Sunteți pe pagina 1din 4

PROBLEME ADMITERE culegere Bucuresti

1. Volumul de KMnO4 necesar oxidarii 7. Ce cantitate(in kg) de solutie de


energice a 2,24l propena cu o solutie de fermentatie primara cu 15% etanol
KMnO4 01,M este de: rezulta din 150 kg amidon daca
A. 0,5l randamentul global este 75%?
B. 0,75l A. 425,92 kg
C. 1l B. 350 kg
D. 1,33l C. 415,3 kg
E. 2l D. 63,88 kg
2. Prin amestecarea acidului acetic cu apa E. 85,185 kg
in raport molar de 2:4 rezulta o solutie 8. Se trateaza 1000 ml zahar invertit cu
de concentratie: reactiv Tollens si se depun 0,216g Ag.
A. 86,9% Cantitatea de substanta organica (in
B. 66,6% grame) din care a provenit zaharul
C. 33,3% invertit a fost de:
D. 62,5% A. 0,690
E. 96,8% B. 0,342
3. Se pot reduce catalitic, cu exceptia: C. 0,048
A. Cianhidrina acetone D. 0,300
B. Acidul 2-oxopropanoic E. 0,470
C. Fructoza 9. Cate heptene cosuma 40 l KMnO4 0,1M
D. 1,2-pentadiena la oxidarea energica a 5 moli
E. Sorbitolul hidrocarburi:
4. Sarea de calciu a unui acid A. 1
monocarboxilic saturat contine 25,32% B. 2
calciu. Acidul este: C. 3
A. Acidul acetic D. 4
B. Acidul butiric E. 5
C. Acidul propanoic 10. Un copolimer butadien-acrilonitrilic
D. Acidul pentanoic contine 5,2% N. Raportul molar in care
E. Acidul hexanoic se afla cei doi monomeri este:
5. Din 8900 g triglicerida ce contine un A. 1:1
singur acid gras saturat se obtin prin B. 2:1
hidroliza acida 900 g glicerina, cu un C. 1:2
𝜼 = 𝟗𝟕, 𝟖𝟐%. Acidul gras este: D. 3:2
A. Acidul palmitic E. 4:1
B. Acidul oleic 11. Un amestec de clorura de benzil si
C. Acidul octanoic clorura de benziliden contine 34,3%
D. Acidul decanoic clor. Raportul molar clorura de benzil:
E. Acidul stearic clorura de benziliden in amestec este:
6. Se da schema: A. 1:2
B. 1,5:1
C. 3:2
Substanta A este: D. 2:1
A. Clorura de vinil E. 2:3
B. 2-butena 12. Compusul care prin reactie cu reactivul
C. Acetilena Tollens formeaza un produs de reactie
D. Etanul in care raportul de masa C:Ag=0,(4),
E. Etena iar raportul oxigen/carbon=0,(6) este:
A. 1-butina B. 112
B. 2-butina C. 168
C. 3-butinalul D. 385
D. Metil-etinil-cetona E. 224
E. Acetilena 18. Masa de solutie de glucoza 18% ce
13. Ce cantitate de Ag se depune prin trebuie introdusa pentru a obtine 45 g
reducerea (revelare fotografica) cu gluconat de calciu de puritate 86% cu
0,022 g hidrochinona a AgBr de pe o un randament global de 90% este:
placa fotografica: A. 100 g
A. 0,0108g B. 162 g
B. 0,0216g C. 200 g
C. 0,0054g D. 6,48 g
D. 0,0324g E. 25,5 g
E. 0,0432g 19. Un amestec cu masa 226 g format din
14. Volumul de solutie 0,25M de hidroxid acid formic si oxalic se neutralizeaza cu
de calciu care neutralizeaza acidul 2,5 L solutie NaOH 2M. Raportul molar
obtinut prin oxidarea cu n=85% a 53g acid oxalic:acid formic in amestec este:
aldehida benzoica este: A. 1:2
A. 0,4L B. 2:1
B. 0,2L C. 1:3
C. 0,85L D. 1:4
D. 0,54L E. 1:1
E. 0,32L 20. Din amestecul a 2 aminoacizi, alanina si
15. Un acid monocarboxilic saturat contine glicina, in raport molar 2:1, pot rezulta
48,64% C. Prin esterificare rezulta un un numar de tripeptide izomere egal cu:
ester ce contine 31,37 oxigen. Esterul A. 3
este: B. 5
A. Butirat de metil C. 6
B. Propionat metil D. 8
C. Acetat de propil E. 9
D. Propionat de etil 21. Se oxideaza 2-(2’-ciclohexenil)etanalul
E. Formiat de metil cu KMnO4(H+).Calculati cantitatea de
16. Compusul cu formula CH3-CH(OH)- solutie KMnO4 0,05M necesara pentru
CH=CH-CH=O se oxideaza cu oxidarea unui mol de compus:
K2Cr2O7(H+).Volumul de solutie de A. 5 L
bicromat de potasiu M/3 folosita pentru B. 15 L
a oxida 10g din compusul de mai sus C. 25 L
este egal cu: D. 40 L
A. 2,5L E. 55 L
B. 4L 22. Stiind ca acidul metanoic are
C. 0,5L Ka=17,72*10-5 mol/l calculati care este
D. 0,7L raportul [HCOO-]/[HCOOH] la
E. 7L echilibru, daca pH-ul solutiei este 5:
17. O cantitate de grasime se saponifica cu A. 1,772
200 ml solutie KOH 0,5M.Excesul de B. 17,72
KOH se neutralizeaza cu 10 g HCl C. 10-5
29,2%. Indicele de saponificare a D. 17,72*10-5
grasimii este: E. 0,1772
A. 193
23. Calculati care este procentul masic de N A. 45,57% butanona si 54,43% 3-
al copolimerului rezultat din pentanona
copolimerizarea 1,3-butadienei cu B. 50% butanona si 50% 3-pentanona
acrilonitrilul in raport molar 2:3: C. 54,43% butanona si 45,57% 3-
A. 15,73% pentanona
B. 52,43% D. 35,57% butanona si 64,43% 3-
C. 0,524% pentanona
D. 4,523% E. Niciun raspuns
E. 34,52% 29. Valoarea constantei de bazicitate a
24. Calculati masa de cloropren necesara metilaminei, Kb, la 250C, este 4,4*10-4
pentru obtinerea a 20kg copolimer mol/l. Stiind ca la echilibru
provenit din copolimerizarea pOH=5,calculati valoarea raportului
izoprenului cu cloroprenul in raport [CH3NH3+][CH3NH2]:
molar 1:6: A. 44
A. 17,73 kg B. 4,4
B. 5,99 kg C. 0,44
C. 2,27 kg D. 440
D. 1,773 kg E. Niciun raspuns
E. 12,27 kg 30. O solutie apoasa de metanol (A) si
25. Prin amestecarea a 120 g solutie de acetona (B) se caracterizeaza prin
etanol 45% cu 80 g solutie etanol 68% fractiile molare: Xa=0,125 si Xb=0,25.
se obtine o solutie cu concentratia: Raportul molar A:B:H2O din solutie
A. 52,4% este:
B. 54,2% A. 1:2:5
C. 45,2% B. 1:3:5
D. 55,4% C. 2:3:5
E. 55,5% D. 5:2:3
26. Care este raportul molar dintre CO2 E. 1:1:1
rezultat si [O] consumat cand se 31. Prin crotonizarea a 0,4 moli aldehida
oxideaza 1,3-butadiena cu KMnO4 in saturata se obtin 0,2 moli de compus B
solutie acida: care contine 16,32% oxigen. Cati atomi
A. 4:11 de carbon are aldehida supusa
B. 10:4 crotonizarii?
C. 12:4 A. 6
D. 9:4 B. 5
E. 7:4 C. 4
27. Care este raportul masic dintre CO2 D. 2
rezultat si [O] consumat cand se E. 3
oxideaza 1,3-butadiena cu KMnO4 in 32. O cantitate de 20 grasime se saponifica
solutie acida: cu 200 ml solutie KOH 0,5M.Excesul de
A. 1:2 KOH se neutralizeaza cu 10 g HCl
B. 2:1 14,6%. Indicele de saponificare a
C. 1:3 grasimii este:
D. 3:1 A. 195,3
E. 1:1 B. 168
28. Un amestec echimolecular de butanona C. 269,7
si 3-pentanona cantareste 316 g. D. 385
Compozitia in procente masice a E. 192,4
amestecului este:
33. 152 g vinilacetilena si etinilacetilena masice). Care este raportul molar
contine 5,26%H. Masa de Na cu butadiena:stiren:
puritate 99% necesara pentru a A. 1:2
neutraliza amestecul este: B. 1:3
A. 162,6 g C. 2:3
B. 153,8 g D. 3:2
C. 116,2 g E. 3:1
D. 69,69 g 39. La clorurarea fotochimică a metanului
E. 105 g rezultă un amestec de reacție în care
34. O hidrocarbura reactioneaza cu clorura produșii obținuți: CH3 Cl, CH2 Cl2 ,
diamino Cu (I) formand un compus CHCl3 , CCl4 se află în rapoartele
care are raportul masic C:Cu=1,125. molare 5:0,5:0,5:1. Considerând că
Hidrocarbura este: (Mcu=64) produsul util este CH3 Cl, conversia
A. Acetilena utilă, conversia totală și selectivitatea
B. 3-metil-1-butina procesului sunt:
C. 3,3-dimetil-1-butina A. 60%; 87,5%; 75%
D. 2-hexina B. 71,43%; 85,71%; 83,33%
E. 4-metil-2-pentina C. 20%; 40%; 50%
35. Se hidrolizeaza 0,342g zaharoza iar D. 78,57%; 85,71%; 91,66%
compusii rezultati se trateaza cu reactiv E. 71,43%; 78,57%; 90,91%
Tollens si apoi se neutralizeaza cu 500 40. Un amestec echimolecular format din
ml solutie NaOH 0,2M. Numarul de câte un mol de amină alifatică cu
moli de NaOH nereactionati este egal formula moleculară C3 H9 N consumă
cu: pentru formarea numai de săruri
A. 0,1 cuaternare de amoniu un număr de
B. 0,9 moli de iodură de metil egal cu:
C. 0,09 A. 6
D. 0,099 B. 7
E. 0,01 C. 8
36. Se clorureaza metanul cu obtinerea D. 9
unui amestec gazos E. nu se poate alchila
CH3Cl:CH2Cl2:Cl2=1:2:5(rapoarte
molare). Numarul de moli de clor
necesar pentru obtinerea a 5 moli de
clorometan este de:
A. 10
B. 50
C. 80
D. 100
E. 150
37. Care pozitie din α-fructoza nu poate fi
acilata cu clorura de acetil?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
38. Un copolimer butadien-stirenic contine
20,61% butadiene si 79,39% (procente

S-ar putea să vă placă și