Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – secțiunea A

Etapa locală, 1.02.1019


Clasa a VII-a

BAREM DE CORECTARE
SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte

a.Înţelegerea textului ficţional/nonficţional 12 puncte


1.trei figuri de stil identificate în textul A(3X1p) şi precizate(3X1p)
2.identificarea unei asemănări – de ex., prezenţa descrierii (3p) şi a unei deosebiri – de ex.
atmosfera de linişte în textul A şi atmosfera de agitaţie din textul B (3p).
b.Scriere despre textul ficţional/nonficţional 30 de puncte
Se punctează următoarele aspecte:
-prezentarea nuanţată a semnificaţiei / mesajului fiecărui text – 10p; prezentare ezitantă- 5p;
-valorificarea secvenţelor potrivite în formularea mesajului / semnificaţiei – 10p;
-originalitatea valorificării şi interpretării informaţiilor oferite de cele două texte – 8p;
-încadrarea în limita de spaţiu indicată – 2p.
Redactarea răspunsului la punctul b 8 puncte
Unitatea compoziţiei–1p;registrul de comunicare, stilul şi vocabularul-1p;coerenţa textului-
1p;ortografia-2p(0-2 greşeli-2p; 3-4 greşeli-1p;mai mult de 4 greşeli–0p);punctuaţia-2p
(0-2 greşeli-2p;3-4 greşeli-1p;mai mult de 4 greşeli-0p); aşezarea în pagină-1p.
SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii 10 puncte
În redactarea compunerii, se vor puncta următoarele aspecte:
-un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate – 8p;
-respectarea limitei de spaţiu indicate – 2p.
SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării 40 de puncte
1.Precizarea corectă a numărului de sunete: bisericii- 8 sunete; rugăciune – 8 sunete; largi -4
sunete; căci – 3 sunete (4X1p);
2.Transcrierea a două cuvinte cu hiat din textul A(de ex.neştiută, mlădieri) şi a două cuvinte
cu diftong din textul B (de ex. ieri, stau) (4X1p);
3.Notarea unor sinonime potrivite, de ex.: degrabă – repede; colbul – praful; vuiet – zgomot;
răsare – apare (4X1p);
4.Precizarea corectă a mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului: neştiută – derivare
cu prefix; brădet – derivare cu sufix; liniştit – conversiune; căci – compunere prin
juxtapunere (4X1p);
5.Ilustrarea în două enunţuri a polisemiei verbului a tulbura (de ex. A tulburat apa lacului;
Vestea primită l-a tulburat.) (2X2p);
6.Notarea a patru termeni din familia lexicală a cuvântului pământ (de ex. pământean,
pământos, pământesc, pământiu) (4X1p);
7.Valoarea morfologică a cuvintelor : uliţa – substantiv comun; e- verb copulativ (2X2p);
8.Funcţia sintactică a cuvintelor: largi – nume predicativ; paşii – subiect (2X2p);
9.Ilustrarea a două valori ale verbului a avea (de ex. verb predicativ- El are multe calităţi;
verb auxiliar – El a citit multe cărţi.) (2X2p)
10.Identificarea a două verbe la diateze diferite (2X1p) şi precizarea diatezelor (2X1p).
Punctaj total: 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.