Sunteți pe pagina 1din 5

INVITAȚIE

În atenția învățătorilor și a profesorilor


Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”, Pitești organizează
sâmbătă, 12 mai 2018, ora 9:30,
în cadrul Proiectului județean ”Călător prin Europa”,
CONCURS PE ECHIPE cu participare directă.
Termenul limită de înscriere este 5 mai 2018
CONCURS JUDEŢEAN „CĂLĂTOR PRIN EUROPA”
Cuprins în Calendarul I.S.J. Argeș (C.A.E.E.J. Sem al II-lea, poziția 129)

În data de 12 mai 2018, la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Pitești, va avea loc
cea de-a X-a ediție a concursului județean „Călător prin Europa”, pe teme legate de UE.
REGULAMENT DE ORGANIZARE

„CALATOR PRIN EUROPA” – concursul interactiv va avea loc in data de 12 mai 2018,
pentru ambele cicluri (cls. a III-a – a IV-a; cls. a V-a – a VI-a; cls. a VII-a – a VIII-a) și se
va desfășura în săli diferite. Subiectele vor fi elaborate de către comisia de coordonare
a proiectului și avizate de ISJ Argeș cu minim 3 zile înaintea derulării concursului.
Concursul are 5 probe:
a) prezentare și susținere CD – elevii vor prezenta o țară din U.E. pe care au ales-o și
anunțat-o telefonic responsabilului (Eugenia Caramalău) pe secțiunea de concurs la
care participă. În cazul în care țara dorită a fost aleasă de altcineva anterior, vor trebui
să își aleagă alta. Prezentarea se va face de către echipă, oral, maximum 5 min. CD-ul
cu prezentarea va rămâne scolii organizatoare;
b) proba de atenție si memorie (elevii vor adresa celorlalte echipe concurente 3
întrebări din conținutul prezentării pe CD (Întrebările puse de către echipe în concurs și
răspunsurile trebuie scrise pe fișa de înscriere – 20 de secunde/răspuns);
c) proba de aptitudini – concurenții vor prezenta, la alegere, un simbol al țărilor
membre U.E. (cântec, poezie, dans, prezentare costum popular, rețeta culinară
tradițională, piesă de teatru etc. - maximum 5 minute, acest moment va fi legat de țara
aleasă de echipă și confirmată de organizator);
d) Joc didactic „Ghicește” – fiecare membru din echipă va extrage pe rând cate 3
bilete, pe fiecare dintre ele fiind scris un singur cuvânt (din tema propusa-Europa). În 45
de secunde va trebui să-și ajute echipa să ghicească, pronunțând doar câte un cuvânt
până la terminarea timpului alocat, iar echipa ghicește cuvântul scris pe bilet (nu
propoziții sau expresii);
e) întrebări contra-cronometru – echipelor le vor fi adresate întrebări legate de UE dar
si de cultură și civilizația țărilor membre (geografie, istorie, literatură, muzică etc.,
elemente de cultură generală, 30 de secunde/ răspuns).
Bibliografie: manualele de Limba si literatura română (literatură, autori români și
europeni); manualele de Geografie, Istorie pe nivel de concurs, Cultură civică
După terminarea probelor elevii, de la toate ciclurile, vor asista la un scurt program
artistic , perioada in care juriul va delibera.
Concursul va fi jurizat de către 3-5 persoane pe ciclu școlar, avizate de către ISJ
Argeș .
Echipele vor fi formate din câte 3 elevi.
Limita numărului de echipe va fi de maximum 27, pe fiecare ciclu școlar.
Elevii vor veni însoțiți de către cadrele lor didactice care îi vor supraveghea și vor
asigura buna desfășurare a concursului.
PREMIEREA:
1. Se vor acorda premii și mențiuni astfel: 1 premiu I, 1 premiu II și 1 premiu III pentru
primele trei punctaje obținute în ordine descrescătoare dar nu mai puțin de 70 de
puncte și 3 mențiuni pentru următoarele 3 punctaje, dar nu mai puțin de 50 de puncte.
Pentru punctaje egale se acordă același premiu.
2. Fiecare echipa premiantă va primi o diplomă.
CONTESTAȚII: Fiind un concurs desfășurat în direct și jurizat de către 3-5 profesori
avizați de către Inspectoratul Școlar, nu se acceptă contestații.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Persoană de contact: Eugenia Caramalău
Telefon: 0757724671
E-mail: eugeniacaramalau@yahoo.com

PROGRAMUL CONCURSULUI JUDEŢEAN „CĂLĂTOR PRIN EUROPA”

sâmbătă, 12 mai 2018


Intervalul orar Activitatea desfășurată
9:00-9:30 Sosirea candidaților si a părinților
9:45 Începerea concursului
11:00 Încheierea concursului
11:15 Evaluarea lucrărilor candidaților de către juriu
12:30 Anunțarea premiilor
13:00 Plecarea participanților
FIȘA DE ÎNSCRIERE

Nume si prenume înv./prof. coordonator:…………………………………………

Nume si prenume elevi:

1)……………………………………………………………
2)............................................................................................

3)……………………………………………………………

Clasele III-IV  Clasele V-VI  Clasele VII-VIII 


Data înscrierii………………………………………………………………………

Școala ……………………………………………………………………………….

Județ/Localitate…………………………………………………………………….

Adresa ………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………...

e-mail……………………………………………………………………………….

Întrebările echipei – Țara_________________________:


1...................................................................................................................................
Răspuns.........................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
Răspuns.........................................................................................................................
3....................................................................................................................................
Răspuns..........................................................................................................................

Fișa de înscriere va fi trimisă pe adresa eugeniacaramalau@yahoo.com până la


data de 5 MAI 2018, după ce a fost aleasă țara, telefonic la persoana de contact.
Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Pitești Școala .................................................
Tel.: 0248 / 276340 Tel.: ..............................

Nr.............../..................... Nr. ............. /.....................

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
,, Călător prin Europa”
EDIŢIA a IV-a
MAI 2018

Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între Școala Gimnazială „Mircea cel
Bătrân”, Pitești , reprezentat de director prof. Dinculescu Dragoș, profesor Caramalău
Eugenia, în calitate de Aplicant și Școala/Liceul.............................................. , reprezentat de
director...............................………………și
prof.……………………….........................................în calitatea de Partener, au convenit asupra
următoarelor responsabilități pentru o bună colaborare în cadrul parteneriatului educațional
,, Călător prin Europa’’ ediția a X -a, 2017-2018
Art. 2 Scopul acordului
Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituții
îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în vederea organizării și realizării proiectului
educațional ,,Călător prin Europa’’ prin implicarea în activitățile propuse.
Art. 3 Durata
Prezentul acord intră in vigoare de la data semnării și trimiterii lui către organizatori
și se desfășoară din 1aprilie până pe 15 iunie 2018.
Art. 4. Obligațiile părților (prezentarea responsabilităților concrete pentru fiecare
partener și a obligațiilor comune)
Rolul instituției inițiatoare:
- să întocmească documentația pentru lansarea proiectului;
- să informeze școlile despre organizarea concursului;
- să lanseze invitații, pe plan local, pentru participarea la expozițiile finale;
- să organizeze expoziția cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfășurare a concursului;
- să emită și să distribuie diplomele elevilor premiați;
- să distribuie diplomele de participare elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare;
Rolul instituției partenere:
- să mediatizeze concursul în școală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanți la concurs;
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfășurare a concursului;
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
Părțile semnatare convin asupra următoarelor modalități de lucru:
1.Participarea la proiect și concurs;
2.Mediatizarea acțiunilor comune;
3.Analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcțiilor
principale de colaborare și a acțiunilor prevăzute în programele anuale convenite.
Realizarea protocolului:
Constituie un motiv de nerealizare a prezentului contract următoarele:
- Nerespectarea de către părțile contractante a prevederilor prezentului protocol;
-Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea
activităților prevăzută în protocol.
Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare:
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
1.Acordul părților pentru încetarea contractului;
2.Scopul contractului a fost atins;
3.Forţă majoră, daca este invocată.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunț scris cu minim 4 săptămâni
înainte de încetarea cooperării.
Art. 6. Dispoziții finale
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. Protocolul are valabilitatea de 6 (șase)
luni, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi perioade, dacă niciuna din părți
nu notifică celelalte părți, cererea de încetare a valabilității sale, cu minimum 1 lună înaintea
expirării perioadei de valabilitate.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților
semnatare ori de câte ori acestea contravin asupra amendamentelor propuse. Partea care are
inițiative amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris,
propunerile respective.
Proiectul urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ din
județ.

Încheiat, astăzi ......................., în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Director, Director,
Prof. Dinculescu Dragoș ________________________