Sunteți pe pagina 1din 4

. .

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA


. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
. Str. Dimitrie Cantemir nr 5 cod 720189 tel. 0230 522304
. ctiasv@yahoo.ro www.ctiasv.ro

PLAN DE ACȚIUNE PRIVIND PROGRESUL SCOLAR


prin optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare
2018/2019

Eficienţa procesului de învăţământ, performanţa şi randamentul şcolar se exprimă şi prin progres şcolar. La nivelul CTIA Suceava, prin succes
şcolar sau prin reușită școlară, desemnăm acele rezultate obţinute la un randament superior în conformitate cu nivelul cerinţelor programelor şcolare şi
al finalităţii învăţământului.
Optimizarea vizează predarea ca activitate didactică a profesorului și cea de învațare a elevilor, ca arie de cuprindere a optimizării. Optimizarea
predării - învățarii se bazează pe anumite principii și anume :
1. organizarea știintifică a activității profesorului și elevilor pentru obținerea unor rezultate maxime.
2. optimizarea apartine conducerii bazată pe valorificarea principiilor de învățământ, a formelor, a metodelor, a particularităților sistemului, a
condițiilor sale interne și externe.
3. optimizarea este condiționară de organizarea unor forme variate de instruire și utilizarea lor adecvate pentru a favoriza procesul de
învățământ (lecții, consultații, cercuri pe materii, activități independente, excursii, vizite, drumeții, activități practice, concursuri ).
În cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, Planul de acțiune privind progresul şcolar pentru anul școlar 2018-2019, urmărește
obținerea unor rezultate mai bune prin optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare șu cuprinde următoarele acțiuni prin intemediul cărora se
urmăreşte obţinerea şi măsurarea succesului şcolar:
Acțiuni Responsabil Termen
 Procesului didactic presupune activităţi de predare – învăţare – evaluare adaptate la particularitățile cognitive și
comportamentale ale elevilor. Pentru a eficientiza procesul de predare – învăţare - evaluare, la începutul anului Toate cadrele Septembrie
şcolar se realizează identificarea stilurilor de învățare conform PO 14.06 Identificarea stilurilor de învățare și didactice 2018
a tipologiei comportamentale specifice elevilor. Septembrie
Identificarea stilurilor de învățare 2018
 identificarea stilurilor de învățare specifice fiecărui elev (VAK (visual, auditiv, kinestetic),
 Identificarea stilului de învățare în funcție de tipul de inteligență((Teoria Inteligenţelor multiple Howard/Gardner)
 Identificarea stilului experiențial de învățare (Modelul David A. Kolb) CEAC
Identificarea tipologiei comportamentale Cadrele didactice
 Aplicarea fisei pentru identificarea tipului de comportament specific fiecărul elev.
 PREDAREA se va realiza în funcție de caracteristicile identificate urmărindu-se pe de o parte valorificarea acestora Permanent
iar pe de altă parte, egalizarea acestora.
Modelele de predare sunt constructii conceptuale bazate pe intentiile profesorului si pe particularitatile elevilor.
1. Modelul comportamental de predare accentueaza asupra rolului profesorului in predare. Profesorul este cel
care stăpânește disciplina și controlează conduita elevilor.
Structural, modelul cuprinde următoarele elemente: 1). centrarea pe performanțele de realizat și condițiile de
realizare; 2). operaționalizarea relațiilor care duc la performanță; 3). întărirea motivației pentru obținerea
performanței.
2. Modelul interactional, fundamentat psihosocial pentru relatia profesor - elev este un model traditional, innoit in
timp.
3. Modelul structurat pe logica predarii, pe psihologia si pedagogia cunoasterii, elaborat de J. Fr. Herbart, s-a
exprimat in cunoscutele “trepte formale herbartiene” ce contin o structura optima a predarii si sunt urmatoarele:
a). claritatea ideilor = pregatirea elevului pentru insusirea noului material;
b). asocierea = legarea ideilor noi cu cele vechi, deja cunoscute;
c). generalizarea (sistemul) = evidentierea ideilor principale, a legaturilor lor pentru a ajunge la definitii, legi,
principii;
d). metoda = aplicarea generalizarilor la situatii concrete.
4. Modelul Taba, model logic, cognitiv, porneste de la procese logice implicate in activitatea elevilor si foloseste
trei tipuri de sarcini cognitive realizabile de catre elevi, adecvate obiectelor predarii: formarea notiunilor,
generalizarea prin interpretarea datelor, aplicarea principiilor si faptelor cunoscute pentru a putea explica si Director,
prezice noi fenomene.
Director Adj.
Modelele utilizate determină stilurile de predare. Stilul se defineste prin:
a). particularitatile individuale ale profesorului Cadre didactice
b). modalitatea proprie de lucru cu elevii, care asigura caracter personal predarii.
Prof
Din punctul de vedere al modalitășii de abordare a predării se pot identifica:
1). Stilul de conducere autoritara se caracterizeaza prin urmatoarele valente: psihopedagog
 intreaga predare este dirijata de profesor;
 initiativa elevilor nu este admisa;
 profesorul, critica, pedepseste, sanctioneaza rezultatele instruirii, mentinand distanta fata de grup
Stilul autoritar dezvolta comportamente mecaniciste, intretinand disponibilitati de agresivitate si rabufniri.
2). Stilul de conducere democratica, ca linie generala de desfasurare se caracterizeaza prin:
 predarea se realizeaza prin cooperarea profesor – elevi;
 elevii se pot asocia in mod liber pentru a rezolva unele sarcini ale invatarii.
Stilul democratic este mai acceptat social, cu rezultate didactice superioare, dar poate face facultative
sarcinile de invatare creand o mentalitate didactica voluntara. Sporirea exigentelor poate da naștere unor
proteste.
3). Stilul de conducere laissez - faire se caracterizează prin următoarele trăsături:
 profesorul formuleaza sugestii, dar nu face evaluări la adresa comportamentului elevilor;
 profesorul are “roluri pasive”, el accepta deciziile elevilor;
 profesorul îți este sieși suficient în predare: cât preda, cum preda, ce preda.
Stilul laissez - faire determină un nivel de aspirații scăzut privind predarea și conduce la rezultate slabe la
învățătură și conduită.
Stilul de predare este influențat vertical, de stilul de conducere al scolii, iar, orizontal, de stilurile celorlalți profesori, ceea
ce înseamna ca stilul de predare, desi poartă pecetea personalitatii profesorului, se poate ameliora și chiar schimba.
 EVALUAREA debutează cu evaluarea predictivă sau iniţială.
Toate cadrele
a. Evaluarea iniţială este utilizată pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se pot identifica nevoile de învăţare Permanent
suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, pentru a oferi imagine clară asupra realizărilor elevilor până la acea dată, didactice
pentru a planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi, conf PO 14.05
Dirigintii, prof
Procedura test initial
b. Evaluarea formativă vizează observarea curentă a comportamentului școlar al elevului prin; psihopedagog
 fișe de lucru, fişa de evaluare, fişe cu autoevaluare, fişe cu interevaluare;
 examinări orale; examinări scrise, examinări practice;
 eseul, referatul, miniproiectul;
 investigaţia, studiul de caz;
 observarea sistematică.
Evaluarea formativă realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate” de învățare, depistând “ lacunele în
însușirea conținutului” și “dificultățile de învățare” este axată pe proces și internă, se face pe parcursul învățării si are caracter
remedial. Evaluare formativă are drept obiectiv general pe acela de a susține învățarea prin acordarea unui feedback prompt elevilor Cadrele didactice
cu privire la stadiul atingerii rezultatelor planificate ale învățării și este însoțită de îndrumarea corespunzătoare, individualizată, a
acestora Evaluarea curentă a unităților de competențe cheie respectă, în învățământul profesional și tehnic, principiul conform căruia
modul în care este proiectat procesul de formare corespunde modului în care este realizată evaluarea competențelor/rezultatelor
învățării. Astfel, dobândirea competențelor cheie se evaluează în mod agregat în situațiile în care s-a realizat agregarea unității
respective și separat, în situațiile în care unitatea de competențe cheie este proiectată în acest fel în curriculum. Evaluarea formative
poate evidenția necesitatea unei evaluări remediale, precedată de o reluare a conținuturilor sub formă sistematizată).
c. Evaluarea sumativă se face în mod regulat, corect şi exact. prin: examene (susținute prin rezolvarea unor probe scrise, Semestrial
orale sau practice) Cadrele didactice
 Evaluare orala
 Evaluare scrisa
 Evaluare practica
 portofoliul
 proiectul
 tehnica 3-2-1;
 metode R.A.I, etc
Este finală, având loc după învățare; regrupează mai multe unități de studiu, face bilanțul, nu are caracter remedial. Cadrele didactice
Diriginți Semestrial
 În funcţie de evaluarea sumativă se monitorizează progresul elevilor pe disciplină, rezultate care sunt discutate la
Prof.
nivel de catedra, comisie metodica fiind aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor.
Psihopedagog Permanent
 Procesul de evaluare se realizează conform PO 14.18 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării
 MĂSURAREA și MONITORIZAREA PROGRESULUI ȘCOLAR Permanent
 Progresul elevilor este monitorizat şi evaluat de profesor. Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor.
Progresul şcolar individual este urmărit la toate disciplinele conform fisei de urmărire a progresului specifica fiecărei Conform
catedre, conf. PO 14.04 Urmărirea progresului elevilor CEAC programării
În cadrul lectoratelor cu părinţii au loc discuţii cu aceştia despre nivelul elevilor şi progresul pe care aceştia l-au inregistrat, Cadrele didactice
rezultatele obtinute la evaluari, examene naţionale şi atenţia care trebuie acordată acestora atât de părinţi cât şi de elevi; la aceste Diriginți Permanent
lectorate pot participa profesori, prof psihopedagog, invitați. Prof.
 MĂSURI PENTRU CREAREA CADRULUI DE OBȚINERE A PROGRESULUI ȘCOLAR Psihopedagog La începutul
 Elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor anului școlar
pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor Cadrele didactice
 Elevii sunt ajutați să-şi identifice propriul stil de învăţare şi primesc informaţii despre caracteristicile propriului stil, CEAC
punctele tari ale acestuia, strategii eficiente de studiu, beneficiile identificării şi dezvoltării stilurilor de învăţare PO 14.06 Permanent
Identificarea stilurilor de învăţare
 Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru
a răspunde stilurilor de învăţare individuale, stilului comportamental, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev.
toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe Permanent
elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte, ca modalităti de abordare activă a învăţării; materialele Cadre didactice
necesare pot fi solicitate de la CEAC, din lista publicațiilor existente în bibliotecă( valorificarea stilurilor de învățare, Responsabili de
adaptarea strategiilor didactice la stilurile de învățare, teoria inteligențelor multiple) catedră Permanent
 Proiectele de lecţie au obiective clare, timpul este folosit în mod eficient. Lucrările sunt notate corect. Baremurile de Diriginţii
corectare sunt aduse la cunoştinţa elevilor dinainte. Periodic se utilizează autoevaluarea sau evaluarea colegială.
 Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor cu accent pe uniformizarea acestora la nivelul
clasei . Metodele folosite sunt cel activ - participative, adecvate sarcinilor propuse, permițând elevilor să înregistreze un Permanent
progres vizibil; materialele informative necesare pot fi solicitate de la CEAC, din lista publicațiilor existente în biblioteca Cadre didactice
CEAC. Responsabili de Permanent
 Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii. Sunt utilizate măsuri eficiente pentru catedră
a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul ; materialele Diriginţii
necesare pot fi solicitate de la CEAC, din lista publicațiilor existente în bibliotecă CEAC Permanent
 Cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi
ale elevilor. ; materialele necesare pot fi solicitate de la CEAC, din lista publicațiilor existente în bibliotecă
 Nevoile de sprijin pentru învăţare sunt abordate de către toate cadrele didactice, iar elevii participă la activităţile Permanent
suplimentare. Impactul acestui sprijin este evaluat regulat, iar eficacitatea sistemelor de sprijin este evaluat în raport cu Cadre didactice Conform
rezultatele elevilor. Responsabili de programului
 Elevii mai slabi primesc ajutor suplimentar prin programe de pregătire suplimentară, consiliere, ajutor material –PO 17.03 catedră de pregătire
Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor cu dificultăţi în învăţare; materialele necesare pot fi solicitate de la CEAC, din suplimentară
lista publicațiilor existente în bibliotecă
 Elevii cu rezultate deosebite, capabili de performanță şi care manifestă interes susţinut faţă de anumite discipline,
beneficiază de programe de pregătire suplimentară şi de disponibilitatea profesorilor în a-i sprijinii. Elevii participa şi obţin
rezultate deosebite la concursuri, olimpiade pe plan judeţean şi naţional, fiind pregătiți suplimentar in acest sens, conform
graficului elaborat.
 Elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte Prof.
tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare). Ei primesc în mod regulat Psihopedagog Permanent
feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate
pentru a acoperi lipsurile în învăţare Prof. coord al În timpul liber
comisiei de al elevilor
 Elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres, în cadrul
activităţi şi În cadrul
cabinetului de consiliere conf. PO 13.04 Orientarea şcolară si profesionala la clasa a XII –a si PO 13.06 Accesarea
programe programului
serviciilor cabinetului de consiliere
Extracurriculare ,,Săptămâna
 Există o gamă variată de activităţi extra-curriculare in care elevii se implica alături de cadrele didactice, care se desfășoară
altfel”
conform PO 15.01 Evidenţa activităţilor extracurriculare şi PO 15.03 Organizarea şi desfăşurarea excursiilor școlare.

Pentru disciplinele la care se sustine examenul de Bacalaureat
 Se va realiza monitorizarea parcursului școlar prin completarea fișelor de trasabilitate STRAS. Cadrele didactice
 Se vor identifica elevii al căror parcurs nu înregistrează progres.
 Impreuna cu dirigintele clasei se vor identifica eventualele cauze de stagnare/ insuccesul școlar.
 Dirigintele clasei va convoca părinții/tutorii elevilor sau va transmite acestora, letric, situația înregistrată. Diriginţii
 Dirigintele clasei poate solicita Consilierului psihopedagog sedințe comune ori individuale de diagnosticare și/sau
consiliere PO 13.06 Accesarea serviciilor cabinetului de consiliere Prof.
 Profesorii de specialitate vor identifica nivelul cunostințelor și vor identifica lipsurile pe care le au elevii. Psihopedagog
 In functie de diagnosticul educațional, se vor aplica metode specifice pentru înlăturarea și recuperarea lipsurilor PO 17.03
Responsabil Pe parcursul
Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor cu dificultăţi în învăţare
comisii metodice anului școlar
 Se va continua conform PO 14.18 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării
2018-2019
 Planul de acțiune privind succesul școlar se completează pentru disciplinele la care se susțin examenele naționale cu Planul Echipa de proiect
de acțiune pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenul de bacalaureat 2019 și va fi corelat cu activitățile proiectului
de granturi Beneficii_Implicare_ Succes
 Planul de acțiune asumat, se aplică în vederea derulării procesului didactic în condiții de eficiență, pentru îndeplinirea Manageri
obiectivelor propuse atât la nivel de comisie metodică prin Planul managerial cât și la nivel de instituție prin Planul de responsabili de
Îmbunătățire a Calității și prin Planul de Acțiune al Școlii. catedre

Vizat, director Elaborat, coord. CEAC, prof Corina Stamatin