Sunteți pe pagina 1din 42

Fondată în Februarie 2009 Nr.

2 (43), Iunie 2017

Revista Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

COLEGIUL DE REDACȚIE
Redactor-șef: Iurie PÎNZARU
Ion ȘALARU
adjuncți: Constantin RÎMIȘ

Secretari de redacție: Olesea CROITOR


Ion NISTOR
Stilizator: Viorica CHIRILOV

Membri: Nicolae FURTUNĂ, Eudochia TCACI, Vasile GUȘTIUC, Grigore FRIPTULEAC,


Stela GHEORGHIȚA,Valeriu PANTEA, Silvia PLAMADEALA

CONSILIUL DE REDACȚIE
Valeriu GONCEAR Valentina VOROJBIT Constantin GRECU Olga VOLCOVSCHI
Oleg LOZAN Ion TULGARA Iurie OSOIANU Raisa SCURTU
Adrian COTELEA Viorica PRISACARI Elena BALAN Antonița FONARI
Ovidiu TAFUNI Varfolomei CALMÎC Galina OBREJA

Revista este destinată specialiștilor din domeniul sănătății publice, medicinei de familie și spitalicești, peda-
gogilor, autorităților publice locale, agenților economici, precum și populației. Ea informează cititorii despre
starea sănătății publice și promovează principiile modului de viață sănătos. Apare bimestrial
Издание предназначено специалистам в области общественного здоровья, семейной и клинической Adresa noastră:
медицины, учителям общеобразовательных школ, местной публичной администрации, RM, Chișinău,
экономическим агентам и населению. Оно информирует читателей о состоянии общественного str. Gh. Asachi, 67-a
здоровья и пропагандирует принципы здорового образа жизни. e-mail: iurie.pinzaru@cnsp.md

cal public authority, business, teachers of comprehensive schools as well as for ordinary people. It provides
information on public health situation and promotes the healthy way of life.

F O N D AT O R
C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

Aprecieri ................................................................................................................................. 3

Accidente rutiere cu implicarea copiilor: riscuri şi prevenţie .............................. 5

Alimentația în sport ........................................................................................................... 7

Ce trebuie să ştim despre bacteriile bune ................................................................. 9

Prevenirea bolilor contagioase .................................................................................... 11

Depresia: semne clinice, tratament și prevenție ................................................... 13

Echinococoza poate fi prevenită ............................................................................... 16

Factori de risc în cariera de piatră .............................................................................. 18

Îmbătrânire activă sau muncă decentă pentru toate vârstele ........................ 21

Intoxicațiile acute cu alcool în Republica Moldova ............................................. 23

Probleme actuale în tratamentul bolnavilor septici cu antibiotice .............. 26

Stresul în activitatea profesorilor ............................................................................. 29

Medicina naturistă: prezent și perspective ........................................................... 31

Utilizarea pesticidelor în centrele populate ........................................................... 34

Întreprinderile mici și mijlocii – riscuri pentru sănătatea publică .................. 37

Vreau să fiu informat ....................................................................................................... 40

2 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

Apr e c i e r i
REVISTA NE DĂ PUTEREA SĂ ÎNVINGEM PROVOCĂRILE VIEŢII,
INCLUSIV MALADIILE
tuţiilor medico-sanitare publice (IMSP) din
raionul Cantemir. Printre aceștia dl Iurie Mi-
hăescu, directorul IMSP Spitalul raional Can-
Dumitru VRABIE, temir, dl Andrei Doina, șef IMSP Centrul de
medic-şef CSP
Cantemir, Sănătate Cantemir, și alţii, care consideră că
medic-şef sanitar articolele publicate în revista Cronica Sănă-
de stat al raionului tăţii Publice sunt actuale, concrete, laconic
expuse și reflectă aspecte importante refe-
ritoare la factorii de risc și la prevenirea mul-
tor afecţiuni transmisibile prin vaccinarea
populaţiei etc. În ultimul timp, accentul se
Cronica Sănătăţii Publice este o revistă pen- pune tot mai pronunţat pe controlul și pre-
tru toate gusturile. Fiecare cititor poate venirea bolilor netransmisibile și pe factorii
găsi pe paginile ei sfaturi care să-l ajute la de risc care le determină. Este foarte util și
menţinerea și fortificarea sănătăţii. comod că revista poate fi accesată în varian-
tă electronică pe site-ul Centrului Naţional
Revista ne dă puterea să învingem provo- de Sănătate Publică la adresa: www.cnsp.
cările vieţii, inclusiv maladiile, transmisibile md /Cronica Sănătăţii Publice/.
și netransmisibile, și să luptăm pentru a ne
atinge scopurile. Sperăm că mult stimaţii noștri colegi, spe-
cialiști din toate domeniile medicale, vor
Consider că revista Cronica Sănătăţii Publice participa și de acum înainte la editarea re-
este o publicaţie ce promovează principiile vistei prin articole despre promovarea să-
de protecţie și de menţinere a sănătăţii și nătăţii și educaţia pentru sănătate, vor veni
modul de viaţă sănătos. cu sfaturi utile pentru cititori și vor elucida
Îmi place faptul că multe materiale se axea- multe alte aspecte referitoare la schimbul
ză pe experienţa de activitate a instituţiilor de experienţă.
din cadrul Serviciului de Supraveghere de În contextul celor expuse, vreau să-mi ex-
Stat a Sănătăţii Publice. prim recunoștinţa faţă de Colegiul de re-
Mărturisesc cu mândrie profesională că îm- dacţie al revistei, dorindu-i noi realizări și
părtășesc aceste aprecieri mai mulţi condu- o continuă ascensiune în ceea ce ţine de
cători și medici specialiști din cadrul insti- numărul cititorilor.

COMUNITATEA ACADEMICĂ: „DA!” PROMOVĂRII SĂNĂTĂȚII

Științele medicale în Republica Moldova


Iuliana FORNEA- sunt orientate spre exigenţele științifice și
STECAILOV, praxiologice ale spațiului medical național,
dr. în psihologie, dar și european. Din aceste considerente,
profesor universitar, atât specialiștii din diverse domenii medi-
ȘMSP, membru cores-
pondent al IASHE,
cale, cât și cei care studiază managemen-
Londra (UK) tul serviciilor de sănătate sunt interesaţi de
promovarea sănătății și de calitatea servici-
ilor prestate populației.

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 3


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

În viziunea mea, revista Cronica Sănătății dacție privite în contextul priorităţilor și


Publice caută un echilibru între principiile de obiectivelor europene contemporane în pro-
calitate, eficienţă, diversitate și securitate. Fi- movarea sănătății populației, educației pen-
nalitatea acestui proces integral de calificare tru sănătate și bunăstării sănătății publice.
medicală este discutată și prezentată la o se- Ţin să menţionez valoarea aplicativă a revis-
rie de forumuri și seminare științifico-prac- tei Cronica Sănătății Publice pentru societa-
tice și metodologice, organizate de institu- tea noastră și necesitatea de a continua cer-
ţiile Serviciului de Supraveghere de Stat a cetările și de a valorifica o serie de compar-
Sănătății Publice al Ministerului Sănătății, timente cu tangență la asigurarea bunăstării
precum Centrul Național de Sănătate Pu- sănătății copiilor, tinerilor, femeilor.
blică (CNSP) și centrele de sănătate publică
teritoriale (CSPT), susținute de alte instituții De asemenea, este necesar de a prezenta
competente, cum ar fi Școala de Manage- strategiile noi, orientate spre combaterea
ment în Sănătate Publică, catedrele IP USMF diferitor factori de risc predominanți pen-
Nicolae Testemițanu, dar și de entitățile in- tru sănătatea populației.
ternaționale abilitate în domeniu. Colegiului și Consiliului de redacție, mult
Prin mesajele lor, autorii articolelor promo- stimaților autori ai articolelor atât de nece-
vează valorile general-umane, cultura co- sare cititorilor pentru a cunoaște mai multe
municării, spiritul gândirii creative, critica în scopul menținerii și protecției sănătății
constructivă, asertivitatea în comunicare și proprii, evitării sau prevenirii bolilor, le do-
exprimarea liberă. resc să continue cu și mai multă îndrăznea-
Negreșit, asigurarea calităţii mesajelor este lă această activitate importantă pentru va-
una din responsabilităţile Colegiului de re- lorificarea sănătății poporului nostru.

S FAT U R I S Ă N ĂT O A S E
SEMNE CE INDICĂ UN FICAT BOLNAV în organism. Acumularea acestora în abdo-
men, precum și umflarea mâinilor, picioa-
Funcțiile ficatului, denumit și laboratorul relor sau gleznelor pot fi semnele manifes-
corpului uman, au o importanță fiziologi- te ale cirozei hepatice.
că vitală pentru funcționarea organismului
Dereglarea funcției hepatice perturbează
prin curățarea și eliminarea toxinelor, pro-
ducerea proteinelor și a bilei, care facilitea- capacitatea de coagulare a sângelui. Ca ur-
ză digestia.   mare, pe corpul omului pot apărea vânătăi
chiar și atunci când acesta nu s-a lovit.
În contextul subiectului abordat, impor-
Deoarece ficatul nu mai reușește să filtreze
tant e să cunoaștem semnele ce indică spre
afectarea și dereglarea funcțiilor acestui or- toxinele, pacientul adaugă (aparent inex-
gan vital, semne care ne-ar determina să plicabil) kilograme în plus.
apelăm cât mai urgent la ajutorul medicilor Toxinele se acumulează și în articulații, pro-
de familie, gastrolog sau hepatolog. vocând apariția durerii și a oboselii. În une-
Specialiștii în domeniu evidenţiază câteva le cazuri, acestea pot declanșa depresii.
semne ale funcţiei hepatice afectate, printre Un ficat cu funcție dereglată provoacă difi-
cele mai însemnate fiind reținerea lichidelor, cultăți de digestie, acumularea toxinelor în
apariția și persistența unor vânătăi pe corp, intestin și, respectiv, respirație urat mirosi-
creșterea inexplicabilă în greutate (supra- toare (halitoză) sau senzaţia de greaţă.
ponderabilitatea), oboseala, halitoza (respi- Un alt semn distinctiv este pielea, care poa-
rația urât mirositoare), greața și schimbarea te căpăta nuanţă galbenă. Mai mult, ecze-
culorii pielii, care devine galbenă. mele, urticaria și alergiile sunt cauzate tot
Unul dintre semnele care dă de bănuit că de toxinele din organism, pe care ficatul
ceva nu merge bine este reținerea lichidelor bolnav nu le poate filtra din sânge.

4 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

ACCIDENTE RUTIERE CU IMPLICAREA COPIILOR:


RISCURI ȘI PREVENŢIE
Indicatorii staturo-ponderali ai copiilor pot
crea probleme, deoarece limitează capaci-
A
Angela CAZACU- tatea lor de a fi observați sau de a-i vedea
STRATU,
S peste anumite obstacole (mașini parcate,
dr.
d șt. med., conf. univ., camioane mari), acesta fiind un factor de
Catedra
C Igienă, IP USMF risc cunoscut în accidentele rutiere cu im-
Nicolae
N Testemițanu plicarea pietonilor minori.

Termenul accident rutier implică șansa unui


eveniment nepremeditat și sugerează tu-
turor că sunt neputincioși în prevenirea
acestuia.
În ultimul an, în Republica Moldova s-au
produs 356 de accidente rutiere cu impli-
carea copiilor, în urma cărora au fost trau-
matizați 369 dintre ei. Copiii cu vârsta cuprinsă sub unul și cinci
ani sunt mai rar implicați în accidentele
Dintre toţi participanţii la traficul rutier, co-
rutiere decât cei mai mari, iar băieții
piii formează cel mai vulnerabil grup. Studi-
sunt implicați de 1,5 ori mai frecvent în
ile epidemiologice arată că traumatismele,
accidente decât fetele. În plus, la copiii care
ca rezultat al accidentelor rutiere, nu se pro-
provin din familii socialmente vulnerabile,
duc aleatoriu. Ele se află în legătură directă
numeroase (cu 3 și mai mulți copii),
cu stadiul de dezvoltare a copiilor și cu rezis-
monoparentale, cu mame adolescentine,
tenţa acestora la factorii de risc, iar fragilita-
în virtutea anumitor circumstanţe, riscul
tea sistemului osos îi face mai sensibili decât
de a fi implicați în accidente e mult mai
adulţii la impactul accidentelor rutiere.
mare. Pentru sănătatea și integritatea celor
antrenați în accidente rutiere, dar mai ales
pentru copiii care au suferit deja diverse
traumatisme un risc serios reprezintă atât
consecințele imediate, cât și cele care se
vor manifesta mai târziu.
În timpul participării la trafic copiii riscă
îndeosebi din cauza deficienței compor-
tamentale și a excesului de energie. Prin

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 5


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

urmare, atât conducătorii auto, cât și pasa- Activitățile legislative includ aplicarea le-
gerii adulţi ar putea exercita un control mai gislației în vigoare și a regulilor de circu-
riguros asupra factorilor de risc la care se lație. De exemplu, interzicerea conducerii
supun copiii antrenaţi în traficul rutier. mașinii în stare de ebrietate.
Activitățile de prevenire a accidentelor ru-
tiere pot fi divizate în:

Prevenție primară – cuprinde preveni-
rea producerii accidentelor rutiere. De
exemplu, utilizarea scăunelului de sigu-
ranță pentru copii;

Prevenție secundară – implică preveni-
rea traumatismului rezultat din acciden-
tele rutiere. De exemplu, purtarea căștii
de protecție de către cicliști; Sfaturi pentru părinți în educația
copiilor participanţi la traficul rutier:

Prevenție terțiară – include prevenirea
complicațiilor apărute în urma trauma- 
Traversarea străzii se face numai pe
tismelor rutiere. De exemplu, acordarea trecerea pietonală și la culoarea ver-
primului ajutor la locul accidentului. de a semaforului;

Activitățile de prevenire a accidentelor ru- 


Înainte de a traversa strada, asigu-
tiere pot fi divizate în educaționale, ingine- raţi-vă că este liberă;
rești și legislative. 
În drum spre școală și spre casă copiii
vor fi însoţiţi de un adult;

Este important ca părinții să fie exem-
plu pentru copii în respectarea regu-
lilor de circulație;

În timp ce însoţiţi copilul, explicaţi-i
regulile și semnele de circulație;

Învăţaţi copiii să utilizeze sistemele
de siguranță în traficul rutier (centura
de siguranță, scaunul auto pentru co-
pii, casca de protecție pentru cicliști);

Folosiţi locurile amenajate pentru
Activitățile educaționale includ educația ru- joacă și nicidecum strada.
tieră a părinților și copiilor, orientată spre
reducerea riscului de accident rutier. De
exemplu, educația părinților privind utili-
zarea în trafic a echipamentului de siguran-
ță pentru copii.
Activitățile inginerești implică modificarea
mediului de trafic în scopul diminuării ris-
cului de accident rutier. De exemplu, redu-
cerea limitei de viteză pe anumite sectoare
de drum.

6 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

ALIMENTAȚIA ÎN SPORT
Alimentaţia este una dintre căile de legă-
tură a omului cu mediul ambiant și o con-
diţie de bază a existenţei sale. Unii autori
Vladislav RUBANOVICI,
V sunt de părerea că alimentele pot acţiona
d șt. med., asistent
dr.
în direcţia desfășurării normale a metabo-
universitar, Catedra
u
IIgienă, IP USMF lismului, asigurând organismul cu material
Nicolae Testemițanu
N energetic și plastic, sau, dimpotrivă, pot
să-l perturbe, dacă nu corespund unor con-
diţii bine definite.
Prin alimentaţie se urmărește asigurarea
organismului persoanei care practică spor-
Grija pentru starea de sănătate a popula- tul cu volumul necesar de energie, material
ţiei reprezintă unul dintre obiectivele de plastic și substanţe biologic active.
bază în politica de sănătate a oricărui stat,
pentru că ea constituie valoarea cea mai de Alimentaţia și produsele alimentare sunt
preţ și componenta indispensabilă a dez- privite de specialiști nu doar ca un mediu
voltării și prosperării societăţii. necesar pentru menţinerea vieţii, ci și ca
factori de reglare a diferitor parametri ai
Alimentaţia este condiţia de bază pen- metabolismului omului.
tru menţinerea vieţii, asigurarea creșterii
și dezvoltării organismului, capacităţii de
muncă. La rândul său, menţinerea sănătăţii
necesită abordarea problemelor referitoare
la alimentaţia raţională și la asigurarea ino-
fensivităţii alimentelor. Nutriţioniștii afirmă
că niciun factor (cu excepţia celor ereditari
și a nivelului de adaptare la efort fizic) nu
influențează atât de mult sănătatea, ca ali-
mentaţia. În sport, alimentaţia trebuie organizată în
funcţie de particularităţile proceselor me-
tabolice specifice fiecărei probe sportive, de
intensitatea efortului fizic. Ea trebuie să fie
suficientă sub aspect calitativ și cantitativ,
să acopere cheltuielile energetice și plastice
ale organismului. Savanții consideră că ali-
mentaţia raţională asigură o dezvoltare op-
timă și sporește performanţele sportivilor.

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 7


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

La calcularea cheltuielilor de energie ale Componente deosebit de importante ale


unui sportiv trebuie să se ţină cont de ur- nutriţiei tinerilor sunt respectarea orarului
mătoarele aspecte: necesarul energetic de luare a meselor, repartizarea necesaru-
bazal (calculat la 1 kcal/kg/oră); necesa- lui caloric zilnic la mesele servite, asigurân-
rul energetic în urma activităţii sportive; du-se o bună funcţionare a organismului.
necesarul energetic pentru termoreglare
(≈8-10% din raţia zilnică); necesarul ener- La repartizarea valorii energetice a raţiei
getic pentru acţiunea dinamică specifică a alimentare zilnice trebuie să se ţină cont
alimentelor (apreciată în medie la 10% din de specificul și caracterul antrenamentului
metabolismul bazal, din care 6-8% pentru sportiv, de numărul de antrenamente zilni-
glucide, 2-5% – pentru lipide și 20-30% – ce, de vârsta sportivilor și de genul de sport
pentru proteine); necesarul energetic re- practicat. Se recomandă ca sportivii să se
clamat la tineri de procesele de creștere; alimenteze de 5-6 ori pe zi, cu un interval
necesarul energetic neevidenţiat (≈5%). de 2,5-3,5 ore, pentru a asigura cu material
Pe lângă aceasta, la calcularea necesarului energetic și plastic organismul în creștere.
de energie este nevoie să se ţină cont de Regimul alimentar al sportivului nu tre-
sex, vârstă, greutatea corporală, starea de
buie să reprezinte o succesiune mecanică
sănătate, factorii de mediu, gradul de an-
de rații și meniuri tip, ci trebuie alcătuit
trenament, intensitatea și frecvenţa antre-
ținându-se cont de cerințele expuse mai
namentelor, genul sportului practicat.
sus (perioada de pregătire – antrenament,
competiție, post-competiție, sezon și regi-
unea climaterică, particularități individuale
(greutate, sex, vârstă) etc.).
Pentru menţinerea și promovarea unei
alimentaţii sănătoase, sportivii trebuie să
utilizeze în raţia alimentară zilnică toate
cele șase grupe de alimente ale piramidei
alimentare: lapte și produse lactate (cașca-
În literatura de specialitate se menționează val, lapte, brânză, chefir etc.); carne, pește,
că alimentele consumate trebuie să conţi- ouă; pâine, crupe, produse de panificaţie;
nă cantităţi suficiente de proteine, lipide, grăsimi de origine animală și vegetală; le-
glucide, vitamine, săruri minerale, apă, fi- gume; fructe, pomușoare, sucuri.
bre alimentare, să aibă proprietăţi organo-
leptice plăcute și să fie salubre, iar cea mai
mare parte a aportului alimentar trebuie
s-o constituie cerealele și derivatele aces-
tora, urmate de legume, lapte și derivate-
le lui, carne, grăsimi etc. Dacă se respectă
raportul optim dintre diferite grupe de ali-
mente, necesarul caloric al organismului va
fi asigurat de: proteine (12-13%), lipide (28-
32%) și glucide (56-60%).
Diverse studii au demonstrat că reducerea
aportului de alimente bogate în substanţe
nutritive poate duce la apariţia anumitor
dereglări nutriţionale, care pot afecta atât
starea de sănătate, cât și performanţele
persoanelor care practică sportul.

8 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE BACTERIILE BUNE


dăunătoare, dar există și bacterii benefice
sănătăţii. Bacteriile, precum Lactobacillus,
Bifidobacterium și enterococii, sunt bune
Greta BĂLAN, pentru sănătatea intestinului. Un număr
dr. șt. med., conf. univ.,
Catedra Microbiologie, similar de bacterii bune colonizează pielea
IP USMF Nicolae umană, protejându-ne de infecţiile provo-
Testemiţanu cate de bacterii rele și de virusuri.
Dictonul Cu cât pielea este mai curată, cu atât
mai bine este eronat, deoarece multe bac-
terii care trăiesc pe pielea noastră au un rol
important în menţinerea stării de sănătate.
Lumea în care trăim abundă în bacterii.
Dacă folosim substanţe antibacteriene în
Unele din ele cauzează îmbolnăviri serioa-
exces, unele microorganisme sunt distruse,
se, în timp ce altele sunt prietenoase. Aces-
iar altele devin dominante, ceea ce poate
te bacterii trăiesc atât în exteriorul, cât și în
cauza probleme de sănătate. De exemplu,
interiorul corpurilor noastre.
acneea poate fi provocată de o schimbare
Pielea umană, care este și cel mai mare or- produsă în flora bacteriană a pielii.
gan, are diferite nișe bacteriene - de la de-
Cu cât învăţăm mai multe despre sutele de
getele picioarelor până la axile și scalp. Plă-
trilioane de microorganisme, care coloni-
mânii și nasul chiar facilitează dezvoltarea
zează pielea, nasul, vaginul și tubul diges-
acestor bacterii. În jurul nostru există sute
tiv, cu atât mai mult realizăm că acestea ar
de trilioane de bacterii, denumite microbi-
putea fi la fel de importante pentru sănăta-
om, iar 95% din aceste creaturi minuscule
tea noastră, precum celulele umane.
convieţuiesc în intestinul nostru și se află
acolo cu un scop anume. Bacteriile bune din intestin sau probioticele
au un rol important pentru sănătatea orga-
Profesorul Philip Calder, expert în imuno-
nismului, și anume:
logie și nutriţie, a declarat că oamenii sunt
deseori surprinși să audă că în corpurile  menţin integritatea mucoasei intestinale;
noastre există de zece ori mai multe celule  stimulează dezvoltarea sistemului imun
bacteriene decât celule umane. Astfel încât și astfel ne protejează de infecţii;
omul este constituit în proporție de 90%
din bacterii și de 10% din celule umane.  acţionează ca un bioreactor, extrăgând
cea mai mare cantitate de energie din
Milioanele de bacterii care trăiesc în intesti- alimente;
nul fiecărei persoane, cum ar fi Clostridium
difficile, stafilococii sau streptococii, pot fi  metabolizează medicamentele.

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 9


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

Care este diferenţa dintre prebiotice și  scad numărul de bacterii rele, care
probiotice? provoacă infecţii sau procese infla-
Prebioticele sunt ingrediente alimentare matorii;
care, atunci când sunt ingerate, ajută la ac-  înlocuiesc bacteriile bune distruse, de
tivarea anumitor bacterii bune din intestin. exemplu, în urma administrării anti-
Aceste alimente conţin zaharuri prebioti- bioticelor;
ce, care constituie o sursă de hrană pentru
tipul dat de bacterii. În acest fel, prebioti-  restabilesc raportul dintre bacteriile
cele ajută la multiplicarea lor. Alimentele bune și bacteriile rele.
comune, care conţin prebiotice, sunt ce-
realele integrate, ovăzul, ceapa, usturoiul, Potrivit experţilor de la Mayo Clinic, unul
bananele, sparanghelul, prazul, mierea etc. dintre cele mai mari centre medicale parti-
Probioticele sunt bacteriile bune în sine. culare din lume, există dovezi încurajatoare
Consumul de alimente, care conţin probi- conform cărora probioticele:
otice, îmbunătăţește raportul dintre bacte-  ajută la tratamentul diareii, în special
riile bune și bacteriile rele din intestin. Surse
în urma utilizării antibioticelor;
de probiotice sunt alimentele fermentate,
cum ar fi chefirul sau iaurtul, care conţin  previn și tratează infecţiile vaginale și
bacteria Lactobacillus acidophilus. Când infecţiile tractului urinar;
sunt luate ca suplimente alimentare sau ca
 tratează sindromul de colon iritabil;
parte a unui produs alimentar natural, pro-
bioticele oferă beneficii majore sănătăţii.  stimulează efectul tratamentelor in-
Probioticele sunt un adevărat răsfăţ culinar, fecţiilor intestinale;
permis și realizat în numele sănătăţii!  previn sau reduc severitatea răcelii și
Când prebioticele se combină cu probioti- gripei.
cele se formează un simbiotic.
Efectele secundare sunt rare, iar cei mai mul-
ţi adulţi sănătoși pot consuma în siguranţă
alimente care conţin prebiotice și probioti-
ce. Este posibil ca în primele zile de la iniţie-
rea curei cu probiotice să apară următoarele
reacţii: diaree, balonare sau gaze intestinale.
Înainte de a lua suplimente alimentare cu
probiotice, este bine să discutaţi cu medicul,
pentru a vă asigura că acestea sunt potrivite
Când este indicat să luăm probiotice? pentru dumneavoastră.
Organismul nu are neapărată nevoie de
alimente și suplimente care conţin probi-
otice pentru a fi sănătos. Însă acestea pot
ajuta bacteriile bune din intestin să îmbu-
nătăţească digestia și să lupte împotriva
bacteriilor dăunătoare. Suplimentele sau
alimentele care conţin probiotice sunt în
special recomandate după răceli sau după
încheierea unui tratament cu antibiotice,
având în vedere că ele restabilesc echilibrul
microflorei normale:

10 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

PREVENIREA BOLILOR CONTAGIOASE


strategiei preventive și acțiunile serviciului
preventiv la nivel primar privind principa-
lele probleme ale sănătății publice.
Nicolae PUȘCAȘ,
dr. șt. med., conf. univ., Cunoașterea morbidității prin boli conta-
Catedra Microbiologie, gioase se face pe baza sistemului informa-
IP USMF Nicolae țional de sănătate publică, prin examene
Testemițanu medicale ce urmăresc identificarea și stabi-
lirea reală a bolii infecțioase sau a altor ca-
racteristici biologice ori comportamentale
în mediul populaţiei.
Screeningul definește examinarea în masă,
Bolile contagioase au fost și rămân un feno- care constă în aplicarea unui ansamblu de
men natural în istoria omenirii. Din păcate, procedee și tehnici de investigație asupra
unele infecţii iau locul altora, aducând cu unui grup populațional în scopul identi-
sine noi probleme și dificultăți de prevenire ficării bolii infecțioase sau a factorilor de
și tratament. La momentul actual, morbidi- risc. Un timp acesta a fost la modă, dar
tatea prin boli infecţioase rămâne la nivel apoi interesul pentru el a început să scadă,
înalt. Sursele de boli contagioase devin tot deoarece s-a dovedit a fi ineficient. Astăzi
mai variate, iar prevalenţa lor ocupă terito- screeningul se practică doar în cazul unor
rii tot mai mari. boli contagioase, unde i s-a dovedit efica-
Ca oricare altă maladie, boala infecțioasă citatea (hepatitele virale B și C (HVB, HVC),
mai ușor poate fi prevenită decât tratată, tuberculoza (TBC), IPVU, seropozitivitatea
de aceea sunt implementate diverse mă- SIDA etc.). Ipotezele care stau la baza prac-
suri de prevenire a instalării și dezvoltării ticării screeningului rezultă din existența
procesului infecțios. Una din direcțiile pri- bolii sau a bolnavilor necunoscuți, a unor
mordiale în promovarea sănătății publice nevoi/momente neexprimate sau nesa-
este elaborarea noilor metode și perfecți- tisfăcute, din necesitatea identificării bolii
onarea măsurilor existente de prevenire, în perioada ei de latență, ceea ce face ca
orientate spre micșorarea morbidității și eficacitatea intervențiilor să fie majoră, iar
eradicarea mortalității prin boli infecţioase tratamentele efectuate în stadiile preco-
și, nu în ultimul rând, spre respectarea lor ce ale bolii să fie mai ieftine (boala nu se
în lanțul pacient – clinică – societate. agravează, ar putea fi prevenite decesele
premature).
Voi elucida în cele ce urmează câteva repe-
re, printre care obiectivele educaționale ale Screeningul urmărește menținerea sănătă-
examenului denumit screening, principa- ții și prevenirea bolilor contagioase, scopul
lele examene profilactice de masă, actua- lui fiind stabilirea factorilor de risc (poate fi
litatea conceptului de profilaxie, avantajele încadrat în măsurile de profilaxie primară);

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 11


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

depistarea precoce a bolii infecțioase (are sănătatea, să prevină bolile infecţioase, să


caracter prescriptiv); determinarea pre- minimalizeze consecinţele acestora (inca-
valenței unei boli contagioase sau a unui pacitatea, invaliditatea) și să prevină de-
factor de risc (este un instrument pentru cesele premature. Obiectivele prevenirii
planificarea și promovarea sănătății pu- bolilor contagioase, fixate în Strategia Să-
blice); diagnosticarea stării de sănătate a nătate pentru toţi, sunt formulate prin trei
unei colectivități; evaluarea unor acțiuni și maxime:
programe naționale; constatarea prezenței
unei infecții asociate. Tendințele actuale în 1. A da viaţă anilor (prin măsuri de control
screening sunt folosirea examenelor auto- al morbidităţii);
mate, controlul periodic al grupelor de risc 2. A da sănătate vieţii (prin promovarea
înalt (vârste nodale). În cazul bolilor infecți- sănătăţii);
oase, care reprezintă un risc major pentru 3. A da ani vieţii (prin reducerea număru-
diferite grupe și vârste, nu s-a renunțat nici lui de decese, înregistrate în urma proce-
la examenele periodice. sului infecţios).
Strategiile preventive includ obiectivele
Modificările sociale din ultimii ani (schim-
educaționale, informarea și cunoașterea de
bări în domeniul ecologiei, nutriţiei, în di-
către populație a conceptului de profilaxie,
mensiunea familiei, creșterea nivelului de
avantajele ei și acțiunile serviciilor preven-
tive la nivel primar privind principalele pro- educaţie, asimilarea de către populaţie a
bleme de sănătate publică. unor cunoștinţe elementare din domeniul
medicinei) și aplicarea unor măsuri preven-
Conceptul de profilaxie, deși este foarte tive (nespecifice sau specifice) au condus
vechi (de peste două milenii), a cunoscut în la scăderea morbidităţii și mortalităţii prin
ultimele decenii o reactualizare, devenind procese infecţioase. Posedând cunoștinţe
o preocupare dominantă a societăţilor și vaste, specialiștii antrenaţi în prevenirea
guvernelor din majoritatea ţărilor. bolilor contagioase își pot propune ela-
Care factori au condus la această borarea noilor măsuri profilactice (biopre-
reactualizare? parate și chimioterapice de o generaţie
nouă), dezvoltarea unor servicii noi în pro-

Inventarea tehnologiilor medicale noi și
movarea sănătăţii publice.
dezvoltarea unei medicini supraspeciali-
zate nu au dat efectul scontat în îmbună- Avantajele măsurilor și strategiilor preven-
tățirea stării de sănătate a populației; tive pot fi concluzionate prin următoarele

Cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii au puncte:
crescut mult, într-un ritm mai mare de- 
Intervenţia serviciilor de sănătate publi-
cât produsul naţional brut, iar rezultatele că este adecvată intereselor individului;
obţinute în domeniul sănătăţii nu au fost

Motivaţia individului de a participa la ac-
pe măsura investiţiilor;
țiuni de promovare, prevenție și protec-

În unele cazuri, ameliorarea sănătăţii ție a sănătății este mai mare;
publice a survenit înainte de introduce-
rea în practică a unor tehnologii foarte 
Raportul cost/eficacitate, beneficiu/risc
scumpe (rolul altor factori decât cei pre- este favorabil;
ventivi); 
Abordarea problemei nu mai este palia-

Inegalităţi în starea de sănătate publică a tivă, ea adresându-se distribuţiei facto-
diferitor populaţii definite geografic sau rului de risc în mediul populaţiei;
socio-economic, medicina modernă nea- 
Strategia este adecvată din punct de ve-
vând o influenţă satisfăcătoare asupra lor. dere comportamental, deoarece nu face
Prin profilaxie subînţelegem ansamblul nicio discriminare;
măsurilor luate de individ, familie, societa- 
Beneficiile la nivelul populaţiei sunt foar-
te și stat (ca putere), menite să promoveze te mari.

12 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

DEPRESIA:
SEMNE CLINICE, TRATAMENT ȘI PREVENȚIE
presia este a patra boală ca răspândire pe
glob și constituie una din problemele ma-
jore de sănătate ale omului.
Alina BOLOGAN,
medic psihiatru, Secția În mediul populației generale prevalența
Psihiatrie femei, IMSP pe parcursul vieţii a tulburărilor depresive
Spitalul Clinic de Psihi- variază între 14% și 21%. Un studiu realizat
atrie din Chișinău în 2012 la nivel european (30 de ţări, inclu-
siv România) arată că prevalenţa anuală
medie pentru tulburarea depresivă majo-
ră este de 5,8%. Astfel, se estimează că în
Europa nu mai puţin de 50 de milioane de
Cel mai adevărat lucru despre noi este persoane suferă de această boală, iar pre-
capacitatea noastră de a crea, depăși,
rezista, transforma, iubi și de a fi mai
valența printre femei este de două ori mai
presus decât suferinţa noastră. mare decât printre bărbați. Depresia poate
Ben Okri duce la pierderea productivităţii, la declin
funcţional și chiar la creșterea mortalităţii
populaţiei. Potrivit unui studiu al OMS, de-
Depresia este o problemă de sănătate pu- presia și alte probleme de sănătate menta-
blică majoră, o durere morală și psihică ce lă constituie cauza principală de reducere
ne afectează, într-o măsură mai mare sau a timpului de lucru pe plan mondial. În Re-
mai mică, cel puţin o dată în viaţă. Din zece publica Moldova, datele privind depresia
pacienţi, care vin cu oricare altă boală la nu sunt colectate dezagregat, ci sunt inclu-
medic, unul (dar poate și mai mulţi!) suferă se în grupa Tulburări mentale și de compor-
și de depresie, însă majoritatea din aceste tament cu caracter nonpsihotic.
cazuri rămân, din păcate, neobservate și
deci netratate. Cauze și factori de risc
Depresia este un fenomen răspândit pe în- Sănătatea, inclusiv sănătatea mentală,
treaga planetă, de aceea mulţi oameni de poate fi definită ca o combinaţie de factori
știinţă au fost și sunt preocupaţi de studiul biologici, psihologici și sociali. Cu atât mai
ei. În literatura de specialitate depresia a mult se potrivește această definiţie pentru
fost definită ca o maladie mentală caracte- depresie, care este o boală complexă.
rizată printr-o modificare profundă a stării Factori biologici:
timice, a dispoziţiei, în sensul tristeţii, al sufe-  Trăsături moștenite;
rinţei morale și încetinirii psihomotorii. Con-
form datelor OMS, în anul 2020 depresia va  Neurotransmiţători;
fi a doua cauză de dizabilitate, prima fiind  Echilibrul hormonal, care se poate schim-
afecţiunile cardiovasculare. În prezent, de- ba în urma câtorva factori, cum ar fi pro-

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 13


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

blemele tiroidiene, medicaţia, nașterea sentimentele de vinovăție sau de deva


sau menopauza; lorizare fără un motiv aparent;
 Alte boli, cum ar fi boala coronariană a gândurile recurente de moarte sau de
inimii sau cancerul, unele medicamente suicid.
folosite pentru tratarea hipertensiunii,
Manifestări clinice întâlnite în depresii:
cum ar fi beta-blocanţii.
 76-100% - tristeţe, absenţa bucuriei, an-
Factori psihologici:
xietate, tensiune, lipsă de energie, dezin-
 Incapacitatea de a face faţă problemelor, teres, hipoprosexie, idei de insuficienţă;
pierderilor sau dezamăgirilor;
 51-75% - disperare, agresivitate, iritabili-
 Dificultăţi în solicitarea ajutorului; tate, alterarea comportamentului social,
 Gândire negativă; indecizie, modificarea percepţiei timpu-
lui, idei de suicid, încetinirea psihomoto-
 Nivel scăzut de stimă de sine;
rie, absenţa relaţiilor sociale, diminuarea
 Hipersensibilitate; libidoului, incapacitatea de adormire,
 Perfecţionism și frica de a nu obţine per- somn superficial întrerupt, inapetenţă,
formanţe. modificarea greutăţii, algii;
Factori sociali:  26-50% - sentimente de culpabilitate,
hipocondrii, agitaţie psihomotorie, con-
 Evenimentele triste, drastice, stresante
stipaţie;
ale vieţii sau dificultăţile grave pe ter-
men lung;  1-25% - idei de sărăcie, de persecuţie,
 Decesul unei persoane iubite; delir de culpabilitate, delir hipocondriac.

 Rezultatele slabe obţinute la școală; Toate acestea conduc la un comportament


dezadaptativ și, implicit, la degradarea per-
 Pierderea locului de muncă sau un acci- sonalităţii.
dent;
Diagnosticul
 Conflictele cu persoanele apropiate;
Episodul depresiv major se diagnostichea-
 Șomajul ori munca sub calificare; ză în funcţie de următoarele 5 criterii: timp
 Chiar și evenimentele bune, cum ar fi ab- de două săptămâni, trebuie să fie prezente
solvirea unei forme de învăţământ sau cinci sau mai multe din simptomele menţi-
căsătoria. onate anterior; cel puţin unul din simpto-
Semne și simptome me trebuie să fie dispoziţia depresivă, pier-
derea interesului sau a plăcerii. Nu se iau în
Cele mai frecvente simptome ale depresi- consideraţie simptomele ce rezultă în mod
ei sunt:
evident din condiţiile de ordin medical ge-
- tristețea sau lipsa speranței; neral sau iluziile și halucinaţiile provenite
- pierderea interesului/plăcerii pentru acti- din dispoziţii incongruente. Simptomele
vităţile cotidiene. nu trebuie să întrunească criteriile pentru
episodul mixt, ele trebuie să determine
Alte simptome pot fi: distres clinic semnificativ sau perturbări în
pierderea sau luarea în greutate în urma plan social, ocupaţional sau în alte domenii
modificării regimului alimentar; de funcţionare. Simptomele nu trebuie să
creșterea sau diminuarea necesității de fie cauzate în mod direct de efectele psiho-
somn; logice ale substanţelor (abuz de droguri, al-
cool) și nici de condiţiile medicale generale
sentimentul de neliniște; (hipotiroidism), ele nu trebuie să se justifi-
senzația de oboseală permanentă; ce prin pierderea persoanei iubite.

14 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

Alte tratamente
A fost demonstrat că terapia electro-
convulsivantă (TEC) este o modalitate
de tratament eficientă pentru depresia
severă sau pentru depresia în care alte
tratamente nu au avut efect.
Psihoterapia este o parte importantă a
tratamentului depresiei. Astfel, cele mai
folosite tipuri de psihoterapie sunt:
 terapia cognitiv-comportamentală;
 terapia interpersonală;
Tratament  terapia de tip problem solving;
Tratamentul depresiei poate cuprinde ad-  terapia familială, un tip de consiliere
ministrarea de medicamente antidepresi- în care este implicată întreaga familie.
ve, consilierea terapeutică, cum ar fi tera- Terapiile complementare, cum ar fi tera-
pia cognitiv-comportamentală, sau combi- pia prin masaj, art-terapia, pot să ajute
narea celor două modalități de tratament. la obținerea unei vindecări mai rapide și
Consilierea terapeutică (psihoterapia) poa- la îmbunătățirea calității vieții.
te fi suficientă în cazul depresiei ușoare sau Prevenirea
moderate. În cazul în care simptomele de
debut sunt severe, cel mai probabil trata- Nu există nicio metodă sigură de prevenire
mentul inițial va include atât medicamente a depresiei. Totuși, există câteva lucruri care
antidepresive, cât și consiliere terapeutică. pot reduce șansele instalării ei, precum:
Internarea se face atunci când pacientul - construirea și/sau menţinerea unei reţe-
prezintă semne prevestitoare ale unui sui- le de sprijin: petrecerea timpului cu cei
cid (de exemplu, gânduri sau planuri de au- dragi, în special în perioada de criză;
tovătămare, detașare de realitate (psihoză), - înlăturarea gândirii negative;
consumul excesiv de alcool sau de droguri). - menţinerea în formă prin sport;
- alegerea unui regim alimentar sănătos și
echilibrat;
- respectarea programului de somn;
- evitarea consumului de alcool sau dro-
guri;
- controlarea și reducerea stresului.
Mai mult. Solicitarea asistenţei medicale
la primul semn al apariţiei depresiei poate
ajuta la prevenirea ei.

Tratament medicamentos
Sunt disponibile câteva opțiuni de medica-
mente:
- inhibitorii selectivi ai recaptării serotoni-
nei (ISRS, SSRI);
- antidepresive triciclice și tetraciclice;
- antidepresive atipice;
- inhibitori ai monoaminoxidazei (IMAO).

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 15


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

ECHINOCOCOZA POATE FI PREVENITĂ


sunt eliminate cu fecalele în mediul încon-
jurător, unde rezistă timp îndelungat: de
exemplu, două săptămâni la temperatura
Maria NANI,
din casă și până la un an – sub zăpadă. Con-
studentă în anul VI,
comitent, ele ajung pe blană sau în gura
Facultatea Medicină
câinilor, punând în pericol în special copiii
generală I, IP USMF
Nicolae Testemițanu
care se joacă și mângâie aceste animale.
Cum se transmite boala? Omul și anima-
lele domestice agricole (oile, caprele, bovi-
nele, porcinele) intervin ca gazde interme-
diare, la care boala se manifestă (decurge)
Ce este echinococoza? Este o boală para- identic. Omul se infectează în timpul con-
zitară foarte răspândită la animale și acci- tactului direct cu câinele, consumului de
dentală la om, numită și hidatioză sau echi- zarzavaturi, fructe și pomușoare nespălate
nococoză chistică. Are o evoluție cronică și sau în timpul consumării lor cu mâinile ne-
se caracterizează prin afectarea distructivă spălate după îngrijirea animalelor domesti-
a organelor vitale și a ţesuturilor. Se întâl- ce și efectuarea lucrărilor agricole la sol. In-
nește pe toate continentele populate, cele fectarea cu Echinococcus granulosus poate
mai afectate fiind țările crescătoare de oi. avea loc pe tot parcursul vieții, mai frecvent
Boala se întâlnește și în Republica Moldo- totuși ea se produce în copilărie, când încă
va, țara noastră fiind vecină cu o regiune nu sunt formate deprinderile igienice.
în care echinococoza este endemică – Echinococoza nu se transmite direct de la
cea a bazinului Mării Mediterane. În anii persoana bolnavă la cea sănătoasă. În ce pri-
2011-2015, incidența medie a hidatiozei vește câinii, aceștia se molipsesc după con-
umane în republică a constituit 3,1 cazuri sumarea viscerelor crude, obţinute în urma
la 100 mii populație. Boala se întâlnește sacrificării animalelor domestice bolnave.
mai frecvent la copii: 13% din cazurile chi-
Cum se manifestă boala? Echinococul
rurgicale de echinococoză revin pe seama
poate afecta toate organele și țesuturi-
copiilor cu vârsta <17 ani.
le, dar mai frecvent el afectează totuși fi-
Proveniența bolii. Este provocată de un catul și pulmonul – 60-70% și, respectiv,
vierme mic și plat, Echinococcus granulo- 30-40% din cazuri. Alte localizări se întâl-
sus, corpul căruia e segmentat și măsoară nesc mai rar. Pe locul afectat parazitul for-
numai 2,5-9 mm. Viermele matur parazi- mează niște vezicule, numite chisturi hida-
tează intestinul câinilor (gazde definitive). tice. În primele șase luni chistul se dezvoltă
Un câine infectat poate să adăpostească, în rapid, apoi mult mai încet. În funcție de
intestin, câteva sute sau mii de tenii, care vechimea bolii, dimensiunile chistului pot
produc în permanenţă ouă. Ouăle de tenie varia de la mărimea unei cireșe până la mă-

16 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

rimea unui cap de copil. Debutul bolii este de lichidare a vagabondajului canin. Foar-
lung, de ani de zile, fără semne clinice pro- te importantă este și prevenirea infectării
nunţate, ceea ce se explică prin creșterea câinilor cu echinococi - agentul cauzal al
încetinită a chistului. Tabloul clinic al echi- hidatiozei. La combinatele de carne și la
nococozei este destul de variat și depinde abatoare, organele de la animalele bolnave
de localizarea chistului. În localizările he- de echinococoză trebuie nimicite, dar nu
patice pacienţii prezintă slăbiciune gene- aruncate la câini. Ultimii nu trebuie să aibă
rală, moleșeală, inapetenţă, greţuri, vome, acces pe teritoriul acestor întreprinderi.
vertijuri, cefalee, dereglarea scaunului. La În general, se interzice de hrănit câinii de
unii apar reacţii alergice, precum erupţiile companie (de casă), de serviciu și de pază
cutanate, pruritul cutanat, alergiile la me- cu măruntaie crude.
dicamente. Destul de frecvent apar dureri Pentru combaterea echinococozei este im-
surde și sâcâitoare în hipocondrul drept și portant să informăm populația despre căile
în regiunea epigastrului. În această perioa- de răspândire a ei și despre modul de pre-
dă ficatul este mărit în volum. venire. În contextul dat, o mare importanţă
Echinococoza pulmonară se caracterizează are respectarea strictă a regulilor de igienă
printr-o simptomatică diversă, simulând personală, inclusiv după contactul cu câi-
diferite patologii pulmonare de altă etiolo- nii. Pentru a depista precoce persoanele in-
gie. Bolnavii acuză dureri în cutia toracică, fectate este necesar de efectuat controlul
dispnee, tuse - la început uscată, apoi cu medical periodic al grupelor de risc (îngri-
spută muco-purulentă. Poate fi observa- jitori de animale, ciobani, văcari, vânători și
tă deformaţia cutiei toracice: la început în membrii familiilor acestora, angajați ai cli-
timpul respiraţiei, cu rămânerea în urmă a nicilor veterinare, zootehnicieni), utilizând
părții afectate, mai apoi se atestă lipsa tota- nu numai metode clinice, dar și instrumen-
lă a funcţiei. Una dintre complicaţiile grave tale, imunologice. Persoanele suspectate
ale echinococozei poate fi ruperea vezicii de echinococoză trebuie controlate mai
în urma acţiunii diferitor factori mecanici minuţios și dispensarizate pentru a preciza
(lovitură, cădere). Clinic, aceasta se expri- diagnosticul.
mă printr-un complex de reacţii alergice, Sfaturi utile
care pot ajunge până la șoc anafilactic. Tot-
odată, are loc diseminarea echinococului Pentru a preveni molipsirea cu echinococi
în diferite organe. Alte localizări sunt mai este important:
rare, iar semnele clinice vor depinde de ele; să limitați contactul apropiat cu câinii,
deosebit de periculoase sunt însă localiză- mai cu seamă cu cei fără stăpân;
rile cardiace și cerebrale.
să interziceți copiilor să sărute câinii pe
Diagnosticul se stabilește în complex, pe bot și pe blană;
baza manifestărilor clinice, completate cu
examene instrumentale (roentgen, ultraso- să vă spălaţi minuţios pe mâini după
nografie, tomografie computerizată etc.) și contactul cu animalele domestice: mul-
de laborator, care are drept scop identifica- sul oilor și vitelor, tunsul oilor și prelu-
rea anticorpilor către Echinococcus granulo- crarea lânii;
sus, iar tratamentul este chirurgical. să nu hrăniți câinii cu resturi crude de la
Cum prevenim boala? În profilaxia echino- sacrificarea animalelor;
cocozei joacă un rol important complexul să întreţineți habitatul câinelui în condi-
de măsuri veterinar-sanitare, care au ca ţii zoo-igienice corespunzătoare;
scop depistarea precoce a sursei de invazie
și stăpânirea ei. De exemplu, în localităţile să vă spălaţi minuţios pe mâini înainte
endemice va fi micșorat numărul de câini, de masă și după lucrările agricole;
va fi organizat controlul de laborator și va să spălați bine cu apă potabilă toate
fi efectuată deparazitarea (dehelmintiza- fructele și legumele consumate în stare
rea) lor. În plus, trebuie întreprinse măsuri crudă.

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 17


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

FACTORI DE RISC ÎN C ARIERA DE PIATRĂ


terialele libere care cad de pe front
sau vehiculele care cad de pe marginea
frontului pentru că lipsesc sistemele de
Victor MEȘINA,
protecție, din vina șoferului sau din cau-
dr. șt. med., conf. univ.,
Catedra Igienă,
za problemelor tehnice ale vehiculelor;
IP USMF Nicolae Riscurile asociate operării vehiculelor
Testemițanu includ răsturnarea, coliziunile cu alte
vehicule, strivirea sau călcarea lucrăto-
rilor de către vehicule în marșarier, că-
derea în timpul intrării sau ieșirii din ca-
binele aflate la mare înălțime ale mul-
Activitatea de extragere și procesare a sub- tor vehicule utilizate în operațiunile de
stanțelor minerale utile este practicată de extracție. Accidentele pot avea loc, de
om pe parcursul mai multor milenii. Urba- asemenea, ca urmare a defecțiunilor
nizarea și revoluția industrială au dinamizat tehnice, precum defectarea frânelor
procesul de construcţie, care, la rândul său, sau a direcției ori din vina șoferului;
și-a mărit nevoile în piatră de construcţie, Majoritatea accidentelor legate de uti-
stimulând extragerea ei. laje au loc în urma blocării sau prinde-
În prezent Republica Moldova deține rezer- rii lucrătorilor între utilaje, căderii de
ve industriale de 400 mln. tone de ghips, pe acestea în timpul lucrărilor de men-
nisip pentru sticlă, tripol, diatomit și 1500 tenanță. Alunecarea, împiedicarea și
mln. metri cubi de piatră brută, prundiș, căderea se întâmplă la aproape toate
calcar, argilă. Volumul de extracţie a cal- locurile de muncă, iar carierele nu con-
carului a ajuns la 1211,8 mii metri cubi, iar stituie o excepție. Lucrătorii în carieră
a gresiei, în calitate de piatră pentru con- se confruntă, de asemenea, cu riscul
strucţie, la 18,4 mii metri cubi. Cele mai cu- de a fi loviți de obiecte în cădere, pre-
noscute cariere de piatră sunt: SA Mineral cum pietrele;
din Cricova, ÎS Mina de piatră din Mileștii Riscurile asociate manipulării manuale
Mici, SA Cariera de granit și pietriș din Soro- includ mutarea echipamentelor grele
ca, SA Pietriș-Vatra, SA Cariera Cobani etc. din carieră, săparea manuală a pămân-
Riscurile și pericolele comune pentru lucră- tului și noroiului, ridicarea și transpor-
tori în cariere implică: tarea pietrelor grele.
Lucrul pe frontul de exploatare și Progresul tehnico-științific contribuie la
operațiunile de debarasare: riscurile crearea a noi materiale de construcţie și
aferente frontului de exploatare sunt locuri de muncă. Odată cu aceasta, s-au
legate de instabilitatea acestuia, ma- modificat condițiile de muncă, diversitatea

18 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

și structura factorilor nocivi și nefavorabili Zgomotul este o problemă serioasă pentru


ai mediului ocupațional. În procesul de mai multe sectoare de activitate, iar indus-
muncă, la extragerea blocurilor de piatră se tria minieră nu este o excepție. Sursele de
formează multiple noxe profesionale. Noxe zgomot includ concasoarele, benzile trans-
profesionale, generate de procesul tehno- portoare, exploziile și zgomotul motoare-
logic, sunt zgomotul, vibraţia generală și lor vehiculelor grele. Zgomotele puternice
locală, poluarea aerului zonei de muncă cu persistente sau bruște pot provoca pierde-
pulberi ce conțin SiO2 peste 10%, condiţii- rea auzului.
le nefavorabile de microclimat, efortul fizic La sectoarele cu nivel excesiv de zgomot
considerabil etc. este binevenită utilizarea antifoanelor.
Praful este prezent în toate carierele din Locurile de muncă ale operatorilor supuși
cauza proceselor de lucru, precum mineri- acţiunii vibraţiei generale vor fi asigurate
tul, tăierea, forajul, spargerea sau zdrobirea cu plăci de cauciuc de grosime suficientă,
pietrelor. Praful care conține silicați crista- iar muncitorii - cu încălţăminte specială.
lini poate cauza silicoză. Microclimatul nefavorabil de producere
Luând în calcul ramura industrială din care poate fi cauza unor dereglări funcţionale
fac parte cariera de piatră și noxele ema- ale diferitor sisteme: cardiovascular, nervos,
nate în procesul tehnologic, cât și nivelul respirator, digestiv, ale metabolismului hi-
morbidităţii, măsurile de ameliorare a stării drosalin, proteic, glucidic etc. În plus, el poa-
de sănătate a muncitorilor și de protecţie te accelera (accentua) acţiunea altor factori
a muncii vor include, în primul rând, mini- nocivi ai mediului: substanţelor toxice, mi-
croorganismelor, vibraţiei. Pentru a menţine
malizarea degajărilor de pulberi emise de
constanta temperaturii interne, organismul
utilajul de producere și utilizarea echipa-
are nevoie de anumite condiţii microclima-
mentelor de protecţie individuală.
tice. Conform recomandărilor igienice, aces-
Pentru a obţine o scădere considerabilă a te condiţii variază în funcţie de caracterul
nivelului de pulberi în aerul zonei de mun- muncii și constituie: temperatura aerului
că se va recurge la utilizarea largă a meto- 17-23ºC, umiditatea relativă – 40-60%, vite-
dei umede de prelucrare a materiei prime. za de mișcare a aerului – 0,2-0,5 m/s.
În locurile cu degajări masive vor fi folosite Un rol important în prevenirea patologiilor
instalaţii locale de aspiraţie, cu desprăfui- profesionale și generale revine controlului
rea ulterioară a aerului în cicloane. și sanării maladiilor cronice ale aparatului
În această ordine de idei, nu poate fi negli- respirator, examenului medical profilactic,
jat nici rolul mijloacelor de protecţie indi- alimentaţiei curativ-profilactice, orientate
viduală a organelor respiratorii și ochilor spre creșterea rezistenţei organismului și a
(respiratoare РУ-60м, Lepestoc, ochelari). volumului de noxe eliminate din organis-
mul muncitorilor, în special al muncitorilor
Vibraţiile sunt un factor nociv prezent în cu vechime mare de muncă și al celor de
majoritatea mediilor de producere. Ele la sectoarele cu degajări sporite de pulberi.
exercită o influenţă negativă asupra di- Reglementarea zilei de muncă, cu utilizarea
verselor funcţii ale organismului, iar în ca- pauzelor corespunzătoare, folosirea raţio-
zul unei acţiuni îndelungate și intense pot nală a concediului pot contribui la profila-
cauza afecţiuni patologice și boala de vi- xia surmenajului și a gradului de expunere
braţie. Lucrătorii din cariere sunt expuși la la acţiunea pulberilor.
vibrații care acţionează asupra sistemului Sunt binevenite lecţiile, instructajele per-
mână-braț și a întregului corp. Primele sunt soanelor cu funcţii de răspundere și ale an-
generate de unelte, precum perforatoare- gajaţilor, inclusiv cele însoţite de demon-
le pneumatice, polizoarele unghiulare și strarea de către medicii igieniști și curanţi a
ferăstraiele cu lanț. Vibrațiile asupra între- diverselor materiale informative și a reguli-
gului corp sunt cauzate de vehiculele din lor de utilizare corectă a echipamentelor de
carieră și de unele utilaje fixe. protecţie individuală. Promovarea sănătăţii

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 19


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

la locul de muncă include diverse aspecte norului de praf, pe perimetrul maxim al în-
concentrate asupra factorilor de risc, cum treprinderii vor fi amenajate spaţii verzi din
ar fi fumatul, abuzul de alcool, sau asupra arbori și arbuști. În perioada caldă, o altă
bolilor cronice, cum ar fi maladiile sistemu- metodă eficientă de reducere a nivelului de
lui circulator sau cancerul. Este o strategie poluare a aerului cu pulberi este stropirea cu
care vizează atât prevenirea bolilor la locul apă a drumurilor locale. Respectarea strictă
de muncă, cât și încurajarea potențialului de a hotarelor zonei de protecţie sanitară, a
promovare și bunăstare a forței de muncă și regimului de lucru în condiţii meteorologi-
sănătății. ce nefavorabile, lichidarea holdelor de roci
Pentru a proteja aerul atmosferic și a crea pustii vor reduce nivelul prafului din aerul
un obstacol natural în direcţia deplasării atmosferic și pericolul poluării mediului.

S FAT U R I S Ă N ĂT O A S E
Glaucomul se dezvoltă asimptomatic și nu
CE TREBUIE SĂ ȘTIM doare, iar oamenii afectaţi, de regulă, află prea
DESPRE GLAUCOM târziu că au această boală. Totuși, consultul
anual al medicului oftalmolog ar putea facili-
ta identificarea precoce a glaucomului, astfel
neadmiţându-se dezvoltarea de mai departe
a bolii și a complicațiilor sale, care pot culmina
cu orbirea.
Printre cele mai frecvente forme de glaucom
se numără glaucomul primitiv cu unghi des-
chis, care este o neuropatie optică bilaterală
cronică, progresivă și multifactorială, cauza-
tă de creșterea presiunii intraoculare. Printre
Conform Organizației Mondiale a Sănătății
(OMS), cca 80 mln. de oameni din toată lu- alte forme ale acestei boli se numără glauco-
mea suferă de glaucom, iar pentru că el nu mul cu unghi închis, glaucomul congenital și
prezintă niciun fel de manifestări clinice, glaucomul juvenil. Nu doar glaucomul primi-
aproximativ 50% din populație, pur și simplu, tiv cu unghi deschis progresează, ci și celelal-
nu știe că suferă de această boală. În același te forme ale bolii.
timp, de glaucom, care este responsabil de Pentru depistarea la timp a glaucomului,
cca 12% din cazurile de orbire, suferă un pro- specialiștii recomandă efectuarea controale-
cent din oamenii trecuţi de 40 de ani. lor periodice: până la 40 de ani – o dată la 4
Glaucomul însumează mai multe afecțiuni la ani; între 40 și 54 de ani – o dată la 3 ani; între
baza cărora se află un anumit gen de neuro- 55 și 64 de ani – o dată la 2 ani; peste 65 de
patie optică și poate avea tangență cu alţi fac- ani – anual sau chiar din 6 în 6 luni.
tori: genetic, vârsta înaintată, hipertensiunea Rețineți! Odată cu înaintarea în vârstă, dispar
arterială, miopia severă, diabetul. El rămâne celulele ganglionare din retină, iar un control
și în prezent afecțiunea care duce la orbire în- specializat poate acorda numai medicul of-
tr-un număr foarte mare de cazuri. Specialiștii
talmolog, care va propune pacientului inves-
oftalmologi sunt de părerea că o persoană din
tigații specifice, precum evaluarea tensiunii
grupul de risc menționat, care a depășit vâr-
sta de 35 de ani, trebuie să consulte medicul intraoculare (TIO), a fundului ochiului (FO),
oftalmolog cel puțin o dată la doi ani. În ca- examinarea câmpului vizual (ECV), aplicarea
zul în care medicul a confirmat diagnosticul, unor sisteme de analiză a fibrelor gangliona-
bolnavul în niciun caz nu trebuie să renunțe re ale retinei (OCT), laser-polarimetria.
la tratamentul prescris, acesta fiind unicul in- Printre cele mai bune tratamente ale glauco-
strument ce mai poate ține sub control glau- mului în anii precedenți se considera menţi-
comul, care, de fapt, nu se vindecă. nerea TIO sub 21 mmHg.

20 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ
SAU MUNCĂ DECENTĂ PENTRU TOATE VÂRSTELE
propriile interese, astfel constituind o po-
vară pentru generațiile tinere.
Alina FERDOHLEB,
A Ce ar trebui să facem în această situaţie?
d șt. med., conf. cercet.,
dr. Să promovăm un mediu de viaţă în care a
șșef Laborator științific
îmbătrâni nu este sinonim cu a fi dependent
Sănătatea ocupaţională,
S
de ceilalţi, iar termenul îmbătrânire activă să
CNSP
C
devină o realitate pentru toţi.
Îmbătrânire activă înseamnă înaintarea în
vârstă în condiţii optime de sănătate, un
rol activ în societate și împlinirea pe plan
Nimeni nu mai pune la îndoială faptul că profesional, dar și autonomie în viaţa de zi
populaţia Europei îmbătrânește în ultime- cu zi, implicare în activităţi civice. Indife-
le decenii tot mai rapid. La nivelul Uniu- rent de vârstă, putem avea un rol impor-
nii Europene (UE), media de vârstă este în tant în societate și ne putem bucura de un
prezent de 39,8 ani, însă conform ultime- bun nivel de trai, chiar și la vârste înaintate.
lor estimări făcute de Eurostat (una dintre Provocarea constă în a folosi la maxim po-
direcţiile Comisiei Europene, responsabilă tenţialul enorm de care vârstnicii dispun.
de statistică), în 2060 vârsta medie a cetă- Documentele strategice adoptate la nivel
ţenilor UE va fi de 47,2 ani. În timp ce nu- european pun accentul pe rolul și contribu-
mărul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și ția seniorilor în societate și își doresc să în-
peste va continua să crească cu aproape 2 curajeze îmbătrânirea activă pe trei direcții:
mln. pe an, numărul celor apte de muncă Participare pe piaţa muncii
va scădea. În așa fel, în anul 2060 populaţia Odată cu creșterea speranţei de viaţă, în
cu vârsta de 65 de ani și peste va reprezen- UE crește și vârsta de pensionare, în același
ta mai mult de 29,3% (faţă de 16% în anul ritm cu teama pierderii locului de muncă
2010), iar raportul dintre persoanele apte sau a imposibilităţii de a găsi altul care să
de muncă și persoanele vârstnice va fi de asigure o pensie decentă. Trebuie deci ca
1:2 (în prezent acest raport este de 1:4). lucrătorilor vârstnici să li se ofere oportuni-
Îmbătrânirea demografică presupune un tăţi mai bune pe piaţa muncii.
șir de provocări: pentru piaţa muncii, pen- Rol activ în societate
tru sistemele de sănătate, dar și pentru ca- Ieșirea la pensie nu trebuie să însemne lipsă
litatea vieţii după pensionare. Multă lume de activitate. Vârstnicii pot contribui la dez-
se așteaptă la o degradare a calităţii vieţii voltarea societăţii îndeplinind rolul de în-
persoanelor ieșite la pensie; alţii consideră grijitori pentru ceilalţi (părinţi, soţi, nepoţi)
că pensionarii se vor preocupa numai de sau muncă de voluntariat, care adeseori e

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 21


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

trecută cu vederea. Unul dintre obiectivele 3. Care sunt motivele ce silesc pensi-
abordării europene este acela de a eviden- onarul să muncească?
ţia rolul însemnat pe care îl au în societate Pensia mică;
persoanele în vârstă și de a crea condiţii
mai favorabile bunăstării lor. Frica de singurătate;
Mod de viaţă autonom Deprinderea de a munci;
Odată cu înaintarea în vârstă, sănătatea Dorința de a aparține societății
noastră se înrăutățește, însă acest proces (de a fi o celulă activă);
poate fi încetinit. De asemenea, se pot lua
măsuri pentru ca mediul ambiant să fie mult Pasiunea față de muncă;
mai adaptat persoanelor cu probleme de Dorește să ajute economic copiii,
sănătate sau cu grad de dizabilitate. Îmbă- nepoții.
trânirea activă presupune și asigurarea mij-
4. După părerea Dvs., cum trebuie să
loacelor necesare pentru a rămâne stăpâni
fie calculat salariul la pensionari?
pe viețile noastre cât mai mult timp.
Pensia și salariul;
Atât în țările UE, cât și în Comunitatea Sta-
telor Independente (CSI) se formează o Venitul lunar (pensia și salariul)
nouă abordare, precum munca decentă nu trebuie să depășească salariul
pentru toate vârstele. mediu pe țară;
Pensionarul care activează trebu-
Stimați cititori ai revistei ie să primească doar salariu.
Cronica Sănătății Publice,
Rețineți!
Vă îndemnăm să răspundeţi, în contex-
tul subiectului abordat, la unele între- Îmbătrânirea activă începe la locul de mun-
bări ale Chestionarului standardizat al că. O treime din europeni au afirmat recent
OMS, tradus în română în cadrul Labo- că ar dori să-și continue activitatea după
ratorului științific Sănătatea ocupațio- atingerea vârstei de pensionare, însă după
nală: un program parţial. Spre regret, la momen-
tul actual puţini dintre ei au această posi-
1. După pensionare, planificaţi să
bilitate.
continuaţi să munciţi? Da Nu Nu
știu. Îmbătrânirea activă presupune a schimba
modul în care înţelegem vârsta înaintată, a
2. Cu care din următoarele expresii
șterge, odată cu creșterea speranţei de via-
sunteți de acord?
ţă, hotarele dintre termenii tânăr și bătrân,
Este important ca persoana de vârsta dar și a preţui mai mult sprijinul și experi-
a treia să aibă posibilitatea să active- enţa pe care ni le oferă persoanele în vârstă
ze; în toate domeniile vieţii.
Nimeni nu are dreptul să interzică
unui pensionar să activeze în conti-
nuare;
Este regretabil ca pensionarul să ac-
tiveze;
Pensionarii ocupă locurile de mun-
că și creează obstacole pentru tinerii
specialiști;
Nu m-am gândit la vârsta de pensie
încă.

22 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

INTOXICAȚIILE ACUTE CU ALCOOL


ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Date statistice:
În ultimul timp, în Republica Moldova se
Tatiana MANCEVA, observă creșterea numărului de intoxicații
șef Secție Supraveghere acute cu etanol. Astfel, în anii 2011-2016 au
a substanţelor chimice, fost înregistrate 7332 cazuri de intoxicații
Centrul Siguranţă acute cu alcool, dintre care 421 s-au soldat
Chimică și Toxicologie, cu decesul persoanelor afectate.
CNSP
Îngrijorător este faptul că în circa 1000 de
cazuri înregistrate anual sunt afectaţi copiii
sub 18 ani.
Structura intoxicațiilor, în funcţie de bău-
Alcoolul este un drog cu acțiune sedativă turile alcoolice consumate, arată că 50% din
ce deprimă, în primul rând, sistemul nervos ele sunt provocate de consumul în exces
central. La unele persoane, prima reacție al rachiului, 30% – de consumul vinului de
poate fi de stimulare, dar în cazul în care casă și altor tipuri de alcool, iar cei mai afec-
consumul de alcool continuă, apar efecte taţi sunt bărbaţii cu vârsta până la 65 de ani.
sedative. Spre regret, alcoolul este una din-
tre substanțele întrebuințate cel mai frec- Datele statistice arată că Regiunea Euro-
peană a Organizației Mondiale a Sănătății
vent de către populație, iar consumul de
(OMS) înregistrează cel mai mare consum
alcool poate fi considerat o activitate so-
de alcool pe cap de locuitor din lume. Stu-
cial-recreațională sau o patologie. Aceasta
diile au demonstrat că majoritatea europe-
poate fi ocazională, socială sau patologică. nilor consumă alcool și doar 15% din ei se
Consumul ocazional are loc în cadrul unor abțin de la utilizarea acestuia. O ierarhie a
evenimente cu o frecvenţă redusă. Consu- țărilor în funcție de nivelul de consum al al-
mul social are loc relativ frecvent și în doze coolului relevă topul celor mai mari consu-
mici, dar este totuși mai mare decât cel oca- matori de alcool din lume (figura 1).
zional. Consumul patologic, pe de o parte,
poate duce la unele boli, pe de alta, poate fi
consecinţa unei boli, adică a dependenţei,
care este definită ca alcoolism. 13,9 17,5

14,4
Intoxicaţia acută cu alcool etilic (etanol) 16,8

reprezintă ingestia unor cantităţi toxice de 15,1


alcool și se manifestă prin absenţa coordo- 15,4

nării, dificultate în articularea și pronun-


ţarea cuvintelor, ataxie, greață, vărsături,
eliminări urinare crescute, vasodilatație, Fig. 1. Țările ce formează topul celor mai mari
comă, șoc, hipoglicemie și convulsii. consumatori de alcool (Raportul OMS, 2014).

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 23


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

Adeseori, consumul de alcool este încurajat mari, creează probleme de învăţare, riscul
și iniţiat printre prieteni, colegi, în familie de a deveni dependent de alcool la vârsta
sau datorită stării de bine, de fericire, carac- adultă fiind la tineri de patru ori mai mare.
teristică primei faze de acțiune a alcoolului. Recomandări privind îngrijirea medica-
Intoxicaţiile cu alcool se caracterizează lă a pacientului intoxicat cu alcool:
prin simptome de gravitate diferită – de la Foarte importantă în cazul intoxicării cu
dereglări de vorbire sau lipsa coordonării alcool e solicitarea imediată a ajutorului
mișcărilor până la manifestarea unui com- medical, iar până la acordarea asistenţei
portament agresiv, pierderea stării de con- medicale specializate, pentru a nu agrava
știență, comă și chiar sfârșit letal. Stările de starea pacientului, sunt indicate următoa-
ebrietate se împart în funcție de gradul de rele măsuri de prim ajutor:
alcoolemie (conținutul de alcool în sânge) în  dacă persoana este conștientă, vorbiți-i
ușoară (0,5-1,5‰ (0,5-1,5 promile)), medie clar și calm, nu uitați că o persoană into-
(1,5-2,5‰) și avansată/coma alcoolica (pes- xicată cu alcool nu poate gândi rațional,
te 2,5‰). de aceea nu va reacționa pozitiv la mus-
Intoxicația acută cu alcool se manifestă trări sau ordine;
prin următoarele semne distinctive:  dacă persoana afectată vomită, supra-
persoana doarme adânc și nu se trezeș- vegheați-o atent, ca să nu se înece. Unei
te dacă este expusă stimulilor; persoane intoxicate trebuie să i se dea
pielea este umedă și rece la atingere; de băut cât mai multă apă, în același
persoana se oprește din respirat în inter- timp, se va ţine sub supraveghere dina-
vale a câte 10 secunde (aproximativ) și mica manifestărilor simptomelor clinice;
face mai puțin de 12 respirații pe minut;
 în cazul agravării stării generale (stare de
persoana vomită și își pierde controlul
inconștiență/comă, dereglări de respira-
asupra propriului corp.
ție etc.), se va apela imediat la ajutorul
Există și un alt tip de intoxicație alcoolică medical de urgență.
– intoxicația cu alcool metilic (metanol), Știați că?
care este mult mai severă și cu urmări mult
mai grave. Alcoolul metilic este una dintre circa 2,5 milioane de decese pe an
cele mai toxice substanțe, fiind folosită ca (sau aproape 4% din totalul deceselor
solvent pentru lacuri și vopsele, ca aditiv și la nivel mondial) sunt cauzate de con-
combustibil. De regulă, cu metanol persoa- sumul de alcool?
nele se intoxică în cazul în care consumă cele mai multe decese asociate con-
băuturi alcoolice contrafăcute ce conțin sumului de alcool sunt atribuite leziu-
metanol, băuturi alcoolice distilate insufici- nilor, cancerului, bolilor cardiovascu-
ent sau la inhalarea accidentală a vaporilor lare și cirozei hepatice?
cu metanol. consumul nociv de alcool a devenit un
Simptomele intoxicației cu metanol se mani- factor de risc cu impact negativ major
festa prin insuficiență respiratorie, afectarea asupra sănătăţii populaţiei din republi-
vederii, scăderea frecvenței cardiace, dureri că?
de cap, amețeli, iar stările grave pot provoca alcoolul este cauza pentru mai mult
pierderea totală a vederii, comă și deces. de 60 de diferite afecțiuni sau stări
Intoxicația cu alcool este o stare gravă ce patologice (traumatisme, tulburări
pune în pericol sănătatea și viața oamenilor, mentale și de comportament, boli
cu numeroase și grave consecințe social-e- gastrointestinale, cardiovasculare,
conomice, inclusiv legate de modificarea pulmonare, musculo-scheletale, can-
comportamentului - crime, suicid, acciden- cere, tulburări imunologice, repro-
te rutiere. ductive sau efecte dăunătoare asupra
Și mai grave sunt riscurile consumului de sarcinii)?
alcool la tineri. Până la vârsta de 24 de ani În contextul celor expuse, importante sunt
creierul acestora se află în proces de dez- lupta împotriva consumului nociv de alcool
voltare, iar consumul de alcool poate peri- și educația populației privind riscurile lega-
clita sau întrerupe acest proces. Consumul te de consumul de alcool pentru copii, fe-
frecvent de alcool, mai ales în cantităţi meile gravide, mamele care alăptează etc.

24 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

În Republica Moldova sunt adoptate po- Măsurile de control orientate spre minima-
litici la nivel de stat, inclusiv Programul lizarea consecințelor negative, cauzate de
național de control al alcoolului, fiind or- consumul de alcool, au caracter intermi-
ganizate și desfășurate diverse măsuri de nisterial și departamental, fiind complexe
reducere a consumului de alcool în mediul – nu doar de ordin medical, ci și social-eco-
diferitor pături țintă ale populației – copii, nomic. Depistarea precoce a persoanelor
tineri, femei etc. De asemenea, sunt prevă- cu risc sporit de dependență de alcool are
zute măsuri de consiliere și asistență me- un rol important pentru iniţierea tratamen-
dicală pentru persoanele care doresc să se tului anti-alcool, recuperarea psiho-socială
debaraseze de acest flagel. și vindecarea acestui viciu.

S FAT U R I S Ă N ĂT O A S E
VINUL ROȘU - BENEFIC Pentru a studia influenţa produselor derivate
din acizii propionic, fenil acetic și benzoic asu-
SISTEMULUI NERVOS CENTRAL pra sistemului nervos a fost utilizată următoa-
În revista Frontiers In Nutrition au fost publica- rea metodă. Savanții creșteau culturile celule-
te rezultatele cercetărilor științifice, efectuate lor din linia neuroblastomei umane, mai apoi
de un grup de savanți din Spania, SUA și Ma- le menţineau, timp de 24 de ore, în soluții de
rea Britanie, care au demonstrat beneficiul vi- metaboliţi intestinali de diferite concentrații.
nului roșu asupra sistemului nervos central al După aceasta culturile de celule erau spălate
omului. Și asta, estimează cercetătorii, numai și supuse timp de 0-15 ore acțiunii 3-morfo-
datorită microflorei intestinale. linsidnoniminei (SIN-1). SIN-1 este substanța
care se utilizează la modelarea reacției infla-
Este cunoscut: consumul frecvent și abuziv de
băuturi alcoolice dăunează organismului, în- matorii a celulei cu stresurile oxidativ și nitro-
deosebi prin afectarea ficatului și a creierului. zativ. La nivel molecular, aceasta se manifestă
În același timp, mai multe studii demonstrea- prin deteriorarea structurii ADN-ului, lipidelor
ză că folosirea moderată și regulată a vinului și proteinelor celulei, până la distrugerea tota-
roșu (250 ml pe zi) scade riscul dezvoltării lă a lor. Culturile de control erau crescute fără
afecțiunilor neurodegenerative, precum boli- adăugarea reactivilor. Dintre metaboliții intes-
le Alzheimer și Parkinson. tinali, numai acidul 3,4-dihidroxifenil acetic s-a
dovedit a fi în stare să protejeze celula de dis-
La baza dezvoltării bolilor menționate stau
trugeri atât în concentrații mici, cât și în con-
stresurile oxidativ și nitrozativ, iar aceasta
centrații mari. În ce privește produsele deri-
înseamnă că formele active ale oxigenului și
vate din acizii propionic și fenil acetic, acestea
azotului afectează diverse structuri ale celu-
lei nervoase, provocând dereglarea funcţi- au diminuat, în concentrații mici, intensitatea
ei și moartea ei. Efectul protector al vinului fosforilării nocive pentru celulă, provocată de
este condiționat de acțiunea microflorei acţiunea SIN-1.
locale asupra componenților produsului în Stresurile oxidativ și nitrozativ pot afecta celu-
timp ce tranzitează intestinul. În particular, lele prin declanșarea programelor interne de
se estimează că flavan-3-olii vinului roșu se inflamare și apoptoză (moartea programată a
transformă sub influența microorganismelor celulei). Celulele conţin mai multe programe
în produse derivate din acizii propionic, fenil moleculare de autodistrugere și acestea se
acetic și benzoic, metaboliți cu importante pot declanșa concomitent.
proprietăți, precum capacitatea de a penetra
bariera hematoencefalică a omului – filtrul Substanţele derivate ale vinului, dimpotrivă,
celular și molecular care protejează neuronii blochează simultan câteva procese dăună-
de acțiunea substanțelor nocive din sânge. toare pentru celulă, iar aceasta înseamnă că,
Astfel, metaboliţii microbieni penetrează fără fiind prelucrate metabolic de bacteriile din
probleme bariera menționată și acționează intestinul omului, componentele vinului îi
direct asupra creierului omului. protejează sistemul nervos.

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 25


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

PROBLEME ACTUALE
ÎN TRATAMENTUL BOLNAVILOR SEPTICI CU ANTIBIOTICE
substitui cu termenul sepsis, pentru că ter-
menul vechi nu mai corespunde cunoștin-
IIrina BUNESCU, ţelor și datelor medicale actuale.
a
asistent universitar,
Catedra Boli infecțioase,
C
ttropicale și parazitologie
medicală, IP USMF
m
Nicolae Testemiţanu
N

În pofida progreselor medicinei din ulti-


mele decenii, atât la nivel global, cât și în
Republica Moldova, sepsisul reprezintă o
problemă importantă de sănătate publică,
având un nivel înalt de mortalitate.
În greacă cuvintele sepsis înseamnă putre- Importanța cunoașterii definițiilor, semne-
facție, sepein – a putrezi. lor clinice specifice bolii (sepsisului) rezultă
Cel care a folosit primul termenul sepsis din necesitatea de a stabili cât mai rapid di-
pentru a caracteriza procesul de distrugere agnosticul și de a oferi tratamentul corect,
tisulară patologică a fost Hipocrat. pentru a preveni morbiditatea și mortalita-
tea.
Actualmente, prin sepsis se are în vedere
infecția documentată, asociată cu cel puțin Mortalitatea prin sepsis sever constituie
două din patru criterii ale răspunsului infla- 20-56%, iar prin șoc septic (o evoluție foar-
te gravă a sepsisului) – până la 40-70%.
mator sistemic (SIRS): temperatura corpu-
Peste 80% din cazurile de sepsis sever sunt
lui >38,3°C sau <36°C; bătăile cardiace - provocate de infecțiile pulmonilor, abdo-
>90 bătăi/min.; frecvența respiratorie - >20 minale, ale organelor sistemului urinar, ce-
cicluri/min.; creșterea numărului de leuco- lui genital și ale sângelui.
cite - >12000 sau <4000/mm3 ori apariția a
>10% de celule sangvine imature în sânge. În apariția sepsisului, importante sunt par-
ticularitățile organismului uman și cele ale
Astfel, bacteriile care nimeresc într-un or- microorganismului (bacteriei).
ganism uman incapabil să lupte adecvat
cu ele, adică cu agenții infecțioși, ajung în Pacienții care au boli concomitente (de
sânge, evoluând spre o forma foarte gravă exemplu, HIV/SIDA, cancer, diabet zaharat
etc.), fac chimioterapie sau alt tratament ce
a infecției, precum este sepsisul.
scade imunitatea au un risc mai mare de a
Dacă în trecut se utiliza termenul septice- dezvolta sepsis, iar prognosticul în acest
mie, actualmente persistă tendința de a-l caz este rezervat.

26 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

Tabloul clinic inițial al sepsisului va fi de- toare, administrate intravenos, empiric, și


pendent de locul primar în care au nimerit suportul circulator agresiv, sunt principale-
microbii. le obiective în cuparea sepsisului.
Microbii pot pătrunde prin tegumente, Pentru un tratament eficace, important
cauzând infecţia pielii și a țesuturilor, prin este ca agentul patogen cauzal să fie sen-
tractul respirator, determinând mai frec- sibil la antibioticul utilizat, adică să nu pre-
vent pneumonie, tractul urinar, cauzând zinte rezistență microbiană.
pielonefrită, etc., care poate evolua spre Antibioticoterapia probabilistă inadaptată se
sepsis, manifestându-se cu semnele descri- definește ca absența antibioticului activ asu-
se mai sus ca o infecție foarte gravă. pra agentului patogen ce a provocat boala
Este important de a depista pacienții cu sau față de care bacteria este rezistentă.
sepsis și șoc septic pentru a iniția cât mai
precoce tratamentul. Relevante sunt, de
asemenea, identificarea agentului cauzal al
sepsisului și selectarea corectă a antibioti-
cului prin determinarea antibioticogramei.
Sunt deosebit de importante examenul cli-
nic efectuat de către medic și chestionarea
pacientului sau a rudelor. Medicul se va in-
teresa când au apărut primele simptome și
semne ale bolii, dacă pacientul a suportat
un tratament înainte de instalarea bolii și
în timpul desfășurării acesteia, de prezența
bolilor concomitente, care pot servi ca fac-
tor agravant. Antibioticele cu spectru larg sunt cele care
acționează asupra Pseudomonas aerugino-
Totodată, medicul va întreba despre călăto- sa, de exemplu, Imipenem, Piperacilin+Ta-
riile recente, preferințele alimentare, relaţiile zobactam, Ceftazidim.
familiale, comunitare, profesionale și despre
contactul până la îmbolnăvire cu animalele Prin noțiunea de antibioticoterapie cu
bolnave sau cu cele suspectate de boală. spectru larg se subînţeleg asocierile de an-
tibiotice active pentru Pseudomonas aeru-
Examinarea microbiologică, efectuată în ginosa sau Staphylococcus aureus, rezistent
scopul depistării și identificării microbilor la meticilină (SARM). De exemplu, asocie-
declanșatori ai bolii, trebuie să preceadă rea unei β-lactamine+aminosid.
antibioticoterapia, care întotdeauna se va În cazul administrării tardive a antibiotice-
administra probabilist până la identificarea lor, prognosticul este nefavorabil sau poate
microbiologică. Totuși, este preferabil ca tra- duce la deces. Unele studii au demonstrat
tamentul să fie administrat concomitent. că în primele patru ore de la spitalizare te-
rapia antimicrobiană reduce mortalitatea și
durata spitalizării.
Alte studii arată că fiecare întârziere cu o
oră în administrarea antibioticelor este
asociata cu o scădere de 7,6% a supravie-
țuirii, iar la fiecare 10 minute mortalitatea
creste cu 1%.
Un rol important îl are și tratamentul sepsi-
sului determinat de bacteriile multidrogre-
zistente și achiziționate în mediul spitalicesc
Tratamentul antimicrobian, mai frecvent În unele țări se folosesc diferiți marcheri
reprezentat de asocieri dintre două antibi- pentru a prezice infecția bacteriană, consu-
otice cu spectru larg, în doze corespunză- mul de antibiotice și durata tratamentului

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 27


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

antimicrobian, ca, de exemplu, procalcito-  Renunţarea la utilizarea nerațională a


nina (PTC ). Acest marcher se poate identi- antibioticelor, pentru a evita rezistența
fica în sânge. microbiană;
Un rol foarte important în reducerea mor-  Reducerea numărului de antibiotice
bidităţii și mortalităţii prin sepsis îl au: atunci când starea clinică a pacientu-
 Adresarea precoce la medic în cazul di- lui se ameliorează și mărirea acestuia
feritor infecţii, fără a recurge la autotra- atunci când boala se agravează sau
tament, care poate fi periculos; când tratamentul nu a fost adaptat;
 Tratarea și supravegherea bolilor con-  Studierea situaţiei ecologice locale,
comitente ce favorizează dezvoltarea elaborarea protocoalelor clinice și for-
formelor grave de infecție (a sepsisului) mularea recomandărilor orientate spre
se vor face doar de medicii specialiști; redresarea situaţiei.

S FAT U R I S Ă N ĂT O A S E
dezvoltării cariilor dentare. Se estimează că
BĂUTURILE CARBOGAZOASE un consum zilnic de băuturi carbogazoase
DĂUNEAZĂ SĂNĂTĂȚII induce creșterea în greutate a masei corpo-
rale cu 0,5 kg pe lună, iar consumul doar al
Pentru a atrage cumpărătorii și a spori profi- unui pahar de aceste băuturi agreate de mul-
turile, industria alimentară inventează noi și tă lume sporește riscul de supraponderabili-
noi produse atractive, care sunt atât pe gus- tate și obezitate de 1,6 ori.
tul consumatorilor adulţi, cât și al celor mici.
Însă puţini cunosc că, fiind consumate în Prin creșterea masei corporale, băuturile car-
exces sau de către persoane cu diverse pro- bogazoase afectează mecanismele de proce-
bleme de sănătate, băuturile carbogazoase, sare a zahărului în sânge, facilitând dezvolta-
de exemplu, pot avea efecte negative asupra rea diabetului zaharat. Totodată, consumul
sănătății, mai ales asupra sănătăţ ii copiilor. permanent al acestor băuturi poate duce la
ciroză hepatică.
Specialiștii estimează că tinerii se confrun-
tă tot mai des cu o boală denumită NASH Băuturile carbogazoase afectează smalţul
(boala ficatului gras sau, în termeni medicali dinţilor, sporind de două ori numărul cariilor
specifici, steatohepatita nonalcoolică), consi- dentare.
derată și netratabilă. Această boală este tă- Nivelul acidității din băuturile carbogazoase
cută și se dezvoltă lent, fără niciun simptom, poate diminua densitatea oaselor prin micșo-
ceea ce provoacă o mare îngrijorare medici- rarea conținutului de calciu, ceea ce grăbește
lor din Franța, care se confruntă cu o creștere dezvoltarea osteoporozei. Iar conținutul spo-
continuă și drastică a numărului pacienților rit de sodiu din aceste băuturi poate cauza
cu ficat gras. Grav este și faptul că maladia copiilor calcifierea anormală a ţesutului osos.
afectează ficatul la fel de mult ca și consumul În același timp, nivelul ridicat de zahăr din
excesiv de alcool. băuturile carbogazoase îndulcite poate pro-
Persoanele care beau mai mult de un suc aci- voca creșterea tensiunii arteriale și apariția
dulat pe zi vor avea neapărat probleme cu arsurilor la stomac.
ficatul, fapt confirmat și de rezultatele unui Rețineți! La nivel mondial, băuturile carboga-
studiu realizat la Universitatea Tufts (Boston, zoase și alte băuturi din categoria celor dulci
USA) în iunie 2015. cauzează anual până la 184 mii de decese.
Ce reprezintă steatohepatita nonalcoolică?
Ceea ce trebuie să se știe în primul rând este
faptul că grăsimile acumulate în ficat provoa-
că inflamarea lui, care lucru, mai devreme
sau mai târziu, îl va afecta grav.
De asemenea, băuturile carbogazoase sunt
una din principalele cauze ale obezității și

28 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

STRESUL ÎN ACTIVITATEA PROFESORILOR


re a instalării oboselii cronice și a stresului
este aplicarea unor strategii de manage-
Dumitru CHEPTEA, ment al stresului.
medic rezident, Indiferent de profesie, fiecare din noi a în-
Catedra Igienă, fruntat stresul ocupaţional, dar pentru pro-
IP USMF Nicolae fesori, care practică o activitate specifică,
Testemițanu este din ce în ce mai greu să controleze si-
tuațiile stresante.
Zi de zi, profesorii se expun unui spectru
larg de presiuni, generate de relaţiile cu
beneficiarii serviciilor oferite – elevii, dar
Stresul practic nu poate fi evitat. Lupta pen- și cu cei din preajmă – colegii de serviciu
tru atingerea standardului de performanţă (profesori, manageri), părinţii. Toate aceste
zero defecte sau a perfecționismului împins activități necesită un efort psiho-emoţio-
până la paroxism, ritmul trepidant al vieții nal și intelectual considerabil. Atunci când
cotidiene, aglomerația și poluarea sonoră, o forță externă perturbă capacitatea unui
supraîncărcarea cu responsabilități, schim- profesor de a face faţă provocărilor profe-
bările de ordin politic, social sau economic, sionale, el se simte amenințat și este nevoit
relațiile sau unele situații familiale sunt nu- să ia măsuri pentru a-și restabili stabilita-
mai câteva exemple pentru ceea ce induce tea. Dacă aceste măsuri sunt ineficiente, iar
stresul, care, dacă depășește o anumită in- situaţia se repetă de mai multe ori, la profe-
tensitate, devine toxic, afectând sănătatea sor apare stresul cronic.
și starea psihică.
Poate stresul să afecteze sănătatea mea?
Stresul cronic (prezența permanentă a fac-
torilor de stres, care vor fi din ce în ce mai Aceasta este una din multele întrebări pe
puțin controlabili) generează diferite boli care și le pun cadrele didactice și răspunsul
sau le accentuează pe cele existente, mă- este Da. Stresul ocupațional permanent,
rind disconfortul psihic și scăzând capaci- lipsit de acţiuni adecvate de remediere,
tatea de adaptare la solicitări, pofta de via- poate duce la urmări grave, precum hiper-
ță sau ceea ce psihologii numesc satisfacție tensiunea arterială, migrenele, pierderea
și sensul în viață. capacității de concentrare, dereglarea ci-
clului menstrual la femei.
Stresul profesional reprezintă o categorie
foarte importantă din punct de vedere al Care sunt principalele cauze ale stresu-
adaptării optime la locul de muncă. Ran- lui ocupațional?
damentul, eficienţa personală sunt factori O școală bine organizată se caracterizează
care influenţează direct stima de sine și ac- printr-un mediu de lucru confortabil, asi-
tivitatea. O importantă acţiune de preveni- gurat cu toate resursele necesare. O școală

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 29


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

slab organizată, nereparată, care oferă con- Dereglări psiho-emoționale (ostilitate,


diții nefavorabile de activitate, un micro- agresiune, nevroze ce pot conduce la
climat rece și un regim de lucru complicat, depresie);
este o sursă sigură de stres. Cadrele didac-
tice din aceste instituții știu, probabil, cum Perturbări de sănătate, precum:
să îmbunătățească situația, însă, din diferi- Pierderea poftei de mâncare și scă-
te motive, ideile lor nu pot fi realizate. derea bruscă în greutate;
Principalele cauze ale stresului la profesori Anxietatea;
sunt:
Insomnia;
 Ziua de muncă nenormată și manage-
mentul prost al timpului. Cunoaștem cu Migrenele;
toţii că un profesor este implicat în acti- Relaţiile proaste cu managerii, dar
vități pedagogice nu doar pe parcursul și cu întregul colectiv.
a 8 ore, cât se află în incinta instituţiei
de învățământ. Aproximativ 80% din În condiţii normale, oamenii găsesc moda-
munca sa el o îndeplinește acasă su- lităţi de adaptare la situaţiile noi. Stresul nu
praplan (controlul caietelor, elaborarea este neapărat un fenomen negativ. Perceput
planului zilnic, pregătirea materialelor la nivel moderat, el poate fi un important
pentru ziua următoare etc.); factor motivaţional sau un instrument în do-
 Alimentația precară și regimul alimentar bândirea adaptării dinamice la situaţiile noi.
nesănătos. Majoritatea cadrelor didac- În cazul în care stresul este intens, continuu
tice nu iau micul dejun și nu respectă sau repetat, el poate deveni un fenomen ne-
mesele principale ale zilei. Nici situația gativ ce culminează cu îmbolnăvire fizică ori
financiară nu le permite să suplinească cu tulburări de natură psihologică.
necesarul de substanțe nutritive acti-
ve printr-un aport de fructe și legume Câteva soluţii ale depășirii, prevenirii, înlătu-
proaspete, mai ales pe timp de iarnă; rării surselor și efectelor stresului ocupaţio-
nal pot fi: învăţarea unor metode de relaxa-
 Epuizarea nervoasă, cu manifestări de
re, de rezolvare a problemelor, de luare a de-
neliniște, iritabilitate, astenie fizică și
intelectuală, cefalee, ameţeli, forma ciziilor; dezvoltarea unor strategii de iden-
cronicizată, denumită nevroză de supra- tificare și rezolvare a situaţiilor conflictuale;
solicitare; menţinerea echilibrului psiho-emoţional
prin dezvoltarea unei relaţii satisfăcătoare
 Microclimatul încăperilor de studii. Pro-
cu cei din jur; stabilirea și menţinerea unui
fesorii se plâng de disconfort și proble-
me de sănătate atunci când nu există suport social adecvat; menținerea unei ima-
un control asupra calității aerului și a gini de sine pozitive – dezvoltarea stimei de
temperaturii mediului din școli. Din ca- sine; valorizarea performanţelor; gândirea
uza amplasării incorecte a corpurilor de pozitivă; adoptarea unui stil de viaţă sănă-
iluminat, unii profesori ocupă poziții de tos (menţinerea greutăţii optime, practica-
muncă incomode; rea regulată a exerciţiilor fizice, renunţarea
 Lipsa timpului necesar pentru a-l petre- la consumul de alcool și la fumat); învăţarea
ce cu membrii familiei. unor strategii de adaptare la stres.
Dacă aceste cauze nu sunt lichidate, poate
surveni surmenajul, care este o manifes-
tare mult mai gravă a oboselii. Totodată,
ignorarea acţiunilor de ameliorare a situ-
aţiei descrise poate duce la următoarele
consecințe:
Un nivel ridicat de absenteism (absența
frecventă și nemotivată de la locul de
muncă);

30 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

MEDICINA NATURISTĂ: PREZENT ȘI PERSPECTIVE


milenare de aplicare a medicinei populare,
dar și pentru ţările civilizate ale Europei și
Americii – fenomen explicat prin radicalis-
Iurie MALANCIUC, mul și eficacitatea tratamentelor medicinei
dr. șt. med., șef Centru alternative.
Supravegherea Bolilor
Netransmisibile, CNSP
MAC se prezintă ca un sistem specific de
menținere a sănătății psihice, intelectu-
ale și a corpului uman, de preîntâmpina-
re, tratament prin corecție și restabilire a
proceselor de autoreglare a sistemelor de
homeostază ale organismului prin aplica-
Medicina alternativă și complementară ții și metode naturale, habituale. Strategia,
(MAC) sau medicina alternativă (MA), potri- tactica și metodele de tratament naturis-
vit altor autori, se află într-o dezvoltare con- te au la bază cunoștințe foarte subtile ale
tinuă. Prin Rezoluția Adunării Mondiale a organismului uman, ale interacțiunii lui cu
Sănătății Medicina alternativă (WHA62.13), mediul și ale sistemelor de autoreglare a
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a homeostazei.
adoptat Strategia de dezvoltare a medicinei
tradiționale pentru anii 2002-2005. Ultima
fiind mai apoi revizuită, OMS a aprobat
Strategia de dezvoltare a medicinei tradițio-
nale pentru anii 2014-2023, care determină
direcțiile de dezvoltare a medicinei alter-
native și complementare pentru perioada
menționată.
Chiar dacă medicina convențională (MC)
sau clasică înregistrează o dezvoltare verti-
ginoasă și ascendentă, având la bază studii
și cercetări științifice, inclusiv fundamenta-
le, tempoul de dezvoltare a MAC este nu
Marele Hipocrat, enunțând principiile me-
mai puţin accelerat.
dicației unui pacient, atenționa: Principa-
În China, de exemplu, lista produselor la întrebare este care-i cauza bolii, din care
naturiste din farmacopeea ţării sporește porniri sau surse apar dereglări în corp. Cine
anual cu circa 20%. În Coreea de Sud, din știe cauzele bolii, acela, desigur, va putea ad-
2004 până în 2009 cheltuielile pentru MA ministra tot ce este cu folos corpului, reieșind
s-au majorat cu 70%. Acest fenomen este din surse curative pe principiul contrariului.
specific nu numai pentru țările cu tradiții Desigur, astfel de tratament este considerat

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 31


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

concordat naturii. Contradictoriul se tratează ve, metabolice etc. Astfel, pentru progresele
cu contradictoriul, deoarece medicina este civilizației plătim cu propria sănătate, datele
adăugarea sau eliminarea. Eliminarea la tot statistice arătând convingător că morbidi-
ce este în surplus și nociv și adăugarea la tot tatea populaţiei evoluează într-un ritm mai
ce este insuficient. Cine face aceasta mai bine, rapid decât procesul de identificare a meto-
acela este cel mai bun medic. Iar cine se în- delor de tratament al maladiilor cauzate de
depărtează cât mai departe de îndeplinirea progresul tehnic.
acestora, acela se îndepărtează mai departe La momentul actual, circa 100 mln. de eu-
de arta tratamentului. ropeni beneficiază de serviciile MAC, din-
tre care ⅕ se tratează regulat, iar tot atâția
preferă să îmbine MC cu MAC. Relevant este
faptul că pe alte continente de aceste servi-
cii beneficiază mult mai mulți pacienți.
Unele studii ale OMS atestă o pondere con-
siderabilă a serviciilor naturiste. Un studiu
național, realizat în China, arată că în anul
2009 aproximativ 907 mln. de chinezi au
apelat la serviciile medicinei populare, ceea
ce constituie cca 18% din toate adresările
înregistrate. În Laos circa 80% din populație
Altfel spus, principiul de bază al MAC este se adresează pentru tratament la vraci, iar
cerința față de pacient de a-și reorienta ego- fiecare cetățean nipon apelează la servicii-
ul său de la consumator pasiv al serviciilor le MAC de cel puțin cinci ori pe an. În Sin-
medicale spre o poziție activă, combativă gapore și Coreea de Sud, țări cu sisteme de
față de propria sănătate, menținerea, păs- sănătate publice destul de bine dezvoltate,
trarea și fortificarea ei, revenirea la un mod 76% și, respectiv, 86% din populație apelea-
de viață armonios cu legile Naturii. Nu tre- ză la MAC. În practicile cotidiene aplică me-
buie neglijată nici necesitatea aplicării peri- dicamente Kampo (medicamente naturiste)
odice a procedurilor eliminative, de drenare 84% din numărul medicilor niponi, Japonia
a organismului, cum ar fi posturile, conform fiind lideră mondială la capitolul longevitate.
canoanelor confesiei religioase la care apar- Experții explică acest fenomen prin faptul
ține o persoană sau alta, diversele proce- că în majoritatea spitalelor din Țara Soare-
duri de spălare, purificare, detoxifiere etc. lui Răsare se utilizează simultan și medicina
Modul de viață sănătos, excluderea viciilor modernă, și medicina tradiţională.
și abuzurilor, alimentaţia pe cât e posibil de Marele avantaj al MAC este că poate fi apli-
naturală, activitatea fizică suficientă unui cată nu numai ca măsură profilactică, ci și
organism sănătos etc. – aceștia sunt pilonii ca tratament al stărilor acute sau cronice,
sănătății durabile. indiferent de faza procesului - acutizare, re-
Civilizația și dezvoltarea tehnologică au as- misiune, sclerozare sau distrofie etc. În MAC
pecte pozitive, însă tot ele ne silesc să su- se aplică metode simple de conceput chiar
portăm un șir de consecințe. Dezvoltarea in- și pentru copii, accesibile pentru condițiile
dustriei provoacă modificarea mediului am- casnice și, important de menționat, necos-
biant, încălzirea globală, poluarea aerului, tisitoare. Pentru produsele aplicate în MAC,
solului și apei, schimbarea mediului de trai care sunt naturale, firești și inofensive, dacă
și alimentar etc. Preponderent, consumăm sunt aplicate corect, practic nu există con-
produse alimentare procesate, ameliorate traindicații, mai mult, ele nu provoacă com-
cu o mulțime de conservanți, coloranți, sub- plicații sau reacții adverse. Foarte important
stituenți, aditivi, produse modificate genetic este de a cunoaște la perfecție mecanismele
sau tratate prin diverse alte șmecherii ale in- de acțiune ale fiecărui produs și combinarea
dustriei alimentare. În consecință, produse- lui rezonabilă cu alte produse. Fiecare trata-
le fast-food, alimentele și băuturile contrafă- ment sau măsură profilactică este strict indi-
cute ne bucură cu alergii, dereglări digesti- vidualizată pacientului, luându-se în consi-

32 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

derare că la baza îmbolnăvirii stă conceptul Deși în Republica Moldova MAC nu are
holistic. În esență, MAC (re)activează rezer- încă o dezvoltare optimă, servicii respecti-
vele organismului pentru a elimina boala și ve prestează 39 de medici reflexoterapeuți
le fortifică. cu pregătire postuniversitară (există un nu-
Argumente forte în orientarea populați- măr mai mare, dar cu pregătire în perioada
ei spre MAC sunt costurile reduse ale tra- sovietică) și peste 50 de medici homeopați.
tamentelor, eficacitatea mai mare sau cel Aceste metodici se aplică și în instituţiile
puțin egală. De exemplu, un experiment balneosanatoriale. Actualmente, practic în
randomizat de tratament al grupurilor de fiecare raion activează medici care utili-
pacienți cu dureri cervicale la medic primar, zează una sau mai multe forme și metode
fizioterapeut și medic de terapie manuală de medicină alternativă. Totuși, trebuie să
atestă că la ultimul însănătoșirea a survenit constatăm că în prezent medicina natu-
mai repede, costurile constituind 1379,0€, ristă, mai ales fitoterapia, este practicată
1297,0€ și, respectiv, 447,0€. Reflexotera- sau aplicată de un număr impunător de
pia, homeopatia, osteopatia, fitoterapia și persoane fără pregătire medicală specială
alte practici au un cost dovedit net inferi- sau fără studii în domeniul respectiv, care
or medicinei clasice, iar recăderile sunt cu în republica noastră pot fi obţinute la Ca-
mult mai îndepărtate. tedra MAC a USMF Nicolae Testemițanu. În
cadrul cursurilor postuniversitare, specia-
liștii medici sunt familiarizați atât cu princi-
piile și metodele medicinei alternative, cât
și cu reglementările de rigoare în domeniul
acestei activități.
Sperăm că Ministerul Sănătăţii al Republi-
cii Moldova va dezvolta și de acum înainte,
în conformitate cu prevederile Strategiei de
Apreciind rolul și importanța MAC în asis- dezvoltare a medicinei tradiționale, adopta-
tența curativ-profilactică, de susținere a te de OMS pentru anii 2014-2023, suportul
pacienților și a populației în ansamblu, în legislativ și normativ necesar pentru regle-
anul 2013 OMS a aprobat Strategia de dez- mentarea activităților pe diverse domenii
voltare a medicinei tradiționale pentru anii ale medicinei alternative și complemen-
2014-2023. Punând accentul pe integrarea tare. Acesta ar fi un prim-pas în facilitarea
medicinei alternative și complementare în dezvoltării și integrării pe larg a serviciilor
medicina convențională, ea a formulat, tot- de calitate MAC și accesibilității la ele a po-
odată, principalele strategii de dezvoltare, pulaţiei, inclusiv a populației din spațiul ru-
precum: ral, cu propunerea unor metode alternative
de tratament mai eficiente după cost decât
Crearea bazei de cunoștințe necesare cele aplicate în prezent pentru majoritatea
pentru managementul MAC în cadrul afecțiunilor.
politicilor de sănătate ale statului;
Sporirea controlului calității, siguran-
ței, corectitudinii aplicării și eficacității
serviciilor MAC prin reglementarea pro-
ducerii, practicii de aplicare și activității
persoanelor care le operează și le aplică;
Promovarea accesibilității totale la ser-
vicii medicale, inclusiv MAC, în sistemul
național de sănătate.

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 33


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

UTILIZAREA PESTICIDELOR ÎN CENTRELE POPULATE


pentru utilizare în Republica Moldova, sunt
omologate peste 800 de substanţe inclu-
se în cele 4 grupe de toxicitate, dintre care
Victor BĂBĂLĂU, majoritatea (664 sau 82,2%) sunt din gru-
asistent universitar, pele III și IV.
Catedra Igienă, IP USMF
Nicolae Testemiţanu În Republica Moldova, în baza legislaţiei în
vigoare, pesticidele omologate pot fi utiliza-
te în diverse ramuri ale economiei naţionale,
dar mai ales pentru tratarea spaţiilor colec-
tive de culturi agricole și plantaţii verzi, lu-
crările fiind efectuate cu aplicarea tehnicii și
Problema ocrotirii sănătăţii populaţiei și a a echipamentelor specializate, manipulate
mediului ambiant este una dintre cele mai sau operate de personal cu pregătire speci-
importante și actuale. Sănătatea populaţiei ală, precum și pe sectoarele individuale.
poate fi influențată de mai mulți factori de Problema utilizării pesticidelor pe sectoa-
risc, printre aceștia numărându-se și pro- rele individuale și pe cele din curţile gos-
dusele de uz fitosanitar și fertilizanţii, cu- podărești, amplasate în limitele centrului
noscuţi sub numele de pesticide. populat, din punct de vedere al influenţei
Aplicarea pesticidelor în mediul ambiant asupra stării de sănătate a populaţiei, se
constituie, după cum spuneam, un risc agravează din cauza mai multor factori,
major pentru sănătatea populaţiei. Deși printre care esenţiali sunt următorii:
cerinţele igienice faţă de aceste preparate - efectuarea voluntară a lucrărilor cu pro-
sunt tot mai drastice, anual apar pesticide duse de uz fitosanitar și fertilizanţi de
noi. La momentul actual, numărul acestora către populaţie, care nu are o pregătire
depășește 100 mii de preparate, produse specială;
în baza a peste 900 de substanţe chimice, - folosirea pentru tratare a diverselor mo-
care se înscriu în cele mai diverse clase ale dele de echipamente manuale necores-
unităţilor organice și anorganice. Este cu- punzătoare;
noscut că plantaţiile verzi, indiferent de lo-
cul de cultivare și de amplasare (intra- sau - lipsa instruirii populaţiei la comparti-
extravilan) și destinaţie (arhitectural-de- mentul selectării și folosirii mijloacelor
corativă, de agrement sau agricolă), sunt individuale de protecţie;
afectate de aceleași boli și vătămători, iar - amplasarea în vecinătatea sectoarelor
pentru protecţia lor se folosesc pe larg pes- tratate a spaţiului locativ;
ticidele.
- poluarea cu pesticide, ca urmare a ne-
Conform Registrului de stat al produselor respectării măsurilor de protecţie, pre-
de uz fitosanitar și fertilizanţilor, permiși văzute pentru asemenea lucrări, a uni-

34 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

tăţilor de întreţinere și îngrijire a păsă- te fi unul dintre factorii etiologici ai dezvol-


rilor și animalelor și răspândirea lor pe tării patologiei, care agravează decurgerea
suprafeţele din vecinătate, cultivate cu multor maladii nespecifice ale organelor
unele culturi ce nu necesită prelucrare; respiratorii, maladiilor cardiovasculare, ale
- diseminarea cu masele de aer a aero- organelor digestive, ale sistemului nervos
solilor cu conţinut de pesticide asupra central și patologiei ginecologice.
teritoriilor învecinate, ceea ce prezintă Din punct de vedere practic, populaţia tre-
pericol avansat de poluare; buie să fie informată de organele compe-
- prezenţa diferitor categorii de populaţie tente, dar și de specialiștii în domeniu des-
(copii, adulţi, bătrâni, gravide, bolnavi) pre pericolul potenţial al pesticidelor.
fac imposibilă respectarea termenelor Procurarea, transportarea, păstrarea și uti-
de ieșire a populaţiei pe teritoriile tratate, lizarea substanţelor cu activitate biologică
reglementate de normele igienice speci- sporită reprezintă un mare risc, de aceea
fice pentru fiecare substanţă aparte; necesită respectarea următoarelor reguli:
- în limitele centrului populat și curţii o Preparatele de uz fitosanitar trebuie
gospodărești nu sunt specificate zone procurate doar în locuri autorizate, de
de protecţie sanitară, atribuite regle- la agenţii economici oficiali, care pot
mentării utilizării pesticidelor; oferi actele de corespundere normelor
sanitare;
- nu este limitat asortimentul de pesti-
cide omologate pentru comerţul liber o La procurare, acestea trebuie să fie în
către populaţie etc. ambalaj de la uzina producătoare, ne-
deteriorate, cu instrucţiuni și termen de
În prezent populaţia poate procura liber utilizare și valabilitate;
pesticide. Conform datelor Centrului Na-
ţional de Sănătate Publică, la finele anului o Cantitatea pesticidelor procurate nu va
2016 în republică au fost supuse suprave- depăși necesităţile pentru 1, maximum
gherii igienice 187 magazine de comerci- 2 tratări;
alizare a pesticidelor, din care 173 (98,9%) o Pesticidele trebuie transportate și păs-
deţineau autorizaţie de funcţionare. Re- trate separat de produsele alimentare
distribuite la numărul de populaţie, aces- și/sau obiectele de uz casnic, haine etc.
te unităţi de comerţ constituie în medie și în locuri sigure, cu temperatură și
1:21700 populaţie. umiditate constantă, corespunzătoare
Pesticidele intră atât în circuitul structurilor cerinţelor de păstrare, inaccesibile co-
vegetale, cât și al altor medii – sol, apă, aer, piilor și/sau animalelor domestice;
organismul animalelor, iar prin interme- o La utilizarea produselor de uz fitosa-
diul lor ajung, până la urmă, în organismul nitar trebuie respectate instrucţiunea,
omului. Potrivit datelor, nivelul pătrunderii doza și tehnica securităţii, cu utilizarea
pesticidelor în organismul uman cu apa mijloacelor de protecţie individuală;
potabilă și cu produsele alimentare atin-
ge 95% și doar 5% din ele pătrund pe cale o La tratarea sectoarelor individuale cu
aeriană în perioada efectuării prelucrărilor pesticide, parcelele cultivate cu pomu-
masive. șoare, mărar, pătrunjel, salată și alte cul-
turi folosite în stare proaspătă, care nu
Datele știinţifice arată că pesticidele au un sunt supuse tratării termice, vor fi acope-
diapazon foarte larg de influenţă asupra rite preventiv cu peliculă de polietilenă
diferitor funcţii și sisteme ale organismului, pe o durată de 15-30 de minute;
existând pericolul de a dezvolta, după o pe-
rioadă îndelungată, mai multe stări patolo- o La tratarea cu pesticide, ușile și ferestrele
gice. De cele mai multe ori, pericolul pesti- încăperilor locuibile vor fi închise;
cidelor vine de la acţiunea acestora în doze o De aplicat măsuri de securitate privind
mici și de la apariţia intoxicaţiilor de carac- poluarea surselor de apă și a produselor
ter nespecific. Intoxicaţia în doze mici poa- alimentare;

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 35


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

o Utilizarea pesticidelor și îngrășăminte-


lor este admisibilă doar în scopuri pre- Rețineți! Pentru a păstra sănătatea dum-
văzute pentru aceasta; neavoastră și a celor din jur, informaţi-vă
din sursele oficiale și de la specialiștii în
o În cazul intoxicaţiilor, combustiilor chi- domeniu despre preparatele pe care in-
mice, reacţiilor alergice sau altor proble- tenţionaţi să le procuraţi. Fiţi precauţi și
me de sănătate, asociate cu utilizarea respectaţi tehnica securităţii în toate do-
preparatelor chimice, adresarea urgentă meniile vieţii.
la specialist este obligatorie.

S FAT U R I S Ă N ĂT O A S E
CĂTINA ALBĂ – ARSENAL Dacă organismul duce lipsă de vitamina C,
capilarele se subțiază și devin permeabile,
DE BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE provocând o hemoragie punctiformă.
Fructele de cătină albă (pomușoarele coapte Valoarea biologică a cătinii albe se datorează
- galbene sau portocalii) pot fi servite, pur și și conținutului bogat în vitamine din grupa
simplu, pentru că au un gust delicios. Ceea ce B - В1, В2, В3, В9 (acid folic), la fel, în tocofe-
trebuie să știţi însă e faptul că, fiind bogată în rol (vitamina E) și biotină sau vitamina Н, K
diverse și importante substanțe biologic ac- (72 мг), Ca (29 мг), Mg (20 мг). Chiar dacă mai
tive, cătina albă este un medicament natural mic, dar și conţinutului de fosfor și de fier.
extraordinar de benefic pentru prevenirea și Câteva beneficii ale cătinii albe:
tratamentul mai multor afecțiuni.  Este un bun remediu pentru prevenirea ră-
În primul rând, în miezul și pielița pomușoa- celii – datorită vitaminelor C, B și flavonoide-
relor se conține o cantitate considerabilă de lor, precum rutina;
beta-caroten (provitamina A), ce depășeș- Facilitează activitatea sistemului cardiovas-
te cu mult conținutul acestuia din morcov, cular, diminuează nivelul de colesterol rău.
broccoli, mango etc. Importanța vitaminei A Prin conținutul de beta-citosterol, care nu se
este incontestabilă pentru văz, ea participă distruge la refrigerare sau la prelucrarea ter-
la procesele de sintetizare a proteinei, la dez- mică a fructului, are proprietăți antiinflama-
voltarea țesutului oaselor și dinților, la creș- torii;
terea și menținerea imunității organismului.
 Sunt cunoscute și valorificate pe larg pro-
De asemenea, cătina albă întrece cu mult prietățile antiinflamatorii ale uleiului de căti-
după conținutul de vitamina C (acid ascorbic) nă albă în tratarea diferitor leziuni și afecțiuni
citricele și coacăza neagră - 200 mg în 100 g inflamatoare. Uleiul se extrage din semințe,
de miez de cătină. Această vitamină, care nu trebuie să se știe însă că în condiţii casnice
se sintetizează și nici nu se acumulează în or- miezul de cătină albă, preparat prin zdrobi-
ganismul uman, facilitează fortificarea propri- rea pomușoarelor, poate fi utilizat pentru tra-
etăților de apărare ale organismului și, totoda- tamentul combustiilor, degerăturilor și afec-
tă, menține în stare optimă vasele sanguine. ţiunilor purulente prin aplicarea compreselor
(dacă nu a fost afectată și derma);
Datorită conținutului sporit de kaliu, mie-
zul de cătină albă facilitează funcţionarea
normală a intestinului, mărind peristaltica,
mai ales în cazul constipaţiilor la copii;
 În combaterea tusei, este eficient amestecul
de suc de cătină albă cu puţină miere de
albine. Iar pentru prevenirea afecțiunilor
căilor respiratorii superioare indicate sunt
inhalațiile cu ulei de cătină.

36 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII:


RISCURI PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ
În același timp, categoria dată de întreprin-
deri prezintă un mare interes pentru sănă-
tatea publică, interes determinat de cer-
Raisa RUSSU-DELEU, cetările sociologiei economice, care scot
dr. șt. med., conf. univ., în evidență prezența unor bariere semni-
Catedra Igienă, IP USMF ficative în îmbunătățirea managementului
Nicolae Testemițanu riscurilor ocupaționale. În primul rând,
mediul de afaceri din Moldova, inclusiv al
sectorului ÎMM, rămâne nefavorabil. Antre-
prenorii se confruntă cu probleme grave,
unele din ele fiind cauzate de sistemul de
reglementare a afacerilor, mai exact, de ter-
Atenția deosebită a cercetătorilor, politici- giversarea reglementării acestora. În al doi-
enilor și oamenilor de afaceri pentru sec- lea rând, un șir de probleme sunt asociate
torul întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) activităților antreprenorilor înșiși, fiind pro-
este determinată de amploarea lui. În ma- vocate de lipsa de experienţă și de cunoș-
joritatea țărilor europene, ÎMM, la care lu- tinţe, nu arareori, de mentalitatea lor. În al
crează un număr foarte mare de angajaţi, treilea rând, în peste 90% din ÎMM nu există
formează partea predominantă a întreprin- organizații sindicale.
derilor. De exemplu, în UE sectorul ÎMM nu-
mără peste 99% din totalul întreprinderilor,
în ele activând aproape 2/3 din angajații în
economie.
În Republica Moldova s-a pus accent pe
dezvoltarea ÎMM chiar din primii ani de in-
dependență, astfel încât în anul 2015 din
52,2 mii de agenți economici, aflaţi la evi-
denţa Biroului Național de Statistică (BNS),
97,4% aparțineau acestui sector. Cifra reală
a ÎMM este practic de 3 ori mai mare, dacă În special, se cere menționat faptul că
pornim de la faptul că BNS duce evidența până în prezent cercetătorii și factorii de
a doar 31,7% din totalul întreprinderilor decizie politică nu au o imagine (viziune)
înregistrate la Camera Înregistrării de Stat. clară despre principalele caracteristici ale
Actualmente, conform statisticii oficiale, în antreprenorului moldovenesc modern și
Republica Moldova numărul ÎMM este de potențialul ÎMM în formarea stării de sănă-
13,8 unități la 1000 populație, iar dinamica tate a angajaților. Sectorul întreprinderilor
principalilor indicatori ai activităţii acestora mici și mijlocii este adeseori privit ca un
prezintă tendințe pozitive. grup omogen de societăți, fără identifica-

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 37


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

rea mai multor grupuri specifice ale ÎMM, 


Specializare profundă pe anumite seg-
ceea ce este un impediment în dezvoltarea mente ale pieţei, care nu sunt acoperi-
măsurilor adecvate de prevenție primară. te de întreprinderile mari;
Unele studii cu caracter științifico-practic

Concentrare asupra pieţelor locale și a
și teoretic abstracte, bazându-se pe legile
consumatorilor finali;
generale de dezvoltare a ÎMM din lume sau
din Europa, menționează riscurile pentru 
Transformabilitate rapidă a proceselor
sănătate, fără a ține seama de situația reală de afaceri și a structurilor organizatori-
din Republica Moldova, fără a dezvălui par- ce ale ÎMM, care permite flexibilitatea
ticularitățile igienice, provocările și nevoile de reorientare;
de dezvoltare a programelor de asanare a 
Resursele limitate, în special a celor fi-
mediului ocupațional și de promovare a să- nanciare și a noilor tehnologii;
nătății la locul de muncă.

Eterogenitate calitativă a resurselor
Întreprinderile mici posedă toate caracte- tehnice, care sunt utilizate fără o stra-
risticile inerente întreprinderilor, indiferent tegie comună, și altele.
de mărimea lor, dar se disting printr-un șir
de particularități ce definesc esența lor. De Particularităţile caracteristice ale ÎMM por fi
exemplu, D. Bolton, care a efectuat primul calificate atât ca impedimente, cât și ca pri-
studiu al ÎMM din Europa, identifică 3 ca- orități pentru sănătatea publică, deoarece
racteristici calitative: au impact direct asupra înţelegerii proble-
melor de sănătate ocupațională și de pre-
1. Piața de desfacere mică, care nu permi- venție primară a efectelor negative pentru
te întreprinderii să influenţeze semnifi- sănătatea angajaților.
cativ preţurile și volumele de vânzări;
În această ordine de idei, este foarte impor-
2. Independența instituțională – propri- tant de a cunoaște profilul sectorului ÎMM
etarul însuși controlează afacerea, iar din RM. Astfel, potrivit unui studiu efectuat
întreprinderea nu influențează domi- de Institutul Național de Cercetări în Eco-
nant piața; nomie sub conducerea profesorului Tatia-
3. Managementul personalizat – propri- na Aculai, sectorul dat este reprezentat în
etarul însuși este implicat în gestiona- 77% din cazuri de microîntreprinderi, în
rea afacerilor. 20% – de întreprinderi mici și în 3% – de
întreprinderi medii. Mai mult de 5 ani ac-
Caracteristicile particulare ale ÎMM, evi- tivează 50,5% din unităţile economice, 3-5
dențiate de W. Nahlik în studiul efectuat pe ani – 25,1% și 1-2 ani – 22,1%. Sfera de ac-
exemplul Germaniei, sunt următoarele: tivitate este dominată de comerțul cu ri-

Unitatea dreptului de proprietate și de dicata și cu amănuntul (41,0%), industria
gestionare, precum și toate riscurile prelucrătoare (10,2%), transport (6,8%),
asociate; construcții (5,5%), agricultură (5,1%). Acti-
vități de export desfășoară 12,7% din între-

Transparența limitată a întreprinderii, prinderi.
care determină caracterul personificat
al relațiilor dintre angajat și proprietar; Marea majoritate a antreprenorilor sunt
bărbați (72,5%) cu vârsta medie de 45 de

Rolul și responsabilitatea conducăto- ani, în ansamblu, ponderea majoră fiind re-
rului pentru rezultatele activității; prezentată de persoane din grupele de vâr-

Implicarea familiei în afacere; stă 45-54 de ani (30,7%) și 35-44 (29,5%).
Printre antreprenori predomină persoa-

Caracterul finanțării.
nele cu studii superioare sau superioare
Caracteristicile principale ale întreprinderi- incomplete (67,9%) și cu studii medii de
lor mici și mijlocii pentru țările cu economii specialitate (20,2%). Majoritatea angajato-
în tranziție, decelate de V. Taratuchin și E. rilor (67,0%) sunt proprietarii întreprinderii
Bazhenova, sunt următoarele: (deţin concomitent afacerea și funcția de

38 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

dirijare), iar restul – 33,0% – au manageri ce trebuie subliniat în mod special este fap-
angajați. tul că numărul femeilor care exercită lucru
De regulă, întreprinderile sunt nou-înfiin- fizic greu a fost de 7,5 ori mai mare decât al
țate (87,4%), reorganizare (4,3%) sau con- bărbaţilor.
stituite în urma privatizării afacerii preexis- Specialiștii în sănătatea ocupațională se în-
tente (3,9%). Printre procedurile de regle- treabă care este ponderea angajaților ÎMM
mentare, care împiedică dezvoltarea aface- în totalul celor atribuiți la alte tipuri de ac-
rilor, antreprenorii menționează impozitul tivități, lucru necesar pentru evidențierea
(64,0%) și serviciile de stat cu funcții de grupurilor specifice, elaborarea măsurilor
control (58,8%). de prevenție primară și îmbunătățirea ma-
În Republica Moldova există un grup de nagementului riscurilor profesionale, care,
oameni de afaceri (sau antreprenori) care, în mare măsură, depind de unele particula-
deși nu au studii în domeniul de activitate, rități ale ÎMM din RM, calificate drept impe-
deţin o afacere bazată pe familie și prieteni, dimente, precum:
fără specialiști în sănătatea și securitatea  resursele limitate și limitarea accesului
muncii, necesari pentru abordarea diferen- la ele;
ţiată a supravegherii de stat a sănătății pu-  dependența decisivă de o singură per-
blice în anumite grupuri de ÎMM. soană, care este antreprenorul;
Observatorul European al Riscurilor al Or-  lipsa interesului guvernanţilor faţă de
ganizației Internaționale a Muncii consideră nevoile și particularităţile ÎMM;
că ÎMM prezintă riscuri profesionale noi și
emergente, deoarece 99% din intoxicațiile  nivelul inferior al tehnologizării între-
profesionale, înregistrate în statele membre prinderilor mici, comparativ cu între-
ale Uniunii Europene, se produc anume în prinderile mari;
categoria respectivă de unități economice.  rigiditatea ÎMM, care este ușor depășită.
Conform datelor Centrului Național de Să- Nu în ultimul rând, trebuie menționat și ca-
nătate Publică, în RM numărul angajaţilor drul legislativ limitativ.
expuși la factorii de risc profesional crește
constant: de la 79956 în anul 2013 la 92462 În condițiile respective, participarea an-
în anul 2016, dintre care 44,6-59,7 mii ac- gajaţilor la implementarea măsurilor de
tivează în condiții de muncă nocive și pe- asanare a mediului ocupațional și de pro-
riculoase. Tradițional, evaluarea igienică în movare a sănătății la locul de muncă este
o condiție obligatorie, motiv pentru care aș
sănătatea ocupațională, în raport cu ramu-
recomanda celor care lecturează acest arti-
rile economiei naționale, se face prin con-
col și sunt angajaţi într-o unitate economi-
solidare în următoarele categorii: agricul-
că ce întrunește caracteristicile ÎMM să se-
tură, industrie, construcții și alte tipuri de
sizeze specialiștii din centrele de sănătate
activități. Reieșind din specificul ÎMM, aces- publică atunci când lucrează în condiții de
tea, de regulă, sunt atribuite la alte tipuri muncă neconforme.
de activități. În anul 2016, de exemplu, nu-
mărul muncitorilor, care activau în condiţii
de muncă grele, atribuit la alte tipuri de
activități, a fost de 2,8 ori mai mare decât
numărul celor angajați în agricultură, in-
dustrie și construcții luate împreună, al ce-
lor expuși la substanțe de origine biologică
– de 9,2 ori mai mare, la substanțe chimice
toxice – de 5,2 ori, la pulberi – de 2,1 ori,
la microclimatul nefavorabil – de 1,8 ori, iar
numărul celor care exercitau efort neurop-
sihic intens a fost de 3,9 ori mai mare. Ceea

Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017 39


C E N T R U L N AŢ I O N A L D E S Ă N ĂTAT E P U B L I C Ă D I N R E P U B L I C A M O L D O VA

CUM TREBUIE SĂ PROCEDEZI  Dacă spaţiul este denivelat, utilizați pi-


ATUNCI CÂND SPARGI UN peta, para de cauciuc, seringa;
TERMOMETRU CU MERCUR?  În cazul scurgerii mercurului pe covor,
Irina, Dondușeni scoateţi-l cu atenție din odaie sau tăiați
secţiunea contaminată;
Tatiana MANCEVA, șef Secție  Tratați suprafața poluată cu soluţie de să-
Supraveghere a substanțelor chimice, pun amestecată cu sodă alimentară (40 g
CNSP: săpun și 50 g de sodă alimentară dizolva-
Dacă ați spart un termometru cu mercur, te într-un litru de apă fiartă răcită) ori cu
procedați în felul următor, respectând în- soluție de permanganat de potasiu;
tocmai măsurile de precauție:  Mercurul colectat se plasează într-un
 Ventilaţi odaia, deoarece la temperatu- vas cu apă;
ra de 18ºC mercurul se evaporă și con-  Izolați cartonul și rămășițele termome-
taminează aerul din încăpere, pe care îl trului (sticla spartă), mănușile, cârpa și
puteți inhala; hainele vechi contaminate într-un sac
 Părăsiți încăperea, închideţi ușile și in- dublu;
terziceţi accesul altor persoane în ea;  Predați vasul cu mercurul plasat în el,
 Pentru a înlătura mercurul și ceea ce a sacul dublu (sacii dubli, dacă aveţi nevo-
mai rămas din termometrul stricat, este ie de mai mulţi), în care aţi izolat sticla
necesar să vă echipați cu mănuși din ca- spartă, mănușile, cârpa și hainele conta-
uciuc ori din material plastic, să îmbră- minate, la Serviciul Situații Excepționale;
cați haine vechi, pe care mai apoi să le
puteţi arunca în modul corespunzător;  Dacă doriţi să efectuaţi demercurizarea
mecanică și chimică a locuinţei, vă puteți
 Pentru a capta mercurul scurs, folosiți o adresa la Serviciul Situații Excepționale;
bucată de carton ori de hârtie presată,
iar pentru a culege mărgelele foarte mici  În cazul în care pielea a contactat cu
(pentru a fi observate mai bine, aprin- mercurul sau aţi inhalat vaporii lui, ape-
deţi o lanternă), folosiţi bandă adezivă laţi imediat la medicul de familie pentru
ori foi de hârtie umede; un examen medical.

40 Cronica Sănătăţii Publice Nr.2 (43), Iunie 2017