Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul: Calcul economic și completare documente pentru principalele tranzacții

economice
Clasa a IX-a H

Fișă de documentare:
Calculația
Calculația este procedeul de stabilire, printr-un ansamblu de operații matematice, a mărimii
cheltuielilor ce revin pe unitatea de produs, pe serviciul prestat sau lucrare executată, pe baza cărora
urmează să se evalueze costul acestora.

Prin intermediul calculației se determină indicatorii economico-financiari care permit


caracterizarea activității unităților patrimoniale, precum: mărimea capitalurile proprii, a
provizioanelor, a împrumuturilor și a altor surse cu durată de finanțare mai mare de un an, mărimea
imobilizărilor necorporale, corporale și financiare, valoarea de intrare a elementelor patrimoniale
(costul de achiziție, costul de producție, valoarea actuală, valoarea de aport etc.), costurile, prețurile
și valorile de intrare , respectiv ieșirile în/din patrimoniu a stocurilor, mărimea datoriilor și creanțelor
firmei față de furnizori, clienți, salariați, bugetul de stat, acționari/asociați etc.
Deși este utilizată în toate etapele procesului de prelucrare a datelor furnizate de contabilitate,
calculația este specifică domeniului calculării costurilor de producție.

Exemple de calculații:
1. Determinarea costului de achiziție al bunurilor:
Costul de achiziție cuprinde: prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe (cu excepția
celor care pot fi recuperate de la autoritățile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare și alte
cheltuieli determinate direct de achiziția bunului respectiv.
Cost de achiziție = Preț de + Taxe de import + Cheltuieli de transport/ + Alte cheltuieli
cumpărare și alte taxe manipulare

2. Determinarea costului de producție al bunurilor:


Costul de producție al bunurilor cuprinde: cheltuielile directe de producție și cota-parte a
cheltuielilor indirecte atribuibilă producției bunurilor.
Cheltuielile directe de producție includ:
-costul materiilor prime și al materialelor necesare pentru producerea bunurilor;
-costul energiei electrice consumată pentru realizarea producției;
-cheltuielile cu salariile muncitorilor din secțiile de producție;
-costul proiectării produselor.
Cheltuielile indirecte de producție se referă la:
-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor;
-cheltuielile cu chiria;
-cheltuieli cu iluminatul și încălzirea clădirilor;
-cheltuieli cu salariile personalului administrativ.

Cost de producție = Cheltuieli directe + Cota-parte a cheltuielilor indirecte


de producție atribuibilă direct producției