Sunteți pe pagina 1din 4

NOTIUNI FUNDAMENTALE DE CONTABILITATE (in ordine alfabetica)

» Active corporale - mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale care participa la activitatea de
baza a societatii fara a se consuma direct si integral in procesul de productie. Ele sunt amortizabile
cu exceptia terenurilor.
» Active necorporale - sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale,
precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
» Actionar - persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni» Actiune - hartie de
valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului
asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste
dividend
» Actiunea - un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul
unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile
generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a
participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende)
proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.
» Activ – parte a bilantului unde se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale
si al drepturilor de a dispune de ele.
» Active financiare - plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de unan, ale unei societati
coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati
comerciale.
» Active fixe - sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o
perioada mai mare de un an.
» Ambalajele - obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul
transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori. » Amenda - sanctiunea
contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani
pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de
pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.
» Amortizare lineara - presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a
imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si
amortizare contabila sau economica.
» Amortizarea - partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de
circulatie pentru recuperarea treptata pe masura uzarii lor.
» Amortizarea accelerate - presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de
exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala.
» Amortizarea degresiva - presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a
imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si
amortizare fiscala.
» Articolul contabil - este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma
si data operatiei.
» Articolul contabil compus - este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau
invers, dintr-un singur cont
debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile
economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.
» Articolul contabil de stornare - serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare
gresite.
» Balanta de verificare - este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii
inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
» Bilant - este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului
economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele
financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
» Bilet la ordin - un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a
plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.
» Bon de comanda-chitanta - formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce
serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de
executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor
prestate si a materialelor consumate.
» Bonul de consum - prin care se da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o
anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile
celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.
» Capital – valoarea nominala a actiunilor emise sau a partilor sociale, suma totala subscrisa,
valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
» Cheltuieli - sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile de materii prime si
materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii
contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse
sau disparute.
» Cheltuieli aferente deductibile - cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul
realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
» Cheltuieli de productie sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind
excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.
» Cheltuieli exceptionale - reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala,
curenta a unitatii patrimoniale si se refera la: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati
platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital
( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.
» Cheltuieli inregistrate in avans - sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile
constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in
cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.
» Cheltuieli nedeductibile - sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
» Chitanta - document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.
» Contabilitate - stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate
intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii
economice a activitatii desfasurate.
» Continuitatea activitatii - impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a
inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc
perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.
» Contributia de asigurari sociale - este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la
bugetul asigurarilor sociale.
» Contributia la fondul de somaj - reprezinta o cheltuiala de productie sau de circulatie, un element al
costurilor.
Contul – procedeu specific metodei contabilitatii care reflecta existenta si miscarea fiecarui element
patrimonial
» Contul de profit si pierderi - cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata
de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine
de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii
rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat
rezultatele.
» Costul de achizitie - se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la
furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli
accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe),
eventuale taxe nedeductibile.
» Costul de productie - se compune din costul de achizitie al materiilor si materialelor consumate,
cheltuieli de prelucrare a materiilor prime in vederea transformarii in produs finit (cheltuielile directe si
cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv).
» Creantele - valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane
fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent
poate fi reprezentat de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.
» Debitori - toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valorile avansate urmeaza sa
dea un echivalent corespunzator
» Deduceri personale - suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea
personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a
persoanelor aflate in intretinere.
» Disponibilitati banesti - numerarul aflat in casieria unitatilor si prin disponibilitatile aflate in conturi la
banci.
» Dispozitia de livrare - cuprinde ordinul dat catre depozitul de produse finite pentru eliberarea unor
produse si confirmarea cantitatii eliberate.
» Dispozitia de plata - document de dispozitie prin care unitatea economica da dispozitie bancii sa-i
achite obligatiile fata de furnizori.
» Dividende - venituri pe care societatea le incaseaza proportional cu numarul titlurilor detinute si in
raport de profitul obtinut de societatile respective.
» Factura fiscala - formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe
baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor
executate sau a serviciilor prestate, ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca
document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
» FIFO (Metoda de evaluare la iesirea din patrimoniu primul intrat/primul iesit) - metoda potrivit careia
costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot
evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta
dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va
plati un impozit pe profit mai mare.
» Fisa de magazie - registru de evidenta operativa sub forma foilor volante. Fisele de magazie se tin
pentru fiecare articol in parte, grupate pe conturi si pe locuri de depozitare (gestiuni).
» Imobilizari necorporale sau materiale - sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea)
societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri
materiale.
» Impozit pe dividende - se retine in cota legala de 5% asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor
din profitul net.
» Intangibilitatea bilantului de deschidere - Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa
corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Ca urmare, este interzis ca schimbarile
de procedee de lucru sau corectarea eorilor constatate sa influenteze situtia initiala (bilantul de
deschidere) al noului exercitiu.
» Inventarierea - actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor
patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric.
» Inventarierile anuale - sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea
bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita un volum mare de munca, ele neputandu-se efectua
concomitent asupra tuturor gestiunilor si elementelor patrimoniale dintr-o unitate.
» LIFO (Metoda de evaluare la iesirea din patrimoniu ultimul intrat/primul iesit) - pentru iesiri se
atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul
de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea
acestuia s.a.m.d.
» Majorarea capitalului social - are loc pe calea emisiunilor de noi actiuni sau parti sociale, a aportului
intreprinzatorilor, a fuziunilor si prin operatiuni interne de capitalizare.
Marfuri – active circulante, bunuri de natura stocurilor achizitionate in vederea revanzarii (la un pret
ce va include un adaos comercial)
Materii prime - bunurile de natura stocurilor care participa direct la fabricarea produsului, in care se
regasesc integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformate.
» Metode de amortizare - exista urmatoarele metode de amortizare : metoda lineara, metoda
degresiva, metoda accelerata.
» Necompensarea - presupune evaluarea si inregistrarea separata a elementelor de activ si de pasiv,
precum si a veniturilor si cheltuielilor.
» Nota de contabilitate - document de inregistrare prin care se inregistreaza o anumita operatie ce nu
are la baza alt document justificativ.
» Obligatiunea - este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici
(deci si de societatile comerciale) care confera posesorului ei calitatea de creditor fata de institutia
emitenta si care are dreptul sa primeasca pentru suma imprumutata un anumit venit fix sub forma de
dobanda, de castiguri prin trageri la sorti sau sub ambele forme.
» Pasivul bilantului - se inscriu aceleasi mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de
dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru agentul economic.
» Patrimoniu totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca,
disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
» Permanenta metodelor - presupune asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste aplicarea
regulilor si procedeelor contabile; evaluarea activelor si pasivelor, a veniturilor si cehltuielilor;
prezentarea situtiei patrimoniale si a rezultatelor.
» Prag de semnificatie - informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si
completa a operatiunilor care au avut loc sau care vor influenta evolutiile viitoare, informatii care
trebuie sa satisfaca necesitatile beneficiarilor (utilizatorilor).
» Principiul continuitatii activitatii - se bazeaza pe presupunerea ca, intr-un viitor previzibil, unitatea isi
continua in mod normal activitatea, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere
sensibila a activitatii.
» Principiul exigibilitatii - presupune posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene. » Principiul
lichiditatii - posibilitatea transformarii elementelor patrimoniale in bani.
» Profitul brut - total venituri realizate total - cheltuieli efectuate.
» Provizioane - se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau
cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste
marimea sau data producerii lor.
» Prudenta - aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa se evite riscul transferului asupra
viitorului, a incertitudinilor prezentului, incertitudini ce pot greva patrimoniul si rezultatele unei unitati
economice.
» Registru de casa - serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in
numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la
sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a
operatiilor de casa.
» Registru inventar - este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele
patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din
bilantul contabil. Elementele patrimoniale se inscriu in registrul-inventar pe baza listelor de
inventariere sau alte documente justificative care atesta continutul fiecarui post din bilantul contabil.
» Registru jurnal - este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor
(formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale fie in ordinea cronologica a intocmirii documentelor
justificative, fie in ordinea intrarii lor in unitatea patrimoniala.
» Rezervele - se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare
precedente.In mod exceptional, rezervele se pot constitui si din alte elemente ale situtiei nete cum
sunt diferentele din reevaluare si primele legate de capital.
» Rezultatul exercitiului - se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati
patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exercitiu).» Rulajul - arata maririle sau micsorarile
elementului patrimonial pentru care se foloseste contul.
» TVA colectat - TVA aferent vanzarilor
» TVA de plata - diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila ( din
cumparari)
» TVA de recuperat - diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din
vanzari).
» TVA deductibil - TVA aferent cumpararilor
» TVA neexigibil - este un TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (colectata), in
momentul in care se vinde marfa.