Sunteți pe pagina 1din 10

Şcoala Gimnazială„Dimitrie Sturdza”

Com. Popeşti, jud. Iaşi


Telefon/fax: 0232323496
E-mail: scpopesti@yahoo.com

Proiect de lecţie

I..Date de identificare:
Instituţie: : Școala Gimnazială “Dimitrie Sturdza”, Popești
Mediu: Rural
Nr. de ore: 2 ore pe săptămână
Data: 25.01.2018
Disciplina şcolară: Biologie, cls. a VII a
Unitatea de învăţare: Funcțiile de relație
Titlul lecţiei: Igiena sistemului locomotor
Tipul de lecţie: predare-învățare
Timp: 50 min
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Profesor: Misăiloae Livia- Elena
II.Compentenţe generale vizate
1. Receptarea informațiilor despre lumea vie.
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea și construirea de modele și algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orală și scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei.
5. Transferarea și integrarea cunoștințelor și a metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi.

1
III. Competențe specifice vizate
1.2. Stabilirea relațiilor între funcțiile organelor, ale sistemului de organe din corpul uman și influența factorilor de mediu.
2.1. Utilizarea metodelor și mijloacelor adecvate studierii organismului uman.
3.2. Elaborarea și aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare și rezolvare a unor situații problemă.
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare.
4.2. Prezentarea informațiilor folosind diverse metode de comunicare.
5.1. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate.
5.2. Rezolvarea situațiilor problemă, acordarea primului ajutor în cazul unor urgențe medicale simple.
IV. Scopul lecției:
Însușirea și sistematizarea cunoștiințelor referitoare la cunoașterea elemetelor de igienă ale sistemului locomotor.
V. Obiective operaționale
Cognitive:
La sfârșitul lecției, elevii trebuie :
O1. să identifice factorii de risc cu potențial negativ asupra integrității sistemului locomotor;
O2. să stabilească consecințele factorilor de risc asupra sistemului locomotor;
O3. să descrie accidentele sistemului locomotor;
O4. să determine regulile de igienă care trebuie respectate pentru menținerea integrității sistemului locomotor;
Formative:
La sfârșitul lecției, elevii trebuie:
O5. să expună modalitățile de acordare a primului ajutor în caz de fracturi, entorse, luxații.

2
V. Strategia didactică
Tipuri: dirijată, explicativ- conversativă;
a) Metode și procedee: conversația euristică, observația, explicația, expunerea, descrierea, hexagonul;
b) Forme de organizare a activității elevilor: activități frontale, activități individuale.
c) Resurse:
- Materiale: tablă, fișă de lucru, caiet de biologie, obiecte de scris, prezentare power point, filmuleț didactic
- Umane: elevi;
- De timp: 50 de minute.

VI. Analiza conţinutului lecţiei


Arii de conţinut Subdiviziuni de conţinut Cod competență
1.Clasificarea factorilor de risc (cu 1.1.Factori mecanci O1
exemple și consecințele acestora) 1.2.Factori fizici O2
1.3.Factori biologici

2. Reguli de igienă care trebuie respectate 2.1.Reguli de igienă


pentru menținerea integrității sistemului
locomotor O4

3. Accidente ale sistemului locomotor


3.1. Entorse O3
3.2. Luxații
3.3. Fracturi

4. Primul ajutor în caz de entorse, luxații, O5


fracturi

3
Bibliografie selectivă:
1. Andrici, L., Butnariu, A- E., Horia, O- G., Imbria, M-A., Mărculeț, R. M, Panainte, C., Perju, F. M., Sardariu, O. A, 2017- Strategii didactice î
de biologie- pentru gimnaziu și liceu, Ed. Studis, Iași.
2. Costică Naela – Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iași, 2008
3. Zoe Partin, Luminița Logofătu, Cezar Niculescu –Manual pentru clasa a VII a, Editura Corint, București,
4. ***Programa şcolară biologie,Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, clasa a VII-a, Bucureşti, 2009.

4
VI. Desfăşurarea lecţiei

Nr. Etapele O.O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Timp Evaluare
crt. lecţiei∕ . Metode Resurse Forme de
Evenimentele didactice organizare
instruirii
1. Organizarea - Verifică dacă sunt condiții optime Îşi pregătesc caietul de Conversaţia - Frontală 1 min
lecţiei pentru desfășurarea lecției. biologie, manualul și
obiectele de scris.
Solicită elevului de serviciu să
numească elevii absenți și îi notează
în catalog.
Pregătește materialul didactic
necesar lecției.

2. Verificarea Prin chestionare orală, adresează Elevii ascultă cu atenție și Conversaţia Frontală 3 min Orală
cunoştinţelor următoarele întrebări: răspund la întrebări:
anterioare
1. Care sunt componentele 1. Componentele
sistemului locomotor? sistemului
2. Ce rol are sistemul locomotor sunt :
locomotor? oasele și mușchii.
3. De ce bicepsul și tricepsul 2. Sistemul
sunt denumiți mușchi locomotor are rol în
antagoniști? mișcarea
4. Ce reprezintă mișcarea de organismului.
flexie, dar cea de extensie? 3. Bicepsul și
tricepsul sunt
denumiți mușchi
antagoniști
deoarece permit
antebrațului să
execute mișcări
opuse.
4. Mișcarea de flexie

5
este mișcarea în
care bicepsul se
contractă , iar
tricepsul se
relaxează. În
mișcarea de
extensie, tricepsul
se contractă, iar
bicepsul se
relaxează.
3. Captarea Profesorul le prezintă elevilor un Elevii vizionează cu atenție Conversaţia Video Frontală 4 min Orală
atenţiei filmuleț despre o deformare a filmulețul și răspund la Observația proiector
coloanei vertebrale ( cifoza). Îi întrebări. Film
întreabă pe elevi : 1. Este afectată didactic
1. Ce oase sunt afectate? coloana vertebrală.
2. Numiți o cauză care poate 2. Deformarea
produce deformarea coloanei vertebrale
coloanei vertebrale. poate fi provocată
3. Din ce este alcătuită de o poziția
coloana vertebrală? incorectă în bancă.
3. Coloana vertebrală
este alcătuită din 33
de vertebre.
4. Profesorul notează pe tablă titlul Notează titlul în caiete; Expunerea Cretă Frontală 2 min
lecției: Igiena sistemului locomotor Ascultă cu atenţie Tablă
Anunţarea și comunică elevilor obiectivele pe indicaţiile profesorului cu Obiecte
temei şi a care trebuie să le atingă la sfârșitul privire la desfăşurarea orei; de scris
obiectivelor
orei. Caiete

6
5. Dirijarea O1 Profesorul îi întreabă pe elevi care Elevii ascultă cu atenție și Conversaţia Video Frontală 20 Scrisă
invăţării O2 sunt principalele grupe de factori de răspund la întrebari: Explicația Proiector Individuală min Orală
risc. 1. Principalele grupe Observația Ppt
de factori de risc Lucrul cu Caiete
Apoi profesorul prezintă elevilor
sunt: mecanici, manualul Obiecte
primul slide al ppt-ului cu titlul fizici, chimici, de scris
Igiena sistemului locomotor ( biologici. Manual
Anexa 1) și le solicită să grupeze 2. Elevii grupează
într-un tabel factorii de pe slide în factorii de risc.
categoriile de factori de risc pe care 3. Printre sporturile în
ei le-au enumerat. timpul cărora pot
aparea accidente se
Profesorul realizează și el la tablă
numără: fotbalul,
tabelul cu factorii de risc și îl baschetul, handball.
completează cu ajutorul elevilor 4. Imaginea reprezintă
(completare la schema lecției, anexa o entorsă.
2). 5. Această imagine
Apoi profesorul le spune elevilor că reprezintă o luxație.
acești factori de risc au consecințe
negative asupra sistemului
locomotor și completează tabelul
anterior cu aceste consecințe.
(completare la schema lecției,
O3 Anexa 1)
Cadrul didactic le spune elevilor că
oamenii în timpul liber practică
diverse sporturi și în timpul acestor
sporturi pot surveni diverse
accidente ale sistemului locomotor.
Accidentele sunt reprezentate de
luxații, fracturi și entorse. Apoi
solicită elevilor să dea exemple de
sporturi în care pot apărea astfel de
accidente.

7
Profesorul prezintă elevilor
următorul slide ppt și le solicită
acestora să identifice cu ajutorul
manualului ce reprezintă imaginea
prezentată. Apoi profesorul notează
la tablă definiția entorsei.
Profesorul le spune elevilor că
entorsele apar cel mai frecvent la
nivelul gleznei și al genunchilor.
Prezintă următorul slide-ppt și îi
întreabă pe elevi ce reprezintă
imaginea. Apoi profesorul le spune
elevilor ce reprezintă luxațiile și
notează la tablă (completare la
schema lecției).
Cadrul didactic le spune elevilor că
următorul accident al oaselor este
reprezentat de fracturi. Acestea sunt
rupturi ale oaselor și pot fi de două
tipuri:închise și deschise și le
prezintă slide-ul ppt în care acestea
sunt ilustrate ( completare la
schema lecției)

8
O5 Cadrul didactic prezintă elevilor un Elevii ascultă și vizionează Observația Film Frontală 10 Orală
film didactic în care sunt prezentate filmulețul cu atenție și Explicația didactic min
măsurile de prim ajutor în cazul răspund la întrebări: Conversația Tablă
1. Pentru a ne proteja Demonstrația Obiecte
luxațiilor, fracturilor și entorselor.
sistemul locomotor de scris
Apoi întreabă elevii ce ar trebui să trebuie să
facem în cazul acestor accidente consumăm
pentru a verifica gradul de atenție vitamine, să avem o
pe care l-au avut în timpul poziți corectă a
filmulețului. coloanei vertebrale,
Apoi profesorul le spune elevilor că să evităm gesturile
brutale.
în cazul luxațiilor se folosește
2. Oasele au nevoie
tehnica: de vitamina D, de
Rest=repaus calciu.
Ice=gheață
C=compresie
E=ridicat
Le prezintă un filmuleț în care este
explicitată această tehnică.
O4 Profesorul le spune elevilor că
oamenii ar putea preveni aceste
accidente dacă ar fi puțini mai
atenți. Apoi îi întreabă pe elevi :
1. Ce trebuie să facem pentru
a ne proteja sistemul
locomotor?
2. De ce elemente au nevoie
oasele?
Profesorul notează la tablă
răspunsurile elevilor, aducând
completări. (completare la schema
lecției).

9
6. Obţinerea Pentru a verifica însușirea Completează individual Conv ersația Fișă de Frontală 10 Orală
performanţei noțiunilor, dar și capacitatea Hexagonul. Primul elev Hexagonul lucru Individuală min Scrisă
elevilor Obiecte
acestora de corelație, profesorul care a îndeplinit sarcina
de scris
propune elevilor completarea prezintă rezolvarea întregii
Caiete
hexagonului. Precizează timpul de clase.
lucru. Discută răspunsurile.

7. Evaluarea Prin chestionare orală pe tot Se gândesc şi răspund la


performanţei parcursul orei. întrebările adresate de
profesor.

8. Transferul Ca temă pentru acasă li se cere să


cunoștințelor învețe lecția pentru ora următoare și
să pregătească portofoliile.

10