Sunteți pe pagina 1din 1

Structura:

a). Introducerea - cuprinde:


- formularea ideii de bazd, esenfiale, care urmeazd a fi dezvoltate in cuprinsul
lucrarii. aceasta fiind concordantS cu tema/titlul eseului;
- motivarea alegerii temei (de ce am ales aceastd tema; importan!d, actual itate)

b). Cuprinsul
- dezvoltarea ideii, a temei, a problemei abordate, prin intermediul unui stil retoric,
interogativ, prin formularea de idei, opinii, comentarii, analize critice, prin exemplificdri,
prin oferirea de argumente, contraargumente;
- anticiparea obiecliilor posibile qi o contra-argumentare a acestora, printr-o noud
argumenta{ie.

'r c). incheierea - cuprinde:


- formularea unor concluzii, a unor aprecieri, a unor reflec{ii personale;
- formularea unor intreb[ri, ca deschideri pentru alte probleme sau dezvoltari
ulterioare.

Teme posibile pentru un eseu pedagogic:


- citate, maxime, proverbe, zicitori etc.
- teorii ale preddrii, ?nvd!6rii, evaludrii;
- teme, subteme, probleme privind (auto)educafia, (auto)instruirea;
- teme interdisciplinare: psiho-pedagogie, socio-psiho-pedagogie; de filosofia
educafiei; de ergonomie qcolarS; de management al clasei etc.
. - situalii educafionale sau de instruire, semnalate in practici;
- diferite cazuri, care pot fianahzale, comentate, interpretate etc.

Exigente care trebuie respectate in elaborarea unui eseu pedagogic:


- tema aleasi sf, fie adecvatd pentru o abordare eseisticS;
- titlul s5 fie astfel formulat astfel incAt sd trezeascd interesul, sd structureze gi sd
esenfializeze conli n utu I;

- stilul abordat, care trebuie sd fie interogativ, ipotetic, bazat pe formularea de


intreb5ri, ipoteze, reflec!ii, comentarii proprii, analize critice;
- abordarea din perspectivd qtiinJific[ a temei/problemei qi nu din perspectivd
empiric6;
- expresivitatea limbajului;
- corectitudinea formuldrii argurnentelor gi contraargumentelor, a exemplelor;
- concordan{i intre tem6 - titlu - con{inutul lucrdrii;
- abordare creativd a temei sau problemei;
- {drd referinle bibliografice.