Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Avizat,

Profilul: Tehnologic Director


Domeniul de pregătire: Sănătate și asistență pedagogică
Modulul 15- NURSING GENERAL 2
Număr de ore /an: 408 DIN CARE TEORIE 168 ORE; ÎNVĂȚĂMÂT CLINIC 240 ORE Șef catedră
Număr ore/săptămână din care: T: 12 ORE; I.P:30 ORE
Clasa: AMG I
Profesor: Irimescu Margareta Elena; Ursachi Mihaela
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018
Programa aprobată prin Anexa nr.3 la OMEN: 3499/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
Nr. Conţinuturile învăţării Nr. ore Săptămâna OBS.
crt. Unitatea de rezultate ale învăţării/ Rezultate ale învăţării
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 15.1.1. Prezentarea 15.2.1. Selectarea 15.3.1. Manifestarea 1.Tehnici de evidență și 12 S1
tehnicilor de tehnicilor de nursing interesului pentru mișcare a bolnavilor:
nursing în corelație în corelație cu însușirea temeinică a internarea, externarea,
cu nevoile nevoile tehnicilor de nursig și a transferul, decesul
fundamentale fundamentale investigațiilor de bază 2. Tehnici pentru asigurarea 12 S2
15.1.2. Prezentarea 15.2.2. Selectarea 15.3.2. Asumarea igienei și confortul pacientului
investigațiilor de investigațiilor de responsabilității pentru 3.Tehnici pentru prevenirea 12 S3
bază în nursing bază în nursing efectuarea corectă și în unor complicații legate de
15.1.3. Descrierea 15.2.3. Executarea siguranță a tehnicilor de decubitul prelungit
etapelor de tehnicilor de îngrijire nursing și 4.Alimentația bolnavului 12 S4
execuție specifice a investigațiilor investigațiilor 5.Tehnici de evaluare și control 12 S5
tehnicilor de respectând 15.3.3. Conștientizarea 6.Sondaje, spălături, clisme
nursing și standardele în importanței completării 7.Recoltarea probelor bio- 12 S6
investigațiilor vigoare documentelor de patologice pentru examene de 12 S7
15.1.4. Prezentarea 15.2.4. Completarea evidență și îngrijire a laborator
1
documentelor de documentelor de
evidență și îngrijire evidență și îngrijire a pacienților pentru 12 S8
a pacienților pacienților asigurarea fluxului
informațional în grupul
de lucru
8.Recoltarea vărsăturilor
pentru examen toxicologic

2. 15.1.5. Explicarea 15.2.5.Selectarea 15.3.4.Manifestarea 1.Reguli generale de


regulilor generale regulilor generale și receptivității în administrare a 12 S9
de pregătire și a căilor de însușirea regulilor medicamentelor; căi de
administrare a administrare a generale de administrare și criteria de
medicamentelor medicamentelor în administrare a alegere a căii de administrare
15.1.6. Descrierea funcție de prescripție medicamentelor 2. Condica de medicamente,
căilor de 15.2.6. Identificarea 15.3.5.Implicarea activă circuitul medicamentelor și 12 S10
administrare și a tipurilor de în analizarea produsului administrarea medicamentelor
criteriilor de medicamente farmaceutic înainte de pe cale orală
selectare bazate pe administrate pe administrare 3.Administrarea
pescripție, forme diferite căi și a 15.3.6.Asumarea medicamentelor pe cale 12 S11
de prezentare, situațiilor de responsabilității pentru parenterală
incompatibilități incompatibilitate înscrierea corectă a 4. Administrarea
15.1.7. Prezentarea 15.2.7.Completarea medicamentelor medicamentelor pe cale 12 S12
modului de condicii de prescrise în condica de suprafața mucoasei căilor
înscriere a medicamente medicamente respiratorii și pe suprafața
medicamentelor respectând procedura 15.3.7. Asumarea tegumentelor și mucoaselor
prescrise de medic în vigoare responsabilă a 5. Administrarea antibioticelor
în condica de 15.2.8. Efectuarea operațiilor de și chimioterapicelor 12 S13
medicamente, diferitelor tipuri de administrare a 6. Administrarea cortizonului,
conform procedurii injecții respectând medicamentelor prin insulinei și administrarea 12 S14
în vigoare procedurile standard injecții și pe alte căi, medicamentelor pe cale rectală
15.1.8. Descrierea 15.2.9. prin implicarea activă
tehnicilor de Administrarea în echipele de lucru din
administrare a tratamentului unitățile sanitare
2
medicamentelor medicamentos pe
prin injecții I.V., cale orală,
I.M., S.C., I.D. respiratorie,
15.1.9. Descrierea cutanată, rectal, în
metodelor de conformitate cu
administrare a prescripția medical și 15.3.8.Manifestarea
medicamentelor pe tehnicile standard de capacității de gestionare
cale orală, administrare a riscurilor și de
respiratorie, pe 15.2.10 intervenție rapidă în
suprafața Supravegherea cazul apariției de reacții
tegumentelor și reacțiilor pacientului adverse la
mucoaselor, pe la tratament pentru medicamentele
cale rectală combaterea în timp administrate pe diferite
util a efectelor căi
adverse
3. 15.1.10. Experiență 15.2.11. Capacitatea 15.3.9. Analizarea 1.Organizarea și planificarea 30 S
clinic adecvată de a participa la calității asistenței activității de îngrijire a
formarea practică acordate pentru a-și bolnavilor
îmbunătății practica 2.Aplicarea măsurilor de
asepsie, antisepsie și de 30 S
protecție și securitate în muncă
3.Aplicarea îngrijirilor de bază 30 S
4.Monitorizarea și notarea 30 S
parametrilor fizici și a
funcțiilor vitale și vegetative
5. Participarea la activități 30 S
specific de îngrijire sub
supraveghere
6.Participarea la investigații, 30 S
recoltări, tratamente sub
supraveghere
7.Realizarea de acțiuni 30 S
educative cu pacienții/familia
3
pentru un stil de viață sănătos
8. Stabilirea diagnosticelor de 30 S
nursing, analiza calității
îngrijirilor și completarea
planului de îngrijire pentru 3
pacienți

Întocmit: Irimescu Margareta Elena

Ursachi Mihaela