Sunteți pe pagina 1din 9

EXERCIŢII ŞI PROBLEME

1. Care din următoarele afirmaţii nu este adevărată. Specificaţi şi răspunsul corect:


a) Cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt procese economice;
b) Rezervele sunt mijloace economice imobilizate financiare;
c) Sumele datorate furnizorilor sunt surse atrase.

2. Încadraţi următoarele elemente patrimoniale in categoriile corespunzătoare:

1. sume neîncasate de la clienţi a. active imobilizate necorporale


2. cheltuieli de cercetare b. active imobilizate corporale
3. terenuri c. active imobilizate financiare
4. impozite si taxe neachitate d. active circulante
5. avansuri acordate furnizorilor e. cheltuieli înregistrate în avans
6. mărfuri. f. datorii pe termen scurt
7. clienţi g. datorii pe termen lung
8. TVA de plata h. venituri în avans
9. interese de participare i. provizioane
10. rechizite j. capital şi rezerve

3. Precizaţi, pentru fiecare din următoarele afirmaţii, dacă este corectă sau nu:
a) activele circulante se împart în: materiale, financiare şi corporale
b) avansurile acordate salariaţilor spre decontare sunt active curente (mijloace
circulante) în decontare
c) numerarul din casierie este capital propriu
d) profitul face parte din categoria capitalurilor proprii
e) o creanţă este o obligaţie
f) datoriile sunt drepturi de proprietate
g) sumele primite în avans de la clienţi sunt capitaluri proprii
Specificaţi care sunt răspunsurile corecte (acolo unde este cazul)

4. Completaţi următorul tabel:

SE NUMEŞTE CUPRINDE
Partea stângă a bilanţului
Partea dreaptă a bilanţului

5. Calculaţi rezultatul anului 20XX, pe baza următoarelor informaţii:

Indicatori 1 ianuarie 31 decembrie


20XX 20XX
ACTIV 650 700
DATORII 300 200
CAPITALURI PROPRII ? ?
Aportul asociaţilor la capitalul social pe 10
parcursul anului
6. Găsiţi pentru fiecare dintre termenii din partea stângă explicaţia corespunzătoare
în partea dreaptă:

1. înregistrarea unor diferenţe de curs


A. cheltuială
valutar nefavorabile
2. prestarea unei lucrări pentru societatea
B. aport la capital
„ALFA”
3. obţinerea unui mijloc fix din producţie
C. retragere de capital
proprie
4. vânzare de mărfuri către terţi D. venit
5. restituirea în numerar a unei părţi din
capitalul social
6. înregistrarea unei diferenţe de curs
favorabile
7. aport suplimentar în natura sub forma
unor stocuri de materii prime

7. Doamna POPESCU de profesie arhitect, trebuie să declare la Direcţia


Teritorială a Finanţelor Publice patrimoniul societăţii înfiinţate recent de către
dânsa. În acest sens trebuie să întocmească o situaţie patrimonială a mijloacelor
economice în sens crescător al lichidităţii şi a surselor în sens descrescător al
exigibilităţii.
Datorită faptului că pregătirea doamnei POPESCU nu-i oferă cunoştinţele
necesare grupării elementelor patrimoniale după criteriile stabilite, d-na solicită
ajutorul dumneavoastră declarând că patrimoniul societăţii este format din:
 furnizori
 instalaţii tehnologice
 materiale de natura obiectelor de inventar
 mobilier, birotică
 datorii faţă de bugetul statului
 disponibil la bancă
 numerar
 datorii faţă de salariaţi
 capital social

8. Domnul STOENESCU demarează o afacere. În acest sens domnia sa a angajat


un expert pentru a-i stabili valoarea patrimonială a bunurilor, drepturilor şi
obligaţiilor cu care demarează afacerea. La stabilirea mijloacelor şi a surselor de
provenienţă, s-au strecurat câteva erori de clasificare a elementelor patrimoniale.
Depistaţi erorile apărute şi întocmiţi situaţia patrimonială corectă:

Mijloace economice + drepturi Surse de provenienţă


Instalaţii tehnologice Datorii faţă de terţi
Capital social Terenuri
Numerar Produse finite
Disponibil la bancă
Stocuri de materiale
Birotică

2
9. La începutul anului valoarea activelor companiei CONTA SRL era de 220 lei,
iar suma capitalurilor proprii, era de 110 lei. Pe parcursul anului activele au
crescut cu 60 lei, iar datoriile s-au diminuat cu 10 lei. Care este valoarea
capitalurilor proprii ale companiei la sfârşitul anului?

10. Activele imobilizate ale companiei STAR reprezintă ¼ din valoarea activelor
circulante, iar datoriile reprezintă ¾ din valoarea capitalurilor proprii.
Capitalurile proprii reprezintă 20 lei. Care este valoarea activelor imobilizate?

11. Datoriile companiei EMERAD sunt egale cu o treime din valoarea totală a
activelor, iar capitalurile proprii sunt în sumă de 120 lei. Care este valoarea
datoriilor companiei?

12. Doi asociaţi POPESCU şi IONESCU, vor să îşi constituie o societate comercială
cu răspundere limitată. În acest scop, POPESCU constituie ca aport la capitalul
social o construcţie în valoare de 1.000.000 lei, iar IONESCU un echipament
tehnologic în valoare de 800.000 lei. Ulterior, pentru bunul mers al lucrurilor în
societate, POPESCU utilizează autoturismul proprietate personală în valoare de
50.000 lei, iar IONESCU utilizează calculatorul şi imprimanta proprietate
personală în valoare totală de 1.900 lei. Care este valoarea activului patrimonial?

3
EXERCIŢII ŞI PROBLEME

1. Care din următoarele afirmaţii nu este adevărată:


a) Bilanţul este procedeul metodei contabilităţii prin care se asigură
“Generalizarea datelor contabile”
b) Conform principiului dublei înregistrări, orice operaţie economică se înregistrează
simultan în debitul unui cont de activ şi în creditul unui cont de pasiv
c) Conform principiului prudenţei veniturile nu trebuie să se compenseze cu
cheltuielile.
a) Justificaţi dacă este corectă sau nu următoarea afirmaţie: „Conform
principiului „înregistrării cronologice” orice operaţie economică se
înregistrează în Registrul Carte-Mare”?
b) Ce instrumente ale metodei contabilităţii corespund procedeului „Verificarea
realităţii şi exactităţii informaţiilor înregistrate în sistemul contabil”?
c) Justificaţi dacă este corectă sau nu următoarea afirmaţie: „Conform
principiului „înregistrării cronologice” orice operaţie economică se
înregistrează în Registrul Carte-Mare”?
d) Ce instrumente ale metodei contabilităţii corespund procedeului „Verificarea
realităţii şi exactităţii informaţiilor înregistrate în sistemul contabil”?

2. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:


a) Cele două părţi ale bilanţului sunt rezultatul aplicării principiului dublei
reprezentări
b) Conform principiului delimitării în timp a veniturilor şi cheltuielilor,
veniturile nu trebuie să se compenseze cu cheltuielile.
c) Conform principiului prudenţei activele se înregistrează în patrimoniu la cost
istoric, valoarea de intrare în patrimoniu.
d) Principiul dublei înregistrări constă în faptul că orice operaţie economică se
înregistrează simultan şi cu aceeaşi sumă în debitul unui cont de activ şi în
creditul unui cont de pasiv.
e) Conform principiului înregistrării sistematice, orice operaţie economică se
înregistrează în Registru-Jurnal

3. Completaţi următorul tabel înscriind procedeele metodei in succesiune logica de


utilizare a lor in cadrul ciclului de prelucrare contabila:
Procedeu Instrument asociat

4. Prezentaţi contul ca instrument al metodei contabilităţii: rol, clasificare, exemple,


legătura in amonte si in aval cu alte instrumente in cadrul ciclului de prelucrare a
datelor contabile. Cărui procedeu al metodei contabilităţii ii este asociat acest
instrument?

5. Prezentaţi balanţa de verificare ca instrument al metodei contabilităţii: rol,


clasificare, exemple, legătura in amonte si in aval cu alte instrumente in cadrul
ciclului de prelucrare a datelor contabile. Cărui procedeu al metodei contabilităţii ii
este asociat acest instrument?

4
6. Prezentaţi bilanţul contabil ca instrument al metodei contabilităţii: rol, clasificare,
exemple, legătura in amonte si in aval cu alte instrumente in cadrul ciclului de
prelucrare a datelor contabile. Cărui procedeu al metodei contabilităţii ii este asociat
acest instrument?

7. Explicaţi ce relaţie exista intre bilanţ si cont: unidirecţionala sau bidirecţionala?


Argumentaţi răspunsul.

8. O societate vinde mărfuri clientului X pe data de 20 decembrie 20XX in suma de


25.000 lei. Pe data de 25 decembrie 20XX, societatea încasează de la client 18.000
lei, iar restul urmând sa încaseze pe data de 05 februarie 20XX+1. Veniturile
recunoscute de către contabilul societarii in bilanţul contabil încheiat pentru anul
20XX sunt in valoare de 18.000 lei. Este corecta evaluarea veniturilor efectuata de
contabilul societăţii? Ce principiu contabil a aplicat sau a încălcat acesta?

9. O fabrică, are la data de 31.12.20XX, un stoc de produse finite obţinute in urma cu


doi ani la un cost de 800 lei. Ţinând cont de creşterea preturilor la acest produs,
contabilul societarii, estimează stocul la un cost actual de 900 lei. Este corecta
valoarea înscrisa (900 lei) in bilanţul contabil încheiat pentru anul 20XX? Ce
principiu contabil a aplicat sau a încălcat contabilul societăţii?

10. O societate prezintă la începutul anului 20XX creanţe fata de clienţi in valoare de
10.000 lei. In cursul anului ea cumpăra pe credit comercial materii prime in valoare
de 3.000 lei de la alta societate. O luna mai târziu ea vinde pe credit aceleaşi
societăţi produse finite in suma de 5.000 lei. La finele anului contabilul societăţii
declara ca societatea mai are de încasat de la clienţi suma de 12.000 lei. Ce principiu
contabil a aplicat sau a încălcat contabilul societăţii?

11. La sfârşitul exerciţiului financiar 20XX, cu ocazia evaluării bunurilor pentru


inventarierea patrimoniala, s-a constatat ca o clădire, cu o valoare de inventar (de
intrare) de 1.000.000 lei, amortizata 60% are o valoare actuala e 800.000 lei. Cum
trebuie evaluata clădirea in acest caz si in baza căror principii contabile? Cu ce
valoare va figura clădirea in bilanţ?

12. În cursul exerciţiului financiar 20XX, se achiziţionează 2 linii de fabricaţie de


acelaşi tip, a căror durată utilă de funcţionare este de 8 ani. În cursul exerciţiului
financiar 20XX+1 mai sunt achiziţionate încă 2 cu acelaşi caracteristici tehnice.
Care este durata utilă de funcţionare a celor 2 linii achiziţionate în exerciţiul
financiar 20XX+1 şi ce principiu contabil se aplică?

5
EXERCIŢII ŞI PROBLEME

1. Completaţi următorul tabel:


SE NUMEŞTE: CUPRINDE:
Partea stângă a contului
Partea dreaptă a contului

2. Completaţi următorul tabel:


Reguli valabile pentru conturile cu funcţiuni de: ACTIV PASIV
Prezintă la începutul perioadei un sold iniţial:
Creşterile se reprezintă în:
Scăderile se reprezintă în:
Prezintă la sfârşitul perioadei un sold final:

3. Răspundeţi la următoarele întrebări:


a) Ce este debitul unui cont şi ce se înregistrează în el?
b) Ce este creditul unui cont şi ce se înregistrează în el?
c) Ce este rulajul creditor al unui cont şi ce semnificaţie are el?
d) Ce este rulajul debitor al unui cont şi ce semnificaţie are el?
e) Cum se înregistrează în conturi creşterile de elemente patrimoniale?
f) Prin înregistrarea unei operaţii în creditul contului „Mărfuri”, valoarea
stocului de mărfuri al firmei creşte sau scade?
g) Prin înregistrarea unei operaţii în creditul contului „Produse finite”, valoarea
stocului de mărfuri al firmei creşte sau scade?
h) Starea patrimoniului este urmărită prin bilanţ sau cont? Dar mişcarea
patrimoniului?
i) Conform regulilor de funcţionare a conturilor, conturile de pasiv se
creditează cu majorările elementelor patrimoniale care reprezintă surse de
provenienţă a bunurilor?
j) Prin înregistrarea unei operaţii în debitul contului „Capital social”, valoarea
capitalului social al firmei creşte sau scade?

4. Contul „Banca” are la începutul perioadei de gestiune, un sold iniţial de 15 um, în


cursul perioadei de gestiune se înregistrează următoarele operaţii economice:
4.1. se achită din contul curent o factură furnizor 10 um,
4.2. se încasează o factură client 30 um,
4.3. se ridica de la bancă şi se depun în casieria societăţii 5 um,
4.4. se achită o rata la credit în valoare de ???um.
Se cere deschiderea contului „Banca”, înregistrarea celor 4 operaţii, determinarea
valorii ratei la credit achitate din contul curent ştiind că, la sfârşitul perioadei, soldul
final al contului „Banca” era de 20 um.

5. Contul „Clienţi” are la începutul perioadei de gestiune, un sold iniţial de 20 um, în


cursul perioadei de gestiune se înregistrează următoarele operaţii economice:
5.1. se încasează în contul curent o factură client de 10 um,
5.2. se vând mărfuri, încasarea efectuându-se ulterior în valoare de 50 um,
5.3. se încasează în numerar o factură client în valoare de 10 um,
5.4. se vând echipamente tehnologice, încasarea efectuându-se imediat, prin casieria
societăţii.
6
Se cere deschiderea contului „Clienţi”, înregistrarea celor 4 operaţii, determinarea
contravalorii echipamentelor vândute, ştiind că, la sfârşitul perioadei, soldul final al
contului „Clienţi” este 100 um.

6. Contul „Împrumuturi acordate pe termen lung” are la începutul perioadei de


gestiune, un sold iniţial de 50 um, în cursul perioadei de gestiune se înregistrează
următoarele operaţii:
6.1. se încasează în contul curent tranşa I din împrumutul acordat în valoare de 10
um,
6.2. se suplimentează împrumutul acordat cu suma de 30 um,
6.3. se încasează în casieria societăţii tranşa II din împrumutul acordat de 10 um,
6.4. se acordă un nou împrumut pe termen lung unei noi societăţi.
Se cere deschiderea contului „Împrumuturi acordate pe termen lung”, înregistrarea
celor 4 operaţii, determinarea valorii împrumutului acordat, ştiind că, la sfârşitul
perioadei, soldul final al contului este 80 um

7. (5 p) Contul „Furnizori” are la începutul perioadei de gestiune, un sold iniţial de 50


um, în cursul perioadei de gestiune se înregistrează următoarele operaţii economice:
7.1. se achită din contul curent o factură furnizor 10 um,
7.2. se achiziţionează materii prime, cu plată ulterioară în valoare de 30 um,
7.3. se achită din casieria societăţii o factură furnizor în valoare de 10 um,
7.4. se achită dintr-un credit bancar toată datoria faţă de furnizori.
Se cere deschiderea contului „Furnizori”, înregistrarea celor 4 operaţii, determinarea
valorii creditului contractat pentru stingerea datoriilor faţă de furnizori, ştiind că, la
sfârşitul perioadei, soldul final al contului „Furnizori” este 0 um.

8. Determinaţi, în baza regulilor de funcţionare a conturilor, elementele contului care


lipsesc:
D MATERII PRIME C
? um
(1) 60 um 80 um (2)
(3) 70 um 20 um (4)
RD 130 um ? um RC
TSD 200 um ? um TSC
100 um SFD

9. Contul „Casa în lei” are, la începutul perioadei de gestiune, un sold iniţial de 2.000
lei. În cursul perioadei de gestiune se înregistrează o serie de operaţii descrise prin
următoarele formule contabile:
Casa în lei = Debitori 500
Avansuri acordate personalului = Casa în lei 1.000
% = Clienţi 1.600
Casa în lei 600
Efecte de primit de la clienţi 1.000
Casa în lei = Banca 300
Casa în lei = Banca 300
Casa în lei = Banca 3.000
Se cere: deschiderea contului „Casa în lei”, înregistrarea celor 6 operaţii şi calcularea
soldului final al contului la sfârşitul perioadei de gestiune.

7
10. Daţi câte un exemplu de: cont bifuncţional, cont cu funcţiuni de activ, cont sintetic,
cont analitic, cont temporar.

11. Ce tip de modificare în patrimoniu a produs operaţia economică:


„Achiziţie de materii prime de la furnizori, cu plată ulterioară.”

12. Ce efect are asupra activului bilanţier următoarea operaţie:


„Achiziţie de materiale consumabile cu plata în numerar”

13. Ce se întâmplă cu volumul patrimoniului (scade, creşte, rămâne constant) în urma


operaţiei economice:
„Plata unui furnizor din contul curent deschis la bancă în lei”

14. La societatea X s-a pierdut Registrul Jurnal pentru luna decembrie 20XX. Au fost
recuperate doar T-urile lunii decembrie 20XX, în care sunt înregistrate următoarele
informaţii:

D Materii prime C D Clienţi C


SID 0 SID 10000
1000 1000 500
1000

D Casa în lei C D Capital social C


SID 0 SIC 5000
500 5000

D Rezerve C D Conturi curente în lei C


SIC 5000 SID 0
5000 1000 1000

D Clădiri C D Furnizori de imobilizări C


SID 0 SIC 0
100000 100000

D Furnizori C D Cheltuieli cu materiile C


prime
SIC 0 SID 0
1000 1000 1000

Se cere:
Să se reconstituie operaţiunile efectuate pe parcursul lunii decembrie 20XX.

8
15. Se dă următorul patrimoniu (exprimat în u.m.): echipamente tehnologice 12.000,
stocuri de mărfuri 1.000, capital social 15.900, creanţe clienţi 5.500, datorii faţă de
furnizori 9.500, conturi curente la bănci 13.000, numerar 5.100 şi profit 11.200.

Se cere:

a. Să se întocmească bilanţul corespunzător acestui patrimoniu;


b. Să se deschidă conturile corespunzătoare;
c. Să se efectueze analiza contabilă (pe etape de analiză) şi să se
întocmească formulele contabile pentru următoarele operaţii economice:
i. Se cumpără materii prime în valoare de 1.000 u.m., TVA 19%, cu
plata în numerar.
ii. Se dau în consum materii prime în valoare de 400 u.m.;
iii. Se înregistrează obţinerea de produse finite, la un cost de
producţie egal cu 600 u.m.
iv. Se vând produse finite la un preţ de vânzare de 400 u.m., TVA
19%, factura încasându-se ulterior;
v. Se descarcă din gestiune produsele finite vândute, cost de
producţie 300 um;
vi. Se vând mărfurile aflate în stoc, la un preţ de vânzare de 1.500
um, TVA 19%, încasarea realizându-se ulterior;
vii. Se descarcă gestiunea de mărfurile vândute, cost de achiziţie
1.000 um;
viii. Se emite o factură de prestări servicii (consultanţă IT), în valoare
de 1.000 um, TVA 19% unui client; factura se va incasa ulterior.
ix. Se înregistrează primirea unei facturi de energie electrică în
valoare de 100 u.m., TVA 19%; factura se va achita ulterior;
x. Se înregistrează dobânda primită pentru disponibilul la bancă în
valoare de 300 u.m.
xi. Se cumpără rechizite în valoare de 200 u.m., TVA 19%, cu plata
în numerar.
xii. Un client achită o factură în valoare de 5.000 u.m. astfel: 2.000
u.m. în numerar şi 3.000 u.m. prin bancă.
d. Să se înregistreze în Registru-Jurnal şi Registru Carte-Mare (T-uri)
operaţiile de la punctul c;
e. Să se regularizeze (închidă) conturile de TVA,
f. Să se închidă conturile de venituri şi cheltuieli;
g. Să se închidă conturile (să se calculeze la fiecare cont: rulaj
debitor/creditor, total sume debitoare/creditoare şi soldul final);
h. Să se întocmească balanţa de verificare cu 4 serii de egalităţi,
i. Să se întocmească situaţiile financiare anuale la sfârşitul perioadei.