Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI Anexa 1

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA/DOMENIUL - DREPT
Forma de învăţâmânt: Frecvenţă redusă

DECAN,
Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu PANAINTE

Secretar,

Fişă de înscriere semestrială

Anexa 1 la Contractul de studii universitare nr. _________din data______________

Subsemnatul(a), _____________________________________________, student(ă) la Facultatea


de Drept, CNP ____________________, nr. matricol _______________________, studii universitare de
licenţă, în anul universitar 2018/2019, semestrul VIII, doresc să mă înscriu la următoarele cursuri:

Tipul Număr
Disciplinele semestrului VIII, 2018/2019 Cadru didactic
disciplinei* credite
Obligatorie Drept procesual civil II Gheorghe Durac 5
Obligatorie Drept internaţional privat Cosmin Dariescu 5
Obligatorie Dreptul comerţului internaţional Carmen Tamara Ungureanu
Obligatorie Criminalistică Ancuţa Elena Franţ 5
Obligatorie Practica de specialitate Cătălin Luca 5
(inserţie profesională)
Opţională  Dreptul concurenţei Lucia Irinescu 5
(la alegere 1  Executarea silită Horia Nicolae Ţiţ
disciplină pe  Jurisprudenţa CEDO Radu Răzvan Horaţiu
semestru)  Procedura insolvenţei Luiza Cristina Gavrilescu

Total credite pe sem. VIII 30


* Tipul disciplinei: 1 – obligatorie, 2 – opţională, 3 – facultativă

Discipline restante/diferenţe semestre


Tipul Număr
anterioare (pentru sesiunea de restanţe din Cadru didactic
disciplinei* credite
vară)

* Tipul disciplinei: 1 – obligatorie, 2 – opţională, 3 – facultativă

Semnătura studentului,

Iau la cunoştinţă următoarele:


1
Înscrierea la o disciplină înseamnă îndeplinirea cerinţelor precizate în statutul disciplinei.
Studenţii reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu au obligaţia să îndeplinească cerinţele rezultate în urma
modificării planurilor de învăţământ.

Mă oblig să achit următoarele taxe în termenul stabilit şi anunţat prin afişare la facultate:
 Taxa de şcolarizare în cuantum de 1250 lei/semestru (pentru studenţii care nu repetă anul) aprobată
de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau _______lei/sem (pentru studenţii care
repetă anul).
 Taxa de refacere a activităţii didactice pentru examenele restante din sem I şi (a 3-a prezentare în
anul curent), 209 lei/disciplină, pentru ____discipline, în cuantum de _______ lei.
 Taxa de refacere a activităţii didactice (restanţe din anii anteriori, diferenţe, indiferent de nr. de
prezentări în sesiunile precedente), 209 lei/disciplină, pentru ____discipline, în cuantum de _______
lei.

Diploma de bacalaureat, în original, se află la:


□Facultatea de Drept
□Alta (menţionaţi) _____________________________.

Diploma de licenţă, în original, se afla la:


□Facultatea de Drept
□Alta (menţionaţi) _______________________________.

Menţionez că în acest semestru (dacă sunteţi student(ă) la altă facultate) sunt bursier □/ nebursier □ la
Facultatea de ________________.

Date de contact: nr. telefon____________________, adresă email_______________________________

Prin semnarea Fişei de înscriere semestriale, beneficiarul îşi dă acordul cu privire la stocarea, utilizarea,
prelucrarea şi portarea datelor personale, de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în scop contractual
în vederea derulării studiilor universitare, respectiv pentru exercitarea de către operator a unor interese legitime,
prevăzute de lege cum ar fi: transmiterea informaţiilor, conform legii, altor entităţi, respectiv prelucrarea acestor
date de către entităţi.
Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi
declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie stocate, utilizate, prelucrate şi portate.

Data, Semnătura studentului,