Sunteți pe pagina 1din 13

Opţional integrat

O lume magică : opţional integrat


Învăţământul primar
1oră/săptămână
Arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate,
Arte şi tehnologii, Consiliere şi orientare

A fost odată ca niciodată… Aşa începe povestea pe care orice copil îşi
doreşte să o trăiască.
Bazându-se pe vizionarea unor filme de desene animate, acest opţional
îmbină armonios gândirea concret intuitivă a acestei perioade cu destinderea prin
jocuri, munca individuală cu atribuţiile lucrului pe grupe, dezvoltarea exprimării
orale cu exprimarea prin desen, în cadrul căruia, chiar şi copiii care nu au
înclinaţii specifice îşi aduc aportul.
Cursul opţional propus vine în întâmpinarea nevoii de manifestare
artistică a copiilor, prin cunoşterea unor tehnici noi de abordare ,care să –i ajute
să comunice prin mijloace diverse propriile idei, trăiri, sentimente,dezvoltându-
şi imaginaţia, fantezia, spiritul de iniţiativă.
Învăţarea prin „vizionare” şi „puterea exemplului” sunt practici
pedagogice moderne, des utilizate în procesul instructiv-educativ al societăţii
actuale, acest tip de învăţare asigurând o mai bună sistematizare şi aprofundare a
materiei, apelează la informaţii din domenii diferite, îmbogăţindu-i şcolarului
cunoştinţele despre viată şi lume în general. Este de subliniat caracterul ludic al
activităţilor acestui opţional, care se bazează pe activităţi interdisciplinare, care
îi antrenează fără dificultate, în mod atractiv pe elev.
Implicându-l pe cel mic , în lectură îl vom face să se simtă util şi
important !

1. Participarea la dialoguri ,în situaţii diverse de comunicare


2. Identificarea semnificaţiei globală a mesajului audiat
3. Stabilirea legăturii între informaţiile din text şi fapte de viaţă
4. Ilustrarea trăirilor interioare ale personajelor prin gestică, mimică, timbrul
vocii, volum, mişcare scenică
5. Realizarea de aplicaţii, obiecte , elemente specifice poveştii
6.Operarea simplă cu obiecte digitale ,în contexte diferite;
7. Exprimarea sentimentelor estetice prin lucrări plastice, muzică, dans
Competenţe specifice Activităţi de învăţare
1. Participarea la dialoguri ,în  povestire orală cu folosirea achiziţiilor lexicale noi după
situaţii diverse de comunicare imagini
 ordonare logică a momentelor principale ale lecturii, cu
utilizarea mijloacelor didactice auxiliare;
 alcătuirea unor enunţuri cu accent pe corectitudine,
pronunţie, intonaţie;
 participarea la jocuri de rol;

2. Identificarea semnificaţiei  audierea/vizionarea unor poveşti (CD-uri, casete


globală a mesajului audiat audio/video, direct în sala de spectacol)
 sesizarea elementelor semnificative dintr-un mesaj
ascultat prin formulare de întrebări şi răspunsuri
3. Stabilirea legăturii între  raportarea informaţiilor din text la experienţa de viaţă;
informaţiile din text şi fapte  compararea mesajului literar dintr-o poveste cu cel
de viaţă transmis prin pictură, muzică, dans;
4. Ilustrarea trăirilor  povestire orală
interioare ale personajelor prin  jocuri de rol;
gestică, mimică, timbrul vocii,  mimă;
volum, mişcare scenică  jocuri de simulare;
 interpretarea unui rol în mai multe variante, în manieră
proprie
5. Realizarea de aplicaţii,  confecţionare de păpuşi, marionete, măşti, costume,
obiecte , elemente specifice decoruri;
poveştii  elaborarea unor desene;
 construirea unor paze-uri

6.Operarea simplă cu obiecte  formularea unor răspunsuri şi întrebări;


digitale ,în contexte diferite;  formularea unor argumente pro şi contra în susţinerea
unor păreri;
 grupare / clasificare a personajelor în funcţie de anumite
trăsături de caracter;
7. Exprimarea sentimentelor  realizarea unor compoziţii prin îmbinarea limbajului
estetice prin lucrări plastice, plastic cu colajul;
muzică, dans  însuşirea şi interpretarea unor cântece
 organizarea unei expoziţii plastice
 întocmirea portofoliului clasei, pentru o anumită temă;

Audierea unor
poveşti;
Vizionarea unor desene animate;
Tehnici simple din arte şi lucru manual
Trăire şi manifestare emoţională
Cântarea vocală şi instrumentală, mişcare pe muzică
DAVIDO, ROSELINE - Descoperiţi-vă copilul prin desene, Ed. Image, Bucureşti,
1998
DRĂGUŢ, ADRIAN – Colaj Happening Creativitate, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2001
DUŢU, OLGA-Didactica limbii române şi comunicării în ciclul primar, Europolis,
Constanţa,2002
FIERĂSCU,AURELIA ; LAPOVIŢĂ, ANA - Literatura pentru copii (discipline opţionale),
E. Petrion, Bucureşti – 2001;
GIBSON RAY, Marea carte a celor mici, Bucureşti, editura Rao, 2004
GONCERENCU,GEORGETA GONCERENCU, VASILE - Ore opţionale la clasele I-IV,
S.C.INFACON S.A., Constanţa , 2001
PÎRÎIALĂ, OLGA Literatura pentru copii (discipline opţionale ) E. Aramis, Bucureşti –
2003;
TOMA , CLAUDIA; PRISECARU, MARIA; BOLBOACĂ, ELENA - Primii artişti - teatru
pentru copii, E. Aramis, Bucureşti – 2003;
WATT, FIONA - Artă şi îndemânare , Ed. RAO, Bucureşti, 2005
***M.E.C., Consiliul Naţional pentru Curriculum -Curriculum Naţional- Programe
şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti,2003

www.dltk-teach.com
www.clipart.com
www.kidzone.ws
Orală: - observarea sistematică a elevilor
- chestionare
- dezbateri pe grupe şi perechi
- argumentare
- imaginarea de situaţii
- punere în situaţii
- comentarea unor texte şi imagini
- autoevaluarea;
- evaluarea reciprocă

Scrisă: - confecţionarea de planşe , desene ,afişe

-joc de rol, teme practice


-analiza produselor muncii elevilor
-desene – scene care i-au impresionat – expoziţie
- concursuri pe teme artistice
- miniproiecte
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea Compe


Conţinuturi vizate Nr.ore Saptămâna Obs
crt. Tematică tenţe

1
☺ Cenuşereasa – Fraţii 2
2
Grimm
Poveşti cu 3
1. ☺ Albă ca zăpada şi cei 2
prinţi şi 4 S1-S7
prinţese şapte pitici
5
☺ Mica sirenă 2
6
☺ Evaluare 1
7
☺ Moş Nicolae-prietenul 1
1 copiilor
2 ☺ Legenda lui Moş 2
2. Poveste de 3 Crăciun
iarnă
S7-S14
5 ☺ Seara Sfântă de Crăciun 1
6 ☺ Crăiasa Zăpezii
☺ Evaluare 3
1
1. ☺ Cei trei purceluşi 2
3. In lumea 2. ☺ Pisicile aristocrate 2
animalelor ☺ Evaluare 1 S15-S20
3.
7
1. ☺ Donald Duck 1
4. Iepuraşul De 5. ☺ Ouăle încondeiate 1
Paşte S21-S25
6. ☺ Iepuraşul de Paşte 2
7
5.
Scoala Altfel S26
1.
2. ☺ Pinocchio –Carllo 2
3. Collodi
6.
Disneyland 4. ☺ Cartea junglei 2 S27-S35
5. ☺ Tom &Jerry 2
6. ☺ Carnavalul personajelor 2
7.
Unitatea de învăţare: Poveşti cu prinţi şi prinţese
Nr. ore: 8

CONŢINUTURI RESURSE
OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE
EVALUARE OBS
detaliere NR.
DATA
METODE MIJLOACE ORE
● Cenuşereasa 1  exerciţii de povestire orală cu folosirea - conversaţia, -suport 2 18.ix - analiza
2 achiziţiilor lexicale noi după imagini -exerciţiul, imagistic(CD), 25.ix produselor
– Fraţii Grimm  exerciţii de ordonare logică a momentelor -jocul de rol, -foi albe, muncii elevilor
4
-Vizionarea principale ale lecturii, cu utilizarea mijloacelor -exerciţiul -creioane
6 didactice auxiliare; -învăţarea cu colorate - dezbateri pe
desenelor animate;
7  exerciţii de stabilire a momentelor princi- sprijin pe desen -jocul de grupe şi
-Povestirea orală
după ilustraţii; pale ale acţiunii; -învăţare prin cuvinte perechi
-Realizarea unor  exerciţii de sesizare a personajelor lecturii manipulare de -planşe
desene (principale-secundare, pozitive/negative;); obiecte demonstrative -
-Labirint  exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu ac- - activitate argumentare
cent pe corectitudine, pronunţie, intonaţie; frontală şi în -analiza
 exerciţii de alcătuire a unor texte scurte perechi produselor
după imagini sugestive din lecturile audiate; muncii elevilor
 audierea/vizionarea unor poveşti (CD-uri, -desene,colaje
casete audio/video, direct în sala de spectacol)
exerciţii de sesizare a elementelor semnificative
dintr-un mesaj ascultat prin formulare de întrebări şi
răspunsuri
 elaborarea unor desene;
construirea unor paze-uri
● Albă ca 1  exerciţii de ordonare logică a momentelor -conversaţia - CD, 3 2.x - comentarea
2 principale ale lecturii, cu utilizarea mijloacelor -exerciţiul, decupaje, 9.x unor imagini
zăpada şi cei didactice auxiliare; -jocul de rol, -carton, lipici
3 16.x
 exerciţii de stabilire a momentelor princi- -învăţare prin -suport
şapte pitici 4 pale ale acţiunii; manipulare de imagistic, foi -evaluare prin
-Citirea poveştii;
5  exerciţii de sesizare a personajelor lecturii - activitate albe, creioane joc
-Analizarea 6 (principale-secundare, pozitive/negative;); frontală colorate - desene
personajelor şi a 7  exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu ac- ,individuală şi ,foarfece,
cent pe corectitudine, pronunţie, intonaţie; pe grupe lipici,
situaţiilor;  exerciţii de alcătuire a unor texte scurte carton,hârtie -autoevaluare
-Povestirea orală după imagini sugestive din lecturile audiate; colorată prin desen sau
după ilustraţii;  confecţionare de păpuşi, marionete, măşti, -jocul de prin
-Realizarea unor costume, decoruri, costume; cuvinte manipulare de
desene şi  elaborarea unor desene; -cântec : material
construirea unor  exerciţii de formulare a unor răspunsuri şi „Piticii” -dramatizare
puzzle-uri care să întrebări;
ilustreze scene de  exerciţii de formulare a unor argumente pro
poveste. şi contra în susţinerea unor păreri;
-Confecţionarea  exerciţii de grupare / clasificare a
unor personaje din personajelor în funcţie de anumite trăsături de
diverse materiale caracter;
 jocuri de rol;
 jocuri de mimă;

● Mica sirenă 1  exerciţii de povestire orală cu folosirea -exerciţiul, -suport 3 23.x - analiza
3 achiziţiilor lexicale noi după imagini -conversaţia, lingvistic, 6.xi produselor
-Citirea poveştii;  exerciţii de ordonare logică a momentelor -jocul didactic decupaje muncii elevilor
-Analizarea 4 13.xi
principale ale lecturii, cu utilizarea mijloacelor -activitate -fişe de lucru,
personajelor şi a 5 didactice auxiliare; frontală şi -cretă -evaluare în
situaţiilor; 6  exerciţii de stabilire a momentelor princi- independentă colorată, echipe de doi
-Povestirea orală pale ale acţiunii; -creioane
după ilustraţii;  exerciţii de sesizare a personajelor lecturii colorate,
-Realizarea unor (principale-secundare, pozitive/negative;); -desene
desene şi  exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu ac- -imagini
construirea unor cent pe corectitudine, pronunţie, intonaţie; -carton, lipici
puzzle-uri care să  exerciţii de alcătuire a unor texte scurte
ilustreze scene de după imagini sugestive din lecturile audiate;
poveste.  audierea/vizionarea unor poveşti (CD-uri,
casete audio/video, direct în sala de spectacol)
exerciţii de sesizare a elementelor semnificative
dintr-un mesaj ascultat prin formulare de întrebări şi
răspunsuri
 elaborarea unor desene;
 jocuri de simulare;
● Evaluare 1  exerciţii de stabilire a momentelor princi- -conversaţia, -suport 1 20.xi -evaluare prin
2 pale ale acţiunii; exerciţiul, jocul imagistic, joc
- Povestirea orală  exerciţii de sesizare a personajelor lecturii de rol, exerciţiul -foi albe, - analiza
după ilustraţii
3
(principale-secundare, pozitive/negative;); - activitate -creioane produselor
- Confecţionarea 4  exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu ac- frontală , colorate muncii elevilor
unor personaje din 5 cent pe corectitudine, pronunţie, intonaţie; individuală şi în
diverse materiale 6  exerciţii de alcătuire a unor texte scurte perechi
7 după imagini sugestive din lecturile audiate;
 confecţionare de păpuşi, marionete, măşti,
costume, decoruri, costume;
 elaborarea unor desene;
 exerciţii de formulare a unor răspunsuri şi
întrebări;
 exerciţii de formulare a unor argumente pro
şi contra în susţinerea unor păreri;
 jocuri de rol;
 interpretarea unui rol în mai multe variante,
în manieră proprie

Unitatea de învăţare: O lume magică


Nr. ore: 9
CONŢINUTURI NR.
OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE DATA EVALUARE OBS
detaliere ORE
 exerciţii de ordonare logică a momentelor principale -conversaţia exerciţiul, 2 -observarea
● Pinocchio – ale lecturii, cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare; jocul de rol, sistematică a
 exerciţii de stabilire a momentelor principale ale - activitate frontală elevilor
Carllo Collodi acţiunii; ,individuală şi pe
-Vizionarea  exerciţii de sesizare a personajelor lecturii (principale- grupe - punere în
desenelor animate; secundare, pozitive/negative;); -suport lingvistic, situaţii
-Povestirea orală  exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu accent pe decupaje, - argumentare
după ilustraţii; corectitudine, pronunţie, intonaţie; carton, lipici
1
 exerciţii de alcătuire a unor texte scurte după imagini -suport imagistic, foi -
-Analizarea 2
sugestive din lecturile audiate; albe, creioane colorate argumentare
personajelor şi a 3
 confecţionare de păpuşi, marionete, măşti, costume, -jocul de cuvinte -analiza
situaţiilor; 4
decoruri, costume; produselor
-Realizarea unor 5
 elaborarea unor desene; muncii
desene şi 6
 exerciţii de formulare a unor răspunsuri şi întrebări; elevilor
construirea unor  exerciţii de formulare a unor argumente pro şi contra în
puzzle-uri care să susţinerea unor păreri;
ilustreze scene de  exerciţii de grupare / clasificare a personajelor în funcţie
poveste. de anumite trăsături de caracter;
 jocuri de rol;
 jocuri de mimă;
 exerciţii de povestire orală cu folosirea achiziţiilor lexicale - conversaţia, 2 -observarea
noi după imagini exerciţiul, jocul sistematică a
 exerciţii de ordonare logică a momentelor principale de rol, exerciţiul elevilor
Cartea junglei ale lecturii, cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare; învăţarea cu sprijin
 exerciţii de stabilire a momentelor principale ale pe desen - dezbateri pe
-Vizionarea acţiunii; -învăţare prin grupe şi
desenelor animate;  exerciţii de sesizare a personajelor lecturii (principale- manipulare de perechi
-Analizarea secundare, pozitive/negative;); obiecte - imaginarea
personajelor şi a  exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu accent pe - activitate frontală şi de situaţii
situaţiilor; 1
corectitudine, pronunţie, intonaţie; în perechi -
-Povestirea orală 2
 exerciţii de alcătuire a unor texte scurte după imagini -suport imagistic, foi confecţionarea
după ilustraţii; 3
sugestive din lecturile audiate; albe, creioane colorate de planşe
-Realizarea unor 4
 audierea/vizionarea unor poveşti (CD-uri, casete -jocul de cuvinte
desene şi 5
audio/video, direct în sala de spectacol) -planşe demonstrative
construirea unor 6
exerciţii de sesizare a elementelor semnificative dintr-un mesaj
puzzle-uri care să 7
ascultat prin formulare de întrebări şi răspunsuri
ilustreze scene de  exerciţii de formulare a unor răspunsuri şi întrebări;
poveste.  exerciţii de formulare a unor argumente pro şi contra în
-Confecţionarea susţinerea unor păreri;
unor personaje din exerciţii de grupare / clasificare a personajelor în funcţie de
diverse materiale anumite trăsături de caracter;
 elaborarea unor desene;
 construirea unor paze-uri
 jocuri de simulare;

Scufiţa Roşie 1  exerciţii de povestire orală cu folosirea achiziţiilor lexicale -conversaţia exerciţiul, 2 -observarea
2 noi după imagini jocul de rol, sistematică a
Citirea poveştii; 3  exerciţii de ordonare logică a momentelor principale - activitate frontală elevilor
-Analizarea 4 ale lecturii, cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare; ,individuală şi pe
personajelor şi a 5  exerciţii de stabilire a momentelor principale ale grupe
situaţiilor; 6 acţiunii; -suport lingvistic, -ev prin joc
-Povestirea orală 7  exerciţii de sesizare a personajelor lecturii (principale- decupaje,
după ilustraţii; secundare, pozitive/negative;); carton, lipici -autoevaluare
-Realizarea unor  exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu accent pe -suport imagistic, foi prin desen sau
desene corectitudine, pronunţie, intonaţie; albe, creioane colorate prin
 exerciţii de alcătuire a unor texte scurte după imagini manipulare de
sugestive din lecturile audiate; material
 audierea/vizionarea unor poveşti (CD-uri, casete
audio/video, direct în sala de spectacol)
exerciţii de sesizare a elementelor semnificative dintr-un mesaj
ascultat prin formulare de întrebări şi răspunsuri
 elaborarea unor desene;
 jocuri de mimă;

- conversaţia, 1 -joc de rol


 exerciţii de sesizare a personajelor lecturii (principale- exerciţiul, jocul
secundare, pozitive/negative;); de rol -analiza
Carnavalul  exerciţii de alcătuire a unor texte scurte după imagini - activitate frontală , produselor
sugestive din lecturile audiate; individuală şi în muncii
1
personajelor 2
 confecţionare de păpuşi, marionete, măşti, costume, perechi elevilor
decoruri, costume; -suport imagistic, foi
- Interpretarea unor 3
 elaborarea unor desene; albe, creioane colorate -desene –
personaje 4
 exerciţii de formulare a unor răspunsuri şi întrebări; scene care i-
- Confecţionarea 5
 exerciţii de formulare a unor argumente pro şi contra în au
unor personaje din 6
susţinerea unor păreri; impresionat –
diverse materiale 7
 jocuri de rol; expoziţie
 interpretarea unui rol în mai multe variante, în manieră
proprie