Sunteți pe pagina 1din 15

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional

Infrastructură Mare 2014-2020”

Specificații tehnice

Obiect: contract de Elaborare a studiilor de inventariere si cartare a speciilor si


habitatelor, elaborarea Planului de Management si elaborarea raportului de
mediu pentru procedura SEA pentru situl Cheile Doftanei din cadrul proiectului:
“Plan de management pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei„

PROCEDURA APLICATA

Procedura competitivă pentru beneficiari privați,


conform Ordinului MFE nr. 1284/2016

1
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea contractantului (beneficiar): Asociația pentru Dezvoltare și Mediu –

ADEMED.

2. Adresa beneficiarului: Comuna Brebu, sat Brebu Manastirei, nr. 619, județul

Prahova.

3. Persoana de contact: Nicolae Galdean, e-mail: ademedong@gmail.com

4. Data limita de depunere a ofertelor: 16/08/2017, ora 12.00

5. Modalitatea de depunere a ofertelor: prin email

6. Durata contractului: 23 de luni.

Specificatii tehnice

1. Situl Natura 2000 vizat


Serviciile solicitate vizează situl Natura 2000 ROSCI0238 Cheile Doftanei. Suprafața acestui
sit este de 2622 ha iar coordonatele sale conform formularului Natura 2000 sunt: 25.753181
E și 45.249075 N.Situl ROSCI0283 Cheile Doftanei a fost declarat prin Ordinul Ministrului
Mediului şi Pădurilor nr. 2.387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei Natura 2000 în România.
Ultima revizie legală disponibilă referitoare la caracteristicile sitului constă în Ordinul
Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 46/2016, privind instituirea regimului de arie
naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România, ce actualizează Formularele Standard Natura
2000.

Achizitorul serviciilor solicitate – ADEMED, organizație neguvernamentală, beneficiar privat


conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 - deține custodia sitului Natura 2000 Cheile Doftanei,
în conformitate cu Convenția de custodie nr. 360/08.07.2014.

2
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Speciile pentru care a fost declarat situl sunt: Triturus cristatus, Bombina variegata, Morimus
funereus, Emys orbicularis, Ursus arctos și Lutra lutra.

Habitatele pentru care a fost declarat situl sunt: 6430, 6520, 8210, 9110, 9130, 9170, 9180,
91E0, 91V0 și 91Y0.

2. Obiectul achiziției

Obiectul contractului este achiziționarea expertizei pentru elaborarea studiilor de teren pentru
inventarierea si cartarea speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000
Cheile Doftanei. Pe baza acestora, prestatorul va elabora planul de management al sitului
Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei. Contractul include elaborarea raportului de mediu
pentru procedura SEA de avizare a planului de management al sitului Natura 2000
ROSCI0283 Cheile Doftanei și un studiu de valuare a factorilor abiotici.

Obiectul contractului face parte din proiectul “Plan de management pentru situl ROSCI0283
Cheile Doftanei”, proiect finantat prin POIM, axa 4.

Proiectul vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi, implicit,
stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale, respectând prevederile obiectivelor
specifice aferente Axei prioritare 4 Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii.

Cerintele aferente serviciilor ce urmează a fi contractate sunt:


Cerința a) Inventarierea speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Cheile Doftanei,
cartare acestora și evaluarea stării lor de conservare;
Cerința b) Inventarierea habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Cheile
Doftanei, cartarea acestora și evaluarea stării lor de conservare
Cerința c) Elaborarea Planui de management al sitului Natura 2000 Cheile Doftanei

3. Descrierea cerințelor contractului

3.1. Cerința a) Inventarierea speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000
Cheile Doftanei, cartare acestora și evaluarea stării lor de conservare

i. Studiu de inventarierea și cartare a speciilor pentru care a fost declarat situl

Inventarierea speciilor Natura 2000 pentru care a fost declarat situl se var realiza cu ajutorul
studiilor de teren și se vor colecta orice date și informații necesare inventarierii și cartării

3
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

referitoare la repartiția pe teritoriul sitului, a speciilor Natura 2000 pentru care a fost declarat
situl.

Se vor face determinări directe în teren, sprijinite după caz de date satelitare. Se vor fi
determina pe teren caracteristicile necesare determinării efectivelor populaționale și zonei de
distribuție și se vor va determina caracteristicile de habitat propice si se vor inregistra
coordonatele GPS.

Datele colectate vor fi interpretate și transpuse pe hărțile GIS ce vor fi incluse planului de
management al sitului. Se vor elabora harțile de distribuție a speciilor, în GIS.

ii. Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor pentru care a fost declarat
situl

Prestatorul va evalua starea de conservare a speciilor Natura 2000 pentru care a fost declarat
situl pe baza: determinarii caracateristicilor populaționale, a amenințărilor și presiunilor, din
interpretarea informațiilor referitoare la mediul abiotic și din alte informații ce vor fi necesare.
Vor fi intrepreta datele populaționale, de habitat al speciilor și se evalua impactul antropic și
starea de conservare a speciiilor.

Amenințările și presiunile vor fi codificate conform listei de referință a Uniunii Europene și vor
fi listate separat. Se va determina localizarea și intensitatea amenințărilor și presiunilor, atât
din informații de teren cât și din informații indirecte din alte surse.

Prestatorul va realiza hărțile de distribuție pentru acestea. Amenințările și presiunile asupra


speciilor Natura 2000 pentru care a fost declarat situl vor fi identificate, estimate și plasate pe
hartă, servind evaluării stării de conservare.

Distribuția actuală a celor 6 specii de interes comunitar în perimetrul sitului este rezultatul
acțiunii în timp a unui complex de factori, reflectând atât istoria zonei din punct de vedere
geografic, climatic și economic cât și tendințele speciilor în cadrul arealelor. Modelul distribuției
potențiale și estimarea habitatelor acestor specii vor permite identificarea zonelor din sit
sensibile și propunerea de măsuri adecvate de conservare.

Evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate, amfibieni, reptile și mamifere


pentru care a fost desemnat situl se vor realiza pe baza indicațiilor din Ghidul Metodologic –
Evaluarea statutului de conservare al habitatelor și speciilor de interes comunitar din România
(Combroux & Schwoerer 2007), folosind tehnica „semafor Prezentarea evaluării stării de
conservare a habitatelor pentru care a fost desemnat situl se vor realiza pe baza indicațiilor
din Ghidul Metodologic – Evaluarea statutului de conservare al habitatelor și speciilor de
interes comunitar din România (Combroux & Schwoerer 2007), folosind tehnica „semafor”.
Astfel, starea de conservare a unei specii rezultă din agregareaatribute/parametrilor
respectivi. Pentru fiecare din atribute se stabileste un statut (favorabil, nefavorabil neadecvat,
nefavorabil total neadecvat sau necunoscut) în funcție de datele și de cunoștințele disponibile.
Prestatorul va determina valorile atributelor necesare.

4
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Reperele utilizate pentru evaluarea statutului fiecarui atribut/parametru în parte se vor stabili
pe baza informațiilor colectate din teren și a celor rezultate în urma documentării bibliografice.

Acestea vor fi corelate cu recomandările Comisiei Europene cu privire la evaluarea stării de


conservare a habitatelor și speciilor în vederea raportării conform articolului 17 din Directiva
Habitate 92/43/EEC.

3.2. Cerința b) Inventarierea habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura
2000 Cheile Doftanei, cartarea acestora și evaluarea stării lor de conservare

i. Studiu de inventariere și cartare a habitatelor pentru care a fost declarat situl

Studiul de inventariere constă în identificarea certă in teren a prezenței habitatelor Natura


2000 pentru care a fost declarat situl, ca urmare a obținerii de date despre habitatele Natura
2000 ale sitului din determinări de teren.

Vor fi delimitate suprafețele ocupate de fiecare din habitatele Natura 2000 pentru care a fost
declarat situl și vor fi elaborate hărțil ale habitatelor Natura 2000 pentru care a fost declarat
situl în GIS.

ii. Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor pentru care a fost declarat
situl

Prestatorul va evalua starea de conservare a habitatelor Natura 2000 pentru care a fost
declarat situl, pe baza: determinării caracateristicilor suprafeței și a compoziției pe specii
(rezultat al inventarierii habitatelor), a determinării directe a amenințărilor și presiunilor, din
interpretarea informațiilor referitoare la mediul abiotic și din alte informații ce vor fi necesare.

Vor fi estimate și localizate amenințările și presiunile asupra habitatelor Natura 2000 pentru
care fost declarat situl și se va estima intensitatea acestora.

Pe aceasta bază vor fi stabilite măsuri de conservare/managament pentru mentinerea


habitatelor in stare de conservare favorabilă sau refacerea acestor stări.

Prestatorul va intrepreta datele caracteristice ale habitatelor, impactul antropic în corelare


datele de teren și va determina pe această bază starea de conservare a habitatelor.
Metodologia de evaluare a stării de conservare a habitatelor va fi «tehnica semaforului» iar
criteriile care vor sta la baza evaluării acesteia sunt: suprafața ocupată, structura si funcțiile
specifice precum și perspectivele de viitor.

5
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Prezentarea evaluării stării de conservare a habitatelor pentru care a fost desemnat situl se
vor realiza pe baza indicațiilor din Ghidul Metodologic – Evaluarea statutului de conservare al
habitatelor și speciilor de interes comunitar din România (Combroux & Schwoerer 2007),
folosind tehnica „semafor”. Astfel, starea de conservare a unui habitat rezultă din
agregareaatribute/parametrilor respectivi. Pentru fiecare din atribute se stabileste un statut
(favorabil, nefavorabil neadecvat, nefavorabil total neadecvat sau necunoscut) în funcție de
datele și de cunoștințele disponibile. Prestatorul va determina valorile atributelor necesare.

Reperele utilizate pentru evaluarea statutului fiecarui atribut/parametru în parte se vor stabili
pe baza informațiilor colectate din teren și a celor rezultate în urma documentării bibliografice.

Acestea vor fi corelate cu recomandările Comisiei Europene cu privire la evaluarea stării de


conservare a habitatelor și speciilor în vederea raportării conform articolului 17 din Directiva
Habitate 92/43/EEC.

3.3. Cerința c) Elaborarea Planui de management al sitului Natura 2000 Cheile


Doftanei

i. Elaborarea Planului de management

Prestatorul va asigura elaborarea, adaptarea și revizuirea planului de management, pâna la


aprobarea sa de către autoritatea de mediu competentă.

Prestatorul va elabora draftul planului de mangement prin integrarea rezultatelor inventarierii


specii și habitate și evaluarea stării de conservare, va concepe pe aceasta bază planul de
acțiune aferent planului de management.

Prestatorul va elabora partea generală a planului și va include rezultatele studiului de factori


abiotici, inclusiv hărțile respective.

Prestatorul va transmite ADEMED draftul planului. Responsabilului cu conștientizarea


(personal propriu ADEMED) va derula consultarea privind planul de management, folosind
acest draft. Acesta va înainta raportul consultării prestatorului care va adapta planul în
consecință, rezultând astfel planul de management revizuit.

Amenințările și presiunile asupra habitatelor și speciilor Natura 2000 pentru care a fost
declarat situl vor fi amplasate pe hartă GIS.

Draftul Planului de management va fi inaintat autoritatii competente de mediu spre


avizare/decizie privind SEA .Planul de management, împreună cu decizia etapei de încadrare
/ avizul SEA (după caz) și cu punctul de vedere al compartimentului de specialitate din cadrul
autorității locale pentru protecția mediului (compartimentul de arii naturale protejate), va fi
înaintat autorității centrale de mediu, spre aprobare.

6
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Măsurile de management ce vor fi propuse ca parte a planului de actiune din cadrul Planului
de management vor fi formulate în vederea reducerii impactului amenințărilor existente și a
celor potențiale identificate vizând menținerea sau refacerea stării de conservare favorabile a
habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat situl.

Nu există un format oficial al planului de management al sitului. Din experiență se cunoaște


că autoritatea competentă de mediu a solicitat în ultimii ani formatul SINCRON, dar această
situație nu reprezintă o garanție.

Planul de management prezentat in draft va fi analizat de achizitor, care va formula observatii.


Prestatorul va modifica planul conform observațiilor. Ca urmare a consultarii publice se pot
propune de catre factoriii intersati modificari ale planului. Prestatorul are obligatia de a include
in plan acele modificari acceptate de catre beneficiari.

Consultarea publică asupra planului de management se va realiza de către personalul propriu


ADEMED.

ii. Elaborarea raportului de mediu pentru procedura SEA a planului de


management

Prestatorul va elabora raportul SEA numai dacă va fi cerut de autoritatea de mediu


competentă și va adapta planul în consecință. Prestatorul va executa evaluarea strategică în
conformitate cu legislația în vigoare la acea dată, va realiza perfecționarea corespunzătoare
a planului de management al sitului si va asigura asistența tehnică achizitorului în derularea
procedurii SEA.

iii. Evaluarea factorilor abiotici și elaborarea hărților generale parte a planului


de management

Se va realiza o măsurare a parameterilor chimici caracteristici habitatelor acvatice care sunt


utilizate de catre speciile de amfibieni în cadrul hidroperioadei din cadrul dezvoltării
acestora.În puncte relevante, cum ar fi apropierea zonelor populate de Triturus cristatus si
Bombina variegata se vor efectua analize de pH, NH4, NO3, NO2, PO4 si oxigent dizolvat.
Vor fi minim 2 seturi de măsuratori, câte unul pentru fiecare din aceste specii Natura 2000.

Prestatorul va colecta date privind geomorfologia, clima, solul, geologia, relieful, condiþiile
atmosferice din sit, riscurile naturale, precum și despre clima locala și vor fi realizate
masuratori ale temperaturii aerului.

Strategia de determinare a facturilor abiotici (frecvența, localizarea) trebuie să servească


realizării cerințelor solicitate.

7
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Vor fi realizate un set de 6 harţi necesare planului de management: amplasare arie protejata
(cu limite şi căi de acces), unităţile de relief, expoziţia versanţilor/pante, geologie, soluri,
hidrografie.

Prestatoul va realiza cel puțin hărțile generale necesare planului de management: harta
localizării sitului, harta căilor de acces, harta limitelor sitului Natura 2000 Cheile Doftanei, harta
hidrografică, harta reliefului, harta utilizării terenului CLC.

4. Rapoartele și termenele aferente cerințelor

Cerintele aferente serviciilor ce urmează a fi contractate sunt:


Cerința a) Inventarierea speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Cheile Doftanei,
cartare acestora și evaluarea stării lor de conservare
Cerința b) Inventarierea habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Cheile
Doftanei, cartarea acestora și evaluarea stării lor de conservare
Cerința c) Elaborarea Planui de management al sitului Natura 2000 Cheile Doftanei

Indeplinirea fiecărei cerințe se va concretiza în studii prezentate sub forma de rapoarte,


conform tabelului următor:
Cerința Studiu/Raport Termen de predare
Cerința a) Inventarierea 1. Inventarierea speciilor pentru care
speciilor pentru care a fost a fost declarat situl Natura 2000
declarat situl Natura 2000 Cheile Doftanei 30 mai 2018
Cheile Doftanei, cartare 3. Cartarea speciilor speciilor pentru
acestora și evaluarea stării care a fost declarat situl Natura 2000
lor de conservare Cheile Doftanei 30 mai 2018
5. Evaluare stare de conservare a
speciilor pentru care a fost declarat situl
Natura 2000 Cheile Doftanei 30 mai 2018
Cerința b) Inventarierea 2. Inventariere habitatelor pentru
habitatelor pentru care a pentru care a fost declarat situl Natura
fost declarat situl Natura 2000 Cheile Doftanei 15 Decembrie 2017
2000 Cheile Doftanei, 4. Cartare habitatelor pentru care a fost
cartarea acestora și declarat situl Natura 2000 Cheile
evaluarea stării lor de Doftanei 28 februarie 2018
conservare 6, Evaluarea stării de conservare a
habitatelor pentru care a fost declarat
situl Natura 2000 Cheile Doftanei 30 mai 2018

8
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Cerința c) Elaborarea Planui 7, Cartare amenintărilor și presiunilor


de management al sitului asupra speciilor pentru care a fost
Natura 2000 Cheile Doftanei declarat situl Natura 2000 Cheile
Doftanei 30 mai 2018
8, Cartare amenintari si presiuni asupra
habitatelor pentru care a fost declarat
situl Natura 2000 Cheile Doftanei 30 mai 2018
9. Studiu factori abiotici 31 ianuarie 2018
10. Elaborarea Hartilor generale afernte
planului de management al sitului
Natura 2000 Cheile Doftanei 31 ianuarie 2018
11. Elaborarea Draftului Planului de
management al sitului Natura 2000
Cheile Doftanei 30 iulie 2018
12. Elaborarea Planului de management
al Sitului Natura 2000 Cheile Doftanei
revizuit 31 octombrie 2018
13. Plan de management al sitului
Natura 2000 Cheile Doftanei aprobat 30 iunie 2019
14. Studiu/Raport SEA* 31 octombrie 2018
*Se va elabora și plăti numai dacă raportul SEA va fi solicitat de autoritatea de mediu
competentă.

Prestatorul va întocmi și depune documentele atât în format electronic, cât și pe suport de


hârtie (un exemplar) în limba română.

5. Valoarea achiziției și termenele de predare

Valoarea maximă a serviciilor ce urmează a fi contractate este de 589.088,00 lei, fara TVA.
Aceasta inculde toare costurile serviciilor achizitionate in cadrul acestui contract.
Suma maximă fără TVA,
Serviciul lei
1. Inventarierea speciilor pentru care a fost declarat situl Natura
2000 Cheile Doftanei 170.620,00
3. Cartarea speciilor speciilor pentru care a fost declarat situl Natura
2000 Cheile Doftanei 188.580,00
5. Evaluarea stării de conservare a speciilor pentru care a fost declarat
situl Natura 2000 Cheile Doftanei 17.960,00
2. Inventariere habitatelor pentru pentru care a fost declarat situl
Natura 2000 Cheile Doftanei 26.940,00
4. Cartarae habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000
Cheile Doftanei 26.940,00

9
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

6, Evaluarea stării de conservare a habitatelor pentru care a fost


declarat situl Natura 2000 Cheile Doftanei 35.920,00
7, Cartare amenintărilor și presiunilor asupra speciilor pentru care a fost
declarat situl Natura 2000 Cheile Doftanei 17.960,00
8, Cartare amenintari si presiuni asupra habitatelor pentru care a fost
declarat situl Natura 2000 Cheile Doftanei 17.960,00
9. Studiu factori abiotici 26.940,00
10. Elaborarea Hartilor generale afernte planului de management al
sitului Natura 2000 Cheile Doftanei 8.980,00
11. Elaborarea Draftului Planului de management al sitului Natura 2000
Cheile Doftanei 34.348,50
12. Elaborarea Planului de management al Sitului Natura 2000 Cheile
Doftanei revizuit 9.159,60
13. Plan de management al sitului Natura 2000 Cheile Doftanei aprobat 2.289,90
14. Studiu/Raport SEA* 4.490,00
*Se va elabora si plati numai daca raportul SEA va fi solicitat de autoritatea de mediu
competentă.

Vor fi luate in considerare numai ofertele care vor prezenta propunerea tehnica conforma cu
specificatiile tehnice descrise.

6. Procedura de achizitie
Achiziția prezentă este reglementată de ordinul Ministerului Fondurilor Europene (MFE) nr.
1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor
privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri
europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016).

Persoanele care detin functii de conducere sau semneaza/aproba documente emise in


legatura cu atribuirea contractului sunt:
- Nicolae Galdean, manager de proiect

7. Termenul de predare a ofertelor, adresa de predare si perioada de


valabilitate a ofertelor

Termenul de predare al ofertelor este 16/08/2017 ora 10.00.


Adresa unde vor fi trimise ofertele este::
ademedong@gmail.com

10
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Subiectul trimiterii va începe cu acronimul ofertantului format din maxim 8 caractere


majuscule, urmat de cuvantul « ofertă »:, cu litere mici.
Ofertele vor fi valabil minim 60 de zile de la data limita de depunere.

8. Criterii minime de calificare

Contractantul trebuie sa fie o societate legal înregistrată. Se va anexa o copie a Codului Unic
de Inregistrre Fiscala.

Criteriul A: Experiența specifică: ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 5 ani,
în cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare în valoare cumulată de minim 580.000
fără TVA, care să cuprindă:
• Inventarierea și cartarea unor specii și a unor habitate de interes comunitar;
• Evaluarea stării de conservare pentru specii și habitate de interes comunitar;
• Elaborarea Planului de management al unui sit Natura 2000; planul trebuie sa fie
aprobat prin ordin de ministru.
• Un studiu de evaluare factori abiotici.
• Un Raport SEA. Pentru un plan de management al unui sit Natura 2000

Pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor minime de calificare, ofertantul va anexa copia simpla a
contractului/contractelor (nelegalizate).

In cazul unei asocieri, aceasta trebuie sa prezinte copia autentificata (notarială sau certificată
de un avocat) a contractului de ascociere din care trebuie sa reiasă răspunderea solidară pentru
serviciile prestate împărțirea studiilor solicitate și experților nominalizați între asociați.
Contractul trebuie semnat de reprezentanții legali ai asociaților.

In cazul unei asocieri, se va prezenta un grafic de execuție a contractului (Gantt), din care să
reiasă alocarea timpului experților propuși pe întraga perioadă de derulare a contractului, pe
fiecare serviciu aferent rapoartelor solicitate, cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute.

Numai în cazul unei asocieri, oferta trebuie să includa acceptul în scris, semnat, al
Coordonatorului echipei nominalizat în ofertă de a lucra în cadrul asocierii, precum și cu experții
nominalizați.

Criteriul B: Resursa umană alocată, cel puțin:


a) Coordonator al echipei
Studii de specialitate:
• Studii superioare în specializările științele naturii/ biologie/ ecologie/silvicultură/
ingineria mediului/ geografie sau domenii înrudite

11
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

• Doctorat in unul din domeniile: științele naturii/ biologie/ ecologie/silvicultură/ ingineria


mediului/ geografie sau domenii înrudite
Experienţă profesională generală:
• Experienţa în domeniul conservării biodiversităţii şi ecologiei: minim 5 ani.
Experienţa profesionala specifică:
• Experiență în coordonarea unor echipe de experți ce derulau servicii de inventariere
și cartare în vederea elaborării de plan de management pentru un sit Natura 2000 în
ultimii 5 ani.

b) Expert în elaborarea Planurilor de management pentru situri Natura 2000


Studii de specialitate:
• Studii superioare în specializările științele naturii/ biologie/ ecologie/silvicultură/
ingineria mediului/ geografie sau domenii înrudite
Experienţă profesională generală:
• Experienţa în domeniul conservării biodiversităţii sau ecologiei: minim 5 ani.
Experienţa profesionala specifică:
• Elaborarea a cel putin un plan de management pentru un sit Natura 2000 aprobat de
autoritatea competenta de mediu

c) Expert mamifere
Studii de specialitate:
• Studii superioare în specializările științele naturii/ biologie/ ecologie/silvicultură/
ingineria mediului/ geografie sau domenii înrudite
Experienţă profesională generală:
• Experienţa în domeniul conservării biodiversităţii sau ecologiei: minim 5 ani.
Experienţa profesionala specifică:
• Participarea în colectivul de elaborare a cel puțin un studiu de inventariere a unor
specii de mamifere

d) Expert habitate

Studii de specialitate:
• Studii superioare în specializările științele naturii/ biologie/ ecologie/silvicultură/
ingineria mediului/ geografie sau domenii înrudite
Experienţa profesională generală:
• Experienţa în domeniul studiilor de biodiversitate/ecologie/biologie sau similar de cel
putin 5 ani.
Experienţa profesionala specifică:
• Participarea în colectivul de elaborare a cel putin 1 studiu de inventariere a habitatelor

e) Expert amfibieni

Studii de specialitate:
• Studii superioare în specializările științele naturii/ biologie/ ecologie/silvicultură/
ingineria mediului/ geografie sau domenii înrudite

12
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Experienţa profesională generală:


• Experienţa în domeniul studiilor de biodiversitate/ecologie/biologie sau similar de cel
putin 5 ani.
Experienţa profesionala specifică:
• Participarea în colectivul de elaborare a cel putin 1 studiu de inventariere a amfibienilor
și reptilelor

f) Expert in fauna nevertebrate terestre

Studii de specialitate:
• Studii superioare în specializările științele naturii/ biologie/ ecologie/silvicultură/
ingineria mediului/ geografie sau domenii înrudite
Experienţa profesională generală:
• Experienţa în domeniul studiilor de biodiversitate/ecologie/biologie sau similar de cel
putin 5 ani.
Experienţa profesionala specifică:
• Participarea în colectivul de elaborare a cel putin 1 studiu de inventariere a
nevertebratelor terestre

Se solicita trasmiterea CV-urilor.

Achizitorul isi rezevă dreptul de a verifica îndeplinirea criteriilor minime de calificare prin
solicitarea unor documente doveditoare, dacă va considera necesar.

9. Prezentarea ofertei

Limba de elaborare a ofertei, studiilor și planului de management este limba română. Orice
acte sau documente în legătură cu prezenta procedură în altă limbă decât cea română vor fi
însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Propunerea împreună cu documentele solicitate trebuie structurată astfel:


a) Scrisoare de inaintare, semnată de reprezentantul legal al ofertantului; scrisoarea
trebuie să menționeze datele de identificare ale ofertantului: Cod Unic de Identificare Fiscală
(sau echivalent), număr de înregistrare în Registrul Comertului (sau echivalent), domiciliul
fiscal al ofertantului și datele de contact, scanată sau semnată electronic;
b) Oferta tehnică, semnată de reprezentantul legal al ofertantului;
c)Oferta financiara, conform formularului anexat, semnată de reprezentantul legal al
ofertantului;
d) Formularele F1 și F2 , dupa modelul prezentat in anexa, semnate, scanate,
e) CV-urile echipei propuse;
f) Copia contractului/lor similar (neautentificată);
g) Alte documente relevante solicitate, după caz.

13
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Documentația va fi livrată fie sub forma unui singur document pdf sau docx (sau alt format
echivalent), fie ca arhivă a mai multor fișiere, într-un format portabil sau ca documente distincte.
Fiecare fișier (sau arhivă) va avea denumirea structurată astfel:

[denumire ofertant, cu toate literele majuscule, maxim 8 caractere]_[denumirea documentului,


cu litere mici]_[alte informatii, dupa caz, cu litere mici].

10. Modul de evaluare

Va fi declarată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al atingerii
obiectivelor contractului și a realizării cerințelor. Evaluarea se realizează după 2 factori
descriși în tabelul de mai jos.

Factor Descriere
Metodologia realizării studiilor de Ofertantul va descrie modul în care va aborda realizarea
inventariere și cartare și a cerințelor prezentului contract, conform specificațiilor
determinării măsurilor prevăzute tehnice și va descrie metodologia utilizată, adaptarea la
pentru menținerea sau refacerea cerințele contractului și înțelegerea contextului și a
stării de conservare favorabile a particularităților serviciilor solicitate.
speciilor și habitatelor pentru care a
fost declarat situl, cuprinse in Planul
de acțiune
Prețul Ofertantul se va specifica în oferta sa pretul serviciilor fix
cu și fără TVA., in lei.

In vederea evaluarii, beneficiarul va compara ofertele primite, din punct de vedere al


avantajelor si dezavantajelor privind realizarea cerințelor și atingerea obiectivului contractului.

11. Alte precizari

Prestatorul va asigura expertilor din echipa sa toate facilitatile de lucru necesare pentru
desfasurarea in bune conditii a activitatilor implicate de ecxesutarea prezentului contract:
- cazare, masa, transport pentru personalul implicat in proiect;
- echipamente si materiale necesare pentru contractul;
- cheltuielile de comunicatii;
- servicii de secretariat, curierat, transport;
- costuri pentru imprimarea, multiplicarea si transmiterea rapoartelor/studiilor.planului;

14
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020”

- orice alte costuri implicate de executarea contractului, chiar daca nu au fost incluse
explicit in oferta.

Ofertantul câştigator va asigura accesul neîngrădit al beneficiarului la toate informațiile și


fazele de lucru pe parcursul derulării contractului

Nu vor fi efectuate plăți în avans.

Facturile vor fi emise în urma predării studiilor prevăzute, conditionat de aprobarea de către
beneficiar, aprobare ce include verificarea științifică a acestora.

Plata se va face după emiterea facturii, în maxim 90 de zile de la recepționarea acesteia.

15