Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Data: 23 mai 2011

Profesor Bulzan Claudia

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa

Clasa: IX/3

Arie curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română

Subiect: Textul argumentativ

Tipul lecţiei: combinată

I. Dobândire de cunoştinţe
II. Sistematizare de cunoştinţe şi deprinderi

Obiectiv general: iniţierea în tehnica discursului

Obiective de referinţă:

 Să susţină argumentat un punct de vedere într-o conversaţie;


 Să elaboreze o argumentare scrisă pe o temă dată.

Obiective specifice:

1. Actul vorbirii:

 Să-şi ordoneze ideile urmând algoritmul unui anumit tip de plan discursiv ;
 Să convingă cel puţin un coleg utilizând corect, logic argumente şi exemple;
 Să respingă opinii cu care nu este de acord, utilizând argumente logice;

2. Competenţe lingvistice intradisciplinare

 Să formuleze întrebări folosind elemente suprasegmentale, paralingvistice;


 Să ordoneze răspunsurile argumentative, utilizând corect conectorii cauzali şi
de consecinţă;
3. Competenţe socio-pragmatice

 Să aleagă registrul de limbă potrivit jocului de rol (registrul familiar);

4. Competenţe strategice

 Să menţină o polemică utilizând conectori logici;

5. Competenţe discursive

 Să relaţioneze fraze, paragrafe, mesaje în mod logic, coerent;

6. Competenţe educative (educaţia microgrupului)

 Să rezolve sarcini în perechi sau pe grupuri, cooperând constructiv;


 Să completeze obiectiv fişa de autoevaluare;

Strategie didactică: mixtă

1. Metode

 Conversaţia / conversaţia euristică;


 Explicaţia;
 Problematizarea;
 Învăţarea prin descoperire;
 Investigaţia

2. Mijloace de învăţământ

 Texte fotocopiate;
 Fişe de autoevaluare;
 Cretă colorată;

3. Forme de organizare

 Frontală
 Pe grupe
 Individuală

Resurse umane: 20 de elevi

Din punct de vedere al particularităţilor individuale şi de vârstă, nivelul clasei


este unul mediu, media generală obţinută la evaluarea predictivă fiind 6,60.
Tip de evaluare: formativă

Instrumente de evaluare:

1. Tradiţionale:

 Proba practică
 Proba orală
 Proba scrisă

2. Alternative:

 Investigaţia
 Autoevaluarea

Locul desfăşurării lecţiei: sala de clasă

Durata: 50 de minute

Bibliografie:

Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Ed. Polirom, Bucureşti, 2005

D. Apetrei , E. Stoleru, Algoritmul unui text literar şi nonliterar, Ed. Petrodava, Iaşi,
20006

Cele 100 de variante de subiecte, soluţii complete, oferite de autorii subiectelor, Grup
Editorial Art, Buc.,2007
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂTĂŢII DIDACTICE

I. Organizarea clasei : consemnarea absenţelor, asigurarea materialelor necesare desfăşurării


orei (1 min.)

II. Verificarea temei : Profesorul solicită câţiva elevi să citească tema de casă,
făcându-se o evaluare calitativă a acesteia. (10 min.)

III. Captarea atenţiei Elevii sunt avertizaţi cu privire la importanţa pe care o are secţiunea
limbă şi comunicare în programa lor de bacalaureat, lucru ce face necesară cunoaşterea unei serii
de concepte operaţionale ce vizează acest capitol al materiei (1 min.).

IV. Anunţarea subiectului lectei noi şi a obiectivelor operaţionale ( se notează titlul pe tablă
şi în caiete )

Se enunţă obiectivele operaţionale şi se notează la tablă ,, paşii lecţiei”(obiectivele mai


importante) (2 min.).

V. Dirijarea procesului de învăţare

1. brainstormingul : Elevii fac asocieri pornind de la cuvântul argumentare şi se


realizează, concomitent, un ciorchine la tablă (1 min.) .

a argumenta: a susţine, a demonstra, a proba, a motiva, a dovedi, a convinge

Pentru a exemplifica, propun pentru început un joc, în acelaşi timp amuzant şi


interesant ( Fişa 1.): De ce ? Pentru că...

Regula jocului este următoarea: eu spun o propoziţie enunţiativă. Un elev va


transformă propoziţia mea enunţiativă într-o propoziţie interogativă.

Următorii participanţi la joc trebuie să raspundă la această întrebare folosind


argumente .

-exemplific jocul ;

-atrag atenţia asupra corectitudinii formulării întrebărilor şi răspunsurilor (elemente


suprasegmentale; conectori logici ) .

Pornind de la asocierile făcute, elevilor li se solicită să deducă definiţia argumentării.


Profesorul sintetizează şi completează informaţiile. Apoi, dictează definiţia completă a textului
argumentativ :
Argumentarea este un mijloc prin care se susţine , sau se demonstrează în mod logic, un punct
de vedere privitor la o anumită temă . Orice argumentare presupune folosirea unor conectori
( cuvinte de legătură ), întrucât scopul său este de a convinge , iar un text conţinând o
argumentare se numeşte ,, text argumentative”. ( 2 min.).

Profesorul citeşte un model de text argumentativ realizat pe baza unui citat şi le cere
elevilor să motiveze dacă fragmentul întruneşte condiţiile unui text argumentativ. ( Fişa 2. )

2 evaluarea formativă (se realizează în două etape: evaluare orală şi evaluare scrisă)

*evaluarea orală (16 min.)

Elevii sunt împărţiţi în echipe şi primesc fişe de lucru conţinând câte un text
argumentativ, pornind de la care ei trebuie să răspundă unor chestiuni concrete ( anexa 1 ). În
acelaşi timp, elevii primesc o fişă-sinteză, conţinând conectorii cel mai frecvent utilizaţi, ca şi
rolul lor în argumentare (anexa 2).

*evaluarea scrisă (si inter-evaluarea)

Elevii sunt solicitaţi să aplice cunoştinţele dobândite, lucrând din nou în echipe (fiecare echipă
trebuie să evalueze activitatea colegilor cu ajutorul Fişei de observare distribuite), folosindu-se
de fişe de lucru .

În final, elevii sunt noţaţi pentru activitatea în echipă (15 min.).

VII Asigurarea retenţiei şi a transferului (2 min.)

Se indică tema pentru acasă : Scrieţi un text de tip argumentativ, de 15-20 de rânduri , despre
muncă , pornind de la ideea exprimată în urmatoarea afirmaţie :

Munca este legea lumii moderne , care nu are loc pentru leneşi .-Mihai Eminescu, Opera
politică. –varianta 21

În elaborarea textului de tip argumentativ trebuie :

-să respecţati construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate acestuia.-2 puncte

- să aveţi conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a opiniei proprii faţă
de afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzatoare a cel puţin două argumemte adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;-6 puncte

- să respectaţi normele limbii literare (registrul stlistic adecvat, normele de exprimare corectă, de
ortografie şi punctuaţie).-1 punct (se acordă 1 punct din oficiu)
Fişa 1 DISCURSUL ARGUMENTATIV

PLANUL DIALECTIC AL ARGUMENTĂRII


1. TEZA (ideea directoare)punctul de 1. ANTITEZA
vedere pe care vreau să-l justific
(idei opuse tezei)
Viteza este utilă

2. ARGUMENTELE
Viteza nu este utilă
elemente abstracte care permit
justificarea tezei 2. CONTRAARGUMENTE

3. EXEMPLELE elemente abstracte care permit


argumentarea antitezei şi infirmarea
elemente concrete care ilustrează tezei.
argumentele ( citarea nu este o probă,
este o dovadă ) 3. EXEMPLELE

elemente concrete care ilustrează


contraargumente

Argumente Exemple Contraargumente Exemple

1.viteza poate -transfuzii de sânge 1. viteza ucide -accidente de


motocicletă
salva vieţi -transplante de organe
-accidente de
- intervenţia Salvării maşină

-intervenţia Poliţiei -accidente de


avion
-intervenţia
pompierilor
2.viteza permite
oamenilor să-şi -rapiditatea Omoară şi
lărgească mijloacelor de mutilează mai des
orizontul de transport ne permite decât multe
cunoştinţe să descoperim
civilizaţii îndepărtate
2. viteza provoacă o percepţie -turistul grăbit
-un motociclist are superficială asupra lumii parcurge o regiune
3. viteza sentimentul că este fără să fie atent la
provoacă bucurii stăpânul spaţiului micile detalii ale
puternice locului pe care îl
traversează;

-stresul;

3. viteza influenţează negativ -teama de


echilibrul nervos accidente.

SINTEZA

Discutarea tezei şi a antitezei Stabilirea concluziilor


Fişa 2.

Model de text argumentativ

Redactează un text argumentativ, pornind de la afirmaţia:

„ Fiecare dintre noi este un înger cu o singură aripă. Şi nu putem zbura decât îmbrăţişându-ne.

Luciano de Crescenzo (scriitor ilalian)

Consider că afirmaţia scriitorului italian Luciano de Crescenzo , conform căreia


fiecare dintre noi este un înger cu o singură aripă, şi nu putem zbura decât îmbrăţişându-
ne unul pe altul pe altul, exprimă un adevăr.

Cu toate că se exprimă metaforic, ideea scriitorului italian e clară- omul are nevoie
de iubirea unui partener pentru a se simţi împlinit.

Un argument evident prezintă în acest sens Biblia. După ce Dumnezeu l-a creat pe
Adam, a văzut că nu e bine să fie omul singur. Şi apoi a creat-o pe Eva

Un alt exemplu care susţine aceeaşi idee ar fi mitul hermafroditului, acel monstru
înţeles ca unitate a doi indivizi de sex opus. La un moment dat, această unitate a fost ruptă
în două. Mitul spune că de atunci, fiecare om îşi caută jumătatea pentru a reforma
întregul. În esenţă, pentru a-şi regăsi sufletul pereche sau îngerul pe care să îl îmbrăţişeze
şi alături de care să urce spre cea mai înaltă treaptă a fericirii.

Aşadar, pe baza argumentelor aduse, pot concluziona că afirmaţia lui Crescenzo e


cât se poate de adevărată- avem nevoie de iubirea unui partener pentru a ne simţi nişte
ingeri care pot zbura.
ANEXA 1

FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA I

Se dă următorul text :

,, Consider că afirmaţia lui Octavian Goga , Adevăratele poezii încep acolo unde se
sfârşesc pe hârtie, este una pertinentă, întrucât o opera lirică îşi începe ,,viaţa” propriu-zisă abia
după ce a fost oferită cititorilor. În plus, cred că o poezie nu-şi explică existenţa decât prin
raportare la un receptor, căci scopul oricărei opere de ficţiune este acela de a-l face pe cititor să
se înalţe spiritual.

În primul rând , în jurul poeziilor foarte cunoscute şi apreciate de cititori se ţes tot felul de
legende, care circulă odată cu textul poetic. De pildă poemul Luceafărul a cunoscut de-a lungul
timpului multiple interpretări, cum este cea biografică, datorită cărora poemul a devenit
emblematic pentru marele poet.

Pe de altă parte, cele mai multe dintre poeziile valoroase se sustrag timpului, deoarece
abordează teme de circulaţie universală :viaţa, moartea, iubirea, timpul.

Prin urmare, se poate conchide că poeziile se adresează iubitorilor frumosului din orice
epocă, şi că ele încep să existe abia dincolo de hârtie “.

Cerinţe :

1. Identificaţi părţile componente ale textului argumentativ dat.

2. Găsiti conectorii specifici fiecărei etape a argumentării şi precizaţi rolul lor în text, folosindu-
vă de fişa –sinteză .

Timp de lucru 4 minute


FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA a II a

Se dă textul :

,,În opinia mea, afirmaţia lui N. Iorga, conform căreia Şcoala cea mai bună e aceea în
care înveţi înainte de toate a învăţa este îndreptăţită, căci şcoala trebuie să furnizeze, înainte de
toate, metode de învăţare, nu cunoştinţe de-a gata, pe care memoria nu le poate găzdui la
nesfârşit.

Pe de o parte noţiunea de şcoală a fost mereu asociată cu cea de educaţie. De altfel,


sensul etimologic însuşi al cuvântului se poate constitui în argument care să susţină afirmaţia
gânditorului, căci în limba latină educatio însemna formare a spiritului, creştere spirituală, iar
acest sens încă se menţine. Desigur că şcoala trebuie să devină tot mai dinamică şi să răspundă
ritmului alert al dezvoltării societăţii. De aceea, ea trebuie să-l formeze pe elev în aşa fel încât el
să-şi canalizeze atenţia totdeauna spre ceea ce este esenţial pentru cariera pe care vrea s-o
urmeze.

Pe de altă parte, nimeni nu poate nega importanţa şcolii în formarea omului, întrucât
acesta este o fiinţă raţională pe care o caracterizează capacitatea de a învăţa. Cu certitudine arma
imbatabilă a omului este gândirea şi cred că, în afara, şcolii aceasta este insuficient stimulată.

În concluzie, conservatoare sau liberală, şcoala nu trebuie niciodată să abdice de la rolul


ei suprem, acela de a forma spiritul uman. Pentru aceasta orice elev trebuie, fireşte, să înveţe mai
întâi a învăţa.”

Cerinţe:

1. Identificaţi părţile componente ale textului argumentativ.

2. Găsiti conectorii specifici fiecăreia dintre cele trei etape ale argumentaăii şi precizaţi rolul lor
în text, folosindu-vă de fişa-siteză .

Timp de lucru 4 minute


FISĂ DE LUCRU

GRUPA a III a

Se dă textul :

,,Părerea mea este că afirmaţia poetului Ovidiu, conform căreia este îngăduit să înveţi şi de la
duşman, este plină de adevăr, chiar dacă pot exista şi unele rezerve în această privinţă. Astfel,
putem afirma că omul, pe parcursul întregii sale existenţe trebuie să înveţe să-şi însuşească
anumite cunoştinţe ori deprinderi folositoare, atât de la prieteni, cât şi de la duşmani.

În primul rând sunt de părere că atunci când observăm anumite calităţi la duşmanii noştri, cum ar
fi onestitatea, puterea de a trece peste nerealizările personale şi de a recunoaste meritele
adversarului, putem să ne comportăm, în situaţii similare, asemeni lor.

Pe de altă parte însă, dacă duşmanul dă dovadă de lipsă de scrupule în atingerea scopului, cu
siguranţă a învăţa de la el echivalează cu pierderea inutilă de energie, căci înainte de toate,
trebuie să ne păstrăm verticalitatea, calitatea de a rămâne morali, chiar dacă uneori a-ţi învinge
duşmanul înseamna a-i studia armele, deci a învăţa de la el.

Prin urmare, consider că este îngăduit să înveţi de la duşman, dar în limitele unei etici fireşti.”

Cerinţe :

1.Identificaţi părţile componente ale textului argumentativ.

2. Găsiţi conectorii specifici etapelor argumentării şi precizati rolul lor în text, folosindu-vă de
fişa-sinteză.

Timp de lucru 4 minute


FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA a IV a

Se dă textul :

,, Părerea mea este că afirmaţia O viaţă nefolositoare e o moarte timpurie, a lui Goethe, reflectă
o atitudine activă în faţa vieţii şi cred că este plină de adevăr.

Argumentele mele în susţinerea acestei ipoteze sunt următoarele:

În primul rând, cred că antiteza dintre viaţă şi moarte este valorificată pentru exprimarea
categorică a opţiunii de a ne trăi viaţa cu folos. O atitudine pasivă, leneşă, fără dorinţa de a
construi ceva aşteptând doar ca totul să ne fie dat, fără efort personal, ne transformă, după cum
considera Goethe, în persoane inutile.

În al doilea rând, rostul omului pe pământ este de a crea. Este darul cu care Dumnezeu ne-a
înzestrat şi care ne face fiinţe speciale în Univers. De altfel, înţelepciunea populară este justă în
această privinţă: un om nu poate fi împlinit dacă nu a sădit un pom, nu a construit o casă şi nu a
lăsat în urmă descendenţi.

Deci, o viaţă nefolositoare este inutilă şi echivalează cu o moarte timpurie.

Cerinţe:

1. Identificaţi părţile componente ale textului argumentativ.

2. Găsiţi conectorii specifici celor trei etape ale argumentarii şi precizati rolul lor în text,
folosindu-vă de fişa- sinteză .

Timp de lucru 4 minute


ANEXA 2

FIŞĂ- SINTEZĂ. TEXTUL ARGUMENTATIV

Structura tripartită Conectori specifici Rolul conectorilor

Ipoteza -consider că -exprimarea premisei (pro


sau contra)
-părerea mea este că
-exprimarea asentimentului
-în opinia mea sau a

- (nu) sunt de acord că dezacordului

-(nu) este adevarat că

Demonstraţia- -în primul rând -precizează ordinea


argumentarea introducerii argumentelor
-în al doilea rând sau îmbinarea logica a
acestora
-pe de o parte

-pe de altă parte

-de asemenea ,

-în egală măsură

-desigur că - expimă certitudinea

-fără indoială

-cu siguranţă, fireşte

-de altfel , -exprimă justificarea

-de vreme ce

-pentru că
-deoarece,

-întrucât,

-se ştie că, căci

-în ciuda celor spuse -exprimă obiecţia

-contrar celor afirmate

-totuşi, dar, însă, cu toate -exprimă concesia


că, chiar dacă

Concluzia -în concluzie, deci, prin -precizează concluzia ,


urmare, aşadar subliniază teza
OBSERVATORII

Notaţi prin calificative adecvate activitatea colegilor voştri: Foarte Bine (FB), Bine (B), Suficient
(S), Insuficient (I), urmărind obiectivele precizate în tabelul de mai jos şi motivând criteriul
acordării calificativului:

Obiective Activităţi prestate Calificativ/motivare Calificativ/motivare Calificativ/motivare


urmărite
GRUPA I GRUPA II GRUPA III

Capacitatea de Cooperează în
a rezolvarea temei
interrelaţiona indicate (toţi
în cadrul membrii
grupului
grupului discută
între ei, pentru a
găsi soluţia
optimă de
răspuns)

Respectarea 1.respectă
indicaţiilor, structura textului
con- argumentativ

form fişei de 2.folosesc în mod


lucru corect conectorii

Respectarea 1. claritatea
calităţilor
stilului 2. proprietatea

3. corectitudinea

4. precizia
Capacitatea de 1.raportează fără
a raporta în ezitări
mod persuasiv
rezultatul 2.folosesc
muncii în grup elemente non- şi
paraverbale cu
rol persuasiv
(intonaţie,
contact vizual,
gesturi )