Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Director,

Subsemnatul ________________________________ domiciliat in


____________________, str. ___________________________________________
nr.___, bloc________, ap.____ identificat cu C.I. seria ______nr. ____________, eliberat
de ____________ la data de ___/___/______, CNP ______________________, având
funcția de ________________________________________ la Școala Gimnazială nr. 24,
sector 2, București, în temeiul art. 55, litera b din Legea nr. 53 / 2003 privind Codul
Muncii, vă rog să îmi aprobați încetarea activității din motive personale prin acordul
părților, începând cu data de ___/___/_______.
Vă mulțumesc.

Data Semnătura
____________________ _________________________