Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA VALAHIA, TÂRGOVIȘTE

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI FORMARE CONTINUĂ


PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

Psihopedagogia elevilor cu
dificultăți de învățare
Plan de intervenție personalizat

Lect. Univ. Dr. Mihaela STOMFF

Student:
Constantin (Mihai) Alexandra-Georgiana
Anul II

Târgoviște, 2019
PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Numele și prenumele elevului: G. A.

Locul și data nașterii: 25.05.2010, Ploiești

Domiciliul: str. Laurilor, nr. 263, sat Strejnicu, com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova

Vârsta: 8 ani

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială sat Strejnicu

Clasa: a II-a

Informații despre starea de sănătate a elevului: stare bună de sănătate

Tipul de deficiență/handicap: Tulburări de spectru autist, nivel moderat; dislalie; disgrafie;


discalculie; comportament agresiv

Informații despre mediul social:


Numele și prenumele părinților: mama: G. L.; tata: G. L.
Structura și componența familiei: A. nu are frați sau surori. Familia sa locuiește împreună
cu bunicii materni, care dovedesc dragoste și grijă față de copil, sprijinindu-i pe părinți în
educația acestuia.

Domeniul de intervenție: Comunicare în Limba Română și Matematică și explorarea mediului

Numele cadrului didactic: Constantin (Mihai) Alexandra Georgiana

Data elaborării P.I.P.: 01.10.2018

Data revizuirii P.I.P.: 31.01.2019

Derularea programului de intervenție:

Scopul:
- reducerea și eliminarea lacunelor din cunoștințele elevului;
- formarea unor deprinderi de scris-citit, socotit în vederea unei evoluții optime ulterioare
a elevului;
- înlăturarea şi diminuarea dificultăţilor determinate de deficienţele pe care le are elevul,
urmărind realizarea unei pregătiri şcolare şi unei socializări la nivelul maxim al potenţialului său.

2
Planificarea intervenției:
a) La nivelul elevului: implicarea activă în cadrul diferitelor activități
b) La nivelul cadrelor didactice: participarea la cursuri de perfecționare ce privesc elevii
cu cerințe educative speciale; consultarea programelor pentru copii cu cerințe educative speciale
c) La nivelul clasei: asigurarea mediului optim de participare la procesul instructiv-
educativ; acordarea de sprijin din partea colegului de bancă, dar și a celorlalți colegi prin rotație
d) La nivelul familiei: recomandări pentru supravegherea pregătirii lecţiilor, relaţionarea
cu şcoala prin participare la consultaţii cu părinţii, şedinţe şi efectuarea de vizite la domiciliul
elevului.

Instrumente de evaluare:
Teste psihologice: Raven, Desenul familiei, Completarea lacunelor, Repetarea de
numere, Denumirea culorilor, Cunoașterea sensului verbelor, Proba de orientare în spațiu Piaget-
Head;
Aprecieri directe: citirea unui text cunoscut şi al unuia nou, dictări de litere, silabe,
cuvinte, propoziţii, formare de propoziţii, povestire a unor întâmplări de viaţă sau a unor
povestiri scurte;
Analiza produselor activităţii: caiete de clasă, de teme, desene, fise de lucru;
Discuţie cu profesorul de sprijin şi părinţii.

Metode și instrumente de aplicare: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, metodele gândirii


critice, aplicaţiile practice, exerciţiile, fişele de lucru adaptate, activităţile individualizate,
beţisoarele, creioanele, nucile, ghindele, bilele, jocul de rol, recompense.

Bibliografie:
Gherguț, Alois, Frumos, Luciana, Raus, Gabriela, Educația specială. Ghid metodologic,
Ed. Polirom, Iași, 2016
Cucoș, Constantin, Pedagogie, ed. a III-a, Ed. Polirom, Iași, 2014.

Arii curiculare Dificultăți de învățare


Limbă și comunicare Limbaj oral: exprimare greoaie; pronunție incorectă a cuvintelor;
vocabular sărăcăcios; nu cunoaște toate literele; nu reușește să citească
cuvintele formate dintr-o silabă; nu poate reda cele povestite.

Limbaj scris: scrie cu numeroase greșeli atât la transcriere, cât și după


dictare; nu cunoaște toate literele; nu cunoaște grupurile de litere; sare
peste cuvinte în momentul transcrierii; nu respectă așezarea textului în
pagină; nu respectă spațiul de scris; nu rezolvă cerința exercițiului.
Matematică și științe Calcul: nu poate număra descrescător, nici cu ajutorul obiectelor; rezolvă cu
dificultate exerciţii de adunare sau scădere fără trecere peste ordin; nu poate
rezolva fără ajutor adunări sau scăderi cu trecere peste ordin; nu poate rezolva
corect, independent, o problemă cu o operaţie;utilizează eronat terminologia
specifică; nu rezolvă probleme, nici măcar cu o operație.
Capacități logico-matematice, operaționale: slabe, la nivel concret - intuitiv

3
Planificarea programului de intervenție la nivelul elevului

Comunicare în Limba Română

Obiective pe Obiective pe Activități de învățare Criterii minimale pentru Metode și


termen lung termen scurt evaluarea progresului instrumente de
evaluare
1. Dezvoltarea - să înțeleagă - exerciții de delimitare - înțelege un scurt text
capacității de semnificația a cuvintelor în după ascultarea repetată Evaluarea orală
receptare a globală a enunțuri; a acestuia, sau după
mesajului oral mesajului oral; -exerciții de stabilire a lămuriri suplimentare; Aprecieri
- să sesizeze poziției unui cuvânt - formulează răspunsuri stimulative
intuitiv într-o propoziție; la întrebările formulate
corectitudinea -jocuri de identificare a cu ajutor;
unei propoziții poziției silabelor în - distinge cuvintele
asculate; cuvânt; dintr-o propoziție
- să distingă -exerciții de distingere formată din 2-3 cuvinte;
cuvintele dintr-o a sunetului inițial, final - distinge, după auz,
propoziție, sau din interiorul unei silabele şi sunetele,
silabele dintr-un silabe sau al unui dintr-un cuvânt dat, de
cuvânt, sunetele cuvânt; 1-2 silabe.
dintr-o silabă. -identificarea
cuvintelor ce conțin
sunetul învăţat și
desparțirea lor în
silabe.
2. Dezvoltarea - să formuleze - exerciții de formulare - formulează o Evaluare orală
capacității de enunțuri logice, a unor enunțuri simple propoziție din 2 cuvinte
exprimare orală simple; pornind de la o pornind de la imaginea Observare
- să înțeleagă imagine dată; dată; sistematică
sensul unui - exerciții de - asociază cuvântul dat
cuvânt dat; îmbunătățire a cu imagini; Fișe de evaluare
- să integreze vocabularului prin - pronunţă, corect,
cuvinte noi în asocierea de idei cuvântul integral şi pe Aprecieri
enunțuri simple; pornind de la un silabe, cu imprecizii stimulative
- să identifice cuvând dat; corectate cu sprijinul
litere, silabe, - jocuri de asociere a învăţătorului;
cuvinte şi cuvântului cu imaginea - așază cuvintele în
enunţuri în textul dată; ordinea corespunzătoare
tipărit. - jocuri de așezare a cu ajutor;
cuvintelor în ordine - formulează 2 cuvinte
pentru a obține un plecând de la o silabă
enunț; dată;
- jocuri de formulare a - identifică silabele din
unor cuvinte plecând care este format un
de la o silabă dată. cuvânt din 2 silabe.

4
3. Dezvoltarea - să identifice - exerciții de asociere a - asociază sunetul cu Evaluare cu mai
capacității de literele sunetului cu litera; litera de tipar sau de multe reveniri
receptare aalfabetului; - exerciții de mână;
mesajului scris - să identifice identificare a literelor - citește cuvinte scrise Fișe de evaluare
grupuri de litere, mici și mari de tipar și formate din silabe
cuvinte, enunțuri de mână; cunoscute; Aprecieri
în textul tipărit; - joc de asociere a - asociază textul citit cu stimulative
- să asocieze textului cu imaginea; imaginea;
forma grafică a - exerciții repetate de - înțelege semnificația
cuvântului cu citire a unor cuvinte globală a textului citit,
sensul acestuia; monosilabice sau cu lămuriri.
- să citească în bisilabice;
ritm propriu - exerciții de exprimare
cuvinte a înțelesului unor
monosilabice și cuvinte din textul citit.
bisilabice.
4.Dezvoltarea - să scrie corect - exerciții de trasare a - executarea corectă a Evaluare
capacității de litere, silabe, elementelor grafice; literelor de mână; formativă
exprimare scrisă cuvinte; - exerciții de scriere a - copiază, transcrie şi
- să formuleze în literelor, silabelor și scrie după dictare litere, Fișe de evaluare
scris enunțuri cuvintelor, respectând silabe şi cuvinte cu
simple; forma și mărimea lor; ajutor; Aprecieri
- să folosească - jocuri de identificare - construieşte în scris stimulative
corect semnele de a semnului de propoziţii formate din 2-
punctuație; punctuație 3 cuvinte, cu mici
- să respecte corespunzător abateri de la regulile
așezarea în enunțului dat; grafice, ortografice şi de
pagină. - exerciţii de încadrare punctuaţie, corectate la
corectă în pagină a intervenţia învăţătorului;
textului (dată, alineat); -copiază/ transcrie/ scrie
- exerciţii de apreciere după dictare, cu unele
corectă a spaţiului omisiuni, inversiuni de
dintre cuvinte; litere, uneori cu abateri
- exerciții de formulare de la normele de aşezare
și scriere a unor în pagină, sau de la
propoziții simple; folosirea corectă a
- dictări de cuvinte și semnelor de punctuaţie;
propoziţii. - participă activ la
activitățile desfășurate.

5
Matematică și explorarea mediului

Obiective pe termen Obiective pe Activități de învățare Criterii minimale Metode și


lung termen scurt pentru evaluarea instrumente de
progresului evaluare
1. Cunoașterea și - să scrie și să - exerciții de citire și - asocierea unei Evaluare cu mai
utilizarea citească scriere a numerelor mulțimi cu numărul lor; multe reveniri
conceptelor numerele de la 0-30; - identifică cu ajutor
specifice disciplinei naturale de la 0 - jocuri de comparare cifra zecilor și cifra Fișe de evaluare
la 30; a unor mulțimi de unităților a unui număr
- să compare obiecte, cu precizarea dat; Aprecieri
două numere cu cantității; - numără corect stimulative
diferență de o - exerciții de crescător și
unitate; completare a unui șir descrescător, din 1 în 1,
- să completeze de numere; în concentrul 0-30;
șirul de numere; - exerciții de - copiază, transcrie şi
- să identifice comparare și scrie după dictare
vecinii unor ordonare a cifrele, cu greşeli
numere date; numerelor; privind corectitudinea
- să se orienteze - exerciții de elementelor grafice,
în spațiu. numărare cu pas dat încadrarea în spaţiul de
„înainte” şi „înapoi” scriere, înclinarea;
cu şi fără sprijin de - așază, cu mici
obiecte sau desene ; intervenții ale
- jocuri de orientare învățătorului, obiectele
în spațiu, folosind conform indicațiilor:
diferite obiecte. pe-sub; stânga –
dreapta; aproape –
departe,etc.
2. Dezvoltarea - să exploreze - jocuri de - descompune și Evaluare cu mai
capacităților de modalităţi variate compunere și compune numere mai multe reveniri
explorare/investigare de compunere şi descompunere a mici de 10, folosind
și rezolvare de descompunere a numerelor folosind obiecte de sprijin; Fișe de evaluare
probleme numerelor, în diferite obiecte: - descompune și
concentrul 0 – 10 bețișoare, ghinde, compune numere Aprecieri
cu obiecte de nuci; formate din zeci și stimulative
sprijin; - exerciții de unități, cu ajutor;
- să înțeleagă descompunere a - stabilește sub
enunțuri simple numerelor în sume și îndrumarea
de rezolvare a diferențe; învățătorului pașii de
unor exerciții și - exerciții de urmat în rezolvarea
probleme. compunere și unui exercițiu/probleme
descompunere a simple.
numerelor în zeci și
unități;
- exerciții de analiză

6
a părţilor componente
ale unui exercițiu sau
ale unei probleme
simple;
- rezolvarea de
probleme cu obiecte
sau cu desene simple:
puncte, cerculeţe,
linii etc.
3. Formarea şi - înțelegerea - exerciții cu operații
- rezolvă probleme cu Evaluare cu mai
dezvoltarea noțiunilor de adunare și scădere
date numerice şi enunţ multe reveniri
capacităţii de a matematice și în concentrul 0-30,sintetic, care presupun
comunica utilizând utilizarea lor în folosind obiecte deo singură operaţie, cu Fișe de evaluare
limbajul matematic mod corect; spriin; numere mai mici decât
- să efectueze - jocuri de stabilire a
10, recurgând la Aprecieri
operații de etapelor de calcul;modelarea figurală a stimulative
adunare și - exerciții de aflare a
datelor problemei;
scădere în termenului - efectuează cu ajutor
concentrul 0-30 necunoscut; adunări şi scăderi în
fără trecere peste - exerciții de
concentrul 0-30, fără
ordin. verificare a
trecere peste ordin,
rezultatului prin
utilizând simbolurile +,
probă. -, = în scrierea unui
exerciţiu.
4. Dezvoltarea - să rezolve - probleme care - execută, parţial corect, Evaluare cu mai
interesului şi a probleme care presupun o singură în ritm propriu, multe reveniri
motivaţiei pentru presupun o operație. comanda dată, după Fișe de lucru
studiul şi aplicarea singură operaţie lămuriri suplimentare. Aprecieri
matematicii în dintre cele stimulative
contexte variate învăţate.