatoarelor
A) Materiale necesare : două baterii identice , un bec cu parametrii nominali corespunzători ,
conductori de legătură .
- conectaţi bateriile în aşa fel încât :
a) becul să fie aprins cu luminozitate maximă ;
b) becul să fie aprins cu luminozitate minimă ;
c) becul să fie stins ;
B) Materiale necesare : patru becuri identice , două baterii identice şi cordoane de legătură .
- conectaţi în aşa fel încât :
a) tote becurile să fie aprinse ;
b) toate becurile să fie stinse ;
c) două becuri să fie aprinse şi două stinse ;

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


♣ TEMA EXPERIMENTALA

1) Aveţi la dispoziţie : trei becuri identice , conductori de legătură şi o baterie de curent continuu .
Verificaţi :
a) în câte moduri puteţi conecta becurile ;
b) în câte cazuri becurile vor lumina la fel ;
c) în câte cazuri două becuri luminează la fel , dar mai intens decât al treilea ;
d) în câte cazuri două becuri lumineză la fel , dar mai slab decât al treilea ;
e) în câte cazuri cele trei becuri au intensităţi diferite ;

2) Conectaţi două baterii identice , un bec şi un întrerupător ca în figură . Verificaţi ce se întâmplă cu


luminozitatea becului când închideţi întrerupătorul: K

a) rămâne neschimbată ; b) creşte ;c) scade;

E E

 EXERCITII Bec

1.
Se consideră trei rezistori identici de rezistenţă R . Calculaţi rezistenţa echivalentă grupând
rezistoarele în toate modurile posibile .
2.
Două elemente galvanice identice cu t.e.m. de 2 V şi rezistenţă internă r , se leagă în serie printr-un
rezistor de rezistenţă 3 Ω . Ştiind că o singură sursă ar debita prin rezistor un curent de 0,5 A , să se
calculeze intensitatea curentului în cazul legării serie şi în cazul legării în paralel .

R : r = ( E − I1R ) / I1 = 1Ω ; IS = n E / ( R + nr ) = 0,8 A ; IP = E / ( R + r / n ) = 0,57 A


3.
Care este rezistenţa echivalentă a reţelei din figură şi care sunt intensităţile curenţilor din fiecare
rezistor , dacă R1 = 100 Ω , R2 = R3 = 50 Ω , R1
R4 = 75 Ω , E = 6 V .

R4 R3 R2
E

R : R = R1 + R2R3R4 / ( R3R4 + R2R4 + R2R3 ) = 118,75 Ω ; I1 = E / R = 0,05 A ;


I2 = ( E − R1I1 ) / R2 = 0,02 A ; I3 = ( E − R1I1 ) / R3 = 0,02 A ; I4 = ( E − R1I1 ) / R4 = 0,01 A
4.
Fie trei surse având următorii parametri : E 1 = 20 V , r1 = 0,2 Ω , E2 = 10 V , r2 = 0,3 Ω , E3 = 14 V ,
r3 = 0,4 Ω , toate având borna pozitivă în dreapta . Sursa 3 este legată în serie cu gruparea paralel
formată din sursele 1 şi 2 , iar întreg ansamblul este legat la un rezistor de rezistenţă R = 9,48 Ω. Să
se afle : a) t.e.m. a sursei echivalente cu care poate fi substituită gruparea celor trei surse ; b)
rezistenţa internă a sursei echivalente; c) intensitatea curentului prin rezistor.

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


R : a) E = E3 + ( E1 / r1 + E2 / r2 ) / ( 1 / r1 + 1 / r2 ) = 30 V ; b) r = r3 + r1r2 / ( r1 + r2 ) = 0,52 Ω
c) I = E / ( R + r ) = 3A
5.
Fie reţeaua electrică din figură în care cunoaştem : E1 = 6 V , E2 = 5 V , E3 = 4 V , R1 = 100 Ω ,
R2 = 50 Ω . Să se afle : a) intensitatea curentului E1
prin fiecare rezistor ; b) tensiunea între electrodul
pozitiv a lui E2 şi cel negativ a lui E3 . R2
E2 E3

R1
R : a) I1 = E2 / R1 = 0,05 A , I2 = ( E2 + E3 − E1 ) / R2 = 0,06 A ; b) U = E2 + E3 = 9 V
6.
Se dă circuitul din figură care conţine o baterie din n = 10 elemente , având fiecare tensiunea
electromotoare 1,5 V şi rezistenţa interioară neglijabilă şi trei rezistoare de rezistenţe R 1 = 3,8 Ω,
R2 = 2 Ω şi R3 = 1Ω . Determinaţi intensitatea curentului R2
electric ce trece prin R1 .
R1
R3

R : I1 = n E / [ R1 + R2R3 / ( R2 + R3 ) ] = 3 A

7.
In circuitul din figură elementele au valorile : R1 = 8 Ω , R2 R3
= 12 Ω , R3 = 2,2 Ω , R4 = 4 Ω , iar pentru baterie E = 24 V
şi r = 1 Ω . Determinaţi :
a) rezistenţa circuitului exterior ; b) intensităţile curenţilor R1 R2 E ,r
prin fiecare ramură ; c) tensiunea la bornele sursei; d)
tensiunile la bornele rezistenţelor R1 şi R2 . R4

R : a) R = R3 + R4 + R1R2 / ( R1 + R2 ) = 11 Ω ; b) I 3 = I4 =
E / ( R + r ) = 2 A ; I 1= I3R2 / ( R1 + R2 ) = 1,2 A ; I2 = I3 − I1
= 0,8 A ; c) U = I3R = 22 V ; d) U1 = U2 = R1I1 = 9,6 V
8.
Se dă circuitul din figură în care se cunosc : I = 6 A , I1 = 4 A , R2 = 3 Ω . Calculaţi rezistenţa R1 .
I1 R1
I
I2 R2

R : R1 = R2 ( I − I1 ) / I1 = 1,5 Ω
9.
Unui potenţiometru cu rezistenţa de 4 kΩ i se aplică la borne tensiunea de 110 V . Un voltmetru cu
rezistenţa de 10 kΩ este legat între un capăt al potenţiometrului şi cursor . Ce tensiune indică
voltmetrul , dacă cursorul se află la mijlocul înfăşurării potenţiometrului .

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


R : UV = I [ RVR / ( 2RV + R ) ] ; I = U / [ RVR / (2RV + R ) + R / 2 ] = 0,03 A ; UV = 50 V
10.
Pentru circuitul din figură se cunosc : R 1 = 1 Ω , R2 = 4 Ω , R3 = 1 Ω , R4 = 5 Ω , I1 = 2 A , I3 = 1,5 A
rezistenţa interioară r2 este neglijabilă . I2 R4 E2,r2
Calculaţi : a) tensiunea pe R1 ; b) intensitatea
curentului prin R4 ; c) tensiunea între noduri ; R2
d) tensiunea electromotoare E2 . I3 R3

I1 R1
E1,r1

R : a) U1 = I1R1 = 2 V ; b) I2 = I1 − I3 = 0,5 A ; c) U3 = I3R3 = 1,5 V ; d) E2 = I3R3 − I2R4 = − 1 V


11.
In circuitul reprezentat în figură se cunosc : R 1 = R3 = 2Ω , R2 = 4 Ω , E1 = 4 V , E2 = 3 V , E3 = 2 V
Să se determine intensităţile curenţilor din laturile R1 E1
circuitului , folosind legile lui Kirchhoff .
R2 E2
A B
R3
E3
R : I1 = 1,3 A ; I2 = 0,4 A ; I3 = 1,7 A
12.
Pentru circuitul din figură se cunosc : E1 = 40 V , E2 = 20 V , r1 = r2 = 4 Ω , R3 = 1 Ω , R4 = 6 Ω , R5 =
3 Ω . Calculaţi : a) intensitatea prin fiecare R4
ramură ; b) tensiunea la bornele circuitului
exterior ; R3
R5
E2,r2

E1,r1

R : a) I1 = 5,5 A , I2 = 0,5 A , I3 = 6 A , I4 = 2 A , I5 = 4 A ; b) U = I3 [R3 + R4R5 / ( R4 + R5 )] = 18V


13.
Pentru circuitul din figură calculaţi rezistenţa rezistorului R , astfel încât să fie parcurs de intensitatea
I = 1,2 A . Se cunosc : E1 = 2 V , E2 = 2 V, r1 = 0,1 Ω, R
r2 = 0,2 Ω .
E1 , r1
A B
E2 , r2

R : R = ( E1 / r1 + E2 / r2 − I ) / ( I / r1 + I / r2 ) = 1,6 Ω U1
R1
14.
Cele două surse din circuit sunt identice . Se cunosc : U 1 = 9,5 V ,
U2 = 9 V , R1 = 1Ω , R2 = 6 Ω . Calculaţi tensiunea electromotoare R2
E şi rezistenţa interioară r ale generatoarelor . U2

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


R : I = I1 + I2 ; E = I1 ( R1 + r ) + IR ; E = I2 r + IR ; U1 = E − I1 r ; U2 = E − I2 r ; r = 1 Ω , E = 10 V

15. R
Intr-un circuit ca cel reprezentat în figură se cunosc : E 1 = 4,5 V , E2 = 9 V ,
E 1 , r1
r1 = 0,5 Ω , r2 = 1Ω . Calculaţi : a) intensitatea I prin consumator , dacă
tensiunea la bornele surselor este U = 4V ; b) tensiunea U dacă intensitatea
E 2 , r2
prin consumator ar fi I’ = 9 A .

R : a) I = I1 + I2 ; E1 = I1 r1 + IR ; E2 = I2 r2 + IR ; U = E1 − I1 r1 ; U = E2 − I2 r2 ; → I = 6 A ;
b) I’ = I’1 + I’2 ; U = E1 − I’1 r1 ; U = E2 − I’2 r2 ; → U = 3 V

 TEST DE EVALUARE NR. 1


I. Itemi de tip cauză-efect
Intr-un nod de reţea se pot întâlni şi numai doi curenţi electrici ,deoarece prin fiecare ramură a unei
reţele electrice trece un singur curent electric .
II. Itemi cu răspuns unic
1) Care dintre grupările de relaţii reprezintă legile lui Kirchhoff :
a) ∑ IK = 0 , ∑ EK = 0 ; b) ∑ IKRK = 0 , ∑ EK = ∑ IJRJ ; c) ∑ IK = 0 , ∑ IKRK = 0
d) ∑ IK = 0 , ∑ EK = ∑ IJRJ . R
2) Considerăm circuitul din figură . Dacă la bornele AB se conectează A
un voltmetru ideal ( RV→∞ ), tensiunea indicată de acesta va fi :
a) UAB = E − I ( R + r ) b) UAB = 0 ; E,r
c) UAB = I ( R + r ) ; d) UAB = E ;
B

3) In circuitul din figură se cunosc : E1 = 400 V , E2 = 800 V r1 = 20 Ω , r2 R1 E1, r1 E2, r2


= 40 Ω , R1 = 400 Ω , R2 = 800 Ω . Tensiunea electrică între 
A
punctele A şi B ale circuitului din figură are valoarea :
a) 100 V ; b) 0 V ; c) 150 V ; d) 80 V ; B
R2

4) Un circuit conţine o sursă de tensiune cu t.e.m. E şi rezistenţa internă r , legată la bornele unui
rezistor cu rezistenţa R . Se leagă un voltmetru în paralel cu rezistorul R , apoi în serie cu rezistorul şi
sursa . In ambele cazuri voltmetrul indică aceeaşi tensiune . Rezistenţa internă a voltmetrului are
valoarea :
a) r2 / R ; b) √ Rr ; c) Rr / ( r + R ) ; d) R2 / r ; e) R + r
5) Circuitul din figură este alimentat de la un generator cu t.e.m. E = 60 V şi rezistenţa internă
r = 0,2 Ω . Rezistenţele au valorile : R1 = 10 Ω , I1 R1
R2 = 40 Ω , R3 = 21,8 Ω . Determinaţi curenţii
I , I1 şi I2 . R3
a) I = 0,2 A , I1 = 0,16 A , I2 = 0,04 A ; R2

b) I = 2 A , I1 = 1,6 A , I2 = 0,4 A ;
c) I = 2 A , I1 = 0,4 A , I2 = 1,6 A ; I2
d) I = 1,6 A , I1 = 0,4 A , I2 = 1,2 A ;
I E,r
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
e) I = 0,8 A , I1 = 0,4 A , I2 = 0,4 A .

Punctaj : I – 1p ; II : 1-1p , 2-1p , 3-2p , 4-2p , 5-2p ; oficiu –1p .

 TEST DE EVALUARE NR. 2

I. Itemi cu răspuns multiplu


1) Prin conectarea unui rezistor de rezistenţă R la o grupare dată de rezistoare , rezistenţa echivalentă
a circuitului astfel format va :
a) creşte întotdeauna ; b) scădea întotdeauna ; c) scădea dacă R se conectează în paralel cu gruparea
dată ; d) creşte sau va scădea după cum R este mai mare sau mai mică decât rezistenţa echivalentă a
grupării ;f) nu se modifică .
2) La gruparea rezistoarelor în serie :
a) intensitatea curentului ce trece prin fiecare rezistor are aceeaşi valoare ; b) rezistenţa echivalentă
este egală cu suma rezistenţelor individuale ; c) rezistenţa echivalentă este mai mare decât cea mai
mare rezistenţă individuală ; d) rezistenţa echivalentă este mai mică decât oricare dintre rezistenţe .
II. Itemi de tip cauză-efect
Prin conectarea în paralel a mai multor rezistoare , rezistenţa echivalentă este mai mare decât oricare
dintre rezistenţele rezistoarelor din circuit , deoarece prin conectarea în paralel a mai multor
rezistenţe creşte intensitatea curentului electric prin fiecare rezistor în parte .
III. Itemi cu răspuns grupat
Trei rezistoare identice de rezistenţă R sunt legate într-un circuit . Rezistenţa echivalentă a sistemului
de rezistoare este :
a) mai mică sau egală cu 3R ; b) mai mică sau egală cu R / 3 ; c) mai mare sau egală cu R / 3 ; d) mai
mare decât 3R .
IV. Itemi cu răspuns unic
1) Intensitatea curentului electric ce străbate un rezistor de rezistenţă R 1 = 120 Ω , creşte de trei ori
când i se leagă în paralel un alt rezistor R2 . In acest caz R2 are valoarea :
a) 20 Ω ; b) 40 Ω ; c) 60 Ω ; d) 80 Ω ; e) 100 Ω .
R
2) Să se calculeze rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare
reprezentată în figură între punctele A şi B R RR
R R
RR
a) R ; b) 2R ; c) 3R ; d) 4R ; e) R / 2 R R
R R
A B
R
R R
R
R

Punctaj : I : 1-2p , 2-1p ; II – 1p ; III –1p ; IV : 1- 2p ,2-2p ; oficiu – 1p

 TEST DE EVALUARE NR.3

I. Itemi cu răspuns multiplu


Dacă la o grupare în serie care generează un curent electric printr-un circuit neramificat mai adăugăm
încă o sursă , atunci intensitatea curentului prin circuit :
a) va creşte întotdeauna ; b) va scădea întotdeauna c) poate rămâne constantă ; d) va rămâne aceeaşi
dacă curentul de scurtcircuit al sursei adăugate şi curentul existent anterior în circuit au aceeaşi
valoare ; e) creşte sau scade în funcţie de parametrii sursei introduse .

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


II.Itemi de tip cauză-efect
La legarea a n surse identice în paralel t.e.m. a bateriei este E , deoarece la legarea a n surse identice
în serie t.e.m. a bateriei este n E .
III. Itemi cu răspuns grupat
La legarea în paralel a n generatoare identice , intensitatea curentului printr-un rezistor cu rezistenţa
R legat la bornele grupării şi t.e.m.echivalentă sunt :
a) I = E / ( R / n + r ) , EP = n E ; b) I = n E / ( n R + r ) , EP = I ( R + r ) ; c) I = n E / ( R + nr ) ,
EP = E / n ; d) I = E / ( R + r / n ) , EP = E .
IV. Itemi cu răspuns unic
1) Dispunem de 32 surse identice , fiecare având caracteristicile E şi r . Formăm 4 grupări de câte 8
surse pe care le legăm în paralel .Sursa echivalentă va avea caracteristicile :
a) 8E , 2r ; b) 4E , r / 2 ; c) 8E , r / 3 ; d) 4E , 2r .
2) Un număr k de generatoare identice , debitează acelaşi curent printr-un circuit exterior de
rezistenţă R , fie că sunt grupate în serie , fie că sunt grupate în paralel . Dacă r este rezistenţa internă
a unui generator , atunci condiţia menţionată se îndeplineşte dacă :
a) R = r ; b) R = r / k ; c) R = k r ; d) R = 0
3) Legând la bornele unui rezistor R o sursă cu parametrii E şi r , tensiunea la bornele rezistorului
este U . Dacă în circuit introducem în serie cu sursa şi rezistorul , o a doua sursă identică cu prima
atunci tensiunea la bornele rezistorului creşte cu 50% . Introducând în circuit în serie încă o sursă
identică cu primele două , tensiunea la bornele rezistorului creşte faţă de valoarea U cu :
a) 75% ; b) 100% ; c) 80% ; d) 60%

Punctaj : I – 1p ; II – 1p ; III – 1p ; IV : 1-2p , 2-2p , 3-2p ; oficiu

BIBLIOGRAFIE

I. Gugoiu , T. Gugoiu : Teste grilă de fizică , Editura Datavision , 1995


N. Eseanu : Probleme de fizică – teste grilă , Editura Allfa , 1994
O. Rusu , A. Galbură , C. Geogescu : Fizică – electricitate şi optică – sistem grilă , Editura Niculescu
, 1997
A. Hristev : Probleme de fizică date la examene , Editura Tehnică , 1984
A. Hristev şi colectiv : Probleme de fizică pentru clasele a-IX-a şi a-X-a , Editura Didactică şi
Pedagogică , 1983
Teste de fizică pentru concursul de admitere la facultăţile de medicină şi stomatologie , Cluj , Iaşi ,
Timişoara
E. Micu : Probleme de fizică pentru liceu , Editura Evrika , Brăila 1998
S. Tălpălaru şi colectiv : Manual de fizică pentru clasa a-X-a , Editura Polirom , 2000
V. Ovanes şi colectiv : Manual de fizică pentru clasa a-X-a , Editura Niculescu , 2000
D. Borşan şi colectiv : Manual de fizică pentru clasa a-X-a , Editura Didactică şi Pedagogică ,
Bucureşti 1995

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara